Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00372 008853 22995450 na godz. na dobę w sumie
Prawo zamówień publicznych. Komentarz - ebook/pdf
Prawo zamówień publicznych. Komentarz - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 769
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-0671-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> komentarze prawnicze
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Prezentowany Komentarz ujmuje kompleksowo zagadnienia teoretyczne i praktyczne związane z. systemem zamówień publicznych w Polsce. Uwzględnia on stanowisko Urzędu Zamówień Publicznych, orzecznictwo zespołów arbitrów, Krajowej Izby Odwoławczej i sądów powszechnych, a także doświadczenia autora wynikające z wieloletniej praktyki. Wydanie uwzględnia zmiany wprowadzone m.in. nowelizacją z 4.9.2008 r., a także z 2.4.2009 r.

Komentarz jest publikacją adresowaną do wszystkich zainteresowanych problematyką zamówień publicznych, w szczególności do osób zajmujących się przygotowaniem i prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia, jak również do osób ubiegających się o nie.


Stan prawny: Czerwiec 2009 r.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Prawo zamówieñ publicznych Polecamy w serii: Dariusz Pêchorzewski, Micha³ Horoszko GOSPODARKA NIERUCHOMOŒCIAMI. KOMENTARZ Marian Wolanin USTAWA O SZCZEGÓLNYCH ZASADACH PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI W ZAKRESIE DRÓG PUBLICZNYCH. KOMENTARZ Grzegorz Gozdór BEZPIECZEÑSTWO IMPREZ MASOWYCH. KOMENTARZ Maciej Goszczyk ZMIANY STATUTU I KAPITA£U W SPÓ£CE AKCYJNEJ. KOMENTARZ Ewa Skibiñska, Marcin ¯uk, Agata Lankamer-Praso³ek TRANSGRANICZNE £¥CZENIE SIÊ SPÓ£EK KAPITA£OWYCH. KOMENTARZ Marek Leœniak, Jacek Go³aczyñski ZASTAW REJESTROWY I REJESTR ZASTAWÓW. KOMENTARZ www.sklep.beck.pl Prawo zamówieñ publicznych Komentarz 3. wydanie Marcin P³u¿añski Prawo zamówieñ publicznych Stan prawny: czerwiec 2009 r. Redakcja: Monika Paw³owska © Wydawnictwo C. H. Beck 2009 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00–203 Warszawa Sk³ad i ³amanie: Marta Œwierk Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-0671-1 Spis treœci Spis treœci Spis treœci Wprowadzenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIII Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XVII A. Tekst ustawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prawo zamówieñ publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Tekst jednolity z dnia 20 listopada 2007 r. (Dz.U. Nr 223, poz. 1655) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Komentarz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dzia³ I. Przepisy ogólne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 1. Przedmiot regulacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1. Zakres przedmiotowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 2. Objaœnienia pojêæ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 3. Podmioty objête ustaw¹. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 4. Wy³¹czenie stosowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 5. Us³ugi niewymagaj¹ce stosowania ustawy . . . . . . . Art. 6. Przepisy przy zbiegu zamówieñ . . . . . . . . . . . . . Art. 6a. Wartoœæ czêœci zamówienia . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 2. Zasady udzielania zamówieñ . . . . . . . . . . . . Art. 7. Zasady uczciwej konkurencji . . . . . . . . . . . . . . . Art. 8. Zasada jawnoœci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 9. Zachowanie formy pisemnej i jêzyka polskiego . . . Art. 10. Tryby udzielania zamówieñ . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 3. Og³oszenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 11. Publikacja og³oszeñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 12. Forma i czas przekazania . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 12a. Zmiana treœci og³oszenia; przed³u¿enie terminu na wniosek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 13. Informowanie o planowanych zamówieniach . . . . Dzia³ II. Postêpowanie o udzielenie zamówienia . . . . . . . . . . Rozdzia³ 1. Zamawiaj¹cy i wykonawcy . . . . . . . . . . . . . . Art. 14. Stosowanie przepisów KC . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 15. Podmiot przygotowuj¹cy postêpowanie . . . . . . . . Art. 15a. Uprawnienia zamawiaj¹cych . . . . . . . . . . . . . . Art. 16. Wyznaczenie zamawiaj¹cego. . . . . . . . . . . . . . . 1 3 123 125 125 125 131 151 172 193 196 198 200 200 203 209 214 216 216 225 228 231 236 236 236 237 239 241 V Spis treœci Art. 17. Okolicznoœci wy³¹czaj¹ce udzia³ . . . . . . . . . . . . Art. 18. Osoby odpowiedzialne za postêpowanie . . . . . . . Art. 19. Komisja przetargowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 20. Zadania komisji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 21. Sk³ad i obowi¹zki komisji . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 22. Udzia³ w postêpowaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 23. Pe³nomocnik reprezentuj¹cy wykonawców. . . . . . Art. 24. Przyczyny wykluczenia wykonawcy . . . . . . . . . . Art. 24a. Czynnoœci po uprawomocnieniu siê orzeczenia . . Art. 25. Zakres ¿¹dañ zamawiaj¹cego . . . . . . . . . . . . . . Art. 26. Rodzaje dokumentów potwierdzaj¹cych . . . . . . . Art. 27. Forma pisemna przy zamówieniach du¿ej wartoœci . . Art. 28. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 2. Przygotowanie postêpowania . . . . . . . . . . . . . Art. 29. Opis przedmiotu zamówienia . . . . . . . . . . . . . . Art. 30. Opis przedmiotu zamówienia . . . . . . . . . . . . . . Art. 31. Opis przy zamówieniu na roboty budowlane . . . . Art. 32. Ustalenie wartoœci zamówienia . . . . . . . . . . . . . Art. 33. Podstawy obliczania wartoœci . . . . . . . . . . . . . . Art. 34. Wartoœæ zamówienia na us³ugi lub dostawy . . . . . Art. 35. Termin ustalenia wartoœci zamówienia . . . . . . . . Art. 36. Informacje zawarte w specyfikacji . . . . . . . . . . . Art. 37. Nieodp³atnoœæ przekazania . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 38. Wyjaœnienie treœci specyfikacji . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 3. Tryby udzielania zamówieñ . . . . . . . . . . . . . . Oddzia³ 1. Przetarg nieograniczony . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 39. Definicja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 40. Wszczêcie postêpowania . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 41. Og³oszenie o zamówieniu. . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 42. Przekazanie specyfikacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 43. Termin sk³adania ofert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 44. Oœwiadczenie o spe³nianiu warunków udzia³u . . . Art. 45. Wadium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 46. Zwrot wadium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddzia³ 2. Przetarg ograniczony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 47. Definicja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 48. Wszczêcie postêpowania . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 49. Termin sk³adania wniosków o dopuszczenie. . . . . Art. 50. Oœwiadczenie o spe³nianiu warunków udzia³u . . . Art. 51. Zaproszenie do sk³adania ofert . . . . . . . . . . . . . Art. 52. Termin sk³adania ofert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 247 248 250 251 253 270 277 298 299 302 314 318 318 318 322 327 329 334 336 340 342 353 355 360 360 360 361 365 367 369 370 371 377 383 383 383 386 388 390 393 VI Spis treœci Art. 53. Stosowanie przepisów o przetargu nieograniczo- nym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddzia³ 3. Negocjacje z og³oszeniem. . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 54. Definicja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 55. Warunki stosowania trybu negocjacji z og³osze- niem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 56. Odes³anie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 57. Zaproszenie do sk³adania ofert . . . . . . . . . . . . . Art. 58. Zaproszenie do negocjacji . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 59. Zmiany wymagañ technicznych . . . . . . . . . . . . . Art. 60. Forma zaproszenia do sk³adania ofert . . . . . . . . . Oddzia³ 3a. Dialog konkurencyjny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 60a. Definicja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 60b. Przes³anki zamówienia w trybie dialogu . . . . . . Art. 60c. Odes³ania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 60d. Spe³nianie warunków udzia³u . . . . . . . . . . . . . Art. 60e. Prowadzenie dialogu; zakoñczenie . . . . . . . . . . Oddzia³ 4. Negocjacje bez og³oszenia . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 61. Definicja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 62. Okolicznoœci stosowania trybu . . . . . . . . . . . . . Art. 63. Zaproszenie do negocjacji . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 64. Termin na sk³adanie ofert. . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 65. Stosowanie przepisów o negocjacjach z og³osze- niem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddzia³ 5. Zamówienie z wolnej rêki. . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 66. Definicja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 67. Okolicznoœci udzielenia zamówienia. . . . . . . . . . Art. 68. Oœwiadczenie o spe³nieniu warunków. . . . . . . . . Oddzia³ 6. Zapytanie o cenê. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 69. Definicja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 70. Warunki udzielenia zamówienia w trybie zapyta- nia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 71. Zaproszenie do sk³adania ofert . . . . . . . . . . . . . Art. 72. Sztywna oferta cenowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 73. Odpowiednie stosowanie przepisów . . . . . . . . . . Oddzia³ 7. Licytacja elektroniczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 74. Definicja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 75. Og³oszenie o zamówieniu. . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 76. Termin sk³adania wniosków . . . . . . . . . . . . . . . Art. 77. Przekaz informacji drog¹ elektroniczn¹ . . . . . . . . Art. 78. Forma oferty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395 395 395 396 399 400 402 404 404 406 406 407 408 410 412 413 413 414 419 421 423 423 423 424 439 442 442 442 443 445 445 446 446 448 450 452 453 VII Spis treœci Art. 79. Etapy licytacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 80. Zamkniêcie licytacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 81. Wy³¹czenie stosowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 4. Wybór najkorzystniejszej oferty. . . . . . . . . . . Art. 82. Z³o¿enie oferty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 83. Oferta wariantowa, czêœciowa . . . . . . . . . . . . . . Art. 84. Uprawnienie do zmiany lub wycofania oferty . . . Art. 85. Okres zwi¹zania ofert¹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 86. Otwarcie ofert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 87. Oczywiste pomy³ki; korekta . . . . . . . . . . . . . . . Art. 88. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 89. Odrzucenie oferty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 90. Wyjaœnienia dla zamawiaj¹cego. . . . . . . . . . . . . Art. 91. Kryteria oceny ofert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 91a. Aukcja elektroniczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 91b. Zaproszenie do udzia³u w aukcji . . . . . . . . . . . Art. 91c. Sk³adanie post¹pieñ w toku aukcji . . . . . . . . . . Art. 92. Zawiadomienie o wyborze oferty . . . . . . . . . . . . Art. 93. Uniewa¿nienie postêpowania o udzielenie zamó- wienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 94. Termin zawarcia umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 95. Og³oszenie o udzieleniu zamówienia . . . . . . . . . Rozdzia³ 5. Dokumentowanie postêpowañ . . . . . . . . . . . . Art. 96. Protokó³ postêpowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 97. Przechowywanie protoko³u . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 98. Sprawozdanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dzia³ III. Przepisy szczególne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 1. Umowy ramowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 99. Uprawnienia zamawiaj¹cego . . . . . . . . . . . . . . . Art. 100. Czas zawarcia umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 101. Tryb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 2. Dynamiczny system zakupów . . . . . . . . . . . . Art. 102. Uprawnienia zamawiaj¹cego . . . . . . . . . . . . . Art. 103. Informowanie drog¹ elektroniczn¹ . . . . . . . . . . Art. 104. Obowi¹zek udostêpnienia specyfikacji. . . . . . . . Art. 105. Oferty orientacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 106. Uproszczone og³oszenie o zamówieniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 107. Ocena ofert Art. 108. Zaproszenie do sk³adania ofert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 109. Kryteria oceny ofert 454 455 456 457 457 461 463 464 467 471 479 479 483 488 493 495 497 498 500 507 510 511 511 514 515 517 517 517 518 519 522 522 524 525 526 528 530 530 531 VIII Spis treœci Rozdzia³ 3. Konkurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 110. Definicja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 111. Katalog nagród . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 112. Organizacja konkursu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 113. S¹d konkursowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 114. Nadzór nad konkursem. . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 115. Og³oszenie o konkursie . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 116. Regulamin konkursu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 117. Etapy konkursu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 118. Uczestnicy konkursu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 119. Termin sk³adania wniosków . . . . . . . . . . . . . . Art. 120. Zaproszenie; wykluczenie . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 121. Sk³adanie prac konkursowych . . . . . . . . . . . . Art. 122. Rozstrzygniêcie konkursu . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 123. Zawiadomienie o wynikach; protokó³ . . . . . . . . Art. 124. Uniewa¿nienie konkursu. . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 125. Wydanie nagrody; zaproszenie do negocjacji . . . Art. 126. Przekazanie og³oszenia o wynikach . . . . . . . . . Art. 127. Obowi¹zek przechowywania dokumentacji . . . . . Rozdzia³ 4. Udzielanie zamówieñ przez koncesjonariuszy Rozdzia³ 5. Zamówienia sektorowe robót budowlanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 128–130. (uchylono). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 131. Obowi¹zki koncesjonariusza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 132. Zakres stosowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 133. Zamówienia sektorowe; informowanie. . . . . . . . Art. 134. Tryb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 135. Okresowe og³oszenie informacyjne . . . . . . . . . . Art. 136. Wy³¹czenie stosowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 137. Wy³¹czenie stosowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 138. Wy³¹czenie stosowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 138a. Rodzaje dzia³alnoœci wy³¹czaj¹ce stosowanie ustawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 138b. Odst¹pienie od powo³ania komisji przetargowej . . Art. 138c. Wybór najkorzystniejszej oferty . . . . . . . . . . . Art. 138d–138e. (uchylono) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 138f. Dzia³anie na rynku konkurencyjnym; konse- kwencje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dzia³ IV. Umowy w sprawach zamówieñ publicznych . . . . . . Art. 139. Umowy wed³ug KC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 140. Zakres œwiadczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532 532 533 535 537 538 538 541 544 546 547 548 549 550 550 551 552 552 553 554 554 554 556 556 558 559 563 566 569 570 571 573 573 576 576 578 578 581 IX Spis treœci Art. 141. Solidarna odpowiedzialnoœæ wykonawców . . . . . Art. 142. Okres zawarcia umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 143. Umowy na czas nieoznaczony . . . . . . . . . . . . . Art. 144. Dopuszczalnoœæ zmiany umowy. . . . . . . . . . . . Art. 145. Odst¹pienie od umowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 146. Niewa¿noœæ umowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 147. Zabezpieczenie nale¿ytego wykonania umowy . . Art. 148. Formy zabezpieczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 149. Zmiana formy zabezpieczenia . . . . . . . . . . . . . Art. 150. Wysokoœæ zabezpieczenia . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 151. Zwrot zabezpieczenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dzia³ V. Prezes Urzêdu Zamówieñ Publicznych . . . . . . . . . . Rozdzia³ 1. Zakres dzia³ania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 152. Organy nadzoruj¹ce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 153. Powo³ywanie Prezesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 154. Zadania Prezesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 155. Wiceprezesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 156. (uchylono) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 2. Rada Zamówieñ Publicznych. . . . . . . . . . . . . Art. 157. Uprawnienia Rady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 158. Cz³onkowie Rady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 159. Kadencja Rady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 160. Obs³uga prac Rady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 3. Kontrola udzielania zamówieñ . . . . . . . . . . . Oddzia³ 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 161. Przeprowadzanie kontroli . . . . . . . . . . . . . . . Art. 162. Wy³¹czenie od udzia³u w kontroli . . . . . . . . . . Art. 163. Wszczêcie i przebieg kontroli . . . . . . . . . . . . . Art. 164. Uprawnienia kontrolne . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddzia³ 2. Kontrola doraŸna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 165. Wszczêcie kontroli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 166. Za³¹cznik do protoko³u . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 167. Kontrola uprzednia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 168. Skutki ujawnienia naruszeñ . . . . . . . . . . . . . . . Oddzia³ 3. Kontrola uprzednia zamówieñ wspó³finansowa- nych ze œrodków Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . Art. 169. Informacja o wyniku kontroli uprzedniej . . . . . . Art. 170. Przekazanie dokumentacji . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 171. Skutki stwierdzenia naruszenia przepisów . . . . . Art. 171a. Zastrze¿enia od wyniku kontroli . . . . . . . . . . . 584 584 587 588 592 593 598 600 601 602 604 605 605 605 606 609 613 613 614 614 614 615 616 617 617 617 618 620 622 623 623 625 625 626 630 630 632 634 636 X Spis treœci Rozdzia³ 4. Krajowa Izba Odwo³awcza . . . . . . . . . . . . . . Art. 172. Sk³ad i zadania Izby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 173. Cz³onkowie Izby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 174. Warunki cz³onkostwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 175. Odpowiedzialnoœæ dyscyplinarna cz³onków . . . . Art. 176. Zawieszenie w obowi¹zkach cz³onka . . . . . . . . Art. 176a. Postêpowanie kwalifikacyjne na cz³onków Izby . . Rozdzia³ 5. (uchylono) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dzia³ VI. Œrodki ochrony prawnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 1. Przepisy wspólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 179. Podmioty uprawnione . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 2. Protest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 180. Przes³anki wniesienia protestu . . . . . . . . . . . . . Art. 181. Zawieszenie biegu terminu . . . . . . . . . . . . . . Art. 182. Rozstrzygniêcie protestu . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 183. Skutki rozstrzygniêcia protestu . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 3. Odwo³anie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 184. Wniesienie odwo³ania . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 185. Wpis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 186. Sk³ad orzekaj¹cy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 187. Termin rozpoznania odwo³ania . . . . . . . . . . . . Art. 188. Dopuszczenie dowodu . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 189. Cofniêcie odwo³ania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 190. Zamkniêcie rozprawy; wyrok . . . . . . . . . . . . . Art. 191. Wyrok; postanowienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 192. Uzasadnienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 193. Stwierdzenie wykonalnoœci orzeczenia . . . . . . . Art. 193a. Delegacja ustawowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 4. Skarga do s¹du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 194. Okolicznoœci wniesienia skargi . . . . . . . . . . . . Art. 195. W³aœciwoœæ miejscowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 196. Wymogi formalne skargi . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 197. Odrzucenie skargi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 198. Rozpoznanie; oddalenie skargi . . . . . . . . . . . . . Dzia³ VII. Odpowiedzialnoœæ za naruszenie przepisów ustawy . . Art. 199. Wy³¹czenie stosowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 200. Przes³anki ukarania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 201. Wysokoœæ kary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 202. Decyzja o na³o¿eniu kary . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 203. Egzekucja kary. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 637 637 638 642 645 646 647 649 649 649 649 659 659 673 680 683 687 687 696 699 701 706 708 709 710 717 719 720 721 721 723 725 727 728 733 733 733 738 739 739 XI Spis treœci Dzia³ VIII. Zmiany w przepisach obowi¹zuj¹cych (pominiêto) . . Dzia³ IX. Przepisy przejœciowe i koñcowe (pominiêto) . . . . . . 740 740 Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 741 XII Wprowadzenie Wprowadzenie System zamówieñ publicznych gwarantuj¹cy racjonalne i efektywne Wprowadzenie wydatkowanie œrodków pozostaj¹cych w dyspozycji pañstwa i samorz¹du terytorialnego jest niezbêdny dla sprawnego funkcjonowania nowoczesne- go, demokratycznego i praworz¹dnego pañstwa. Ma to szczególne znacze- nie w kontekœcie wzrastaj¹cej z roku na rok wartoœci udzielonych zamó- wieñ publicznych (w 2008 r. by³o to prawie 110 mld z³). U³omnoœæ tego systemu generuje korupcjê, która z kolei powoduje zjawiska negatywne dla ca³ego spo³eczeñstwa, takie jak z³a jakoœæ œwiadczeñ ze strony pañstwa i samorz¹du, wysokie obci¹¿enia podatkowe. Nie dotyczy to tylko sfery materialnej. Jak pokazuj¹ badania opinii publicznej, olbrzymia wiêkszoœæ Polaków uznaje nasz kraj za bardzo zagro¿ony korupcj¹. W œwiadomoœci spo³eczeñstwa powoduje ona kryzys zaufania do pañstwa i jego struktur, a tak¿e brak wiary we w³asne mo¿liwoœci, skoro znikome s¹ szanse na suk- ces osi¹gniêty uczciwymi metodami. Takie pogl¹dy mog¹ powstawaæ choæ- by na podstawie lektury prasy, gdzie nie ma miesi¹ca, aby nie pojawi³o siê kilka afer maj¹cych w tle zamówienia publiczne. Dlatego konieczne jest prawo, które bêdzie przeciwdzia³aæ zjawiskom patologicznym w zamó- wieniach publicznych poprzez tworzenie gwarancji dla zasad udzielania zamówieñ, takich jak: przejrzystoœæ, uczciwa konkurencja, równe trakto- wanie wykonawców, bezstronnoœæ zamawiaj¹cych. Prawo zamówieñ publicznych nie jest oczywiœcie pierwsz¹ regulacj¹ tej problematyki w Polsce. Ju¿ po uzyskaniu niepodleg³oœci przez Polskê w 1918 r. zaistnia³a koniecznoœæ unifikacji praw zaborczych w tym zakre- sie. Na ziemiach polskich obowi¹zywa³y bowiem a¿ trzy regulacje zamó- wieñ publicznych. Dnia 15.2.1933 r. Sejm uchwali³ ustawê o dostawach i robotach na rzecz Skarbu Pañstwa i samorz¹du oraz instytucyj prawa pu- blicznego (Dz.U. Nr 19, poz. 127). Ustawa ta zawiera³a tylko piêæ arty- ku³ów. Jej treœæ stanowi³y przede wszystkim delegacje dla Rady Ministrów i poszczególnych ministrów do ustalenia sposobów i warunków udzielania zamówieñ na dostawy i roboty. Ustawê tê konkretyzowa³o rozporz¹dzenie Rady Ministrów z 29.1.1937 r. o dostawach i robotach na rzecz Skarbu Pañstwa, samorz¹du oraz instytucyj prawa publicznego (Dz.U. Nr 13, poz. 92). By³a to ju¿ kompleksowa regulacja zawieraj¹ca przepisy dotycz¹ce miedzy innymi: – podmiotów udzielaj¹cych zamówieñ zgodnie z rozporz¹dzeniem, XIII Wprowadzenie – podmiotów, którym mo¿na udzieliæ zamówienia i podmiotów wy³¹czo- nych z postêpowania, – trybów udzielania zamówieñ, – wy³¹czenia z postêpowania osób powi¹zanych z oferentami, – umów. Po II wojnie œwiatowej nast¹pi³ regres legislacyjny równie¿ w dziedzi- nie zamówieñ publicznych. Wyrazem tego by³a ustawa z 18.11.1948 r. o dostawach, robotach i us³ugach na rzecz Skarbu Pañstwa, samorz¹du oraz niektórych kategorii osób prawnych (Dz.U. Nr 63, poz. 494). Wpro- wadzi³a ona zasadê bezprzetargowych zamówieñ w ramach sektora uspo³ecznionego. Dyskryminowa³a jawnie sektor prywatny, dla którego zamówienia publiczne by³y dostêpne tylko wtedy, gdy nie mog³y byæ wy- konane przez jednostki gospodarki uspo³ecznionej. Kolejna regulacja – ustawa z 28.12.1957 r. o dostawach, robotach i us³ugach na rzecz jednostek pañstwowych (Dz.U. z 1958 r. Nr 3, poz. 7) utrzyma³a dyskryminacjê przedsiêbiorstw prywatnych. Zosta³a uchylona w 1983 r. Od tej pory a¿ do wejœcia w ¿ycie ustawy z 10.6.1994 r. o zamówieniach publicznych instytucje publiczne dokonywa³y zamówieñ, nie maj¹c obo- wi¹zku stosowania ustawowo uregulowanych procedur. Udzielanie zamó- wieñ by³o unormowane w niektórych przypadkach w przepisach resorto- wych. Dopiero w III Rzeczypospolitej podjêto prace nad ustawow¹ regulacj¹ udzielania zamówieñ publicznych, które zaowocowa³y uchwaleniem dnia 10.6.1994 r. ustawy o zamówieniach publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 ze zm.). Z pewnymi wyj¹tkami wesz³a ona w ¿ycie 1.1.1995 r. Da³a podwaliny pod system zamówieñ publicznych w Polsce, tworz¹c jednolite zasady udzielania i ubiegania siê o zamówienia, a tak¿e system odwo³awczy. By³a jednak wielokrotnie nowelizowana g³ównie pod k¹tem dostosowania do prawa europejskiego, ale tak¿e w celu poprawienia niew³aœciwych regulacji. W 2000 r. Rada Ministrów podjê³a prace nad now¹ ustaw¹ reguluj¹c¹ problematykê zamówieñ publicznych. W ocenie rz¹du prace Sejmu nad projektem posz³y w nieodpowiednim kierunku, co spowodowa³o wycofanie go z Sejmu i zaowocowa³o kolejnymi istotnymi nowelizacjami ustawy z 10.6.1994 r. Idea uregulowania na nowo problematyki zamówieñ publicznych po- wróci³a w okresie kolejnej kadencji Sejmu. Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy – Prawo zamówieñ publicznych, w dniu 13.5.2003 r. Rada Ministrów przyjê³a za³o¿enia do projektu tej ustawy, zgodnie z który- mi celami uchwalenia ustawy s¹: XIV Wprowadzenie – „zapewnienie spójnej, kompleksowej regulacji, dotycz¹cej zamówieñ publicznych, uwzglêdniaj¹cej zró¿nicowanie mechanizmów udzielania zamówieñ zale¿nie od ich wartoœci, – pe³ne dostosowanie polskiego prawa o zamówieniach publicznych do wymogów Unii Europejskiej, – rozszerzenie i umocnienie istniej¹cych w systemie prawa mechani- zmów ograniczaj¹cych zjawiska korupcyjne, – likwidacja zbêdnych obci¹¿eñ biurokratycznych i wprowadzenie roz- wi¹zañ u³atwiaj¹cych przedsiêbiorcom dostêp do rynku zamówieñ”. Wed³ug uzasadnienia do projektu ustawy liczne nowelizacje ustawy z 10.6.1994 r. o zamówieniach publicznych spowodowa³y brak przejrzy- stoœci, spójnoœci i precyzji przepisów, co sprzyja powstawaniu niekorzyst- nych zjawisk – w tym œwiadomemu ³amaniu zasad wydatkowania œrodków publicznych. Zdaniem autorów projektu „dotychczas obowi¹zuj¹ca ustawa spe³nia w du¿ym stopniu wymogi prawa europejskiego, w szczególnoœci dotycz¹ce zakresu podmiotowego ustawy, dostêpu do informacji o udziela- nych zamówieniach (publikacja og³oszeñ), uczciwej konkurencji, przejrzy- stoœci postêpowania oraz dostêpnoœci œrodków odwo³awczych. Zmiany wprowadzone w ubieg³ych latach nie usunê³y jednak niektórych rozbie- ¿noœci oraz nie wdro¿y³y do polskiego systemu zamówieñ publicznych czêœci instytucji prawnych, takich jak: koncesje na roboty budowlane, ate- stacja czy koncyliacja. Usuniêcie ostatnich rozbie¿noœci w zakresie harmo- nizacji prawa jest szczególnie istotne, gdy¿ od osi¹gniêcia pe³nej zgodno- œci polskiego prawa z regulacjami Unii Europejskiej zale¿y nieskrêpowany dostêp polskich wykonawców do europejskiego rynku zamówieñ”. Projekt ustawy wp³yn¹³ do Sejmu 7.11.2003 r., a ustawê ostatecznie uchwalono 29.1.2004 r. Wiêkszoœæ przepisów wesz³a w ¿ycie 2.3.2004 r. po trzytygodniowym vacatio legis, a pozosta³e – 1.5.2004 r. W tym samym czasie co uchwalenie nowej ustawy zakoñczy³y siê kilku- letnie prace nad nowymi dyrektywami. Parlament Europejski przyj¹³ je 29.1.2004 r., a Rada Unii Europejskiej zatwierdzi³a 2.2.2004 r. Nowe dy- rektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: 2004/18 koordynuj¹ca proce- dury udzielania zamówieñ publicznych na roboty budowlane, dostawy i us³ugi oraz 2004/17 koordynuj¹ca procedury udzielania zamówieñ przez podmioty dzia³aj¹ce w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transpor- tu i us³ug pocztowych zobowi¹za³y pañstwa cz³onkowskie Unii Europej- skiej do wdro¿enia ich postanowieñ do prawa krajowego w terminie 21 miesiêcy od ich wejœcia w ¿ycie. Zosta³y opublikowane w Dzienniku Urzêdowym Unii Europejskiej w Nr L 134 z 30.4.2004 r. Oznacza to, ¿e nale¿a³o dostosowaæ do nich prawo krajowe do 31.1.2006 r. XV Wprowadzenie Dnia 7.4.2006 r. zosta³a uchwalona ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówieñ publicznych oraz ustawy o odpowiedzialnoœci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. Nr 79, poz. 551). Wesz³a w ¿ycie 25.5.2006 r. Podstawowe za³o¿enia, jakie mia³a zrealizowaæ to: – dostosowanie prawa polskiego do nowych dyrektyw Wspólnot Euro- pejskich, – odformalizowanie i uproszczenie procedur, aby u³atwiæ wykorzystanie œrodków z funduszy unijnych. Kolejne istotne zmiany w systemie zamówieñ publicznych wprowadzo- no w 2007 r. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu rz¹dowego, ma on na celu „przede wszystkim dokonanie g³êbokiej reformy systemu œrodków ochrony prawnej w zakresie rozpatrywania odwo³añ, a w konsekwencji uproszczenie i przyspieszenie procesu udzielania zamówieñ. Przewiduje siê, ¿e projekt nowelizacji bêdzie mia³ równie¿ du¿e znaczenie dla spraw- nego wykorzystania przez Polskê funduszy strukturalnych i dotrzymania zobowi¹zañ wynikaj¹cych z tzw. zasady n+2 dotycz¹cej tych funduszy. Wprowadza siê ponadto przepisy, których celem jest doprowadzenie do przyspieszenia prowadzonych postêpowañ o udzielenie zamówienia oraz dokonuje siê zmian niektórych przepisów, które w ocenie zamawiaj¹cych lub wykonawców wywo³ywa³y w¹tpliwoœci interpretacyjne”. Nowelizacja zosta³a uchwalona 13.4.2007 r. i ukaza³a siê w Dz.U. Nr 82, poz. 560 z 11.5.2007 r. Jej przepisy wesz³y w ¿ycie 11.6.2007 r. z wyj¹tkiem przepi- sów o Krajowej Izbie Odwo³awczej, które wesz³y w ¿ycie 12.10.2007 r. oraz przepisów o postêpowaniu kwalifikacyjnym na cz³onków Izby, które wesz³y w ¿ycie 26.5.2007 r. Równie¿ w 2008 r. pojawi³a siê koniecznoœæ znowelizowania ustawy – Prawo zamówieñ publicznych. Genez¹ zmian by³a koniecznoœæ usuniê- cia niezgodnoœci z prawem europejskim w zwi¹zku z zastrze¿eniami zg³oszonymi przez Komisjê Europejsk¹. Pozosta³e za³o¿enia to doprowa- dzenie do usprawnienia prowadzonych postêpowañ o udzielenie zamówie- nia oraz zmiana przepisów, które w ocenie zamawiaj¹cych lub wyko- nawców wywo³ywa³y w¹tpliwoœci interpretacyjne. Ustawa z 4.9.2008 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówieñ publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 171, poz. 1058) wesz³a w ¿ycie 24.10.2008 r. Ju¿ w 2009 r. wa¿ne zmiany wprowadzi³a te¿ ustawa z 9.1.2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub us³ugi (Dz.U. z 2009 r. Nr 19, poz. 101) reguluj¹c odrêbnie zasady i tryb zawierania umowy koncesji na roboty budowlane lub us³ugi oraz œrodki ochrony prawnej. XVI Wykaz skrótów 1. ród³a prawa Wykaz skrótów Wykaz skrótów FinPublU. . . . . . . . . . . ustawa z 30.6.2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) KC. . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KK. . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) KPA . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postêpowania ad- ministracyjnego (t. jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) KP . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KPC. . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postêpowania cy- wilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KRO . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuñ- KSH . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spó³ek handlowych czy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) PrZamPubl . . . . . . . . . ustawa z 29.1.2004 r. – Prawo zamówieñ publicz- nych (t. jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1055) Nowelizacja z 7.4.2006 r. . . . . . . . . ustawa z 7.4.2006 r. o zmianie ustawy – Prawo za- mówieñ publicznych oraz ustawy o odpowiedzial- noœci za naruszenie dyscypliny finansów publicz- nych (Dz.U. Nr 79, poz. 551 ze sprost.) Nowelizacja z 13.4.2007 r. . . . . . . . ustawa z 13.4.2007 r. o zmianie ustawy – Prawo za- mówieñ publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 82, poz. 560) Nowelizacja z 4.9.2008 r. . . . . . . . . ustawa z 4.9.2008 r. o zmianie ustawy – Prawo za- mówieñ publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 171, poz. 1058) XVII Wykaz skrótów SGospU. . . . . . . . . . . . ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie dzia³alnoœci go- jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 155, spodarczej (t. poz. 1095 ze zm.) ZamPublU. . . . . . . . . . ustawa z 10.6.1994 r. o zamówieniach publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 ze zm.) 2. Organy orzekaj¹ce ETS . . . . . . . . . . . . . . . Europejski Trybuna³ Sprawiedliwoœci NSA . . . . . . . . . . . . . . Naczelny S¹d Administracyjny SN . . . . . . . . . . . . . . . . S¹d Najwy¿szy SO . . . . . . . . . . . . . . . . S¹d Okrêgowy TK . . . . . . . . . . . . . . . . Trybuna³ Konstytucyjny KIO . . . . . . . . . . . . . . . Krajowa Izba Odwo³awcza 3. Publikatory i czasopisma BSN. . . . . . . . . . . . . . . Biuletyn S¹du Najwy¿szego Dz. U. . . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw MoP. . . . . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy M.P.. . . . . . . . . . . . . . . Monitor Polski ZPO. . . . . . . . . . . . . . . Zamówienia Publiczne w Orzecznictwie . . . . . . . . . . . . . . . artyku³ . . . . . . . . . . . . . . nastêpne . . . . . . . . . . . . . . . na przyk³ad 4. Inne skróty art. BZP . . . . . . . . . . . . . . . Biuletyn Zamówieñ Publicznych CPC. . . . . . . . . . . . . . . Centralna Klasyfikacja Produktów CPV. . . . . . . . . . . . . . . Wspólny S³ownik Zamówieñ m.in. . . . . . . . . . . . . . . miêdzy innymi nast. np. Nr . . . . . . . . . . . . . . . . numer pkt . . . . . . . . . . . . . . . . punkt poz. . . . . . . . . . . . . . . . pozycja r. . . . . . . . . . . . . . . . . . rok rozp. . . . . . . . . . . . . . . rozporz¹dzenie s. . . . . . . . . . . . . . . . . . strona siwz . . . . . . . . . . . . . . . specyfikacja istotnych warunków zamówienia t. jedn. . . . . . . . . . . . . tzw. . . . . . . . . . . . . . . . uchw. ust. tekst jednolity tak zwane . . . . . . . . . . . . . uchwa³a . . . . . . . . . . . . . . . ustêp XVIII Wykaz skrótów UZP. . . . . . . . . . . . . . . Urz¹d Zamówieñ publicznych wg . . . . . . . . . . . . . . . . wed³ug ww. . . . . . . . . . . . . . . . wy¿ej wymienione wyr. ZA . . . . . . . . . . . . . . . . Zespó³ Arbitrów ze zm. . . . . . . . . . . . . . ze zmianami . . . . . . . . . . . . . . wyrok XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo zamówień publicznych. Komentarz
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: