Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00158 004851 20220445 na godz. na dobę w sumie
Prawo spółek handlowych. Tom 2 - ebook/pdf
Prawo spółek handlowych. Tom 2 - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 1748
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-3415-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> gospodarcze i handlowe
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Niniejszy tom Systemu Prawa Handlowego zawiera kompleksowe omówienie wszystkich spółek handlowych.
Pierwsze rozdziały odnoszą się do problematyki ogólnej prawa spółek w sposób systematyczny pozwolą czytelnikowi uporządkować i poszerzyć wiedzę z zakresu: źródeł prawa, celu, funkcji oraz zastosowania spółki handlowej; tworzenia spółek, ich przekształceń, a także zagadnień kolizyjno prawnych.

Kolejne  rozdziały  publikacji  w  sposób  szczegółowy  prezentują  poszczególne  typy  spółek handlowych. Rozdziały  te  stanowią  wartościowe  i szczegółowe   kompendium   wiedzy   na  temat  założenia,  funkcjonowania  i  prowadzenia  działalności  w  ramach  danego  typu  spółki  – w szczególności dotyczą:

Prezentowane omówienia ułatwią czytelnikom wykorzystanie różnych argumentów na poparcie  swoich racji,  dzięki  zawartemu  w  książce orzecznictwu  i  wskazanym  odwołaniom  do  poglądów  praktyków  na  temat  możliwych  sposobów  rozwiązywania  problemów  z  tego zakresu.

Ten rodzaj opracowania z pewnością ułatwi pracę czytelnikom obsługującym różne podmioty prowadzące działalność w formie spółek. Zastąpienie dwutomowej  publikacji  jednym  tomem  w  tym  wydaniu,  atrakcyjna  cena  oraz  przejrzysty  układ  książki  ułatwią czytelnikom  praktyczne korzystanie z publikacji.

W obecnym wydaniu uwzględniono, m.in.:

Książka może cieszyć się zainteresowaniem radców prawnych, adwokatów, sędziów, a także aplikantów oraz ambitnych studentów, piszących prace magisterskie

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

SYSTEM  PRAWA HANDLOWEGO TOM 2 PRAWO SPÓŁEK  HANDLOWYCH STANISŁAW WŁODYKA (red.) 2. WYDANIE C . H . BECK SYSTEM PRAWA HANDLOWEGO Pod redakcj¹ Profesora Stanis³awa W³odyki TOM 2 PRAWO SPÓ£EK HANDLOWYCH Wydawnictwo C. H. Beck przy wspó³pracy z Instytutem Prawa Spó³ek i Inwestycji Zagranicznych w Krakowie Seria SYSTEM PRAWA HANDLOWEGO Pod redakcj¹ Profesora Stanis³awa W³odyki Tom 1. Prawo handlowe – czêœæ ogólna Tom 2. Prawo spó³ek handlowych Tom 3. Prawo w³asnoœci przemys³owej Tom 4. Prawo papierów wartoœciowych Tom 5. Prawo umów handlowych Tom 6. Prawo o upad³oœci przedsiêbiorców Tom 7. Postêpowanie s¹dowe w sprawach gospodarczych Tom 8. Arbitra¿ handlowy Tom 9. Prawo handlowe miêdzynarodowe Tom 10. Prawo karne gospodarcze PRAWO SPÓ£EK HANDLOWYCH TOM 2 Pod redakcj¹ Profesora Stanis³awa W³odyki Autorzy: prof. dr hab. Józef Fr¹ckowiak, dr Wojciech Górecki, prof. U£ dr hab. Aleksander Kappes, prof. dr hab. Andrzej Kidyba, dr Marta Litwiñska- -Werner, prof. UAM dr hab. Jacek Napiera³a, dr hab. Krzysztof Oplustil, prof. dr hab. Maksymilian Pazdan, prof. UŒ dr hab. Wojciech Popio³ek, prof. U£ dr hab. Urszula Promiñska, dr Anna Rachwa³, dr Marcin Spyra, prof. dr hab. Stanis³aw W³odyka 2. wydanie Wydane we wspó³pracy z Instytutem Prawa Spó³ek i Inwestycji Zagranicznych Sp. z o.o. w Krakowie Autorami poszczególnych czêœci s¹: Józef Fr¹ckowiak Wojciech Górecki Aleksander Kappes Andrzej Kidyba rozdzia³ 13 rozdzia³ 10 rozdzia³ 10 rozdzia³ 13 Marta Litwiñska-Werner rozdzia³ 6, 8 Jacek Napiera³a rozdzia³ 22–26 Krzysztof Oplustil Maksymilian Pazdan Wojciech Popio³ek Urszula Promiñska Anna Rachwa³ rozdzia³ 16 rozdzia³ 7 rozdzia³ 13 rozdzia³ 9 rozdzia³ 12 Marcin Spyra rozdzia³ 11, 13 Stanis³aw W³odyka rozdzia³ 1–5, 14–15, 17–21 Redakcja: Iwona Duda Wydawca: Joanna Ziemiecka © Wydawnictwo C. H. Beck 2012 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Sk³ad i ³amanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Bia³ostockie Zak³ady Graficzne S.A. ISBN 978-83-255-3414-1 ISBN e-book 978-83-255-3415-8 Spis treści Przedmowa .......................................................................................................................... .XXIX Wykaz skrótów .................................................................................................................... .XXXI Część I. Zagadnienia ogólne ............................................................................................... . 1 Rozdział 1. Prawo spółek handlowych w systemie prawa ............................................... . 3 Rozdział 2. Źródła prawa spółek handlowych ................................................................. . 5 7 2.1.. Prawo.stanowione.(akty.normatywne)................................................................... . 7 2.1.1.. Uwagi.ogólne.............................................................................................. . 2.1.2.. Historia.polskiego.prawa.spółek.handlowych............................................. . 7 7 2.1.2.1.. Kodeks.handlowy.z.1934.r............................................................ . 9 2.1.2.2.. Kodeks.spółek.handlowych.z.2000.r............................................. . 13 2.1.3.. Źródła.obowiązującego.prawa..................................................................... . 13 2.1.3.1.. Kodeks.spółek.handlowych........................................................... . 2.1.3.2.. Kodeks.cywilny............................................................................. . 16 19 2.1.3.3.. Ustawa.o.swobodzie.działalności.gospodarczej............................ . 19 2.1.3.4.. Przepisy.szczególne.i.związkowe.................................................. . 20 2.1.3.5.. Problem.dostosowania.do.prawa.Unii.Europejskiej...................... . 2.2.. Prawo.zwyczajowe.i.zwyczaj.handlowy................................................................ . 21 23 2.3.. Inne.źródła.prawa.spółek.handlowych.................................................................... . Rozdział 3. Spółka i jej stosunki prawne .......................................................................... . 27 3.1.. Pojęcie.spółki.......................................................................................................... . 29 29 3.1.1.. Wprowadzenie............................................................................................. . 3.1.2.. Teorie.spółki................................................................................................ . 30 3.1.3.. Spółka.jako.szczególna.struktura.(forma).organizacyjnoprawna.. przedsiębiorcy............................................................................................. . 3.2.. Rodzaje.spółek........................................................................................................ . 3.2.1.. Normatywne.i.empiryczne.typy.spółek....................................................... . 3.2.2.. Spółka.cywilna.i.spółki.handlowe............................................................... . 3.2.3.. Handlowe.spółki.osobowe.i.kapitałowe...................................................... . 3.2.4.. Inne.podziały.spółek.handlowych............................................................... . 3.2.5.. Spółki.mieszane........................................................................................... . 3.2.5.1.. Przypadki....................................................................................... . 3.2.5.2.. Spółki.hybrydalne.......................................................................... . 3.2.5.3.. Inne.spółki.mieszane..................................................................... . 3.2.6.. Spółki.atypowe.i.quasi-spółki..Odesłanie................................................... . 3.3.. Stosunki.prawne.spółki.handlowej......................................................................... . 3.3.1.. Uwagi.ogólne.............................................................................................. . 3.3.2.. Zasada.ograniczonej.jawności.stosunków.wewnętrznych.spółki.. handlowej.................................................................................................... . 32 37 37 40 41 46 48 48 48 49 50 51 51 53 V Spis treści 3.3.3.. Wpływ.stosunków.wewnętrznych.na.stosunki.zewnętrzne.spółki.. handlowej.................................................................................................... . 3.3.4.. Zasada.jednakowego.traktowania.wspólników.(akcjonariuszy).. spółek.kapitałowych.................................................................................... . Rozdział 4. Cel, przedmiot działania, funkcje gospodarcze oraz zastosowanie spółki handlowej. Przedsiębiorstwo spółki ....................................................................... . 4.1.. Cel.spółki................................................................................................................ . 4.1.1.. Wprowadzenie............................................................................................. . 4.1.2.. Dopuszczalny.cel.spółki.............................................................................. . 4.1.3.. Przedmiot.działalności.spółki...................................................................... . 4.1.4.. Następcza.niemożliwość.osiągnięcia.(odpadnięcie).celu.spółki................. . 4.1.5.. Znaczenie.prawne.celu.(przedmiotu.działalności).spółki........................... . 4.1.5.1.. Utworzenie.spółki.w.celu.niedozwolonym................................... . 4.1.5.2.. Brak.określenia.w.akcie.erekcyjnym.celu.(przedmiotu.. działalności).spółki........................................................................ . 4.1.5.3.. Zmiana.celu.(przedmiotu.działalności).spółki............................... . 4.1.5.4.. Rozbieżność.między.rzeczywistymi.a.statutowymi.celami. (przedmiotem.działalności).spółki................................................. . 4.1.6.. Cel.spółki.a.affectio societatis..................................................................... . 4.2.. Gospodarcze.funkcje.i.zastosowanie.spółek........................................................... . 4.2.1.. Gospodarcze.funkcje.spółek........................................................................ . 4.2.2.. Zastosowanie.spółek.w.gospodarce............................................................. . 4.2.2.1.. Uwagi.ogólne................................................................................. . 4.2.2.2.. Spółka.dla.prowadzenia.działalności.gospodarczej.. (przedsiębiorstwa)......................................................................... . 4.2.2.3.. Spółka.jako.forma.organizowania.współpracy.. samodzielnych.przedsiębiorców..Wspólnoty.interesów................ . 4.2.2.4.. Spółka.do.sterowania.działalnością.przedsiębiorców................... . 4.2.3.. Nadużycie.formy.spółki.............................................................................. . 4.2.3.1.. Uwagi.ogólne................................................................................. . 4.2.3.2.. Przypadki.nadużycia.formy.spółki................................................ . 4.3.. Przedsiębiorstwo.spółki.......................................................................................... . 4.3.1.. Przedsiębiorstwo.w.przepisach.Kodeksu.spółek.handlowych.. i.Kodeksu.cywilnego................................................................................... . 4.3.2.. Pojęcie.przedsiębiorstwa.spółki.................................................................. . 4.3.3.. Jedno.czy.wiele.przedsiębiorstw.spółki?..................................................... . 4.3.4.. Rozmiar.przedsiębiorstwa.spółki................................................................ . 4.3.5.. Spółka.handlowa.bez.przedsiębiorstwa....................................................... . 4.3.6.. Wewnętrzna.struktura.przedsiębiorstwa.spółki..Zorganizowana.. 54 58 61 63 63 63 65 67 68 68 68 69 70 72 73 73 74 74 75 76 77 78 78 80 87 87 88 90 93 95 (wyodrębniona).część.przedsiębiorstwa..Oddział,.zakład.. i.przedstawicielstwo.spółki......................................................................... . 97 Rozdział 5. Tworzenie spółek handlowych ....................................................................... . 103 5.1.. Swoboda.uczestnictwa.w.spółkach.handlowych.................................................... . 106 5.1.1.. Uwagi.ogólne.............................................................................................. . 106 5.1.2.. Ustawowe.ograniczenia.w.wyborze.typu.spółki......................................... . 108 5.1.3.. Zakazy.łączenia.działalności.i.funkcji......................................................... . 109 5.1.3.1.. Uwagi.ogólne................................................................................. . 109 5.1.3.2.. Zakazy.łączenia.udziału.w.spółkach.z.funkcjami.. publicznymi................................................................................... . 110 VI Spis treści 5.1.3.3.. Zakazy.konkurencji....................................................................... . 114 5.1.4.. Prawne.uwarunkowania.tworzenia.spółek.handlowych.............................. . 120 5.1.4.1.. Wpływ.decyzji.administracyjnych.na.tworzenie.. i.funkcjonowanie.spółek................................................................ . 120 5.1.4.2.. Zgoda.organu.stanowiącego.lub.kontrolnego................................ . 123 5.1.5.. Sądowe.zakazy.prowadzenia.działalności.gospodarczej............................. . 129 5.1.5.1.. Uwagi.ogólne................................................................................. . 129 5.1.5.2.. Prawo.upadłościowe.i.naprawcze.................................................. . 130 5.1.5.3.. Inne.przypadki............................................................................... . 131 5.2.. Struktura.prawna.procesu.tworzenia.spółki.handlowej.......................................... . 131 5.2.1.. Uwagi.ogólne.............................................................................................. . 131 5.2.2.. Czynności.na.etapie.negocjacji.umowy.spółki.handlowej.......................... . 135 5.2.2.1.. Uwagi.ogólne................................................................................. . 135 5.2.2.2.. Czynności.założycieli.na.etapie.negocjacji.umowy.. spółki............................................................................................. . 135 5.2.3.. Czynności.stron.na.etapie.przygotowawczym.do.zawarcia.umowy.. spółki.handlowej.......................................................................................... . 139 5.2.3.1.. Uwagi.ogólne................................................................................. . 139 5.2.3.2.. Umowa.przedwstępna.spółki.handlowej....................................... . 140 5.2.3.3.. Umowa.przedzałożycielska.spółki.handlowej............................... . 143 5.2.4.. Akty.założycielskie.(erekcyjne).spółki.handlowej...................................... . 148 5.2.4.1.. Uwagi.ogólne................................................................................. . 148 5.2.4.2.. Umowa.spółki.handlowej.............................................................. . 151 5.2.4.3.. Charakter.prawny.aktów.założycielskich...................................... . 154 5.2.4.4.. Wykładnia.aktów.założycielskich.spółek...................................... . 158 5.2.4.5.. Wadliwość.procesu.tworzenia.spółki............................................. . 160 5.2.5.. Wpis.do.rejestru..Odesłanie......................................................................... . 166 5.3.. Podmiotowość.prawna.spółek.handlowych............................................................ . 167 5.3.1.. Uwagi.ogólne.............................................................................................. . 167 5.3.2.. Podmiotowość.prawna.spółek.wpisanych.do.rejestru.spółek.. kapitałowych.(osoby.prawne)...................................................................... . 167 5.3.3.. Podmiotowość.prawna.osobowych.spółek.handlowych.oraz.. kapitałowych.spółek.w.organizacji.(ułomne.osoby.prawne)...................... . 168 5.3.4.. Konstrukcje.teoretyczne.............................................................................. . 171 5.3.5.. Spółka.handlowa.jako.przedsiębiorca......................................................... . 174 Rozdział 6. Transformacje spółek ...................................................................................... . 179 6.1.. Łączenie.spółek....................................................................................................... . 181 6.1.1.. Uwagi.wprowadzające................................................................................. . 181 6.1.2.. Założenia.regulacji.dotyczącej.łączenia...................................................... . 183 6.1.2.1.. Zagadnienia.ogólne........................................................................ . 183 6.1.2.2.. Łączenie.a.inne.rodzaje.przekształceń........................................... . 185 6.1.2.3.. Regulacje.europejskie.dotyczące.łączenia..................................... . 187 6.1.3.. Konstrukcja.łączenia................................................................................... . 195 6.1.3.1.. Sukcesja.uniwersalna..................................................................... . 195 6.1.3.2.. Ochrona.określonych.kategorii.podmiotów.................................. . 200 6.1.4.. Łączenie.a.stosunki.pracy............................................................................ . 208 6.1.5.. Skutki.połączenia........................................................................................ . 208 6.1.6.. Znaczenie.łączenia....................................................................................... . 210 6.1.7.. Łączenie.spółek.w.Kodeksie.spółek.handlowych....................................... . 210 6.1.7.1.. Uwagi.ogólne................................................................................. . 210 VII Spis treści 6.1.7.2.. Zakres.podmiotowy.łączenia......................................................... . 211 6.1.7.3.. Połączenie.a.problematyka.podwyższania.kapitału.. zakładowego.spółki.przejmującej.................................................. . 216 6.1.7.4.. Zakres.sukcesji.uniwersalnej......................................................... . 219 6.1.7.5.. Przebieg.procedury.łączenia.spółek.kapitałowych........................ . 220 6.1.7.6.. Zaskarżenie.uchwały.o.połączeniu................................................ . 238 6.1.7.7.. Szczególne.przypadki.połączenia.–.połączenie.. uproszczone................................................................................... . 239 6.1.7.8.. Transgraniczne.łączenie.spółek.–.wzmianka................................. . 243 6.1.7.9.. Specyfika.łączenia.z.udziałem.spółek.osobowych........................ . 246 6.2.. Podział.spółki.......................................................................................................... . 250 6.2.1.. Uwagi.wstępne............................................................................................ . 250 6.2.2.. Założenia.regulacji.dotyczącej.podziału..................................................... . 250 6.2.2.1.. Zagadnienia.ogólne........................................................................ . 250 6.2.2.2.. Regulacje.wspólnotowe.dotyczące.podziału.–.Szósta.. Dyrektywa.Rady.82/891/EWG.z.17.12.1982.r.............................. . 252 6.2.2.3.. Konstrukcja.podziału..................................................................... . 256 6.2.2.4.. Ochrona.określonych.kategorii.podmiotów.................................. . 256 6.2.2.5.. Formy.podziału.............................................................................. . 271 6.2.2.6.. Zakres.podmiotowy.i.wyłączenia.................................................. . 272 6.2.2.7.. Wyznaczniki.konstrukcyjne.podziału............................................ . 273 6.2.3.. Procedura.podziału...................................................................................... . 273 6.2.3.1.. Plan.podziału................................................................................. . 273 6.2.3.2.. Zgłoszenie.planu.podziału.i.badanie.przez.biegłego..................... . 282 6.2.3.3.. Ogłoszenie.planu.podziału............................................................. . 283 6.2.3.4.. Sprawozdania.zarządów................................................................ . 283 6.2.3.5.. Uproszczenie.procedury.podziału................................................. . 284 6.2.3.6.. Uchwała.o.podziale....................................................................... . 286 6.2.3.7.. Zgłoszenie.do.rejestru.................................................................... . 289 6.2.3.8.. Ogłoszenie..................................................................................... . 289 6.2.4.. Szczególny.przypadek.podziału.–.podział.uproszczony............................. . 289 6.3.. Przekształcenie........................................................................................................ . 290 6.3.1.. Ustalenia.terminologiczne........................................................................... . 290 6.3.2.. Podstawy.konstrukcji.przekształcenia.sensu stricto.................................... . 290 6.3.2.1.. Uwagi.wprowadzające.–.wyznaczniki.konstrukcji.. przekształcenia............................................................................... . 290 6.3.2.2.. Modele.przekształcenia................................................................. . 291 6.3.2.3.. Ochrona.określonych.kategorii.podmiotów.................................. . 292 6.3.2.4.. Założenia.normatywne.konstrukcji.przekształcenia...................... . 298 6.3.3.. Przekształcenie.spółki.cywilnej.w.spółkę.jawną......................................... . 299 6.3.3.1.. Uwagi.wstępne.............................................................................. . 299 6.3.3.2.. Przekształcenie.obligatoryjne........................................................ . 299 6.3.3.3.. Skutki.przekształcenia................................................................... . 299 6.3.4.. Procedura.przekształcenia........................................................................... . 300 6.3.4.1.. Uwagi.wprowadzające................................................................... . 300 6.3.4.2.. Plan.przekształcenia...................................................................... . 300 6.3.4.3.. Opinia.biegłego.rewidenta............................................................. . 305 6.3.4.4.. Zawiadomienie.wspólników.......................................................... . 305 6.3.4.5.. Prawo.do.informacji...................................................................... . 306 6.3.4.6.. Uchwała.o.przekształceniu............................................................ . 307 6.3.4.7.. Oświadczenia.o.uczestnictwie.w.spółce.po.przekształceniu......... . 307 VIII Spis treści 6.3.4.8.. Spłata.wspólników.nieprzystępujących......................................... . 307 6.3.4.9.. Wpis.w.rejestrze............................................................................ . 308 6.3.4.10.. Ogłoszenie..................................................................................... . 308 6.3.5.. Specyfika.przekształcania.z.udziałem.spółek.osobowych........................... . 308 6.3.5.1.. Przekształcenie.spółki.osobowej.w.kapitałową............................. . 309 6.3.5.2.. Przekształcenie.spółki.kapitałowej.w.spółkę.osobową................. . 311 6.3.5.3.. Przekształcenie.spółki.osobowej.w.inną.spółkę.osobową............. . 311 6.3.5.4.. Zagadnienia.szczególne.–.przekształcenie.spółki.jawnej.. na.żądanie.spadkobiercy................................................................ . 312 6.3.6.. Przekształcenie.spółki.kapitałowej.w.inną.spółkę.kapitałową.................... . 314 6.3.7.. Przekształcenie.przedsiębiorcy.w.spółkę.kapitałową.(wzmianka).............. . 316 Rozdział 7. Zagadnienia kolizyjnoprawne w prawie spółek handlowych ..................... . 319 7.1.. Uwagi.ogólne.......................................................................................................... . 321 7.2.. Łączniki.wyznaczające.statut.personalny.spółki.handlowej................................... . 330 7.3.. Zakres.zastosowania.statutu.personalnego............................................................. . 336 7.4.. Przesłanki.ważności.czynności.prawnych.z.zakresu.prawa.spółek........................ . 342 7.4.1.. Zdolność.do.czynności.prawnych............................................................... . 342 7.4.2.. Wymagania.w.zakresie.formy..................................................................... . 345 7.4.3.. Wady.oświadczenia.woli............................................................................. . 350 7.4.4.. Wymagania.dotyczące.treści.czynności.prawnej........................................ . 352 7.5.. Pełnomocnictwo..................................................................................................... . 352 7.6.. Prawo.właściwe.do.oceny.czynności.prawnych.towarzyszących.utworzeniu.. spółki.lub.dotyczących.spraw.spółki...................................................................... . 355 Część II. Ustawowe typy spółek handlowych. Spółki osobowe ....................................... . 359 Rozdział 8. Spółka jawna ................................................................................................... . 361 8.1.. Uwagi.wprowadzające............................................................................................ . 363 8.2.. Charakter.prawny.spółki.jawnej.w.aktualnym.stanie.prawnym............................. . 364 8.2.1.. Problematyka.podmiotowości.prawnej....................................................... . 364 8.2.2.. Status.przedsiębiorcy................................................................................... . 366 8.3.. Powstanie.spółki.jawnej......................................................................................... . 367 8.3.1.. Założenie..................................................................................................... . 367 8.3.1.1.. Wprowadzenie............................................................................... . 367 8.3.1.2.. Umowa.spółki................................................................................ . 367 8.3.1.3.. Majątek.spółki............................................................................... . 373 8.3.2.. Powstanie.spółki.jawnej.w.trybie.przekształcenia.ze.spółki.cywilnej........ . 375 8.3.2.1.. Procedura.i.skutki.przekształcenia................................................ . 375 8.4.. Odpowiedzialność.za.zobowiązania....................................................................... . 377 8.4.1.. Konstrukcja.odpowiedzialności.subsydiarnej............................................. . 377 8.4.2.. Powstanie.odpowiedzialności.wspólników................................................. . 381 8.4.3.. Kształt.odpowiedzialności.wspólnika......................................................... . 384 8.4.3.1.. Treść.odpowiedzialności............................................................... . 384 8.4.3.2.. Zakres.przedmiotowy.odpowiedzialności..................................... . 386 8.4.4.. Konstrukcja.odpowiedzialności.w.spółce.jawnej.a.ogólna.. odpowiedzialność.ułomnych.osób.prawnych.............................................. . 386 8.5.. Zmiana.w.składzie.osobowym.drogą.czynności.inter vivos................................... . 388 8.6.. Przystąpienie.wspólnika.do.spółki.......................................................................... . 390 IX Spis treści 8.7.. Reprezentacja.spółki............................................................................................... . 391 8.7.1.. Konstrukcja.reprezentacji............................................................................ . 391 8.7.2.. Zasady.reprezentacji.................................................................................... . 393 8.7.2.1.. Zakres.reprezentacji....................................................................... . 393 8.7.2.2.. Sposób.reprezentacji...................................................................... . 395 8.8.. Prowadzenie.spraw.spółki...................................................................................... . 399 8.8.1.. Zasady.ogólne.............................................................................................. . 399 8.8.2.. Problem.relacji.między.sferą.zewnętrzną.(reprezentacja).a.wewnętrzną. (prowadzenie.spraw.spółki)......................................................................... . 400 8.8.3.. Problem.zgłoszenia.sprzeciwu.przez.wspólnika......................................... . 402 8.8.4.. Sposób.podejmowania.uchwał.................................................................... . 403 8.8.5.. Problem.tzw..czynności.nagłej.................................................................... . 404 8.8.6.. Ustanowienie.i.odwołanie.prokurenta......................................................... . 405 8.8.7.. Charakter.prawny.prowadzenia.spraw.spółki.............................................. . 405 8.8.8.. Pozbawienie.wspólnika.prawa.prowadzenia.spraw.spółki.......................... . 406 8.9.. Pojęcie.udziału.w.spółce......................................................................................... . 410 8.9.1.. Uwagi.ogólne.............................................................................................. . 410 8.9.2.. Obowiązki.wspólnika.................................................................................. . 410 8.9.3.. Uprawnienia.wspólnika............................................................................... . 411 8.9.4.. Problematyka.tzw..zakazu.rozszczepiania.praw.spółkowych..................... . 414 8.10..Udział.kapitałowy................................................................................................... . 416 8.11.. Zakaz.konkurencji................................................................................................... . 418 8.11.1.. Uwagi.ogólne............................................................................................. . 418 8.11.2.. Zakres.roszczeń.......................................................................................... . 422 8.12..Rozwiązanie.spółki................................................................................................. . 423 8.12.1.. Przyczyny.przewidziane.w.umowie.spółki................................................ . 423 8.12.2.. Jednomyślna.uchwała.wszystkich.wspólników......................................... . 426 8.12.3.. Ogłoszenie.upadłości.spółki....................................................................... . 426 8.12.4.. Śmierć.wspólnika.lub.ogłoszenie.jego.upadłości....................................... . 427 8.12.4.1..Śmierć.wspólnika........................................................................ . 427 8.12.4.2..Ogłoszenie.upadłości.wspólnika................................................. . 431 8.12.5.. Wypowiedzenie.umowy.spółki.przez.wspólnika.lub.jego.. wierzyciela.osobistego............................................................................... . 434 8.12.5.1..Wypowiedzenie.umowy.spółki.przez.wspólnika........................ . 434 8.12.5.2..Wypowiedzenie.umowy.spółki.przez.wierzyciela.wspólnika..... . 436 8.12.6.. Prawomocne.orzeczenie.sądu.................................................................... . 437 8.12.7.. Rozwiązanie.szczególne.–.przejęcie.majątku.spółki................................. . 438 8.12.8.. Rozliczenie.ze.wspólnikiem....................................................................... . 438 Rozdział 9. Spółka partnerska ........................................................................................... . 441 9.1.. Uwagi.ogólne.......................................................................................................... . 443 9.1.1.. Ryzyka.związane.z.wykonywaniem.wolnych.zawodów............................. . 443 9.1.2.. Spółka.partnerska.w.wybranych.obcych.systemach.prawnych... Charakterystyka.ogólna............................................................................... . 445 9.1.3.. Wnioski.płynące.z.uwag.prawnoporównawczych...................................... . 447 9.2.. Charakterystyka.ogólna.spółki.partnerskiej............................................................ . 448 9.2.1.. Podstawy.prawne.regulacji.spółki.partnerskiej........................................... . 448 9.2.2.. Pojęcie.spółki.partnerskiej........................................................................... . 449 9.2.2.1.. Spółka.partnerska.jako.handlowa.spółka.osobowa....................... . 449 9.2.2.2.. Cechy.charakterystyczne.spółki.partnerskiej................................ . 450 X Spis treści 9.2.3.. Charakter.prawny.spółki.partnerskiej.......................................................... . 451 9.2.3.1.. Poglądy.na.temat.charakteru.prawnego.spółki.partnerskiej.......... . 451 9.2.3.2.. Kwestia.„hybrydalnego”.charakteru.spółki.partnerskiej............... . 451 9.2.3.3.. Spółka.partnerska.jako.samodzielna.postać.spółki.osobowej....... . 453 9.2.4.. Wnioski....................................................................................................... . 454 9.3.. Cel.spółki.partnerskiej,.jej.przedsiębiorstwo.i.kwalifikacja.podmiotowa.. partnerów................................................................................................................ . 454 9.3.1.. Cel.spółki.partnerskiej.i.jej.przedsiębiorstwo............................................. . 454 9.3.2.. Kwalifikacja.podmiotowa.partnerów.......................................................... . 455 9.3.2.1.. Uwagi.wstępne.............................................................................. . 455 9.3.2.2.. Ograniczenie.dostępności.spółki.partnerskiej.do.osób.. fizycznych...................................................................................... . 456 9.3.2.3.. Uprawnienie.do.wykonywania.wolnych.zawodów....................... . 456 9.4.. Powstanie.spółki.partnerskiej................................................................................. . 459 9.4.1.. Przesłanki.normatywne.powstania.spółki.partnerskiej................................ . 459 9.4.2.. Umowa.spółki.partnerskiej.......................................................................... . 459 9.4.2.1.. Uwagi.ogólne................................................................................. . 459 9.4.2.2.. Postanowienia.przedmiotowo.istotne.umowy.spółki.partnerskiej.... . 460 9.4.2.3.. Obligatoryjna.treść.umowy.spółki.partnerskiej............................. . 460 9.4.2.4.. Postanowienia.dodatkowe............................................................. . 466 9.4.3.. Zgłoszenie.spółki.partnerskiej.do.rejestru................................................... . 466 9.4.4.. Wpis.spółki.partnerskiej.do.rejestru............................................................ . 467 9.5.. Pozycja.prawna.partnera.jako.wspólnika.spółki.osobowej.................................... . 467 9.5.1.. Uwagi.wstępne............................................................................................ . 467 9.5.2.. Prawa.i.obowiązki.majątkowe.–.typowe.dla.wspólnika.spółki.osobowej... . 468 9.5.3..Prawa.i.obowiązki.korporacyjne................................................................... . 468 9.6.. Prowadzenie.spraw.spółki.partnerskiej.i.jej.reprezentacja..................................... . 469 9.6.1.. Uwagi.wstępne............................................................................................ . 469 9.6.2.. Prowadzenie.spraw.spółki.partnerskiej,.w.której.nie.powołano.zarządu.... . 470 9.6.2.1.. Prowadzenie.spraw.spółki.jako.prawo.i.obowiązek.partnera........ . 470 9.6.2.2.. Zwykłe.czynności.spółki.partnerskiej.i.czynności.. przekraczające.ten.zakres.............................................................. . 470 9.6.2.3.. Wyłączenie.partnera.od.prowadzenia.spraw.spółki....................... . 471 9.6.3.. Reprezentacja.spółki,.w.której.nie.powołano.zarządu................................ . 472 9.6.3.1.. Zasada.samodzielnej.reprezentacji.partnera.................................. . 472 9.6.3.2.. Zakres.swobody.partnerów.w.umownym.regulowaniu.. reprezentacji.spółki........................................................................ . 472 9.6.3.3.. Pozbawienie.partnera.prawa.reprezentacji.spółki......................... . 474 9.6.4.. Zarząd.w.spółce.partnerskiej....................................................................... . 475 9.6.4.1.. Status.prawny.zarządu.spółki.partnerskiej.................................... . 475 9.6.4.2.. Skład.zarządu.spółki.partnerskiej.................................................. . 476 9.6.4.3.. Zakres.wyłącznej.kompetencji.zarządu.spółki.partnerskiej.......... . 477 9.7.. Odpowiedzialność.za.zobowiązania.spółki.partnerskiej........................................ . 479 9.7.1.. Charakterystyka.ogólna............................................................................... . 479 9.7.2.. Odpowiedzialność.partnera.za.zobowiązania.spółki.pozostające.. w.związku.z.wykonywaniem.przez.niego.wolnego.zawodu.w.spółce........ . 481 9.7.3.. Odpowiedzialność.partnera.za.zobowiązania.spółki,.które.powstały.. w.wyniku.zachowań.osób.zatrudnionych.przez.spółkę.i.znajdujących.. się.pod.kierownictwem.partnera.................................................................. . 481 9.7.3.1.. Pojęcie.zatrudnienia.przez.spółkę.................................................. . 482 XI Spis treści 9.7.3.2.. Pojęcie.kierownictwa..................................................................... . 482 9.7.3.3.. Związek.kierownictwa.ze.świadczeniem.usług.zawodowych....... . 482 9.7.3.4.. Przypadki.szczególne.................................................................... . 483 9.7.4.. Wnioski....................................................................................................... . 484 9.7.5.. Odpowiedzialność.partnera.za.zobowiązania.spółki.na.zasadach.. ogólnych...................................................................................................... . 484 9.7.6.. Zrzeczenie.się.przez.partnera.przywileju.ograniczenia.. odpowiedzialności....................................................................................... . 485 9.8.. Rozwiązanie.spółki.partnerskiej..Wystąpienie.partnera.ze.spółki..Wyłączenie.. partnera................................................................................................................... . 487 9.8.1.. Uwagi.wstępne............................................................................................ . 487 9.8.2.. Bezwzględne.przyczyny.rozwiązania.spółki.partnerskiej........................... . 488 9.8.2.1.. Katalog.przyczyn.z.art..98.§.1.KSH.............................................. . 488 9.8.2.2.. Rozwiązanie.spółki.partnerskiej.na.podstawie.art..98.§.2.KSH.... . 490 9.8.3.. Zdarzenia.niestanowiące.bezwzględnych.przyczyn.rozwiązania.. spółki.partnerskiej....................................................................................... . 492 9.8.4.. Wystąpienie.partnera.ze.spółki.w.przypadku.utraty.uprawnień.. zawodowych................................................................................................ . 492 9.8.5.. Wyłączenie.partnera.ze.spółki.partnerskiej................................................. . 493 9.8.6.. Wnioski....................................................................................................... . 494 Rozdział 10. Spółka komandytowa .................................................................................... . 495 10.1..Charakterystyka.ogólna.......................................................................................... . 500 10.1.1.. Definicja.spółki.komandytowej,.znaczenie.gospodarcze.. i.jej.relacje.ze.spółką.jawną....................................................................... . 500 10.1.2.. Rozwój.historyczny.................................................................................... . 502 10.1.3.. Spółka.komandytowa.w.prawie.porównawczym....................................... . 503 10.1.4.. Podmiotowość.spółki.komandytowej........................................................ . 504 10.1.5.. Elementy.osobowe.i.kapitałowe.w.spółce.komandytowej......................... . 504 10.1.6.. Osoby.wspólników..................................................................................... . 505 10.1.7.. Obowiązek.lojalności................................................................................. . 507 10.1.8.. Zmiany.umowy.spółki................................................................................ . 508 10.1.9.. Zbycie.ogółu.praw.i.obowiązków.w.spółce............................................... . 509 10.2..Powstanie,.rozwiązanie.i.likwidacja.spółki.komandytowej................................... . 511 10.2.1.. Przesłanki.powstania.spółki....................................................................... . 511 10.2.2.. Charakter.prawny.umowy.spółki............................................................... . 511 10.2.3.. Forma.i.treść.umowy.spółki....................................................................... . 512 10.2.3.1..Zagadnienia.ogólne..................................................................... . 512 10.2.3.2..Firma.spółki.komandytowej........................................................ . 512 10.2.3.3..Siedziba.spółki............................................................................ . 513 10.2.3.4..Przedmiot.działalności.spółki..................................................... . 513 10.2.3.5..Czas.trwania.spółki..................................................................... . 514 10.2.3.6..Oznaczenie.wkładów.wspólników.............................................. . 514 10.2.3.7..Suma.komandytowa.................................................................... . 514 10.2.4.. Spółka.komandytowa.przed.wpisem.do.rejestru.przedsiębiorców............ . 515 10.2.5.. Rejestracja.spółki....................................................................................... . 517 10.2.6.. Inne.sposoby.powstania.spółki................................................................... . 518 10.2.6.1..Spółka.komandytowa.z.przedsiębiorcą.jednoosobowym............. . 518 10.2.6.2..Przystąpienie.komandytariusza.do.istniejącej.spółki................... . 519 10.2.6.3..Powstanie.spółki.komandytowej.jako.konsekwencja.. przekształcenia.innej.spółki......................................................... . 519 XII Spis treści 10.2.6.4..Powstanie.spółki.komandytowej.jako.konsekwencja.śmierci. wspólnika.spółki.jawnej............................................................... . 520 10.2.7.. Wypowiedzenie.udziału............................................................................. . 520 10.2.8.. Rozwiązanie.spółki.................................................................................... . 521 10.2.9.. Likwidacja.spółki....................................................................................... . 522 10.3..Stosunki.majątkowe.spółki.komandytowej............................................................ . 523 10.3.1.. Majątek.spółki............................................................................................ . 523 10.3.1.1..Ustrój.majątkowy.spółki.w.KH.................................................. . 524 10.3.1.2..Ustrój.majątkowy.spółki.w.KSH................................................ . 525 10.3.2.. Wkłady.do.spółki.komandytowej............................................................... . 526 10.3.2.1..Znaczenie.wkładów.wspólników.do.spółki.komandytowej....... . 526 10.3.2.2..Przedmiot.wkładu.wspólników.do.spółki.komandytowej.......... . 527 10.3.2.3..Formy.wniesienia.wkładu........................................................... . 534 10.3.2.4..Problematyka.zwolnienia.wspólników.z.obowiązku.. wniesienia.wkładu.do.spółki....................................................... . 535 10.3.3.. Udział.kapitałowy...................................................................................... . 538 10.3.3.1..Pojęcie.udziału.kapitałowego...................................................... . 539 10.3.3.2..Udział.kapitałowy.a.udział.w.majątku.spółki............................. . 539 10.3.3.3..Udział.kapitałowy.a.udział.w.zysku........................................... . 540 10.3.3.4..Udział.kapitałowy.a.odsetki.od.udziału...................................... . 540 10.3.3.5..Wysokość.udziału.kapitałowego................................................. . 541 10.3.3.6..Udział.likwidacyjny.................................................................... . 542 10.3.4.. Udział.wspólników.w.zysku.spółki.komandytowej................................... . 543 10.3.5.. Uczestnictwo.wspólników.w.stratach.spółki.komandytowej..................... . 552 10.4..Prowadzenie.spraw.spółki,.kontrola.w.spółce.komandytowej............................... . 553 10.4.1.. Prowadzenie.spraw.spółki.przez.komplementariuszy................................ . 553 10.4.1.1..Pojęcie.prowadzenia.spraw.spółki.komandytowej..................... . 553 10.4.1.2..Zwykłe.czynności.spółki,.czynności.przekraczające.zakres.. zwykłych.czynności.spółki,.czynności.nagłe.............................. . 554 10.4.1.3..Uchwały.wspólników.................................................................. . 556 10.4.1.4..Wyłączenie.komplementariusza.od.prowadzenia.spraw.spółki... 558 10.4.2.. Prawo.komandytariusza.do.prowadzenia.spraw.spółki.komandytowej..... . 559 10.4.3.. Kontrola.w.spółce...................................................................................... . 560 10.5..Reprezentacja.spółki.komandytowej...................................................................... . 562 10.5.1.. Reprezentacja.spółki.przez.komplementariusza........................................ . 563 10.5.1.1..Charakter.prawny.reprezentacji.spółki.przez.. komplementariusza..................................................................... . 563 10.5.1.2..Zdolność.do.czynności.prawnych.komplementariusza............... . 564 10.5.1.3..Stosowanie.przepisów.o.pełnomocnictwie................................. . 566 10.5.1.4..Zakres.prawa.do.reprezentacji.................................................... . 567 10.5.1.5..Wyłączenie.prawa.do.reprezentacji............................................. . 568 10.5.1.6..Reprezentacja.spółki.przez.komplementariusza.pozbawionego.. prawa.do.reprezentacji................................................................ . 569 10.5.2.. Reprezentacja.spółki.przez.komandytariusza............................................ . 570 10.5.2.1..Zdolność.do.czynności.prawnych.komandytariusza.. reprezentującego.spółkę.............................................................. . 570 10.5.2.2..Obowiązek.ujawnienia.pełnomocnictwa.................................... . 571 10.5.2.3..Reprezentacja.przez.komandytariusza.niebędącego.osobą.. fizyczną....................................................................................... . 571 10.5.2.4..Komandytariusz.jako.domniemany.pełnomocnik....................... . 572 XIII Spis treści 10.6..Odpowiedzialność.za.zobowiązania.spółki.komandytowej.................................... . 572 10.6.1.. Odpowiedzialność.spółki.komandytowej.................................................. . 572 10.6.2.. Odpowiedzialność.wspólników.spółki.komandytowej.............................. . 573 10.6.2.1..Zagadnienia.wprowadzające....................................................... . 573 10.6.2.2..Suma.komandytowa.................................................................... . 573 10.6.2.3..Wniesienie.wkładu.przez.komandytariusza.jako.przesłanka.. jego.odpowiedzialności.z.sumy.komandytowej.......................... . 581 10.6.2.4..Zwrot.wkładu.na.rzecz.komandytariusza.................................... . 591 10.6.2.5..Określenie.zakresu.odpowiedzialności.komandytariusza. za.zobowiązania.spółki.w.ramach.sumy.komandytowej............ . 595 10.6.3.. Nieograniczona.odpowiedzialność.komandytariusza.za.zobowiązania.. spółki.komandytowej................................................................................. . 595 10.6.3.1..Zagadnienia.wprowadzające....................................................... . 595 10.6.3.2..Nieograniczona.odpowiedzialność.komandytariusza.. na.podstawie.art..104.§.4.zd..2.KSH........................................... . 597 10.6.3.3..Nieograniczona.odpowiedzialność.komandytariusza.. za.zobowiązania.spółki.na.podstawie.art..118.§.2.KSH............. . 598 10.6.3.4..Odpowiedzialność.komandytariusza.za.zobowiązania.. powstałe.przed.wpisem.spółki.komandytowej.do.rejestru.......... . 601 10.6.3.5..Odpowiedzialność.komandytariusza.w.procesach.. transformacyjnych....................................................................... . 601 10.6.3.6..Odpowiedzialność.komandytariusza.na.podstawie.art..583.. §.5.KSH....................................................................................... . 601 10.6.4.. Wyjątkowa.odpowiedzialność.komandytariusza....................................... . 602 10.6.4.1..Pojęcie.wyjątkowej.odpowiedzialności...................................... . 602 10.6.4.2..Typowe.sytuacje.wyjątkowej.odpowiedzialności....................... . 602 10.6.4.3..Podstawy.wyjątkowej.odpowiedzialności.w.prawie.polskim..... . 602 10.6.5.. Zagadnienie.treści.odpowiedzialności.wspólników.za.długi.spółki. komandytowej............................................................................................ . 603 10.6.6.. Zakres.przedmiotowy.odpowiedzialności.wspólników.. za.zobowiązania.spółki.komandytowej...................................................... . 605 10.6.7.. Odpowiedzialność.wspólników.za.tzw..wewnętrzne.długi.spółki. komandytowej.oraz.za.zobowiązania.„zewnętrzne”.spółki.w.sytuacji,.. gdy.jej.wierzycielem.jest.jeden.ze.wspólników......................................... . 605 10.6.8.. Cechy.odpowiedzialności.wspólników.za.długi.spółki.komandytowej..... . 607 Rozdział 11. Spółka komandytowo-akcyjna ..................................................................... . 617 11.1.. Pojęcie.spółki.komandytowo-akcyjnej................................................................... . 620 11.2.. Gospodarcze.zastosowanie.spółki.komandytowo-akcyjnej.................................... . 621 11.3.. Uczestnictwo.w.spółce............................................................................................ . 623 11.3.1.. Akcjonariusze............................................................................................. . 623 11.3.2.. Komplementariusze.................................................................................... . 623 11.3.2.1..Osoby.fizyczne............................................................................ . 623 11.3.2.2..Osoby.prawne............................................................................. . 624 11.3.2.3..Spółki.osobowe.i.inne.jednostki.organizacyjne.mające.. zdolność.prawną.a.niebędące.osobami.prawnymi...................... . 625 11.3.3.. Szczególne.zagadnienia.wiążące.się.z.uczestnictwem.w.spółce.. cudzoziemców............................................................................................ . 626 11.4.. Firma.spółki.komandytowo-akcyjnej..................................................................... . 627 11.4.1.. Zagadnienia.ogólne.................................................................................... . 627 XIV Spis treści 11.4.2.. Rdzeń.firmy................................................................................................ . 627 11.4.2.1..Nazwisko.osoby.fizycznej........................................................... . 628 11.4.2.2..Nazwa.(firma).jednostki.organizacyjnej..................................... . 629 11.4.2.3..Konsekwencje.posłużenia.się.nazwiskiem.(nazwą).. akcjonariusza.w.brzmieniu.firmy................................................ . 631 11.4.2.4..Nazwisko.(nazwa).osoby.nieuczestniczącej.w.spółce................ . 632 11.4.2.5..Elementy.fakultatywne............................................................... . 632 11.4.2.6..Dodatek.oznaczający.formę.prawną........................................... . 633 11.5.. Siedziba.spółki.komandytowo-akcyjnej................................................................. . 633 11.6.. Powstanie.spółki.komandytowo-akcyjnej.............................................................. . 634 11.6.1.. Etapy.procesu.pierwotnego.tworzenia.spółki.komandytowo-akcyjnej...... . 635 11.6.2.. Statut.......................................................................................................... . 635 11.6.3.. Wybór.pierwszej.rady.nadzorczej.............................................................. . 640 11.6.4.. Sprawozdanie.założycieli.oraz.biegłych.rewidentów................................ . 641 11.6.5.. Oświadczenia.akcjonariuszy...................................................................... . 641 11.6.6.. Oświadczenie.o.wysokości.kapitału.zakładowego.................................... . 642 11.6.7.. Wniesienie.wkładów.na.kapitał.zakładowy............................................... . 642 11.6.8.. Wniosek.o.wpis.spółki.do.rejestru............................................................. . 644 11.6.9.. Rejestracja.spółki....................................................................................... . 647 11.6.10.. Status.spółki.komandytowo-akcyjnej.przed.rejestracją............................. . 647 11.7.. Stosunek.do.osób.trzecich,.reprezentacja.i.odpowiedzialność.za.zobowiązania.. spółki....................................................................................................................... . 651 11.7.1.. Reprezentacja............................................................................................. . 651 11.7.1.1..Reprezentacja.przez.komplementariuszy.................................... . 651 11.7.1.2..Pozbawienie.komplementariusza.prawa.reprezentacji............... . 652 11.7.1.3..Reprezentacja.spółki.przez.członka.rady.nadzorczej.lub.radę. nadzorczą.................................................................................... . 655 11.7.1.4..Reprezentacja.przez.pełnomocników.......................................... . 656 11.7.2.. Odpowiedzialność.za.zobowiązania.spółki................................................ . 658 11.7.2.1..Odpowiedzialność.komplementariuszy...................................... . 658 11.7.2.2..Odpowiedzialność.akcjonariusza................................................ . 659 11.8.. Stosunki.wewnętrzne.spółki................................................................................... . 661 11.8.1.. Podział.kompetencji.między.komplementariuszy,.walne.zgromadzenie.. i.radę.nadzorczą.......................................................................................... . 661 11.8.1.1..Domniemanie.kompetencji.komplementariuszy......................... . 661 11.8.1.2..Kompetencje.walnego.zgromadzenia.wynikające.z.KSH.......... . 662 11.8.1.3..Kompetencje.rady.nadzorczej.i.jej.członków............................. . 664 11.8.1.4..Modyfikacje.kodeksowego.modelu.podziału.kompetencji.. między.komplementariuszy,.walne.zgromadzenie.i.radę.. nadzorczą.................................................................................... . 665 11.8.2.. Prowadzenie.spraw.spółki.przez.komplementariuszy................................ . 666 11.8.3.. Kontrola.i.nadzór........................................................................................ . 668 11.8.3.1..Kontrola.sprawowana.przez.komplementariuszy....................... . 668 11.8.3.2..Kompetencje.kontrolne.akcjonariuszy.i.walnego.. zgromadzenia.............................................................................. . 669 11.8.3.3..Rada.nadzorcza........................................................................... . 670 11.8.3.4..Rewident.do.spraw.szczególnych............................................... . 674 11.8.4.. Walne.zgromadzenie.................................................................................. . 675 11.8.4.1..Ogólne.odesłanie.do.przepisów.o.spółce.akcyjnej...................... . 675 XV Spis treści 11.8.4.2..Specyficzna.regulacja.dotycząca.procedury.zwoływania.. i.odbywania.walnych.zgromadzeń.w.spółce.. komandytowo-akcyjnej............................................................... . 675 11.8.4.3..Prawo.do.głosu.na.walnym.zgromadzeniu.w.spółce.. komandytowo-akcyjnej............................................................... . 676 11.8.4.4..Zgoda.komplementariusza.na.uchwałę.walnego.. zgromadzenia.............................................................................. . 678 11.8.4.5..Porozumienia.wspólników.dotyczące.wykonywania.prawa.. do.głosu....................................................................................... . 680 11.8.4.6..Zaskarżanie.uchwał.walnego.zgromadzenia............................... . 681 11.8.5.. Obowiązek.lojalności.i.zakaz.działalności.konkurencyjnej....................... . 682 11.8.6.. Odpowiedzialność.wspólników.i.członków.organów.względem.spółki.... . 683 11.8.7.. Zmiana.statutu............................................................................................ . 684 11.9.. Kapitały.spółki.komandytowo-akcyjnej................................................................. . 684 11.9.1.. Kapitał.podstawowy................................................................................... . 684 11.9.2.. Kapitał.zapasowy.i.rezerwy....................................................................... . 687 11.9.3.. Zysk.spółki.i.zasady.jego.wykorzystania................................................... . 687 11.9.3.1..Dysponowanie.zyskiem.przez.spółkę......................................... . 687 11.9.3.2..Udział.wspólnika.w.zysku.spółki................................................ . 688 11.9.3.3..Zaliczki.na.poczet.zysku............................................................. . 690 11.9.3.4..Odsetki.od.udziału.kapitałowego.komplementariusza................ . 691 11.10..Zmiany.podmiotowe.w.spółce.komandytowo-akcyjnej......................................... . 691 11.10.1.. Przystąpienie.nowego.komplementariusza.............................................. . 691 11.10.1.1.. Przystąpienie.w.trybie.art..10.KSH........................................ . 691 11.10.1.2.. Przystąpienie.w.trybie.art..136.KSH...................................... . 692 11.10.1.3.. Przystąpienie.w.wyniku.dziedziczenia,.fuzji,.podziału. i.przekształcenia..................................................................... . 693 11.10.2.. Wystąpienie.komplementariusza............................................................. . 694 11.10.3.. Zmiany.struktury.akcjonariatu................................................................. . 695 11.11.. Rozwiązanie.i.likwidacja........................................................................................ . 695 11.11.1.. Przyczyny.rozwiązania.spółki................................................................. . 695 11.11.2.. Procedura.likwidacji.spółki..................................................................... . 697 Część III. Ustawowe typy spółek handlowych. Spółki kapitałowe ................................. . 699 Rozdział 12. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością .................................................. . 701 12.1..Uwagi.ogólne.......................................................................................................... . 715 12.1.1.. Charakter.prawny.spółki.z.o.o................................................................... . 715 12.1.2.. Zastosowanie.spółki.z.o.o.......................................................................... . 715 12.2..Powstanie.spółki.z.o.o............................................................................................ . 717 12.2.1.. Czynności.niezbędne.do.utworzenia.spółki.z.o.o...................................... . 717 12.2.2.. Umowa.spółki............................................................................................ . 717 12.2.2.1..Elementy.umowy.spółki.z.o.o..................................................... . 717 12.2.2.2..Firma........................................................................................... . 719 12.2.2.3..Siedziba....................................................................................... . 720 12.2.2.4..Przedmiot.działalności................................................................ . 720 12.2.2.5..Postanowienia.odnoszące.się.do.kapitału.zakładowego.. i.systemu.udziałów...................................................................... . 720 12.2.2.6..Forma.umowy............................................................................. . 721 12.2.3.. Założenie.spółki.z.o.o..przez.internet.(S.24).............................................. . 721 12.2.4.. Tworzenie.kapitału.zakładowego............................................................... . 723 XVI Spis treści 12.2.4.1..Przedmiot.i.wartość.wkładu........................................................ . 723 12.2.4.2..Pożyczki.zastępujące.kapitał....................................................... . 727 12.2.4.3..Termin.wniesienia.wkładu.......................................................... . 727 12.2.4.4..Agio............................................................................................. . 728 12.2.5.. Powołanie.organów.spółki.z.ograniczoną.odpowiedzialnością................. . 729 12.2.6.. Rejestracja.spółki.z.ograniczoną.odpowiedzialnością............................... . 729 12.2.6.1..Wniosek.o.wpis.do.rejestru......................................................... . 729 12.2.6.2..Oświadczenie.o.wniesieniu.wkładów......................................... . 730 12.2.6.3..Etapy.badania.zgłoszenia............................................................ . 731 12.2.6.4..Braki.w.zgłoszeniu...................................................................... . 733 12.2.6.5..Wpis.spółki.z.ograniczoną.odpowiedzialnością.do.rejestru....... . 734 12.2.6.6..Przymuszenie.do.złożenia.wniosku.o.wpis................................. . 734 12.2.7.. Status.spółki.z.ograniczoną.odpowiedzialnością.przed.rejestracją............ . 735 12.3..Konsekwencje.wadliwości.procesu.tworzenia.spółki.z.ograniczoną. odpowiedzialnością................................................................................................. . 738 12.3.1.. Likwidacja.spółki.z.ograniczoną.odpowiedzialnością.w.organizacji........ . 738 12.3.2.. Stwierdzenie.braków.po.zarejestrowaniu.spółki........................................ . 740 12.3.2.1..Rozwiązanie.zarejestrowanej.spółki........................................... . 740 12.3.2.2..Postępowanie.naprawcze............................................................ . 741 12.4..Wspólnicy............................................................................................................... . 742 12.4.1.. Charakter.prawny.udziału.......................................................................... . 742 12.4.2.. Zasada.równego.traktowania.wspólników................................................. . 743 12.4.3.. Obowiązki.wspólników.............................................................................. . 744 12.4.3.1..Wniesienie.wkładów................................................................... . 744 12.4.3.2..Inne.obowiązki.wynikające.z.umowy.spółki.............................. . 745 12.4.4.. Prawa.wspólników..................................................................................... . 748 12.4.4.1..Charakter.praw.przysługujących.wspólnikom............................ . 748 12.4.4.2..Prawo.głosu................................................................................. . 749 12.4.4.3..Dywidenda.................................................................................. . 749 12.4.4.4..Prawo.do.wynagrodzenia.umorzeniowego.i.udziału.w.kwocie. likwidacyjnej............................................................................... . 753 12.4.4.5..Prawo.pierwszeństwa.w.objęciu.nowych.udziałów.................... . 753 12.4.4.6..Udziały.uprzywilejowane........................................................... . 754 12.4.4.7..Uprzywilejowanie.osobiste.wspólnika........................................ . 756 12.4.5.. Zbycie.udziału............................................................................................ . 757 12.4.5.1..Umowa.zbycia.udziału................................................................ . 757 12.4.5.2..Zbycie.części.udziału.................................................................. . 758 12.4.5.3..Forma.umowy............................................................................. . 759 12.4.5.4..Odpowiedzialność.za.zobowiązania.związane.ze.zbytym.. udziałem...................................................................................... . 759 12.4.5.5..Ograniczenia.w.zbywalności.udziału.......................................... . 760 12.4.6.. Ustanowienie.ograniczonych.praw.rzeczowych.na.udziale.i.egzekucja.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo spółek handlowych. Tom 2
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: