Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00146 007501 22943867 na godz. na dobę w sumie
Prawo spółek handlowych - ebook/pdf
Prawo spółek handlowych - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 887
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 83-7387-650-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> gospodarcze i handlowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Uchwalony 15.9.2000 r. Kodeks spółek handlowych wprowadził do polskiego prawa spółek wiele bardzo istotnych zmian, a także nowe instytucje prawne, np. spółkę partnerską i spółkę komandytowo-akcyjną, instytucję podziału spółki kapitałowej.
W opracowaniu, w jasny i rzeczowy sposób, objaśniono treść przepisów oraz zmiany wprowadzone m.in. przez ustawę z 12.12.2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 229, poz. 2276), a także wynikające z ustaw około kodeksowych jak np. ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej - stąd piąte jej wydanie.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Zarys Prawa Polecamy nasze publikacje z zakresu prawa handlowego: S. So³tysiñski, A. Szajkowski, A. Szumañski, J. Szwaja KODEKS SPÓ£EK HANDLOWYCH. KOMENTARZ, T. I–IV Du¿e Komentarze Becka J. Szwaja, A. Helin, J. W. Giezek, P. Kardas, M. Tarska KODEKS SPÓ£EK HANDLOWYCH. KOMENTARZ, T. V Du¿e Komentarze Becka M. Litwiñska KODEKS SPÓ£EK HANDLOWYCH. KOMENTARZ Komentarze Becka, wyd. 2 Monika Tarska KODEKS SPÓ£EK HANDLOWYCH. KOMENTARZ Krótkie Komentarze Becka, wyd. 2 Andrzej Kidyba SPÓ£KA Z O.O. KOMENTARZ Z SUPLEMENTEM Komentarze Becka, wyd. 3 Ewa Skibiñska KODEKS SPÓ£EK HANDLOWYCH KodeksSystem, wyd. 2 KODEKS SPÓ£EK HANDLOWYCH, KRAJOWY REJESTR S¥DOWY, MONITOR S¥DOWY I GOSPODARCZY, PRAWO UPAD£OŒCIOWE I NAPRAWCZE Edycja S¹dowa Andrzej Szajkowski KODEKS SPÓ£EK HANDLOWYCH Teksty Ustaw Becka, wyd. 10 KODEKS SPÓ£EK HANDLOWYCH Z WPROWADZENIEM Twoje Prawo, wyd. 6 Wydanie 5. zmienione i rozszerzone Szajkowski / Tarska, Prawo spó³ek handlowych, wyd. 5, Warszawa 2005 Propozycja cytowania: Redakcja: Agnieszka Sypniewska-Kozak © Wydawnictwo C. H. Beck 2005 Sk³ad i ³amanie: Wydawnictwo C.H. Beck Druk i oprawa: Wojskowa Drukarnia w Gdyni, ul. Œw. Piotra 12 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Gen. Zaj¹czka 9, 01–518 Warszawa ISBN 83-7387-650-2 Spis treœci Spis treœci Spis treœci Wstêp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX XI Czêœæ I. Zagadnienia podstawowe – instytucje wspólne Tytu³ 1. Zagadnienia podstawowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ I. Prawo spó³ek handlowych – wprowadzenie. . . . . . . . . . . . . § 1. Pojêcie i zakres prawa spó³ek handlowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 2. Europejskie prawo spó³ek handlowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ II. Charakterystyka ogólna spó³ek handlowych. . . . . . . . . . . . § 3. Istota spó³ki handlowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 4. Rodzaje i typy spó³ek handlowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 5. Status spó³ki handlowej – zagadnienia ogólne . . . . . . . . . . . . . . . Tytu³ 2. Instytucje wspólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ III. Umowa spó³ki – akt za³o¿ycielski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 6. Cel umowy spó³ki handlowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 7. Elementy umowy spó³ki handlowej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 8. Forma umowy spó³ki handlowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 9. Akt za³o¿ycielski spó³ki jednoosobowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ IV. Wk³ady i udzia³y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 10. Wk³ady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 11. Udzia³y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ V. Firma, prokura i rejestr s¹dowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 12. Firma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 13. Prokura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 14. Krajowy Rejestr S¹dowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Czêœæ II. Spó³ki osobowe Tytu³ 1. Spó³ka jawna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ VI. Istota i powstanie spó³ki jawnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 15. Istota spó³ki jawnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 16. Powstanie spó³ki jawnej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ VII. Ustrój i funkcjonowanie spó³ki jawnej. . . . . . . . . . . . . . . § 17. Status prawny wspólników spó³ki jawnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 18. Spó³ka jawna w obrocie prawnym. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ VIII. Ustanie spó³ki jawnej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 19. Rozwi¹zanie i likwidacja spó³ki jawnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 20. Ust¹pienie wspólnika i przekszta³cenia spó³ki jawnej . . . . . . . . Tytu³ 2. Spó³ka partnerska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 3 15 40 40 51 65 75 75 75 85 93 100 106 106 125 137 137 148 155 171 171 171 181 187 187 196 203 203 210 215 V Spis treœci Rozdzia³ IX. Istota i powstanie spó³ki partnerskiej. . . . . . . . . . . . . . . . . § 21. Istota spó³ki partnerskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 22. Powstanie spó³ki partnerskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ X. Ustrój, funkcjonowanie i ustanie spó³ki partnerskiej . . . . . § 23. Status prawny partnerów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 24. Spó³ka partnerska w obrocie prawnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 25. Ustanie spó³ki partnerskiej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytu³ 3. Spó³ka komandytowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ XI. Istota i powstanie spó³ki komandytowej . . . . . . . . . . . . . . § 26. Istota spó³ki komandytowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 27. Powstanie spó³ki komandytowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ XII. Ustrój, funkcjonowanie i ustanie spó³ki komandytowej . § 28. Status prawny wspólników spó³ki komandytowej . . . . . . . . . . . § 29. Spó³ka komandytowa w obrocie prawnym . . . . . . . . . . . . . . . . . § 30. Ustanie spó³ki komandytowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytu³ 4. Spó³ka komandytowo-akcyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ XIII. Istota i powstanie spó³ki komandytowo-akcyjnej. . . . . . § 31. Istota spó³ki komandytowo-akcyjnej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 32. Powstanie spó³ki komandytowo-akcyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ XIV. Ustrój, funkcjonowanie i ustanie spó³ki komandytowo-akcyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 33. Status prawny wspólników spó³ki komandytowo-akcyjnej . . . . § 34. Spó³ka komandytowo-akcyjna w obrocie prawnym . . . . . . . . . . § 35. Ustanie spó³ki komandytowo-akcyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Czêœæ III. Spó³ki kapita³owe Tytu³ 1. Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ XV. Istota spó³ki z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 36. Pojêcie i charakter prawny spó³ki z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 37. Kapita³ zak³adowy i udzia³y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 38. Podmiotowoœæ prawna spó³ki z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ XVI. Powstanie spó³ki z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 39. Zawi¹zanie spó³ki z o.o.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 40. Ustanowienie organów spó³ki z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 41. Pokrycie kapita³u zak³adowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 42. Zg³oszenie i wpis do rejestru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ XVII. Prawa i obowi¹zki wspólników spó³ki z o.o. . . . . . . . . § 43. Prawa wspólników spó³ki z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 44. Obowi¹zki wspólników spó³ki z o.o.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 45. Zmiany statusu prawnego wspólników spó³ki z o.o. . . . . . . . . . Rozdzia³ XVIII. Ustrój i funkcjonowanie spó³ki z o.o. . . . . . . . . . . . . . § 46. Organizacja zarz¹dzania spó³k¹ z o.o.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 47. Zarz¹d spó³ki z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 48. Rada nadzorcza i komisja rewizyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 49. Zgromadzenie wspólników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 215 219 227 227 230 235 240 240 240 243 248 248 253 257 262 262 262 272 282 282 293 297 307 307 307 330 364 376 376 384 391 397 406 406 425 429 436 436 459 471 477 VI Spis treœci § 50. Zasady odpowiedzialnoœci w spó³ce z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ XIX. Ustanie spó³ki z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 51. Rozwi¹zanie i likwidacja spó³ki z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytu³ 2. Spó³ka akcyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ XX. Istota spó³ki akcyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 52. Pojêcie, postacie i charakter prawny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 53. Kapita³ zak³adowy i akcje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 54. Podmiotowoœæ prawna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ XXI. Powstanie spó³ki akcyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 55. Zawi¹zanie spó³ki akcyjnej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 56. Ustanowienie organów spó³ki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 57. Pokrycie kapita³u zak³adowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 58. Zg³oszenie i wpis do rejestru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ XXII. Prawa i obowi¹zki akcjonariuszy . . . . . . . . . . . . . . . . . § 59. Prawa akcjonariuszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 60. Obowi¹zki akcjonariuszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 61. Zmiany praw i obowi¹zków akcjonariuszy . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ XXIII. Ustrój i funkcjonowanie spó³ki . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 62. Organizacja zarz¹dzania spó³k¹ akcyjn¹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 63. Zarz¹d spó³ki akcyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 64. Rada nadzorcza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 65. Walne zgromadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 66. Zasady odpowiedzialnoœci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ XXIV. Ustanie spó³ki akcyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 67. Rozwi¹zanie i likwidacja spó³ki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Czêœæ IV. £¹czenie, podzia³ i przekszta³canie spó³ek Rozdzia³ XXV. Po³¹czenia spó³ek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 68. Charakterystyka ogólna ³¹czenia siê spó³ek. . . . . . . . . . . . . . . . . § 69. Procedura po³¹czenia spó³ek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ XXVI. Podzia³ spó³ek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 70. Charakterystyka ogólna podzia³u spó³ek . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 71. Procedura podzia³u spó³ki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ XXVII. Przekszta³cenia spó³ek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 72. Charakterystyka ogólna przekszta³cenia spó³ek . . . . . . . . . . . . . § 73. Procedura przekszta³cenia spó³ki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494 518 518 537 537 537 555 591 601 601 611 618 625 634 634 649 656 664 664 683 701 708 743 759 759 775 775 790 803 803 821 831 831 841 Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 851 VII Wstêp Z przedmowy do wydania pierwszego Ksi¹¿ka jest syntetycznym opracowaniem ca³oœci podstawowej problematyki prawa spó³ek handlowych – jest to zarys systemowej prezentacji tego dzia³u pra- wa. Szerzej opracowano natomiast spó³kê z o.o. i akcyjn¹, stanowi¹ce ³¹cznie 99 spó³ek handlowych w Polsce. Praca dzieli siê na 3 czêœci: zagadnienia podstawowe – instytucje wspólne (cz. I), spó³ki osobowe (cz. II) i spó³ki kapita³owe (cz. III), a w ramach tych czêœci – na 20 rozdzia³ów i 60 paragrafów (podrozdzia³ów). W punktach rzymskich wy- odrêbnia siê najistotniejsze kwestie podstawowe, punkty arabskie zawieraj¹ roz- winiêcie i pog³êbienie wa¿niejszych zagadnieñ. Dla zachowania zwiêz³oœci wywodów poszczególne kwestie zosta³y ujête w postaci odrêbnych punktów z numeracj¹ literow¹. Czêste s¹ odes³ania do partii ksi¹¿ki, gdzie dana kwestia jest omówiona szerzej, b¹dŸ do najwiêkszego, jak dot¹d, Komentarza do Kodeksu handlowego, cytowanego jako So³tysiñski, Szaj- kowski, Szwaja, Komentarz [C.H. Beck, t. I, wyd. 2, Warszawa 1997, t. II, wyd. 2, Warszawa 1998]. Przedmowa do wydania pi¹tego Uchwalony 15.9.2000 r. nowy Kodeks spó³ek handlowych wprowadzi³ do pol- skiego prawa spó³ek wiele bardzo istotnych zmian, a tak¿e nowe instytucje praw- ne, np. spó³kê partnersk¹ i spó³kê komandytowo-akcyjn¹, instytucjê podzia³u spó³ki kapita³owej etc. Nast¹pi³y równie¿ istotne zmiany stanu prawnego spowo- dowane nowelizacjami KSH oraz w zakresie tzw. ustaw oko³okodeksowych. Uza- sadnia to potrzebê aktualizacji tej ksi¹¿ki – st¹d pi¹te jej wydanie przygotowane przez dr Monikê Tarsk¹ z Instytutu Nauk Prawnych PAN. Warszawa, styczeñ 2005 r. Autorzy IX Wykaz skrótów 1. ród³a prawa FundInwU ................. ustawa z 27.5.2004 r. o funduszach inwestycyjnych Wykaz skrótów Wykaz skrótów (Dz.U. Nr 146, poz. 1546) GospU......................... ustawa z 23.12.1988 r. o dzia³alnoœci gospodarczej (Dz.U. KC .............................. ustawa z 24.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, Nr 41, poz. 324 ze zm.) poz. 93 ze zm.) KH .............................. rozporz¹dzenie Prezydenta Rzeczpospolitej z 27.6.1934 r. KK .............................. ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 – Kodeks handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm.) ze zm.) KP............................... ustawa z 6.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KPC ............................ ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postêpowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KRO............................ ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuñczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) KrRejSU ..................... ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze S¹dowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209 ze zm.) KSH ............................ ustawa z 15.09.2000 r. – Kodeks spó³ek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) KZ ............................... rozporz¹dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.10.1933 r. MSGU ........................ ustawa z 22.12.1995 r. o wydawaniu Monitora S¹dowego – Kodeks zobowi¹zañ (Dz.U. Nr 82, poz. 598 ze zm.) i Gospodarczego (Dz.U. z 1996 r. Nr 6, poz. 42 ze zm.) NFIU........................... ustawa z 30.4.1993 r. o narodowych funduszach inwesty- cyjnych i ich prywatyzacji (Dz.U. Nr 44, poz. 202 ze zm.) ObligU........................ ustawa z 29.6.1995 r. o obligacjach (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 ze zm.) OchrKonkurU............. ustawa z 15.12.2000 r. o ochronie konkurencji i konsu- mentów (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804 ze zm.) OrdPU......................... ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) PCzynCywU .............. ustawa z 9.9.2000 r. o podatku od czynnoœci cywilnopraw- nych (Dz.U. Nr 86, poz. 959 ze zm.) PDOFizU ................... ustawa z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fi- zycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) PDOPrU ..................... ustawa z 12.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) XI Wykaz skrótów PPU............................. ustawa z 25.9.1981 r. o przedsiêbiorstwach pañstwowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 122, poz. 981 ze zm.) PrAut .......................... ustawa z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach po- krewnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 ze zm.) PrBank........................ ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) PrGosp........................ ustawa z 19.11.1999 r. – Prawo dzia³alnoœci gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178 ze zm.) PrNot .......................... ustawa z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 42, poz. 369 ze zm.) PrPapW....................... ustawa z 21.8.1997 r. – Prawo o publicznym obrocie pa- pierami wartoœciowymi (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447 ze zm.) PrPrywM .................... ustawa z 12.11.1965 r. – Prawo prywatne miêdzynarodo- we (Dz.U. Nr 46, poz. 290 ze zm.) PrUk³ .......................... rozporz¹dzenie Prezydenta z 24.10.1934 r. – Prawo o po- stêpowaniu uk³adowym (Dz.U. Nr 93, poz. 836 ze zm.) PrUp ........................... rozporz¹dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 24.10.1934 r. – Prawo upad³oœciowe (t.j. Dz.U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512 ze zm.) PrUpN......................... ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upad³oœciowe i naprawcze (Dz.U. Nr 60, poz. 536 ze zm.) PrWeksl ...................... ustawa z 28.4.1936 r. – Prawo wekslowe (Dz.U. Nr 37, poz. 282 ze zm.) PrywU ........................ ustawa z 30.8.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 ze zm.) PWKrRejSU............... ustawa z 20.8.1997 r. – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o Krajowym Rejestrze S¹dowym (Dz.U. Nr 121, poz. 770 ze zm.) PWSwobDzia³GospU . ustawa z 2.7.2004 r. – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1808) RachunkU................... ustawa z 29.9.1994 r. o rachunkowoœci (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) SwobDzia³GospU ...... ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie dzia³alnoœci gospodar- czej (Dz.U. Nr 173, poz. 1807 ze zm.) TWE .......................... Traktat o ustanowieniu Wspólnoty Europejskiej UbezpU....................... ustawa z 22.5.2003 r. o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej (Dz.U. Nr 124, poz. 1151 ze zm.) W³PrzemU.................. ustawa z 30.6.2000 r. – Prawo w³asnoœci przemys³owej (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.) WpisCywR ................. rozporz¹dzenie MS z 17.12.1996 r. w sprawie okreœlenia wysokoœci wpisów w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 154, poz. 753 ze zm.) ZastRejU .................... ustawa z 6.12.1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz.U. Nr 149, poz. 703 ze zm.) XII Wykaz skrótów ZNKU......................... ustawa z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkuren- cji (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) 2. Organy orzekaj¹ce ETS............................. Europejski Trybuna³ Sprawiedliwoœci NSA ............................ Naczelny S¹d Administracyjny SA............................... S¹d Apelacyjny SN............................... S¹d Najwy¿szy SN (7) ......................... S¹d Najwy¿szy w sk³adzie siedmiu sêdziów TK............................... Trybuna³ Konstytucyjny 3. Czasopisma BISN........................... Biuletyn Informacyjny S¹du Najwy¿szego EP ............................... Edukacja Prawnicza GP............................... Gazeta Prawna GSW .......................... Gazeta S¹dowa Warszawska KPP............................. Kwartalnik Prawa Prywatnego MoP ............................ Monitor Prawniczy MoPod ........................ Monitor Podatkowy MSiG ......................... Monitor S¹dowy i Gospodarczy OG .............................. Orzecznictwo Gospodarcze OJ................................ Dziennik Urzêdowy Wspólnot Europejskich Orz. Pr. ....................... Orzecznictwo Prawne OSN ............................ Zbiór Orzeczeñ S¹du Najwy¿szego. Orzeczenia Izby Cywilnej (w latach 1933–1952), Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego (w la- tach 1953–1961: Izby Cywilnej i Izby Karnej, w roku 1962: Izby Cywilnej, w latach: 1963–1981: Izby Cywilnej oraz Izby Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych, w latach: 1982–1989: Izby Cywilnej i Administracyjnej oraz Izby Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych, w latach: 1990–1994: Izby Cywilnej oraz Izby Administracyjnej, Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych, od 1995 roku: Izby Cywilnej, od 2003 roku: Izby Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych oraz Spraw Publicznych) OSP............................. Orzecznictwo S¹dów Polskich (w latach 1957–1989: Orzecznictwo S¹dów Polskich i Komisji Arbitra¿owych) OTK............................ Orzecznictwo Trybuna³u Konstytucyjnego Pal............................... Palestra PiP .............................. Pañstwo i Prawo PN............................... Przegl¹d Notarialny PP................................ Przegl¹d Podatkowy PPG ............................ Przegl¹d Prawa Gie³dowego PPH............................. Przegl¹d Prawa Handlowego PPW............................ Prawo Papierów Wartoœciowych Pr. Gosp. ..................... Prawo Gospodarcze Pr. Sp. ......................... Prawo Spó³ek PS................................ Przegl¹d S¹dowy XIII Wykaz skrótów PUG ............................ Przegl¹d Ustawodawstwa Gospodarczego Rej. ............................. Rejent R. Pr............................ Radca Prawny RPEiS ......................... Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Rzeczp. ....................... Rzeczpospolita SP................................ Studia Prawnicze TPP ............................. Transformacje Prawa Prywatnego Wok. ........................... Wokanda 4. Piœmiennictwo Allerhand, Komentarz M. Allerhand, Kodeks handlowy. Komentarz, Lwów 1935 Czerniawski, Kodeks . R. Czerniawski, Kodeks spó³ek handlowych. Przepisy o spó³ce akcyjnej, Warszawa 2001 Dziurzyñski, Fenichel, Honzatko, Komentarz T. Dziurzyñski, Z. Fenichel, M. Honzatko, Kodeks handlo- wy. Komentarz, t. I–II, Kraków 1935 Grzybowski, System Pr. Cyw. ......... S. Grzybowski, System prawa cywilnego, t. I, Ossolineum 1974 Gurgul, Prawo ............ S. Gurgul, Prawo upad³oœciowe i uk³adowe. Komentarz, Warszawa 2000; Prawo upad³oœciowe i naprawcze. Ko- mentarz, wyd. 5, Warszawa 2004 Jacyszyn, Krzeœ, Marsza³kowska-Krzeœ, Komentarz .................. J. Jacyszyn, S. Krzeœ, E. Marsza³kowska-Krzeœ, Kodeks spó³ek handlowych. Komentarz. Orzecznictwo, Warsza- wa 2001 Jakubecki, Kidyba, Mojak, Skubisz, Prawo spó³ek .............. A. Jakubecki, A. Kidyba, J. Mojak, R. Skubisz, Prawo spó³ek. Zarys, Warszawa 1999 Janczewski, Prawo ..... Prawo handlowe, wekslowe i czekowe, Warszawa 1947 Kidyba, Kodeks.......... A. Kidyba, Kodeks spó³ek handlowych. Objaœnienia, Kra- ków 2001 Kidyba, Prawo............ A. Kidyba, Prawo handlowe, Warszawa 2002 Kidyba, Spó³ka ........... A. Kidyba, Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹. Ko- mentarz, wyd. 2, Warszawa 2001; wyd. 3, Warszawa 2002 Kon, Kodeks............... A. Kon, Kodeks handlowy. Komentarz, Warszawa 1934 Kon, Komentarz ......... Prawo o spó³kach akcyjnych. Komentarz, pod red. H. Kona, Warszawa 1993 Kruczalak, Komentarz .................. Kodeks handlowy. Komentarz, pod red. K. Kruczalaka, Warszawa 1998 Kruczalak, Komentarz KSH ......... Kodeks spó³ek handlowych. Komentarz, pod red. K. Kru- czalaka, Warszawa 2001 XIV Wykaz skrótów Kruczalak, Prawo ....... K. Kruczalak, Prawo handlowe. Spó³ki. Komentarz, pod red. K. Kruczalaka, Warszawa 1996, 1998 Kruczalak, Prawo handlowe......... K. Kruczalak, Prawo handlowe. Zarys wyk³adu, Warsza- wa 1996 Kruczalak, Spó³ka ...... K. Kruczalak, Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹, Gdañsk 1997 Kruczalak, Spó³ki prawa .............. K. Kruczalak, Spó³ki prawa handlowego, Gdañsk 1994 Litwiñska, Umowa ..... M. Litwiñska, Umowa spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzial- noœci¹, Warszawa 1999 Litwiñska ................... M. Litwiñska-Werner, Kodeks spó³ek handlowych. Ko- mentarz, wyd. 2, Warszawa 2005 Namitkiewicz, Komentarz .................. J. Namitkiewicz, Kodeks handlowy, Komentarz, t. I, War- szawa 1934; t. II, Warszawa 1935; t. III, Warszawa 1937 Namitkiewicz, Spó³ka......................... J. Namitkiewicz, Encyklopedia Powszechna Prawa Pry- watnego, has³o: Spó³ka akcyjna Namitkiewicz, Zarys... J. Namitkiewicz, Zarys prawa handlowego, Warszawa 1934 Naworski, Strzelczyk, Siemi¹tkowski, Potrzeszcz, Komentarz. Spó³ka z o.o................ J. Naworski, K. Strzelczyk, T. Siemi¹tkowski, R. Po- trzeszcz, Komentarz do Kodeksu spó³ek handlowych. Spó³ka z o.o., Warszawa 2001 Okolski, Komentarz.... Spó³ka akcyjna. Komentarz, pod red. J. Okolskiego, War- szawa 2001 Okolski, Prawo ........... Prawo handlowe, pod red. J. Okolskiego, Warszawa 1999 Okolski, Spó³ka .......... Kodeks handlowy. Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzial- noœci¹. Komentarz, pod red. J. Okolskiego, Warszawa – Wroc³aw 1994 Piasecki, Komentarz .. Kodeks postêpowania cywilnego. Komentarz, pod red. K. Piaseckiego, t. I, wyd. 2, Warszawa 1999, wyd. 3, War- szawa 2001; t. II, wyd. 2, Warszawa 2000, wyd. 3, Warsza- wa 2002; t. III, wyd. 3, Warszawa 2002 Pietrzykowski, Komentarz .................. Kodeks cywilny. Komentarz, pod red. K. Pietrzykowskie- go, wyd. 2, t. I, Warszawa 1999; t. II, Warszawa 2000 Pyzio³, Szumañski, Weiss, Prawo spó³ek... W. Pyzio³, A. Szumañski, I. Weiss, Prawo spó³ek, Byd- goszcz 1998, Kraków – Bydgoszcz 2002 Romanowski, Prawo... M. Romanowski, Prawo o publicznym obrocie papierami wartoœciowymi. Komentarz, Warszawa 1999 Sobolewski, Prawo ..... Prawo o publicznym obrocie papierami wartoœciowymi. Komentarz, pod red. L. Sobolewskiego, Warszawa 1999 XV Wykaz skrótów So³tysiñski, Szajkowski, Szwaja, Komentarz .................. S. So³tysiñski, A. Szajkowski, J. Szwaja, Kodeks handlo- wy. Komentarz, wyd. 2, t. I, Warszawa 1997; t. II, Warsza- wa 1998 So³tysiñski, Szajkowski, Szumañski, Szwaja, Komentarz KSH ......... Kodeks spó³ek handlowych. Komentarz, t. I, Warszawa 2001; t. II, Warszawa 2002; t. III, Warszawa 2003; t. IV, Warszawa 2004; t. V, Warszawa 2004 Strzêpka, Komentarz .. Kodeks spó³ek handlowych. Komentarz. Orzecznictwo, pod red. J. A. Strzêpki, Warszawa 2001 System Pr. Cyw. ......... System prawa cywilnego, praca zbiorowa, t. I, wyd. 2, Ossolineum 1985; t. II, 1997; t. III, cz. 1, 1981; t. III, cz. 2, 1976; t. IV, 1986 System Pr. Pryw. ........ System prawa prywatnego, pod red. Z. Radwañskiego, t. 7, Warszawa 2001; t. 2, Warszawa 2002 Szajkowski, Prawo...... A. Szajkowski, Prawo spó³ek handlowych, wyd. 2, War- szawa 1999; wyd. 3, Warszawa 2000 Szwaja, ZNKU Komentarz .................. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komen- tarz, pod red. J. Szwaji, Warszawa 2000 Tarska, Komentarz ..... M. Tarska, Kodeks spó³ek handlowych. Komentarz, wyd. 1, Warszawa 2002; wyd. 2, Warszawa 2004 Tomkiewicz, Bloch, Komentarz .................. J. Tomkiewicz, J. Bloch, Spó³ki z ograniczon¹ odpowie- dzialnoœci¹. Komentarz, Warszawa 1934 Wiœniewski, Prawo...... A. W. Wiœniewski, Prawo o spó³kach. Podrêcznik praktycz- ny, t. I, Warszawa 1990; t. II, 1991; t. III, 1993 W³odyka, Prawo ......... S. W³odyka, Prawo spó³ek, pod red. S. W³odyki, Kraków 1996 W³odyka, Prawo papierów.......... Prawo papierów wartoœciowych, pod red. S. W³odyki, Kra- ków 1992 W³odyka, Prawo umów............... S. W³odyka, Prawo umów w obrocie gospodarczym, t. 5, Warszawa 2001 Wróblewski, Komentarz .................. S. Wróblewski, Komentarz do kodeksu handlowego, Kra- ków 1935 5. Inne art................................ artyku³ cz. ............................... czêœæ GUS ........................... G³ówny Urz¹d Statystyczny XVI Wykaz skrótów KRS ............................ Krajowy Rejestr S¹dowy lit................................. litera Min. ............................ Minister m.in............................. miêdzy innymi nast. ............................ nastêpna (e, y) Nb ............................... numer brzegowy np. ............................... na przyk³ad Nr................................ Numer orz............................... orzeczenie PKD ........................... Polska Klasyfikacja Dzia³alnoœci pkt............................... punkt por............................... porównaj post. ............................ postanowienie poz. ............................. pozycja pr. zb. .......................... praca zbiorowa r................................... rok red............................... redakcja (¹) RM.............................. Rada Ministrów rozp............................. rozporz¹dzenie s. ................................. strona SE .............................. Spó³ka Europejska t.j................................. tekst jednolity uchw. .......................... uchwa³a wyr. ............................. wyrok z. ................................. zeszyt XVII Czêœæ I. Zagadnienia podstawowe – instytucje wspólne
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo spółek handlowych
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: