Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00156 004957 22441795 na godz. na dobę w sumie
Prawo spadkowe. System Prawa Prywatnego. Tom 10 - ebook/pdf
Prawo spadkowe. System Prawa Prywatnego. Tom 10 - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 1091
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-5020-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> cywilne
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Tom 10. Systemu Prawa Prywatnego obejmuje kompleksowe omówienie czwartej księgi Kodeksu cywilnego, obejmującej art. 922–1088, dotyczącej prawa spadkowego. Publikacja ta:

Tom jest dziełem zbiorowym jedenastu Autorów, reprezentujących różne ośrodki naukowe i różne pokolenia specjalistów prawa spadkowego. Znakomite grono Autorów w wyczerpujący, a zarazem ciekawy sposób omawia problematykę dotyczącą:

Ponadto, w drugim wydaniu tomu 10., zmieniony został skład autorski. Rozdział pt. „Umowy dotyczące spadku” został opracowany przez Prof. Maksymiliana Pazdana – wybitnego znawcę prawa spadkowego. Natomiast aktualizacji zagadnień związanych z odpowiedzialnością spadkobierców za długi spadkowe, opracowanych pierwotnie przez Prof. Elżbietę Skowrońską-Bocian podjął się przedstawiciel najmłodszego pokolenia znawców prawa spadkowego – dr Witold Borysiak.

Drugie wydanie tomu 10. uwzględnia nowelizacje stanu prawnego, z zakresu prawa spadkowego, wprowadzonego przede wszystkim ustawą z 18.3.2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 85, poz. 458), która weszła w życie w dniu 23.10.2011 r., wprowadzając wiele istotnych zmian do polskiego prawa spadkowego. Wśród nich należy wymienić regulacje dotyczące:

Przedstawiane wydanie niniejszego tomu zostało także wzbogacone o nową literaturę i najnowsze orzecznictwo, a co za tym idzie nowe opinie i analizy poruszonych zagadnień.

System skierowany jest zarówno do praktyków prawa: adwokatów, radców prawnych, notariuszy oraz sędziów, jak również teoretyków, a także aplikantów zawodów prawniczych i studentów pragnących pogłębić swoją wiedze z zakresu prawa spadkowego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tom 10 Prawo spadkowe Pod redakcją Bogudara Kordasiewicza 2. wydanie SYSTEM PRAWA PRYWATNEGO Prawo spadkowe Tom 10 2. wydanie SYSTEM PRAWA PRYWATNEGO Prawo spadkowe Tom 10 2. wydanie REDAKTOR NACZELNY SYSTEMU PRAWA PRYWATNEGO ZBIGNIEW RADWAŃSKI† ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO SYSTEMU PRAWA PRYWATNEGO BOGUDAR KORDASIEWICZ Prawo spadkowe Tom 10 2. wydanie Redaktor Prof. dr hab. Bogudar Kordasiewicz Instytut Nauk Prawnych PAN Autorzy dr Witold Borysiak – Uniwersytet Warszawski; dr Agnieszka Kawałko – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; dr Michał Kłos – sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi; prof. dr hab. Bogudar Kordasiewicz – Instytut Nauk Prawnych PAN; dr Józef Kremis – sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego; prof. dr hab. Maksymilian Pazdan – Akademia Leona Koźmińskiego, Uniwersytet Śląski; prof. dr Józef S. Piątowski† – Uniwersytet Łódzki, Instytut Nauk Prawnych PAN; prof. dr hab. Elżbieta Skowrońska-Bocian – Uniwersytet Warszawski, sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku; dr hab. Jacek Wierciński – Uniwersytet Warszawski; dr Hanna Witczak – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; prof. dr hab. Sylwester Wójcik† – Uniwersytet Jagielloński; prof. dr hab. Fryderyk Zoll – Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Osnabrueck WYDAWNICTWO C.H. BECK INSTYTUT NAUK PRAWNYCH PAN WARSZAWA 2013 Wydano we współpracy: z Instytutem Nauk Prawnych PAN w Warszawie Poszczególne części opracowali: Witold Borysiak – rozdz. IX Agnieszka Kawałko* – rozdz. I, II, III Michał Kłos – rozdz. X Bogudar Kordasiewicz – rozdz. VI, VII, XII Józef Kremis – rozdz. XI Maksymilian Pazdan – rozdz. XIII Józef S. Piątowski* – rozdz. I, II, III Elżbieta Skowrońska-Bocian – rozdz. IX Jacek Wierciński – rozdz. VIII Hanna Witczak* – rozdz. I, II, III Sylwester Wójcik** – rozdz. IV, V Fryderyk Zoll** – rozdz. IV, V * Opublikowane w Tomie 10 Systemu Prawa Prywatnego teksty stanowią przygo- towaną przez dr A. Kawałko i dr H. Witczak aktualizację rozdziałów – autorstwa prof. dr J. S. Piątowskiego – opublikowanych w Systemie Prawa Cywilnego, t. IV, Ossolineum 1986. ** Opublikowane w Tomie 10 Systemu Prawa Prywatnego teksty stanowią przygoto- waną przez dr hab. F. Zolla aktualizację rozdziałów – autorstwa prof. dr hab. S. Wójcika – opublikowanych w Systemie Prawa Cywilnego, t. IV, Ossolineum 1986. Wydawca: Agata Ponikowska Redakcja: dr Agnieszka Mikos-Sitek © Wydawnictwo C. H. Beck 2013 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00–203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-5019-6 ISBN e-book 978-83-255-5020-2 Przedmowa Dwie przyczyny przesądziły o podjęciu decyzji przygotowania drugiego wydania tomu 10. Systemu Prawa Prywatnego. Z jednej strony, Czytelnicy niezwykle miło za- skoczyli Zespół Autorski i Wydawcę. Liczba dodrukowanych egzemplarzy wydania pierwszego w sposób jasny pokazała, że prawo spadkowe, pozostające przez całe lata w cieniu innych dziedzin prawa cywilnego, przeżywa obecnie swój renesans. Niepo- dobna było nie odpowiedzieć na tak żywe zainteresowanie odbiorców. Z drugiej strony, ostatnie lata były dla prawa spadkowego nadzwyczajne. Jak wiadomo, ta dziedzina charakteryzuje się dużą stabilnością przyjmowanych rozwiązań. Tymczasem w ostatnim okresie, wbrew tej ogólnej prawidłowości, nastąpiły dwie nader doniosłe zmiany legi- slacyjne. Najpierw, w 2009 r. znacznie poszerzono krąg spadkobierców ustawowych, sprowadzając do absolutnego minimum liczbę przypadków, w których może dojść do dziedziczenia z ustawy przez gminę albo przez Skarb Państwa. Ta istotna modyfikacja systemowa mogła zostać jedynie zasygnalizowana w pierwszym wydaniu. Co więcej, w 2011 r. ustawodawca dokonał zmiany o charakterze rewolucyjnym. Zdecydował się na przyjęcie rozwiązań bliższych sposobowi rozumienia mechaniz- mów prawa spadkowego przez społeczeństwo, choć stało się to kosztem poprawności zastosowanych konstrukcji. Odzwierciedleniem tej właśnie idei było wprowadzenie zapisu windykacyjnego. Według zamierzeń ustawodawcy posunięcie to miało ułatwić przeciętnemu spadkodawcy sporządzenie testamentu. Niepodobna jednak zaprzeczyć, że ceną, jaką należało zapłacić za wprowadzenie unormowania bardziej zrozumiałego dla nieprawników stało się poczynienie kolejnego wyłomu w konstrukcji sukcesji uni- wersalnej, będącej fundamentalnym założeniem polskiego prawa spadkowego. Wskazane zjawiska rodzą potrzebę pogłębionej refleksji teoretycznej. Dotyczy to zwłaszcza skutków wprowadzenia zapisu windykacyjnego, który tworzy przecież system naczyń połączonych z całym szeregiem instytucji prawa spadkowego, przede wszystkim z odpowiedzialnością za długi spadkowe oraz z zachowkiem. Obecne, drugie wydanie, podobnie jak pierwsze, przygotowane zostało według za- łożeń charakterystycznych dla całej edycji. Poza kwestiami wskazanymi wyżej, opra- cowanie nie zawiera zmian dotyczących struktury i zawartości całego tomu, jak też poszczególnych rozdziałów. Podjęto jednak starania odzwierciedlenia aktualnego stanu piśmiennictwa i orzecznictwa. Miło mi poinformować, że przy obecnym, drugim wydaniu zrealizowano zamiar, który nie powiódł się przed czterema laty. Mianowicie udało się pozyskać do współ- pracy jednego z najwybitniejszych znawców polskiego prawa spadkowego, Profesora Maksymiliana Pazdana, co jest wartością samą w sobie. Jako Redaktor tomu powierzy- łem Panu Profesorowi opracowanie problematyki umów dotyczących spadku. Poza tym, należy odnotować jeszcze jedną zmianę w zespole autorskim. Aktualizacji zagadnień związanych z odpowiedzialnością spadkobierców za długi spadkowe, opracowanych V pierwotnie przez prof. Elżbietę Skowrońską-Bocian podjął się przedstawiciel najmłod- szego pokolenia znawców prawa spadkowego – dr Witold Borysiak. Podobnie jak przy pierwszym wydaniu, choć podjęto znaczny wysiłek zmierzający do nadania jednolitego charakteru całości wywodu, świadomie zrezygnowano z pró- by uzgodnienia zapatrywań poszczególnych autorów na kwestie merytoryczne. Dzięki temu czytelnik uzyska bezpośrednią możliwość zapoznania się ze spojrzeniem na pra- wo spadkowe przez przedstawicieli różnych ośrodków naukowych i różnych pokoleń prawników. Naturalną konsekwencją powyższego założenia jest to, że każdy z autorów jest wyłącznie odpowiedzialny tak za ujęcie przypadającej mu materii, jak i za głoszone przez siebie poglądy. Warszawa, 20 maja 2013 r. Bogudar Kordasiewicz VI Przedmowa Spis treści Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XV Rozdział I. Pojęcie, funkcje i źródła prawa spadkowego . . . . . . . . . . . . . . 1 § 1. Pojęcie prawa spadkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Prawo spadkowe a inne działy prawa cywilnego . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 § 2. Zagadnienie podmiotowego prawa dziedziczenia . . . . . . . . . . . . . . . 5 § 3. Funkcje prawa spadkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 4. Ewolucja prawa spadkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Unifikacja prawa spadkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Prawo spadkowe w pracach kodyfikacyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Prawo spadkowe w Kodeksie cywilnym w brzmieniu z 1964 r. . . . . . . IV. Nowelizacje prawa spadkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Potrzeba harmonizacji prawa spadkowego w Unii Europejskiej . . . . . . § 5. Konstytucyjne założenia polskiego prawa spadkowego . . . . . . . . . . § 6. Źródła polskiego prawa spadkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 7. Podatek spadkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział II. Spadek. Ogólna problematyka dziedziczenia . . . . . . . . . . . . . § 8. Pojęcie spadku i jego zakres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Kryteria zaliczenia do spadku praw i obowiązków zmarłego . . . . . . . . II. Wyłączenie praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego . III. Wyłączenie praw i obowiązków przechodzących na oznaczone osoby 11 14 14 15 17 19 33 41 50 51 57 61 61 69 niezależnie od ich przymiotu spadkobierców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 IV. Główne składniki spadku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 V. Dziedziczenie posiadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 VI. Długi spadkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 § 9. Odrębne części spadku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 II. Gospodarstwo rolne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 III. Wkład gruntowy w rolniczej spółdzielni produkcyjnej . . . . . . . . . . . . . 134 IV. Lasy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 § 10. Otwarcie spadku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 § 11. Charakter prawny dziedziczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 I. Dziedziczenie jako następstwo pod tytułem ogólnym . . . . . . . . . . . . . . 144 II. Nabycie spadku przez spadkobierców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 III. Przesłanki nabycia spadku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 § 12. Powołanie do spadku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 § 13. Zdolność do dziedziczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 I. Pojęcie zdolności do dziedziczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 II. Zdolność osób fizycznych do dziedziczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 III. Zdolność osób prawnych do dziedziczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 IV. Zdolność jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną do dziedziczenia . . . . . . . . 159 V. Zdolność do dziedziczenia a chwila otwarcia spadku . . . . . . . . . . . . . . 161 VII § 14. Niegodność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 II. Przyczyny niegodności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 III. Uznanie za niegodnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 IV. Przebaczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 § 15. Zabezpieczenie spadku. Zarząd spadku nieobjętego . . . . . . . . . . . . 181 Rozdział III. Dziedziczenie ustawowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 § 16. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 I. Znaczenie dziedziczenia ustawowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 II. Kryteria określenia kręgu spadkobierców ustawowych . . . . . . . . . . . . 191 III. Kolejność powołania i udziały spadkobierców ustawowych . . . . . . . . 196 § 17. Ogólne zasady dziedziczenia ustawowego w prawie polskim . . . . . 202 I. Krąg spadkobierców ustawowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 II. Sytuacja małżonka jako spadkobiercy ustawowego . . . . . . . . . . . . . . . 212 III. Dziedziczenie zstępnych i małżonka spadkodawcy . . . . . . . . . . . . . . . 238 IV. Dziedziczenie innych krewnych i małżonka spadkodawcy . . . . . . . . . . 242 V. Dziedziczenie na podstawie przysposobienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 VI. Dziedziczenie przez pasierbów spadkodawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 VII. Dziedziczenie gminy i Skarbu Państwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 VIII. Uprawnienia dziadków spadkodawcy w dziedziczeniu ustawowym . . 259 § 18. Dziedziczenie ustawowe gospodarstw rolnych i wkładów gruntowych w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych . . . . . . . . 266 I. Zasięg działania przepisów pod względem czasu . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 II. Stosunek przepisów o dziedziczeniu ustawowym gospodarstw rolnych do ogólnych zasad prawa spadkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 III. Przesłanki wymagane do dziedziczenia ustawowego gospodarstwa rolnego według przepisów Kodeksu cywilnego w wersji po nowelizacji z 1971 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 IV. Przesłanki wymagane do dziedziczenia ustawowego gospodarstwa rolnego według przepisów Kodeksu cywilnego w wersji po nowelizacji z 1982 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 V. Dziedziczenie gospodarstwa rolnego na zasadach ogólnych według przepisów Kodeksu cywilnego w wersji po nowelizacji z 1982 r. . . . . 283 VI. Dziedziczenie ustawowe wkładów gruntowych w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 VII. Przesłanki wymagane do dziedziczenia ustawowego gospodarstw rolnych według przepisów Kodeksu cywilnego w wersji po nowelizacji z 1990 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 VIII. Dziedziczenie ustawowe gospodarstw rolnych po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 31.1.2001 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 VIII IX. Dziedziczenie ustawowe lasów niewchodzących w skład gospodarstwa rolnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 Rozdział IV. Testament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 § 19. Ogólna problematyka testamentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 I. Uwagi wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 II. Swoboda testowania i jej ograniczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 III. Pojęcie testamentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 § 20. Przesłanki ważności testamentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 I. Zagadnienia ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 II. Zdolność spadkodawcy do sporządzenia testamentu . . . . . . . . . . . . . . . 307 III. Wady oświadczenia woli przy testamencie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 IV. Treść testamentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 Spis treści V. Forma testamentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323 § 21. Odwołanie testamentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 I. Zagadnienia ogόlne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 II. Sposόb odwołania testamentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364 III. Skutki odwołania testamentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368 § 22. Ogłoszenie testamentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371 I. Zagadnienia ogόlne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371 II. Zagadnienia proceduralne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372 III. Materialnoprawne konsekwencje ogłoszenia testamentu . . . . . . . . . . . 373 § 23. Wykładnia testamentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373 I. Wykładnia testamentu jako czynności prawnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373 II. Wykładnia testamentu allograficznego oraz testamentόw szczegόlnych 376 III. Szczegόłowe reguły interpretacyjne a reguła ogόlna . . . . . . . . . . . . . . 377 Rozdział V. Rozrządzenia testamentowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379 § 24. Uwagi wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381 § 25. Powołanie spadkobiercy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382 I. Zagadnienia ogόlne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382 II. Podstawienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398 III. Przyrost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402 § 26. Zapis zwykły i polecenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403 I. Zapis zwykły . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403 II. Polecenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417 § 27. Zapis windykacyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420 I. Miejsce zapisu windykacyjnego w systemie prawa . . . . . . . . . . . . . . . 420 II. Przedmiot i forma zapisu windykacyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423 III. Zakaz zastrzeżenia warunku lub terminu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435 IV. Obciążenie zapisobiercy windykacyjnego zapisem zwykłym . . . . . . . . 437 V. Stosowanie przepisów o powołaniu spadkobiercy oraz o zapisie zwykłym do zapisu windykacyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438 § 28. Wykonawca testamentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449 I. Funkcja instytucji wykonawcy testamentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449 II. Powołanie wykonawcy testamentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449 III. Uprawnienia i obowiązki wykonawcy testamentu . . . . . . . . . . . . . . . . 451 IV. Roszczenia między spadkobiercą a wykonawcą . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453 V. Charakter prawny stanowiska wykonawcy testamentu . . . . . . . . . . . . . 454 VI. Wygaśnięcie obowiązków wykonawcy testamentu . . . . . . . . . . . . . . . . 455 Rozdział VI. Przyjęcie i odrzucenie spadku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457 § 28. Uwagi wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458 § 29. Konstrukcja prawa polskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459 I. Zagadnienia podstawowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459 II. Zasada niepodzielności przyjęcia spadku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460 § 30. Skutki oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku . . . . . . . . 464 I. Przyjęcie spadku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464 II. Odrzucenie spadku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469 § 31. Oświadczenie w sprawie przyjęcia lub odrzucenia spadku . . . . . . . 488 I. Istota oświadczenia i jego skutki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488 II. Bieg terminu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494 III. Transmisja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497 IV. Bieg terminu do przyjęcia spadku w razie transmisji . . . . . . . . . . . . . . 501 § 32. Wpływ wad oświadczenia woli na przyjęcie lub odrzucenie spadku 504 I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504 II. Poszczególne wady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505 IX Spis treści III. Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia w sprawie przyjęcia spadku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511 Rozdział VII. Udokumentowanie nabycia spadku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 515 § 33. Potrzeba i znaczenie udokumentowania nabycia spadku . . . . . . . . 515 § 34. Postępowania dokumentujące prawa do spadku . . . . . . . . . . . . . . . 518 I. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 518 II. Wybrane zagadnienia w toku postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 524 III. Treść postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku . . . . . . . . . . . . . . 528 IV. Akt poświadczenia dziedziczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532 § 35. Wzruszenie aktu poświadczenia dziedziczenia albo postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541 § 36. Skutki udokumentowania praw spadkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 546 I. Stanowisko prawne spadkobiercy a udokumentowanie praw spadkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 546 II. Konstrukcja domniemania z art. 1025 § 2 KC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 548 III. Ochrona osoby trzeciej przewidziana w art. 1028 KC . . . . . . . . . . . . . 550 IV. Stosunek art. 1028 do art. 1036 KC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 553 Rozdział VIII. Ochrona dziedziczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 557 § 37. Uwagi wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 558 § 38. Cel i struktura roszczenia o ochronę dziedziczenia . . . . . . . . . . . . . 559 I. Cel roszczenia o ochronę dziedziczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559 II. Charakter roszczenia o ochronę dziedziczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560 III. Przedmiot roszczenia o ochronę dziedziczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 563 § 39. Strony roszczenia o ochronę dziedziczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 565 I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 565 II. Wierzyciel roszczenia o ochronę dziedziczenia. Legitymacja czynna . 566 III. Legitymacja bierna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 572 § 40. Przesłanki roszczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 575 § 41. Stosunek do innych roszczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 577 I. Roszczenia windykacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 577 II. Roszczenie z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia . . . . . . . . . . . . . . . . 578 III. Roszczenie o ochronę posiadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 581 IV. Roszczenie z tytułu czynu niedozwolonego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 582 V. Roszczenia dodatkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 582 § 42. Roszczenia uzupełniające spadkobiercy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 583 § 43. Roszczenia rzekomego spadkobiercy o zwrot nakładów . . . . . . . . . 587 § 44. Przedawnienie roszczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 589 I. Przedawnienie roszczeń o wydanie spadku lub poszczególnych przedmiotów spadkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 589 II. Przedawnienie roszczeń z art. 1029 § 2 KC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 593 § 45. Skutki prawne uchylenia orzeczenia o uznaniu za zmarłego . . . . . 596 Rozdział IX. Odpowiedzialność za długi spadkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599 § 46. Odpowiedzialność i dług . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 604 I. Ogólne pojęcie odpowiedzialności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 604 II. Postacie odpowiedzialności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 606 III. Ograniczenia odpowiedzialności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 608 IV. Ogólne pojęcie długu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 610 V. Dług a odpowiedzialność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 610 VI. Dług spadkowy w ogólności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 611 § 47. Długi spadkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 613 I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 613 II. Obowiązki ciążące na spadkodawcy i przechodzące na spadkobiercę . 613 X Spis treści III. Obowiązki powstałe w chwili otwarcia spadku wynikające ze stosunków prawnych, w których pozostawał spadkodawca . . . . . . . 616 IV. Pozostałe obowiązki spadkobiercy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 617 § 48. Odpowiedzialność spadkobierców za długi spadkowe . . . . . . . . . . 618 I. Początek i wygaśnięcie odpowiedzialności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 618 II. Charakter odpowiedzialności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 619 III. Zakres odpowiedzialności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 620 § 49. Ochrona interesów spadkobiercy ponoszącego ograniczoną odpowiedzialność oraz wierzycieli spadkowych . . . . . . . . . . . . . . . . 645 I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 645 II. Oddzielenie majątków, likwidacja spadku i ustawowe określenie kolejności spłacania długów spadkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 645 III. Regulacje zawarte w dekrecie – Prawo spadkowe . . . . . . . . . . . . . . . . 646 IV. Obowiązujący stan prawny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 647 § 50. Odpowiedzialność spadkobiercy za niektóre rodzaje długów spadkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 655 I. Odpowiedzialność za zachowek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 655 II. Odpowiedzialność za zapisy zwykłe i polecenia . . . . . . . . . . . . . . . . . 662 III. Odpowiedzialność spadkobierców, gdy w skład spadku wchodzi gospodarstwo rolne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 668 IV. Odpowiedzialność za „inne obowiązki” (art. 922 § 3 in fine KC) . . . . 676 § 51. Odpowiedzialność zapisobiercy windykacyjnego za długi spadkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 683 I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 683 II. Konstrukcja prawna odpowiedzialności zapisobiercy windykacyjnego za długi spadkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 685 III. Zakres odpowiedzialności zapisobiercy windykacyjnego za długi spadkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 692 IV. Ochrona interesów zapisobiercy windykacyjnego w zakresie jego odpowiedzialności za długi spadkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 697 V. Odpowiedzialność zapisobiercy windykacyjnego za zachowek . . . . . . 702 VI. Odpowiedzialność zapisobiercy windykacyjnego za zapisy i polecenia . . . 711 VII. Odpowiedzialność zapisobiercy windykacyjnego za „inne obowiązki” (art. 922 § 3 in fine KC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 714 Rozdział X. Wspólność majątku spadkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 717 § 52. Natura prawna wspólności majątku spadkowego . . . . . . . . . . . . . . 718 I. Przyjęte w prawie porównawczym modele wspólności majątku spadkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 718 II. Model wspólności majątku spadkowego w prawie polskim . . . . . . . . . 721 § 53. Majątek spadkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 723 I. Majątek spadkowy a spadek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 723 II. Odrębny charakter majątku spadkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 725 III. Zagadnienie surogacji w majątku spadkowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 727 § 54. Czas trwania wspólności majątku spadkowego . . . . . . . . . . . . . . . . 729 I. Powstanie wspólności majątku spadkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 729 II. Ustanie wspólności majątku spadkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 730 § 55. Udziałowy charakter wspólności majątku spadkowego . . . . . . . . . . 731 I. Pojęcie udziału w spadku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 731 II. Udział w przedmiocie należącym do spadku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 732 § 56. Rozporządzenie udziałem w przedmiocie należącym do spadku . . 737 I. Pojęcie rozporządzenia udziałem w przedmiocie należącym do spadku . . 737 II. Skutki bezskuteczności rozporządzenia udziałem w przedmiocie należącym do spadku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 738 XI Spis treści § 57. Zarząd majątkiem spadkowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 742 I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 742 II. Zarząd ustawowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 743 III. Zarząd umowny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 744 IV. Zarząd wykonywany na podstawie testamentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 745 § 58. Współposiadanie i korzystanie z przedmiotów należących do spadku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 746 Rozdział XI. Dział spadku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 751 § 59. Dział spadku i jego normatywne podstawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 752 § 60. Przedmiot działu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 756 § 61. Tryby i sposoby działu spadku – uwagi wprowadzające . . . . . . . . . 758 I. Tryby działu spadku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 758 II. Sposoby działu spadku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 766 § 62. Umowny dział spadku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 766 I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 766 II. Strony umowy o dział spadku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 768 III. Przedmiot umowy o dział spadku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 777 IV. Charakter umowy o dział spadku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 788 V. Treść umowy o dział spadku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 796 VI. Wady oświadczenia woli umowy o dział spadku . . . . . . . . . . . . . . . . . 814 VII. Forma umowy o dział spadku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 820 VIII. Skutki prawne umowy o dział spadku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 827 § 63. Sądowy dział spadku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 838 I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 838 II. Problem jurysdykcji krajowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 839 III. Właściwość sądu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 840 IV. Uczestnicy postępowania o dział spadku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 841 V. Wniosek o dział spadku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 854 VI. Ustalenie składu i wartości spadku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 857 VII. Spory objęte art. 685 KPC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 862 VIII. Roszczenia uboczne według art. 686 KPC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 866 IX. Roszczenia z tytułu zapisów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 870 X. Roszczenia z tytułu posiadania przedmiotów spadkowych . . . . . . . . . . 875 XI. Roszczenia z tytułu pobranych pożytków i innych przychodów . . . . . . 878 XII. Roszczenia z tytułu nakładów na spadek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 880 XIII. Roszczenia z tytułu spłaconych długów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 883 XIV. Inne rozliczenia w postępowaniu o dział spadku . . . . . . . . . . . . . . . . . . 885 XV. Sposoby działu spadku w postępowaniu sądowym . . . . . . . . . . . . . . . . 896 XVI. Podział spadku w naturze (podział fizyczny spadku) . . . . . . . . . . . . . . 899 XVII. Przejęcie spadku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 XVIII. Dział cywilny spadku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 902 XIX. Okoliczności oddziałujące na ustalenie sched spadkowych . . . . . . . . . 904 XX. Spłaty i dopłaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 906 XXI. Postanowienie działowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 916 § 64. Dział spadku z gospodarstwem rolnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 918 § 65. Skutki działu spadku – podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 925 § 65. Zagadnienia intertemporalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 927 Rozdział XII. Zachowek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 939 § 67. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 940 I. Podstawowe założenia. Rozwój instytucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 940 II. Sposoby ochrony. Zachowek a rezerwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 945 § 68. Krąg osób uprawnionych do zachowku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 948 XII Spis treści I. Zasady podstawowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 948 II. Osoby wyłączone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 950 III. Wydziedziczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 954 § 69. Roszczenie o zachowek i jego wysokość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 I. Testament jako źródło roszczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 II. Udział spadkowy stanowiący podstawę obliczenia zachowku . . . . . . . 976 III. Substrat zachowku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 982 IV. Wysokość zachowku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 993 V. Dziedziczność roszczenia o zachowek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 996 § 70. Odpowiedzialność za zachowek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 997 I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 997 II. Zachowek jako dług spadkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 III. Żądanie zmniejszenia zapisów i poleceń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1005 IV. Przedawnienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1011 V. Roszczenia subsydiarne o uzupełnienie zachowku . . . . . . . . . . . . . . . . 1017 § 71. Zachowek ze spadku obejmującego gospodarstwo rolne . . . . . . . . . 1026 Rozdział XIII. Umowy dotyczące spadku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1029 § 72. Pojęcie i rodzaje umów dotyczących spadku . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1030 § 73. Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1032 I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1032 II. Pojęcie i charakter prawny umowy o zrzeczenie się dziedziczenia . . . . 1034 III. Przesłanki ważności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1037 IV. Treść umów o zrzeczenie się dziedziczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1039 V. Skutki zrzeczenia się dziedziczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1041 VI. Uchylenie zrzeczenia się dziedziczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1043 § 74. Umowy dziedziczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1043 § 75. Umowy o zbycie spadku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1045 I. Pojęcie umowy o zbycie spadku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1045 II. Funkcje zbycia spadku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1045 III. Przedmiot zbycia spadku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1046 IV. Strony umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1047 V. Wymagania dotyczące formy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1048 VI. Zasada podwójnego skutku. Zagadnienie kauzalności . . . . . . . . . . . . . 1048 VII. Sytuacja prawna nabywcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1049 VIII. Sytuacja prawna zbywcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1051 Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1055 XIII Spis treści Wykaz skrótów 1. Źródła prawa CudzNierU . . . . . . . . . ustawa z 24.3.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 ze zm.) DziedzGospRR . . . . . rozporządzenie RM z 12.12.1990 r. w sprawie warunków dziedziczenia ustawowego gospodarstw rolnych (Dz.U. Nr 89, poz. 519 ze zm.) FUSU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.) GospNierU . . . . . . . . . ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) KC . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KC austr. . . . . . . . . . . Kodeks cywilny austriacki z 1.6.1811 r. (ABGB – Allgemeines Bürger- liches Gesetzbuch) KC franc. . . . . . . . . . . Kodeks cywilny francuski z 21.3.1804 r. (Cciv – Code civil) KC hol. . . . . . . . . . . . . Kodeks cywilny holenderski z 1992 r. (NBW – Neujie Burgerlijk Wet- KC litew. . . . . . . . . . . Kodeks cywilny litewski z 2000 r. KC niem. . . . . . . . . . . . Kodeks cywilny niemiecki z 18.8.1896 r. (BGB – Bürgerliches Gesetzbuch) KC szwajc. . . . . . . . . . Kodeks cywilny szwajcarski 1912 r. (ZGB – Schweizerisches Zivilge- boek) setzbuch) KC ros. . . . . . . . . . . . . Kodeks cywilny rosyjski z 1994 r. KC ukr. . . . . . . . . . . . . Kodeks cywilny ukraiński z 2003 r. KC włos. . . . . . . . . . . Kodeks cywilny włoski z 1942 r. (Cc – Codice civile) KH . . . . . . . . . . . . . . . rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.6.1934 r. – Kodeks handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm.) KK . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) KK z 1932 r. . . . . . . . . rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 11.7.1932 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 60, poz. 571 ze zm.) KK z 1969 r. . . . . . . . . ustawa z 19.4.1969 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 13, poz. 94 ze zm.) KKW . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, KM . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 18.9.2001 r. – Kodeks morski (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. poz. 557 ze zm.) Nr 217, poz. 1689 ze zm.) Konstytucja RP . . . . . Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm., sprost. Dz.U. z 2001 r. Nr 28, poz. 319) KP . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. Nr 21, KPA . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst poz. 94 ze zm.) jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 267) KPC . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, KPK . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, KPK z 1969 r. . . . . . . . ustawa z 19.4.1969 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 13, poz. 296 ze zm.) poz. 555 ze zm.) poz. 96 ze zm.) XV KR . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 27.6.1950 r. – Kodeks rodzinny (Dz.U. Nr 34, poz. 308 ze zm.) KRO . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn.: Dz.U. KSH . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, z 2012 r. poz. 788 ze zm.) poz. 1037 ze zm.) KWU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn.: KZ . . . . . . . . . . . . . . . rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.10.1933 r. – Kodeks Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.) zobowiązań (Dz.U. Nr 82, poz. 598 ze zm.) NajLokU . . . . . . . . . . ustawa z 2.7.1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszka- niowych (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. Nr 120, poz. 787 ze zm.) OchrZabU . . . . . . . . . ustawa z 23.7.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.) OFEU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 28.8.1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emery- talnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189 ze zm.) OrdPU . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U. PDOFizU . . . . . . . . . . ustawa z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst z 2012 r. poz. 749 ze zm.) jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) PodpElektrU . . . . . . . . ustawa z 18.9.2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jedn.: Dz.U. POPC . . . . . . . . . . . . . ustawa z 18.7.1950 r. – Przepisy ogólne prawa cywilnego (Dz.U. Nr 34, PostSpadk . . . . . . . . . . dekret z 8.11.1946 r. o postępowaniu spadkowym (Dz.U. Nr 63, poz. 346 PrASC . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.9.1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn.: PrBank . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264 ze zm.) z 2013 r. poz. 262) poz. 311 ze zm.) ze zm.) poz. 1376 ze zm.) PrBank z 1960 r. . . . . . ustawa z 13.4.1960 r. o prawie bankowym (Dz.U. Nr 20, poz. 121 ze zm.) PrBank z 1975 r. . . . . . ustawa z 12.6.1975 r. – Prawo bankowe (Dz.U. Nr 20, poz. 108 ze zm.) PrBank z 1982 r. . . . . . ustawa z 26.2.1982 r. – Prawo bankowe (Dz.U. Nr 7, poz. 56 ze zm.) PrBank z 1989 r. . . . . . ustawa z 31.1.1989 r. – Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz.U. z 1992 r. PrGeod . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.5.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.: Nr 72, poz. 359 ze zm.) Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287) PrLok . . . . . . . . . . . . . ustawa z 10.4.1974 r. – Prawo lokalowe (tekst jedn.: Dz.U. z 1987 r. PrLot . . . . . . . . . . . . . ustawa z 3.7.2002 r. – Prawo lotnicze (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. PrNot . . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jedn.: Dz.U. z 2008 r. PrPrywM . . . . . . . . . . ustawa z 4.2.2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. Nr 80, PrRzecz . . . . . . . . . . . dekret z 11.10.1946 r. – Prawo rzeczowe (Dz.U. Nr 57, poz. 319 ze zm.) PrSpadk . . . . . . . . . . . dekret z 8.10.1946 r. – Prawo spadkowe (Dz.U. Nr 60, poz. 328 ze zm.) PrSpółdz . . . . . . . . . . . ustawa z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. PrUpNapr . . . . . . . . . . ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jedn.: Nr 188, poz. 1848 ze zm.) Dz.U. z 2012 r. poz. 1112 ze zm.) PrWeksl . . . . . . . . . . . ustawa z 28.4.1936 r. – Prawo wekslowe (Dz.U. Nr 37, poz. 282 ze zm.) PrWłPrzem . . . . . . . . . ustawa z 30.6.2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.) Nr 30, poz. 165 ze zm.) poz. 933 ze zm.) Nr 189, poz. 1158 ze zm.) poz. 432) XVI Wykaz skrótów PrWod . . . . . . . . . . . . . ustawa z 18.7.2001 r. – Prawo wodne (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. PspDarU . . . . . . . . . . . ustawa z 28.7.1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 ze zm.) PWKC . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks cywilny (Dz.U. poz. 145 ze zm.) Nr 16, poz. 94 ze zm.) PWKPK . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 88, poz. 556 ze zm.) PWKR . . . . . . . . . . . . ustawa z 27.6.1950 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks rodzinny PWKRO . . . . . . . . . . . ustawa z 25.2.1964 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks rodzinny i opie- (Dz.U. Nr 34, poz. 309) kuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 60) PWKZ . . . . . . . . . . . . rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.10.1933 r. – Przepisy wprowadzające kodeks zobowiązań (Dz.U. Nr 82, poz. 599 ze zm.) PWPrSpadk . . . . . . . . dekret z 8.10.1946 r. – Przepisy wprowadzające prawo spadkowe (Dz.U. Nr 60, poz. 329 ze zm.) RolneR . . . . . . . . . . . . rozporządzenie Rady Ministrów z 28.11.1964 r. w sprawie przenoszenia własności nieruchomości rolnych, znoszenia współwłasności takich nie- ruchomości oraz dziedziczenia gospodarstw rolnych (tekst jedn.: Dz.U. z 1983 r. Nr 19, poz. 86 ze zm.) rozporządzenie Nr 650/2012 . . . . . . . . rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 650/2012 z 4.7.2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wy- konywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzę- dowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia euro- pejskiego poświadczenia spadkowego (Dz.Urz. UE L 2012.201.107) RPOU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 15.7.1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (tekst jedn.: SNU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.11.2002 r. o Sądzie Najwyższym (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. Dz.U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze zm.) SpółdzMieszkU . . . . . ustawa z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn.: SpółdzZwU . . . . . . . . ustawa z 17.2.1961 r. o spółdzielniach i ich związkach (Dz.U. Nr 12, Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.) UstrRolU . . . . . . . . . . ustawa z 11.4.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. Nr 64, poz. 499) poz. 61 ze zm.) poz. 592 ze zm.) WłLokU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 24.6.1994 r. o własności lokali (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 803) ZabSpR . . . . . . . . . . . rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 1.10.1991 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy zabezpieczaniu spadku i spo- rządzaniu spisu inwentarza (Dz.U. Nr 92, poz. 411) ZagLasU . . . . . . . . . . . ustawa z 22.11.1973 r. o zagospodarowaniu lasów nie stanowiących własności Państwa (Dz.U. Nr 48, poz. 283 ze zm.) ZmKC z 1971 r. . . . . . ustawa z 26.10.1971 r. zmieniająca ustawę Kodeks cywilny (Dz.U. ZmKC z 1982 r. . . . . . ustawa z 26.3.1982 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz o uchy- leniu ustawy o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych (Dz.U. Nr 11, poz. 81 ze zm.) ZmKC z 1990 r. . . . . . ustawa z 28.7.1990 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 55, ZmKC z 1996 r. . . . . . ustawa z 23.8.1996 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 27, poz. 252) poz. 321 ze zm.) Nr 114, poz. 542) ZmKC z 2003 r. . . . . . ustawa z 14.2.2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektó- rych innych ustaw (Dz.U. Nr 49, poz. 408) XVII Wykaz skrótów ZmKC z 2004 r. . . . . . ustawa z 17.6.2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz o zmianie ZmKC z 2008 r. . . . . . ustawa z 30.5.2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny o niektórych niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 162, poz. 1692 ze zm.) ZmKC z 2009 r. . . . . . ustawa z 2.4.2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 79, innych ustaw (Dz.U. Nr 116, poz. 731) poz. 662) ZmKC z 2011 r. . . . . . ustawa z 18.3.2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektó- rych innych ustaw (Dz.U. Nr 85, poz. 458) ZmKRO z 2008 r. . . . . ustawa z 6.11.2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 220, poz. 1431) ZmPrBank z 2004 r. . . ustawa z 1.4.2004 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz o zmianie ZmPrSpadk z 1950 r. . ustawa z 27.6.1950 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks rodzinny innych ustaw (Dz.U. Nr 91, poz. 870) (Dz.U. Nr 34, poz. 309) ZmPrSpółdz z 1991 r. ustawa z 25.10.1991 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz ustaw – o księgach wieczystych i hipotece, Prawo spółdzielcze, Kodeks po- stępowania cywilnego, Prawo lokalowe (Dz.U. Nr 115, poz. 496) ZmPrSpółdz z 1994 r. ustawa z 7.7.1994 r. o zmianie ustawy – Prawo spółdzielcze oraz o zmia- nie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 90, poz. 419 ze zm.) ZmSpółdzMieszkU z 2002 r. . . . . . . . . . . . ustawa z 19.12.2002 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkanio- wych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 240, poz. 2058 ze zm.) ZmSpółdzMieszkU z 2007 r. . . . . . . . . . . . ustawa z 14.6.2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkanio- wych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 125, poz. 873 ze zm.) ZobPU . . . . . . . . . . . . ustawa z 19.12.1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (tekst jedn.: Dz.U. 1993 r. Nr 108, poz. 486 ze zm.) 2. Organy orzekające ETS . . . . . . . . . . . . . . Europejski Trybunał Sprawiedliwości ETPC . . . . . . . . . . . . . Europejski Trybunał Praw Człowieka NSA . . . . . . . . . . . . . . Naczelny Sąd Administracyjny NSA (7) . . . . . . . . . . . Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów SA . . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Apelacyjny SN . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy SN (PS) . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy w pełnym składzie SN (PSIC) . . . . . . . . . Sąd Najwyższy w pełnym składzie Izby Cywilnej (w latach 1982–1989: Izby Cywilnej i Administracyjnej) SN (PSIAPiUS) . . . . . Sąd Najwyższy w pełnym składzie Izby Administracyjnej, Pracy i Ubezpie- czeń Społecznych (od roku 1990: Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych) SN (7) . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów SO . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Okręgowy SP . . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Powiatowy SR . . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Rejonowy SW . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Wojewódzki 3. Czasopisma i publikatory Apel. Lub. . . . . . . . . . Apelacja Lublin AUMCS . . . . . . . . . . . Annales Universitatis M. Curie-Skłodowska AUNC . . . . . . . . . . . . Acta Universitatis Nicolai Copernici XVIII Wykaz skrótów AUWr . . . . . . . . . . . . . Acta Universitatis Wratislaviensis BGBL . . . . . . . . . . . . . Bundesgesetzblatt BMS . . . . . . . . . . . . . . Biuletyn Ministerstwa Sprawiedliwości BSN . . . . . . . . . . . . . . Biuletyn Sądu Najwyższego CZS . . . . . . . . . . . . . . Centralne Zaoczne Studium Nowego Prawa Cywilnego, Rodzinnego i Opiekuńczego DPP . . . . . . . . . . . . . . Demokratyczny Przegląd Prawniczy Dz.U. . . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw Dz.Urz. . . . . . . . . . . . . Dziennik Urzędowy ECR . . . . . . . . . . . . . . European Court Reports EP . . . . . . . . . . . . . . . . Edukacja Prawnicza GSP . . . . . . . . . . . . . . Gdańskie Studia Prawnicze GSW . . . . . . . . . . . . . . Gazeta Sądowa Warszawska Jur. . . . . . . . . . . . . . . . Jurysta KPP . . . . . . . . . . . . . . Kwartalnik Prawa Prywatnego KSP . . . . . . . . . . . . . . Krakowskie Studia Prawnicze KZS . . . . . . . . . . . . . . Krakowskie Zeszyty Sądowe M.P. . . . . . . . . . . . . . . Monitor Polski MPHiW . . . . . . . . . . . Miesięcznik Prawa Handlowego i Wekslowego MoP . . . . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy MoPod . . . . . . . . . . . . Monitor Podatkowy MsiG . . . . . . . . . . . . . Monitor Sądowy i Gospodarczy NJW . . . . . . . . . . . . . . Neue Juristische Wochenschrift NP . . . . . . . . . . . . . . . . Nowe Prawo NPN . . . . . . . . . . . . . . Nowy Przegląd Notarialny NPC . . . . . . . . . . . . . . Nowy Proces Cywilny OG . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Gospodarcze OSA . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSG . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Gospodarczych OSN . . . . . . . . . . . . . . Zbiór Orzeczeń Sądu Najwyższego. Orzeczenia Izby Cywilnej (w latach 1933–1952), Orzecznictwo Sądu Najwyższego (w latach 1953–1961: Izby Cywilnej i Izby Karnej, w roku 1962: Izby Cywilnej, w latach 1963–1981: Izby Cywilnej oraz Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w latach 1982–1989: Izby Cywilnej i Administracyjnej oraz Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w latach 1990–1994: Izby Cywilnej oraz Izby Administracyjnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w 1995 roku: Izby Cywilnej) OSNPG . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego Prokuratura Generalna OSP . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Polskich – Orzecznictwo Sądów Polskich (1921– 1939), Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych (1957– 1989), Orzecznictwo Sądów Polskich (od 1990) OSS . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych OTK . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego PA . . . . . . . . . . . . . . . . Prawo Asekuracyjne Pal. . . . . . . . . . . . . . . . Palestra PB . . . . . . . . . . . . . . . . Prawo Bankowe PES . . . . . . . . . . . . . . . Problemy Egzekucji Sądowej PG . . . . . . . . . . . . . . . Prawo Gospodarcze PiM . . . . . . . . . . . . . . . Prawo i Medycyna PiP . . . . . . . . . . . . . . . Państwo i Prawo PiŻ . . . . . . . . . . . . . . . Prawo i Życie PiZS . . . . . . . . . . . . . . Prawo i Zabezpieczenie Społeczne PL . . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Legislacyjny XIX Wykaz skrótów
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo spadkowe. System Prawa Prywatnego. Tom 10
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: