Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00199 003014 21325626 na godz. na dobę w sumie
Prawo wodne po zmianach - ebook/pdf
Prawo wodne po zmianach - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 35
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-2305-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> ekologia
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Prawo wodne to podstawowy akt prawny kształtujący zasady prowadzenia gospodarki wodnej w Polsce. I jak wiele innych ustaw był wielokrotnie zmieniany, m.in. z powodu konieczności transpozycji przepisów unijnych do regulacji prawnych obowiązujących w naszym kraju. Zwłaszcza ten ostatni powód, a właściwie opieszałość we wprowadzaniu koniecznych zmian, skutkująca wnoszeniem spraw przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości UE, ostatnio bardzo przyspiesza wdrażanie modyfikacji do prawodawstwa polskiego. Nie inaczej ma się sprawa z Prawem wodnym i jego zgodności z zapisami Ramowej Dyrektywy Wodnej. Wielokrotnie nowelizowane ciągle nie spełnia wymogów wielu dyrektyw obowiązujących w gospodarce wodnej. Co więcej, dotychczasowe zmiany ustawy. Prawo wodne nie tylko nie wyeliminowały wszystkich problemów prawnych, ale uczyniły ją także mniej przejrzystą dla obywateli.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Dorota Rosłoń PRAWO WODNE po zmianach    Geneza nowelizacji    Zmiana struktury i kompetencji administracji rządowej w zakresie gospodarki wodnej    Kompetencje do wydawania pozwoleń  wodnoprawnych    Planowane zmiany w spółkach wodnych i związkach wałowych    Konsekwencje pełnej transpozycji postanowień  Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Azotanowej    Kiedy wejście w życie planowanych zmian PRAWO WODNE DO ZMIANY Na stronach Ministerstwa Środowiska widnieje już projekt nowe- go aktu. Zmiany dotyczą restrukturyzacji administracji rządowej, nadania kompetencji nowo powołanym organom, przypisania części zadań dotyczących gospodarki wodnej do obszaru jednostek samo- rządu terytorialnego. Modyfikacje te mają pomóc przedsiębiorcy w poruszaniu się w przepisach ustawy i w łatwym ustaleniu, jaki organ jest kompetentny do załatwienia danej sprawy. W tym tekście wyjaśniamy, jak ma to wyglądać w praktyce. W tekście: „„ Geneza nowelizacji „„ Zmiana struktury i kompetencji administracji rządowej w zakresie gospodarki wodnej „„ Kompetencje do wydawania pozwoleń wodnoprawnych „„ Planowane zmiany w spółkach wodnych i związkach wałowych „„ Konsekwencje pełnej transpozycji postanowień Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Azotanowej „„ Kiedy wejście w życie planowanych zmian Autor: Dorota Rosłoń specjalista z zakresu ochrony środowiska, absolwentka Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej 02 PRAWO WODNE DO ZMIANY Prawo wodne to podstawowy akt prawny kształtujący za- sady prowadzenia gospodarki wodnej w Polsce. I jak wiele innych ustaw był wielokrotnie zmieniany, m.in. z powodu konieczności transpozycji przepisów unijnych do regula- cji prawnych obowiązujących w naszym kraju. Zwłaszcza ten ostatni powód, a właściwie opieszałość we wprowa- dzaniu koniecznych zmian, skutkująca wnoszeniem spraw przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości UE, ostatnio bardzo przyspiesza wdrażanie modyfikacji do prawodawstwa polskiego. Nie inaczej ma się sprawa z Prawem wodnym i jego zgodności z zapisami Ramowej Dyrektywy Wodnej. Wielokrotnie nowelizowane ciągle nie spełnia wymogów wielu dyrektyw obowiązujących w gospodarce wodnej. Co więcej, dotychczasowe zmia- ny ustawy – Prawo wodne nie tylko nie wyeliminowały wszystkich problemów prawnych, ale uczyniły ją także mniej przejrzystą dla obywateli. Dlaczego nowe Prawo wodne Prawo wodne obecne w polskim ustawodawstwie już od ponad 10 lat w czasie swojego obowiązywania było wielokrotnie zmieniane. Dotychczasowe nowelizacje wy- nikały z wymogów implementacji przepisów prawa Unii Europejskiej (głównie z powodu harmonizacji przepisów polskich z wymogami dwóch dużych dyrektyw: dyrekty- wy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej zwanej Ramo- wą Dyrektywą Wodną i dyrektywy 2007/60/WE Parla- mentu Europejskiego i Rady z 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania PRAWO WODNE DO ZMIANY 03 nim, zwanej Dyrektywą Powodziową – dwie duże no- welizacje w 2005 i 2011 roku). Niestety status wdrażania przepisów Ramowej Dyrektywy Wodnej, której wymogi mają służyć zapewnieniu dobrego stanu wód w Europie, do prawodawstwa polskiego ciągle budzi zastrzeżenia Komisji Europejskiej. Inną przyczyną wprowadzanych podczas okresu obo- wiązywania Prawa wodnego zmian była konieczność dostosowania obowiązujących przepisów ustawy do zmie- niających się warunków społecznych i gospodarczych. Jednak w ramach wprowadzanych zmian nie tylko nie udało się wyeliminować wszystkich problemów praw- nych, ale także niestety z ich powodu przepisy ustawy stały się niespójne i nieprzejrzyste dla obywateli, co oczywiście wywołuje kontrowersje i problemy praktyczne. Z wymienionych powodów ustawodawca mając na wzglę- dzie konieczność wprowadzenia kolejnej harmonizacji polskich przepisów z regulacjami unijnymi, postanowił opracować założenia nowej ustawy – Prawo wodne. Ma ona nie tylko usunąć zastrzeżenia zgłaszane przez Ko- misję Europejską, a co za tym idzie, zabezpieczyć Polskę przed koniecznością płacenia wysokich kar, ale też jed- nocześnie usunąć występujące niespójności w aktualnie obowiązujących przepisach. Może to oznaczać przyspieszony proces legislacyjny, dobrze więc już dziś poznać podstawowe zmiany, które niesie z sobą projekt założeń do nowej ustawy. Tym bar- dziej że będą to zmiany rewolucyjne. zadaj pytanie: OchronaSrodowiska@wip.pl
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo wodne po zmianach
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: