Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00136 005617 20633414 na godz. na dobę w sumie
Prawo zamówień publicznych 2017. Rozporządzenia z komentarzem - ebook/pdf
Prawo zamówień publicznych 2017. Rozporządzenia z komentarzem - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 374
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 9788326960321 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

„Prawo zamówień publicznych 2017. Komentarze do rozporządzeń” to pierwszy i jedyny na rynku profesjonalny komentarz do rozporządzeń wykonawczy znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2017 ROZPORZĄDZENIA Z KOMENTARZEM Andrzela Gawrońska-Baran radca prawny, doktor nauk prawnych, były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych oraz wieloletni dyrektor departamentu zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiającej. Autorka licznych publikacji z zakresu za- mówień publicznych. Obecnie prowadzi AGB Kancelarię Radcy Prawnego specjalizującą się w zamówieniach publicznych. Agata Hryc-Ląd specjalistka z zakresu zamówień publicznych. Tematyką zamówień pu- blicznych zawodowo zajmuje się od 2003 roku. Przez lata związana z naj- większą instytucją zamawiającą w Polsce, działającą w branży inwestycji infrastrukturalnych. Uczestniczka procesu legislacyjnego związanego z no- welizacją ustawy Pzp. Członkini Grupy Roboczej ds. Pzp działającej przy ministrze infrastruktury i budownictwa. Ekspert zewnętrzny przy Mini- sterstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Autorka licznych komen- tarzy i publikacji z zakresu ustawy Pzp. Od 2012 roku aktywna członkini Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Obecnie koordynuje projekty środowiskowe, współfi nansowane ze środ- ków europejskich i „funduszy norweskich” w Państwowym Instytucie Badawczym.  Cena 124,95 zł (cid:44)(cid:54)(cid:37)(cid:49)(cid:3)(cid:28)(cid:26)(cid:27)(cid:16)(cid:27)(cid:22)(cid:16)(cid:21)(cid:25)(cid:28)(cid:16)(cid:25)(cid:19)(cid:22)(cid:21)(cid:16)(cid:20) (cid:28) (cid:26) (cid:27) (cid:27) (cid:22) (cid:21) (cid:25) (cid:28) (cid:25) (cid:19) (cid:22) (cid:21) (cid:20) 9 5 X O U P R A W O Z A M Ó W I E Ń P U B L I C Z N Y C H 2 0 1 7 R O Z P O R Z Ą D Z E N I A Z K O M E N T A R Z E M UOX59-Okladka.indd 1 UOX59-Okladka.indd 1 21.02.2017 16:34:03 21.02.2017 16:34:03 Prawo zamówień publicznych 2017 Rozporządzenia z komentarzem Stan prawny na 20 luty 2017 r. UOX59-Srodki.indd 1 UOX59-Srodki.indd 1 21.02.2017 16:32:56 21.02.2017 16:32:56 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. poz. 1126) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. poz. 2263 ze zm.) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2254) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 28 lipca 2016 r. w sprawie wykazu usług w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa o charakterze priorytetowym i nie priorytetowym (Dz.U. poz. 1135) Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 lutego 2013 r. w sprawie trybu postępowania w zakresie oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa (Dz.U. poz. 233) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 964 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 15 grudnia 2016 r. w sprawie informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz.U. poz. 2038) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministra z 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U. poz. 238 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. poz. 1128) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 r. w sprawie wykazu robót budowlanych (Dz.U. poz. 1125) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz.U. poz. 1127) Autorzy komentarzy: Andrzela Gawrońska-Baran Agata Hryc-Ląd Redaktor prowadzący Paweł Jakubczak Wydawca Rafał Duluk Korekta Zespół Projekt okładki Ireneusz Gawliński ISBN 978-83-269-6032-1 Copyright by Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2017 Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9A, 03-918 Warszawa Tel. 0 22 518 29 29, faks 0 22 617 60 10 e-mail: zamowieniapubliczne@wip.pl Skład i łamanie: Raster studio, Norbert Bogajczyk Druk: Mdruk Publikacja „Prawo zamówień publicznych 2017. Rozporządzenia z komentarzem” chroniona jest prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w książce – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Niniejsza publikacja została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifi kacji, wiedzy i doświadczenia autorów. Zaproponowane w niej wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako ofi cjalne stanowisko organów i urzę dów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji „Prawo zamówień publicznych 2017. Rozporządzenia z komentarzem” wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Wiedza i Praktyka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łotewskiej 9A w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych – przesy łania materiałów promocyjnych dotyczących innych produktów i usług. Mają Państwo prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych, a także do wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania do celów promocyjnych. Podanie danych jest dobrowolne. Zapewniamy, że Państwa dane nie będą przekazywane bez Państwa wiedzy i zgody innym podmiotom. UOX59-Srodki.indd 2 UOX59-Srodki.indd 2 21.02.2017 16:32:57 21.02.2017 16:32:57 Prawo zamówień publicznych 2017 Spis treści Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykaz skrótów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 8 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. poz. 1126) . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Komentarz (Andrzela Gawrońska-Baran) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. poz. 2263 ze zm.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Komentarz (Andrzela Gawrońska-Baran) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2254) . . . . . . 34 Komentarz (Andrzela Gawrońska-Baran) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 28 lipca 2016 r. w sprawie wykazu usług w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa o charakterze priorytetowym i nie priorytetowym (Dz.U. poz. 1135) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Komentarz (Andrzela Gawrońska-Baran) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 lutego 2013 r. w sprawie trybu postępowania w zakresie oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa (Dz.U. poz. 233) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Komentarz (Andrzela Gawrońska-Baran) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 964 ze zm.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Komentarz (Andrzela Gawrońska-Baran) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 15 grudnia 2016 r. w sprawie informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz.U. poz. 2038) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Wzór – roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach (załącznik) . . . . . 63 Komentarz (Agata Hryc-Ląd) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 3 UOX59-Srodki.indd 3 UOX59-Srodki.indd 3 21.02.2017 16:32:57 21.02.2017 16:32:57 Prawo zamówień publicznych 2017 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministra z 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U. poz. 238 ze zm.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Komentarz (Agata Hryc-Ląd) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. poz. 1128) . . . . . . . . 96 Wzór protokołu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, Załącznik nr 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Wzór protokołu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu ograniczonego, Załącznik nr 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Wzór protokołu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem, Załącznik nr 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Wzór protokołu o udzielenie zamówienia w trybie dialogu konkurencyjnego, Załącznik nr 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 Wzór protokołu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, Załącznik nr 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 Wzór protokołu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki, Załącznik nr 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 Wzór protokołu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania o cenę, Załącznik nr 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 Wzór protokołu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie licytacji elektronicznej, Załącznik nr 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 Wzór protokołu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie partnerstwa innowacyjnego, Załącznik nr 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 Wzór protokołu postępowania w celu ustanowienia dynamicznego sytemu zakupów oraz udzielenia zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów, Załącznik nr 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 Komentarz (Agata Hryc-Ląd) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 r. w sprawie wykazu robót budowlanych (Dz.U. poz. 1125) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 Komentarz (Agata Hryc-Ląd) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz.U. poz. 1127) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 Ogłoszenie o zamówieniu, Załącznik nr 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 4 UOX59-Srodki.indd 4 UOX59-Srodki.indd 4 21.02.2017 16:32:57 21.02.2017 16:32:57 Prawo zamówień publicznych 2017 Ogłoszenie o zamówieniu w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i o podwykonawstwie, Załącznik nr 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy, Załącznik nr 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, Załącznik nr 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345 Ogłoszenie o konkursie, Załącznik nr 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 Ogłoszenie o wynikach konkursu, Załącznik nr 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, Załącznik nr 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 Ogłoszenie o zmianie umowy, Załącznik nr 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361 Komentarz (Agata Hryc-Ląd) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365 UOX59-Srodki.indd 5 UOX59-Srodki.indd 5 21.02.2017 16:32:57 21.02.2017 16:32:57 5 UOX59-Srodki.indd 6 UOX59-Srodki.indd 6 21.02.2017 16:32:57 21.02.2017 16:32:57 Prawo zamówień publicznych 2017 Wstęp Od 28 lipca 2016 r. obowiązuje nowelizacja ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo za- mówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.). Nowe regulacje niejako wymusiły wejście w życie nowych albo znowelizowanych przepisów rozporzą- dzeń do ustawy. Treść rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów w kluczowy sposób wpływa na uprawnienia i obowiązki zamawiających oraz wykonawców. Nowe rozporządzenie, uwzględniając zmienione regulacje ustawowe, przewiduje m.in. możliwość żądania przez zamawiającego w zakresie udzielania zamówień na usługi społeczne i inne szcze- gólne usługi oraz zamówień zastrzeżonych, dokumentów potwierdzających spełnianie wymogów określonych w ustawie Pzp. A także status wykonawcy jako zakładu pracy chronionej oraz dokumentów potwierdzających procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii osób defaworyzowanych (np. niepełnospraw- nych, bezrobotnych). Istotne są także regulacje pozwalające na weryfikację podwykonawców w zakresie bra- ku podstaw do wykluczenia, którzy nie są podmiotami udostępniającymi wykonawcy swoje zdolności. Nowością mającą ograniczyć nadmierny formalizm postępowania jest możliwość od- stąpienia przez zamawiającego w postępowaniach unijnych od żądania dokumentów, których treść w zasadzie znajduje swoje odzwierciedlenie w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia składanym przez wykonawcę wraz z ofertą lub wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Nowe rozporządzenie w sprawie wzorów ogłoszeń w Biuletynie ZP – oprócz siedmiu rodzajów wzorów obowiązujących dotychczas (tj. ogłoszenia o zamówieniu, ogłoszenia o zamówieniu w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa/o podwykonawstwie, ogło- szenia o zamiarze zawarcia umowy, ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, ogłoszenia o konkursie, ogłoszenia o wynikach konkursu, ogłoszenia o zmianie ogłoszenia) poja- wił się dodatkowo wzór ogłoszenia o zmianie umowy. Z kolei nowe rozporządzenie w sprawie wykazu robót budowlanych odnosi się przede wszystkim do kodów CPV i zostało uzupełnione o dodatkowy komentarz, który wyjaś- nia, jakiego rodzaju prace mieszczą się w danej klasie robót budowlanych. Prezentujemy komentarz do nowych przepisów 11 rozporządzeń stosowanych przez za- mawiających i wykonawców. Układ treści jest bardzo czytelny: najpierw publikujemy treść aktów wykonawczych, a następnie komentarze do nich. Z poważaniem Paweł Jakubczak redaktor prowadzący 7 UOX59-Srodki.indd 7 UOX59-Srodki.indd 7 21.02.2017 16:32:57 21.02.2017 16:32:57 Prawo zamówień publicznych 2017 Wykaz skrótów art. ................... artykuł BIP ................... Biuletyn Informacji Publicznej BZP .................. Biuletyn Zamówień Publicznych DSZ .................. dynamiczny system zakupów Dz.U. ............... Dziennik Ustaw Dz.Urz.Ue. ...... Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej JEDZ ............... Jednolity Europejski Dokument Zamówienia KIO ................. Krajowa Izba Odwoławcza Prezes UZP ...... Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Pzp ................... Prawo zamówień Publicznych Siwz ................. specyfikacja istotnych warunków zamówienia TSUE ............... Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 8 UOX59-Srodki.indd 8 UOX59-Srodki.indd 8 21.02.2017 16:32:58 21.02.2017 16:32:58 Prawo zamówień publicznych 2017 Dz.U.2016.1126 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020) zarządza się, co następuje: § 1. Rozporządzenie określa rodzaje dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okres ich ważności oraz formy, w jakich dokumenty te mogą być składane. § 2. 1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postę- powaniu lub kryteriów selekcji dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej zamawiający może żądać dokumentów potwierdza- jących posiadanie takich kompetencji lub uprawnień, o ile obowiązek ich posiadania wynika z odrębnych przepisów, w szczególności: 1) koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzo- nych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania; 2) w przypadku zamówienia na usługi – dokumentu potwierdzającego status człon- kowski wykonawcy w określonej organizacji, od którego uzależnione jest pra- wo do świadczenia nabywanej przez zamawiającego usługi w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępo- waniu lub kryteriów selekcji dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej za- mawiający może żądać następujących dokumentów: 1) sprawozdania finansowego albo jego części, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez bie- głego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonaw- ców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych do- kumentów określających na przykład obroty oraz aktywa i zobowiązania – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia dzia- łalności jest krótszy – za ten okres; 9 UOX59-Srodki.indd 9 UOX59-Srodki.indd 9 21.02.2017 16:32:58 21.02.2017 16:32:58
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo zamówień publicznych 2017. Rozporządzenia z komentarzem
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: