Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
02345 010997 23003734 na godz. na dobę w sumie
Prawo wykroczeń. Tablice poglądowe. Część szczególna kodeksu wykroczeń. Wydanie III poprawione i uzupełnione - ebook/pdf
Prawo wykroczeń. Tablice poglądowe. Część szczególna kodeksu wykroczeń. Wydanie III poprawione i uzupełnione - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 331
Wydawca: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7462-450-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Przedmiotem niniejszego opracowania są przepisy części szczególnej kodeksu wykroczeń. Zawiera ono 174 tablice, na których w formie graficznej przedstawiono znamiona poszczególnych typów wykroczeń. Schematy zawierają także krótkie wyjaśnienie większości pojęć, którymi posłużył się ustawodawca do opisania zachowań rodzących odpowiedzialność za popełnienie czynu będącego wykroczeniem. Jeżeli poszczególne przepisy powoływały się na unormowania zawarte w ustawodawstwie szczególnym, zagadnienia te zostały wskazane i omówione bezpośrednio pod wymienionymi tablicami.

Bezpośrednio po każdym rozdziale umieszczono fragmenty orzecznictwa Sądu Najwyższego, Sądu Apelacyjnego, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu oraz sądów administracyjnych, które były wykorzystywane
przy opracowywaniu tablic, a jednocześnie mogą stanowić znakomity przykład interpretacji przepisów prawa i pomoc w lepszym zrozumieniu znamion poszczególnych przestępstw i odczytaniu intencji ustawodawcy. Elementy o szczególnym znaczeniu dla omawianego przepisu zostały w sposób szczególny uwypuklone przez zastosowanie innej czcionki lub wytłuszczenie.

Opracowanie to jest przeznaczone zarówno dla słuchaczy kursów podstawowych i specjalistycznych, jak i dla słuchaczy kursów podyplomowych oraz osób zajmujących się w praktyce tą problematyką. Oddając to opracowanie w ręce słuchaczy, wyrażamy nadzieję, że okaże się ono przydatne w interpretacji poszczególnych przepisów części szczególnej kodeksu karnego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== ANNA KALISZ MAREK GAŁĄZKA PRAWO WYKROCZEŃ TABLICE POGLĄDOWE CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA KODEKSU WYKROCZEŃ SZCZYTNO 2014 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Redakcja Wydawcy Anna Bryczkowska Radosław Gizot Projekt okładki Aleksander Babiński © Wszelkie prawa zastrzeżone — WSPol. Szczytno 2014 Książki tej nie wolno reprodukować (adaptować) ani w całości, ani w części, niezależnie od zastosowanej techniki (druk, fotografi a, komputer, kserograf, fonografi a itd.), bez pisemnej zgody Wydawcy. ISBN 978–83–7462–449 –7 e-ISBN 978–83–7462–450–3 Druk i oprawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie Wydział Wydawnictw i Poligrafi i ul. Marszałka J. Piłsudskiego 111, 12–100 Szczytno tel. 0 89 621 51 02, faks 0 89 621 54 48 e-mail: wwip@wspol.edu.pl Wydanie III poprawione i uzupełnione ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Spis treści Wstęp ............................................................................................................................................................................ 9 Literatura ................................................................................................................................................................... 10 Wykaz skrótów .......................................................................................................................................................... 11 Rozdział I Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu (ROZDZIAŁ VIII KODEKSU WYKROCZEŃ) Tablica 1. Lekceważenie Narodu i Rzeczypospolitej Polskiej .............................................................................. 14 Tablica 2. Lekceważenie Narodu i Rzeczypospolitej Polskiej (cd.) ..................................................................... 15 Tablica 3. Bezprawne przekroczenie granicy ......................................................................................................... 18 Tablica 4. Nieopuszczenie zbiegowiska  .................................................................................................................. 21 Tablica 5. Posiadanie niebezpiecznych przedmiotów w miejscu publicznym ................................................... 22 Tablica 6. Zakłócenie spokoju, porządku publicznego, spoczynku nocnego   ................................................... 23 Tablica 7. Zakłócenie spokoju, porządku publicznego, spoczynku nocnego (cd.) ........................................... 24 Tablica 8. Zakłócenie spokoju, porządku publicznego, spoczynku nocnego (cd.) ........................................... 25 Tablica 9. Naruszenie przepisów o zgromadzeniach  ............................................................................................ 26 Tablica 10. Nawoływanie do przestępstwa  ............................................................................................................. 28 Tablica 11. Zużycie oleju opałowego  ....................................................................................................................... 30 Tablica 12. Naruszenie przepisów porządkowych  ................................................................................................. 31 Tablica 13. Niedozwolona kąpiel  ............................................................................................................................. 33 Tablica 14. Zbieranie ofi ar  ........................................................................................................................................ 34 Tablica 15. Zbieranie ofi ar na grzywnę  ................................................................................................................... 37 Tablica 16. Żebranie  .................................................................................................................................................. 38 Tablica 17. Żebranie (cd.) ......................................................................................................................................... 39 Tablica 18. Działalność gospodarcza bez zgłoszenia  ............................................................................................ 40 Tablica 19. Działalność gospodarcza bez zgłoszenia (cd.) ................................................................................... 41 Tablica 20. Działalność gospodarcza bez zgłoszenia (cd.) ................................................................................... 42 Tablica 21. Przywłaszczenie stanowisk i godności  ................................................................................................ 48 Tablica 22. Przywłaszczenie stanowisk i godności (cd.) ....................................................................................... 49 Tablica 23. Nielegalne urządzenia telekomunikacyjne  ......................................................................................... 53 Tablica 24. Nielegalne urządzenia telekomunikacyjne (cd.) ................................................................................ 54 Tablica 25. Nielegalne ogłoszenia  ............................................................................................................................ 56 Tablica 26. Nieoznakowanie nieruchomości  ......................................................................................................... 57 Wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym (ROZDZIAŁ IX KODEKSU WYKROCZEŃ) Rozdział II Tablica 27. Fałszywe dane osobowe  ........................................................................................................................ 62 Tablica 28. Fałszywe dane osobowe (cd.) ............................................................................................................... 63 Tablica 29. Fałszywy alarm  ....................................................................................................................................... 65 Tablica 30. Uszkodzenie ogłoszenia  ........................................................................................................................ 66 Tablica 31. Uszkodzenie ogłoszenia (cd.) ............................................................................................................... 67 Tablica 32. Bezprawny wyrób pieczęci  ................................................................................................................... 68 Tablica 33. Bezprawny wyrób pieczęci (cd.) .......................................................................................................... 69 Tablica 34. Niszczenie znaku  ................................................................................................................................... 71 3 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Rozdział III Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia (ROZDZIAŁ X KODEKSU WYKROCZEŃ) Tablica 35. Czynności osób niezdolnych  ................................................................................................................ 76 Tablica 36. Czynności osób niezdolnych (cd.) ....................................................................................................... 77 Tablica 37. Wadliwe wykonanie urządzeń  ............................................................................................................. 80 Tablica 38. Niezabezpieczenie miejsca niebezpiecznego ...................................................................................... 82 Tablica 39. Niezawiadomienie o niebezpieczeństwie  ........................................................................................... 83 Tablica 40. Uszkodzenie znaku  ................................................................................................................................ 86 Tablica 41. Uszkodzenie znaku (cd.) ....................................................................................................................... 87 Tablica 42. Wyrzucanie przedmiotów  ..................................................................................................................... 88 Tablica 43. Wyrzucanie przedmiotów (cd.) ........................................................................................................... 89 Tablica 44. Obrzucanie pojazdu  .............................................................................................................................. 90 Tablica 45. Nieostrożność ze zwierzęciem  ............................................................................................................. 91 Tablica 46. Drażnienie zwierząt  ............................................................................................................................... 93 Tablica 47. Brak oświetlenia  ..................................................................................................................................... 96 Tablica 48. Uszkodzenie wału przeciwpowodziowego  ......................................................................................... 97 Tablica 49. Uszkodzenie wału przeciwpowodziowego (cd.) ................................................................................ 98 Tablica 50. Uszkodzenie ochrony brzegu  ............................................................................................................. 100 Tablica 51. Naruszenie przepisów przeciwpożarowych  ..................................................................................... 102 Tablica 52. Naruszenie przepisów przeciwpożarowych (cd.) ............................................................................ 103 Tablica 53. Naruszenie przepisów przeciwpożarowych (cd.) ............................................................................ 104 Tablica 54. Naruszenie przepisów przeciwpożarowych (cd.) ............................................................................ 105 Tablica 55. Naruszenie przepisów przeciwpożarowych (cd.) ............................................................................ 106 Tablica 56. Niedopełnienie obowiązków w razie zaistnienia pożaru ............................................................... 114 Tablica 57. Nieostrożność z materiałami wybuchowymi  ................................................................................... 115 Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji (ROZDZIAŁ XI KODEKSU WYKROCZEŃ) Rozdział IV Tablica 58. Nieoznaczenie przeszkody  .................................................................................................................. 122 Tablica 59. Samowolna zmiana znaku  .................................................................................................................. 124 Tablica 60. Samowolna zmiana znaku (cd.) ......................................................................................................... 125 Tablica 61. Naruszanie przepisów znakowania dróg wewnętrznych ................................................................ 126 Tablica 62. Spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym  .............................................................................. 127 Tablica 63. Spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym (cd.) ..................................................................... 128 Tablica 64. Prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu  ......................................................................... 134 Tablica 65. Prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu (cd.) ................................................................ 135 Tablica 66. Prowadzenie lub pozostawienie pojazdu bez wymaganego oświetlenia ...................................... 137 Tablica 67. Dopuszczenie do przebywania małoletniego na drodze publicznej  ............................................. 139 Tablica 68. Tamowanie lub utrudnianie ruchu  .................................................................................................... 141 Tablica 69. Zanieczyszczenie drogi  ....................................................................................................................... 142 Tablica 70. Niepodporządkowanie się znakowi  ................................................................................................... 143 Tablica 71. Nieudzielenie pomocy  ........................................................................................................................ 148 Tablica 72. Prowadzenie pojazdu bez uprawnień  ............................................................................................... 150 Tablica 73. Prowadzenie pojazdu bez dokumentów  ........................................................................................... 153 Tablica 74. Niezgodne z prawdą dane w dowodzie rejestracyjnym  .................................................................. 155 Tablica 75. Nielegalne dopuszczenie do ruchu art.  ............................................................................................. 156 Tablica 76. Nielegalne dopuszczenie do ruchu (cd.) ........................................................................................... 157 Tablica 77. Nielegalne dopuszczenie do ruchu (cd.) ........................................................................................... 158 4 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Tablica 78. Niewskazanie osoby kierującej .......................................................................................................... 161 Tablica 79. Bezprawne posiadanie urządzeń właściwych dla pojazdów uprzywilejowanych  ....................... 163 Tablica 80. Inne naruszenia przepisów drogowych  ............................................................................................ 165 Tablica 81. Nieostrożność poza drogą publiczną  ................................................................................................ 167 Tablica 82. Naruszenie stanu drogi.  ...................................................................................................................... 169 Tablica 83. Naruszenie stanu drogi (cd.) .............................................................................................................. 170 Tablica 84. Uszkodzenie drogi ............................................................................................................................... 174 Tablica 85. Uszkodzenie drogi (cd.) ...................................................................................................................... 175 Tablica 86. Nieoczyszczanie drogi  ......................................................................................................................... 178 Tablica 87. Zaniedbanie stanu zjazdu  ................................................................................................................... 180 Tablica 88. Uchylanie się od świadczeń  ................................................................................................................ 182 Rozdział V Wykroczenia przeciwko osobie (ROZDZIAŁ XII KODEKSU WYKROCZEŃ) Tablica 89. Skłanianie do żebrania  ........................................................................................................................ 196 Tablica 90. Dopuszczenie do demoralizacji  ......................................................................................................... 198 Tablica 91. Dopuszczenie do przebywania nieletniego w okolicznościach niebezpiecznych  ....................... 200 Tablica 92. Złośliwe niepokojenie ......................................................................................................................... 201 Tablica 93. Szczucie psem człowieka  .................................................................................................................... 202 Rozdział VI Wykroczenia przeciwko zdrowiu (ROZDZIAŁ XIII KODEKSU WYKROCZEŃ) Tablica 94. Zanieczyszczenie wody  ....................................................................................................................... 206 Tablica 95.  Zanieczyszczenie wody (cd.)  ............................................................................................................. 207 Tablica 96. Zatrudnianie chorego  .......................................................................................................................... 208 Tablica 97. Nieprzestrzeganie warunków sanitarnych  ....................................................................................... 209 Tablica 98. Niezachowanie czystości przy świadczeniu usług  ........................................................................... 211 Tablica 99. Odmowa udzielenia wyjaśnień w związku z chorobą zakaźną  ................................................................. 212 Tablica 100. Odmowa poddania się szczepieniom ochronnym i badaniom  ....................................................... 213 Tablica 101. Nierespektowanie zarządzeń leczniczych  ....................................................................................... 215 Tablica 102. Nieprzestrzeganie czystości i porządku w obrębie nieruchomości  ............................................. 218 Tablica 103. Ubój bez zezwolenia  .......................................................................................................................... 219 Tablica 104. Ubój bez zezwolenia (cd.) ................................................................................................................. 220 Rozdział VII Wykroczenia przeciwko mieniu (ROZDZIAŁ XIV KODEKSU WYKROCZEŃ) Tablica 105. Kradzież i przywłaszczenie  ............................................................................................................... 224 Tablica 106. Kradzież i przywłaszczenie (cd.) ...................................................................................................... 225 Tablica 107. Kradzież i przywłaszczenie (cd.) ...................................................................................................... 226 Tablica 108. Wyrąb drzewa  .................................................................................................................................... 228 Tablica 109. Wyrąb drzewa (cd.) ........................................................................................................................... 229 Tablica 110. Szalbierstwo  ........................................................................................................................................ 230 Tablica 111. Paserstwo umyślne  ............................................................................................................................ 231 Tablica 112. Paserstwo umyślne (cd.) ................................................................................................................... 232 Tablica 113. Paserstwo nieumyślne  ....................................................................................................................... 233 Tablica 114. Paserstwo nieumyślne (cd.) .............................................................................................................. 234 5 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Tablica 115. Kradzież ogrodowa  ............................................................................................................................ 236 Tablica 116. Uszkodzenie cudzej rzeczy  ............................................................................................................... 237 Tablica 117. Uszkodzenie cudzej rzeczy (cd.) ...................................................................................................... 238 Tablica 118. Uszkodzenie cudzej rzeczy (cd.) ...................................................................................................... 239 Tablica 119. Niezawiadomienie o znalezieniu rzeczy  ......................................................................................... 240 Tablica 120. Kradzież rzeczy o charakterze niemajątkowym ............................................................................. 241 Tablica 121. Samowolne używanie cudzej rzeczy ruchomej  .............................................................................. 242 Tablica 122. Urządzanie gry hazardowej  .............................................................................................................. 243 Tablica 123. Wyrób wytrychów  ............................................................................................................................. 244 Rozdział VIII Wykroczenia przeciwko interesom konsumentów (ROZDZIAŁ XV KODEKSU WYKROCZEŃ) Tablica 124. Spekulacja biletami wstępu  .............................................................................................................. 258 Tablica 125. Oszukiwanie w handlu i usługach  ................................................................................................... 259 Tablica 126. Ukrywanie towaru  ............................................................................................................................. 260 Tablica 127. Usuwanie oznaczeń z towarów  ........................................................................................................ 261 Tablica 128. Niedopełnienie obowiązku uwidocznienia ceny towaru  .............................................................. 262 Tablica 129. Pobieranie zawyżonej opłaty  ............................................................................................................ 263 Tablica 130. Niedopełnienie obowiązku okazania dokumentu konsumentowi .............................................. 264 Tablica 131. Stosowanie niedozwolonych postanowień umownych ................................................................ 265 Tablica 132. Zawieranie umów o kredyt konsumencki z naruszeniem wymagań ustawowych  ................... 266 Tablica 133. Podejmowanie zadań przewodnika bez posiadania uprawnień  .................................................. 270 Tablica 134. Naruszenie umów timeshare ............................................................................................................ 272 Tablica 135. Naruszenie umów timeshare (cd.)  ................................................................................................... 273 Rozdział IX Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej (ROZDZIAŁ XVI KODEKSU WYKROCZEŃ) Tablica 136. Nieobyczajny wybryk  ........................................................................................................................ 278 Tablica 137. Używanie słów nieprzyzwoitych  ...................................................................................................... 279 Tablica 138. Natarczywe proponowanie czynu nierządnego  ............................................................................. 280 Tablica 139. Utrudnianie korzystania z urządzeń przeznaczonych do użytku publicznego  ......................... 281 Tablica 140. Utrudnianie korzystania z urządzeń przeznaczonych do użytku publicznego (cd.) ................ 282 Tablica 141. Niszczenie roślinności w miejscach publicznych  .......................................................................... 283 Tablica 142. Niszczenie roślinności w miejscach publicznych (cd.) ................................................................. 284 Tablica 143. Zaśmiecanie miejsc dostępnych dla publiczności  ......................................................................... 285 Rozdział X Wykroczenia przeciwko obowiązkowi ewidencji (ROZDZIAŁ XVII KODEKSU WYKROCZEŃ) Tablica 144. Niedopełnienie obowiązku zgłoszenia narodzin lub zgonu  ........................................................ 288 Tablica 145. Niezgłoszenie do rejestru zakładu leczniczego  .............................................................................. 291 Tablica 146. Niezgłoszenie do rejestru zakładu leczniczego  .............................................................................. 292 6 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Rozdział XI Szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe (ROZDZIAŁ XIX KODEKSU WYKROCZEŃ) Tablica 147. Szkodnictwo leśne ............................................................................................................................. 294 Tablica 148. Szkodnictwo leśne (cd.) .................................................................................................................... 295 Tablica 149. Paserstwo gałęzi  ................................................................................................................................. 296 Tablica 150. Paserstwo gałęzi (cd.) ........................................................................................................................ 297 Tablica 151. Szkodnictwo ogrodowe  ..................................................................................................................... 298 Tablica 152. Wypas zwierząt w lesie  ...................................................................................................................... 299 Tablica 153. Wypas zwierząt w lesie — typ kwalifi kowany (cd.) ....................................................................... 300 Tablica 154. Wypas zwierząt w lesie — typ kwalifi kowany (cd.) ....................................................................... 301 Tablica 155. Niszczenie kosodrzewiny .................................................................................................................. 304 Tablica 156. Drobne szkodnictwo leśne  ............................................................................................................... 305 Tablica 157. Śmiecenie na gruntach rolnych lub leśnych  ................................................................................... 307 Tablica 158. Śmiecenie na gruntach rolnych lub leśnych (cd.) .......................................................................... 308 Tablica 159. Niszczenie urządzeń melioracyjnych na gruntach leśnych i rolnych ......................................... 309 Tablica 160. Niszczenie urządzeń melioracyjnych na gruntach leśnych i rolnych (cd.) ..................................... 310 Tablica 161. Niszczenie urządzeń melioracyjnych na gruntach leśnych i rolnych (cd.) ..................................... 311 Tablica 162. Niszczenie zasiewów na gruntach leśnych i rolnych  ..................................................................... 312 Tablica 163. Nieopuszczenie terenu wbrew żądaniu osoby uprawnionej  ........................................................ 313 Tablica 164. Wyrąb drzewa niezgodnie z planem zagospodarowania  .............................................................. 314 Tablica 165. Niedopełnienie obowiązków w zakresie ochrony lasów  .............................................................. 316 Tablica 166. Zmiana lasu w uprawę rolną  ............................................................................................................ 317 Tablica 167. Bezprawny wjazd do lasu  .................................................................................................................. 318 Tablica 168. Zanieczyszczanie lasu  ........................................................................................................................ 320 Tablica 169. Zanieczyszczanie lasu (cd.) .............................................................................................................. 321 Tablica 170. Niszczenie grzybów  ........................................................................................................................... 323 Tablica 171. Niszczenie gniazd, legowisk i mrowisk  ........................................................................................... 324 Tablica 172. Niszczenie gniazd, legowisk i mrowisk (cd.) .................................................................................. 325 Tablica 173. Zabijanie dziko żyjących zwierząt  ................................................................................................... 326 Tablica 174. Puszczanie luzem psa w lesie  ........................................................................................................... 328 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 7 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Wstęp Przedmiotem niniejszego opracowania są przepisy części szczególnej kodeksu wykroczeń. Zawiera ono 174 tablice, na których w formie grafi cznej przedstawiono znamiona poszczególnych typów wykroczeń. Schematy zawierają także krótkie wyjaśnienie większości pojęć, którymi posłużył się ustawodawca do opisa- nia zachowań rodzących odpowiedzialność za popełnienie czynu będącego wykroczeniem. Jeżeli poszczególne przepisy powoływały się na unormowania zawarte w ustawodawstwie szczegól- nym, zagadnienia te zostały wskazane i omówione bezpośrednio pod wymienionymi tablicami. Bezpośrednio po każdym rozdziale umieszczono fragmenty orzecznictwa Sądu Najwyższego, Sądu Apelacyjnego, Europej- skiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu oraz sądów administracyjnych, które były wykorzystywane przy opracowywaniu tablic, a jednocześnie mogą stanowić znakomity przykład interpretacji przepisów prawa i pomoc w lepszym zrozumieniu znamion poszczególnych przestępstw i odczytaniu intencji ustawodawcy. Elementy o szczególnym znaczeniu dla omawianego przepisu zostały w sposób szczególny uwypu- klone przez zastosowanie innej czcionki lub wytłuszczenie. Opracowanie to jest przeznaczone zarówno dla słuchaczy kursów podstawowych i specjalistycznych, jak i dla słuchaczy kursów podyplomowych oraz osób zajmujących się w praktyce tą problematyką. Oddając to opracowanie w ręce słuchaczy, wyrażamy nadzieję, że okaże się ono przydatne w inter- pretacji poszczególnych przepisów części szczególnej kodeksu karnego. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 9 Literatura Bojarski M., Radecki W., Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 2005. Bojarski M., Świda Z., Podstawy materialnego i procesowego prawa o wykroczeniach, Wrocław 2002. Bojarski T., Polskie prawo wykroczeń. Zarys wykładu, Warszawa 2003. Enerlich M., Kupiński R., Nowicka I., Bryk J., Prawo wykroczeń, Warszawa 2000. Grzegorczyk T., Gubiński A., Prawo wykroczeń, Warszawa 1995. Kasicki G., Wiśniewski A., Kodeks wykroczeń z komentarzem, Warszawa 2002. Kotowski W., Kodeks wykroczeń. Komentarz, Kraków 2004. Kupiński R., Gałązka M., Szafrańska E., Nowicka I., Wybrane zagadnienia materialnego i procesowego prawa wykroczeń, Szczytno 2005. Marek A., Prawo wykroczeń, Warszawa 2004. 10 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Wykaz skrótów Biul. PK — Biuletyn Prawa Karnego Biul. SAKa — Biuletyn Sądu Apelacyjnego w Katowicach d.k.k. — dawny kodeks karny ETPC — Europejski Trybunał Praw Człowieka k.c. — kodeks cywilny k.k. — kodeks karny k.p.c. — kodeks postępowania cywilnego k.p.k. — kodeks postępowania karnego k.r.o. — kodeks rodzinny i opiekuńczy k.w. — kodeks wykroczeń KZS — Krakowskie Zeszyty Sądowe LEX — System Informacji Prawnej Lex NSA — Naczelny Sąd Administracyjny OSA — Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSN — Orzecznictwo Sądu Najwyższego OSNKW — Orzecznictwo Sądu Najwyższego — Izby Karnej i Wojskowej OSNPG — Orzecznictwo Sądu Najwyższego — Zbiór Prokuratury Generalnej OSNwSK — Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Karnych OSP — Orzecznictwo Sądów Polskich OwSS — Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych p.r.d. — ustawa prawo o ruchu drogowym POSAG — Przegląd Orzecznictwa Sądów Apelacji Gdańskiej Prok. i Pr. — Prokuratura i Prawo RPEiS — Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny SA — Sąd Apelacyjny SN — Sąd Najwyższy TK — Trybunał Konstytucyjny WSA — Wojewódzki Sąd Administracyjny ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 11 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Rozdział I Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu (ROZDZIAŁ VIII KODEKSU WYKROCZEŃ) ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== b ó s o ) . j e (cid:298) i l b a l d m y n p (cid:266) t s o d , u c s j e i m p t i a j c a r u a t s e r a c i l u , k r a p . p n ( y b z c i l j e z s k (cid:266) i w j e n o l (cid:286) e r k o e i n t s e j e n a g a m y w i l e (cid:298) e j , t e w a n ) . p t i u s u b o t u a o g e n o l (cid:286) e r k o e i n e i n (cid:225) e p s e z s j e i n (cid:286) e z c w (cid:252) (cid:286) j e w y b a , u t e l i b p u k a z . p n ( u k n u r a w o d , u r t a e t o d a n i k o d , n o i d a t s a n w ó r t s i n i M a d a R i l o r t n o K a b z I a z s (cid:298) y w j a N w — ” m y n z c i l b u p u c s j e i m W „ w ó r t s i n i M y d a R s e z e r P e i c n e m o m w e n a n o k o d — e n l a m r o F j e z c w a r p s i c (cid:286) o n n y z c i j c a z i l a e r y n o r h c o t o i m d e z r p y n i l a u d w y d n I k e t u k S m i n d e r (cid:286) o p z e b e z r a i m a z w (cid:252) (cid:286) o n l (cid:286) y m U — 1 (cid:252) (cid:286) o n l (cid:286) y m u e i n i (cid:252) (cid:286) o n l (cid:286) y m U — 2 § § y d (cid:298) a k , y n h c e z s w o P a i n e z s o n o p o d y n l o d z i c (cid:286) o n l a i z d e i w o p d o e n l a d o m i c (cid:286) o n z c i l o k O : w ó n a g r o j e j z a r o j e i k s l o P j e t i l o p s o p y z c e z R , o g e i k s l o P u d o r a N (cid:252) (cid:286) o n d o g i (cid:252) (cid:286) e z C . . w k 9 4 . t r a j e i k s l o P j e t i l o p s o p y z c e z R i u d o r a N e i n e (cid:298) a w e c k e L a w o t o i m d e z r p a n o r t S a w o t o i m d o p a n o r t S t o i m d o P j e i k s l o P j e t i l o p s o p y z c e z R i u d o r a N e i n e (cid:298) a w e c k e L . 1 a c i l b a T 14 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== u n a t S (cid:225) a n u b y r T h c i k s l e t a w y b O w a r P k i n z c e z R m j e S t a n e S y n j y c u t y t s n o K (cid:225) a n u b y r T P R t n e d y z e r P j e z c w a n o k y w i c (cid:286) o n n y z c t o i m d e z r P a z c w a r p s (cid:252) (cid:286) o n n y z C i j z i w e l e T i i i n o f o i d a R a d a R a w o j a r K a k s l o P a t i l o p s o p z c e z R , i k s l o P d ó r a N P R y n a g r o e n j y c u t y t s n o k z a r o , n y z c ( e i n a w o h c a z e d (cid:298) a k — ” e i n e (cid:298) a w e c k e l e j u z a k o e i n j y c a r t s n o m e D „ b u l u k n u c a z s u k a r b (cid:266) c w a r p s z e z r p e i n a z a k o u l e c a n a m e r ó t k , ) t s e g , o w o (cid:225) s b u l j e i k s l o P j e t i l o p s o p y z c e z R , o g e i k s l o P u d o r a N a l d y d r a g o p e i n e (cid:298) a r y w e n j y c a r t s n o m e d (cid:252) y b e (cid:298) o m m e i n a w o h c a z m i k a T . P R w ó n a g r o h c y n j y c u t y t s n o k P R t n e d y z e r P i z d o h c w a i n e z c z s e i m o p o d y d g , e i n e z d e i s 1 § j e z c w a n o k y w i c (cid:286) o n n y z c t o i m d e z r P a z c w a r p s (cid:252) (cid:286) o n n y z C ) . d c ( j e i k s l o P j e t i l o p s o p y z c e z R i u d o r a N e i n e (cid:298) a w e c k e L . 2 a c i l b a T ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== ” j e i k s l o P j e t i l o p s o p y z c e z R e i n m y h i h c a w r a b , e l d o g o y s i p e z r p a z s u r a N „ 2 § 15 Naród Polski — „wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, zarówno wierzący w Boga, będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i nie podzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł, równi w prawach i powinnościach wobec dobra wspólnego — Polski” (Preambuła do Konsty- tucji RP z 2 kwietnia 1997 roku; DzU nr 78, poz. 483). Ze stwierdzenia „wszyscy obywatele Rzeczypospolitej” jednoznacznie wynika, że pojęcie Narodu Polskiego nie obejmuje osób, które nie posiadają obywatelstwa polskiego choćby czuły się związane z naszym Narodem i deklarowały polską narodowość. Rzeczpospolita Polska — to  nazwa Państwa Polskiego, stanowiącego dobro wspólne wszystkich obywateli (art. 1 Konstytucji RP). Pojęcie Rzeczpospolita Polska obejmuje trzy elementy: terytorium, ludność i suwerenna władza. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Polskiej Rzeczypo- spolitej Ludowej oraz o pieczęciach państwowych (tekst jedn. DzU z 2005 r., nr 235, poz. 2000) symbolami RP są: orzeł biały, biało-czerwone barwy i „Mazurek Dąbrowskiego”. Symbole te są częścią składową godła RP, barw RP, fl agi państwowej RP, a więc naruszenie postanowień ustawy w tej materii stanowi wykroczenie z art. 49 § 2 k.w. Godło Rzeczypospolitej Polskiej — wizerunek orła białego ze złotą koroną na głowie zwróconej w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami, z dziobem i szponami złotymi, umieszczony w czerwonym polu tarczy (art. 2 ust. 1 ustawy z 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych z 11 marca 1980 r.; tekst jedn. DzU z 2005 r., nr 235, poz. 2000). Wizerunku orła ustalonego dla godła używają: organy władzy państwowej, organy administracji rzą- dowej, gminy, związki międzygminne oraz ich organy, powiaty, związki powiatów oraz ich organy, samorzą- dy województw oraz ich organy, sądy, prokuratury i komornicy sądowi, samorządowe kolegia odwoławcze, regionalne izby obrachunkowe, jednostki organizacyjne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki organizacyjne Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Obrony Cywilnej Kraju, jednostki organizacyjne Służby Więziennej, szkoły publiczne, szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, państwowe szkoły wyższe, niepaństwowe szkoły wyższe, inne podmioty, jeżeli przepisy szczególne uprawnia- ją je do używania wizerunku orła. Godło Rzeczypospolitej Polskiej umieszcza się w szczególności w pomieszczeniach urzędowych i sa- lach posiedzeń, salach wykładowych i  lekcyjnych należących do: organów państwowych, organów gmin, powiatów, samorządów województw oraz związków jednostek samorządu terytorialnego, klubów, kół, ze- społów poselskich, senackich i parlamentarnych oraz biur poselskich, senatorskich i poselsko-senatorskich, jednostek Sił Zbrojnych, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych oraz innych ofi cjalnych przedstawicielstw i misji za granicą. Godło Rzeczypospolitej Polskiej umieszcza się na stroju reprezentacji kraju, reprezentacji olimpij- skiej oraz paraolimpijskiej, na zasadach określonych w ustawie z 25 czerwca 2010 r. o sporcie. Bezprawnym zachowaniem jest umieszczanie godła RP w innych niż wymienione wyżej miejsca. Umieszczanie na przedmiotach przeznaczonych do obrotu handlowego godła oraz barw RP bądź wizerunku orła ustalonego dla godła jest zabronione. Dozwolone jest umieszczanie na nich godła lub barw RP w formie stylizowanej lub artystycznie przetworzonej. Barwy Rzeczypospolitej Polskiej — to kolory biały i czerwony, ułożone w dwóch poziomych, rów- noległych pasach tej samej szerokości, z których górny jest koloru białego, a dolny koloru czerwonego (art. 4 ust. 1 ustawy z 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach pań- stwowych; tekst jedn. DzU z 2005 r., nr 235, poz. 2000). Przy umieszczaniu barw Rzeczypospolitej Polskiej w układzie pionowym kolor biały umieszcza się po lewej stronie płaszczyzny oglądanej z przodu. Barwy Rzeczypospolitej Polskiej stanowią składnik fl agi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z ustawą każdy ma prawo używać barw Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w celu podkreśle- nia znaczenia uroczystości, świąt lub innych wydarzeń. Ustawa nie nakłada jednak obowiązku umieszczania barw RP na budynkach czy innych obiektach z okazji świąt czy rocznic państwowych. O obowiązku prawnym można mówić jedynie w odniesieniu do fl agi państwowej RP.  Flaga państwowa Rzeczypospolitej Polskiej — to prostokątny płat tkaniny o barwach Rze- czypospolitej Polskiej, umieszczony na maszcie (art. 6  ust. 1 ustawy z 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych; tekst jedn. DzU z 2005 r., nr 235, poz. 2000). 16 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Flaga państwowa Rzeczypospolitej Polskiej — to także fl aga określona w art. 6 ust. 1, z umieszczo- nym pośrodku białego pasa godłem Rzeczypospolitej Polskiej (art. 6  ust. 2 ustawy z 31 stycznia 1980 r. o go- dle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych; tekst jedn. DzU z 2005 r., nr 235, poz. 2000). Zgodnie z art. 7 ustawy fl agę państwową podnosi się na budynkach lub przed budynkami stano- wiącymi siedziby urzędowe albo miejsca obrad: Sejmu RP, Senatu RP, Prezydenta RP, Rady Ministrów oraz Prezesa Rady Ministrów, organów stanowiących jednostki samorządu terytorialnego w czasie ich sesji, orga- nów administracji rządowej i innych organów państwowych oraz państwowych jednostek organizacyjnych, a także organów jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych z okazji uroczystości oraz rocznic i świąt państwowych. Flagę państwową podnoszą również polskie statki żeglugi śródlądowej. Niewykonanie powyższego obowiązku stanowi wykroczenie osoby zobowiązanej do podnie- sienia fl agi na wymienionych obiektach. Wykroczeniem z art. 49 § 2 k.w. będzie również niewykonanie za- rządzenia Prezydenta RP dotyczącego opuszczenia fl agi na znak żałoby narodowej. Obowiązek opuszczenia fl agi państwowej RP do połowy masztu określa art. 11 ustawy. Wykroczeniem jest również podniesienie fl agi państwowej RP na innym obiekcie niż wymienione w art. 7 ustawy. Podniesienie fl agi państwowej z godłem RP określa art. 8 ustawy, w myśl którego fl agę państwową z godłem RP podnoszą: przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne oraz inne ofi cjalne przedsta- wicielstwa i misje za granicą na budynkach lub przed budynkami ich siedzib urzędowych, a także kierow- nicy tych przedstawicielstw, urzędów i misji na swych rezydencjach i środkach komunikacji — wypadkach przewidzianych w prawie i zwyczajach międzynarodowych; cywilne lotniska i lądowiska; cywilne samoloty komunikacyjne podczas lotów za granicą; kapitanaty (bosmanaty) portów — na budynkach lub przed budyn- kami stanowiącymi ich siedziby urzędowe. Flagę państwową z godłem RP podnoszą również polskie statki morskie jako banderę. Statki morskie pełniące specjalną służbę państwową podnoszą fl agę oznaczającą pełnienie tej służby. Hymn państwowy Rzeczypospolitej Polskiej — to „Mazurek Dąbrowskiego” (art.12 ust. 12 ustawy z 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych; tekst jedn. DzU z 2005 r. nr 235, poz. 2000). Ustawa przewiduje, że publiczne wykonywanie lub odtwarzanie hymnu państwowego dokonuje się w czasie świąt i rocznic państwowych. Artykuł 14 ustawy nakłada szczególne obowiązki określonego zacho- wania się podczas wykonywania hymnu RP. Podczas wykonywania lub odtwarzania hymnu państwowego obowiązuje zachowanie powagi i spokoju. Osoby obecne podczas publicznego wykonywania lub odtwarzania hymnu stoją w postawie wyrażającej szacunek, a ponadto mężczyźni w ubraniach cywilnych — zdejmują na- krycia głowy, zaś osoby w umundurowaniu obejmującym nakrycie głowy, niebędące w zorganizowanej gru- pie — oddają honory przez salutowanie. Poczty sztandarowe podczas wykonywania lub odtwarzania hymnu oddają honory przez pochylenie sztandaru. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 17 e i c n e m o m w e n a n o k o d — e n l a m r o F . j e z c w a r p s i c (cid:286) o n n y z c i j c a z i l a e r z e z r p y c i n a r g e i n e z c (cid:276) o k u t s e j j e w o w t s (cid:276) a p a i n e z c o r k e z r p m e t n e m o M j e n z c i n a r G y (cid:298) a r t S a z s u i r a n o j c k n u f a n i i c (cid:286) o n (cid:298) a w u i n e z d w a r p s j e c (cid:261) j a g e l o p i c (cid:286) o n n y z c w ó t n e m u k o d i c (cid:286) o n z c y t n e t u a a i n e z c o r k e z r p o d h c y c (cid:261) j a i n w a r p u y z r p j e w o w t s (cid:276) a p y c i n a r g j e i k s l o p i c (cid:286) o m a s (cid:298) o t u i n e l a t s u m y n s e z c o n w ó r i m y t (cid:266) i s j e c (cid:261) j u m y t i g e l y b o s o i m a t n e m u k o d k e t u k S a w o t o i m d e z r p a n o r t S a z c w a r p s (cid:252) (cid:286) o n n y z C j e t i l o p s o p y z c e z R e c i n a r g a z c a r k e z r p „ e i n w a r p z e B j e n z c i n a r g i i n i l . w z t e i n a n o k o p m e t o l o m a s , m e i g (cid:261) i c o p ) i j c o m o k o l , m e r e w o r , m e i k d o r (cid:286) m y n n i b u l e d (cid:298) a k — ” j e i k s l o P m e d o h c o m a s , o z s e i p ( . . w k a 9 4 . t r a y c i n a r g e i n e z c o r k e z r p e n w a r p z e B a w o t o i m d o p a n o r t S (cid:252) (cid:286) o n l (cid:286) y m U t o i m d o P y c i n a r g e i n e z c o r k e z r p e n w a r p z e B . 3 a c i l b a T 18 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== o w t s (cid:276) e z c e i p z e b z a r o m e i n a z c a r k e z r p m y n w a r p z e b j e j d e z r p j e w o w t s (cid:276) a p a w t s (cid:276) a p y c i n a r g a n o r h c O e n l a d o m i c (cid:286) o n z c i l o k O y n o r h c o t o i m d e z r p y n i l a u d w y d n I y d (cid:298) a k , y n h c e z s w o P a i n e z s o n o p o d y n l o d z i c (cid:286) o n l a i z d e i w o p d o w e r b w „ — y c i n a r g a i n e z c o r k e z r p b ó s o p S z y w a t s u m o s i p e z r p w e r b w y c i n a r g e i n o r h c o o . r 0 9 9 1 . j t , ” m o s i p e z r p a k i n r e i z d (cid:296) a p 2 1 ) j e (cid:298) i n z r a t n e m o k z r t a p ( j e w o w t s (cid:276) a p e c i n a r g „ — e c s j e i M — ” j e i k s l o P j e t i l o p s o p y z c e z R t s e j (cid:261) w o w t s (cid:276) a p (cid:261) c i n a r g a w o n o i p a i n h c z r e i w o p , (cid:261) n z c i n a r g (cid:266) i n i l z e z r p a c (cid:261) z d o h c e z r p a w t s (cid:276) a p m u i r o t y r e t a c (cid:261) j a l e i z d d o h c y n n i w ó i r o t y r e t d o o g e i k s l o p a c i n a r g ; o g e n (cid:225) e p a z r o m d o i w t s (cid:276) a p (cid:298) e i n w ó r a z c i n a r g z o r a w o w t s (cid:276) a p i y d o w , (cid:261) n z r t e i w o p (cid:276) e z r t s e z r p i m e i z e z r t (cid:266) n w Zgodnie z przepisami ustawy z 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (tekst jedn. DzU nr 12, poz. 67 ze zm.): Art. 14.  1. Przekraczanie granicy państwowej jest dozwolone na podstawie dokumentów uprawniających do jej prze- kroczenia. 2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy, w tym umowy międzynarodowe, których Rzeczpospolita Polska jest stroną, lub przepisy prawa Unii Europejskiej. 3. Przekraczanie granicy państwowej stanowiącej granicę wewnętrzną w rozumieniu przepisów rozporządze- nia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 marca 2006 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz. Urz. UE L 105 z 13 kwietnia 2006 r., s. 1), zwanego dalej „kodeksem granicznym Schengen”, następuje na zasadach określo- nych w kodeksie granicznym Schengen. Art. 14a. Przekraczanie granicy państwowej stanowiącej granicę wewnętrzną w rozumieniu przepisów rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz. Urz. UE L 105 z 13 kwietnia 2006 r., s. 1), zwanego dalej „kodeksem granicznym Schengen”, dozwolone jest przez prze- znaczone oraz otwarte dla ruchu granicznego przejścia graniczne, z uwzględnieniem postanowień umów międzynarodowych wiążących Rzeczpospolitą Polską. Art. 15.  1. Osoby przekraczające granicę państwową są obowiązane poddać się kontroli granicznej, w zakresie okre- ślonym kodeksem granicznym Schengen wykonywanej przez uprawnionych funkcjonariuszy Straży Granicz- nej. 2. Uchylony. 3. W razie istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary, osoba, o której mowa w ust. 1, obowiązana jest do udostępnienia do przejrzenia przedmioty, bagaże i środki trans- portu, a także powinna poddać się kontroli osobistej na żądanie funkcjonariusza Straży Granicznej. 4. Kontrola graniczna, o której mowa w ust. 1 i 3, może odbywać się z zastosowaniem urządzeń technicznych oraz psów służbowych. Art. 16.  1. Drogowe, kolejowe i rzeczne przejścia graniczne oraz rodzaje ruchu dozwolonego w tych przejściach ustala się w umowach międzynarodowych. 2. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, ustala morskie i stałe lotnicze przejścia graniczne oraz określa rodzaj ruchu dozwolonego przez te przejścia, uwzględniając w szczególności umowy międzynarodowe. 3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w drodze rozporządzenia, może: 1)  ustalać na czas określony dodatkowe lotnicze przejścia graniczne oraz określić rodzaj ruchu dozwolonego w tych przejściach, czas ich otwarcia, podmioty, które zarządzający lotniskiem powiadamia o lądowaniu lub starcie statku powietrznego, formę oraz termin takiego powiadomienia, a także obowiązki zarządzającego lotniskiem w zakresie zapewnienia dojazdu osób dokonujących kontroli w tych przejściach, uwzględniając przy ustalaniu dodatkowych lotniczych przejść granicznych potrzeby danego regionu; 2)  zarządzić czasowe zamknięcie określonych przejść granicznych lub ograniczyć ruch przez te przejścia, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa publicznego albo ochronę przed zagrożeniem życia lub zdrowia ludzi, a  także zapobieganie szerzeniu się epidemii chorób zwierząt. 3a. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej oraz mi- nistrami właściwymi do  spraw gospodarki morskiej i  transportu określi, w  drodze rozporządzenia, spo- sób ustalania zasięgu terytorialnego przejść granicznych oraz podmioty właściwe w tych sprawach, a także szczegółowe obowiązki podmiotów uczestniczących w prowadzeniu komunikacji międzynarodowej wobec organów działających w przejściach granicznych, uwzględniając możliwość ograniczenia tych obowiązków w sytuacjach szczególnych. 19 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Pomocnictwo do wykroczenia bezprawnego przekraczania granicy państwowej wbrew przepisom jest karalne (art. 49a § 2 k.w.). Polega ono na ułatwianiu innej osobie przekraczania granicy państwowej wbrew przepisom, w szczególności poprzez dostarczanie narzędzi (np. sfałszowanego dokumentu upraw- niającego do przekroczenia granicy), środków przewozu, udzielanie rady lub informacji. Za pomocnictwo odpowiada także ten, kto wbrew prawnemu, szczególnemu obowiązk owi niedopuszczenia do przekroczenia granicy RP wbrew przepisom swoim zaniechaniem ułatwia innej osobie jej przekroczenie. Czynem zabronionym jako przestępstwo (art. 264 § 2 i 3 k.k.) jest przekraczanie granicy Rzeczypo- spolitej Polskiej wbrew przepisom z użyciem przemocy, groźby, podstępu lub we współdziałaniu z innymi osobami, a także organizowanie innym osobom przekraczanie wbrew przepisom granicy Rzeczypospolitej Polskiej. 20 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== e i c n e m o m w e n a n o k o d — e n l a m r o F j e z c w a r p s i c (cid:286) o n n y z c i j c a z i l a e r a z c w a r p s (cid:252) (cid:286) o n n y z C k e t u k S a w o t o i m d e z r p a n o r t S a k s i w o g e i b z a z c z s u p o e i N „ (cid:252) (cid:286) o n l a i z d e i w o p d o — ” o g e n z c i l b u p c e b o w e c s j e i m a m a i n e z c o r k y w a z o g e c (cid:261) j a z c z s u p o i n y c w a r p s a n u d (cid:266) l g z w z e b a k s i w o g e i b z o g e t a i n a t s w o p (cid:266) n y z c y z r p y b o s o e n n i e (cid:298) , t k a f i o g e t y (cid:225) i c (cid:286) u p o e i n (cid:298) e i n w ó r k a j , a k s i w o g e i b z o g e t u t y b a l D . a k s i w o g e i b z t s e j e n t o t s i a i n e z c o r k y w o g e w i c (cid:286) a (cid:225) w a i n a w z e w e i n a w o r o n g i z u n a g r o a k s i w o g e i b z e i n e z c z s u p o e i N . 4 a c i l b a T . . w k 0 5 . t r a a k s i w o g e i b z e i n e z c z s u p o e i N y n o r h c o t o i m d e z r p y n i l a u d w y d n I a w o t o i m d o p a n o r t S (cid:252) (cid:286) o n l (cid:286) y m u e i n i (cid:252) (cid:286) o n l (cid:286) y m U t o i m d o P e n l a d o m i c (cid:286) o n z c i l o k O d e z r p y n o i n o r h c y n z c i l b u p j ó k o p s i i m a k s i w o g e i b z k e d (cid:261) z r o P y d (cid:298) a k , y n h c e z s w o P a i n e z s o n o p o d y n l o d z i c (cid:286) o n l a i z d e i w o p d o j e z c w a r p s i c (cid:286) o n n y z c a m r o F a k s i w o g e i b z a i n e z c z s u p o e i n a h c e i n a Z t s e j y c w a r p s i c (cid:286) o n l a i z d e i w o p d o m e i k n u r a w — a j c a u t y S i m y n o i n w a r p u i m a n a g r O . u n a g r o o g e w i c (cid:286) a (cid:225) w e i n a w z e w a b (cid:298) u (cid:225) S , a j c i l o P . p n (cid:261) s (cid:266) i s a i c (cid:286) j e z o r o d a i n a w z e w o d a n r a (cid:298) o p (cid:298) a r t s , ) a n n i m g ( a k s j e i m (cid:298) a r t s , i e l o K y n o r h c O e n z c i l b u p o k s i w o g e i b Z , e n t u z r o m a s o t e w o k d a p y z r p b ó s o j e (cid:298) i l b (cid:266) i s e i n e z d a m o r g z y b z c i l j e n o l (cid:286) e r k o e i n o d , m y n z c i l b u p u c s j e i m w (cid:266) i s e (cid:298) o m y d (cid:298) a k o g e r ó t k (cid:252) y z c (cid:261) (cid:225) y z r p ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 21 a z c w a r p s (cid:252) (cid:286) o n n y z C y n n i b u l (cid:266) t e z c a m , (cid:298) ó n a d a i s o P „ y n z c e i p z e b e i n e i n b o d o p a c w a d o w a t s u — ” t o i m d e z r p a z (cid:252) (cid:286) o n l a i z d e i w o p d o a i n (cid:298) e l a z u e (cid:298) , a i n e z d r e i w t s d o a i n e z c o r k y w z (cid:286) o g e r ó t k a i n a d a i s o p i c (cid:286) o n z c i l o k o (cid:261) j u z a k s w w ó t o i m d e z r p h c y z s (cid:298) y w o p u l e c w o g a i c y (cid:298) u r a i m a z a n a w t s p (cid:266) t s e z r p a i n e i n (cid:225) e p o p a i n e z c o r k y w a i n e i n (cid:225) e p o p e c s j e i M e n l a d o m i c (cid:286) o n z c i l o k O o k l y T . h c a r a i m a z u b o w (cid:252) (cid:286) o n l (cid:286) y m U a n y (cid:225) a w y z a k s w y t e z c a m , a (cid:298) o n o g e n a d a i s o p i c (cid:286) o n z c i l o k o a c w a d o w a t s u e (cid:298) , t k a f a n i g a w u a i c y (cid:298) u r a i m a z y b a a g a m y w z e i n l (cid:286) y m u u t o i m d e z r p o g e n z c e i p z e b e i n o g e n n i b u l y d (cid:298) a k , y n h c e z s w o P a i n e z s o n o p o d y n l o d z i c (cid:286) o n l a i z d e i w o p d o y n l a u d i w y d n I y n o r h c o t o i m d e z r p , y n z c i l b u p , y n z c i l b u p j ó k o p S k e d (cid:261) z r o p d e z r p i l e t a w y b o a n o r h c o m e w t s p (cid:266) t s e z r p o m a s y z c r a t s y W . e w o k t u k s z e B h c a i c (cid:286) o n z c i o l o k o w e i n a d a i s o p a i c y (cid:298) u r a i m a z a n h c y c (cid:261) j u z a k s w k e t u k S , j e n o l (cid:286) e r k o e i n j e (cid:298) i l b a l d m y n p (cid:266) t s o d u c s j e i m w — ” m y n z c i l b u p u c s j e i m W „ a c i l u , k r a p . p n ( b ó s o y b z c i l j e z s k (cid:266) i w e n a g a m y w o g e n o l (cid:286) e r k o i l e (cid:298) e j , t e w a n ) . p t i a j c a r u a t s e r e i n e i n (cid:225) e p s e z s j e i n (cid:286) e z c w t s e j a n (cid:252) (cid:286) j e w y b a , u s u b o t u a o d , u t e l i b p u k a z . p n ( u k n u r a w u r t a e t o d a n i k o d , n o i d a t s ) . p t i i k d o r (cid:286) i a i z d (cid:266) z r a N u n y z c a i n e i n (cid:225) e p o p ) a t e z c a m b u l (cid:298) o n k a j y n z c e i p z e b e i n e i n b o d o p ( t o i m d e z r p y n z c e i p z e b e i n e i n b o d o p y n n i — b u l a t e z c a m — (cid:298) ó n — e i n y b (cid:252) o h c , a i n e z c o r k y w t o i m d e z r p h c y c (cid:261) i w o n a t s w ó t o i m d e z r p k e d a p e z r p (cid:266) i s a k e z r o 1 § w o g e n o l (cid:286) e r k o a i n e z c o r k y w a i n e i n (cid:225) e p o p e i z a r W 2 § y c w a r p s i c (cid:286) o n s a (cid:225) w y (cid:225) i w o n a t s a w o t o i m d e z r p a n o r t S a w o t o i m d o p a n o r t S t o i m d o P . . w k 1 § a 0 5 . t r a m y n z c i l b u p u c s j e i m w w ó t o i m d e z r p h c y n z c e i p z e b e i n e i n a d a i s o P m y n z c i l b u p u c s j e i m w w ó t o i m d e z r p h c y n z c e i p z e b e i n e i n a d a i s o P . 5 a c i l b a T 22 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== . . w k 1 § 1 5 . t r a o g e n c o n u k n y z c o p s , o g e n z c i l b u p u k d (cid:261) z r o p , u j o k o p s e i n e c ó (cid:225) k a Z a w o t o i m d e z r p a n o r t S a w o t o i m d o p a n o r t S t o i m d o P o g e n c o n u k n y z c o p s , o g e n z c i l b u p u k d (cid:261) z r o p , u j o k o p s e i n e c ó (cid:225) k a Z . 6 a c i l b a T ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== a z c w a r p s (cid:252) (cid:286) o n n y z C k e d (cid:261) z r o p , j ó k o p s a c ó (cid:225) k a Z „ o b l a y n c o n k e n y z c o p s , y n z c i l b u p u c s j e i m w e i n e z s r o g z e j u (cid:225) o w y w a c w a d o w a t s u — ” m y n z c i l b u p a z (cid:252) (cid:286) o n l a i z d e i w o p d o a i n (cid:298) e l a z u n y z c e (cid:298) , a i n e z d r e i w t s d o a i n e z c o r k y w . k y r b y w i w o n a t s y c w a r p s o g e i k a j , (cid:266) i s e i n a w o h c a z o t k y r b y i c (cid:286) o n z c i l o k o h c y n t e r k n o k d ó r (cid:286) w e z , a i n e z c o t o i u s a z c , a c s j e i m e t (cid:266) j y z r p o w o j a z c y w z a n u d (cid:266) l g z w e i n a i c y (cid:298) (cid:225) ó p s w o g e i k z d u l y m r o n W o T . (cid:252) a w e i z d o p s (cid:266) i s o (cid:225) a (cid:298) e l a n e j u (cid:225) o w y w e r ó t k , e i n a w o h c a z y n e c o e n w y t a g e n e i n h c e z s w o p , y z a r d o e i c u z c d o i e n z c e (cid:225) o p s u w e i n g , a i n e z r u b o b ó s o p s i e c s j e i M e n l a d o m i c (cid:286) o n z c i l o k O a i n e z c o r k y w (cid:266) i m a n z y c (cid:261) i w o n a t S . (cid:252) (cid:286) o n l (cid:286) y m U , e i n l (cid:286) y m u o k l y t (cid:252) i n (cid:225) e p o p a n (cid:298) o m k y r b y w (cid:298) e i n w ó r y t (cid:266) j b o (cid:252) y b e (cid:298) o m k e t u k s t s a i m o t a n (cid:261) i c (cid:286) o n l (cid:286) y m u e i n , u c s j e i m w — ” m y n z c i l b u p u c s j e i m W „ j e n o l (cid:286) e r k o e i n j e (cid:298) i l b a c i l u , k r a p . p n ( b ó s o a l d m y n p (cid:266) t s o d y b z c i l j e z s k (cid:266) i w e n a g a m y w o g e n o l (cid:286) e r k o i l e (cid:298) e j , t e w a n ) . p t i a j c a r u a t s e r e i n e i n (cid:225) e p s e z s j e i n (cid:286) e z c w t s e j a n (cid:252) (cid:286) j e w y b a , u s u b o t u a o d , u r t a e t o d a n i k o d , n o i d a t s u t e l i b p u k a z . p n ( u k n u r a w (cid:266) i s a i n a w o h c a z b ó s o p s m a S . ) . p t i r e t k a r a h c „ (cid:298) e i n w ó r (cid:252) e i m ” y n z c i l b u p i s u m y c w a r p s o d k e d o r (cid:285) u n y z c a i n e i n (cid:225) e p o p , m e i k y z r K „ m e m r a l a , m e s a (cid:225) a h m y n n i b u l ” m e i k y r b y w y d (cid:298) a k , y n h c e z s w o P a i n e z s o n o p o d y n l o d z i c (cid:286) o n l a i z d e i w o p d o y n l a u d w y d n I i y n o r h c o t o i m d e z r p , y n z c i l b u p j ó k o p S , y n z c i l b u p z a r o y n c o n k e d (cid:261) z r o p k e n y z c o p s . a n z c i l b u p (cid:252) (cid:286) o n j a z c y b o k e t u k S 23 o c u (cid:252) i p (cid:261) t s y w a n o i s u M a n a i n e z c o t o i j c k a e r j e n w y t a g e n u i n a w o d o w o p s a n a g e l o P e i c u z c u j e i c (cid:286) (cid:266) z c j a n (cid:261) s (cid:261) t (cid:261) j c k a e R . y c w a r p s (cid:266) i s e i n a w o h c a z j e n n o r t s o p y b o s o j e n d e j j e i n m j a n . u k a m s e i n y z c a i n e z r u b o , u t (cid:266) r t s w 0 0 a n e i b o s o j e n d e j j e i n m j a n y z r p , u i n e i w . 2 2 y n i z d o g d o e j u z (cid:261) i w o b o a r ó t k , i l (cid:298) o m e i n u a n a g e l o P y z s i c w a i c (cid:266) z c o p d
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo wykroczeń. Tablice poglądowe. Część szczególna kodeksu wykroczeń. Wydanie III poprawione i uzupełnione
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: