Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00017 003069 22413182 na godz. na dobę w sumie
Prawo prasowe. Komentarz - ebook/pdf
Prawo prasowe. Komentarz - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 680
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-2321-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> komentarze prawnicze
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Komentarz do prawa prasowego został przygotowany przez praktyków, dla praktyków i z myślą o praktyce. Potrzebom praktyki podporządkowano więc treść, strukturę i formę prezentacji poszczególnych zagadnień, a także literatury i orzecznictwa.

Niniejsza publikacja porusza zagadnienia dotyczące praw i obowiązków dziennikarzy, sprostowań nieprawdziwych lub niejasnych wiadomości, odpowiedzi na stwierdzenia zagrażające dobrom osobistym, zamieszczania komunikatów i ogłoszeń oraz Organizacji działalności prasowej. Komentarz obejmuje ponadto zagadnienia dotyczące wielu innych dyscyplin prawnych wiążących się ściśle ze stosowaniem prawa prasowego.

Prawo prasowe niesie ze sobą bardzo wiele trudnych rozterek praktycznych, dlatego też nacisk został położony na jasność, konkretność oraz walor utylitarny. Obecne w komentarzu wątki teoretyczne są podane zrozumiale i pełnią funkcję służebną. Niniejsze opracowanie jest wszechstronnym i wygodnym narzędziem w pracy praktyków prawa prasowego i szerzej – praktyków prasy.

Autorzy komentarza od wielu lat zajmują się prawem prasowym jako teoretycy, ale nade wszystko praktycy, wykonując działalność adwokacką w kancelarii „Gotkowicz, Kosmus, Kuczyński i Partnerzy – Adwokaci”, poświęcają tej materii gros swej aktywności zawodowej. Suma ich doświadczeń i przemyśleń znalazła wyraz w prezentowanej pracy.

Komentarz adresowany jest przed wszystkim do prawników, ale także do dziennikarzy oraz prasoznawców.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Krótkie Komentarze Becka Bogusław Kosmus Grzegorz Kuczyński (red.) Prawo prasowe Komentarz C. H. Beck KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Prawo prasowe Polecamy nasze publikacje z serii Krótkie Komentarze Becka: A. Szewc (red.) USTAWA O PRACOWNIKACH SAMORZ¥DOWYCH D. Gajewski, A. Kulon FINANSOWANIE OCHRONY ŒRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ. Art. 400–421 PRAWO OCHRONY ŒRODOWISKA J. Wereœniak-Masri NABYWANIE NIERUCHOMOŒCI PRZEZ CUDZOZIEMCÓW W POLSCE J. Skorupka (red.) SKARGA NA NARUSZENIE PRAWA STRONY DO ROZPOZNANIA SPRAWY BEZ NIEUZASADNIONEJ ZW£OKI £. Praso³ek USTAWA O CZASIE PRACY KIEROWCÓW M. Lemkowski, J. Grykiel CZYNNOŒCI PRAWNE. Art. 56–81 KC M. Chmaj, M. Bidziñski, P. Szustakiewicz USTAWA O DOSTÊPIE DO INFORMACJI PUBLICZNEJ A. Korcz-Maciejko USTAWA O POMOCY OSOBOM UPRAWNIONYM DO ALIMENTÓW M. Horoszko, D. Pêchorzewski GOSPODARKA NIERUCHOMOŒCIAMI, wyd. 2 www.sklep.beck.pl Prawo prasowe Komentarz Bogus³aw Kosmus Grzegorz Kuczyñski (red.) Prawo prasowe Stan prawny: styczeñ 2011 r. Redakcja: Iwona Duda Redaktor prowadz¹cy: Natalia Adamczyk Poszczególne fragmenty komentarza opracowali: Anna Augustyniak: Krzysztof Gotkowicz: art. 15–16 (wspólnie z B. Kosmusem) Bogus³aw Kosmus: art. 3–4, 11, 13 Przedmowa, art. 5–6, 10, 12 (wspólnie z £. Syldatkiem), 15–16 (wspólnie z K. Gotkowiczem), 31–54a Grzegorz Kuczyñski: art. 1–2 Krzysztof Paczoska: art. 9, 17–24, 27, 58–61 £ukasz Syldatk: 7–8, 12 (wspólnie z B. Kosmusem), 14, 25, 54b © Wydawnictwo C. H. Beck 2011 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00–203 Warszawa Sk³ad i ³amanie: Marta Œwierk Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-2091-5 ISBN e-book 978-83-255-2321-3 Spis treœci Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIII Wykaz literatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIX A. Tekst ustawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prawo prasowe z dnia 26 stycznia 1984 r. (Dz.U. Nr 5, poz. 24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Komentarz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1. Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 2. Pluralizm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 3. Druk i rozpowszechnianie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 3a. Odes³anie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 4. Udzielanie informacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 5. Wolnoœæ informowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 6. Krytyka prasowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 7. S³owniczek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 8. Wydawca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 9. Wy³¹czenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 2. Prawa i obowi¹zki dziennikarzy . . . . . . . . . . . . Art. 10. Obowi¹zek pracowniczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 11. Zbieranie informacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 12. Obowi¹zki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 13. Zakazy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 14. Ograniczenia; autoryzacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 15. Tajemnica zawodowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 16. Zwolnienie od tajemnicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 3. Rada Prasowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 17. Sk³ad i statut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 18. (skreœlony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 4. Organizacja dzia³alnoœci prasowej . . . . . . . . . . . Art. 19. (skreœlony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 23 25 27 38 39 54 71 93 99 114 137 140 145 151 158 164 211 237 274 309 313 313 314 315 315 V Spis treœci Art. 20. Rejestracja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 21. Odmowa rejestracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 22. Zawieszenie wydawania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 23. Utrata wa¿noœci rejestracji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 23a. Upowa¿nienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 24. Wy³¹czenie rejestracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 25. Redaktor naczelny; kolegium; rada . . . . . . . . . . . . . Art. 26. (skreœlony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 27. Oznaczanie druków prasowych . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 5. Sprostowania i odpowiedzi . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 28–30. (skreœlone) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 31. Publikacje bezp³atne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 32. Miejsce i termin publikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 33. Odmowa opublikowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 6. Komunikaty i og³oszenia . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 34. Opublikowanie nieodp³atne . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 35. Wyrok; list goñczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 36. Og³oszenia i reklamy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 7. Odpowiedzialnoœæ prawna . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 37. Zasady ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 37a. Kara dodatkowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 37b. Zawiadomienie o skazaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 38. Odpowiedzialnoœæ cywilna . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 39. Roszczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 40. (skreœlony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 41. Ochrona prawna krytyki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 42. Wy³¹czenie odpowiedzialnoœci . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 43. Odpowiedzialnoœæ karna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 44. Odpowiedzialnoœæ karna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 45. Odpowiedzialnoœæ karna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 46. Odpowiedzialnoœæ karna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 47. Odpowiedzialnoœæ karna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 48. Odpowiedzialnoœæ karna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 49. Odpowiedzialnoœæ karna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 49a. Odpowiedzialnoœæ karna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 8. Postêpowanie w sprawach prasowych . . . . . . . . Art. 50. Zasady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 51. (skreœlony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 52. Droga s¹dowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI 315 325 330 332 335 336 338 346 346 349 350 350 371 390 418 419 429 444 476 478 509 511 512 523 540 540 550 555 557 561 562 571 572 575 589 591 592 619 619 Spis treœci Art. 53. W³aœciwoœæ s¹dów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 54. S¹d dziennikarski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 54a. Odszkodowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 54b. Zastosowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 9. Zmiany w przepisach obowi¹zuj¹cych oraz przepisy przejœciowe i koñcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 55–57. (pominiête) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 58. Postêpowanie w toku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 59. Dotychczasowe uprawnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 60. Derogacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 61. Wejœcie w ¿ycie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 619 621 622 624 632 632 632 632 633 634 635 VII Przedmowa Przedmowa Oddajemy w Pañstwa rêce praktyczny komentarz do prawa prasowego. Przedmowa Przygotowany zosta³ przez praktyków, dla praktyków i z myœl¹ g³ównie o praktyce. „Praktycznoœæ”, jako myœl przewodnia ma daleko id¹ce konsekwencje metodologiczne, treœciowe i formalne. Niniejsza publikacja powsta³a jako synteza wielu lat aktywnoœci naukowej oraz praktyki adwokackiej wspó³autorów. Przedstawiamy problematykê prawa prasowego ze szcze- gólnym uwypukleniem tych zagadnieñ, które w praktyce wywo³uj¹ proble- my, kontrowersje, a niekiedy nawet jeszcze nie wywo³uj¹, ale mog¹ mieæ donios³e znaczenie dla praktyków w przysz³oœci. Mniejszy nacisk zosta³ po³o¿ony na zagadnienia o zasadniczo teoretycznym charakterze. Przepisy o treœci bardzo ogólnej, programowej zosta³y potraktowane marginalnie, o ile nie przek³adaj¹ siê na rozwi¹zania praktyczne. Tak¿e wiele proble- mów bardzo donios³ych zwi¹zanych z omawianymi instytucjami, ale o niewielkim prze³o¿eniu na praktykê nie znalaz³o obszernego odzwiercie- dlenia w komentarzu. Nie oznacza to lekcewa¿enia materii ogólnej i prze- krojowej. Ta zosta³a zawarta w poszczególnych czêœciach komentarza, jakkolwiek pe³ni funkcjê s³u¿ebn¹ wobec rozwa¿añ nad konkretnymi dyle- matami praktyki. Autorzy nie mieli ambicji odnieœæ siê do ogó³u zagadnieñ prawa prasowego i zaj¹æ stanowisko w ka¿dej kwestii. Tê rolê musz¹ pe³niæ inne opracowania, dostêpne zreszt¹ na rynku. Niniejsze dzie³o ma byæ wszechstronnym i wygodnym narzêdziem w pracy praktyków prawa prasowego i szerzej – praktyków prasy. Komentarz adresowany jest przede wszystkim do prawników, ale tak¿e do dziennikarzy oraz prasoznawców. Prawo prasowe niesie ze sob¹ bardzo wiele bardzo trudnych rozterek praktycznych. Przyczyny tego stanu rzeczy s¹ z³o¿one. Po pierwsze, ustawa pochodzi sprzed ponad 25 lat; diametralnie zmie- ni³y siê od tej chwili warunki ustrojowe, polityczne, spo³eczne, ekono- miczne, a tak¿e techniczne. Pomimo to ustawa wykazuje zadziwiaj¹c¹ ¿ywotnoœæ i skutecznie opiera siê wiêkszoœci projektów nowelizacji lub zast¹pienia nowym aktem ustawowym. Ma to zarówno dobre, jak i z³e strony. W niektórych zakresach prawo prasowe okazuje siê elastyczne, po- nadczasowe i przemyœlane, w innych razi anachronicznoœci¹, domagaj¹c siê elastycznej wyk³adni. IX Przedmowa Po drugie, niezale¿nie od wielu s³usznych za³o¿eñ, jakoœæ legislacyjna prawa prasowego jest wyj¹tkowo niska. Ustawa obfituje w niezliczon¹ iloœæ paradoksów, niedorzecznoœci, niekonsekwencji, przepisów nieja- snych czy wrêcz absurdalnych. Po trzecie, komentowana ustawa obros³a w szerokie orzecznictwo i wy- powiedzi literatury, w wielu miejscach sprzeczne, chwiejne, niejedno- znaczne. Po czwarte, materia prawa prasowego jest szczególna. Styk wolnoœci s³owa, tworzywa, jakim jest ¿ywy jêzyk, potrzeb spo³ecznych, jakim odpo- wiada dzia³alnoœæ prasy i zagro¿eñ dla zbiorowoœci oraz jednostek ze stro- ny prasy, tworzy nie lada pogmatwany i wielopoziomowy konglomerat problemów. Dzia³alnoœæ prasowa to dziedzina na wskroœ humanistyczna, która nie zawsze ³atwo poddaje siê prostej i jednoznacznej kwalifikacji prawnej. Po pi¹te wreszcie, prawo prasowe przeplata siê œciœle i nierozerwalnie z wieloma innymi dziedzinami prawa, wobec czego nie sposób prawi- d³owo rozumieæ go i stosowaæ bez zbadania kluczowych sfer stycznych. Chodzi przede wszystkim o: prawo ochrony dóbr osobistych, autorskie, uczciwej konkurencji, dostêpu do informacji publicznej, prawo procesowe (karne i cywilne oraz s¹dowoadministracyjne), prawo karne materialne i wiele, wiele innych. To wszystko powoduje, ¿e praktyk napotyka czêsto nie³atwe zadanie chc¹c poprawnie zinterpretowaæ okreœlony przepis prawa prasowego. Treœæ opracowania podporz¹dkowano œciœle praktycznym zadaniom. Celowo zrezygnowano z krytyki rozwi¹zañ legislacyjnych, a tak¿e postu- latów de lege ferenda. Tam, gdzie dosz³o do interwencji Trybuna³u Kon- stytucyjnego, jest to odnotowane ze wskazaniem skutku, ale bez analizy motywów rozstrzygniêæ TK. Zaznaczone zosta³y tak¿e oczekuj¹ce na roz- poznanie przez s¹d konstytucyjny sprawy. Komentarz bogato cytuje orzecznictwo, w tym wiele judykatów nigdzie niepublikowanych, tak¿e s¹dów okrêgowych. Szeroko przytoczono stanowiska nauki. Dla utrzyma- nia zwartoœci przekazu, z regu³y, wskazuje siê tylko na to, jaki argument jest reprezentowany w danym orzeczeniu czy publikacji naukowej. Jeœli dana wypowiedŸ jest szczególnie donios³a, oryginalna czy wa¿ka, stoso- wane s¹ jednak cytaty. Poszczególne tezy komentarza prezentuj¹ stanowi- sko merytoryczne Autorów, z regu³y ze zwiêz³ym uzasadnieniem. Wy- j¹tkowo, tam gdzie problem budzi szczególne spory czy te¿ jest nadzwy- czaj donios³y b¹dŸ dotychczas w ogóle niezbadany, pojawia siê szersze uzasadnienie, nie wy³¹czaj¹c w¹tków „g³êboko” teoretycznych, ale zawsze w s³u¿bie wyjaœnienia zagadnieñ praktycznych. Wiele tez stanowi gotowe, X Przedmowa praktyczne odpowiedzi na konkretne pytania wy³aniaj¹ce siê w toku stoso- wania prawa prasowego. Poniewa¿ prawo prasowe jest dziedzin¹ interdyscyplinarn¹, Autorzy po- stanowili zwiêŸle przybli¿yæ, w ramach tego komentarza, najistotniejsze instytucje prawne zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ prasow¹, spoza komentowanej ustawy. Przy art. 3a zosta³a szczegó³owo omówiona regulacja ustawy o do- stêpie do informacji publicznej; przy art. 37 – zasady odpowiedzialnoœci cywilnej i karnej za naruszenia prawa w dzia³alnoœci dziennikarskiej (cy- wilno- i karnoprawn¹ materiê ochrony dóbr osobistych); przy art. 39 i 50 zaprezentowano rozbudowan¹ analizê problematyki procesowej doty- cz¹cej procesów o nakazanie publikacji sprostowañ, odpowiedzi, o ochro- nê dóbr osobistych oraz o znies³awienie. Oczywiœcie nie omówiono wszystkich zagadnieñ z tym zwi¹zanych, ale te, które œciœle ³¹cz¹ siê ze sprawami prasowymi i maj¹ walor praktyczny. Ambicj¹ Autorów by³o tak¿e zaprezentowanie pewnych oryginalnych i szerzej nierozwa¿anych dot¹d rozwi¹zañ oraz punktów widzenia. Stano- wi¹ one tak¿e punkt wyjœcia do syntezy na tle szczegó³owych rozwa¿añ analitycznych, które stanowi¹ trzon opracowania. Pierwszym kierunkiem takich wysi³ków by³o zidentyfikowanie i szcze- gó³owe opisanie przypadków wystêpowania w prawie prasowym tzw. „ak- tów administracyjnych”: ich charakteru, konsekwencji praktycznych wyni- kaj¹cych z ich wystêpowania (zob. uwagi do art. 4, 6, 34, 35). Drugi kierunek, to identyfikacja poszczególnych uprawnieñ „IV w³a- dzy” i adwersarzy prasy, jako dóbr osobistych, co pozwala g³êbiej zrozu- mieæ poszczególne instytucje prawne, oraz lepiej, sprawniej i skuteczniej realizowaæ ochronê prawn¹ (zob. uwagi do art. 3, 5, 12 ust. 1, art. 15, 35, 36 ust. 4). Nale¿y dodaæ, ¿e chodzi o uprawnienia, które dot¹d nie by³y po- strzegane w kategoriach dóbr osobistych. Szczególnie wa¿ne wydaje siê byæ spojrzenie na wolnoœæ s³owa, zarówno przedstawicieli prasy, jak i jej interlokutorów, jako dobro osobiste, co niesie ze sob¹ dalekosiê¿ne konse- kwencje dla praktyki. Trzeci kierunek, to ujêcie wielu wystêpuj¹cych w orzecznictwie i nauce rozbie¿noœci w pewne ogólniejsze ramy, rodzaj wspólnego mianownika – spojrzenie na nie, jako wyraz szerszej dyskusji na temat po¿¹danej wyk³adni przepisów prawa prasowego. Wokó³ wielu konkretnych roz- wi¹zañ pojawiaj¹ siê zazwyczaj dwie rozbie¿ne interpretacje, które mo¿na uniwersalnie okreœliæ mianem „koncepcji liberalnej” i „koncepcji restryk- cyjnej”. Pierwsza z nich zmierza do zawieszenia przed pras¹ poprzeczki na wysokim poziomie, druga zaœ jest wyrazem rozluŸniania rygorów dzia³al- noœci dziennikarskiej. Autorzy komentarza raz opowiadaj¹ siê za koncep- XI Przedmowa cjami liberalnymi, w innych miejscach za restrykcyjnymi. Jednak z uwagi na polaryzacjê pogl¹dów doktryny i judykatury w poszczególnych obsza- rach, zaproponowana konwencja metodologiczna mo¿e siê okazaæ przy- datnym rozwi¹zaniem dla opisu analizowanej materii. Wzmiankowan¹ ter- minologiê i metodê opisu zastosowano np. przy sporach o: odpowiedzial- noœæ dziennikarzy za przedstawienie obiektywnej prawdy, wzglêdnie za dochowanie szczególnej starannoœci i rzetelnoœci (art. 6); mo¿liwoœæ pro- cesowego wykorzystania zeznañ lub wyjaœnieñ osoby naruszaj¹cej tajem- nicê dziennikarsk¹ (art. 15); dostêp do innych ni¿ zeznania noœników in- formacji poufnych (art. 15); dozwolon¹ objêtoœæ sprostowania (art. 32 ust. 7); konsekwencje naruszenia przez redaktora naczelnego tzw. trybu naprawczego sprostowania (art. 33 ust. 3); mo¿liwoœæ odmowy publikacji og³oszeñ zwyk³ych i reklam (art. 36 ust. 4). Forma komentarza tak¿e pozostaje pod silnym wp³ywem przyjêtej prak- tycznej koncepcji. Autorzy postawili na lakonicznoœæ, esencjonaln¹ formê wypowiedzi. Tekst zosta³ podzielony na krótkie, zwarte i treœciwe monote- matyczne tezy. Ka¿da z nich poœwiêcona jest jednemu szczegó³owemu za- gadnieniu. Komentarze do poszczególnych jednostek redakcyjnych zosta³y oparte na czytelnej, jasnej strukturze rozdzia³ów, podrozdzia³ów etc. Struk- tura ta jest elastyczna, tj. dopasowana do specyfiki poszczególnych ko- mentowanych przepisów. Czêsto stosowane s¹ wyliczenia, katalogi u³atwiaj¹ce lekturê i pozwalaj¹ce na szybkie dotarcie do interesuj¹cego czytelnika fragmentu wiêkszej ca³oœci. Koñcz¹c s³owo wstêpne, pragniemy serdecznie podziêkowaæ Panu Pro- fesorowi Jackowi Sobczakowi, za danie impulsu do poszukiwañ nauko- wych w dziedzinie prawa prasowego, zachêtê, wsparcie i opiekê w naszych poczynaniach badawczych. dr Bogus³aw Kosmus dr Grzegorz Kuczyñski XII Wykaz skrótów 1. ród³a prawa Wykaz skrótów Wykaz skrótów EKPCz . . . . . . . . . . . . . . . Konwencja o ochronie praw cz³owieka i podsta- wowych wolnoœci z 4.11.1950 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) InfPubDostU . . . . . . . . . . ustawa z 6.9.2001 r. o dostêpie do informacji JêzPolU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 7.10.1999 r. o jêzyku polskim (Dz.U. publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) KC . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 90, poz. 999 ze zm.) Nr 16, poz. 93 ze zm.) KK . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) KKS . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765 ze zm.) KKW . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny wykonaw- Konstytucja RP . . . . . . . . Konstytucja czy (Dz.U. Nr 90, poz. 557 ze zm.) Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze sprost. i ze zm.) KP . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KPA . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postêpowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) KPC . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postêpowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KPK . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postêpowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) KPW . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 24.8.2001 r. – Kodeks postêpowania w sprawach o wykroczenia (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848 ze zm.) KRO. . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opie- kuñczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) XIII Wykaz skrótów KSCU . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 28.7.2005 r. o kosztach s¹dowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.) KSH . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spó³ek handlo- wych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) KW . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeñ (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 ze zm.) MPPOiP . . . . . . . . . . . . . . Miêdzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku 19.12.1966 r. (Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167) ObywU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 15.2.1962 r. o obywatelstwie polskim (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 28, poz. 353 ze zm.) OchrDanOsobU . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. o ochronie danych osobo- wych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) OchrInfU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 22.1.1999 r. o ochronie informacji nie- jawnych (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 ze zm.) OKiKU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) Og³AktNormU . . . . . . . . ustawa z 20.7.2000 r. o og³aszaniu aktów nor- matywnych i niektórych innych aktów praw- nych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) OrdPod . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa PAPU . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 31.7.1997 r. o Polskiej Agencji Praso- (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) wej (Dz.U. Nr 107, poz. 687 ze zm.) PrAut . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i pra- wach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) PrPostAdm . . . . . . . . . . . ustawa z 30.8.2002 r. – Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) PrPras . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.1.1984 r. – Prawo prasowe (Dz.U. PrTelekom . . . . . . . . . . . . ustawa z 16.7.2004 r. – Prawo telekomunika- cyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.) Nr 5, poz. 24 ze zm.) XIV Wykaz skrótów PrUpN . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upad³oœciowe i naprawcze (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 ze zm.) PrW³Przem . . . . . . . . . . . ustawa z 30.6.2000 r. – Prawo w³asnoœci prze- mys³owej (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.) RegS¹dR . . . . . . . . . . . . . rozporz¹dzenie Ministra RejDiCzR . . . . . . . . . . . . rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoœci z 23.2.2007 r. – Regulamin urzêdowania s¹dów powszechnych (Dz.U. Nr 38, poz. 249 ze zm.) Sprawiedliwoœci z 9.7.1990 r. w sprawie rejestru dzienników i czasopism (Dz.U. Nr 46, poz. 275 ze zm.) RTVU . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.12.1992 r. o radiofonii i telewizji (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531 ze zm.) SwobDzia³GospU . . . . . . ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm) ŒwUDrElU . . . . . . . . . . . ustawa z 18.7.2002 r. o œwiadczeniu us³ug drog¹ elektroniczn¹ (Dz.U. Nr 114, poz. 1204 ze zm.) ZarzKrU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.4.2007 r. o zarz¹dzaniu kryzyso- wym (Dz.U. Nr 89, poz. 590 ze zm.) ZNKU . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczci- wej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) 2. Organy i instytucje ETPCz . . . . . . . . . . . . . . . Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka w Stras- burgu ETS . . . . . . . . . . . . . . . . . Trybuna³ Sprawiedliwoœci w Luksemburgu GIODO . . . . . . . . . . . . . . Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobo- wych KRRiT . . . . . . . . . . . . . . . Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji MS . . . . . . . . . . . . . . . . . . Minister Sprawiedliwoœci NSA . . . . . . . . . . . . . . . . . Naczelny S¹d Administracyjny PAP . . . . . . . . . . . . . . . . . Polska Agencja Prasowa RM . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rada Ministrów SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . S¹d Apelacyjny SO . . . . . . . . . . . . . . . . . . S¹d Okrêgowy SOKIK . . . . . . . . . . . . . . S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów XV Wykaz skrótów SN . . . . . . . . . . . . . . . . . . S¹d Najwy¿szy SW . . . . . . . . . . . . . . . . . . S¹d Wojewódzki TK . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trybuna³ Konstytucyjny UOKiK . . . . . . . . . . . . . . Urz¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów WSA . . . . . . . . . . . . . . . . Wojewódzki S¹d Administracyjny 3. Czasopisma i publikatory . . . . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw . . . . . . . . . . . . . . Dziennik Urzêdowy Biul. SN . . . . . . . . . . . . . . Biuletyn S¹du Najwy¿szego CzPKiNP . . . . . . . . . . . . . Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych Dz.U. Dz.Urz. Gl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Glosa KPP . . . . . . . . . . . . . . . . . Kwartalnik Prawa Prywatnego KZS . . . . . . . . . . . . . . . . . Krakowskie Zeszyty S¹dowe MoP . . . . . . . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy MSiG . . . . . . . . . . . . . . . . Monitor S¹dowy i Gospodarczy NKPK . . . . . . . . . . . . . . . Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego NPN . . . . . . . . . . . . . . . . . Nowy Przegl¹d Notarialny ONSAiWSA . . . . . . . . . . Orzecznictwo Naczelnego S¹du Administracyj- nego i Wojewódzkich S¹dów Administracyj- nych OSAiSN . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹dów Apelacyjnych i S¹du Naj- wy¿szego OSAW . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Apelacji Wroc³awskiej OSNA . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego Izba Admini- stracyjna OSNC . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego Izba Cywilna OSNC-ZD . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego Izba Cywilna – Zeszyt Dodatkowy OSNCP . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego Izba Cywilna i Pracy OSNK . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego Izba Karna OSNKW . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego Izba Karna i Wojskowa OSNP . . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego Izba Pracy OSNAPiUS . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego Izba Admini- stracyjna, Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych OSNPG . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego Wydawnic- two Prokuratury Generalnej XVI Wykaz skrótów OSNwSK . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego w Sprawach Karnych OSP . . . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹dów Polskich OTK-A . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybuna³u Konstytucyjnego; zbiór urzêdowy, Seria A . . . . . . . . . . . . . . . . . Palestra OwSS . . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo w Sprawach Samorz¹dowych Pal. PiM . . . . . . . . . . . . . . . . . Prawo i Medycyna PiP . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pañstwo i Prawo PIPWI UJ . . . . . . . . . . . . . Prace Instytutu Prawa W³asnoœci Intelektualnej Uniwersytetu Jagielloñskiego Pi¯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prawo i ¯ycie POP . . . . . . . . . . . . . . . . . Przegl¹d Orzecznictwa Podatkowego POSAG . . . . . . . . . . . . . . Przegl¹d Orzecznictwa S¹du Apelacyjnego w Gdañsku . . . . . . . . . . . . . . . Prawo Spó³ek PPH . . . . . . . . . . . . . . . . . Przegl¹d Prawa Handlowego PPP. . . . . . . . . . . . . . . . . . Przegl¹d Prawa Publicznego Pr. Sp. Pr. w Dzia³. . . . . . . . . . . . Prawo w Dzia³aniu . . . . . . . . . . . . Prokuratura i Prawo Prok. i Pr. Prz. Sejm. . . . . . . . . . . . . Przegl¹d Sejmowy PS . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przegl¹d S¹dowy PUG . . . . . . . . . . . . . . . . Przegl¹d Ustawodawstwa Gospodarczego R. Pr. . . . . . . . . . . . . . . . . Radca Prawny Rej. RPEiS . . . . . . . . . . . . . . . Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Rzeczp. SC . . . . . . . . . . . . . . . . . . Studia Cywilistyczne SP . . . . . . . . . . . . . . . . . . Studia Prawnicze ST . . . . . . . . . . . . . . . . . . Samorz¹d Terytorialny TPP . . . . . . . . . . . . . . . . . Transformacje Prawa Prywatnego Wok. WPP . . . . . . . . . . . . . . . . Wojskowy Przegl¹d Prawniczy Wspóln. . . . . . . . . . . . . . . Wspólnota Zam.Pub.Dor. ZNUJ PWiOWI . . . . . . . . . Zamówienia Publiczne Doradca . . . . . . . . . . . . . . . . . Rejent . . . . . . . . . . . . . . Rzeczpospolita . . . . . . . . . . . . . . . . Wokanda . . . . . . . Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagielloñskie- go. Prace z Wynalazczoœci i Ochrony W³asnoœci Intelektualnej ZP . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zeszyty Prawnicze XVII Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . na temat 4. Inne skróty art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . artyku³ n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nastêpny (-a, -e) nt. niepubl. . . . . . . . . . . . . . . niepublikowany (-a, -e) Nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . numer orz. post. poz. rozp. SDP . . . . . . . . . . . . . . . . . Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich SDRP . . . . . . . . . . . . . . . . Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospoli- . . . . . . . . . . . . . . . . . orzeczenie . . . . . . . . . . . . . . . . postanowienie . . . . . . . . . . . . . . . . . pozycja . . . . . . . . . . . . . . . . rozporz¹dzenie t.j. . . . . . . . . . . . . . . . . . . tj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . uchw. uchw. NSA(7) . . . . . . . . . uchwa³a Naczelnego S¹du Administracyjnego . . . . . . . . . . . . . . . uchwa³a tej Polskiej tekst jednolity to jest uchw. SN(7) . . . . . . . . . . uchwa³a S¹du Najwy¿szego w sk³adzie siedmiu w sk³adzie siedmiu sêdziów . . . . . . . . . . . . . . . . . wy¿ej wymieniony (-a, -e) sêdziów wk³. . . . . . . . . . . . . . . . . . wk³adka ww. wyr. . . . . . . . . . . . . . . . . . wyrok z. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zeszyt ze zm. zob. . . . . . . . . . . . . . . . . . zobacz . . . . . . . . . . . . . . . ze zmianami XVIII Wykaz literatury Adamczyk J., Wolne zawody, [w:] Prawo reklamy i promocji, E. Traple Wykaz literatury Wykaz literatury (red.), Warszawa 2007. Aleksandrowicz T. R., Komentarz do ustawy o dostêpie do informacji pu- blicznej, Warszawa 2006. Bafia J., Mioduski K., Siewierski M., Kodeks karny. Komentarz, t. 2, Czêœæ szczególna, Warszawa 1987. Bafia J., Polskie prawo prasowe, PIP 1984, z. 10. Baj A., Tajemnica zawodowa radcy prawnego w procesie karnym, R. Pr. 2007, z. 5. Banaszczyk Z., [w:] K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, Warszawa 1997. Barta J., Markiewicz R. (red.), Media a dobra osobiste, Warszawa 2009. Barta J., Markiewicz R. (red.), Czajkowska-D¹browska M., Æwi¹kalski Z., Traple E., Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komen- tarz, Warszawa 2001. Barta J., Dobosz I., Prawo prasowe, Kraków 1986. Barta J., Dobosz I., Prawo prasowe, UJ – Skrypty uczelniane, Kraków 1986. Barta J., Markiewicz R., [w:] J. Barta, M. Czajkowska-D¹browska, Z. Æwi¹kalski, R. Markiewicz, E. Traple, Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, Warszawa 2003. Barta J., Markiewicz R., Ile dziennikarskiej swobody, Rzeczp. z 19.5.2003 r. Barta J., Markiewicz R., Internet a prawo, Kraków 1998. Barta J., Markiewicz R., Ochrona danych osobowych. Komentarz, Kraków 2001. Barta J., Markiewicz R., Ochrona powszechnych dóbr osobistych, [w:] J. Barta, R. Markiewicz, A. Matlak (red.), Prawo mediów, Warsza- wa 2005. Barta J., Markiewicz R., Rejestracja e-dzienników i czasopism, Rzeczp. z 9.10.2007 r.. Barta J., Markiewicz R., Wokó³ prawa do wizerunku, [w:] Zagadnienia prawa w³asnoœci intelektualnej. Profesorowi Stanis³awowi Grzybow- skiemu pracownicy Instytutu Wynalazczoœci i Ochrony W³asnoœci In- telektualnej w darze, ZNUJ 2002, Nr 80. Barta J., Markiewicz R. (red.), Prawo mediów, Warszawa 2008, Biul. PK 2008, Nr 10, poz. 33. Barta J., Zachwiany warunek wolnoœci prasy, Rzeczp. z 17.4.1997 r. XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo prasowe. Komentarz
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: