Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00196 003487 21551621 na godz. na dobę w sumie
Prawo prywatne międzynarodowe. System Prawa Prywatnego. Tom 20A - ebook/pdf
Prawo prywatne międzynarodowe. System Prawa Prywatnego. Tom 20A - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 958
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-6288-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> cywilne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Prawo prywatne międzynarodowe – ze względu na obszerność i stopień skompliowania poruszanych w nim zagadnień – jest przedmiotem analizy dwóch tomów Systemu Prawa Prywatnego – Tomu 20A i 20B. Są to ostatnie części tworzonego przez lata wielotomowego dzieła, które zyskało uznanie na rynku prawniczym. W przedstawianym pierwszym wydaniu Tomu 20A Sytemu Prawa Prywatnego, grono wybitnych autorów omówi ogólne kwestie związane prawem prywatnym międzynarodowym. Niniejsze dzieło wypełni lukę na rynku wydawniczym związaną z niniejszą tematyką.

W dobie integracji unijnej, powszechnej migracji, gospodarczego obrotu międzynarodowego każdy prawnik może stanąć przed pytaniem: które prawo jest właściwe w konkretnej sprawie. Odpowiedź można znaleźć w prezentowanym Tomie 20A Systemu Prawa Prywatnego. Kompleksowe omówienie zagadnień związanych z prawem prywatnym międzynarodowym przez wybitnych specjalistów jest pomocne w uzasadnieniu wyboru systemu prawnego (własnego lub obcego państwa) właściwego dla dokonania oceny prawnej konkretnej sytuacji z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego i prawa pracy. Głównym składnikiem prawa prywatnego międzynarodowego są normy kolizyjne wskazujące prawo właściwe. Normy te rozgraniczają sfery działania systemów prawnych różnych państw w przestrzeni przez określenie ich właściwości (kompetencji). Określają kompetencję sądu do orzekania według treści norm wchodzących w skład takiego albo innego systemu prawnego, czyli wskazują, jakie prawo (prawo jakiego państwa) powinno stanowić podstawę rozstrzygnięcia danej sprawy.

Powoływane przez Autorów liczne orzecznictwo i poglądy nie tylko polskiej, ale także zagranicznej doktryny pozwolą na prawidłowe zastosowanie instytucji prawa prywatnego międzynarodowego.

Autorzy przedstawili ważne zagadnienia, dotyczące w szczególności:

- norm kolizyjnych prawa prywatnego międzynarodowego (budowa, rodzaje, zakres, łączniki, subokreślnik temporalny normy kolizyjnej, wykładnia oraz kwalifikacja);

- ustalenia i stosowania prawa właściwego (odesłanie, niejednolite prawo, zmiana statutu, obejście prawa, przepisy wymuszające swoje zastosowanie, klauzula porządku publicznego oraz zagadnienia związane z pojmowaniem i stosowaniem prawa właściwego);

- podmiotów stosunków prywatnoprawnych (osoby fizyczne, osoby prawne, podmioty bez osobowości prawnej, dobra osobiste);

- czynności prawnych (dopuszczalność, forma oraz dokonanie czynności prawnej, wady i wykładnia oświadczenia woli, treść czynności prawnej jako przesłanka jej ważności);

- przedstawicielstwa (przedstawicielstwo ustawowe i pełnomocnictwo);

- przedawnienia i innych postaci dawności.

Prezentowana publikacja, w połączeniu z planowanym Tomem 20B, składa się na wyjątkowe, pełne, najwyższej jakości opracowanie z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego.

Zespół autorski tworzą wybitni specjaliści z omawianej dziedziny, przedstawiciele różnych ośrodków naukowych, a także praktycy. Wymienione zagadnienia opracowano z najwyższą starannością.

System Prawa Prywatnego skierowany jest zarówno do praktyków prawa: adwokatów, radców prawnych, notariuszy oraz sędziów, jak również teoretyków, a także aplikantów zawodów prawniczych i studentów pragnących pogłębić swoją wiedze z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tom 20 A Prawo prywatne międzynarodowe Pod redakcją Maksymiliana Pazdana SYSTEM PRAWA PRYWATNEGO Prawo prywatne międzynarodowe Tom 20a SYSTEM PRAWA PRYWATNEGO Prawo prywatne międzynarodowe Tom 20a REDAKTOR NACZELNY SYSTEMU PRAWA PRYWATNEGO ZBIGNIEW RADWAŃSKI† ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO SYSTEMU PRAWA PRYWATNEGO BOGUDAR KORDASIEWICZ Prawo prywatne międzynarodowe Tom 20a Redaktor Prof. dr hab. Maksymilian Pazdan Akademia Leona Koźmińskiego, Uniwersytet Śląski w Katowicach Autorzy dr Justyna Balcarczyk – Uniwersytet Wrocławski; dr hab. Monika Jagielska – profesor Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytet Śląski w Katowicach; dr hab. Jadwiga Pazdan – profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; prof. dr hab. Maksymilian Pazdan – Akademia Leona Koźmińskiego, Uniwersytet Śląski w Katowicach; prof. dr hab. Wojciech Popiołek – Uniwersytet Śląski w Katowicach; dr hab. Ewa Rott-Pietrzyk – profesor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; prof. dr hab. Mieczysław Sośniak† – Uniwersytet Śląski w Katowicach; dr Katarzyna Sznajder-Peroń – Uniwersytet Śląski w Katowicach; dr hab. Maciej Szpunar – profesor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; dr Marek Świerczyński – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; dr Paulina Twardoch – Uniwersytet Śląski w Katowicach; dr Michał Wojewoda – Uniwersytet Łódzki; dr Arkadiusz Wowerka – Uniwersytet Gdański; dr Maciej Zachariasiewicz – Akademia Leona Koźmińskiego; dr hab. Maria Anna Zachariasiewicz – Uniwersytet Śląski w Katowicach; dr Jacek Zrałek – Uniwersytet Śląski w Katowicach; dr Łukasz Żarnowiec – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie WYDAWNICTWO C.H.BECK INSTYTUT NAUK PRAWNYCH PAN WARSZAWA 2014 Wydano we współpracy: z Instytutem Nauk Prawnych PAN w Warszawie Poszczególne części opracowali: Justyna Balcarczyk – rozdz. IV § 20 Monika Jagielska – rozdz. III § 14 Jadwiga Pazdan – rozdz. V § 22; rozdz. VI § 27 Maksymilian Pazdan – rozdz. I § 2, pkt III, ppkt 4; rozdz. I § 1, 4; rozdz. II § 6, 9; rozdz. III § 10; rozdz. IV § 18 Wojciech Popiołek – rozdz. III § 12–13 Ewa Rott-Pietrzyk – rozdz. II § 8 Mieczysław Sośniak – rozdz. I § 2, pkt I, II, ppkt 1–2, 3 lit. A–B, ppkt 4, pkt III, ppkt 1–3 Katarzyna Sznajder-Peroń – rozdz. III § 17 Maciej Szpunar – rozdz. I § 5 Marek Świerczyński – rozdz. II § 7 Paulina Twardoch – rozdz. I § 3 Michał Wojewoda – rozdz. V § 21 Arkadiusz Wowerka – rozdz. IV § 19 Maciej Zachariasiewicz – rozdz. III § 16 Maria Anna Zachariasiewicz – rozdz. I § 2, pkt II, ppkt 3 lit. C; ppkt 5; rozdz. III § 15 Jacek Zrałek – rozdz. VII Łukasz Żarnowiec – rozdz. III § 13; rozdz. V § 23–25; rozdz. VI § 26 Wydawca: Joanna Ziemiecka Redakcja: Ewa Sadowska © Wydawnictwo C.H.Beck 2014 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00–203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Białostockie Zakłady Graficzne ISBN 978-83-255-6287-8 ISBN e-book 978-83-255-6288-5 Przedmowa Tom 20 jest ostatnim tomem Systemu Prawa Prywatnego. Wieńczy więc dzieło rozpoczęte przez Wydawnictwo pod patronatem Prof. Zbigniewa Radwańskiego na początku naszego stulecia. Obejmuje rozważania o prawie prywatnym międzynaro- dowym. Doniosłość tej dziedziny prawa, wobec intensywnego rozwoju handlu międzynaro- dowego, współpracy naukowej i kulturalnej, kontaktów sportowych, przemieszczania się ludności i osiedlania się wielu osób poza krajem ojczystym stale wzrasta. Jej roz- ległość zmusiła Wydawnictwo do podzielenia tomu na dwie części. Obecnie prezen- tujemy Czytelnikom pierwszy tom poświęcony tej problematyce (20a). Obejmuje on zagadnienia części ogólnej prawa prywatnego międzynarodowego oraz kolizyjnoprawne spojrzenie na te instytucje prawa prywatnego, które tradycyjnie zaliczane są do części ogólnej prawa cywilnego (podmioty stosunków cywilnoprawnych, czynności prawne, przedstawicielstwo i przedawnienie). Wkrótce ukaże się drugi tom poświęcony temu działowi (20b) zawierający opraco- wanie zobowiązań umownych i pozaumownych, umów o arbitraż, prawa wekslowego i czekowego, kolizyjnego prawa morskiego, prawa rzeczowego, własności intelektu- alnej, prawa rodzinnego i opiekuńczego, aspektów kolizyjnych prawa o aktach stanu cywilnego, trustów, prawa spadkowego i reguł intertemporalnych prawa prywatnego międzynarodowego. Prezentowany tom stanowi pierwsze, mające charakter systemu opracowanie prawa prywatnego międzynarodowego w naszym kraju. Podjęte w latach 60. pod auspicjami Instytutu Nauk Prawnych PAN wysiłki zmierzające w tym samym kierunku doprowa- dziły do wydania w 1969 roku jedynie Międzynarodowego prawa rodzinnego autorstwa Mieczysława Sośniaka, Bronisława Walaszka i Eustachego Wierzbowskiego pod redak- cją Kazimierza Przybyłowskiego (Ossolineum 1969, ss. 346). Do niedawna prawo prywatne międzynarodowe stanowiło składnik prawa we- wnętrznego każdego państwa. Obecnie w prawie prywatnym międzynarodowym państw członkowskich Unii Europejskiej wyróżnić trzeba dwie części składowe: europejskie i krajowe prawo prywatne międzynarodowe. Wśród źródeł prawa ciągle ważną rolę odgrywają konwencje. Ta specyfika naszej dziedziny stała się przyczyną wielu odstępstw od zasad do- tychczas przestrzeganych przy wydawaniu poprzednich tomów Systemu. Dopuszczo- no mianowicie szerszą prezentację obcych uregulowań kolizyjnych i wyrażanych na ich tle poglądów w literaturze światowej. Prowadzone analizy europejskiego prawa prywatnego międzynarodowego uwzględniają dorobek doktryny i judykatury także in- nych państw członkowskich Unii. Odmienności dotyczą też kwestii technicznych (np. systemu przyjętych skrótów). Tom 20a Systemu jest dziełem zbiorowym dużej grupy Autorów reprezentujących wszystkie ośrodki naukowe w Polsce oraz środowiska prawnicze sędziów, adwokatów i radców prawnych. Każdy z autorów odpowiada za sposób ujęcia opracowanych przez siebie zagadnień i wyrażone poglądy. V Przedmowa Wydawnictwo oraz Autorzy wyrażają przekonanie, że tom 20a Systemu będzie sta- nowił cenną pomoc nie tylko dla sędziów, adwokatów i radców prawnych, ale także dla doktorantów i studentów oraz wszystkich innych osób interesujących się międzynaro- dowymi stosunkami prywatnymi. Warszawa, dn. 21 sierpnia 2014 r. Maksymilian Pazdan VI Spis treści Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI Rozdział I. Zagadnienia ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 § 1. Pojęcie prawa prywatnego międzynarodowego . . . . . . . . . . . . . . . . 9 I. Nazwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 II. Przedmiot prawa prywatnego międzynarodowego . . . . . . . . . . . . . . . 11 III. Krajowe i europejskie prawo prywatne międzynarodowe . . . . . . . . . . 14 IV. Rola tzw. elementu obcego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 V. Fundamenty współczesnego prawa prywatnego międzynarodowego . 18 VI. Oddziaływanie stron na właściwość prawa i stosowanie prawa właściwego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 VII. Prawo prywatne międzynarodowe a inne dziedziny prawa . . . . . . . . . 29 § 2. Rozwój nauki prawa prywatnego międzynarodowego . . . . . . . . . 34 I. Początki rozwoju zasad prawa prywatnego międzynarodowego. Szkoła statutowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 II. Wieki XIX i XX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 III. Rozwój polskiej doktryny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 § 3. Kodyfikacja i unifikacja prawa prywatnego międzynarodowego w Europie i poza Europą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 I. Kodyfikacje krajowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 II. Unifikacja prawa prywatnego międzynarodowego . . . . . . . . . . . . . . . 115 § 4. Kodyfikacja polskiego prawa prywatnego międzynarodowego . . . 126 I. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 II. Ustawa z 1926 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 III. Ustawa z 1965 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 IV. Ustawa z 2011 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 § 5. Hierarchia źródeł prawa prywatnego międzynarodowego . . . . . . . 137 I. Uwagi wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 II. Normy kolizyjne a Konstytucja RP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 III. Normy kolizyjne a prawo międzynarodowe publiczne . . . . . . . . . . . . 146 IV. Prawo Unii Europejskiej a normy kolizyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Rozdział II. Normy kolizyjne prawa prywatnego międzynarodowego . . . . 187 § 6. Budowa i rodzaje norm kolizyjnych prawa prywatnego międzynarodowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 I. Budowa normy kolizyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 II. Rodzaje norm kolizyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 III. Prawo wskazane a prawo właściwe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 IV. Kolizyjnoprawne rozszczepienie sytuacji życiowej oraz rozszczepienie (rozczłonkowanie) statutu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 V. Odmiany wskazania prawa właściwego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 § 7. Łączniki w normach kolizyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 I. Definicja i rola łączników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 II. Struktura łączników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 III. Rodzaje łączników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 IV. Łączniki przedmiotowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 V. Łącznik subiektywny (łącznik wyboru prawa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 VI. Łącznik a klauzula (reguła) korekcyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 II. Wykładnia i wypełnianie luk w normach kolizyjnych . . . . . . . . . . . . . 258 III. Wykładnia i wypełnianie luk w normach merytorycznych prawa prywatnego międzynarodowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 § 9. Problem kwalifikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 II. Źródła i przykłady trudności kwalifikacyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 III. Przedmiot kwalifikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 IV. Kwalifikacja pierwszego i drugiego stopnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 V. Poszukiwanie metody (sposobu) kwalifikacji w doktrynie . . . . . . . . . 311 VI. Próby unormowania kwalifikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316 VII. Kwalifikacja rozgraniczająca. Wyjątkowa dopuszczalność zbiegu Spis treści VII. Zasada państwa pochodzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 VIII. Łączniki a rozwiązania kolizyjnoprawne przyjmowane w USA . . . . . 248 § 8. Wykładnia. Wypełnianie luk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 I. Wykładnia norm prawa prywatnego międzynarodowego– uwagi norm kolizyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318 VIII. Uwagi końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323 Rozdział III. Ustalenie i stosowanie prawa właściwego . . . . . . . . . . . . . . . . 327 § 10. Kwestia wstępna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 I. Rozważania wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 II. Pojęcie kwestii wstępnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 III. Poszukiwanie prawa właściwego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 § 11. Odesłanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353 I. Pojęcie odesłania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353 II. Uzasadnienie odesłania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 III. Wady odesłania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358 IV. Rodzaje odesłania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 V. Odesłanie w obcym prawie prywatnym międzynarodowym . . . . . . . . 363 VI. Odesłanie w polskim prawie prywatnym międzynarodowym . . . . . . . 370 VII. Odesłanie w aktach legislacji międzynarodowej . . . . . . . . . . . . . . . . . 377 § 12. Niejednolite prawo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381 I. Pojęcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381 II. Rozstrzyganie konfliktów niejednolitego prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . 384 III. Prawo niejednolite w obcym prawie prywatnym międzynarodowym . 384 IV. Prawo niejednolite w polskim prawie prywatnym międzynarodowym 387 V. Prawo niejednolite w aktach legislacji międzynarodowej . . . . . . . . . . 390 § 13. Zmiana statutu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395 I. Pojęcie zmiany statutu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395 II. Przyczyny zmiany statutu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396 III. Skutki zmiany statutu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403 § 14. Obejście prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419 I. Rozwój historyczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419 II. Regulacje prawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421 III. Pojęcie obejścia prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425 IV. Przesłanki stosowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426 V. Skutki obejścia prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428 VI. Rodzaje obejścia prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429 VII. Konstrukcje podobne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429 VIII. Uwagi końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432 § 15. Przepisy wymuszające swoje zastosowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433 I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433 II. Pojęcie przepisów wymuszających . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436 VIII Spis treści III. Rodowód koncepcji przepisów wymuszających . . . . . . . . . . . . . . . . . 437 IV. Współczesne ujęcia koncepcji przepisów wymuszających . . . . . . . . . 445 V. Skutki ingerencji przepisu wymuszającego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461 VI. Krajowe przepisy wymuszające a prawo europejskie . . . . . . . . . . . . . 463 § 16. Klauzula porządku publicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469 I. Pojęcie klauzuli porządku publicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469 II. Klauzula porządku publicznego jako podstawa odmowy uznania lub wykonania orzeczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472 III. Klauzula porządku publicznego a przepisy wymuszające swoje zastosowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474 IV. Normatywne postaci klauzuli porządku publicznego . . . . . . . . . . . . . . 478 V. Szczegółowe klauzule porządku publicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480 VI. Metodologia stosowania klauzuli porządku publicznego . . . . . . . . . . . 483 VII. Kryteria stosowania klauzuli porządku publicznego . . . . . . . . . . . . . . 484 VIII. Skutki zastosowania klauzuli porządku publicznego . . . . . . . . . . . . . . 499 IX. Stosowanie klauzuli porządku publicznego w judykaturze obcej i polskiej – przykłady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502 X. Rola klauzuli porządku publicznego we współczesnym świecie . . . . . 507 § 17. Zagadnienia związane z pojmowaniem i stosowaniem prawa właściwego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 508 I. Zasady ogólne stosowania prawa obcego. Stosowanie obcego prawa publicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 508 II. Sposoby usuwania niektórych trudności pojawiających się w trakcie stosowania prawa właściwego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 537 Rozdział IV. Podmioty stosunków prywatnoprawnych . . . . . . . . . . . . . . . . 545 § 18. Osoby fizyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 557 I. Prawo właściwe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 557 II. Zdolność prawna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 576 III. Uznanie za zmarłego i stwierdzenie zgonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 589 IV. Zdolność do czynności prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 595 V. Ubezwłasnowolnienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 612 VI. Imię i nazwisko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 614 § 19. Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . 625 I. Uwagi wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625 II. Wskazanie statutu personalnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 631 III. Zakres statutu personalnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 673 IV. Ochrona obrotu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 693 V. Problematyka „uznania” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 696 VI. Przekształcenia transgraniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 698 § 20. Dobra osobiste osób fizycznych, osób prawnych i podmiotów bez osobowości prawnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 708 I. Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 708 II. Wyłączenie spod zakresu przedmiotowego rozporządzenia Rzym II . 708 III. Prawo właściwe dla dóbr osobistych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 719 IV. Prawo właściwe dla ochrony dóbr osobistych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 726 Rozdział V. Czynności prawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 733 § 21. Dopuszczalność oraz dokonanie czynności prawnej . . . . . . . . . . . . 738 I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 738 II. Dopuszczalność czynności prawnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 740 III. Dokonanie czynności prawnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 740 § 22. Forma czynności prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 752 I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 752 IX Spis treści II. Uregulowanie formy w europejskim prawie prywatnym międzynarodowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 758 III. Unormowania konwencyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 761 IV. Uregulowanie formy w PrPrywM z 2011 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 763 V. Szczególne unormowania formy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 780 § 23. Wady oświadczenia woli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 781 I. Uwagi wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 781 II. Poglądy na temat prawa właściwego do oceny wad oświadczenia woli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 782 III. Prawo właściwe do oceny wpływu na ważność czynności prawnej choroby psychicznej lub niedorozwoju umysłowego . . . . . . . . . . . . . . 785 IV. Regulacja właściwa do oceny wad oświadczenia woli w przypadku umów podlegających konwencji wiedeńskiej z 1980 r. . . . . . . . . . . . . 788 § 24. Wykładnia oświadczenia woli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 792 I. Prawo właściwe dla wykładni oświadczeń woli . . . . . . . . . . . . . . . . . 792 II. Zakres zastosowania prawa właściwego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 794 III. Wykładnia oświadczeń woli stron w przypadku umów podlegających konwencji wiedeńskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 798 § 25. Treść czynności prawnej jako przesłanka jej ważności . . . . . . . . . 799 I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 799 II. Poszukiwanie prawa właściwego do oceny treści czynności prawnej . 799 III. Zakres zastosowania prawa właściwego do oceny treści czynności prawnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 801 IV. Wyjątki od ogólnej właściwości legis causae dla oceny treści czynności prawnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 804 V. Regulacja właściwa do oceny treści umów międzynarodowej sprzedaży towarów podlegających konwencji wiedeńskiej . . . . . . . . . 811 VI. Prawo właściwe do oceny ogólnych warunków umów . . . . . . . . . . . . 812 Rozdział VI. Przedstawicielstwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 817 § 26. Przedstawicielstwo ustawowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 820 I. Sposób poszukiwania prawa właściwego dla przedstawicielstwa ustawowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 820 II. Prawo właściwe dla przedstawicielstwa ustawowego w wybranych kategoriach stosunków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 821 III. Zakres zastosowania prawa właściwego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 830 § 27. Pełnomocnictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 832 I. Próby stworzenia jednolitej kolizyjnoprawnej regulacji pełnomocnictwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 832 II. Przegląd rozwiązań przyjmowanych w krajowych obcych systemach prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 838 III. Poszukiwanie rozwiązań w Polsce w okresie obowiązywania PrPrywM z 1926 r. i PrPrywM z 1965 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 853 IV. Unormowanie polskie w PrPrywM z 2011 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 857 Rozdział VII. Przedawnienie i inne postacie dawności . . . . . . . . . . . . . . . . . 877 § 28. Przedawnienie i inne postacie dawności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 878 I. Łącznik i zakres w normach kolizyjnych dotyczących dawności . . . . 878 II. Dawność w konwencjach międzynarodowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 893 III. Zmiana statutu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 903 Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 913 X Wykaz skrótów rodowym2 1. Źródła prawa ACQP . . . . . . . . . . . . . Acquis Principles AktG . . . . . . . . . . . . . . niemiecka ustawa o spółce akcyjnej z 6.9.1965 r. (Aktiengesetz) AlbU z 1964 r. . . . . . . ustawa albańska z 21.11.1964 r. o korzystaniu z praw cywilnych przez cudzoziemców oraz o stosowaniu ustaw zagranicznych1 AlbU z 2011 r. . . . . . . ustawa albańska z 2.6.2011 r. Nr 10428 o prawie prywatnym międzyna- AngU . . . . . . . . . . . . . ustawa Private International Law (Miscellaneous Provisions) Act 1995 Statutowy Instrument 1996 No. 995 (C.16), część III ArbUAng . . . . . . . . . . angielska ustawa z 17.6.1996 r. o arbitrażu ArbUBraz . . . . . . . . . . brazylijska ustawa z 23.9.1996 r. o arbitrażu ArbUBułg . . . . . . . . . . bułgarska ustawa z 5.8.1988 r. o międzynarodowym sądownictwie po- lubownym w wersji z 2007 r. ArbUChorw . . . . . . . . chorwacka ustawa z 19.10.2001 r. o sądownictwie polubownym ArbUHiszp . . . . . . . . . hiszpańska ustawa z 26.12.2003 r. o arbitrażu ArbUMal . . . . . . . . . . malgaska ustaw z 11.11.1998 r. o arbitrażu ArbUSzwedz . . . . . . . szwedzka ustawa z 4.3.1999 r. o arbitrażu AustrU . . . . . . . . . . . . austriacka ustawa z 15.6.1978 r. o prawie prywatnym międzynarodo- wym3 narodowym4 AzerU . . . . . . . . . . . . . ustawa Republiki Azerbejdżanu z 2000 r. o prawie prywatnym między- BelgU . . . . . . . . . . . . . ustawa belgijska z 2004 r. o prawie prywatnym międzynarodowym5 BrazLICC . . . . . . . . . . brazylijskie przepisy wprowadzające do kodeksu cywilnego6 BułgU . . . . . . . . . . . . . ustawa bułgarska z 2005 r. o prawie prywatnym międzynarodowym7 CESL . . . . . . . . . . . . . Common European Sales Law, Projekt rozporządzenia Parlamentu Eu- ropejskiego i Rady w sprawie wspólnych europejskich przepisów doty- czących sprzedaży, KOM(2011)635 wersja ostateczna CESLReg . . . . . . . . . . Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on a Common European Sales Law (11 October 2011), COM(2011) 635 final; art 1–16 ChińskaU . . . . . . . . . . ustawa chińska z 28.10.2010 r. o prawie prywatnym międzynarodowym8 CudzU . . . . . . . . . . . . ustawa z 12.12.2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1650) CzeskaU . . . . . . . . . . . ustawa czeska z 25.1.2012 r.9 o prawie prywatnym międzynarodowym 1 Opubl. w: Poczobut, Kodyfikacje, s. 11–12. 2 Fletorja Zyrtare 2011, Nr 82, s. 3319; tłum. na język niemiecki: JbOstR 2012, s. 361–381. 3 Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich 1978, cz. 109, poz. 304; tłum. na język franuski: RCDIP 1979, Nr 1, s. 176–184 ze wstępem F. Schwinda. 4 Przekład na język niemiecki: IPRax 2003, Nr 4, s. 386–389. 5 Przekład na język polski: S. van Bogaart, P. Tereszkiewicz, KPP 2005, Nr 3, s. 863–898. 6 Tłum. na język niemiecki: Makarov, Quellen, 1978, s. 53–65. 7 Przekład na język polski: P. Ptak, KPP 2009, Nr 1, s. 251–279. 8 Tłum. na język polski: K. Sznajder-Peroń, PPPM 2011, t. 9, s. 149–159; A. Sapota, KPP 2012, Nr 1, s. 268–273; na język niemiecki: C. Cammerer, RIW 2011, Nr 4, s. 231–241; X. Tong, Z. Guoyong, IPRax 2011, Nr 2, s. 199–202; na język angielski: L. Weidi, IPRax 2011, Nr 2, s. 2003–2005; na język francuski: C. Weizue, N. Nord, L. Bartrand, RCDIP 2011, Nr 1, s. 189–196. 9 Sbirka zákonů 2012 Nr 91. Tłum. na język niemiecki: M. T. Ondrejko, P. Dobias, IPRax 2014, Nr 1, s. 91–109. XI Wykaz skrótów DCFR . . . . . . . . . . . . . Draft Common Frame of Reference Dziesiąta Dyrektywa . dyrektywa 2005/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 26.10.2005 r. w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych (Dz.Urz. UE L Nr 310, s. 1) EGBGB . . . . . . . . . . . przepisy wprowadzające kodeks cywilny niemiecki10 EKPCz . . . . . . . . . . . . Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona w Rzymie 4.11.1950 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 284, poz. 61) EKGReg . . . . . . . . . . . regulamin arbitrażowy Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych z 20.1.1966 r. EstU . . . . . . . . . . . . . . ustawa estońska z 2002 r. o prawie prywatnym międzynarodowym11 GmbHG . . . . . . . . . . . niemiecka ustawa z 20.4.1892 r. o spółce z ograniczoną odpowiedzialno- ścią (Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung) HGB . . . . . . . . . . . . . . niemiecki kodeks handlowy z 1897 r. (Handelsgesezbuch) JapU . . . . . . . . . . . . . . ustawa japońska Nr 78 z 21.6.2006 r. o ogólnych regułach stosowania JugU . . . . . . . . . . . . . . jugosłowiańska ustawa z 15.7.1982 r. o rozstrzyganiu kolizji ustaw prawa12 poz. 121) z przepisami państw13 KC . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. KC alg. . . . . . . . . . . . . Kodeks cywilny algierski z 1975 r.14 KC argent. . . . . . . . . . Kodeks cywilny argentyński z 25.9.1969 r. KC arm. . . . . . . . . . . . Kodeks cywilny armeński z 1998 r., obowiązujący od 1.1.1999 r.15 KC austr. . . . . . . . . . . Kodeks cywilny austriacki z 1811 r. KC biał. . . . . . . . . . . . Kodeks cywilny białoruski z 1998 r.16 KC braz. . . . . . . . . . . . Kodeks cywilny brazylijski z 2002 r. KC egip. . . . . . . . . . . . Kodeks cywilny egipski z 1948 r.17 KC franc. . . . . . . . . . . Kodeks cywilny francuski (Napoleona) z 1804 r. KC grec. . . . . . . . . . . . Kodeks cywilny grecki z 15.3.1940 r.18 KC hiszp. . . . . . . . . . . Kodeks cywilny hiszpański z 1889 r. w wersji określonej dekretem z 31.5.1974 r. oraz dekretem z 13.5.1981 r.19 KC niderl. . . . . . . . . . . Księga X kodeksu cywilnego niderlandzkiego wprowadzona ustawą z 19.5.2011 r.20 KC Kataru . . . . . . . . . Kodeks cywilny Kataru z 2004 r.21 KC Kazach. . . . . . . . . Kodeks cywilny Kazachstanu z 1999 r. 22 10 Przekład na język polski i omówienia: J. Poczobut, Nowe prawo prywatne międzynarodowe RFN, PSM 1988, s. 95–114; Poczobut, Kodyfikacje, s. 75–87; J. Poczobut, Niemiecki prawo prywatne międzynarodowe, KPP 2001, Nr 2, s. 427–445; KPP 2004, Nr 2, s. 597–613. 11 Przekład na język polski: N. Żytkiewicz, KPP 2010, Nr 1, s. 219–235. 12 Przekład na język francuski: Y. Okuda, N. Toubkin, RCDIP 2007, Nr 3, s. 921–931; na język niemiec- ki: Y. Sakurada, IPRax 2007, Nr 6, s. 560–564. 13 Opubl. Poczobut, Kodyfikacje, s. 49–56. 14 Tłum. na język niemiecki: D. Nelle, IPRax 2007, Nr 6, s. 557–559. 15 Tłum. na język. niemiecki: Ch. Mindach, IPRax 2009, Nr 1, s. 96–100. 16 Przekład na język polski: M. Trzeciaka, KPP 2010, Nr 3, s. 861–878. 17 Opubl. w: Poczobut, Kodyfikacje, s. 35–38. 18 Opubl. w: Poczobut, Kodyfikacje, s. 39–42. 19 Tłum. na język niemiecki: W. Peuster, w: IPR-Gesetze in Europa, s. 264–297; tłum. na język polski: 20 Tłum. na język polski: A. Kozioł, PPPM 2012, t. 10; na język francuski: D. van Iterson, RCDIP 2012, Poczobut, Kodyfikacje, s. 43–48. Nr 3, s. 674–676. 21 Por. S. Klaiber, H. Krüger, Internationales Privatrecht in Katar, IPRax 2007, Nr 2, s. 149–155. 22 Tłum. na język niemiecki: IPRax 2002, Nr 1, s. 55–58. XII Wykaz skrótów KC Kirg. . . . . . . . . . . . Kodeks cywilny Kirgistanu23 KC lit. . . . . . . . . . . . . . Kodeks cywilny litewski z 18.7.2000 r.24 KC Luizjany . . . . . . . . Kodeks cywilny Luizjany. Księga I: Konflikty praw z 1991 r.25 KC niem. . . . . . . . . . . Kodeks cywilny niemiecki z 1896 r. KC port. . . . . . . . . . . . Kodeks cywilny portugalski z 25.11.1966 r.26 KC québ. . . . . . . . . . . Kodeks cywilny Québec z 8.1.1991 r.27 KC ros. . . . . . . . . . . . . Kodeks cywilny rosyjski28 KC rum. . . . . . . . . . . . Kodeks cywilny rumuński z 2009 r.29 KC szwajc. . . . . . . . . . Kodeks cywilny Szwajcarii z 10.12.1907 r. (Code civil suisse, CCS) KH . . . . . . . . . . . . . . . rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.6.1934 r. – Kodeks KM . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 18.9.2001 r. – Kodeks morski (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm.) Konstytucja RP . . . . . Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 758 ze zm.) poz. 483 ze zm.) konwencja brukselska z 1968 r. . . . . . . . . . . . Konwencja z 27.9.1968 r. o jurysdykcji i uznawaniu oraz wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.Urz. UE L z 2007 r. Nr 339, s. 3) konwencja genewska z 1927 r. . . . . . . . . . . . Konwencja o wykonywaniu obcych orzeczeń arbitrażowych, podpisana w Genewie 26.9.1927 r. konwencja genewska z 1951 r. . . . . . . . . . . . Konwencja dotycząca statusu uchodźców, sporządzona w Genewie 28.7.1951 r. (Dz.U. z 1991 r. Nr 119, poz. 515 i 517) konwencja genewska z 1961 r. . . . . . . . . . . . Konwencja Europejska o międzynarodowym arbitrażu handlowym, spo- rządzona w Genewie 21.4.1961 r. (Dz.U. z 1964 r. Nr 40, poz. 270) konwencja haska z 1905 r. . . . . . . . . . . . Konwencja dotycząca ubezwłasnowolnienia i analogicznych zarządzeń opiekuńczych podpisana w Hadze 17.7.1905 r. (Dz.U. z 1929 r. Nr 80 poz. 598) konwencja haska z 1961 r. . . . . . . . . . . . Konwencja haska dotycząca kolizji praw w przedmiocie rozrządzeń testamentowych z 5.10.1961 r. (Dz.U. z 1969 r. Nr 34, poz. 284) konwencja haska z 1971 r. . . . . . . . . . . . Konwencja o prawie właściwym dla wypadków drogowych, sporządzo- na w Hadze 4.5.1971 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 63, poz. 585) konwencja haska z 1996 r. . . . . . . . . . . . Konwencja o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonywaniu i współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej oraz środków ochrony dzieci, sporządzona w Hadze 19.10.1996 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 172, poz. 1158) 23 Normy prawa prywatnego międzynarodowego zawiera rozdz. VII. Przekład na język niemiecki: H. Krüger, J. Braun, IPRax 2004, Nr 3, s. 270–275. 24 Przekład na język polski: K. Bogdziewicz, KPP 2008, Nr 1, s. 278–302. 25 Tekst ustawy: IPRax 1993, Nr 1, s. 56. 26 Tłum. na język niemiecki: M. Hartard, w: IPR-Gesetze in Europa, s. 108–132; na język polski: Po- czobut, Kodyfikacje, s. 63–73. 27 Tłum. na język polski: A. Wysocka, KPP 2011, Nr 1, s. 277–288. 28 Unormowanie prawa prywatnego międzynarodowego pochodzi z 2001 r. Przekład na język polski: N. Żytkiewicz, KPP 2010, Nr 4, s. 1103–1137; na język francuski: N. Bogdanova, D. Litwiński, RCDIP 2002, Nr 1, s. 182–192; na język niemiecki: S. Solotych, RabelsZ 2003, Nr 1, s. 340–352. 29 Przekład na język francuski: C. Avasilencei, L. E. Piciarca, RCDIP 2012, Nr 2, s. 459–480; na język polski: P. Twardoch, PPPM 2014, t. 13. XIII Wykaz skrótów konwencja nowojorska . . . . . . . . . Konwencja o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbi- trażowych, sporządzona w Nowym Jorku 10.6.1958 r. (Dz.U. z 1962 r. Nr 9, poz. 41 ze zm.) konwencja o przedawnieniu . . . . . Konwencja o przedawnieniu w międzynarodowej sprzedaży towarów sporządzona w Nowym Jorku 14.6.1974 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 45, poz. 282, 284) konwencja rzymska . . Konwencja rzymska z 1980 r. o prawie właściwym dla zobowiązań umownych (Dz.U. z 2008 r. Nr 10, poz. 57) konwencja wiedeńska z 1980 r. . . . . . . . . . . . Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodo- wej sprzedaży towarów, sporządzona w Wiedniu 11.4.1980 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 45, poz. 286) KorU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 7.4.2001 r.30 o prawie prywatnym międzynarodowym Repu- bliki Korei poz. 94 ze zm.) KP . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. Nr 21, KPC . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: KPC alg. . . . . . . . . . . . algierski kodeks postępowania cywilnego i administracyjnego z 8.6.1966 r., Dz.U. z 2013 r. poz. 101 ze zm.) w wersji z 1993 r. KPC austr. . . . . . . . . . austriacki kodeks postępowania cywilnego z 1.8.1895 r., w wersji z 2006 r. KPC franc. . . . . . . . . . francuski kodeks postępowania cywilnego z 14.4.1807 r., w wersji KPC niem. . . . . . . . . . niemiecki kodeks postępowania cywilnego z 30.1.1877 r., w wersji z 1981 r. z 1997 r. KRO . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn.: Dz.U. KSH . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 788 ze zm.) z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) KZ . . . . . . . . . . . . . . . rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.10.1933 r. – Kodeks KZ szwajc. . . . . . . . . . Code des obligations, Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code zobowiązań (Dz.U. Nr 82, poz. 598 ze zm.) LiechtU . . . . . . . . . . . ustawa Liechtensteinu z 1996 r. o prawie prywatnym międzynarodo- MacedU . . . . . . . . . . . ustawa macedońska z 2007 r. o prawie prywatnym międzynarodo- ModelU . . . . . . . . . . . ustawa modelowa UNCITRAL z 21.6.1985 r. o międzynarodowym ar- civil suisse wym31 wym32 bitrażu handlowym wym33 z uzupełnieniami NiemU . . . . . . . . . . . . ustawa niemiecka z 25.7.1986 r. o prawie prywatnym międzynarodo- nowe rozporządzenie Bruksela I . . . . . . . . . . rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1215/2012 z 12.12.2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.Urz. UE L Nr 351, s. 1) PECL . . . . . . . . . . . . . Principles of European Contract Law 30 Tłum. na język niemiecki Kwang-Jung Tsche, IPRax 2007, s. 479–484 31 Tłum. na język niemiecki: IPRax 1967, Nr 5, s. 364–369; na język francuski: RCDIP 1997, Nr 4, 32 Przekład na język niemiecki: Ch. Jessel-Holst, IPRax 2008, Nr 2, s. 158–168. 33 Bundesgesetzblatt 1986, Nr 37, s. 1142–1155. s. 858–873. XIV Wykaz skrótów zm.) zm.) PrAut . . . . . . . . . . . . . ustawa z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) PrCzek . . . . . . . . . . . . ustawa z 28.4.1936 r. – Prawo czekowe (Dz.U. Nr 37, poz. 283 ze ProtGen . . . . . . . . . . . protokół o klauzulach arbitrażowych, podpisany w Genewie 24.9.1923 r. ProtHaski . . . . . . . . . . protokół o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych (Dz.U. z 1931 r. Nr 84, poz. 648) PrPrywM z 2011 r. . . . ustawa z 4.2.2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. Nr 80, PrPrywM z 1965 r. . . . ustawa z 12.11.1965 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. Nr 46, z 23.11.2007 r. 34 poz. 432) poz. 290 ze zm.) PrPrywM z 1926 r. . . . ustawa z 2.8.1926 r. o prawie właściwem dla stosunków prywatnych międzynarodowych – prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. Nr 101, poz. 581 ze zm.) PrWeksl . . . . . . . . . . . ustawa z 28.4.1936 r. – Prawo wekslowe (Dz.U. Nr 37, poz. 282 ze PWKC . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks cywilny (Dz.U. RKorU . . . . . . . . . . . . ustawa Republiki Koreańskiej (Korei Południowej) z 2001 r. o prawie Nr 16, poz. 94 ze zm.) prywatnym międzynarodowym35 rozporządzenie alimentacyjne . . . . . . . rozporządzenie Rady (WE) Nr 4/2009 z 18.12.2008 r. w sprawie ju- rysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych (Dz.Urz. UE L Nr 7, s. 1) rozporządzenie Bruksela I . . . . . . . . . . rozporządzenie Rady (WE) Nr 44/2001 z 22.12.2000 r. w sprawie jurys- dykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w spra- wach cywilnych i handlowych (Dz.Urz. WE L Nr 12, s. 1) rozporządzenie Rzym I . . . . . . . . . . . . rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 593/2008 z 17.6.2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I) (Dz.Urz. UE L Nr 177, s. 6) rozporządzenie Rzym II . . . . . . . . . . . rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 864/2007 z 11.7.2007 r. dotyczące prawa właściwego dla zobowiązań pozaumow- nych (Rzym II) (Dz.Urz. UE L Nr 199, s. 40) rozporządzenie spadkowe . . . . . . . . . . rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 650/2012 z 4.7.2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego powiadomienia spadkowego (Dz.Urz. UE L Nr 201, s. 107) rozporządzenie upadłościowe . . . . . . . rozporządzenie Rady (WE) Nr 1346/2000 z 29.5.2000 r. w sprawie po- RumU z 1992 r. . . . . . ustawa rumuńska z 1992 r. o prawie prywatnym międzynarodowym36 SłowU . . . . . . . . . . . . ustawa słoweńska z 1999 r. o prawie prywatnym międzynarodowym37 stępowania upadłościowego (Dz.Urz. UE L Nr 160, s. 1) 34 Dz.Urz. UE L z 2009 r. Nr 331, s. 17. 35 Przekład na język niemiecki: S. Kwang-Hyun, IPRax 2007, Nr 5, s. 479–484 oraz K. B. Pissler, RabelsZ 2006, Nr 1, s. 342–397. 36 Przekład na język polski: A. Stan-Otasevici, KPP 2008, Nr 3, s. 867–897. 37 Przekład na język niemiecki: M. Geč-Korošec, RabelsZ 2002, Nr 2, s. 748–776. XV Wykaz skrótów SzwajcU z 1987 r. . . . ustawa szwajcarska o prawie prywatnym międzynarodowym z 18.12.1987 r. TEWG . . . . . . . . . . . . Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą podpisany TFUE . . . . . . . . . . . . . Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE C z 2010 r. 25.3.1957 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2 ze zm.) Nr 83, s. 1) wym39 wym40 poz. 864/2) TUE . . . . . . . . . . . . . . Traktat o Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/30) TunU z 1998 r. . . . . . . ustawa tunezyjska z 1998 r. o prawie prywatnym międzynarodowym38 TurU z 1982 r. . . . . . . ustawa turecka z 1982 r. Nr 2675 o prawie prywatnym międzynarodo- TurU z 2007 r. . . . . . . ustawa turecka z 27.11.2007 r. o prawie prywatnym międzynarodo- TWCT . . . . . . . . . . . . Traktat Światowej Organizacji Własności Intelektualnej o prawie au- torskim, sporządzony w Genewie 20.12.1996 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 3, poz. 12) TWE . . . . . . . . . . . . . . Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, TWPPT . . . . . . . . . . . . Traktat Światowej Organizacji Własności Intelektualnej o artystycznych wykonaniach i fonogramach sporządzony w Genewie 20.12.1996 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 3, poz. 12) UkrU . . . . . . . . . . . . . ustawa ukraińska z 2005 r. o prawie prywatnym międzynarodowym41 UNCITRALReg . . . . . regulamin arbitrażowy UNCITRAL z 28.4.1976 r., w wersji z 2010 r. UPICC . . . . . . . . . . . . UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts WenezU . . . . . . . . . . . ustawa wenezuelska z 1998 r. o prawie prywatnym międzynarodo- WęgU . . . . . . . . . . . . . ustawa węgierska z 31.5.1979 r. o prawie prywatnym międzynarodo- WłoskaU . . . . . . . . . . ustawa włoska z 1995 r. o prawie prywatnym międzynarodowym44 wym42 wym43 2. Organy orzekające AG . . . . . . . . . . . . . . . Amtsgericht BGH . . . . . . . . . . . . . . Bundesgerichtshof (Niemcy) CA . . . . . . . . . . . . . . . Cour d’Appel (Francja) CCass. civ. . . . . . . . . . Cour de Cassation, chambre civile (Francja) CCass. com. . . . . . . . . Cour de Cassation, chambre commerciale (Francja) ETPCz . . . . . . . . . . . . Europejski Trybunał Praw Człowieka ETS . . . . . . . . . . . . . . Europejski Trybunał Sprawiedliwości LG . . . . . . . . . . . . . . . Landgericht NSA . . . . . . . . . . . . . . Naczelny Sąd Administracyjny NSA (7) . . . . . . . . . . . Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów OBG . . . . . . . . . . . . . . Oberstes Gericht OGH . . . . . . . . . . . . . . Oberste Gerichtshof OLG . . . . . . . . . . . . . . Oberlandesgericht 38 Tekst francuski oraz tłum. na język niemiecki: T. Heiko, RabelsZ 2001, Nr 1, s. 102–125. 39 Tłum. na język niemiecki: H. Krüger, w: IPR-Gesetze in Europa, s. 338–363; na język francuski: N. Uluocak, RCDIP 1983, Nr 1, s. 141–157. 40 Przekład na język niemiecki H. Krüger, F. Nomer-Ertan, IPRax 2008, Nr 3, s. 283–290, przedruk w: RabelsZ 2010, Nr 2, s. 419–434 oraz na język angielski: N. Ayşe Odman Boztosun, IPIL 2007, vol. 9, s. 583–604. 41 Przekład na język polski: J. Czubak, W. Macokina, I. Kotlyarska pod kierunkiem P. Mostowika, KPP 2008, Nr 2, s. 571–590. 42 Przekład na język niemiecki: J. Samtleben, IPRax 1999, Nr 3, s. 196–200. 43 Tłum. na język niemiecki: M. Benkö, W. Peuster, w: IPR-Gesetze in Europa, s. 364–409; na język pol- ski: Poczobut, Kodyfikacje, s. 137–148. 44 Przekład na język polski: K. Mironowicz, KPP 1999, Nr 3, s. 649–665. XVI Wykaz skrótów SA . . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Apelacyjny SAnt . . . . . . . . . . . . . . Sąd Antymonopolowy45 SN . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy SN (PS) . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy w pełnym składzie SN (PSIC) . . . . . . . . . Sąd Najwyższy w pełnym składzie Izby Cywilnej (w latach 1982–1989: Izby Cywilnej i Administracyjnej) SN (PSIAPiUS) . . . . . Sąd Najwyższy w pełnym składzie Izby Administracyjnej, Pracy i Ubez- pieczeń Społecznych (od roku 1990: Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecz- nych) SN (7) . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów SO . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Okręgowy SOKiK . . . . . . . . . . . . Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów SP . . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Powiatowy SR . . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Rejonowy SW . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Wojewódzki TK . . . . . . . . . . . . . . . Trybunał Konstytucyjny TSUE . . . . . . . . . . . . . Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej WSA . . . . . . . . . . . . . . Wojewódzki Sąd Administracyjny privé 3. Czasopisma i publikatory AcP . . . . . . . . . . . . . . . Archiv für die civilistische Praxis Actes et documents . . Actes et documents de la Conférence de la Haye de droit internationa ADR . . . . . . . . . . . . . . ADR. Arbitraż i Mediacja AEDIPr . . . . . . . . . . . Anuario Espańol de Derecho Internancional Privado AFDI . . . . . . . . . . . . . Annuaire français de droit international AfrJICL . . . . . . . . . . . African Journal of International and Comparative Law AG . . . . . . . . . . . . . . . Die Aktiengesellschaft. Zeitschrift für das gesamte Aktienwesen, für deutsches, europäisches und internationales Unternehmens- und Kapi- talmarktrecht AICr . . . . . . . . . . . . . . Archivum Iuridicum Cracoviense AIDI . . . . . . . . . . . . . . Annuaire de l’Institut de droit international AJASH . . . . . . . . . . . . Acta Juridica Academiae Scientiarum Hungaricae AJCL . . . . . . . . . . . . . American Journal of Comparative Law AmJCL . . . . . . . . . . . . The American Journal of Comparative Law AmJIL . . . . . . . . . . . . American Journal of International Law AmULR . . . . . . . . . . . American University Law Review APhD . . . . . . . . . . . . . Archives de philosophie du droit ARIA . . . . . . . . . . . . . The American Review of International Arbitration ATF . . . . . . . . . . . . . . Recueil officiel des arręts du Tribunal Fédéral Suisse AUL . . . . . . . . . . . . . . Acta Univesitatis Lodziensis AUNC . . . . . . . . . . . . Acta Universitatis Nicolai Copernici AustralianLJ . . . . . . . . Australian Law Journal AUWr . . . . . . . . . . . . . Acta Univesitatis Wratislaviensis AWD . . . . . . . . . . . . . Außenwirtschaftsdienst des Betriebs-Beraters BB . . . . . . . . . . . . . . . Der Betriebs-Berater BGHZ . . . . . . . . . . . . . Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in Zivilsachen BlIntPR . . . . . . . . . . . Blätter für internationales Privatrecht (1926–1931) BMS . . . . . . . . . . . . . . Biuletyn Ministerstwa Sprawiedliwości BSN . . . . . . . . . . . . . . Biuletyn Sądu Najwyższego CahDE . . . . . . . . . . . . Cahiers de droit européen 45 Nazwa sądu została zmieniona na Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ustawą z 5.7.2002 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz usta- wy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 129, poz. 1102), która weszła w życie 15.12.2002 r. XVII Wykaz skrótów CalLR . . . . . . . . . . . . . California Law Review CanBR . . . . . . . . . . . . The Canadian Bar Review (Kanada) CDE . . . . . . . . . . . . . . Cahiers de droit européen CILSA . . . . . . . . . . . . Comparative and International Law Law Journal of South Africa Clunet . . . . . . . . . . . . . Journal de droit international ColumLR . . . . . . . . . . Columbia Law Review CPH . . . . . . . . . . . . . . Czasopismo Prawo-Historyczne ČMP . . . . . . . . . . . . . . Časopis pro Mezinarodni Právo D . . . . . . . . . . . . . . . . . Dalloz; Recueil Dalloz / Sirey (Francja) DB . . . . . . . . . . . . . . . Der Betrieb DIZPR . . . . . . . . . . . . Deutsches Internationales Zivilprozessrecht DNotZ . . . . . . . . . . . . Deutsche Notar-Zeitschrift DP . . . . . . . . . . . . . . . . Dalloz périodique DPC . . . . . . . . . . . . . . Droit Polonais Contemporain DPCI . . . . . . . . . . . . . Droit et pratique du commerce international DPJZ . . . . . . . . . . . . . Deutsch-Polnische Juristen-Zeitschrift Dz.Pr.P.P. . . . . . . . . . . Dziennik Prawa Państwa Polskiego Dz.U. . . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw Dz.Urz. . . . . . . . . . . . . Dziennik Urzędowy Dz.Urz. UE . . . . . . . . . Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej ELR . . . . . . . . . . . . . . European Law Review EP . . . . . . . . . . . . . . . . Edukacja Prawnicza EPS . . . . . . . . . . . . . . . Europejski Przegląd Sądowy ERPL . . . . . . . . . . . . . European Review of Private Law EuZ . . . . . . . . . . . . . . . Zeitschrift für Europarecht EuZW . . . . . . . . . . . . . Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht FamRZ . . . . . . . . . . . . Zeitschrift für das gesamte Familienrecht FloJIL . . . . . . . . . . . . . Florida Journal of International Law GazPal . . . . . . . . . . . . Gazette du Palais GCDIP . . . . . . . . . . . . Giurisprudenza comparata di diritto internazionale privato GeorgiaJICL . . . . . . . . Georgia Journal of International and Comparative Law GmbHR . . . . . . . . . . . GmbH-Rundschau GP . . . . . . . . . . . . . . . . Gazeta Prawna GPR . . . . . . . . . . . . . . Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht GRUR . . . . . . . . . . . . Zeitschrift für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht GRUR Int. . . . . . . . . . GRUR, Internationaler Teil GSP . . . . . . . . . . . . . . Gdańskie Studia Prawnicze GSP PO . . . . . . . . . . . Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa GSW . . . . . . . . . . . . . . Gazeta Sądowa Warszawska HarvILJ . . . . . . . . . . . Harvard International Law Journal HarvILR . . . . . . . . . . . Harvard International Law Review HarvLR . . . . . . . . . . . Harvard Law Review IALR . . . . . . . . . . . . . International Arbitration Law Review IAmLR . . . . . . . . . . . . International American Law Review ICLQ . . . . . . . . . . . . . The International and Comparative Law Quarterly IECL . . . . . . . . . . . . . . International Encyclopedia of Comparative Law IIC . . . . . . . . . . . . . . . International Review of Industral Property and Copyright Law ILM . . . . . . . . . . . . . . International Legal Materials, Washington D.C. ILQ . . . . . . . . . . . . . . . International Law Quarterly ILaw . . . . . . . . . . . . . . The International Lawyer (USA) IPG . . . . . . . . . . . . . . . Gutachten zum internationalen und ausländischen Privatrecht IPRax . . . . . . . . . . . . . Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts IPRspr . . . . . . . . . . . . Die deutsche Rechtsprechung auf dem Gebiet des internationalen Pri- vatrechts JBl . . . . . . . . . . . . . . . Juristische Blätter (Austria) JbOstR . . . . . . . . . . . . Jahrbuch für Ostrecht XVIII Wykaz skrótów J-clDI . . . . . . . . . . . . . Juris-classeur de droit international JCL . . . . . . . . . . . . . . . Journal of Contemporary Law (USA) JCP . . . . . . . . . . . . . . . Juris-classeur périodique JDAI . . . . . . . . . . . . . . Journal de droit des affaires internationales JIArb . . . . . . . . . . . . . Journal of International Arbitration JO . . . . . . . . . . . . . . . . Journal officiele de la République française JPIL . . . . . . . . . . . . . . Journal of Private International Law JR . . . . . . . . . . . . . . . . Juristische Rundschau JT . . . . . . . . . . . . . . . . Journal des Tribunaux (Belgia) Jur. . . . . . . . . . . . . . . . Jurysta JuS . . . . . . . . . . . . . . . Juristische Schulung JW . . . . . . . . . . . . . . . Juristische Wochenschrift JZ . . . . . . . . . . . . . . . . Juristenzeitung King’sCLJ . . . . . . . . . King’s College Law Journal KPP . . . . . . . . . . . . . . Kwartalnik Prawa Prywatnego KPPubl . . . . . . . . . . . . Kwartalnik Prawa Publicznego KSP . . . . . . . . . . . . . . Krakowskie Studia Prawnicze LQR . . . . . . . . . . . . . . Law Quarterly Review McGLJ . . . . . . . . . . . . McGill Law Journal MDR . . . . . . . . . . . . . Monatsschrift für Deutches Recht MinnLR . . . . . . . . . . . Minnesota Law Review MoP . . . . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy MoPod . . . . . . . . . . . . Monitor Podatkowy MP . . . . . . . . . . . . . . . Monitor Polski MR-Int . . . . . . . . . . . . Medien Recht International MSiG . . . . . . . . . . . . . Monitor Sądowy i Gospodarczy NCJILCR . . . . . . . . . . North Carolina Journal of International Law and Commercial Regula- tion Ned.Jur. . . . . . . . . . . . Nederlandse Jurisprudentie NILR . . . . . . . . . . . . . Nederlands International Law Review (1975 i n.) NIPR . . . . . . . . . . . . . Nederlands Internationaal Privaatrecht NJW . . . . . . . . . . . . . . Neue Juristische Wochenschrift NP . . . . . . . . . . . . . . . . Nowe Prawo NPN . . . . . . . . . . . . . . Nowy Przegląd Notarialny NZG . . . . . . . . . . . . . . Neue Zeitschrift für Gesellschaftsrecht ONSA . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego ONSAiWSA . . . . . . . . Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych OSA . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSG . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Gospodarczych OSNC . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna OSNCP . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna i Pracy OSNKW . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna OSP . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Polskich OSPiKA . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych OTK-A . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego – Seria A ÖJT . . . . . . . . . . . . . . . Österreichische Juristentag ÖJZ . . . . . . . . . . . . . . . Österreichische Juristen-Zeitung Pal. . . . . . . . . . . . . . . . Palestra PB . . . . . . . . . . . . . . . . Prawo Bankowe PES . . . . . . . . . . . . . . . Problemy Egzekucji Sądowej PHZ . . . . . . . . . . . . . . Problemy Handlu Zagranicznego PiM . . . . . . . . . . . . . . . Prawo i Medycyna PiP . . . . . . . . . . . . . . . Państwo i Prawo PiZS . . . . . . . . . . . . . . Praca i Zabezpieczenie Społeczne PL . . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Legislacyjny XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo prywatne międzynarodowe. System Prawa Prywatnego. Tom 20A
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: