Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00271 005358 20479761 na godz. na dobę w sumie
Prawo rodzinne i nieletnich w pigułce - ebook/pdf
Prawo rodzinne i nieletnich w pigułce - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 219
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8198-174-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie do nauki i powtórki przed egzaminem. W książce zostały zawarte najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i nieletnich.

Opracowanie zostało podzielone na 3 działy tematyczne, w których znajdziesz 8 części omawiających m.in:

Na końcu każdej z części znajduje test, dzięki któremu możesz sprawdzić poziom zdobytej wiedzy.


Szybkie zapamiętywanie informacji ułatwi przejrzysta struktura

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Część I. MAŁżeńStWO ROzDzIAł 1. ZAWArcie MAŁżeńStWA Małżeństwo to związek mężczyzny i kobiety: monogamiczny oparty na zasadzie równouprawnienia stron prawnie doniosły zawarty w sformalizowany sposób Zgodnie art. 1 KRO małżeństwo zostaje zawarte po łącznym spełnieniu czterech prze- słanek. 10 PrzEsŁaNkI zaWarCIa MaŁŻEŃstWa różnica płci Związek małżeński jest związkiem mężczyzny i kobiety. Pary homoseksualne oraz i osoby, które nie mają wykształconej płci (obojnactwo) nie mogą zawrzeć małżeństwa. Kierownik USC ustala płeć nupturientów na podstawie przedstawionych mu odpisów aktów urodzenia. W razie wątpliwości ma on obowiązek zwrócić się do sądu o rozstrzygnięcie, czy małżeństwo może być zawarte (art. 5 KRO). jednoczesna obecność przed kierownikiem UsC lub osobą duchowną Osoby zawierające związek małżeński muszą być jednocześnie obecne przed kierownikiem UsC albo przed kompetentną osobą duchowną kościoła lub związku wyznaniowego. Wyjątek stanowi w tym wypadku dopuszczalność zawarcia związku małżeńskiego przez pełnomocnika. Osoba, która nie ma możliwości osobistego uczestniczenia w ceremonii swego ślubu, może wystąpić do sądu o zezwolenie na ustanowienie pełnomocnika. Sąd z kolei może na to zezwolić jeżeli stwierdzi, że zaistniały ku temu ważne powody. Musi to być powód uniemożliwiający jednoczesne stawienie się w jakimkolwiek urzędzie, który w świetle zasad współżycia społecznego usprawiedliwia odstąpienie od obowiązku jednoczesnego stawienia się przyszłych małżonków. Pełnomocnictwo do zawarcia związku małżeńskiego powinno być udzielone na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym i wymieniać osobę, z którą małżeństwo ma być zawarte. Nupturienci mogą obecnie zawrzeć związek małżeński nie tylko wobec kierownika USC, lecz także wobec kompetentnej osoby duchownej Kościoła katolickiego i innych kościołów oraz związków wyznaniowych, co jest konsekwencją dopuszczenia w polskim prawie do zawierania małżeństw w formie wyznaniowej ze skutkami dla prawa świeckiego. zgodne oświadczenia Osoby zawierające związek małżeński muszą złożyć w tej kwestii zgodne oświadczenia. Zgodność oświadczeń oznacza, że muszą być one tożsame pod względem treści. Nie mogą zawierać zastrzeżeń zwłaszcza co do warunku i terminu. Przebieg składania oświadczeń w sposób zapewniający ich zgodność szczegółowo określa art. 7 § 2 i 3 KRO. 11 sporządzenie aktu małżeństwa przez kierownika UsC Kierownik USC sporządza akt małżeństwa, w przypadku gdy mężczyzna i kobieta, zawierający związek małżeński podlegający prawu wewnętrznemu kościoła, oświadczą wolę jednoczesnego zawarcia małżeństwa podlegającego prawu polskiemu. Duchowny ma obowiązek w ciągu 5 dni od dnia zawarcia małżeństwa przekazać zaświadczenie o tym zdarzeniu kierownikowi USC, a ten niezwłocznie sporządzić akt małżeństwa. Ważne Brak którejkolwiek z wymienionych przesłanek sprawia, że w świetle polskiego prawa związek małżeński w ogóle nie został zawarty (nigdy nie zaistniał), a pożycie między nupturientami jest pożyciem pozamałżeńskim. W przypadku gdy – pomimo braku przesłanek zawarcia związku małżeńskiego – spo- rządzony został akt małżeństwa, ustalenie nieistnienia związku małżeńskiego może nastąpić jedynie na mocy wyroku sądowego. Powództwo o ustalenie nieistnienia małżeństwa może wytoczyć każdy, kto ma w tym interes prawny. Właściwa jest droga procesu, jeżeli osoba występująca z odpowiednim żądaniem nie kwestionuje samego faktu zawarcia małżeństwa, a utrzymuje jedynie, że przy zawieraniu małżeństwa nie została spełniona jedna z przesłanek przewidzia- nych w art. 1 § 1 KRO. Zawarcie małżeństwa prowadzi do powstania trwałego stosunku jednoczącego działa- nie stron w sferze duchowej, cielesnej oraz gospodarczej. Jego konsekwencją są prawnie doniosłe stosunki rodzinne o charakterze majątkowym i niemajątkowym, dotyczące małżonków oraz ich potomstwa. W szczególności wynikają z niego prawa i obowiązki małżonków oraz ich potomstwa. Jest to związek prawnie uprzywilejowany, w przeciwieństwie do konkubinatu, któ- ry jest związkiem niewywołującym bezpośrednich konsekwencji prawnorodzinnych i w efekcie nie wywołuje powstania żadnych praw i obowiązków uregulowanych w pra- wie rodzinnym. Ważne W zakresie stosunków majątkowych zawarcie małżeństwa prowadzi do powstania tzw. małżeńskiej wspólności ustawowej. 12 ROzDzIAł 2. UNieWAżNieNie MAŁżeńStWA Przyczyny unieważnienia zawartego związku małżeńskiego dzielą się na trzy grupy: ▶ przeszkody małżeńskie, ▶ wady składanych przez nupturientów oświadczeń o zawarciu małżeństwa, ▶ wady pełnomocnictwa do zawarcia małżeństwa. PrzEsŁaNkI UNIEWaŻNIENIa MaŁŻEŃstWa przeszkody małżeńskie (niedozwolone prawem cechy nupturientów i cechy zachodzą- cej między nimi relacji) wady oświadczenia woli o zawarciu małżeństwa wady pełnomocnictwa do zawarcia małżeństwa art. 10–15 KRO art. 151 KRO art. 16 KRO ▶ zbyt niski wiek ▶ ubezwłasnowolnienie całko- wite ▶ choroba psychiczna, upośle- dzenie umysłowe lub inne za- burzenia psychiczne zagraża- jące małżeństwu lub zdrowiu potomstwa ▶ znajdowanie się w sta- nie wyłączającym świa- dome wyrażenie woli ▶ działanie pod wpły- wem błędu co do toż- samości drugiej strony ▶ brak zezwolenia sądu na  złożenie oświad- czenia o  wstąpieniu, w  związek małżeński przez pełnomocnika ▶ pełnomocnictwo było skutecznie odwołane lub nieważne 13 ▶ pozostawanie we wcześniej zawartym związku małżeń- skim ▶ łączące nupturientów pokre- wieństwo w linii prostej lub zbyt bliskie pokrewieństwo w linii bocznej ▶ łączące nupturientów powi- nowactwo w linii prostej ▶ łącząca nupturientów więź adopcyjna ▶ działanie pod wpły- wem bezprawnej groź- by drugiej strony lub osoby trzeciej ▶ jeżeli z  okoliczności wynika, że składający oświadczenie mógł się obawiać, że jemu sa- memu lub innej osobie grozi poważne niebez- pieczeństwo osobiste Zawarcie małżeństwa pomimo istnienia któregokolwiek spośród wskazanych powyżej uchybień może doprowadzić do jego unieważnienia. Związek zawarty w ten sposób trwa jednak ze wszystkimi jego konsekwencjami do momentu uprawomocnienia się wyroku sądu o unieważnieniu związku małżeńskiego. Małżeństwo może zostać unieważnione, jeżeli do jego zawarcia doszło pomimo istnie- nia tzw. przeszkód małżeńskich. PrzEszkODy MaŁŻEŃskIE brak wymaganego prawem wieku ubezwłasnowolnienie całkowite dotknięcie chorobą psychiczną lub niedorozwojem umysłowym pozostawanie we wcześniej zawartym związku małżeńskim zbyt bliskie pokrewieństwo powinowactwo w linii prostej pozostawanie ze sobą w stosunku przysposobienia 14 Osoby zawierające związek małżeński powinny mieć ukończone 18 lat (art. 10 KRO). W pierwotnym brzmieniu Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego obowiązywała regula- cja zezwalająca na zawarcie związku małżeńskiego mężczyznom dopiero po ukończe- niu 21. roku życia. Przepis ten został jednak zmieniony jako sprzeczny z konstytucyjną zasadą równości płci. Ważne z ważnych powodów sąd może zezwolić na zawarcie związku małżeńskiego przez ko- bietę, która ukończyła lat 16, a z okoliczności wynika, że zawarcie małżeństwa będzie zgodne z dobrem założonej rodziny. Przykład Jako najczęstsze przykłady wskazujące na istnienie ważnych powodów podaje się: 1) urodzenie się dziecka ze stosunku stron zamierzonego małżeństwa, 2) ciążę wynikłą z takiego stosunku oraz 3) istniejący już między stronami, co najmniej od dłuższego czasu, co najmniej zaś od kilku mie- sięcy, trwały związek faktyczny, nasuwający poważne prawdopodobieństwo zajścia kobiety w ciążę. każdy z małżonków może żądać unieważnienia małżeństwa zawartego: przez mężczyznę, który nie ukończył 18 lat przez kobietę, która nie ukończyła 16 lat przez kobietę, która bez zezwolenia sądu zawarła małżeństwo po ukończeniu 16 lat, lecz przed ukończeniem 18 lat Z żądaniem unieważnienia zawartego związku z powodu nieosiągnięcia w chwili jego zawierania wymaganego prawem wieku może wystąpić także prokurator. Jeżeli kobieta, która zawarła małżeństwo, jest w ciąży, wówczas kompetencja do wy- stąpienia z takim żądaniem przysługuje tylko jej. Zgodnie z art. 10 § 4 KRO, jeżeli 15 kobieta zaszła w ciążę, jej mąż nie może żądać unieważnienia małżeństwa z powodu braku przepisanego wieku. Możność wystąpienia o unieważnienie zawartego związku małżeńskiego ustaje z mo- mentem osiągnięcia wymaganego prawem wieku. Mówimy, że następuje wówczas konwalidacja, czyli uzdrowienie wadliwie zawartego związku. Ważne Nie można unieważnić małżeństwa z powodu braku przepisanego wieku, jeżeli małżo- nek przed wytoczeniem powództwa ten wiek osiągnął. Nie może zawrzeć związku małżeńskiego osoba ubezwłasnowolniona całkowicie (art. 11 KRO). Małżeństwo zawarte przez osobę, która w momencie zawierania związku była ubez- własnowolniona całkowicie może być unieważnione na żądanie każdej ze stron oraz prokuratora. W przypadku uchylenia orzeczenia o ubezwłasnowolnieniu następuje konwalidacja wadliwie zawartego związku i od tego momentu nie może on zostać unieważniony z powodu istnienia tej przeszkody w chwili jego zawierania. Ważne Ubezwłasnowolnienie częściowe nie może być podstawą unieważnienia małżeństwa. Nie mogą zawrzeć związku małżeńskiego osoby (art. 12 krO): chore psychicznie niedorozwinięte umysłowo jeżeli stan zdrowia lub umysłu takiej osoby zagrażałby: ▶ małżeństwu ▶ zdrowiu przyszłego potomstwa W przypadku, gdy małżeństwo zostanie zawarte przez osoby wymienione powyżej, każdy z małżonków, a także prokurator, mogą zażądać jego unieważnienia. Unieważ- nienie jest niedopuszczalne w przypadku powrotu do zdrowia osoby chorej psychicznie (konwalidacja). 16 Osoby chore psychicznie i dotknięte upośledzeniem umysłowym mogą jednak zawrzeć małżeństwo, jeżeli otrzymają uprzednio zezwolenie sądu. Sąd wyda takie zezwole- nie, jeżeli uzna, że stan zdrowia i umysłu wnioskodawcy nie zagraża małżeństwu ani zdrowiu przyszłego potomstwa. Zawarty na podstawie zezwolenia sądu związek małżeński osoby dotkniętej chorobą psychiczną lub niedorozwojem umysłowym nie podlega unieważnieniu. Ważne Powrót do zdrowia osoby, która zawarła związek małżeński w stanie choroby psychicz- nej powoduje konwalidację wadliwie zawartego związku. Do orzeczenia unieważnienia małżeństwa nie wystarcza fakt, że małżonek był w chwili zawierania związku dotknięty chorobą psychiczną lub niedorozwojem umysłowym. Konieczną przesłanką takiego orzeczenia jest bowiem ponadto stwierdzenie, że w chwi- li zawierania związku stan zdrowia psychicznego lub niedorozwoju umysłowego był na tyle poważny, iż zagrażał małżeństwu lub zdrowiu przyszłego potomstwa. Nie mogą zawrzeć związku małżeńskiego osoby pozostające w związku małżeńskim zawartym wcześniej (art. 13 KRO). W polskim prawie obowiązuje zasada monogamii. Zawarcie kolejnego małżeństwa, pomimo pozostawania w poprzednio zawartym związku, może doprowadzić do unie- ważnienia wszystkich kolejnych małżeństw. Ponadto bigamia (dwużeństwo) jest czy- nem karalnym. Zgodnie z art. 206 KK kto zawiera małżeństwo, pomimo że pozostaje w związku małżeńskim, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozba- wienia wolności do 2 lat. Przeszkoda bigamii oznacza, że niedopuszczalna jest także poligamia (wielożeństwo). Podmioty uprawnione do żądania unieważnienia małżeństwa bigamicznego: każda ze stron tego związku prokurator każdy, kto ma w tym interes prawny 17 Ważne Małżeństwo bigamiczne może zostać konwalidowane, w przypadku gdy poprzednio zawarty związek małżeński ustanie z jakiegokolwiek powodu. Jednak ustanie zawartego wcześniej związku małżeńskiego nie doprowadzi do konwa- lidacji związku zawartego później, w przypadku śmierci bigamisty. Nie mogą zawrzeć ze sobą małżeństwa krewni w linii prostej oraz rodzeństwo (art. 14 KRO). Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie przewiduje w tym zakresie żadnej możliwości kon- walidacji tak zawartego związku małżeńskiego. Może więc on zostać unieważniony w każdym czasie (w tym nawet po ustaniu małżeństwa). Unieważnienia żądać może każdy, kto ma w tym interes prawny. Krewnymi w linii prostej są osoby, z których jedna pochodzi od drugiej, tzn. przodko- wie, tzw. wstępni, oraz potomkowie, tzw. zstępni. krEWNI W lINII PrOstEJ pradziadek/prababka dziadek/babka ojciec/matka córka/syn zawarcie związku małżeńskiego przez osoby spokrewnione w linii prostej lub ro- dzeństwo to zachowanie o cechach przestępstwa, ponieważ współżycie seksualne w tym kręgu osób jest karalne w świetle polskiego prawa. stanowi o tym art. 201 kk. Nie mogą zawrzeć ze sobą związku małżeńskiego powinowaci w linii prostej (art. 14 KRO). Nie jest to jednak bezwzględna przeszkoda do zawarcia małżeństwa. Sąd z ważnych powodów może zezwolić na zawarcie małżeństwa. Uzyskanie zezwolenia sądu spra- wia, że związek zawarty między powinowatymi w linii prostej nie może zostać unie- ważniony. 18 Podmioty uprawnione do unieważnienia małżeństwa zawartego przez powinowatych w linii prostej to: każdy z małżonków prokurator Przeszkodą do zawarcia małżeństwa jest pozostawanie przez osoby zamierzające to uczynić w stosunku przysposobienia (art. 15 KRO). Ważne zawarcie związku małżeńskiego przez osoby związane węzłem przysposobienia jest pod względem prawnym tożsame z zawarciem związku przez krewnych w linii prostej. Rozwiązanie stosunku przysposobienia (nie dotyczy to jednak przysposobienia całko- witego, które jest nierozwiązywalne) powoduje, że przeszkoda do zawarcia małżeństwa wygasa. Małżeństwo tych osób zawarte po ustaniu stosunku przysposobienia nie podlega unieważnieniu. Małżeństwo może zostać również unieważnione z powodu wadliwości oświadczeń nupturientów. WaDy OŚWIaDCzENIa WOlI NUPtUrIENtóW wyłączenie świadomego wyrażenia woli (np. pod wpływem alkoholu lub narkotyków). W tym wypadku nie można powołać się na brak swobody w powzięciu decyzji o zawarciu małżeństwa, a jedynie na jej brak w wyrażeniu woli. Wada ta nie powoduje bezwzględnej nieważności czynności prawnej, lecz pozwala w oznaczonych terminach powołać się na nią błąd co do tożsamości drugiej strony (gdy np. jedna z osób posługiwała się fałszywym dokumentem tożsamości) bezprawna groźba drugiej strony lub osoby trzeciej, jeżeli z okoliczności wynika, że składający oświadczenie mógł się obawiać, że jemu samemu lub innej osobie grozi poważne niebezpieczeństwo osobiste 19 W powyższych przypadkach unieważnienia może żądać: 1) małżonek, który złożył oświadczenie dotknięte wadą, oraz 2) prokurator. Nie można żądać unieważnienia małżeństwa po upływie 6 miesięcy od: ▶ ustania stanu wyłączającego świadome wyrażenie woli, ▶ wykrycia błędu lub ▶ ustania obawy wywołanej groźbą – a w każdym przypadku po upływie 3 lat od zawarcia małżeństwa. Przyczyny unieważnienia małżeństwa zawartego przez pełnomocnika to: brak zezwolenia sądu na złożenie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński przez pełnomocnika skuteczne odwołanie lub nieważność pełnomocnictwa Ważne W przypadku gdy małżonkowie podjęli wspólne pożycie, ich związku małżeńskiego nie można unieważnić. W postępowaniu w sprawach o unieważnienie małżeństwa właściwy miejscowo jest sąd okręgowy miejsca zamieszkania małżonków. Z żądaniem unieważnienia małżeństwa mogą wystąpić małżonkowie i prokurator, a we wskazanych przypadkach (przeszkoda pokrewieństwa, pozostawanie w związku małżeńskim, więź adopcyjna łącząca nupturientów) również inne osoby mające w tym interes prawny. Prokurator wytacza powództwo przeciwko: obojgu małżonkom jeśli małżonek nie żyje – przeciwko ustanowionemu na jego miejsce kuratorowi 20 Przykład Żądanie pozwu o unieważnienie małżeństwa może brzmieć: „Wnoszę o unieważnienie małżeństwa zawartego w złej wierze przez pozwanego Jana Nowaka z powódką Pauliną Nowak w dniu… przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Krakowie, nr aktu małżeństwa…”. Orzekając unieważnienie małżeństwa, sąd orzeka także, czy i który z małżonków za- warł małżeństwo w złej wierze. Ważne za będącego w złej wierze uważa się małżonka, który w chwili zawarcia małżeństwa wiedział o okoliczności stanowiącej podstawę jego unieważnienia (art. 20 KRO). Sąd może alternatywnie orzec, że: 1) oboje małżonkowie zawarli małżeństwo w złej wierze, 2) jedno z nich zawarło małżeństwo w złej wierze, 3) żadne z małżonków nie zawarło małżeństwa w złej wierze. Wiedzy tej może nie mieć (ze względu na zły stan zdrowia) osoba chora psychicznie lub osoba ubezwłasnowolniona całkowicie. W takim przypadku sąd orzeknie unieważnienie małżeństwa, nie przypisując winy osobie, której dotyczy przeszkoda do zawarcia małżeństwa. Jeżeli zaś przeszkoda do zawarcia małżeństwa dotyczy jednego z małżonków, który ma tego świadomość, a drugi małżonek w chwili zawarcia małżeństwa wiedział o tej przeszkodzie, wówczas w złej wierze zawierali swój związek oboje. Orzeczenie o unieważnieniu małżeństwa ma charakter deklaratoryjny i wywołuje skutek od momentu jego zawarcia, tzn. stwierdza ono, że związek zawarty został wa- dliwie i wada ta występowała w momencie jego zawierania. Ważne Orzeczenie sądu kościelnego o ważności bądź o ustaniu małżeństwa kanonicznego nie może mieć prejudycjalnego wpływu na orzeczenie sądu państwowego o ważności lub o ustaniu świeckiego związku małżeńskiego (wyr. SN z 17.11.2000 r., V CKN 1364/00, Legalis). 21 Do skutków unieważnienia małżeństwa w zakresie stosunku małżonków do wspólnych dzieci oraz w zakresie stosunków majątkowych między małżonkami stosuje się odpo- wiednio przepisy o rozwodzie, przy czym małżonek, który zawarł małżeństwo w złej wierze, traktowany jest tak, jak małżonek winny rozkładu pożycia małżeńskiego (art. 21 KRO). Oznacza to, że sąd, wydając wyrok o unieważnieniu małżeństwa, orzeknie o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi stron i o alimentach na ich rzecz, a ponadto wyda orzeczenie o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania byłych małżonków. Ważne W wyniku unieważnienia małżeństwa ustaje wynikające z niego powinowactwo, mał- żonkowie powracają do poprzedniego stanu cywilnego, a małżonek, który zawierając związek zmienił nazwisko, powraca do tego, które nosił poprzednio. Na wniosek strony sąd orzeknie też o alimentach na jej rzecz i ewentualnie o podziale majątku małżonków. skUtkI UNIEWaŻNIENIa MaŁŻEŃstWa retroaktywne (ex tunc) ▶ powrót małżonków do stanu cywilnego sprzed zawarcia małżeństwa nazwiska ▶ ustanie stosunku powinowactwa ▶ w razie unieważnienia małżeństwa orzeczonego po śmierci jednego z małżonków, drugi traci pozycję prawnospadkową ▶ powrót małżonków do poprzedniego i podział majątku nieretroaktywne (ex nunc) ▶ zmiana zasad wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymania dziecka ▶ ustanie wspólności majątkowej ▶ zmiana zakresu i treści obowiązku alimentacyjnego (małżonek uznany za działającego w złej wierze jest traktowany podobnie jak małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia małżeńskiego) ▶ ewentualna zmiana zasad korzystania ze wspólnego mieszkania 22 Przykład Wzór1: Warszawa, dnia 3.11.2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXXIV Wydział Cywilny al. Solidarności 127 00-898 Warszawa Powódka: Katarzyna Majcher PESEL 12345678910 NIP 9876543210 ul. Sempolińskiego 12 m. 21 03-123 Warszawa reprezentowana przez adwokata Kazimierza Strzegomskiego prowadzącego Kancelarię Adwokacką w Warszawie ul. Królowej Marysieńki 3/42 09-123 Warszawa Pozwany: Marek Broniszewski PESEL 12345678910 NIP 9876543210 ul. Stypułkowskiego 222 m. 222 05-999 Warszawa Pozew o unieważnienie małżeństwa W imieniu powódki, której pełnomocnictwo przedkładam w załączeniu, wnoszę: 1) o unieważnienie małżeństwa zawartego w złej wierze przez pozwanego Marka Broniszew- skiego z powódką Katarzyną Majcher dnia 26.12.2018 r. przed Kierownikiem USC w m.st. Warszawie za Nr aktu małżeństwa I/1150/2018; 2) o zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki zwrotu kosztów postępowania, w tym kosz- tów zastępstwa procesowego według norm przepisanych, oraz zwrotu opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł. Na zasadzie art. 187 § 1 pkt 3 KPC oświadczam, że strony nie podjęły próby mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, ponieważ na obecnym etapie powódka nie widzi możliwości polubownego rozwiązania sporu. 1 Wzór pochodzi z systemu informacji prawnej Legalis. 23 Uzasadnienie Strony zawarły związek małżeński w dniu 26.12.2018 r., przed Kierownikiem USC w m.st. War- szawie za Nr aktu małżeństwa I/1150/2018. Z małżeństwa tego strony nie mają małoletnich dzieci. Strony nie zawierały umowy majątkowej małżeńskiej. Powódka ma wykształcenie wyższe, pracuje jako urzędnik państwowy – naczelnik Wydziału w Ministerstwie Finansów z wynagrodzeniem 18 500 zł brutto miesięcznie. Pozwany ma wy- kształcenie wyższe artystyczne (absolwent ASP), założył pracownię rzeźbiarską. Strony znały się przed ślubem około pół roku. W marcu 2019 r. do powódki zadzwoniła Jolanta Broniszewska, która przedstawiła się jako żona pozwanego. Okazało się, że sprawa rozwodowa Marka i Jolanty Broniszewskich nie zakończy- ła się prawomocnym wyrokiem rozwodowym, jak pozwany zapewniał powódkę przed ślubem z nią. Jolanta Broniszewska wniosła bowiem apelację od wyroku rozwodowego sądu I instancji, a wyrok apelacyjny jeszcze nie zapadł. Pozwany jest zatem bigamistą i z tego względu wnoszę jak w petitum pozwu. Kazimierz Strzegomski adwokat Załączniki: – odpisy aktów urodzenia stron; – odpis aktu małżeństwa; – odpisy pisma z załącznikami dla pozwanej i Prokuratora; – pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej; – dowód uiszczenia opłaty sądowej od pozwu. 24
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo rodzinne i nieletnich w pigułce
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: