Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00019 006113 21728476 na godz. na dobę w sumie
Prawo umów budowlanych - ebook/pdf
Prawo umów budowlanych - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 872
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-2366-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Prezentowana pozycja stanowi syntetyczne opracowanie całości problematyki prawa umów budowlanych, która stanowi kompleks zagadnień cywilnoprawnych i administracyjnoprawnych, wzajemnie się uzupełniających. Całość przedstawiono w porządku chronologicznym, za punkt wyjścia biorąc przebieg procesu budowlanego. Zagadnienia cywilnoprawne, przede wszystkim stosunki umowne występujące w procesie budowlanym poprzedzone zostały obszernymi uwagami dotyczącymi uregulowań składających się na prawo administracji budowlanej. 3. wydanie, uaktualnione i poszerzone, obejmuje w szczególności kwestie z zakresu umów o prace geologiczne i roboty geodezyjno-kartograficzne, umów o prace projektowe, odpowiedzialności z tytułu rękojmi architekta, wykonawcy budowlanego i innych uczestników procesu budowlanego, umów o roboty budowlane, odpowiedzialności za szkody na terenie budowy, umów o nadzór inwestorski, umów o zastępstwo inwestycyjne i umów deweloperskich.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ZARYS PRAWA Prawo umów budowlanych Polecamy nasze publikacje z tego zakresu: Zygmunt Niewiadomski (red.) PRAWO BUDOWLANE. KOMENTARZ, wyd. 4 Komentarze Becka Zygmunt Niewiadomski (red.) PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE. KOMENTARZ, wyd. 6 Komentarze Becka J. Jaworski, M. Wolanin, A. Tu³odziecki, A. Prusaczyk USTAWA O GOSPODARCE NIERUCHOMOŒCIAMI. KOMENTARZ, wyd. 2 Komentarze Becka Ryszard Strzelczyk, Aleksander Turlej W£ASNOŒÆ LOKALI. KOMENTARZ, wyd. 2 Komentarze Becka Adam Doliwa NAJEM LOKALI. KOMENTARZ Komentarze Becka Dariusz Okolski UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE, wyd. 6 Nieruchomoœci Piotr Kunicki UMOWA DEWELOPERSKA, wyd. 2 Nieruchomoœci www.sklep.beck.pl PRAWO UMÓW BUDOWLANYCH JANUSZ A. STRZÊPKA prof. dr hab. nauk prawnych Uniwersytet Œl¹ski BEATA SAGAN doktor nauk prawnych Uniwersytet Rzeszowski EWA ZIELIÑSKA doktor nauk prawnych Uniwersytet Œl¹ski pod redakcj¹ JANUSZA A. STRZÊPKI 3. wydanie J. A. Strzêpka (red.), Prawo umów budowlanych, 3.wyd., Warszawa 2012 Propozycja cytowania: Redakcja: Anna £ubiñska-Bujak Wydawca: Dagna Kordyasz Autorami poszczególnych czêœci s¹: Janusz A. Strzêpka czêœæ: II, III, IV, VI, VIII, IX Beata Sagan czêœæ: I Ewa Zieliñska czêœæ: V, VII © Wydawnictwo C. H. Beck 2012 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Sk³ad i ³amanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-2032-8 ISBN e-book 978-83-255-2366-4 Przedmowa do trzeciego wydania Monografia stanowi syntetyczne opracowanie całości problematyki prawa umów budowlanych. Jest ona zarysem systemowego opracowania tych zagad- nień, które obejmują prawo administracji budowlanej oraz w szerokim rozumieniu umowy o realizację inwestycji budowlanych. Problematyka stanowiąca przedmiot opracowania wymagała gruntownej ana- lizy kompleksu zagadnień administracyjnoprawnych i cywilnoprawnych oraz zna- jomości zasad i praktyki budowlanej. Przesądziło to o metodzie badań. Założeniem metody badawczej, jaką zastosowano w niniejszej pracy, było rozważanie proble- mów prawnych – wybranych pod kątem widzenia ich doniosłości gospodarczej, a zarazem trudności konstrukcyjno-prawnych – przede wszystkim na płaszczyźnie zjawisk faktycznych istniejącej praktyki budowlanej, a następnie na gruncie obo- wiązującego w tym zakresie ustawodawstwa. Podkreślić trzeba, że umowy inwestycyjne – w szerokim tego słowa znaczeniu – obecnie uregulowane są zasadniczo przepisami pozakodeksowymi, a w szcze- gólności ogólnymi warunkami umów będącymi lex contractus. Wyjątek stanowi jedynie umowa o roboty budowlane, którą ramowo regulują przepisy art. 647–658 KC. Biorąc pod uwagę te okoliczności, w pracy wykorzystano dorobek literatury, orzecznictwa sądowego i arbitrażowego oraz praktyki budowlanej, dostępnych ba- daniom w postaci różnego rodzaju umów o realizację inwestycji budowlanych. W niezbędnym zakresie przeprowadzono badania prawnoporównawcze. Ramowa regulacja umów o roboty budowlane w przepisach art. 647–658 KC, jak nadmieniono, powoduje że w praktyce wykorzystywane są różnego rodzaju wzorce umowne, ogólne warunki umów, szczegółowe warunki umów, opracowy- wane przez różne korporacje zawodowe. W praktyce międzynarodowej i polskiej stosowane są różnego rodzaju wzorce kontraktów budowlanych, opracowanych przez Międzynarodową Organizację Inżynierów Konsultantów (FIDIC). Można tutaj wskazać następujące warunki FIDIC: 1) Conditions of Contract for Works of Civil Engineering Construction, Fourth Edition 1987, Reprinted 1992, Revision 1999, Warszawa 1996. Wzór ten przeznaczony jest do użycia przy dużych przedsięwzięciach inwestycyjnych. W takich przedsięwzięciach główny wykonawca podzleca część robót innym wyspecjalizowanym przedsiębiorcom. Powyższe ,,Warunki kontraktowe dla robót inżynieryjno-budowlanych” sprzężone są z ,,Warunkami kontraktu po- dzlecenia robót inżynieryjno-budowlanych”. 2) Conditions of Subcontract for Works of Civil Engineering Construction, 1st Edition 1994, Warszawa 1996. Warunki kontraktu podzlecenia robót inży- nieryjno-budowlanych są zlecane do użytku przez FIDIC w połączeniu z ,,Wa- V Przedmowa do trzeciego wydania runkami kontraktowymi dla robót inżynieryjno-budowlanych” (wyd. 4, 1987, przedruk z 1992 r. z dalszymi poprawkami). 3) Sample Bidding Documents. Procurement of Works (Smaller Contract), Test Edition. Dec. 1991, wydane przez The World Bank Washington D.C. Tłuma- czenie polskie: Zamawianie robót (mniejsze kontrakty). Wzorcowe materiały Banku Światowego, Warszawa 1994. Powyższe wzorcowe dokumenty prze- targowe są pomyślane jako model dla kontraktów typu obmiarowego (ceny jednostkowe lub stawki jednostkowe w przedmiocie robót) i ryczałtowego, które są najpowszechniej stosowanymi kontraktami na roboty budowlane. 4) Conditions of Contract for Construction 1999. Warunki kontraktów dla wy- konania robót budowlanych, dla których zamawiający ma gotowy projekt bu- dowlany (design). 5) Conditions of Contract for Plant and Design – Build 1999. Warunki kontraktu robót budowlanych i wykonania projektu budowlanego przez wykonawcę. 6) Conditions of Contract for EPC Turnkey Projects 1999. Warunki kontraktu pod klucz dla realizacji projektów BOT (ang. build, operate, transfer) przez wykonawcę. 7) Short Form of Contract 1999. Krótki wzór umowy o roboty budowlane. W dziedzinie zamówień publicznych UE należy mieć na względzie dyrek- tywy dotyczące zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane, a w szczególności: a) dyrektywę Rady z 14.6.1993 r. dotyczącą koordynacji procedur w zakre- sie udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane (93/37/EWG) (Dz.Urz. WE L 199 z 9.8.1993 r., s. 54–83; Dz.Urz. WE Polskie wydanie spe- cjalne, Rozdział 6, t. 2, s. 163–193); b) dyrektywę Rady z 18.6.1992 r. odnoszącą się do koordynacji procedur w za- kresie udzielania zamówień publicznych na usługi (92/50/EWG) (Dz.Urz. WE L 209 z 24.7.1992 r., s. 1–24; Dz.Urz. WE Polskie wydanie specjalne, Roz- dział 6, t. 1, s. 322–345); c) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady z 13.10.1997 r., zmieniającą dy- rektywę 93/36/EWG oraz dyrektywę 93/37/EWG dotyczącą koordynacji pro- cedur w zakresie udzielania zamówień publicznych odpowiednio na usługi, dostawy oraz roboty budowlane; regulacje krajowe państw członkowskich dotyczące dyrektywy Rady 93/37/ EWG z 14.6.1993 r. o koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane. W dotychczasowej literaturze polskiej brak jest kompleksowego opracowania problematyki umów budowlanych, uwzględniającego badania prawnoporównaw- cze. Zauważyć bowiem trzeba, że zagadnienia stanowiące przedmiot niniejszej pracy mają doniosłe znaczenie zarówno praktyczne, jak i doktrynalne. Walor tej problematyki staje się tym bardziej widoczny, gdy zauważy się, że polskie przed- siębiorstwa coraz częściej wchodzą w określone stosunki umowne z kontrahen- tami z krajów zachodnioeuropejskich. Dotyczy to również przedsiębiorstw – za- równo prywatnych, jak i państwowych – zajmujących się zawodowo i zarobkowo projektowaniem przedsięwzięć budowlanych bądź ich wykonawstwem. Mając tę d) VI Przedmowa do trzeciego wydania okoliczność na względzie rzeczą niezbędną stanie się znajomość obowiązujących tam przepisów prawnych, utrwalonej praktyki zawodowej i orzecznictwa sądo- wego. Powyższe opracowanie wypełnia istniejącą w tym względzie lukę. Zazna- czyć trzeba, iż dokonując charakterystyki stosunków umownych i odpowiedzialno- ści uczestników procesu budowlanego na gruncie prawa cywilnego niemieckiego, francuskiego i Common Law kierowano się tym, że są to najbardziej reprezenta- tywne systemy w europejskim porządku prawnym. Przedstawione rozwiązania prawne wywodzące się z innych systemów praw- nych mogą stanowić pewną wskazówkę dla naszej praktyki legislacyjnej i praktyki orzeczniczej sądów gospodarczych. Jest to szczególnie istotne w obecnym czasie, gdy trwają intensywne prace nad przebudową polskiego porządku prawnego w kie- runku zbliżenia go do unormowań prawnych zastosowanych w krajach mających wolnorynkowy system funkcjonowania gospodarki. Badania prawnoporównawcze obowiązujących systemów prawnych mogą znacznie przyczynić się do stworze- nia w kraju nowoczesnego ustawodawstwa, odpowiadającego tendencjom rozwoju gospodarki rynkowej. Po ukazaniu się drugiego wydania w 2001 r. oraz suplementu w 2003 r. obej- mującego zmiany w zakresie uregulowań administracyjnoprawnych i cywilno- prawnych w umowach budowlanych, w ustawodawstwie z dziedziny inwestycji budowlanych nastąpił szereg kolejnych zmian, ukazało się wiele nowych orzeczeń sądowych dotyczących problematyki budownictwa. Stąd Autorzy, uwzględniając wprowadzone zmiany legislacyjne, pogłębili znacznie problematykę będącą przed- miotem opracowania. Dotyczy to części pierwszej, gdzie znacznie rozbudowano aspekty administracyjnoprawne odnoszące się do zagospodarowania przestrzen- nego, inwestycji budowlanej, podmiotów uczestniczących w procesie budowla- nym, przebiegu procesu inwestycji nadzoru budowlanego oraz osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. W części piątej uwzględniono zmiany w zakresie regulacji normatyw- nej umowy o roboty budowlane wprowadzone ustawą z 14.2.2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 49, poz. 408). Po art. 647 KC dodano przepis art. 6471 KC. Obszernie omówiono problematykę wykonawstwa robót budowlanych: zgodę inwestora na zawarcie umowy o pod- wykonawstwo; solidarną odpowiedzialność inwestora i wykonawcy (generalnego wykonawcy) za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy; formę umów o roboty budowlane; system umów o generalne wykonawstwo, podwykonawstwo i wyko- nawstwo częściowe. Przedstawiono problematykę gwarancji zapłaty za roboty budowlane wpro- wadzoną ustawą z 8.1.2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 40, poz. 222). Poddano analizie nowe przepisy art. 6491–6495 KC. Problematyka umowy o roboty budowlane rozszerzona została o dostępne orzecznictwo sądowe oraz dorobek literatury przedmiotu. Uwzględniono w szerokim zakresie kwestie umów o zastępstwo inwestycyjne oraz umów deweloperskich. Badania w tym zakresie objęły funkcjonowanie wspo- mnianych umów, ich zastosowanie oraz charakter prawny i różne warianty kon- strukcyjne. W szerokim stopniu uwzględniono orzecznictwo sądowe. Niniejsza VII Przedmowa do trzeciego wydania praca przeznaczona jest zarówno dla przedstawicieli nauki prawa, jak i prawników praktyków zajmujących się sprawami inwestycyjnymi. Jest ona przydatna także dla przedsiębiorców, a w szczególności dla jednostek projektowania (biur projek- towych), architektów oraz przedsiębiorstw budowlanych i przedsiębiorstw wyko- nujących prace geologiczne lub geodezyjno-kartograficzne. Przedstawione w pracy w szerokim zakresie orzecznictwo sądowe będzie szczególnie pomocne w pracy komórek prawnych i ekonomicznych tych przed- siębiorców. Katowice–Warszawa październik 2011 r. Janusz A. Strzępka Prof. zw. dr hab. nauk prawnych VIII Spis treści Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXIII Część I. Prawo administracyjne procesu budowlanego nych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 6. Kierownik budowy i kierownik robót . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 § 3. Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych . . . . . 105 1. Uwagi wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 2. Pozwolenie budowlane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 3. Obowiązek zgłoszenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 4. Tryb wydawania pozwolenia na budowę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 4.1. Strona postępowania w sprawie pozwolenia na budowę . . . 127 4.2. Organy właściwe w sprawach wydawania pozwolenia na budowę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 § 1. Prawo planowania i zagospodarowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Uwagi wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1. Kształtowanie się ładu przestrzennego w Polsce . . . . . . . . . 2. Zagospodarowanie przestrzenne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne a wykonywa- nie prawa własności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego . . . . . . . . . . 3.1. Sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania prze- strzennego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze- strzennego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Tryb uchwalania miejscowego planu zagospodarowania prze- strzennego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Skutki uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania prze- strzennego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Lokalizacja inwestycyjnego celu publicznego . . . . . . . . . . . . . . 8. Decyzja o warunkach zabudowy terenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 2. Uczestnicy procesu budowlanego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Uwagi wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego . . . . . . . . 3. Inwestor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Inspektor nadzoru inwestorskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Projektant, nadzór autorski i weryfikacja projektów budowla- 6 6 7 15 17 24 27 32 43 55 62 79 86 86 88 88 97 IX Spis treści 4.3. Decyzja o pozwoleniu na budowę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 5. Wygaśnięcie pozwolenia na budowę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 6. Przeniesienie pozwolenia na budowę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 § 4. Uzyskanie dokumentacji projektowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 1. Uwagi wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 2. Projekt budowlany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 3. Zatwierdzenie projektu budowlanego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 4. Zasady projektowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 5. Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych . . . . . . . . . . 146 § 5. Budowa i oddanie do użytku obiektów budowlanych . . . . . . . . . . . . 148 1. Uwagi wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 2. Rozpoczęcie budowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 3. Czynności geodezyjne na budowie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 4. Dostawa energii, wody i innych mediów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 5. Dokumentacja budowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 6. Korzystanie z terenu sąsiedniego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 7. Przystąpienie do użytkowania obiektów budowlanych . . . . . . . . 159 § 6. Zasady utrzymania obiektów budowlanych i zmiany sposobu ich użytkowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 1. Uwagi wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 2. Kontrola stanu technicznego obiektów budowlanych . . . . . . . . . 165 3. Zapobieganie nieprawidłowościom w utrzymaniu obiektów budowlanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 4. Pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowla- nego lub jego części . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 5. Rozbiórka obiektu budowlanego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 § 7. Katastrofa budowlana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 1. Uwagi wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 2. Definicja katastrofy budowlanej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 3. Postępowanie w przypadku wystąpienia katastrofy budowlanej . 176 § 8. Środki przeciwdziałania samowoli budowlanej . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 1. Uwagi wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 2. Pojęcie samowoli budowlanej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 3. Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 4. Wstrzymanie robót budowlanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 § 9. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie . . . . . . . . . . . . . . . 184 1. Uwagi wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 2. Definicja samodzielnych funkcji technicznych . . . . . . . . . . . . . . 184 3. Kwalifikacje zawodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 4. Uprawnienia budowlane, specjalności i specjalizacje . . . . . . . . . 185 5. Rzeczoznawcy budowlani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 § 10. Organy administracji architektoniczno-budowlanej i organy nadzoru budowlanego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 1. Uwagi wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 2. Administracja architektoniczno-budowlana i jej kompetencje . . 189 3. Organy nadzoru budowlanego i ich kompetencje . . . . . . . . . . . . 192 X Spis treści 4. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego . . . . . . . . . . . . . . . . 192 5. Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego . . . . . . . . . . . . . . . 194 6. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 § 11. Odpowiedzialność zawodowa i karna w budownictwie . . . . . . . . . . . 197 1. Uwagi wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 2. Odpowiedzialność zawodowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 3. Odpowiedzialność karna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Część II. Umowy o prace geologiczne i roboty geodezyjno-kartograficzne Dział I. Umowy o prace geologiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 § 1. Źródła prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 1. Przepisy ogólne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 2. Zawieranie umowy i wykonywanie prac geologicznych . . . . . . . 206 § 2. Funkcje ekonomiczne i zastosowanie prac geologicznych . . . . . . . . . 208 1. Cel prac geologicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 2. Definicja i przedmiot prac geologicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 3. Przedsiębiorca – wykonawca prac geologicznych . . . . . . . . . . . . 215 4. Projektowanie i wykonywanie prac geologicznych . . . . . . . . . . . 216 5. Projekt prac geologicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 6. Zatwierdzanie projektu prac geologicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 7. Obowiązek posiadania kwalifikacji do kierowania, dozorowania i wykonywania prac geologicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 8. Obowiązek posiadania przez wykonawcę prac geologicznych dokumentacji prowadzonych prac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 9. Obowiązek zgłoszenia przez wykonawcę prac geologicznych zamiaru przystąpienia do wykonywania tych prac . . . . . . . . . . . . 224 10. Dodatkowe prace geologiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 11. Obowiązek wykonawcy prac geologicznych zagospodarowania wydobytych kopalin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 12. Dokumentacja geologiczna. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . 226 13. Dokumentacja geologiczna złoża kopaliny (dokumentacja zło- żowa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 14. Dokumentacja hydrogeologiczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 15. Dokumentacja geologiczno-inżynierska. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 16. Dokumentacja mierniczo-geologiczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 17. Zatwierdzanie dokumentacji geologicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 18. Zmiana dokumentacji geologicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 19. Prawo do informacji uzyskanych w wyniku prowadzenia prac geologicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 20. Krajowy bilans zasobów złóż kopalin i wód podziemnych . . . . . 241 21. Nadzór geologiczny nad prowadzeniem prac geologicznych . . . 242 22. Nadzór organów administracji geologicznej . . . . . . . . . . . . . . . . 243 § 3. Pojęcie umowy i jej charakter prawny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 1. Umowy o prace geologiczne jako umowy o dzieło . . . . . . . . . . . 246 XI Spis treści 2. Umowy o prace geologiczne jako umowy o świadczenie usług (art. 750 w zw. z art. 734 i n. KC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 3. Umowy o nadzór geologiczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 4. Umowy o prace geologiczne, których przedmiotem jest świad- czenie usług . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 5. Umowy o prace geologiczne jako umowy nienazwane szczegól- nego rodzaju (contractus innominatus lub contractus mixtus) . . . 248 6. Prawa i obowiązki stron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 7. Odbiór prac geologicznych i wynagrodzenie wykonawcy . . . . . . 249 § 4. Odpowiedzialność za wady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 1. Umowa o prace geologiczne jako umowa o dzieło . . . . . . . . . . . 251 2. Umowa o prace geologiczne jako umowa o świadczenie usług . . 252 3. Mieszane umowy o prace geologiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 Dział II. Umowy o roboty geodezyjno-kartograficzne . . . . . . . . . . . . . . . 253 § 1. Źródła prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 1. Przepisy ogólne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 2. Zawieranie umów i wykonywanie prac geodezyjnych i kartogra- ficznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 § 2. Funkcje ekonomiczne i zastosowanie opracowań geodezyjno-karto- graficznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 2. Czynności geodezyjno-kartograficzne przy sporządzaniu miej- scowego planu zagospodarowania przestrzennego . . . . . . . . . . . 258 3. Opracowania geodezyjno-kartograficzne w budownictwie . . . . . 262 4. Opracowania geodezyjno-kartograficzne do celów projekto- wych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 5. Geodezyjne wyznaczanie obiektów budowlanych w terenie . . . . 267 6. Czynności geodezyjne w toku budowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 7. Czynności geodezyjne po zakończeniu budowy . . . . . . . . . . . . . 272 8. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 § 3. Pojęcie umowy i jej charakter prawny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 2. Zawarcie umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 3. Wykonywanie robót . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 4. Odbiór robót . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 5. Wynagrodzenie i rozliczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 § 4. Odpowiedzialność za wady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 1. Uprawnienia zamawiającego w razie stwierdzenia wad prac geo- dezyjnych i kartograficznych przy odbiorze . . . . . . . . . . . . . . . . 279 2. Uprawnienia zamawiającego po odbiorze robót geodezyjnych i kartograficznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 3. Terminy rękojmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 4. Odpowiedzialność za wady prac geodezyjnych i kartograficznych wchodzących w skład dokumentacji projektowej . . . . . . . . . . . . 285 5. Odpowiedzialność za wady obiektu (robót budowlanych) . . . . . 288 XII Część III. Umowa o prace projektowe Spis treści Dział I. Umowy o wykonanie prac projektowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 § 1. Źródła prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 1. Przepisy ogólne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 2. Zawieranie i wykonywanie umów o prace projektowe . . . . . . . . 302 2.1. Zawieranie umów o prace projektowe . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 2.2. Wzorce umowne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 2.3. Problemy dostosowania dokumentacji projektowej w umo- wie o roboty budowlane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 § 2. Funkcje ekonomiczne i zastosowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 2. Projekt budowlany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 3. Projekty wykonawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 4. Prawa i obowiązki projektanta (architekta) w prawie budowla- nym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334 4.1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334 4.2. Prawa i obowiązki projektanta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 5. Nadzór autorski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 5.1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 5.2. Charakter prawny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344 6. System organizacji stosunków umownych uczestników procesu budowlanego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348 § 3. Pojęcie i treść stosunków umownych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 2. Zawarcie umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355 3. Prawa i obowiązki stron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 4. Wynagrodzenie za prace projektowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358 Dział II. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi architekta (jednostki projektowania) i przedsiębiorstwa budowlanego za wady świadczenia umownego w ustawodawstwie i w orzecznictwie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 § 1. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projekto- wej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 1. Rękojmia projektanta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 2. Przesłanki odpowiedzialności z tytułu rękojmi projektanta . . . . . 360 3. Zwolnienie projektanta od odpowiedzialności z tytułu rękojmi . 367 § 2. Odpowiedzialność architekta (jednostki projektowania) i wyko- nawcy budowlanego za szkodę powstałą wskutek wad obiektu (robót budowlanych) w orzecznictwie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369 1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369 2. Kierunki orzecznictwa arbitrażowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371 § 3. Rękojmia i odpowiedzialność odszkodowawcza architekta (jednostki projektowania) oraz wykonawcy budowlanego . . . . . . . . . . . . . . . . . 377 1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377 2. Odpowiedzialność architekta (jednostki projektowania) za szkodę powstałą wskutek wad obiektu (robót budowlanych) . . . 378 XIII Spis treści 2.1. Odpowiedzialność odszkodowawcza. Szczególne cechy umowy o prace projektowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378 2.2. Przedmiot i zakres odpowiedzialności projektanta . . . . . . . . 385 3. Odpowiedzialność odszkodowawcza (typu gwarancyjnego) jed- nostki projektowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388 4. Rękojmia wykonawcy budowlanego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394 5. Odpowiedzialność odszkodowawcza wykonawcy budowlanego 399 Część IV. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi architekta, wykonawcy budowlanego i innych uczestników procesu budowlanego w ustawodawstwie i w orzecznictwie wybranych krajów europejskich Dział I. Rękojmia architekta i wykonawcy budowlanego w niemieckim prawie cywilnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407 § 1. Prawna kwalifikacja czynności architekta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407 1. Zawodowa pozycja architekta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407 2. Ogólna charakterystyka czynności i zakres obowiązków archi- tekta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408 3. Charakter prawny umowy o prace projektowe . . . . . . . . . . . . . . . 409 § 2. Odpowiedzialność za wady świadczenia umownego architekta i wy- konawcy budowlanego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411 1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411 2. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi wykonawcy budowlanego . . 412 3. Uprawnienia zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dzieła bu- dowlanego (§ 633–635 KCN). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413 4. Uprawnienia zamawiającego z tytułu rękojmi i ich realizacja w umowie o roboty budowlane podlegające VOB . . . . . . . . . . . . 414 5. Roszczenie o usunięcie wady (naprawa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415 6. Żądanie zaliczki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415 7. Obniżenie wynagrodzenia i wymiana dzieła . . . . . . . . . . . . . . . . 415 8. Roszczenie odszkodowawcze na podstawie § 13 Nr 7 VOB/B . . 416 9. Roszczenia odszkodowawcze w węższym zakresie . . . . . . . . . . 417 10. Roszczenia odszkodowawcze w szerszym zakresie . . . . . . . . . . . 417 11. Przedawnienie roszczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418 12. Ciężar dowodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419 § 3. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi architekta . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419 1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419 2. Roszczenie zamawiającego o usunięcie wady (naprawa) . . . . . . 420 3. Żądanie zamawiającego wymiany dzieła i obniżenia wynagro- dzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420 4. Roszczenie odszkodowawcze według § 635 KCN oraz po zy- tywnego naruszenia zobowiązania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420 5. Przedawnienie roszczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421 6. Ciężar dowodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421 XIV Spis treści Dział II. Rękojmia za wady uczestników procesu budowlanego we francuskim prawie cywilnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422 § 1. Rozwój instytucji rękojmi za wady dzieła budowlanego we Francji do reformy w 1978 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422 § 2. Przygotowanie reformy systemu odpowiedzialności i ubezpieczenia w budownictwie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426 § 3. Podstawy i założenia reformy z 4.1.1978 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427 1. Nowe uregulowania zasad odpowiedzialności . . . . . . . . . . . . . . 427 2. Pojęcie odbioru i jego znaczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428 3. Rękojmia za wolne od wad wykonanie. Pojęcie . . . . . . . . . . . . . 429 4. Podmiot zobowiązany z rękojmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429 5. Przedmiot odpowiedzialności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430 6. Wykonanie naprawy lub usunięcie wady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431 7. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za obiekt budowlany i jego części wyposażenia. Pojęcie i rodzaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431 8. Przedmiot odpowiedzialności z tytułu rękojmi . . . . . . . . . . . . . . 432 8.1. Respon sa bi lite decennale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432 8.2. Garantie biennale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434 9. Podmioty zobowiązane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435 10. Terminy odpowiedzialności z tytułu rękojmi. Termin dziesięcio- letni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437 11. Garantie biennale i jej odgraniczenie od innych rodzajów odpo- wiedzialności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438 12. Forma odpowiedzialności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439 13. Kontrola techniczna. Podstawy regulacji prawnej . . . . . . . . . . . . 439 14. Zadania kontrolerów technicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440 15. Odpowiedzialność kontrolerów technicznych . . . . . . . . . . . . . . . 440 Dział III. Odpowiedzialność architekta i wykonawcy budowlanego w systemie Common Law . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441 § 1. Pojęcie i zakres zadań architekta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441 1. Pojęcie architekta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441 2. Przegląd czynności architekta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442 § 2. Charakter prawny umowy o prace projektowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443 1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443 2. Umowa o prace projektowe jako contract of agency . . . . . . . . . . 443 3. Umowa o prace projektowe jako contract for work and labour . 444 4. Umowa o prace projektowe jako umowa mieszana . . . . . . . . . . . 445 5. Skutki prawne typizacji umów o prace projektowe . . . . . . . . . . . 446 § 3. Odpowiedzialność architekta i wykonawcy budowlanego ex con- tractu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447 1. Obowiązki architekta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447 2. Odpowiedzialność za naruszenie umowy z powodu winy . . . . . . 448 3. Naruszenie umowy jako rodzaj odpowiedzialności. Pojęcie i ro- dzaje naruszeń. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448 4. Pojęcie winy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449 5. Odpowiedzialność architekta wobec zamawiającego. . . . . . . . . . 451 XV Spis treści 6. Odpowiedzialność za wadliwość prac projektowych . . . . . . . . . . 451 7. Odpowiedzialność za techniczne kierownictwo i nadzór nad ro- botami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452 8. Wystawienie certyfikatów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452 9. Interim lub Progress Certificates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453 10. Final Certificate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453 11. Inne certyfikaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454 12. Odpowiedzialność architekta w stosunku do wykonawcy . . . . . . 455 13. Specyfika odpowiedzialności architekta i jej skutki prawne . . . . 456 Część V. Umowy o roboty budowlane § 1. Źródła prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467 § 2. Funkcje gospodarcze i zastosowanie umowy o roboty budowlane . . 468 § 3. Pojęcie umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470 1. Geneza regulacji umowy o roboty budowlane w Kodeksie cywil- nym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470 2. Umowa o roboty budowlane jako wyodrębniony typ umowy na- zwanej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476 3. Zastosowanie przepisów umowy o dzieło do umowy o roboty budowlane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481 3.1. Analogia legis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481 3.2. Odesłanie z przepisu art. 656 KC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485 4. Istota i zakres umowy o roboty budowlane . . . . . . . . . . . . . . . . . 486 4.1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 486 4.2. Strony umowy o roboty budowlane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489 4.3. Obiekt jako przedmiot świadczenia wykonawcy . . . . . . . . . 491 4.4. Zobowiązanie wykonawcy do oddania obiektu . . . . . . . . . . 501 4.5. Elementy przedmiotowo istotne umowy o roboty budow- lane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504 § 4. Rodzaje umów o roboty budowlane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509 1. Systemy organizacji stosunków umownych uczestników procesu budowlanego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509 2. Rodzaje umów o wykonawstwo budowlane w świetle kodekso- wego modelu rozkładu praw i obowiązków . . . . . . . . . . . . . . . . . 518 3. Umowa o generalną realizację inwestycji . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522 3.1. Pojęcie umowy i jej geneza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522 3.2. Treść umowy o generalną realizację inwestycji . . . . . . . . . . 528 3.2.1. Odstępstwa od modelu kodeksowego . . . . . . . . . . . . . 528 3.2.2. Oznaczenie przedmiotu świadczenia w umowie o ge- neralną realizację inwestycji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 530 3.2.3. Obowiązki inwestora w umowie o generalną realiza- cję inwestycji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 531 3.2.4. Obowiązki generalnego realizatora inwestycji . . . . . 534 4. Umowa o generalne wykonawstwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 542 4.1. Pojęcie umowy o generalne wykonawstwo . . . . . . . . . . . . . 542 4.2. Treść umowy o generalne wykonawstwo . . . . . . . . . . . . . . . 549 XVI Spis treści 4.2.1. Obowiązki inwestora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 549 4.2.2. Obowiązki generalnego wykonawcy . . . . . . . . . . . . . 549 5. Umowa o podwykonawstwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 552 5.1. Pojęcie umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 552 5.2. Zgoda inwestora na zawarcie umowy o podwykonawstwo . 553 5.3. Szczególne aspekty umowy z podwykonawcą . . . . . . . . . . 558 § 5. Treść umowy. Prawa i obowiązki stron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562 1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562 2. Obowiązki stron umowy o roboty budowlane związane z przy- gotowaniem do wykonania robót budowlanych . . . . . . . . . . . . . . 570 2.1. Obowiązki inwestora związane z przygotowaniem robót bu- dowlanych jako szeroko rozumiany obowiązek współdziała- nia inwestora z wykonawcą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 570 2.2. Obowiązek inwestora do dostarczenia projektu . . . . . . . . . . 572 2.3. Obowiązek inwestora do dostarczenia dokumentacji wyma- ganej przez właściwe przepisy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 577 2.4. Obowiązek inwestora do przekazania terenu budowy . . . . . 578 2.5. Obowiązek wykonawcy do powiadomienia inwestora o przeszkodach w prawidłowym wykonaniu robót . . . . . . . 587 3. Obowiązek wykonawcy do wykonania obiektu zgodnie z dostar- czoną dokumentacją projektową oraz zasadami wiedzy technicz- nej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 589 3.1. Wykonanie obiektu zgodnie z projektem . . . . . . . . . . . . . . . 589 3.2. Obowiązek wykonania obiektu zgodnie z zasadami wiedzy technicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 594 4. Obowiązek inwestora do zapłaty wynagrodzenia . . . . . . . . . . . . 596 4.1. Wynagrodzenie w umowie o roboty budowlane . . . . . . . . . . 596 4.2. Sposoby ustalenia wynagrodzenia w umowie o roboty bu- dowlane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 602 4.2.1. Ustalenie wynagrodzenia wykonawcy budowlanego w formie ryczałtu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 602 4.2.2. Ustalenie wynagrodzenia w formie kosztorysu . . . . . 608 4.2.3. Inne metody ustalenia wynagrodzenia wykonawcy budowlanego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 615 4.3. Termin zapłaty wynagrodzenia oraz przedawnienie roszcze- nia o zapłatę wynagrodzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 617 5. Obowiązek inwestora do ustanowienia gwarancji zapłaty wyna- grodzenia za roboty budowlane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 623 6. Odbiór obiektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 630 6.1. Pojęcie odbioru obiektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 630 6.2. Charakter prawny odbioru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 633 6.3. Obowiązek inwestora do odbioru obiektu . . . . . . . . . . . . . . 642 § 6. Rękojmia za wady fizyczne obiektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650 1. Postacie, zasady i zakres odpowiedzialności za wady . . . . . . . . . 650 2. Pojęcie wady fizycznej obiektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 654 XVII Spis treści 3. Uprawnienia inwestora z tytułu rękojmi za wady fizyczne obiektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 656 4. Roszczenia odszkodowawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 658 5. Zwolnienie od odpowiedzialności z tytułu rękojmi . . . . . . . . . . . 660 Część VI. Odpowiedzialność za szkody na terenie budowy Dział I. Problematyka współodpowiedzialności w ustawodawstwie i w orzecznictwie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 669 § 1. Uwagi ogólne o powstaniu i strukturze zobowiązań solidarnych i in solidum w polskim prawie cywilnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 669 1. Zobowiązania solidarne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 669 2. Zobowiązania in solidum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 671 § 2. Konstrukcja zobowiązań solidarnych w niemieckim prawie cywil- nym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 673 1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 673 2. Konstrukcyjne ujęcie solidarności w art. 421 KCN . . . . . . . . . . . 676 2.1. Teoria jednolitości podstawy prawnej zobowiązania (ex eadem causa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 677 2.2. Teoria wspólności celu (Zweckgemeinschaft) . . . . . . . . . . . . 678 2.3. Teoria wspólności celu w orzecznictwie . . . . . . . . . . . . . . . . 680 2.4. Teoria wzajemnej wspólności umorzenia lub wykonania . . . 682 3. Typologiczne ujęcie solidarności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 684 4. Kryterium równości stopnia, znaczenia lub mocy zobowiązań . . 685 § 3. Zobowiązania solidarne i in solidum we francuskim prawie cywil- nym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 689 1. Wielość wierzycieli i dłużników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 689 2. Obligatio in solidum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 691 § 4. Solidarność zobowiązań na gruncie Common Law . . . . . . . . . . . . . . 692 1. Zobowiązania solidarne na podstawie umowy . . . . . . . . . . . . . . . 692 1.1. Joint promise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 692 1.2. Several promise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 693 1.3. Joint and several promise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 693 2. Zobowiązania solidarne z czynu niedozwolonego (joint torts) . . 695 2.1. Joint tortfeasors lub joint concurrent . . . . . . . . . . . . . . . . . . 695 2.2. Several tortfeasors lub several concurrent tortfeasors . . . . 696 2.3. Several tortfeasors causing different damage . . . . . . . . . . . . 696 Dział II. Odpowiedzialność solidarna i in solidum uczestników procesu budowlanego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 697 § 1. Odpowiedzialność solidarna i in solidum jednostki projektowania, wykonawcy budowlanego oraz dostawcy maszyn, urządzeń lub ma- teriałów w polskim procesie budowlanym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 697 1. Uwagi ogólne o solidarnej odpowiedzialności w budownictwie . . 697 2. Solidarna odpowiedzialność uczestników procesu inwes- tycyjnego za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym (art. 441 § 1 KC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 3. Odpowiedzialność in solidum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 703 XVIII Spis treści 4. Zakres zastosowania zobowiązania in solidum . . . . . . . . . . . . . . 704 5. Roszczenia zwrotne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 708 § 2. Odpowiedzialność solidarna architekta, wykonawcy budowlanego i statyka w niemieckim prawie cywilnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 710 1. Podstawy odpowiedzialności solidarnej architekta, wykonawcy budowlanego i statyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 710 2. Przesłanki odpowiedzialności solidarnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 713 3. Roszczenia regresowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 715 § 3. Odpowiedzialność solidarna i in solidum we francuskim procesie bu- dowlanym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 720 1. Solidarna odpowiedzialność architekta i wykonawcy budowla- nego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 720 2. Odpowiedzialność in solidum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 725 § 4. Odpowiedzialność solidarna architekta i innych podmiotów procesu budowlanego w systemie Common Law . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 729 1. Odpowiedzialność solidarna na podstawie umowy . . . . . . . . . . . 729 2. Odpowiedzialność solidarna z tytułu czynu niedozwolonego . . . 732 Część VII. Umowy o nadzór inwestorski § 1. Źródła prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 735 § 2. Funkcje gospodarcze umowy o nadzór inwestorski i jej zastosowanie . . 735 § 3. Pojęcie i treść umowy oraz jej charakter prawny . . . . . . . . . . . . . . . . 737 § 4. Odpowiedzialność za niewykonanie obowiązków umownych . . . . . 743 Część VIII. Umowy o zastępstwo inwestycyjne § 1. Źródła prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 751 § 2. Funkcje ekonomiczne i zastosowanie umów o zastępstwo inwesty- cyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 754 § 3. Pojęcie umowy i jej rodzaje. Charakter prawny umów o zastępstwo inwestycyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 756 1. Pojęcie umowy o zastępstwo inwestycyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . 756 2. Rodzaje umów o zastępstwo inwestycyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . 757 2.1. Umowa o zastępstwo inwestycyjne typu powierniczego . . . 758 2.2. Umowa o zastępstwo inwestycyjne typu przedstawiciel- skiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 760 2.2.1. Umowa o pełnienie czynności zastępstwa inwestycyj- nego w szerokim zakresie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 761 2.2.2. Umowa o zastępstwo inwestycyjne przewidująca wy- bór generalnego wykonawcy w trybie przetargu . . . . 765 2.2.3. Umowa o wykonanie funkcji inwestora zastępczego realizowana dwuetapowo (systemem przetargowym lub bez przetargu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 770 3. Charakter prawny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 776 4. Finansowanie inwestycji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 778 § 4. Zawarcie umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 778 § 5. Prawa i obowiązki stron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 778 XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo umów budowlanych
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: