Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00243 005192 20476424 na godz. na dobę w sumie
Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. The Bankruptcy Law. The Restructuring Law - ebook/pdf
Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. The Bankruptcy Law. The Restructuring Law - ebook/pdf
Autor: , , , Liczba stron: 691
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-812-8590-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

I wydanie tłumaczenia na język angielski ustaw Prawo Upadłościowe oraz Prawo Restrukturyzacyjne.

Tłumaczenie odzwierciedla stan prawny na dzień 15 marca 2018 roku.

Książka przygotowana została przez doświadczonych tłumaczy przysięgłych oraz zweryfikowana przez prawników-ekspertów z dziedziny upadłości i restrukturyzacji jednej z najbardziej renomowanych kancelarii prawnych: Kancelarii Kochański, Zięba i Partnerzy. W konsekwencji publikacja wyróżnia się najwyższą jakością merytoryczną tłumaczenia oraz poprawnością językową.

Publikacja stanowi nieocenioną pomoc w pracy tłumacza, prawnika oraz studenta.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Prawo upadłościowe z dnia 28 lutego 2003 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2344 ze zm.) The Bankruptcy Law of 28 February 2003 item 2344, as amended) (consolidated text, Journal of Laws of 2017, 1 Prawo upadłościowe z dnia 28 lutego 2003 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2344 ze zm.) (zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 2491; Dz.U. z 2018 r. poz. 398) Spis treści Część pierwsza. Przepisy ogólne o postępowaniu upadłościowym i jego skutkach ................. Tytuł I. Przepisy ogólne ......................................................... Dział I. Przepisy wstępne ................................................. Dział II. Podmiotowy zakres stosowania ustawy .............. Dział III. Podstawy ogłoszenia upadłości ......................... Tytuł II. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości . Dział I. Sąd ...................................................................... Dział II. Wniosek o ogłoszenie upadłości ........................ Dział III. Przepisy o postępowaniu .................................. Dział IV. Postępowanie zabezpieczające ........................... Rozdział 1. Przepisy ogólne ......................................... Rozdział 2. Zabezpieczenie majątku dłużnika ............. Dział V. (uchylony) ............................................................ Rozdział 1. (uchylony) .................................................. Rozdział 2. (uchylony) .................................................. Dział VI. Orzeczenie o ogłoszeniu upadłości ................... Dział VII. Przygotowana likwidacja ................................. Tytuł III. Skutki ogłoszenia upadłości ................................... Dział I.  Skutki ogłoszenia upadłości co do osoby upadłego .............................................................. Dział II. Skutki ogłoszenia upadłości co do majątku upadłego ............................................................. Rozdział 1. Masa upadłości ......................................... Oddział 1. Przepisy ogólne ..................................... 1–377 1–17 1–4 5–9b 10–17 18–56h 18–19 20–25 26–35 36–43 36–37 38–43 44–50 44–48 49–50 51–56 56a–56h 57–148 57–601 61–126 61–82 61–67a 2 The Bankruptcy Law of 28 February 2003 (consolidated text, Journal of Laws of 2017, item 2344) (as amended: Journal of Laws of 2017, item 2491; Journal of Laws of 2018, item 398) Contents Part One. General Provisions on Bankruptcy Proceedings and Their Effects .................................................. Title I. General Provisions .................................................... Division I. Preliminary Provisions .................................... Division II. Scope of Application ..................................... Division III. Grounds for Declaration of Bankruptcy ...... Title II. Proceedings for Declaration of Bankruptcy ............. Section I. The Court ......................................................... Division II. Bankruptcy Petition ...................................... Division III. Provisions on Proceedings ............................ Division IV. Proceedings to Secure Assets ........................ Chapter 1. General Provisions ..................................... Chapter 2. Securing the Debtor’s Assets ..................... Division V. (repealed) ........................................................ Chapter 1. (repealed) .................................................... Chapter 2. (repealed) .................................................... Division IV. Bankruptcy Order ........................................ Division VII. Pre-Pack Liquidation ................................. Title III. Effects of Declaration of Bankruptcy ..................... Division I.  Effects of Declaration of Bankruptcy with respect to the Bankrupt .................................. Section II. Effects of Declaration of Bankruptcy with  respect to the Bankrupt’s Assets ...................... Chapter 1. Bankruptcy Estate ...................................... Subchapter 1. General Provisions ........................... 1–377 1–17 1–4 5–9b 10–17 18–56h 18–19 20–25 26–35 36–43 36–37 38–43 44–50 44–48 49–50 51–56 56a–56h 57–148 57–601 61–126 61–82 61–67a 3 Rozdział 2. Skutki ogłoszenia upadłości co do Dział V.  Wpływ ogłoszenia upadłości na postępowania Tytuł IV. Przepisy ogólne o postępowaniu upadłościowym 68–69 70–74 75–80 81–82 83–118 83–86 87–90 91–118 119–123 124–126 127–135 Dział III. Bezskuteczność i zaskarżanie czynności Dział IV. Wpływ ogłoszenia upadłości na zlecenia Oddział 2. Ustalanie składu masy upadłości ........... Oddział 3. Wyłączenia z masy upadłości ................ Oddział 4. Czynności upadłego dotyczące mienia wchodzącego w skład masy upadłości ... Oddział 5. Zakaz obciążania masy upadłości .......... zobowiązań upadłego ............................... (oznaczenie i tytuł oddziału 1 – uchylone) ............... (oznaczenie i tytuł oddziału 2 – uchylone) ............... (oznaczenie i tytuł oddziału 3 – uchylone) ............... Rozdział 3. Skutki ogłoszenia upadłości co do spadków nabytych przez upadłego ............ Rozdział 4. Wpływ ogłoszenia upadłości na stosunki majątkowe małżeńskie upadłego ............... upadłego ........................................................... rozrachunku w systemach płatności i systemach 136–137 rozrachunku papierów wartościowych ............... sądowe i administracyjne .................................... 1371–148 Rozdział 1. (uchylony) .................................................. 1371–148 (oznaczenie i tytuł rozdziału 2 – uchylone) .............. 1371–148 prowadzonym po ogłoszeniu upadłości .................. 149–235 149–155 Dział I. Sąd i sędzia-komisarz .......................................... 149–150 Rozdział 1. Sąd ............................................................ Rozdział 2. Sędzia-komisarz i zastępca sędziego-komisarza ................................... 151–155 Dział II. Syndyk i zastępca syndyka ................................ 156–184 156–172 (oznaczenie i tytuł rozdziału 1 – uchylone) ................... (oznaczenie i tytuł rozdziału 2 – uchylone) ................... 173–179 Rozdział 3. (uchylony) .................................................. 180–181 Rozdział 4. (uchylony) .................................................. 182–184 185–213 Dział III. Uczestnicy postępowania .................................. Rozdział 1. Upadły ...................................................... 185–188 4 Spis treści Chapter 4. Effects of Declaration of Bankruptcy on Subchapter 2. Determination of the Composition of the Bankruptcy Estate ................. Subchapter 3. Exemptions from the Bankruptcy Estate ............................................... Subchapter 4. Acts of the Bankrupt Involving the Property Comprised in the Bankruptcy Estate ............................ Subchapter 5. Ban on Encumbering the Bankruptcy Estate ............................ Chapter 2. Effects of Declaration of Bankruptcy with respect to the Bankrupt’s Obligations ....... (designation and title of Subchapter 1 repealed) ...... (designation and title of Subchapter 2 repealed) ...... (designation and title of Subchapter 3 repealed) ...... Chapter 3. Effects of Declaration of Bankruptcy with  respect to the Estate Inherited by the Bankrupt .................................................... Marital Property Regime of the Bankrupt . Section III. Ineffectiveness and Challenging Acts Performed by the Bankrupt ........................... Division IV. Effects of Declaration of Bankruptcy on Transfer Orders in the Payment System or Securities Settlement System ................... Division V.  Effects of Declaration of Bankruptcy with  Respect to Court and/or Administrative Proceedings .................................................... 1371–148 Chapter 1. (repealed) .................................................... 1371–148 (designation and title of Chapter 2 repealed) ........... 1371–148 149–235 Conducted After Declaration of Bankruptcy .......... Division I. Court and Judge-Commissioner ..................... 149–155 Chapter 1. Court ......................................................... 149–150 Chapter 2. Judge-Commissioner and Assistant 151–155 Judge-Commissioner ................................. 156–184 Bankruptcy Trustee ....................................... (designation and title of Chapter 1 repealed) ................ 156–172 (designation and title of Chapter 2 repealed) ................ 173–179 180–181 Chapter 3. (repealed) .................................................... 182–184 Chapter 4. (repealed) .................................................... Division III. Participants in Proceedings .......................... 185–213 Chapter 1. Bankrupt .................................................... 185–188 Division II. Bankruptcy Trustee and Assistant 119–123 124–126 127–135 136–137 Title IV. General Provisions on Bankruptcy Proceedings 68–69 70–74 75–80 81–82 83–118 83–86 87–90 91–118 5 Contents Dział IV. Przepisy ogólne dotyczące postępowania Rozdział 2. Wierzyciele ............................................... Oddział 1. Przepisy ogólne ..................................... Oddział 2. Zgromadzenie wierzycieli ..................... Oddział 3. Rada wierzycieli .................................... po ogłoszeniu upadłości ......................................... Dział V. Koszty i inne zobowiązania masy upadłości ....... Tytuł V. Zgłoszenie i ustalenie wierzytelności ....................... Dział I. Zgłoszenie wierzytelności ................................... Rozdział 1. Wierzytelności podlegające zgłoszeniu ..... Rozdział 2. Zgłoszenie wierzytelności ......................... Rozdział 3. Sprawdzanie zgłoszonych wierzytelności .. Dział II. Lista wierzytelności ............................................ Rozdział 1. Ustalenie listy wierzytelności .................... Rozdział 2. Zaskarżenie listy wierzytelności ................ Rozdział 3. Zatwierdzenie, prostowanie i uzupełnienie listy wierzytelności .................................... Tytuł VA. Układ w upadłości ................................................. Tytuł VI. (uchylony) ................................................................ Dział I. (uchylony) ............................................................. Dział II. (uchylony) ............................................................ Dział III. (uchylony) .......................................................... Dział IV. (uchylony) ........................................................... Dział V. (uchylony) ............................................................ Tytuł VII. Likwidacja masy upadłości ................................... Dział I. Przepisy ogólne ................................................... Dział II. Sprzedaż przedsiębiorstwa lub jego Dział III. Sprzedaż ruchomości oraz przejęcie przez  zorganizowanej części oraz nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu i statku morskiego wpisanego do rejestru okrętowego .... zastawnika ruchomości obciążonej zastawem rejestrowym ...................................................... Dział IV. Likwidacja wierzytelności i praw majątkowych . uzyskanych ze zbycia rzeczy i praw obciążonych rzeczowo ............................................................. Dział I. Przepisy ogólne ................................................... Dział II. Kolejność zaspokajania wierzycieli ..................... Rozdział 1. Przepisy ogólne ......................................... Tytuł VIII. Podział funduszów masy upadłości i sum 189–213 189–190 191–200 201–213 214–229 230–235 236–266 236–243 236–238 239–240 241–243 244–266 244–254 255–259 260–266 266a–266f 267–305 267–280 281–289 290–297 298–301 302–305 306–334 306–315 316–324 325–330a 331–334 335–360 335–341 342–346 342–344 6 Spis treści Chapter 2. Creditors .................................................... Subchapter 1. General Provisions ........................... Subchapter 2. Meeting of Creditors ....................... Subchapter 3. Creditors’ Committee ....................... Division IV. General Provisions Concerning Proceedings after Declaration of Bankruptcy ................... Division V.  Costs and Other Liabilities of the Bankruptcy Estate ......................................... Title V. Filing and Establishing Claims ................................ Division I. Filing Claims .................................................. Chapter 1. Claims to be Filed ...................................... Chapter 2. Filing Claims ............................................. Chapter 3. Examination of Proofs of Claim ................ Division II. List of Claims ................................................ Chapter 1. Establishment of the List of Claims .......... Chapter 2. Objections to the List of Claims ................ Chapter 3. Approving, Rectifying and Supplementing the List of Claims ...................................... Title VA. Arrangement in Bankruptcy .................................. Title VI. (repealed) ................................................................. Division I. (repealed) ......................................................... Division II. (repealed) ........................................................ Division III. (repealed) ...................................................... Division IV. (repealed) ....................................................... Division V. (repealed) ........................................................ Title VII. Liquidation of the Bankruptcy Estate ................... Division I. General Provisions .......................................... Division II. Sale of the Business Enterprise or of Its Organized Part, Real Property, Perpetual Usufruct Right, Cooperative Member’s Ownership Title to Premises and a Sea Vessel Registered in the Register of Vessels ... Division III. Sale of Personal Property and Seizure by the Pledgee of Personal Property Encumbered with a Registered Pledge .............................. Division IV. Liquidation of Claims and Property Rights . Title VIII. Distribution of the Bankruptcy Estate and Proceeds of Sale of Things and Rights Encumbered in Rem ............................................ Division I. General Provisions .......................................... Division II. Order of Creditors’ Satisfaction ..................... Chapter 1. General Provisions ..................................... 189–213 189–190 191–200 201–213 214–229 230–235 236–266 236–243 236–238 239–240 241–243 244–266 244–254 255–259 260–266 266a–266f 267–305 267–280 281–289 290–297 298–301 302–305 306–334 306–315 316–324 325–330a 331–334 335–360 335–341 342–346 342–344 7 Contents Dział III. Postępowanie w sprawie podziału funduszów Rozdział 2. Kolejność spłacania wierzytelności zabezpieczonych hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym i hipoteką morską ................... masy upadłości .................................................. Rozdział 1. Ustalenie planu podziału ........................... Rozdział 2. Wykonanie planu podziału ....................... Tytuł IX. Zakończenie i umorzenie postępowania upadłościowego oraz ich skutki .............................. Tytuł X.  Postępowanie w sprawach orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej ................... Część druga. Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania upadłościowego ....................... Tytuł I. Przepisy ogólne ......................................................... Tytuł II. Jurysdykcja krajowa ................................................. Tytuł III. Uznawanie orzeczeń o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego ............................... Tytuł IV. Wtórne postępowanie upadłościowe ...................... Tytuł V.  Współpraca z sądami zagranicznymi i zarządcami  zagranicznymi .......................................................... Część trzecia. Odrębne postępowania upadłościowe .......... Tytuł I.  Postępowanie upadłościowe wszczęte po śmierci niewypłacalnego dłużnika ......................................... Tytuł IA. Postępowanie upadłościowe wobec deweloperów .. Dział I. Przepisy ogólne ................................................... Dział II. Dalsze prowadzenie przedsięwzięcia deweloperskiego ................................................. Dział III. Likwidacja nieruchomości, na której prowadzone jest przedsięwzięcie deweloperskie Dział IV. Kontynuacja przedsięwzięcia deweloperskiego przez innego przedsiębiorcę .............................. Dział V.  Kontynuacja przedsięwzięcia deweloperskiego w układzie .......................................................... i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych Dział I. Przepisy ogólne ................................................... Dział II. Postępowanie upadłościowe wobec banków  hipotecznych ...................................................... Dział III. Postępowanie upadłościowe wobec instytucji kredytowych, banków zagranicznych oraz banków krajowych prowadzących działalność za granicą .......................................................... Tytuł II. Postępowanie upadłościowe wobec banków 345–346 347–360 347–351 352–360 361–372 373–377 378–417 378–381 382–384 385–404 405–412 413–417 418–49123 418–425 425a–425s 425a–425d 425e–425h 425i–425k 425l–425m 425n–425s 426–470 426–441a 442–450a 451–470 8 Spis treści Division III. Proceedings Involving Distribution of the Chapter 2. Order of Repayment of Claims Secured by  Mortgage, Pledge, Registered Pledge, Treasury Pledge and Maritime Mortgage .. Bankruptcy Estate ........................................ Chapter 1. Establishment of the Distribution Plan ..... Chapter 2. Implementation of the Distribution Plan .. Title IX. Termination and Discontinuance of Bankruptcy Proceedings and Effects Thereof ............................. Title X.  Proceedings in Cases Involving Disqualification from Doing Business ............................................... Part Two. Provisions on International Bankruptcy Proceedings .......................................................... Title I. General Provisions .................................................... Title II. Jurisdiction of the Polish Courts .............................. Title III. Recognition of Decisions to Open Foreign Bankruptcy Proceedings ......................................... Title IV. Secondary Bankruptcy Proceedings ........................ Title V.  Cooperation with Foreign Courts and Foreign Receivers .................................................................. Part Three. Separate Bankruptcy Proceedings .................... Title I.  Bankruptcy Proceedings Opened After Death of the Insolvent Debtor ............................................. Title IA. Bankruptcy Proceedings Against Developers ......... Division I. General Provisions .......................................... Division II. Continued Implementation of a Development Project .................................. Division III. Liquidation of Real Property on which a Development Project is Implemented ....... Division IV. Continued Implementation of a Development Project by Another Entrepreneur ................................................ a Development Project in an Arrangement ... and Cooperative Savings and Credit Unions ........... Division I. General Provisions .......................................... Division II. Bankruptcy Proceedings Against Mortgage  Banks ............................................................. Division III. Bankruptcy Proceedings with Respect to  Credit Institutions, Foreign Banks and Domestic Banks Operating Abroad ...... Division V.  Continued Implementation of Title II. Bankruptcy Proceedings Against Banks 345–346 347–360 347–351 352–360 361–372 373–377 378–417 378–381 382–384 385–404 405–412 413–417 418–49123 418–425 425a–425s 425a–425d 425e–425h 425i–425k 425l–425m 425n–425s 426–470 426–441a 442–450a 451–470 9 Contents 451–455 456–4591 460–470 471–482 471–480 Rozdział 1. Przepisy ogólne ......................................... Rozdział 2. Postępowanie ............................................ Rozdział 3. Prawo właściwe oraz skutki ogłoszenia  upadłości ................................................... Tytuł III. Postępowanie upadłościowe wobec zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji ...................... Dział I. Przepisy ogólne ................................................... Dział II. Postępowanie upadłościowe wobec mających siedzibę w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym zakładów ubezpieczeń i ich oddziałów oraz zakładów reasekuracji i ich oddziałów ........................................................... Tytuł IV. Postępowanie upadłościowe wobec emitentów  obligacji .................................................................. Tytuł V.  Postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej ............. 4911–49123 Część czwarta. (uchylona) ...................................................... Część piąta. Przepisy karne .................................................. Część szósta. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i przepisy końcowe ...... Dział I. Zmiany w przepisach obowiązujących ................. Dział II. Przepisy przejściowe ........................................... Dział III. Przepisy końcowe ............................................. Odnośnik 481–482 483–491 492–521 522–523 524–546 524–535 536–544 545–546 10 Spis treści Title III. Bankruptcy Proceedings Against Insurance Chapter 1. General Provisions ..................................... Chapter 2. Proceedings ................................................ Chapter 3. Applicable Law and the Effects of Declaration of Bankruptcy .................... and Reinsurance Undertakings ............................... Division I. General Provisions .......................................... Division II. Bankruptcy Proceedings Against Insurance Undertakings (and Their Branches) and Reinsurance Undertakings (and Their Branches) Having Their Registered Office in Member States of the European Union or in Member States of the European Free Trade Association (EFTA) – Parties to the Agreement on the European Economic Area Title IV. Bankruptcy Proceedings Against Bond Issuers ....... Title V.  Bankruptcy Proceedings Against Natural Persons Part Four. (repealed) ............................................................... Part Five. Penal Provisions .................................................. Part Six. Amendments to Applicable, Transitional and Final Provisions .............................................. Division I. Amendments to Applicable Provisions ........... Division II. Transitional Provisions .................................. Division III. Final Provisions ........................................... Footnote Other than Sole Traders ........................................... 4911–49123 451–455 456–4591 460–470 471–482 471–480 481–482 483–491 492–521 522–523 524–546 524–535 536–544 545–546 11 Contents 1 ‒4 Artykuł 1 Artykuł 2 Artykuł 4 12 Artykuł 3 Wszczęcie na wniosek Część pierwsza. Przepisy ogólne o postępowaniu upadłościowym i jego skutkach Część pierwsza. Przepisy ogólne o postępowaniu upadłościowym i jego skutkach Tytuł I. Przepisy ogólne Dział I. Przepisy wstępne Zakres ustawy 1. Ustawa reguluje: 1) zasady wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników będących przedsiębiorcami; 2) zasady dochodzenia roszczeń od niewypłacalnych dłużników będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej; 3) skutki ogłoszenia upadłości; 4) zasady umarzania zobowiązań upadłego będącego osobą fizyczną. 5) (uchylony) 2. Przepisy ustawy stosuje się również do innych podmiotów określonych w ustawie. Zasada optymalizacji 1. Postępowanie uregulowane ustawą należy prowadzić tak, aby roszcze- nia wierzycieli mogły zostać zaspokojone w jak najwyższym stopniu, a jeśli racjonalne względy na to pozwolą – dotychczasowe przedsiębiorstwo dłuż- nika zostało zachowane. 1a. Postępowanie uregulowane ustawą wobec osób fizycznych, o których mowa w art. 5, należy prowadzić również tak, aby rzetelny dłużnik uzyskał możliwość oddłużenia. 2. Postępowanie uregulowane ustawą wobec osób fizycznych nieprowa- dzących działalności gospodarczej należy prowadzić tak, aby umożliwić umorzenie zobowiązań upadłego niewykonanych w postępowaniu upadło- ściowym, a jeśli jest to możliwe – zaspokoić roszczenia wierzycieli w jak najwyższym stopniu. Postępowanie uregulowane ustawą może być wszczęte tylko na wniosek złożony przez podmioty określone w ustawie. Zakres stosowania Przepisy części pierwszej stosuje się odpowiednio do innych rodzajów postępowań unormowanych w ustawie, chyba że przepis szczególny sta- nowi inaczej. Part One. General Provisions on Bankruptcy Proceedings and Their Effects Part One. General Provisions on Bankruptcy Proceedings and Their Effects Title I. General Provisions Division I. Preliminary Provisions Scope of regulation 1. This Law governs: 1) the terms under which creditors may jointly assert claims against insolvent debtors being entrepreneurs; 2) the terms under which creditors may jointly assert claims against insolvent debtors being natural persons who do not carry out business; 3) the effects of declaring bankruptcy; 4) the principles of discharging obligations of a bankrupt being a natural person; 5) (repealed) 2. The provisions of this Law shall also apply to other entities referred to herein. Principle of optimality 1. Proceedings governed by this Law should be conducted so as to ensure, to the maximum possible extent, satisfaction of creditors’ claims and, where reasonable, to allow for the debtor’s existing enterprise to be continued. 1a. With respect to natural persons referred to in Article 5, proceedings governed by this Law shall also be conducted so as to release a reliable debtor from debt. 2. With respect to natural persons other than sole traders, proceedings gov- erned by this Law should be conducted so as to enable discharge of the bankrupt’s debts which have not been satisfied in bankruptcy proceedings and, if possible, to satisfy creditors’ claims to the greatest possible extent. Opening on petition Proceedings governed by this Law may only be opened on a petition filed by the entities specified in this Law. Scope of application Unless otherwise provided by a specific provision, the provisions of Part One apply mutatis mutandis to other types of proceedings governed by this Law. 1 ‒4 Article 1 Article 2 Article 3 Article 4 13 Artykuł 6 Wyłączenia 5 ‒8 Artykuł 5 Artykuł 7 Artykuł 8 14 Część pierwsza. Przepisy ogólne o postępowaniu upadłościowym i jego skutkach Dział II. Podmiotowy zakres stosowania ustawy Zakres podmiotowy 1. Przepisy ustawy stosuje się do przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459, 933 i 1132), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. 2. Przepisy ustawy stosuje się także do: 1) spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych niepro- wadzących działalności gospodarczej; 2) wspólników osobowych spółek handlowych, ponoszących odpowiedzial- ność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem; 3) wspólników spółki partnerskiej. Nie można ogłosić upadłości: 1) Skarbu Państwa; 2) jednostek samorządu terytorialnego; 3) publicznych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej; 4) instytucji i osób prawnych utworzonych w drodze ustawy, chyba że ustawa ta stanowi inaczej, oraz utworzonych w wykonaniu obowiązku nałożonego ustawą; 5) osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne, które nie prowadzą innej działalności gospodarczej lub zawodowej; 6) uczelni; 7) funduszy inwestycyjnych. Śmierć dłużnika W razie śmierci przedsiębiorcy można ogłosić jego upadłość, jeżeli wnio- sek o ogłoszenie upadłości został złożony w terminie roku od dnia jego śmierci. Wniosek o ogłoszenie upadłości może złożyć wierzyciel, a także spadkobierca, oraz małżonek i każde z dzieci lub rodziców zmarłego, cho- ciażby nie dziedziczyli po nim spadku. Zaprzestanie działalności gospodarczej 1. Wierzyciel może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycz- nej, która była przedsiębiorcą, także po zaprzestaniu prowadzenia przez nią działalności gospodarczej, jeżeli od dnia wykreślenia z właściwego rejestru nie upłynął rok. Postępowanie toczy się według przepisów tytułu V części trzeciej. 2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do osób, które przestały być wspól- nikami osobowych spółek handlowych. Part One. General Provisions on Bankruptcy Proceedings and Their Effects Division II. Scope of Application business activity; nership debts with all their assets; Entities to which this Law applies 1. Unless otherwise provided in this Law, the provisions of this Law shall apply to entrepreneurs defined in the Civil Code of 23 April 1964 (Jour- nal of Laws of 2017, items 459, 933 and 1132). 2. The provisions of this Law shall also apply to: 1) limited liability and joint-stock companies which do not carry out 2) partners in commercial partnerships who are fully liable for the part- 3) partners in a professional partnership. Exclusions Bankruptcy may not be declared with respect to: 1) the State Treasury; 2) local government units; 3) independent public healthcare institutions; 4) institutions and legal persons established by virtue of law, unless oth- erwise provided in this Law, and those established in the performance of a duty imposed by a statute; 5) natural persons running an agricultural farm who do not carry out any other economic or professional activities; 6) higher education institutions; 7) investment funds. Debtor’s death Bankruptcy may be declared with respect to a deceased entrepreneur if a bankruptcy petition is filed within one year of the entrepreneur’s death. The bankruptcy petition may be filed by a creditor or an heir, spouse and each of the children or parents of the deceased, even if they do not inherit the deceased’s estate. Discontinuance of business activity 1. A creditor may file a bankruptcy petition with respect to a natural person who was an entrepreneur even after the latter discontinues its business if less than one year has elapsed from the date the entrepreneur was de-regis- tered. The proceedings shall be conducted in accordance with Part 3, Title V. 2. Article 8 (1) shall apply mutatis mutandis to persons who are no longer partners in commercial partnerships. 5 ‒8 Article 5 Article 6 Article 7 Article 8 15 9 ‒10 Artykuł 9 Artykuł 9a Część pierwsza. Przepisy ogólne o postępowaniu upadłościowym i jego skutkach Niezarejestrowana działalność gospodarcza Wierzyciel może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej, która faktycznie prowadziła działalność gospodarczą, nawet wówczas gdy nie dopełniła obowiązku jej zgłoszenia we właściwym rejestrze, jeżeli od dnia zaprzestania prowadzenia działalności nie upłynął rok. Postępowanie toczy się według przepisów tytułu V części trzeciej. Niemożność ogłoszenia upadłości w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego Nie można ogłosić upadłości przedsiębiorcy w okresie od otwarcia postę- powania restrukturyzacyjnego do jego zakończenia lub prawomocnego umorzenia. Artykuł 9b Wniosek restrukturyzacyjny, pierwszeństwo rozpoznania 1. W przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości i wniosku restruk- turyzacyjnego, w pierwszej kolejności rozpoznaje się wniosek restruktu- ryzacyjny. 2. Sąd upadłościowy wstrzymuje rozpoznanie wniosku o ogłoszenie upa- dłości do czasu wydania prawomocnego orzeczenia w sprawie wniosku restrukturyzacyjnego. Wstrzymanie rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości nie wyłącza możliwości zabezpieczenia majątku. 3. Jeżeli wstrzymaniu rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości sprzeciwia się interes ogółu wierzycieli, przepisu ust. 2 nie stosuje się. W takiej sytuacji sąd upadłościowy wydaje postanowienie o przejęciu wniosku o ogłoszenie upadłości i wniosku restrukturyzacyjnego do wspólnego rozpoznania i roz- strzygnięcia jednym postanowieniem. Sąd upadłościowy rozpoznaje wnio- ski w składzie właściwym dla rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości. 4. Jeżeli przejęcie wniosku o ogłoszenie upadłości i wniosku restrukturyza- cyjnego do wspólnego rozpoznania prowadziłoby do znacznego opóźnie- nia wydania orzeczenia w przedmiocie ogłoszenia upadłości, ze szkodą dla wierzycieli, a podstawy restrukturyzacji przedstawione przez dłużnika we wniosku restrukturyzacyjnym są znane sądowi upadłościowemu, sąd upa- dłościowy nie wydaje postanowienia o przejęciu wniosków do wspólnego rozpoznania i rozpoznaje wniosek o ogłoszenie upadłości, o czym zawia- damia sąd restrukturyzacyjny. Dział III. Podstawy ogłoszenia upadłości Artykuł 10 Okoliczności ogłoszenia Upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny. 16 Part One. General Provisions on Bankruptcy Proceedings and Their Effects Unregistered business activity A creditor may file a bankruptcy petition with respect to a natural person who actually carried out business activity, even if such person failed to apply to be registered in a relevant register, if less than one year has elapsed from the day on which business activity was discontinued. The proceedings shall be conducted in accordance with Part 3, Title V. Bankruptcy may not be declared in the course of restructuring proceedings An entrepreneur may not be declared bankrupt in the period commencing on the date of opening of restructuring proceedings until these have been terminated or discontinued under a final and non-appealable judgment. Restructuring petition, priority of hearing 1. If a bankruptcy petition and a restructuring petition are concurrently filed, the latter shall be heard first. 2. The bankruptcy court shall stay the hearing of the bankruptcy petition until a final decision is issued in respect of the restructuring petition. Stay of the hearing of the bankruptcy petition shall not preclude assets from being secured. 3. Article 9b (2) shall not apply if the stay of the hearing of the bankruptcy causes detriment to creditors generally. In such case, the bankruptcy court shall issue a decision accepting the bankruptcy petition and restructuring petition to be heard and decided jointly. The bankruptcy court shall hear the petitions in a panel which is competent to hear a bankruptcy petition. 4. If the consolidation of a bankruptcy petition and a restructuring peti- tion would result in a significant delay of the issuance of a bankruptcy order to the detriment of creditors and the grounds for restructuring set out by the debtor in the restructuring petition are known to the bankruptcy court, the bankruptcy court shall not issue a decision on consolidation and shall hear the bankruptcy petition, whereof it shall notify the restructur- ing court accordingly. Division III. Grounds for Declaration of Bankruptcy Circumstances in which bankruptcy is declared A debtor shall be declared bankrupt if he has become insolvent. 9 ‒10 Article 9 Article 9a Article 9b Article 10 17 Część pierwsza. Przepisy ogólne o postępowaniu upadłościowym i jego skutkach Niewypłacalność – pojęcie 1. Dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swo- ich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. 1a. Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swo- ich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące. 2. Dłużnik będący osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiada- jącą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, jest niewypłacalny także wtedy, gdy jego zobowiązania pieniężne przekra- czają wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekra- czający dwadzieścia cztery miesiące. 3. Do majątku, o którym mowa w ust. 2, nie wlicza się składników nie- wchodzących w skład masy upadłości. 4. Do zobowiązań pieniężnych, o których mowa w ust. 2, nie wlicza się zobowiązań przyszłych, w tym zobowiązań pod warunkiem zawieszającym oraz zobowiązań wobec wspólnika albo akcjonariusza z tytułu pożyczki lub innej czynności prawnej o podobnych skutkach, o których mowa w art. 342 ust. 1 pkt 4. 5. Domniemywa się, że zobowiązania pieniężne dłużnika przekraczają wartość jego majątku, jeżeli zgodnie z bilansem jego zobowiązania, z wyłą- czeniem rezerw na zobowiązania oraz zobowiązań wobec jednostek powią- zanych, przekraczają wartość jego aktywów, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące. 6. Sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli nie ma zagro- żenia utraty przez dłużnika zdolności do wykonywania jego wymagalnych zobowiązań pieniężnych w niedługim czasie. 7. Przepisy ust. 2–6 nie mają zastosowania do spółek osobowych określo- nych w ustawie z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1577), zwanej dalej „Kodeksem spółek handlowych”, w których co najmniej jednym wspólnikiem odpowiadającym za zobowią- zania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem jest osoba fizyczna. (uchylony) Artykuł 12 Artykuł 12a Oddalenie wniosku wierzyciela o ogłoszenie upadłości Sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości złożony przez wierzyciela, jeżeli dłużnik wykaże, że wierzytelność ma w całości charakter sporny, a spór zaistniał między stronami przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości. 11 ‒12a Artykuł 11 18
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. The Bankruptcy Law. The Restructuring Law
Autor:
, , ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: