Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00100 003162 21535528 na godz. na dobę w sumie
Prawo spadkowe - ebook/pdf
Prawo spadkowe - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 230
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-3355-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> rodzinne i opiekuńcze
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Seria 'Skrypty Becka' przeznaczona jest dla studentów wydziałów prawa i aplikantów. Książki z tej serii zawierają najistotniejsze wiadomości z określonej dziedziny prawa oraz pozwalają na szybką i efektywną naukę.

W skrypcie „Prawo spadkowe” omówione zostały m.in. zagadnienia:

Kazusy umieszczone w skrypcie będą pomocne w nabyciu praktycznych umiejętności w rozwiązywaniu problemów z zakresu prawa spadkowego.

W czwartym  wydaniu skryptu omówione zostały zmiany wprowadzone ustawa z 18.3.2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 85, poz. 458), w tym nowa instytucja zapisu windykacyjnego. Zmiany weszły w życie 23.10.2011 r. Uwzględnione zostało nowe orzecznictwo i literatura. Rozszerzono również kazusy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Skrypty Becka Hanna Witczak Agnieszka Kawałko Prawo spadkowe 4. wydanie SKRYPTY BECKA Prawo spadkowe W sprzeda¿y: B. Kordasiewicz (red.) PRAWO SPADKOWE. T. 10 System Prawa Prywatnego E. Skowroñska-Bocian PRAWO SPADKOWE, wyd. 8 Podrêczniki Prawnicze E. Gniewek (red.) PODSTAWY PRAWA CYWILNEGO, wyd. 4 Studia Prawnicze A. Kawa³ko, H. Witczak PRAWO CYWILNE – CZÊŒÆ OGÓLNA, wyd. 4 Skrypty Becka H. Witczak, A. Kawa³ko PRAWO RZECZOWE, wyd. 2 Skrypty Becka J. Biernat, P. Cybula PRAWO SPADKOWE. PYTANIA. KAZUSY. TABLICE, wyd. 3 Repetytoria C.H. Beck KODEKS CYWILNY, wyd. 34 Twoje Prawo www. sklep.beck.pl Prawo spadkowe dr Hanna Witczak dr Agnieszka Kawa³ko Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Paw³a II 4. wydanie zmienione i uzupe³nione Redakcja: Aneta Flisek © Wydawnictwo C.H. Beck 2011 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00–203 Warszawa Sk³ad i ³amanie: Marta Œwierk Druk i oprawa: P.W.P. Interdruk, Warszawa ISBN 978-83-255-3354-0 ISBN e-book 978-83-255-3355-7 SPIS TREŒCI Wykaz skrótów ............................................................................................................ XIII Spis treœci Spis treœci Wykaz literatury.......................................................................................................... XV Przedmowa ................................................................................................................... XVII Rozdzia³ I. Pojêcie i sk³ad spadku .............................................................................. § 1. Pojêcie spadku. Pozytywne i negatywne kryteria okreœlenia sk³adu spadku (art. 922 KC)...................................................................................................... I. Prawa i obowi¹zki o charakterze cywilnoprawnym .................................... II. Prawa i obowi¹zki o charakterze maj¹tkowym ........................................... III. Prawa i obowi¹zki œciœle zwi¹zane z osob¹ spadkodawcy......................... IV. Prawa przechodz¹ce na oznaczone osoby niezale¿nie od tego, czy s¹ one spadkobiercami ....................................................................................... § 2. Prawa wchodz¹ce w sk³ad spadku.................................................................... § 3. Dziedziczenie ekspektatywy .............................................................................. § 4. Dziedziczenie posiadania ................................................................................... § 5. Obowi¹zki wchodz¹ce w sk³ad spadku ............................................................ I. Obowi¹zki powsta³e za ¿ycia spadkodawcy ................................................ II. Obowi¹zki zwi¹zane z otwarciem spadku ................................................... 1. Koszty pogrzebu i koszty zwi¹zane z chorob¹ spadkodawcy................ 2. Koszty postêpowania spadkowego........................................................... 3. Inne d³ugi spadkowe................................................................................. Rozdzia³ II. Otwarcie spadku. Nabycie spadku przez spadkobierców ................... § 6. Pojêcie otwarcia spadku. Chwila otwarcia spadku .......................................... I. Œmieræ spadkodawcy ..................................................................................... II. Uznanie za zmar³ego..................................................................................... III. S¹dowe stwierdzenie zgonu .......................................................................... § 7. Nabycie spadku przez spadkobierców .............................................................. I. Nabycie spadku z mocy prawa..................................................................... II. Dziedziczenie jako sukcesja uniwersalna..................................................... III. Przes³anki nabycia spadku ............................................................................ § 8. Zdolnoœæ do dziedziczenia................................................................................. I. Pojêcie zdolnoœci do dziedziczenia .............................................................. II. Zdolnoœæ do dziedziczenia osób fizycznych. Status prawny nasciturusa ..... 1 2 2 4 5 7 10 11 11 12 12 13 13 14 14 17 18 18 19 20 20 20 20 21 22 22 22 VI Spis treœci III. Zdolnoœæ do dziedziczenia osób prawnych.................................................. IV. Warunkowa zdolnoœæ do dziedziczenia fundacji ......................................... § 9. Bezwzglêdna i wzglêdna niezdolnoœæ do dziedziczenia ................................ § 10. Niegodnoœæ dziedziczenia.................................................................................. I. Pojêcie i funkcja niegodnoœci dziedziczenia................................................ II. Przyczyny niegodnoœci dziedziczenia........................................................... 1. Ciê¿kie, umyœlne przestêpstwo przeciwko spadkodawcy ....................... 2. Nak³onienie spadkodawcy podstêpem lub groŸb¹ do sporz¹dzenia lub odwo³ania testamentu albo w taki sam sposób przeszkodzenie mu w dokonaniu jednej z tych czynnoœci............................................... 3. Ukrycie lub zniszczenie testamentu spadkodawcy, jego podrobienie, przerobienie, b¹dŸ œwiadome skorzystanie z testamentu podrobionego lub przerobionego przez inn¹ osobê ................................ III. Tryb orzekania o niegodnoœci dziedziczenia ............................................... 1. Termin do wniesienia powództwa............................................................ 2. Legitymacja czynna i bierna w procesie o niegodnoœæ dziedziczenia. W³aœciwoœæ s¹du ....................................................................................... 3. Charakter prawny i skutki orzeczenia o niegodnoœci dziedziczenia...... IV. Przebaczenie................................................................................................... § 11. Zrzeczenie siê dziedziczenia ............................................................................. I. Pojêcie zrzeczenia siê dziedziczenia ............................................................ II. Strony, treœæ i forma umowy o zrzeczenie siê dziedziczenia ..................... III. Skutki zrzeczenia siê dziedziczenia.............................................................. Rozdzia³ III. Dziedziczenie testamentowe.................................................................. § 12. Testament jako tytu³ powo³ania do dziedziczenia............................................ I. Testament jako czynnoœæ prawna ................................................................. 1. Charakter prawny testamentu ................................................................... 2. Testament bezwzglêdnie niewa¿ny .......................................................... 2.1. Brak zdolnoœci testowania................................................................. 2.2. Wady oœwiadczenia woli................................................................... 2.2.1. Brak œwiadomoœci lub swobody w podjêciu decyzji i wyra¿eniu woli ..................................................................... 2.2.2. B³¹d ......................................................................................... 2.2.3. GroŸba ..................................................................................... 2.2.4. Powo³anie siê na niewa¿noœæ testamentu spowodowan¹ wad¹ oœwiadczenia woli......................................................... 2.3. Niedochowanie zastrze¿onej formy .................................................. 2.4. Stwierdzenie niewa¿noœci testamentu............................................... 3. Testament bezskuteczny............................................................................ II. Testament jako dokument ............................................................................. § 13. Sporz¹dzenie i odwo³anie testamentu ............................................................... I. Zdolnoœæ testowania ...................................................................................... II. Swoboda testowania ...................................................................................... III. Wyk³adnia testamentu.................................................................................... IV. Odwo³anie testamentu ................................................................................... 23 23 24 25 25 25 25 26 27 28 28 28 29 29 30 30 30 31 35 36 36 36 37 37 37 39 40 41 42 43 43 44 45 46 46 47 48 49 Spis treœci Rozdzia³ IV. Treœæ testamentu.................................................................................... § 14. Uwagi ogólne ..................................................................................................... § 15. Powo³anie spadkobiercy..................................................................................... I. Indywidualizacja spadkobiercy ..................................................................... II. Zakaz powo³ania spadkobiercy pod warunkiem lub z zastrze¿eniem terminu ........................................................................................................... III. Powo³anie kilku spadkobierców. Zasady ustalania wielkoœci udzia³ów..... 1. Podstawienie.............................................................................................. 1.1. Podstawienie zwyk³e ......................................................................... 1.2. Podstawienie powiernicze ................................................................. 2. Przyrost...................................................................................................... IV. Testament negatywny .................................................................................... § 16. Inne rozrz¹dzenia testamentowe........................................................................ I. Zapis............................................................................................................... 1. Zapis zwyk³y ............................................................................................. 1.1. Pojêcie i przedmiot zapisu zwyk³ego............................................... 1.2. Zapis bezskuteczny............................................................................ 1.3. Roszczenie o wykonanie zapisu ....................................................... 2. Zapis windykacyjny .................................................................................. 2.1. Pojêcie i przedmiot zapisu windykacyjnego .................................... 2.2. Bezskutecznoœæ zapisu windykacyjnego........................................... 2.3. Sytuacja prawna zapisobiercy windykacyjnego ............................... II. Polecenie ........................................................................................................ 1. Pojêcie polecenia....................................................................................... 2. Wykonanie polecenia ................................................................................ III. Wykonawca testamentu ................................................................................. 1. Powo³anie wykonawcy lub wykonawców testamentu ............................ 2. Prawa i obowi¹zki wykonawcy testamentu............................................. Rozdzia³ V. Forma testamentu ................................................................................... § 17. Uwagi ogólne ..................................................................................................... § 18. Testamenty zwyk³e............................................................................................. I. Testament holograficzny (w³asnorêczny) ..................................................... 1. W³asnorêcznoœæ pisma testatora............................................................... 2. Podpis testatora ......................................................................................... 3. Datowanie testamentu ............................................................................... II. Testament notarialny...................................................................................... 1. Testament jako akt notarialny .................................................................. 2. Obowi¹zki notariusza................................................................................ III. Testament allograficzny (administracyjny)................................................... 1. Oœwiadczenie woli testatora ..................................................................... 2. Organy uprawnione do odebrania oœwiadczenia woli testatora ............. 3. Œwiadkowie testamentu allograficznego .................................................. 4. Protokó³ ze sporz¹dzenia testamentu allograficznego............................. § 19. Testamenty szczególne....................................................................................... VII 53 54 55 55 55 56 56 56 57 57 58 59 59 60 60 62 62 64 64 65 65 66 66 67 68 68 68 73 74 76 76 76 77 79 79 79 80 82 82 83 83 84 85 VIII Spis treœci I. Testament ustny ............................................................................................. 1. Przes³anki wa¿noœci testamentu ustnego ................................................. 1.1. Okolicznoœci uzasadniaj¹ce sporz¹dzenie testamentu ustnego........ 1.1.1. Obawa rych³ej œmierci spadkodawcy ................................... 1.1.2. Niemo¿noœæ lub znaczna trudnoœæ w zachowaniu zwyk³ej formy testamentu spowodowana szczególnymi okolicznoœciami....................................................................... 1.2. Oœwiadczenie woli testatora.............................................................. 1.3. Œwiadkowie testamentu ustnego ....................................................... 2. Przes³anki skutecznoœci testamentu ustnego............................................ 2.1. Stwierdzenie treœci testamentu ustnego przez spisanie treœci oœwiadczenia testatora ....................................................................... 2.2. Stwierdzenie treœci testamentu ustnego przed s¹dem...................... II. Testament podczas podró¿y na polskim statku morskim lub powietrznym................................................................................................... 1. Dopuszczalnoœæ sporz¹dzenia testamentu podró¿nego............................ 2. Podmioty uprawnione do odebrania oœwiadczenia woli testatora.......... 3. Spisanie woli testatora.............................................................................. III. Testament wojskowy ..................................................................................... 1. Dopuszczalnoœæ sporz¹dzenia testamentu wojskowego .......................... 2. Formy testamentu wojskowego................................................................ Rozdzia³ VI. Dziedziczenie ustawowe ........................................................................ § 20. Spadkobiercy uprawnieni do dziedziczenia z ustawy...................................... I. Uwagi ogólne................................................................................................. II. Spadkobiercy ustawowi I grupy ................................................................... 1. Dzieci i dalsi zstêpni spadkodawcy. Dzieci przysposobione.................. 2. Ma³¿onek ................................................................................................... III. Spadkobiercy ustawowi II grupy.................................................................. 1. Ma³¿onek ................................................................................................... 2. Rodzice ...................................................................................................... IV. Spadkobiercy ustawowi III grupy. Dziedziczenie przez rodzeñstwo 85 85 85 85 87 88 88 89 90 90 91 91 92 92 93 93 93 99 100 100 101 101 104 107 107 108 i zstêpnych rodzeñstwa spadkodawcy .......................................................... 109 V. Spadkobiercy ustawowi IV grupy. Dziadkowie spadkodawcy i ich zstêpni ............................................................................................................ VI. Spadkobiercy ustawowi V grupy. Pasierbowie spadkodawcy..................... VII. Spadkobiercy ustawowi VI grupy ................................................................ 1. Gmina ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy .......................... 2. Skarb Pañstwa ........................................................................................... § 21. Ustawowy zapis naddzia³owy ........................................................................... I. Treœæ roszczenia o ustawowy zapis naddzia³owy........................................ II. Przes³anki roszczenia o ustawowy zapis naddzia³owy................................ § 22. Wy³¹czenie ma³¿onka spadkodawcy od dziedziczenia .................................... I. Przes³anki wy³¹czenia ma³¿onka spadkodawcy od dziedziczenia .............. 111 112 113 113 113 114 114 114 115 115 Spis treœci IX II. Legitymacja czynna w procesie o wy³¹czenie ma³¿onka spadkodawcy od dziedziczenia. W³aœciwoœc s¹du.............................................................. 115 III. Charakter prawny i skutki orzeczenia o wy³¹czeniu ma³¿onka spadkodawcy od dziedziczenia ..................................................................... § 23. Uprawnienia dziadków spadkodawcy w dziedziczeniu ustawowym............... Rozdzia³ VII. Status prawny spadkobiercy ............................................................... § 24. Sytuacja prawna spadkobiercy do chwili przyjêcia spadku ............................ § 25. Przyjêcie lub odrzucenie spadku....................................................................... I. Termin do z³o¿enia oœwiadczenia o przyjêciu lub odrzuceniu spadku ...... II. Transmisja ...................................................................................................... III. Treœæ i forma oœwiadczenia o przyjêciu lub odrzuceniu spadku................ IV. Skutki oœwiadczenia o odrzuceniu spadku. Odrzucenie spadku z pokrzywdzeniem wierzycieli...................................................................... V. Wady oœwiadczenia woli przy przyjêciu lub odrzuceniu spadku ............... VI. Czêœciowe przyjêcie lub odrzucenie spadku................................................ § 26. Sposoby dokumentowania praw do spadku...................................................... I. Stwierdzenie nabycia spadku ........................................................................ 1. W³aœciwoœæ s¹du w postêpowaniu o stwierdzenie nabycia spadku....... 2. Legitymacja czynna w postêpowaniu o stwierdzenie nabycia spadku..... 3. Postêpowanie o stwierdzenie nabycia spadku ....................................... 4. Charakter prawny i skutki postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku ...................................................................................................... 5. Uchylenie lub zmiana postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku .. II. Akt poœwiadczenia dziedziczenia ................................................................. § 27. Ochrona dziedziczenia ....................................................................................... Rozdzia³ VIII. Odpowiedzialnoœæ za d³ugi spadkowe............................................... § 28. Uwagi ogólne ..................................................................................................... § 29. Odpowiedzialnoœæ za d³ugi spadkowe do chwili przyjêcia spadku ................ § 30. Treœæ oœwiadczenia o przyjêciu spadku a zakres odpowiedzialnoœci spadkobiercy za d³ugi spadkowe....................................................................... I. Oœwiadczenie o przyjêciu spadku wprost .................................................... II. Oœwiadczenie o przyjêciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza ............. 1. Skutki oœwiadczenia o przyjêciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.................................................................................................. 2. Spis inwentarza ......................................................................................... 3. Zasady sp³acania d³ugów spadkowych przez spadkobiercê, który 116 117 123 124 125 125 126 127 129 130 131 132 133 133 133 135 137 139 140 144 147 147 148 149 149 149 149 150 przyj¹³ spadek z dobrodziejstwem inwentarza ........................................ 152 4. Bezskutecznoœæ oœwiadczenia o przyjêciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza ................................................................ 153 § 31. Odpowiedzialnoœæ spadkobierców za d³ugi spadkowe przed i po dziale spadku................................................................................................................. § 32. Odpowiedzialnoœæ zapisobierców windykacyjnych za d³ugi spadkowe.......... 153 154 X Spis treœci Rozdzia³ IX. Zachowek................................................................................................ § 33. Funkcja i pojêcie zachowku .............................................................................. I. Funkcja zachowku ......................................................................................... II. Uprawnienie do zachowku. Powstanie roszczenia z tytu³u zachowku....... § 34. Podmioty uprawnione do zachowku ................................................................. § 35. Wysokoœæ zachowku .......................................................................................... I. Udzia³ stanowi¹cy podstawê do obliczania zachowku................................ II. Substrat zachowku......................................................................................... 1. Pojêcie substratu zachowku...................................................................... 2. Czysta wartoœæ spadku ............................................................................. 3. Zasady doliczania darowizn oraz zapisów windykacyjnych do czystej wartoœci spadku....................................................................... § 36. Podmioty zobowi¹zane z tytu³u zachowku ...................................................... I. Odpowiedzialnoœæ spadkobierców za zachowek.......................................... II. Odpowiedzialnoœæ zapisobierców windykacyjnych za zachowek............... III. Odpowiedzialnoœæ obdarowanych za zachowek .......................................... § 37. Realizacja roszczenia o zachowek .................................................................... I. Treœæ roszczenia o zachowek. Zaliczanie darowizn, zapisów windykacyjnych i innych przysporzeñ na poczet nale¿nego zachowku ... II. Postêpowanie s¹dowe w sprawach o zachowek .......................................... III. Przedawnienie roszczenia o zachowek......................................................... IV. Dziedziczenie roszczenia o zachowek.......................................................... § 38. Wydziedziczenie................................................................................................. I. Pojêcie wydziedziczenia................................................................................ II. Przyczyny wydziedziczenia........................................................................... 157 158 158 158 159 160 161 161 161 161 162 163 164 166 166 167 167 168 170 171 172 172 172 1. Uporczywe postêpowanie wbrew woli spadkodawcy w sposób sprzeczny z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego....................................... 172 2. Umyœlne przestêpstwo przeciwko zdrowiu, ¿yciu, wolnoœci lub ra¿¹cej obrazy czci wzglêdem spadkodawcy albo jednej z najbli¿szych mu osób ............................................................................ 3. Uporczywe niedope³nianie wzglêdem spadkodawcy obowi¹zków rodzinnych ................................................................................................. III. Tryb wydziedziczenia.................................................................................... IV. Przebaczenie................................................................................................... Rozdzia³ X. Sytuacja prawna wspó³spadkobierców. Dzia³ spadku......................... § 39. Wspólnoœæ maj¹tku spadkowego....................................................................... I. Uwagi ogólne................................................................................................. II. Rozporz¹dzanie udzia³em w spadku............................................................. III. Rozporz¹dzanie udzia³em w przedmiocie nale¿¹cym do spadku ............... § 40. Dzia³ spadku....................................................................................................... I. Pojêcie i przedmiot dzia³u spadku ............................................................... II. Sposoby dzia³u spadku.................................................................................. 1. Podzia³ fizyczny........................................................................................ 173 173 173 174 177 178 178 179 179 180 180 181 182 Spis treœci 2. Przyznanie przedmiotów spadkowych jednemu spadkobiercy z obowi¹zkiem sp³aty pozosta³ych........................................................... 3. Podzia³ cywilny......................................................................................... III. Tryby dzia³u spadku ...................................................................................... 1. Umowny dzia³ spadku .............................................................................. 1.1. Strony umowy o dzia³ spadku .......................................................... 1.2. Treœæ i forma umowy o dzia³ spadku .............................................. 1.3. Wady oœwiadczenia woli przy umowie o dzia³ spadku .................. 2. S¹dowy dzia³ spadku ................................................................................ 2.1. Postêpowanie s¹dowe o dzia³ spadku .............................................. 2.2. Uczestnicy postêpowania o dzia³ spadku......................................... 2.3. Charakter prawny i skutki orzeczenia o dziale spadku................... IV. Zaliczanie darowizn oraz zapisów windykacyjnych na schedy spadkowe 1. Uwagi ogólne ............................................................................................ 2. Podmioty zobowi¹zane do zaliczenia darowizn i zapisów windykacyjnych na schedê spadkow¹...................................................... 3. Darowizny podlegaj¹ce zaliczeniu na schedê spadkow¹........................ 4. Zasady obliczania wartoœci przedmiotu darowizny i przedmiotu XI 182 183 183 183 183 183 184 185 185 186 186 187 187 188 189 zapisu windykacyjnego ............................................................................. 190 Rozdzia³ XI. Umowy dotycz¹ce spadku ..................................................................... § 41. Zakaz zawierania umów o spadek po osobie ¿yj¹cej...................................... § 42. Umowa o zbycie spadku lub udzia³u w spadku .............................................. I. Strony, treœæ i forma umowy o zbycie spadku lub udzia³u w spadku....... II. Charakter prawny umowy o zbycie spadku lub udzia³u w spadku............ III. Skutki umowy o zbycie spadku lub udzia³u w spadku .............................. Rozdzia³ XII. Dziedziczenie gospodarstw rolnych.................................................... § 43. Uwagi ogólne ..................................................................................................... § 44. Znaczenie wyroku TK z 31.1.2001 r. dla porz¹dku dziedziczenia 193 193 193 194 194 195 197 197 gospodarstw rolnych .......................................................................................... 199 § 45. Dziedziczenie gospodarstw rolnych wchodz¹cych w sk³ad spadków otwartych przed 14.2.2001 r. ........................................................................... 199 Indeks rzeczowy ........................................................................................................... 205 WYKAZ SKRÓTÓW Wykaz skrótów Wykaz skrótów Biul. SN ........................ Biuletyn S¹du Najwy¿szego EP .................................. Edukacja Prawnicza Gd. SP ........................... Gdañskie Studia Prawnicze FUS ............................... Fundusz Ubezpieczeñ Spo³ecznych KC ................................. Kodeks cywilny KK ............................... Kodeks karny KKW ............................. Kodeks karny wykonawczy KM ................................ Kodeks morski KP ................................ Kodeks pracy KPC .............................. Kodeks postêpowania cywilnego KPK .............................. Kodeks postêpowania karnego KPP ............................... Kwartalnik Prawa Prywatnego KRO .............................. Kodeks rodzinny i opiekuñczy MoP .............................. Monitor Prawniczy MoPod .......................... Monitor Podatkowy NP ................................. Nowe Prawo NPN .............................. Nowy Przegl¹d Notarialny nast. ............................... nastêpny (-a, -e) niepubl. ......................... niepublikowany (-a, -e) OrdPU ........................... ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) orz. ................................ orzeczenie OSG .............................. Orzecznictwo w Sprawach Gospodarczych OSNAPiUS ................... Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych OSNC ............................ Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego Izba Cywilna OTK .............................. Orzecznictwo Trybuna³u Konstytucyjnego Pal. ................................ Palestra PB ................................. Prawo Bankowe PiP ................................. Pañstwo i Prawo PiZS .............................. Praca i Zabezpieczenie Spo³eczne PN ................................. Przegl¹d Notarialny XIV Wykaz skrótów post. ............................... postanowienie PS ................................. Przegl¹d S¹dowy PUG .............................. Przegl¹d Ustawodawstwa Gospodarczego PWKC ........................... ustawa z 23.4.1964 r. – Przepisy wprowadzaj¹ce Kodeks cywil- ny (Dz.U. Nr 16, poz. 94 ze zm.) PrASC ........................... ustawa z 29.9.1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 ze zm.) PrBank .......................... ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) PrNot ............................. ustawa z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 ze zm.) PrPrywM ....................... ustawa z 4.2.2011 r. – Prawo prywatne miêdzynarodowe (Dz.U. Nr 80, poz. 432) Pr. Spó³. ........................ Prawo Spó³ek Prok. i Pr. ...................... Prokuratura i Prawo Rej. ................................ Rejent RPEiS ............................ Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny Rzeczp. ......................... Rzeczpospolita SC ................................. Studia Cywilistyczne SI ................................... Studia Iuridica SP .................................. Studia Prawnicze SPP ................................ Studia Prawa Prywatnego SwobGospU .................. ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.) tom t. .................................... uchw. ............................. uchwa³a uchw. SN (7) ................. uchwa³a S¹du Najwy¿szego w sk³adzie 7 sêdziów WSA ............................. wojewódzki s¹d administracyjny wyr. ............................... wyrok z. ................................... zeszyt zd. ................................. zdanie ze zm. ............................ ze zmianami WYKAZ LITERATURY Wykaz literatury Wykaz literatury J. Biernat, Ochrona osób bliskich spadkodawcy w prawie spadkowym, Toruñ 2002 J. Biernat, Umowa o dzia³ spadku, Warszawa 2007 F. B³ahuta, J. St. Pi¹towski, J. Policzkiewicz, Gospodarstwa rolne. Obrót, dziedziczenie, podzia³, Warszawa 1967 F. B³ahuta, J. Pietrzykowski, J. Policzkiewicz, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. 3, pod red. J. Pietrzykowskiego, Warszawa 1972 P. Borkowski, Notarialne poœwiadczenie dziedziczenia, Warszawa 2011 D. Doñczyk, Notarialne poœwiadczenie dziedziczenia, Warszawa 2011 A. Dyoniak, Ochrona rodziny w razie œmierci jednego z ma³¿onków, Warszawa–Poznañ 1990 J. Gwiazdomorski, A. M¹czyñski, Prawo spadkowe w zarysie, Warszawa 1990 J. Ignaczewski, Prawo spadkowe. Art. 922–1088 KC. Komentarz, Warszawa 2004 M. K³os, Wspólnoœæ maj¹tku spadkowego, Warszawa 2004 B. Kordasiewicz, Testamentowe dziedziczenie gospodarstw rolnych, Wroc³aw 1978 J. Kremis, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, pod red. E. Gniewka, Warszawa 2008 J. Kremis i B. Burian, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, pod red. E. Gniewka, Warszawa 2011 J. Kremis i E. Gniewek, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, pod red. E. Gniewka, Warszawa 2011 J. Kremis i K. Górska, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, pod red. E. Gniewka, Warszawa 2011 P. Ksiê¿ak, Zachowek w polskim prawie spadkowym, Warszawa 2010 M. Margoñski, Kurator spadku, Warszawa 2009 J. Nadler, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, pod red. E. Gniewka, Warszawa 2011 M. Niedoœpia³, Testament w polskim prawie cywilnym – zagadnienia ogólne, Kraków 1991 M. Niedoœpia³, Testament allograficzny (administracyjny), Warszawa 2004 M. Niedoœpia³, Dziedziczenie testamentowe gospodarstw rolnych przez osoby fizyczne, Bydgoszcz 2011 M. Niedoœpia³, Swoboda testowania, Bielsko-Bia³a 2004 E. Niezbecka, Zapis, Lublin 1990 E. Niezbecka, Prawo spadkowe w zarysie, Lublin 2000 E. Niezbecka, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Tom IV. Spadki, pod red. A. Kidyby, War- szawa 2011 K. Osajda, Ustanowienie spadkobiercy w testamencie w systemach prawnych common law i civil law, Warszawa 2009 M. Pazdan, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz do art. 450–1088, pod red. K. Pietrzykowskie- go, Warszawa 2011 J. St. Pi¹towski, B. Kordasiewicz, Prawo spadkowe. Zarys wyk³adu, Warszawa 2003 XVI Wykaz literatury J. Pietrzykowski, Dziedziczenie gospodarstw rolnych, Warszawa 1965 E. Skowroñska, Odpowiedzialnoœæ spadkobierców za d³ugi spadkowe, Warszawa 1985 E. Skowroñska, Forma testamentu w prawie polskim, Warszawa 1991 E. Skowroñska-Bocian, Testament w prawie polskim, Warszawa 2004 E. Skowroñska-Bocian, Nowelizacja prawa spadkowego. Komentarz, Warszawa 2010 E. Skowroñska-Bocian, Prawo spadkowe, Warszawa 2011 E. Skowroñska-Bocian, Komentarz do kodeksu cywilnego. Ksiêga IV. Spadki, Warszawa 2011 L. Stecki, [w:] Kodeks cywilny z komentarzem, t. 2, pod red. J. Winiarza, Warszawa 1989 A. Stempniak, Postêpowanie o dzia³ spadku, Warszawa 2010 J. Stobienia, Realizacja wierzytelnoœci wierzycieli spadkodawcy w prawie polskim, Warsza- wa 1981 System Prawa Cywilnego, t. IV, Prawo spadkowe, pod red. J. St. Pi¹towskiego, Wroc³aw 1986 System Prawa Prywatnego, t. 10, Prawo spadkowe, pod red. B. Kordasiewicza, Warszawa 2009 J. Tur³ukowski, Sporz¹dzenie testamentu w praktyce, Warszawa 2008 J. Wierciñski, Brak œwiadomoœci albo swobody przy sporz¹dzaniu testamentu, Warszawa 2010 S. Wójcik, Podstawy prawa cywilnego. Prawo spadkowe, Warszawa 2002 M. Za³ucki, Wydziedziczenie w prawie polskim na tle porównawczym, Warszawa 2010 PRZEDMOWA Czwarte wydanie niniejszego opracowania, tak jak poprzednie, zosta³o przygotowane przede wszystkim z myœl¹ o studentach wydzia³ów prawa i administracji, ale tak¿e wszyst- kich zainteresowanych problematyk¹ dziedziczenia. Skrypt stanowi omówienie wszystkich instytucji prawa spadkowego wraz z licznymi przyk³adami ich zastosowania. Zosta³y w nim przedstawione przede wszystkim uregulowania zawarte w Ksiêdze IV Kodeksu cywilnego, ze szczególnym uwzglêdnieniem, równie¿ najnowszego, orzecznictwa s¹dów polskich. Lite- ratura poprzedzaj¹ca ka¿dy z rozdzia³ów zosta³a uzupe³niona o opracowania opublikowane po ukazaniu siê trzeciego wydania skryptu. Pozwoli ona poszerzyæ i pog³êbiæ wiedzê z zakre- su prawa spadkowego. Ze wzglêdu na kolejne zmiany stanu prawnego rozszerzono kazusy, które w zamierzeniu Autorek maj¹ byæ pomocne przy nabyciu praktycznej umiejêtnoœci roz- wi¹zywania problemów prawa spadkowego. W niniejszym opracowaniu omówione zosta³y zmiany wprowadzone ustaw¹ z 18.3.2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 85, poz. 458), w szczególnoœci nowa instytucja zapisu windykacyjnego. To ju¿ kolejny etap reformy prawa spadkowego. Zmiany wchodz¹ w ¿ycie 23.10.2011 r. Autorki ponownie wyra¿aj¹ nadziejê, ¿e niniejsze opracowanie, mimo licznych, znako- mitych podrêczników prawa spadkowego, spotka siê z ¿yczliwym przyjêciem. Autorki sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania prof. dr. hab. Henrykowi Ciochowi za wszelk¹ pomoc okazan¹ przy przygotowaniu niniejszego skryptu. Lublin–Warszawa, sierpieñ 2011 r. Autorki ROZDZIA£ I POJÊCIE I SK£AD SPADKU Literatura: P. Body³ Szymala, Ma³oletni posiadaczem rachunku bankowego – czêœæ druga, PB 2005, Nr 1; D. Bugajna-Sporczyk, Dziedziczenie udzia³ów w spó³ce z ograniczon¹ odpowie- dzialnoœci¹, Pr. Spó³. 1998, Nr 1; M. Czekaj, Sukcesja uprawnieñ osoby reprezentowanej, Prok. i Pr. 2001, Nr 5; K. Gandor, Prawa podmiotowe tymczasowe (ekspektatywy), Wroc³aw 1968; J. Górecki, Podzia³ sk³adek gromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym po œmierci cz³onka, PiP 2001, z. 1; J. Gwiazdomorski, Dziedzicznoœæ roszczenia z art. 446 § 3 k.c.?, NP 1972, Nr 6; A. Jab³oñski, Prawo do dysponowania œrodkami zgromadzonymi w Otwartym Funduszu Emerytalnym na wypadek œmierci, PPiA 2004, Nr LXIV; W. Kaliñski, F. Zoll, Pe³no- mocnictwo nie gasn¹ce mimo œmierci mocodawcy, Rej. 1994, z. 3; S. Ko³odziejski, Dziedzicze- nie posiadania, Pal.1969, Nr 6; J. Kremis, Wp³yw woli podmiotu na zakres spadku, Acta Univer- sitatis Wratislaviensis 1993, PPiA XXIX; K. Kruczalak, Czy koszty pogrzebu w rozumieniu art. 446 § 1 k.c. obejmuj¹ wystawienie nagrobka, Pal. 1973, Nr 7–8; A. Kunicki, Dziedziczenie posiadania, RPEiS 1961, z. 1; A. Mariañski, Rozliczenie w podatku dochodowym od osób fi- zycznych po œmierci podatnika, Glosa 2003, Nr 5; A. Mikos, Opodatkowanie podlegaj¹cych dzie- dziczeniu wk³adów na rachunku bankowym, MoPod 2002, Nr 8; J. St. Pi¹towski, Posiadanie jako przedmiot dziedziczenia, SPE 1969, t. III; J. St. Pi¹towski, Z problematyki umów na rzecz osoby trzeciej na wypadek œmierci (art. 37 prawa bankowego), [w:] Rozprawy z prawa cywilnego. Ksiêga pami¹tkowa ku czci Witolda Czachórskiego, pod red. J. B³eszyñskiego i J. Rajskiego, Warszawa 1985; W. Popio³ek, O dziedziczeniu udzia³u w spó³ce jawnej, [w:] Wspó³czesne pro- blemy prawa prywatnego. Ksiêga pami¹tkowa ku czci Profesora Edwarda Gniewka, pod red. J. Go³aczyñskiego i P. Machnikowskiego, Warszawa 2010; W. Pyzio³, O tzw. zapisie bankowym na gruncie przepisów nowego prawa bankowego, PB 1999, Nr 2; ten¿e, Pozatestamentowe formy dysponowania wk³adem oszczêdnoœciowym na wypadek œmierci, Gd. SP 1999, Nr 5; ten¿e, O potrzebie i kierunkach reformy prawa bankowego prywatnego, PB 2002, Nr 11; F. Rakiewicz, Charakter prawny dyspozycji wk³adem na wypadek œmierci (art. 56 ustawy – PrBank), cz. I–II, MoP 2005, Nr 19–20; D. Rogoñ, T. Spyra, Wp³yw spadkobrania na bankowe stosunki umowne, Czêœæ I – umowa kredytu i umowa po¿yczki, PB 2007, Nr 9; S. Rudnicki, Zagadnienia cywili- styczne ustawy o cmentarzach i chowaniu zmar³ych, Pal. 1987, Nr 10–11; ten¿e, Prawo do grobu. Zagadnienia cywilistyczne, Kraków 1999; J. Sk¹pski, Wst¹pienie w najem po œmierci najemcy, [w:] Studia z prawa cywilnego. Ksiêga pami¹tkowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowej Prof. dr hab. Adama Szpunara, pod red. A. Rembieliñskiego, Warszawa–£ódŸ 1983; L. Stecki, Odwo³anie darowizny przez spadkobierców darczyñcy, NP 1973, Nr 3; T. Szczurowski, Konse- kwencje œmierci wspólnika spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹, MoP 2008, Nr 6; P. Szmit- kowski, Dyspozycja wk³adem oszczêdnoœciowym na wypadek œmierci (tzw. zapis bankowy)
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo spadkowe
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: