Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00263 003283 21514860 na godz. na dobę w sumie
Prawo zamówień publicznych. Komentarz - ebook/pdf
Prawo zamówień publicznych. Komentarz - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 1504
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8107-650-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Komentarz zawiera kompleksowe omówienie przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych, w szczególności w zakresie zmian wprowadzonych nowelizacją z 22 czerwca 2016 r. wdrażającą przepisy dyrektyw 2014/24/UE oraz 2014/25/UE, które:
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Prawo zamówień publicznych Komentarz Irena Skubiszak-Kalinowska, Ewa Wiktorowska KOMENTARZE PRAKTYCZNE WARSZAWA 2017 Stan prawny na 15 marca 2017 r. Wydawca Izabella Małecka Redaktor prowadzący Joanna Tchorek Opracowanie redakcyjne Katarzyna Paterak-Kondek Łamanie Wydawca Fotoedytor Redaktor prowadzący Poszczególne artykuły komentarza opracowały: Opracowanie redakcyjne Irena Skubiszak-Kalinowska – 1, 2, 2c–4, 4aa–4d, 5b–5g, 6a–10, 14–24, 24aa, 25–26, 39–43, 45–53, 60a–60f, 73a–87, 91–98, 132–138f, 139–143d, 145–151a, 172–176a, 179–198g Łamanie Ewa Wiktorowska – 10a–11c, 12a–13a, 29–38, 54–60, 61–73, 89, 90, 99, 100, Projekt gra czny okładki i stron tytułowych 101a–104g, 110–127, 131a–131w, 138g–138s, 144–144b, 152–154a, 154c, 155, 157–171a, 199–203 Ta książka jest wspólnym dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, byś przestrzegał przysługujących im praw. Książkę możesz udostępnić osobom bliskim lub osobiście znanym, ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A jeśli musisz skopiować część, rób to jedynie na użytek osobisty. SZANUJMY PRAWO I WŁ ASNOŚĆ Więcej na www.legalnakultura.pl PLK IB ��K © Copyright by © Copyright by Wolters Kluwer Polska SA, 2017 Wolters Kluwer SA, 2013 ISBN: 978-83-8107-264-9 ISBN: Dział Praw Autorskich Wydane przez: 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33 Wolters Kluwer SA tel. 22 535 82 19 e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl Dział Praw Autorskich 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33 www.wolterskluwer.pl tel. 22 535 82 00, fax 22 535 81 35 księgarnia internetowa www.profinfo.pl e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl www.wolterskluwer.pl księgarnia internetowa www.profinfo.pl Spis treści Spis treści Spis treści Wykaz skrótów                          7 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn: DzU z 2015 r poz 2164 ze zm)              11 DZIAŁ I. Przepisy ogólne                      13 Rozdział 1 Przedmiot regulacji                   13 Rozdział 2 Zasady udzielania zamówień               133 Rozdział 2a Komunikacja zamawiającego z wykonawcami        166 Rozdział 3 Ogłoszenia                      177 DZIAŁ II. Postępowanie o udzielenie zamówienia            188 Rozdział 1 Zamawiający i wykonawcy                188 Rozdział 2 Przygotowanie postępowania               470 Rozdział 3 Tryby udzielania zamówień                564 Oddział 1 Przetarg nieograniczony                 564 Oddział 2 Przetarg ograniczony                  605 Oddział 3 Negocjacje z ogłoszeniem                620 Oddział 3a Dialog konkurencyjny                 633 Oddział 4 Negocjacje bez ogłoszenia                662 Oddział 5 Zamówienie z wolnej ręki                671 Oddział 6 Zapytanie o cenę                   709 Oddział 6a Partnerstwo innowacyjne                714 Oddział 7 Licytacja elektroniczna                 741 Rozdział 4 Wybór najkorzystniejszej oferty              751 Rozdział 5 Dokumentowanie postępowań               888 DZIAŁ III. Przepisy szczególne                    899 Rozdział 1 Umowy ramowe                    899 Rozdział 2 Dynamiczny system zakupów               909 Rozdział 3 Konkurs                        919 Rozdział 4 Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych                     938 5 Spis treści Rozdział 4a Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa   938 Rozdział 5 Zamówienia sektorowe                 998 Rozdział 6 Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi    1046 DZIAŁ IV. Umowy w sprawach zamówień publicznych         1068 DZIAŁ V. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych            1208 Rozdział 1 Zakres działania                    1208 Rozdział 2 Rada Zamówień Publicznych               1217 Rozdział 3 Kontrola udzielania zamówień              1222 Oddział 1 Przepisy ogólne                   1222 Oddział 2 Kontrola doraźna                   1227 Oddział 3 Kontrola uprzednia zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej              1233 Rozdział 4 Krajowa Izba Odwoławcza                1236 Rozdział 5 (uchylony)                      1255 DZIAŁ VI. Środki ochrony prawnej                 1256 Rozdział 1 Przepisy wspólne                   1256 Rozdział 2 Odwołanie                      1271 Rozdział 3 Skarga do sądu                    1387 DZIAŁ VII. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy      1411 DZIAŁ VIII. Zmiany w przepisach obowiązujących           1416 DZIAŁ IX. Przepisy przejściowe i końcowe              1417 Wykaz skrótów Wykaz skrótów 1. Akty prawne Wykaz skrótów dyrektywa 2014/24/UE dyrektywa 2014/25/UE dyrektywa 2009/81/WE dyrektywa 2004/17/WE dyrektywa 2004/18/WE dyrektywa medialna 7 – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z 26.02.2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dy­ rektywę 2004/18/WE (Dz.Urz. UE L 94, s. 65) – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z 26.02.2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, trans­ portu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE (Dz.Urz. UE L 94, s. 243 ze zm.) – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z 13.07.2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania nie­ których zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obron­ ności i bezpieczeństwa i zmieniająca dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE (Dz.Urz. UE L 216, s. 76 ze zm.) – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/17/WE z 31.03.2004 r. koordynująca procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (Dz.Urz. WE L 134, s. 1). – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/18/WE z 31.03.2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania za­ mówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz.Urz. WE L 134, s. 114 – uchylona) – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE z 10.03.2010 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw człon­ kowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług me­ dialnych (dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych) (Dz.Urz. UE L 95, s. 1 – wersja ujednolicona) Wykaz skrótów kc kk kks Konstytucja RP kp kpa kpc kpk kro nowelizacja z 22062016 r nowelizacja z 8112013 r nowelizacja z 13042007 r nowelizacja z 4092008 r pr bank pr bud pr energ pr rest pr upadł pr weksl pzp 8 – ustawa z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U. – ustawa z 6.06.1997 r. – Kodeks karny (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. z 2017 r. poz. 459) poz. 1137 ze zm.) – ustawa z 10.09.1999 r. – Kodeks karny skarbowy (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 2137 ze zm.) – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm. i ze sprost.) – ustawa z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.) – ustawa z 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjne­ go (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) – ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1822 ze zm.) – ustawa z 6.06.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1749 ze zm.) – ustawa z 25.02.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 682) – ustawa z 22.06.2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień pu­ blicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1020) – ustawa z 8.11.2013 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień pu­ blicznych (Dz.U. poz. 1473) – ustawa z 13.04.2007 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 82, poz. 560) – ustawa z 4.09.2008 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 171, poz. 1058) – ustawa z 29.08.1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz.U. – ustawa z 7.07.1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. – ustawa z 10.04.1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1988 ze zm.) z 2016 r. poz. 290 ze zm.) z 2017 r. poz. 220) – ustawa z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1574 ze zm.) – ustawa z 28.02.2003 r. – Prawo upadłościowe (tekst jedn.: Dz.U. – ustawa z 28.04.1936 r. – Prawo wekslowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 2171 ze zm.). z 2016 r. poz. 160) – ustawa z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Wykaz skrótów – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z 23.07.2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicz­ nej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektro­ nicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (Dz.Urz. UE L 257, s. 73) – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z 9.07.2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wpro­ wadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz.Urz. UE L 218, s. 30) – rozporządzenie Ministra Rozwoju z 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. poz. 1126) – rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 22.03.2010 r. w spra­ wie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 964 ze zm.) – rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 15.03.2010 r. w spra­ wie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U. Nr 41, poz. 238 ze zm.) – Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (Dz.Urz. UE C 321E, s. 37 – wersja skonsolidowana) – Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE C 202, – ustawa z 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst s. 47 – wersja skonsolidowana) jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1764) – ustawa z 27.08.2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) – ustawa z 17.06.1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w admi­ nistracji (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 599 ze zm.) – ustawa z 29.12.1992 r. o radiofonii i telewizji (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 639 ze zm.) – ustawa z 30.04.2010 r. o zasadach finansowania nauki (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 2045 ze zm.) – ustawa z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) – ustawa z 5.09.2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. poz. 1579) rozporządzenie eIDAS rozporządzenie 765/2008 rrd rrro rwwt TWE TFUE udip ufp upea urt uzfn uznk uuz 9 Wykaz skrótów 2. Inne SA SO SN NSA PiP SIWZ UZP WSA Informator UZP – Informator Urzędu Zamówień Publicznych KIO Legalis LEX OSNCP – Krajowa Izba Odwoławcza – system informacji prawnej Legalis – system informacji prawnej LEX – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna oraz Izba Ad­ ministracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – sąd apelacyjny – sąd okręgowy – Sąd Najwyższy – Naczelny Sąd Administracyjny – Państwo i Prawo – specyfikacja istotnych warunków zamówienia – Urząd Zamówień Publicznych – wojewódzki sąd administracyjny USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164; zm.: Dz.U. z 2016 r. poz. 831, poz. 996, poz. 1020, poz. 1250, poz. 1265, poz. 1579, poz. 1920, poz. 2260) DZIAŁ I Przepisy ogólne ROZDZIAŁ 1 Przedmiot regulacji Dział I. Przepisy ogólne Rozdział 1. Przedmiot regulacji Irena Skubiszak­Kalinowska Art. 1. [Przedmiot regulacji] Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w spra- wach uregulowanych w ustawie. Uwagi ogólne 1. Podstawowym aktem prawnym systemu zamówień publicznych w Polsce jest ustawa z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), która zastąpiła ustawę z 10.06.1994 r. o zamówieniach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 ze zm.). Uchylenie tej ostatniej oraz zmiana przepisów były skutkiem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, wymagającego dostosowania krajowego porządku prawnego do prawa unijnego. Nazwa ustawy zawiera sformułowanie „prawo”, co podkreśla kompleksowość regulacji, a także jej doniosłe znaczenie dla rynku zamówień publicznych. Przepisy uzupełniające 2. Ustawa nie reguluje wszystkich spraw z zakresu udzielania zamówień publicznych i za­ wiera odesłania do innych aktów prawnych, w tym: Irena Skubiszak-Kalinowska 13 Art. 1 Dział I. Przepisy ogólne 1) art. 14 p.z.p. odsyła do ustawy z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.), statuując, że do czynności podejmowanych przez za­ mawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy tego kodeksu, jeżeli przepisy Prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej; 2) zgodnie z art. 185 ust. 7 p.z.p., jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, to do postępo­ wania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1822 ze zm.) o sądzie polubownym (arbitrażowym). 3. Ustawa została podzielona na działy, rozdziały i oddziały. Systematyka Dział I obejmuje przepisy ogólne, które określają przedmiot regulacji, podmioty obo­ wiązane do stosowania przepisów ustawy, podstawowe definicje, zasady udzielania za­ mówień, sposób komunikacji zamawiającego z wykonawcami, sposoby publikowania ogłoszenia o zamówieniu publicznym. Dział II reguluje postępowanie o udzielenie zamówienia poprzez wskazanie: czynności wykonawcy i zamawiającego, sposobu przygotowania postępowania, trybów udziela­ nia zamówień, wyboru oferty najkorzystniejszej. Dział III zawiera przepisy szczególne dotyczące umów ramowych, dynamicznego sys­ temu zakupów, konkursu, udzielenia zamówień przez koncesjonariuszy robót budow­ lanych, zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa, zamówień sektorowych, zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi. Dział IV normuje kwestie związane z umowami w sprawie zamówienia publicznego. Dział V zawiera przepisy dotyczące Prezesa UZP, Rady Zamówień Publicznych, kon­ troli udzielania zamówień publicznych oraz Krajowej Izby Odwoławczej. Dział VI poświęcony jest środkom ochrony prawnej, tj. odwołaniu i skardze do sądu. Dział VII dotyczy odpowiedzialności za naruszenie przepisów Prawa zamówień pu­ blicznych, zaś dział VIII zawiera przepisy przejściowe i końcowe. Zasady 4. Zasady udzielania zamówień publicznych zostały określone w rozdziale 2 działu I Pra­ wa zamówień publicznych i są następujące: 14 Irena Skubiszak-Kalinowska Rozdział 1. Przedmiot regulacji Art. 1 1) zasada zachowania uczciwej konkurencji (art. 7 ust. 1); 2) zasada równego traktowania wykonawców (art. 7 ust. 1); 3) zasada przejrzystości (art. 7 ust. 1); 4) zasada proporcjonalności (art. 7 ust. 1); 5) zasada bezstronności (art. 7 ust. 2); 6) zasada obiektywizmu (art. 7 ust. 2); 7) zasada legalizmu (art. 7 ust. 3); 8) zasada jawności (art. 8); 9) zasada pisemności (art. 9 ust. 1); 10) zasada prowadzenia postępowania w języku polskim (art. 9 ust. 2 i 3). Tryby 5. Zgodnie z art. 10 p.z.p. podstawowymi trybami udzielania zamówień publicz­ nych są przetarg ograniczony (art. 47–53 p.z.p.) oraz przetarg nieograniczony (art. 39–46 p.z.p.). Ustawa przewiduje inne tryby, które mają zastosowanie w razie zaistnienia określo­ nych przesłanek, tj.: 1) negocjacje z ogłoszeniem (art. 54–60); 2) dialog konkurencyjny (art. 60a–60f); 3) negocjacje bez ogłoszenia (art. 61–65); 4) zamówienie z wolnej ręki (art. 66–68); 5) zapytanie o cenę (art. 69–73); 6) partnerstwo innowacyjne (art. 73a–73h); 7) licytacja elektroniczna (art. 74–81). Środki ochrony 6. Środki ochrony prawnej zostały uregulowane w dziale VI ustawy. Należą do nich: 1) odwołanie (rozstrzygane przez Krajową Izbę Odwoławczą) – powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgod­ ność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żą­ danie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania (art. 180–198 p.z.p.); 2) skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego – przysługuje stronom oraz uczestnikom postępowania odwoław­ czego na orzeczenie Izby (art. 198a–198g p.z.p.). Do wnoszenia tych środków ochrony prawnej są uprawnione podmioty wskazane w art. 179 p.z.p. Irena Skubiszak-Kalinowska 15 Art. 1 Dział I. Przepisy ogólne Kontrola 7. Kontrola udzielania zamówień została uregulowana w dziale V, rozdziale 3 Prawa za­ mówień publicznych w art. 161–164 (przepisy ogólne), art. 165–168a (kontrola doraź­ na) oraz art. 169–171a (kontrola uprzednia zamówień współfinansowanych ze środ­ ków Unii Europejskiej). Organy 8. Centralnym organem administracji rządowej w sprawach z zakresu zamówień publicz­ nych jest Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, który podlega ministrowi właściwe­ mu do spraw gospodarki. Szczegóły powoływania Prezesa UZP oraz jego kompetencje są uregulowane w art. 152–155 p.z.p. Prawo unijne 9. Podstawowymi aktami regulującymi tematykę prawa zamówień publicznych na grun­ cie unijnym są: 1) dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z 26.02.2014 r. w spra­ wie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz.Urz. UE L 94, s. 65 ze zm.); 2) dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z 26.02.2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE (Dz.Urz. UE L 94, s. 243 ze zm.); 3) dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2007/66/WE z 11.12.2007 r. zmie­ niająca dyrektywy Rady 89/665/EWG i 92/13/EWG w zakresie poprawy skutecz­ ności procedur odwoławczych w dziedzinie udzielania zamówień publicznych (Dz.Urz. UE L 335, s. 31); 4) dyrektywa Rady 89/665/EWG z 21.12.1989 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do stosowania procedur odwoławczych w zakresie udzielania zamówień publicznych na dostawy i roboty budowlane (Dz.Urz. WE L 395, s. 33 ze zm.); 5) dyrektywa Rady 92/13/EWG z 25.02.1992 r. koordynująca przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne odnoszące się do stosowania przepisów wspólno­ towych w procedurach zamówień publicznych podmiotów działających w sekto­ rach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji (Dz.Urz. WE L 76, s. 14 ze zm.); 6) dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z 13.07.2009 r. w spra­ wie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowla­ ne, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach 16 Irena Skubiszak-Kalinowska Rozdział 1. Przedmiot regulacji Art. 1 obronności i bezpieczeństwa i zmieniająca dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE (Dz.Urz. UE L 216, s. 76 ze zm.); 7) rozporządzenie Komisji (WE) 1422/2007 z 4.12.2007 r. zmieniające dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień (Dz.Urz. UE L 317, s. 34); 8) rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2340 z 15.12.2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE w odniesieniu do progów obowią­ zujących w zakresie procedur udzielania zamówień (Dz.Urz. UE L 330, s. 14); 9) rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2341 z 15.12.2015 r. zmieniające dyrekty­ wę 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień (Dz.Urz. UE L 330, s. 16); 10) rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2342 z 15.12.2015 r. zmieniające dyrektywę 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów obowią­ zujących w zakresie procedur udzielania zamówień (Dz.Urz. UE L 330, s. 18); 11) rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2170 z 24.11.2015 r. zmieniają­ ce dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień (Dz.Urz. UE L 307, s. 5); 12) rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2171 z 24.11.2015 r. zmieniają­ ce dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień (Dz.Urz. UE L 307, s. 7); 13) rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2172 z 24.11.2015 r. zmieniają­ ce dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień (Dz.Urz. UE L 307, s. 9); 14) rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1986 z 11.11.2015 r. ustanawia­ jące standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień pu­ blicznych i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 842/2011 (Dz.Urz. UE L 296, s. 1); 15) rozporządzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z 28.11.2007 r. zmieniające rozporzą­ dzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspól­ nego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień pu­ blicznych w zakresie zmiany CPV (Dz.Urz. UE L 74, s. 1). W dniu 28.07.2016 r. weszła w życie ustawa z 22.07.2016 r. o zmianie usta­ wy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1265). Irena Skubiszak-Kalinowska 17 Art. 2 Dział I. Przepisy ogólne Znowelizowane ustawą z 22.06.2016 r. – Prawo zamówień publicznych zostało zmienione: 1) ustawą z 20.05.2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. poz. 831; zmiany w Prawie zamówień publicznych weszły w życie 1.10.2016 r.); 2) ustawą z 5.09.2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. poz. 1579; zmiany w Prawie zamówień publicznych weszły w życie 7.10.2016 r.); 3) ustawą z 10.06.2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwaran­ towania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U. poz. 996; zmiany w Prawie zamówień publicznych weszły w życie 9.10.2016 r.); 4) ustawą z 21.10.2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. poz. 1920; ustawa weszła w życie 14.12.2016 r., z wyjątkiem art. 20 ust. 1 pkt 4–7 oraz ust. 3–5, art. 48 ust. 3 i art. 50 (dotyczących zamówień in -house oraz part­ nerstwa publiczno ­prywatnego), które wchodzą w życie 1.01.2017 r.). Art. 2. [Definicje ustawowe] Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) cenie – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. poz. 915); 1a) cyklu życia – należy przez to rozumieć wszelkie możliwe kolejne lub powiąza- ne fazy istnienia przedmiotu dostawy, usługi lub roboty budowlanej, w szcze- gólności badanie, rozwój, projektowanie przemysłowe, testowanie, produkcję, transport, używanie, naprawę, modernizację, zmianę, utrzymanie przez okres istnienia, logistykę, szkolenie, zużycie, wyburzenie, wycofanie i usuwanie; 2) dostawach – należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu z opcją lub bez opcji zakupu, które może obejmować dodatkowo rozmieszczenie lub instalację; 2a) dynamicznym systemie zakupów – należy przez to rozumieć ograniczony w cza- sie elektroniczny proces udzielania zamówień publicznych, których przedmio- tem są powszechnie dostępne usługi, dostawy lub roboty budowlane; 3) kierowniku zamawiającego – należy przez to rozumieć osobę lub organ, który – zgodnie z obowiązującymi przepisami, statutem lub umową – jest upraw- niony do zarządzania zamawiającym, z wyłączeniem pełnomocników ustano- wionych przez zamawiającego; 4) (uchylony); 5) najkorzystniejszej ofercie – należy przez to rozumieć ofertę: a) która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu i innych kryte- riów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego w szczegól- ności w przypadku zamówień w zakresie działalności twórczej lub nauko- wej, których przedmiotu nie można z góry opisać w sposób jednoznaczny 18 Irena Skubiszak-Kalinowska Rozdział 1. Przedmiot regulacji Art. 2 i wyczerpujący lub która najlepiej spełnia kryteria inne niż cena lub koszt, gdy cena lub koszt jest stała albo b) z najniższą ceną lub kosztem, gdy jedynym kryterium oceny jest cena lub koszt; 5a) newralgicznych robotach budowlanych – należy przez to rozumieć roboty bu- dowlane do celów bezpieczeństwa, które wiążą się z korzystaniem z informacji niejawnych, wymagają ich wykorzystania lub je zawierają; 5b) newralgicznym sprzęcie – należy przez to rozumieć sprzęt do celów bezpie- czeństwa, który wiąże się z korzystaniem z informacji niejawnych, wymaga ich wykorzystania lub je zawiera; 5c) newralgicznych usługach – należy przez to rozumieć usługi do celów bezpie- czeństwa, które wiążą się z korzystaniem z informacji niejawnych, wymagają ich wykorzystania lub je zawierają; 5d) obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć wynik całości robót budow- lanych w zakresie budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej, który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną; 6) ofercie częściowej – należy przez to rozumieć ofertę przewidującą, zgodnie z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wykonanie części za- mówienia publicznego; 7) ofercie wariantowej – należy przez to rozumieć ofertę przewidującą, zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, odmienny niż określony przez zamawiającego sposób wykonania zamówienia publicznego; 7a) postępowaniu o udzielenie zamówienia – należy przez to rozumieć postępo- wanie wszczynane w drodze publicznego ogłoszenia o zamówieniu lub prze- słania zaproszenia do składania ofert albo przesłania zaproszenia do negocja- cji w celu dokonania wyboru oferty wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, lub – w przypadku trybu zamó- wienia z wolnej ręki – wynegocjowania postanowień takiej umowy; 7b) protokole – należy przez to rozumieć dokument sporządzany przez zamawia- jącego w formie pisemnej, który potwierdza przebieg postępowania o udziele- nie zamówienia publicznego; 8) robotach budowlanych – należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojek- towanie i wykonanie robót budowlanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2c lub obiektu budowlanego, a także realizację obiektu bu- dowlanego, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określo- nymi przez zamawiającego; 8a) sprzęcie wojskowym – należy przez to rozumieć wyposażenie specjalnie za- projektowane lub zaadaptowane do potrzeb wojskowych i przeznaczone do użycia jako broń, amunicja lub materiały wojenne; 8b) sytuacji kryzysowej – należy przez to rozumieć: a) wojnę, Irena Skubiszak-Kalinowska 19 Art. 2 Dział I. Przepisy ogólne b) konflikt zbrojny, c) jakąkolwiek sytuację, w której wystąpiła lub nieuchronnie wystąpi szkoda, wyraźnie przekraczająca swoim rozmiarem szkody występujące w życiu co- dziennym oraz narażająca życie i zdrowie wielu osób lub mająca poważne następstwa dla dóbr materialnych, lub wymagająca podjęcia działań w celu dostarczenia ludności środków niezbędnych do przeżycia; 9) środkach publicznych – należy przez to rozumieć środki publiczne w rozu- mieniu przepisów o finansach publicznych; 9a) umowie ramowej – należy przez to rozumieć umowę zawartą między zama- wiającym a jednym lub większą liczbą wykonawców, której celem jest ustale- nie warunków dotyczących zamówień publicznych, jakie mogą zostać udzie- lone w danym okresie, w szczególności cen i, jeżeli zachodzi taka potrzeba, przewidywanych ilości; 9b) umowie o podwykonawstwo – należy przez to rozumieć umowę w formie pi- semnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwyko- nawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi pod- wykonawcami; 10) usługach – należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmio- tem nie są roboty budowlane lub dostawy; 11) wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego; 11a) zakupach cywilnych – należy przez to rozumieć zamówienia inne niż zamó- wienia, o których mowa w art. 131a ust. 1, które obejmują zamówienia na dostawy niewojskowe, roboty budowlane lub usługi do celów logistycznych; 12) zamawiającym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej obowiązaną do stosowania ustawy; 13) zamówieniach publicznych – należy przez to rozumieć umowy odpłatne za- wierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane; 14) zamówieniach sektorowych – należy przez to rozumieć zamówienia, o których mowa w art. 132 ust. 1; 15) zamówieniach w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa – należy przez to rozumieć zamówienia, o których mowa w art. 131a ust. 1; 16) oznakowaniu – należy przez to rozumieć zaświadczenie, poświadczenie lub każdy inny dokument, potwierdzający, że obiekt budowlany, produkt, usługa, proces lub procedura spełniają określone wymogi; 20 Irena Skubiszak-Kalinowska Rozdział 1. Przedmiot regulacji Art. 2 17) środkach komunikacji elektronicznej – należy przez to rozumieć środki komu- nikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadcze- niu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615) lub faks. Uwagi ogólne 1. Artykuł 2 zawiera zbiór definicji legalnych, które zostały sformułowane wyłącznie na potrzeby prawa zamówień publicznych. Słowniczek ten jest niezwykle istotny, gdyż część pojęć przyjętych na gruncie ustawy – Prawo zamówień publicznych (np. defini­ cja dostaw) ma odmienne znaczenie niż terminy uregulowane w Kodeksie cywilnym czy w innych aktach prawnych. W związku z powyższym konieczne jest posługiwanie się przy udzielaniu zamówień publicznych wskazanymi w omawianym artykule defi­ nicjami, zaś korzystanie z innych pojęć w tej materii może prowadzić do błędnej in­ terpretacji przepisów prawa. Warto jednak zaznaczyć, iż słowniczek np. w przypadku definicji ceny czy środków publicznych zawiera bezpośrednie odesłanie do znaczenia tych pojęć uregulowanych w odrębnych ustawach. Cena 2. Pojęcie ceny zostało uregulowane w art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z 9.05.2014 r. o infor­ mowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. poz. 915 ze zm.). Zgodnie z tymi przepisami cena to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towa­ ru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzo­ wym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową. Z powyższej definicji ceny wprost wynika, że obejmuje ona podatek VAT, w związku z tym mowa tu o kwocie brutto. Prawo zamówień publicznych nie reguluje waluty, w jakiej powinny być dokonywane transakcje rozliczeniowe pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. W art. 36 ust. 2 pkt 6 przewidziano jedynie, iż w przypadku, gdy Prawo zamówień publicznych nie stanowi inaczej, SIWZ zawiera informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowa­ dzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Zastosowanie w tym przypadku będzie miał art. 358 k.c., zgodnie z którym, jeżeli przedmiotem zobowiązania podlegającego wykonaniu na tery­ torium RP jest suma pieniężna wyrażona w walucie obcej, dłużnik może spełnić świad­ czenie w walucie polskiej, chyba że ustawa, orzeczenie sądowe będące źródłem zobowią­ zania lub czynność prawna zastrzega spełnienie świadczenia w walucie obcej. Wartość waluty obcej określa się według kursu średniego ogłaszanego przez Narodo­ wy Bank Polski z dnia wymagalności roszczenia, chyba że ustawa, orzeczenie sądowe Irena Skubiszak-Kalinowska 21 Art. 2 Dział I. Przepisy ogólne lub czynność prawna stanowi inaczej. W razie zwłoki dłużnika wierzyciel może żądać spełnienia świadczenia w walucie polskiej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu, w którym zapłata jest dokonana. Cykl życia produktu 3. Zgodnie z pkt 1a omawianego przepisu przez cykl życia produktu należy rozumieć wszelkie możliwe kolejne lub powiązane fazy istnienia przedmiotu dostawy, usługi lub roboty budowlanej, w szczególności badanie, rozwój, projektowanie przemysłowe, te­ stowanie, produkcję, transport, używanie, naprawę, modernizację, zmianę, utrzymanie przez okres istnienia, logistykę, szkolenia, zużycie, wyburzenie, wycofanie i usuwanie. Definicja ta w związku z nowelizacją dokonaną ustawą z 22.06.2016 r. o zmianie usta­ wy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1020) uległa rozszerzeniu w wyniku konieczności dostosowania przepisów prawa krajowego do porządku unijnego (dyrektywa 2014/24/UE). Wobec powyższego pojęcie cyklu ży­ cia oznacza okres funkcjonowania produktu i powinno być odnoszone do wszelkich przedmiotów zamówienia, tj. dostaw, usług, robót budowlanych. Ustawodawca szcze­ gółowo wskazuje na fazy życia produktu, które należy brać pod uwagę, tj. badanie, rozwój, projektowanie przemysłowe, testowanie, produkcję, transport, używanie, na­ prawę, modernizację, zmianę, utrzymanie przez okres istnienia, logistykę, szkolenia, zużycie, wyburzenie, wycofanie, usuwanie. Zgodnie z art. 91 ust. 3b i 3c p.z.p. kryterium kosztu można określić z wykorzystaniem rachunku kosztów cyklu życia. Rachunek kosztów cyklu życia może obejmować w szczególności koszty: 1) poniesione przez zamawiającego lub innych użytkowników związane z: a) nabyciem, b) użytkowaniem, w szczególności zużycie energii i innych zasobów, c) utrzymaniem, d) wycofaniem z eksploatacji, w szczególności koszty zbierania i recyklingu; 2) przypisywane ekologicznym efektom zewnętrznym, związane z cyklem życia pro­ duktu, usługi lub robót budowlanych, dotyczące emisji gazów cieplarnianych i in­ nych zanieczyszczeń oraz inne związane z łagodzeniem zmian klimatu, o ile ich wartość pieniężną można określić i zweryfikować. Zgodnie z art. 2 ust. 20 dyrektywy 2014/24/UE „cykl życia” oznacza wszystkie kolejne lub powiązane ze sobą etapy, w tym działania badawczo ­rozwojowe, które należy wy­ konać, produkcję, obrót i jego warunki, transport, użytkowanie i utrzymanie, w całym okresie istnienia produktu lub obiektu budowlanego lub świadczenia usługi, od naby­ cia surowca lub wytworzenia zasobów po wywóz, usunięcie i zakończenie obsługi lub użytkowania. 22 Irena Skubiszak-Kalinowska Rozdział 1. Przedmiot regulacji Art. 2 Rachunek czy inaczej analiza kosztów życia produktu (Life Cycle Cost – LCC) wywodzi się z dziedziny zarządzania przedsiębiorstwem. Dla zamówień publicznych jest to na­ rzędzie użyteczne w zakresie racjonalizacji dokonywania przez zamawiających wydat­ ków na zamówienia w perspektywie całego okresu użytkowania nabywanego produk­ tu. Pozwala zamawiającemu na wybór oferty najkorzystniejszej, oferującej najbardziej dla niego optymalny zakup z uwzględnieniem kosztów produktu lub usługi przez cały okres użytkowania, takich jak cena zakupu, koszty użytkowania, konserwacji i koszty utylizacji. Przy użyciu kryterium kosztu cyklu życia możliwy jest wybór oferty najkorzystniej­ szej kosztowo dla zamawiającego w perspektywie długookresowej uwzględniającej nie tylko wydatek początkowy, ale również inne koszty, które zamawiający będzie ponosił w związku z użytkowaniem nabywanego produktu. Całkowity koszt życia obliczany jest zatem z uwzględnieniem zarówno kosztów zakupu i instalacji, rocznych kosztów wydatków związanych z użytkowaniem (koszty energii elektrycznej, koszty obsługi i napraw, koszty eksploatacji) pomnożonych przez zakładaną liczbę lat użytkowania, jak i z uwzględnieniem takich czynników, jak stopa inflacji i stopa oprocentowania (dyskonta). Powyższe narzędzie umożliwia z jednej strony racjonalizację przez za­ mawiających wydatków związanych z nabyciem i użytkowaniem danego produktu, a z drugiej strony rozwój innowacyjności i optymalizację zaproponowanych w ofercie rozwiązań wchodzących w skład oferowanego produktu, np. wyposażenia nabywanego produktu zwiększającego jego walory użytkowe, zwiększenie niezawodności i dostęp­ ności części zamiennych, minimalizację kosztów związanych z bieżącą eksploatacją. Wymaga podkreślenia, że korzystanie z kryterium kosztu cyklu życia nie oznacza uzy­ skania przez zamawiającego dokładnych danych dotyczących wydatków związanych z użytkowaniem nabywanego produktu, ale danych szacunkowych uzyskiwane na po­ trzeby dokonania oceny ofert. Posłużenie się tym kryterium wymaga przedstawienia w specyfikacji istotnych warunków zamówienia konkretnych danych przyjętych przez zamawiającego do dokonywania obliczeń zgodnie z ustalonym wzorcem”1. Dostawa 4. Zgodnie z pkt 2 omawianego artykułu przez dostawę należy rozumieć nabywanie rze­ czy oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, najmu, do­ stawy, dzierżawy oraz leasingu z opcją lub bez opcji zakupu, które może obejmować dodatkowo rozmieszczenie lub instalację. Jak zostało już wskazane, pojęcie dostawy należy do grupy autonomicznych definicji, które zostały stworzone na potrzeby Prawa zamówień publicznych. W związku z powyższym dostawę należy interpretować od­ miennie niż na gruncie art. 605 k.c., zgodnie z którym przez umowę dostawy dostawca 1 J. Sadowy (red.), Kryteria oceny ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego – przykłady i zasto- sowanie, Warszawa 2011, s. 25. Irena Skubiszak-Kalinowska 23 Art. 2 Dział I. Przepisy ogólne zobowiązuje się do wytworzenia rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, oraz do ich dostarczania częściami albo periodycznie, a odbiorca zobowiązuje się do odebrania tych rzeczy i do zapłacenia ceny. Definicja legalna w Prawie zamówień publicznych ma zdecydowanie szerszy zakres niż ta uregulowana w Kodeksie cywilnym. Na grun­ cie Prawa zamówień publicznych wykonawcą może być podmiot, który niekoniecz­ nie jest wytwórcą (producentem) danej rzeczy, ale jest podmiotem pośredniczącym. Przedmiotem dostawy są rzeczy oraz inne dobra. Na podstawie art. 45 k.c. rzeczami są tylko przedmioty materialne. Zgodnie z powszechnie akceptowanym stanowiskiem w literaturze przedmiotu rzeczami są materialne części przyrody w stanie pierwotnym lub przetworzonym, na tyle wyodrębnione w sposób naturalny lub sztuczny, że w sto­ sunkach społeczno ­gospodarczych mogą być traktowane jako samoistne. W wyniku nowelizacji z 22.06.2016 r. definicja dostaw uległa rozszerzeniu poprzez wskazanie, że dostawy obejmują także leasing z opcją lub bez opcji zakupu oraz mogą obejmować dodatkowo rozmieszczenie lub instalację. Ustawodawca przykładowo wskazał na umowy, w wyniku których mogą być realizo­ wane dostawy, tj.: 1 ) umowa sprzedaży – zgodnie z art. 535 k.c. „przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a ku­ pujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę”; 2 ) umowa dostawy – zgodnie z art. 605 k.c. „przez umowę dostawy dostawca zobo­ wiązuje się do wytworzenia rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku oraz do ich dostarczania częściami albo periodycznie, a odbiorca zobowiązuje się do odebra­ nia tych rzeczy i do zapłacenia ceny”; 3 ) umowa najmu – zgodnie z art. 659 k.c. „przez umowę najmu wynajmujący zobo­ wiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieozna­ czony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Czynsz może być oznaczony w pieniądzach lub w świadczeniach innego rodzaju”; 4 ) umowa dzierżawy – zgodnie z art. 693 k.c. „przez umowę dzierżawy wydzierża­ wiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożyt­ ków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz. Czynsz może być zastrzeżony w pienią­ dzach lub świadczeniach innego rodzaju. Może być również oznaczony w ułam­ kowej części pożytków”; 5) umowa leasingu – zgodnie z art. 7091 k.c. „przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnio­ nych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodze­ niu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego”. 24 Irena Skubiszak-Kalinowska Rozdział 1. Przedmiot regulacji Art. 2 Dynamiczny system zakupów 5. Zgodnie z pkt 2a omawianego artykułu przez dynamiczny system zakupów należy ro­ zumieć ograniczony w czasie elektroniczny proces udzielania zamówień publicznych, których przedmiotem są powszechnie dostępne usługi, dostawy lub roboty budowlane. W związku z nowelizacją z 22.06.2016 r. przedmiot dynamicznego systemu zakupów został rozszerzony przez dodanie do definicji robót budowlanych. Szczegółowe uregu­ lowania dotyczące dynamicznego systemu zakupów znajdują się w rozdziale 2 Prawa zamówień publicznych (art. 102–104g). Zgodnie z art. 102 p.z.p.: „1. Zamawiający może ustanowić dynamiczny system zakupów oraz udzielać zamówień objętych tym systemem, stosując odpowiednio przepisy dotyczące udzielania zamówie­ nia w trybie przetargu ograniczonego, jeżeli przepisy art. 102–104 nie stanowią inaczej. 1a. Dynamiczny system zakupów może zostać podzielony na kategorie dostaw, usług lub robót budowlanych, zdefiniowane na podstawie cech zamówień, które będą udzie­ lane w ramach danej kategorii. Cechy te mogą, w szczególności, dotyczyć dopuszczal­ nej wielkości późniejszych zamówień lub obszaru geograficznego, na którym później­ sze zamówienia będą realizowane. 3a. W przypadku zmiany czasu trwania dynamicznego systemu zakupów zamawiający zmienia ogłoszenie o zamówieniu. 4. Zamawiający nie może wykorzystywać dynamicznego systemu zakupów do ograni­ czania konkurencji”. W motywach nr 63–66 dyrektywy 2014/24/UE dotyczących dynamicznego systemu zakupów stwierdza się: „(63) Na podstawie dotychczasowych doświadczeń istnieje również konieczność do­ stosowania przepisów regulujących dynamiczne systemy zakupów, aby umożliwić in­ stytucjom zamawiającym pełne wykorzystanie możliwości oferowanych przez ten in­ strument. Systemy te należy uprościć, w szczególności poprzez ich realizację w drodze procedury ograniczonej, eliminując w ten sposób konieczność składania ofert orien­ tacyjnych, uznanych za jedno z głównych obciążeń związanych z dynamicznymi sys­ temami zakupów. Zatem każdy wykonawca, który złoży wniosek o dopuszczenie do udziału i który spełnia kryteria kwalifikacji, powinien mieć możliwość udziału w po­ stępowaniach o udzielanie zamówień prowadzonych na podstawie dynamicznego sys­ temu zakupów w okresie jego ważności. Ten sposób dokonywania zakupów umożliwia instytucji zamawiającej korzystanie ze szczególnie szerokiej gamy ofert, a co za tym idzie, zapewnia optymalne wykorzystanie środków publicznych dzięki szerokiej kon­ kurencji w odniesieniu do powszechnie używanych lub gotowych produktów, robót budowlanych lub usług, które są ogólnie dostępne na rynku. Irena Skubiszak-Kalinowska 25 Art. 2 Dział I. Przepisy ogólne (64) Analiza tych wniosków o dopuszczenie do udziału powinna zazwyczaj być prze­ prowadzona w ciągu maksymalnie 10 dni roboczych, mając na uwadze fakt, że ocena kryteriów kwalifikacji będzie się odbywać na podstawie uproszczonych wymogów do­ tyczących dokumentacji określonych w niniejszej dyrektywie. Jednak gdy dynamicz­ ny system zakupów jest ustanawiany po raz pierwszy, instytucje zamawiające mogą – w odpowiedzi na pierwszą publikację ogłoszenia o zamówieniu lub na zaproszenia do potwierdzenia zainteresowania – otrzymać tak dużą liczbę wniosków o dopusz­ czenie do udziału, że mogą potrzebować więcej czasu na ich analizę. Powinno to być dopuszczalne, pod warunkiem że przed przeanalizowaniem wszystkich wniosków, nie zostanie rozpoczęte żadne konkretne postępowanie o udzielenie zamówienia. Instytu­ cje zamawiające powinny mieć swobodę w organizowaniu sposobu analizy wniosków o dopuszczenie do udziału, na przykład postanawiając analizować je tylko raz w tygo­ dniu, pod warunkiem że dotrzymane są terminy rozpatrzenia każdego wniosku. (65) W każdej chwili w okresie ważności dynamicznego systemu zakupów instytu­ cje zamawiające powinny mieć możliwość zażądania od wykonawców przedłożenia – w odpowiednim terminie – nowego i zaktualizowanego oświadczenia własnego o spełnieniu kryteriów kwalifikacji jakościowej. Należy pamiętać, że przewidziana w ogólnych przepisach niniejszej dyrektywy dotyczących środków dowodowych moż­ liwość zwrócenia się do wykonawców o przedłożenie dokumentów potwierdzających i obowiązek ich przedłożenia przez oferenta, któremu udzielono zamówienia, ma za­ stosowanie również do dynamicznych systemów zakupów. (66) Aby zwiększyć możliwości udziału małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w dy­ namicznym systemie zakupów na dużą skalę, na przykład w systemie obsługiwanym przez centralną jednostkę zakupującą, dana instytucja zamawiająca powinna być w stanie przedstawić ten system w obiektywnie określonych kategoriach produktów, robót budow­ lanych lub usług. Kategorie te powinny być określone przez odniesienie do obiektywnych czynników, które mogą obejmować na przykład maksymalną dopuszczalną wielkość konkretnych zamówień udzielanych w ramach danej kategorii lub konkretny obszar geograficzny, w którym konkretne zamówienia mają być realizowane. Gdy dynamiczny system zakupów podzielony jest na kategorie, instytucja zamawiająca powinna stosować kryteria kwalifikacji proporcjonalne do cech charakterystycznych danej kategorii”. Kierownik zamawiającego 6. Kierownikiem zamawiającego jest osoba lub organ, który zgodnie z obowiązujący­ mi przepisami, statutem lub umową jest uprawniony do zarządzania zamawiającym, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez zamawiającego. Kierownikiem zamawiającego może być osoba fizyczna (np. w gminie kierownikiem zamawiającego będzie wójt, burmistrz, prezydent, w przedsiębiorstwie państwowym 26 Irena Skubiszak-Kalinowska Rozdział 1. Przedmiot regulacji Art. 2 – dyrektor przedsiębiorstwa) lub organ kolegialny (zarząd, rada nadzorcza2). W przy­ padku spółek kapitałowych kierownikiem zamawiającego będzie zarząd, który zgodnie z art. 201 k.s.h. (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) i art. 368 k.s.h. (spółka ak­ cyjna) prowadzi sprawy spółki oraz ją reprezentuje. W przypadku spółek osobowych kierownikiem zamawiającego będzie odpowiednio: 1) w spółce jawnej – wspólnicy prowadzący sprawy spółki; 2) w spółce partnerskiej – partnerzy prowadzący sprawy spółki; 3) w spółce komandytowej i spółce komandytowo ­akcyjnej – komplementariusze prowadzący sprawy spółki. W piśmiennictwie wskazuje się, że jeśli w postępowaniu o udzielenie zamówienia pu­ blicznego bierze udział – jako wykonawca – prezes spółki, to wówczas czynności kie­ rownika zamawiającego w całym postępowaniu wypełnia rada nadzorcza spółki3. Kierownikiem zamawiającego może być także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. Kierownikiem zamawiającego może być także osoba, która zarządza zamawiającym na podstawie umowy cywilnoprawnej (kontraktu menedżerskiego), a także syndyk w przypadkach określonych w art. 312 ustawy z 28.02.2003 r. – Prawo upadłościowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r., poz. 233 ze zm.). Kierownikiem zamawiającego, zgodnie z treścią pkt 3 omawianego artykułu, nie może być pełnomocnik (co ma również zastosowanie do prokurentów, gdyż proku­ ra jest szczególnym rodzajem pełnomocnictwa, przewidzianym dla przedsiębiorców). Pełnomocnik działa bowiem w imieniu i na rzecz mocodawcy, w związku z tym kie­ rownik zamawiającego nie może uniknąć odpowiedzialności poprzez ustanowienie pełnomocnika. Prawa i obowiązki kierownika zamawiającego reguluje w sposób szczegółowy Pra­ wo zamówień publicznych. Artykuł 18 p.z.p. przedstawia zasady odpowiedzialności kierownika zamawiającego, zaś art. 19–21 p.z.p. dotyczą sposobu powołania, zadań, składu i struktury organizacji komisji przetargowej, która stanowi zespół pomocniczy kierownika zamawiającego. 2 Zob. Opinia UZP, Definicja kierownika zamawiającego w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicz- nych w związku z przepisami ustawy o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych oraz ustawy o służbie cywilnej, www.uzp.gov.pl/baza­ wiedzy/interpretacja­ przepisow/opinie­ dotyczace­ ustawy­ pzp/ inne/definicja­ kierownika­ zamawiajacego­ w­ rozumieniu­ art.­ 2­ pkt­ 3­ ustawy­ prawo­ zamowien­ publicznych­ w­ zwiazku­ z­ przepisami­ ustawy­ o­ panstwowym­ zasobie­ kadrowym­ i­ wysokich­ stanowiskach­ panstwowych­ oraz­ ustawy­ o­ sluzbie­ cywilnej (dostęp: 31.01.2017 r.). spółki może być wykonawcą zamówienia, http://biznes.gazetaprawna.pl/ 3 W. Dzierżanowski, Prezes artykuly/5687,prezes ­spolki ­moze ­byc ­wykonawca ­zamowienia.html (dostęp: 31.01.2017 r.). Irena Skubiszak-Kalinowska 27 Art. 2 Dział I. Przepisy ogólne Najkorzystniejsza oferta 7. Oferta najkorzystniejsza to taka, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia, albo oferta z naj­ niższą ceną lub kosztem, w przypadku gdy jedynym kryterium jest cena lub koszt. Zgodnie z art. 91 ust. 2 p.z.p. kryteriami oceny ofert są cena lub koszt albo cena lub koszt i inne wskaźniki odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności: 1) jakość, w tym parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne; 2) aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 22 ust. 2 p.z.p., dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników; 3) aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówie­ nia; albo koszt. 4) aspekty innowacyjne; 5) organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do reali­ zacji zamówienia, jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamó­ wienia; 6) serwis posprzedażowy oraz pomoc techniczna, warunki dostawy, takie jak termin dostawy, sposób dostawy oraz czas dostawy lub okres realizacji. A zatem pod pojęciem najkorzystniejszej oferty należy uznawać ofertę, która: 1) przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów odnoszą­ cych się do przedmiotu zamówienia publicznego lub 2) najlepiej spełnia kryteria inne niż cena lub koszt, gdy cena (lub koszt) jest stała, 3) zawiera najniższą cenę (lub koszt), gdy jedynym kryterium oceny jest cena lub Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty, zamawiający wybiera więc ofertę: 1) o najlepszej relacji jakości i ceny – w tej sytuacji wykonawcy konkurować będą zarówno ceną (kosztem), jak i jakością; 2) o najwyższej jakości możliwej do uzyskania za z góry podaną cenę lub koszt – w takim przypadku walka konkurencyjna pomiędzy uczestnikami postępowania będzie odbywać się w zakresie jakości; 3) najtańszą – gdy cena jest jedynym kryterium zgodnie z art. 91 ust. 2a p.z.p. (w tym przypadku wykonawcy będą konkurować wyłącznie ceną). Newralgiczne roboty budowlane 8. Przez pojęcie newralgicznych robót budowlanych należy rozumieć roboty budowla­ ne do celów bezpieczeństwa, które wiążą się z korzystaniem z informacji niejaw­ 28 Irena Skubiszak-Kalinowska Rozdział 1. Przedmiot regulacji Art. 2 nych, wymagają ich wykorzystania lub je zawierają. Termin ten został wprowadzony do Prawa zamówień publicznych ustawą z 12.10.2012 r. o zmianie ustawy – Pra­ wo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. poz. 1271), kiedy została wprowadzona nowa kategoria zamówień w dzie­ dzinie obronności i bezpieczeństwa w związku z koniecznością dostosowania prze­ pisów prawa krajowego do unijnego. Newralgiczne roboty budowlane są to roboty budowlane o specjalnym przeznaczeniu, np. budowa budynków służb specjalnych. Definicja przyjęta na gruncie Prawa zamówień publicznych jest tożsama z definicją dyrektywy 2009/81/WE. Newralgiczny sprzęt 9. Pojęcie newralgicznego sprzętu, podobnie jak pojęcie newralgicznych robót budowla­ nych, zostało wprowadzone nowelizacją z 12.10.2012 r. Zgodnie z pkt 5b omawianego artykułu przez newralgiczny sprzęt należy rozumieć sprzęt do celów bezpieczeństwa, który wiąże się z korzystaniem z informacji niejawnych, wymaga ich wykorzystania lub je zawiera. Definicja przyjęta na gruncie Prawa zamówień publicznych jest tożsa­ ma z definicją implementowanej dyrektywy 2009/81/WE. Newralgiczne usługi 10. Newralgiczne usługi (tak jak newralgiczne roboty budowlane oraz newralgiczny sprzęt) zostały wprowadzone nowelizacją z 12.10.2012 r. Zgodnie z art. 2 pkt 5c p.z.p. przez newralgiczne usługi należy rozumieć usługi do celów bezpieczeństwa, które wiążą się z korzystaniem z informacji niejawnych, wymagają ich wykorzystania lub je zawierają. Definicja przyjęta na gruncie Prawa zamówień publicznych jest tożsama z definicją implementowanej dyrektywy 2009/81/WE. Obiekt budowlany 11. Zgodnie z art. 2 pkt 5d p.z.p. przez obiekt budowlany należy rozumieć wynik całości robót budowlanych w zakresie budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej, który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną. Zgodnie z art. 1 pkt 3 dyrektywy 2009/81/WE terminem „obiekt budowlany” określa się wynik całości ro­ bót w zakresie budownictwa lub inżynierii, który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną. W związku z powyższym obiektem może być zespół czy kompleks obiektów w rozumieniu prawa budowlanego, który ma na celu spełnianie określonej funkcji gospodarczej lub technicznej. Szacując wartość robót budowlanych, niezbędnych do realizacji obiektu budowlanego w rozumieniu przepisów Prawa za­ mówień publicznych, nawet jeżeli roboty te odnoszą się do różnych obiektów budow­ lanych w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, ale tworzą jedno zamierzenie budowlane wyznaczone wspólną funkcją gospodarczą i techniczną, jaką inwestycja ta Irena Skubiszak-Kalinowska 29 Art. 2 Dział I. Przepisy ogólne ma spełniać, zamawiający powinien dokonać łącznego szacowania, sumując wartość robót składających się na to zamierzenie4. Zgodnie z opinią UZP: „W orzecznictwie ETS (obecnie TSUE) istnienie obiektu bu­ dowlanego powinno być oceniane w związku z funkcją gospodarczą lub techniczną rezultatu wykonanych robót budowlanych. Obiektem może być zatem przykładowo określony budynek spełniający funkcję teatru, pływalni lub inna budowla typu most czy tunel. Jednocześnie za obiekt budowlany w rozumieniu nowej definicji uzna­ ny zostanie także zespół czy kompleks obiektów w rozumieniu prawa budowlanego mający pełnić określoną funkcję gospodarczą lub techniczną, np. zespół rekreacyjno­ ­wypoczynkowy, w ramach którego funkcjonować będą odrębne budynki pływalni, siłowni, sali gimnastycznej, spa, korty tenisowe, parkingi itp. Wobec powyższego sza­ cując wartość robót budowlanych, niezbędnych do realizacji obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy Pzp, nawet jeżeli roboty te odnoszą się do różnych obiektów budowlanych w rozumieniu prawa budowlanego, ale składają się na jedno zamierzenie budowlane wyznaczone wspólną funkcją gospodarczą i techniczną, jaką ta inwestycja budowlana ma pełnić, zamawiający powinien dokonać łącznego szacowania, sumując wartość robót składających się na ww. zamierzenie”5. Zgodnie z motywem 9 dyrektywy 2014/24/UE „wykonanie obiektu budowlanego speł­ niającego wymogi określone przez instytucję zamawiającą wymaga uprzedniego pod­ jęcia przez daną instytucję środków służących określeniu rodzaju obiektu lub co naj­ mniej wywarcia przez nią decydującego wpływu na jego projekt. Fakt, czy wykonawca wykonuje całość lub część obiektu budowlanego własnymi środkami, czy też zapewnia ich wykonanie w inny sposób, nie powinien zmienić klasyfikacji danego zamówienia jako zamówienia na roboty budowlane, o ile dany wykonawca przyjmuje bezpośrednie lub pośrednie zobowiązanie, które jest prawnie możliwe do wyegzekwowania, do za­ pewnienia wykonania danych robót budowlanych”. Oferta częściowa 12. Pod pojęciem oferty częściowej należy rozumieć ofertę przewidującą, zgodnie z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wykonanie części zamówienia publicz­ nego. Zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 1 p.z.p., w przypadku gdy przepisy ustawy nie stano­ wią inaczej, specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera opis części zamó­ wienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. W dotychczasowym stanie prawnym kwestię podziału zamówienia na części regulował m.in. art. 82 ust. 2 i 3 p.z.p., a w związku z nowelizacją z 22.06.2016 r. został on zastąpiony przez nowy 4 Opinia UZP, Opis i szacowanie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, https://www.uzp.gov.pl/baza­ wiedzy/ interpretacja­ przepisow/opinie­ dotyczace­ ustawy ­pzp/przygotowanie,­wszczecie­ i ­przebieg­ postepowania­ o­ udziele nie­ zamowienia­ publicznego/opis ­i­ szacowanie­ przedmiotu­ zamowienia ­na­ roboty­ budowlane (dostęp: 17.12.2016 r.). 5 Opinia UZP, Opis i szacowanie... 30 Irena Skubiszak-Kalinowska Rozdział 1. Przedmiot regulac
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo zamówień publicznych. Komentarz
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: