Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00016 003290 20998099 na godz. na dobę w sumie
Prawo zamówień publicznych z wprowadzeniem. Omówienie przepisów po nowelizacjach podwykonawczej i progowej - ebook/pdf
Prawo zamówień publicznych z wprowadzeniem. Omówienie przepisów po nowelizacjach podwykonawczej i progowej - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 332
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-6509-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> zamówienia publiczne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Stan prawny: maj 2014 r.

Publikacja ułatwi właściwą interpretację przepisów wprowadzonych nowelizacjami „podwykonawczą” i „progową” oraz działanie na rynku zamówień publicznych zgodnie z obowiązującym prawem.

Książka zawiera:

Ustawa z   29.1.2004  r. – Prawo zamówień publicznych, została znowelizowana czterokrotnie od opublikowania tekstu jednolitego (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.):

Najważniejszymi z nowelizacji są dwie ostatnie:

Nowelizacją podwykonawczą wprowadzono definicję podwykonawstwa w zamówieniach publicznych. Do pewnego stopnia nawiązuje ona do  funkcjonującej od lat regulacji zawartej w Kodeksie cywilnym (art. 6471), dotyczącej podwykonawstwa.

Nowelizacja progowa podniosła do prawie 156 000 zł brutto próg obowiązywania przepisów PrZamPublU przy udzielaniu zamówień publicznych. W związku z brakiem precyzyjnych norm udzielania zamówień podprogowych pojawiają się istotne różnice interpretacyjne, czy dana czynność zamawiającego nadal mieści się w granicach środków dostępnych prawem. Nie ma obowiązku zawierania umów w formie pisemnej, sporządzania pisemnego protokołu postępowania, obowiązku pisemności składanych ofert ani pisemnej formy porozumiewania się z wykonawcami.

W niniejszej publikacji przedstawiono praktyczne wskazówki, jak:

 

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Prawo zamówień publicznych z wprowadzeniem Ustawa z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych, została znowelizowana czterokrotnie od opublikowania tekstu jednolitego (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.). Do treści normatywnej wprowadzono kilka nowych rozwiązań, mody- fikacji i przekształceń przepisów. Najważniejszymi z nowelizacji są dwie ostatnie: • podwykonawcza – wprowadzająca do systemu zamówień publicznych komp lek­ sowe regulacje dotyczące podwykonawstwa oraz • progowa – podnosząca minimalny próg stosowania PrZamPublU do 30 000 euro oraz znacznie modyfikująca udzielanie zamówień w zakresie działalności naukowej i kulturalnej. Nowelizacją podwykonawczą wprowadzono definicję podwykonawstwa w za- mówieniach publicznych. Do pewnego stopnia nawiązuje ona do funkcjonu­ jącej od lat regulacji zawartej w Kodeksie cywilnym (art. 6471), dotyczącej podwykonawstwa. Nowelizacja progowa podniosła do prawie 156 000 zł brutto próg obowiązy- wania przepisów PrZamPublU przy udzielaniu zamówień publicznych. W związku z brakiem precyzyjnych norm udzielania zamówień podprogowych pojawiają się istotne różnice interpretacyjne, czy dana czynność zamawiającego nadal mieści się w granicach środków dostępnych prawem. Nie ma obowiązku za- wierania umów w formie pisemnej, sporządzania pisemnego protokołu postę- powania, obowiązku pisemności składanych ofert ani pisemnej formy porozu- miewania się z wykonawcami. W niniejszej publikacji przedstawiono praktyczne wskazówki, jak: • interpretować zmienione przepisy, • podejmować trafne decyzje przy udzielaniu zamówień publicznych oraz • uzasadnić dokonane działania i wybory. P r a w o z a m ó w e ń p u b i l i c z n y c h z w p r o w a d z e n e m i PRZETARGI DLA PRAKTYKÓW Prawo zamówień publicznych z wprowadzeniem Omówienie przepisów po nowelizacjach podwykonawczej i progowej Arkadiusz Szyszkowski ■ najważniejsze zagadnienia po zmianach ■ tekst ustawy i aktów wykonawczych ■ wybrane orzecznictwo i opinie ■ odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania Arkadiusz Szyszkowski Prawo zamówień publicznych z wprowadzeniem Omówienie przepisów po nowelizacjach podwykonawczej i progowej Prawo zamówień publicznych z wprowadzeniem 1. wydanie Stan prawny: maj 2014 r. Autor: Arkadiusz Szyszkowski Redakcja: Paulina Kallas Projekt okładki: Dariusz Ziach Wydawnictwo C.H.Beck 2014 Opinie zawarte w niniejszej publikacji wyrażają osobisty punkt widzenia Autorów. Wydawnictwo C.H.Beck nie ponosi odpowiedzialności za zawarte w niej informacje. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa tel. : 22 31 12 222 faks: 22 33 77 601 www.beckinfobiznes.pl Skład i łamanie: DTP Art Druk: PWP Interdruk, Warszawa ISBN: 978-83-255-6508-4 ISBN e-book 978-83-255-6509-1 Spis treści Nota biograficzna ...................................................................................................................................................... Wykaz skrótów ............................................................................................................................................................ 1. Wprowadzenie ........................................................................................................................................................ 1.1. Informacje ogólne .......................................................................................................................................... 1.2. Dział I. Przepisy ogólne ................................................................................................................................. 1.2.1. Rozdział 1. Przedmiot regulacji ...................................................................................................... 1.2.2. Rozdział 2. Zasady udzielania zamówień publicznych .......................................................... 1.2.3. Rozdział 3. Ogłoszenia ....................................................................................................................... 1.3. Dział II. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego ....................................................... 1.3.1. Rozdział 1. Zamawiający i wykonawcy ........................................................................................ 1.3.2. Rozdział 2. Przygotowanie postępowania ................................................................................. 1.3.3. Rozdział 3. Tryby udzielania zamówień publicznych ............................................................. 1.3.4. Rozdział 4. Wybór najkorzystniejszej oferty .............................................................................. 1.4. Dział III. Przepisy szczególne ....................................................................................................................... 1.5. Dział IV. Umowy w sprawach zamówień publicznych ....................................................................... 1.6. Dział V. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych .................................................................................... 1.6.1. Rozdział 1. Zakres działania ............................................................................................................. 1.6.2. Rozdział 2. Kontrola udzielania zamówień ................................................................................ 1.7. Dział VI. Środki ochrony prawnej ............................................................................................................... 1.7.1. Rozdział 1. Przepisy wspólne .......................................................................................................... 1.7.2. Rozdział 2. Odwołanie ....................................................................................................................... 1.7.3. Rozdział 3. Skarga do sądu .............................................................................................................. 2. Wybór aktów prawnych ..................................................................................................................................... 2.1. Ujednolicony tekst ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) ............................................................................................................ 2.2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 19.2.2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013 r. poz. 231) ............................................................... 2.3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 23.12.2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1692) ................................................................................................... 2.4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 23.12.2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1735) .............................. 2.5. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 3.12.2012 r. w sprawie wykazu robót VII IX 1 1 2 2 12 13 14 14 21 27 33 38 38 46 46 47 48 48 48 50 53 53 200 210 211 budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1372) ................................................................................................ 213 III Spis treści 2.6. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 10.5.2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz.U. Nr 96, poz. 559) .......................................................................................................... 2.7. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 15.3.2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U. Nr 41, poz. 238) .................................................................................. 2.8. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 28.1.2010 r. w sprawie wykazu usług 226 229 o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym (Dz.U. Nr 12, poz. 68) ................................... 233 3. Wybór orzecznictwa ............................................................................................................................................ 3.1. Wyroki Sądu Najwyższego ........................................................................................................................... 239 239 3.1.1. Zatrzymanie wadium uzasadnione, gdy dokument nie został uzupełniony I – Wyrok Sądu Najwyższego z 7.11.2013 r., sygn. V CSK 531/12 .......................................... 239 3.1.2. Zatrzymanie wadium uzasadnione, gdy dokument nie został uzupełniony II – Wyrok SN z 10.5.2013 r., sygn. I CSK 422/12, niepubl. ......................................................... 241 3.1.3. Zatrzymanie wadium uzasadnione, gdy dokument nie potwierdza spełniania warunku – Wyrok SN z 7.11.2012 r., sygn. IV CSK 121/12 ...................................................... 3.2. Orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych ........ 3.2.1. Z wolnej ręki taniej – Uchwała KIO z 19.3.2012 r., sygn. KIO/KD 30/12 ............................ 3.2.2. Zobowiązanie konieczne w oryginale – wyrok KIO z 6.4.2011 r., sygn. KIO 636/11 ..... 3.2.3. Zobowiązanie niekonieczne w oryginale – wyrok KIO z 8.10.2012 r., 243 247 247 255 sygn. KIO 2027/12; KIO 2043/12 ..................................................................................................... 257 3.3. Orzeczenia Głównej Komisji Orzekającej 3.3.1. Art. 6a nie uzasadnia wyłączenia spod PrZamPublU – orzeczenie GKO z 19.7.2012 r., sygn. BDF1/4900/59/59/12/77 ........................................................................................................ 3.4. Opinie Urzędu Zamówień Publicznych ........................................................................................................ 260 265 3.4.1. Omyłki i błędy w ofertach wykonawców – analiza na przykładzie orzecznictwa sądów okręgowych i Krajowej Izby Odwoławczej (www.uzp.gov.pl) ............................... 265 3.4.2. Podwykonawstwo – nowelizacja Prawa zamówień publicznych ustawą z 8.11.2013 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1473) ................................................................................................................. 4. Odpowiedzi na pytania ...................................................................................................................................... 4.1. Wartość zamówienia przy aneksowaniu umowy podprogowej ................................................. 4.2. Sprawozdanie z udzielonych zamówień a dotacje .......................................................................... 4.3. Zakup biletów na przejazd MPK .............................................................................................................. 4.4. Referencja a faktura ..................................................................................................................................... 4.5. Zamówienie podprogowe w projekcie wieloletnim ....................................................................... 4.6. Cechy poświadczenia .................................................................................................................................. 4.7. Tytuł dokumentu poświadczającego doświadczenie ..................................................................... 4.8. Inne dokumenty jako poświadczenie ................................................................................................... 4.9. Uzasadnione przyczyny braku poświadczenia .................................................................................. 4.10. Doświadczenie w realizacji imprezy masowej ................................................................................... 4.11. Doświadczenie w realizacji imprezy kulturalnej ............................................................................... 4.12. Tajemnica przedsiębiorstwa a kryteria obowiązkowe .................................................................... 4.13. Wadium w ogłoszeniu ................................................................................................................................ 4.14. Zaległości w podatkach a wykluczenie z postępowania ............................................................... 4.15. Dzielenie zamówień na roboty budowlane ........................................................................................ 280 287 287 288 289 290 290 291 291 292 292 292 297 298 299 300 302 IV Spis treści 4.16. Regulamin udzielania zamówień poniżej 30 000 euro przez szpital ......................................... 4.17. Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca wiedzę projektanta po złożeniu oferty przez 303 wykonawcę ..................................................................................................................................................... 304 4.18. Opis przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych przy zamówieniach poniżej 30 000 euro ....................................................................................................... 4.19. Stosowanie PrZamPublU przez spółkę zależną uczelni .................................................................. 4.20. Zamówienia na szkolenie poniżej 30 000 euro .................................................................................. 4.21. Opłaty komunalne a PrZamPublU .......................................................................................................... 4.22. Sprawozdanie w zakresie małych zamówień ..................................................................................... 4.23. Dopuszczalność zmiany umowy ramowej .......................................................................................... 4.24. Zamówienia w zakresie działalności kulturalnej ............................................................................... 4.25. Równoważność w zamówieniach poniżej 30 000 euro .................................................................. 4.26. Zamówienie na badania naukowe ......................................................................................................... 4.27. Coroczne zamówienia do 30 000 euro ................................................................................................. 305 306 307 308 309 310 311 313 314 315 V Nota biograficzna Arkadiusz Szyszkowski – prawnik, doktorant Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akade- mii Nauk, były pracownik Departamentu Administracji Publicznej MSWiA, Departa- mentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych, Departamentu Prawnego i Zamówień Publicznych MSZ. Absolwent Podyplomowego Studium Integracji Europejskiej w Krajo- wej Szkole Administracji Publicznej. Pracownik administracji publicznej i finansowej. Współautor i redaktor merytoryczny publikacji „Przetargi w praktyce. Poradnik zamawia- jącego i oferenta” (wyd. C.H.Beck 2003–2013), współautor komentarza do Prawa zamówień publicznych (ODDK 2010). Ponadto autor licznych publikacji dotyczących zamówień publicznych w „Rzeczypospolitej”, „Monitorze Zamówień Publicznych”, „Prawie Przedsię- biorcy”, „Monitorze Prawniczym”, „Przetargach Publicznych”. Wykładowca/trener w Społecznej Akademii Nauk oraz na Politechnice Warszawskiej. Prowadzi liczne szkolenia z zakresu zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-pry- watnego, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Praktyk zamówień publicznych – wykonuje funkcję kierownika zamawiającego w dużej instytucji publicznej. VII Wykaz skrótów Akty prawne FinPublU .................. ustawa z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) KC .............................. ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121) KPC ........................... ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 101) PrZamPublU ........... ustawa z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Pozostałe skróty Dz.U. .......................... dziennik ustaw Dz.Urz. ...................... dziennik urzędowy GKO .......................... Główna Komisja Orzekająca KIO ............................ Krajowa Izba Odwoławcza KRK ........................... Krajowy Rejestr Karny KRS ........................... Krajowy Rejestr Sądowy niepubl. ..................... niepublikowany RKO .......................... Regionalna Komisja Orzekająca S.A. ............................ Sąd Apelacyjny SIWZ ......................... specyfikacja istotnych warunków zamówienia sp. z o.o. ..................... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SWTiORB ................ specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych t.j. ............................... tekst jednolity ZNWU ...................... Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ZUS ........................... Zakład Ubezpieczeń Społecznych IX 1. Wprowadzenie 1.1. Informacje ogólne Ustawa z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (PrZamPublU), została znowelizowana czterokrotnie od opublikowania tekstu jednolitego (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.). Do treści normatywnej wprowadzono kilka nowych rozwiązań, modyfikacji i przekształceń przepisów. Od opublikowania tekstu jednolitego ustawodawca dokonał następują- cych nowelizacji: 1) ustawa z 26.7.2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 984); 2) ustawa z 26.7.2013 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicz- 3) ustawa z 8.11.2013 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicz- nych (Dz.U. z 2013 r. poz.1047); nych (Dz.U. z 2013 r. poz.1473); 4) ustawa z 14.3.2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicz- nych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 423). Najważniejsze spośród wymienionych nowelizacji są dwie ostatnie: 1) tzw. podwykonawcza (wejście w życie 24.12.2013 r.) – wprowadzająca do systemu zamówień publicznych kompleksowa regulacje dotycząca podwykonawstwa; tzw. progowa (wejście w życie 16.4.2014 r.) – podnosząca minimalny próg stosowania PrZamPublU do 30 000 euro oraz znacznie mo- dyfikująca udzielanie zamówień w zakresie działalności naukowej i kulturalnej. 2) 1 1. Wprowadzenie 1.2. Dział I. Przepisy ogólne Dział ten zawiera podstawowe definicje, określa zakres przedmiotowy i zakres podmiotowy ustawy, zasady udzielania zamówień publicznych oraz zawiera regulacje dotyczące ogłoszeń o zamówieniach publicznych. 1.2.1. Rozdział 1. Przedmiot regulacji Definicje Najistotniejsze definicje: 1) wykonawca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organiza- cyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzie- lenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego; wykonawcy nie są jedynymi podmiotami, które mogą dokonywać czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; np. protesty dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia mogą być składane przez każdego, kto wykaże interes prawny w uzyskaniu zamówienia, a nie wyłącznie przez wykonawców; 2) najkorzystniejsza oferta – oferta, która przedstawia najkorzystniej- szy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego, albo oferta zawierająca najniższą cenę, a w przypadku zamówień publicznych w zakresie działalności twórczej lub naukowej, których przedmiotu nie można z góry opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego; 3) zamówienie publiczne – umowa odpłatna zawierana między za- mawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane; brak odpłatności powoduje, że nie istnieje obowiązek stosowania PrZamPublU, np. w przypadku umowy barte- rowej; zamówieniem publicznym nie jest również zbycie składników majątku przez zamawiającego w przetargu publicznym; 4) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – postępowanie wszczynane w drodze opublikowania ogłoszenia o zamówieniu lub przesłania zaproszenia do składania ofert albo przesłania zaproszenia do negocjacji w celu dokonania wyboru oferty wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, lub – w przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki – wynegocjowania postanowień takiej umowy; postępowanie o udzielenie zamówienia 2 1.2. Dział I. Przepisy ogólne publicznego kończy się wraz z poinformowaniem o wyborze najko- rzystniejszej oferty, w związku z tym w zasadzie niedopuszczalne jest unieważnienie postępowania po dokonaniu tej czynności. Jednakże pomimo stosunkowo precyzyjnie określonych ram czasowych postępowania nadal wyrażane są poglądy orzecznictwa uznające, iż postępowanie kończy się z chwilą zawarcia umowy – „Postępowanie »o udzielenie zamówienia publicznego« na gruncie ustawy, zgodnie z treścią art. 2 ust. 7a ustawy w brzmieniu obowiązującym od dnia 29 stycznia 2010 r. (…), da się zdefiniować jako ciąg czynności faktycz- nych i prawnych rozpoczynający się z chwilą ogłoszenia o zamówieniu przesłania zaproszenia do składania ofert albo przesłania zaproszenia do negocjacji w celu dokonania wyboru oferty wykonawcy. Przepis nie określa chwili zakończenia tego postępowania, ale treść ustawy nie po- zostawia wątpliwości, że postępowanie to kończy się z chwilą zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umowa, mimo jej cywil- noprawnego charakteru, podlega rygorom ustawy w zakresie uregulo- wanym w dziale IV” (uchwała SN z dnia 17.12.2010 r., sygn. III CZP 103/10). Również KIO nadal wyraża wątpliwości co do momentu zakończenia postępowania – „Nie można stwierdzić jednoznacznie, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego kończy się z chwilą wyboru oferty najkorzystniejszej, gdyż w art. 2 ust. 7a PrZamPublU nie określono wprost momentu zakończenia tego postępowania, ale wska- zano na cel tego postępowania, tj. wybór wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego” (wyrok KIO z dnia 13.12.2013 r., sygn. KIO 2775/13). Takie rozumienie przepisu pozwala również na akceptowanie przez zamawiających umieszcza- nych w pełnomocnictwach klauzul wskazujących że dana osoba „jest umocowana do wykonywania wszystkich czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w imieniu wykonawcy”. Jeżeli uzna się zawarcie umowy jako część postępowania, to cytowana klauzula byłaby wystarczająca również do zawarcia umowy. Definicja podwykonawstwa Bardzo istotną definicją wprowadzoną nowelizacją podwykonawczą jest definicja podwykonawstwa w zamówieniach publicznych. Zgodnie z art. 2 pkt 9b PrZamPublU jako umowę o podwykonawstwo należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamó- wień publicznych na roboty budowlane – także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami. Defi- nicja ta do pewnego stopnia nawiązuje do funkcjonującej od lat regulacji zawartej w Kodeksie cywilnym (art. 6471), dotyczącej podwykonawstwa. 3 1. Wprowadzenie Zakres podmiotowy Tabela 1. Definicja podwykonawstwa – porównanie Art. 6471 KC Art. 2 pkt 9a PrZamPublU zakres przedmiotowy obowiązywania wyłącznie roboty budow- lane roboty budowlane, dosta- wy i usługi forma zawarcia pisemna pod rygorem nieważności pisemna (dla celów dowo- dowych) czy obejmuje dalszych podwykonawców tak tak, ale wyłącznie w za- kresie podwykonawstwa na roboty budowlane Podwykonawstwo zostało szerzej opisane w dalszej części publikacji. Podmioty zobowiązane do stosowania ustawy Zakres podmiotowy PrZamPublU obejmuje obok jednostek sektora finansów publicznych i innych państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej także inne kategorie podmiotów. Prawo zamówień publicznych ma więc zastosowanie, gdy zostaną speł- nione łącznie następujące przesłanki: 1) ponad 50 wartości udzielanego zamówienia jest finansowane ze środków publicznych lub przez zamawiających publicznych (sektor rządowy i samorządowy); 2) wartość zamówienia jest równa kwotom określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PrZamPublU lub większa; 3) przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące wyko- nanie czynności w zakresie inżynierii lądowej lub wodnej, budowy szpitali, obiektów sportowych, rekreacyjnych albo wypoczynkowych, budynków szkolnych, budynków szkół wyższych bądź budynków wykorzystywanych przez administrację publiczną lub też usługi związane z takimi robotami budowlanymi. Prawo zamówień publicznych stosują osoby prawne utworzone w szcze- gólnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym, niemają- cych charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli jednostki sektora finansów publicznych i innych państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej pojedynczo lub wspólnie, bezpo- średnio lub pośrednio: 1) finansują je w ponad 50 lub 2) posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub 3) sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub 4) mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzor- czego bądź zarządzającego. 4 1.2. Dział I. Przepisy ogólne Zamówienia BGK Są to podmioty prawa publicznego działające w oparciu o majątek publiczny i przede wszystkim wykonujące zadania publiczne. Do pod- miotów prawa publicznego należą np.: Narodowy Bank Polski, Telewizja Polska, Polskie Radio. Nowelizacje z 2.4.2009 r. oraz 5.1.2011 r. wprowadziły do PrZamPublU odrębną kategorię wyłączeń – niektóre zamówienia Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Wyłączenia te mają na celu ułatwienie BGK dokony- wania interwencji na rynku finansowym, w szczególności międzybanko- wym. Ponadto spod stosowania PrZamPublU wyłączone są: 1) świadczenie przez BGK usług w zakresie bankowej obsługi jednostek sektora finansów publicznych, z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego oraz 2) zamówienia związane z wykonywaniem działalności bankowej przez BGK w zakresie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych, przeprowadzania bankowych rozliczeń pieniężnych i działalności na rynku międzybankowym; 3) pozyskiwanie środków finansowych w celu zapewnienia płynności finansowej oraz refinansowania akcji kredytowej. Jest to element szeroko pojętego legislacyjnego pakietu antykryzysowego i nowej roli BGK – instytucji finansowej reagującej na politykę rządu RP. Zamawiający, którzy przyznają środki finansowe na dofinansowanie projek- tu, mogą uzależnić ich przyznanie od zastosowania do ich wydatkowania zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości, czyli wybranej grupy przepisów PrZamPublU, a nie od stosowania całej ustawy. Wyłączenia przedmiotowe Do najistotniejszych z punktu widzenia codziennej praktyki stosowania PrZamPublU wyłączeń przedmiotowych należą: 1) nabycie własności nieruchomości oraz innych praw do nieruchomo- ści, w szczególności dzierżawy i najmu; 2) umowy z zakresu prawa pracy; 3) zamówienia i konkursy, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Nowelizacja progowa podniosła ponad dwukrotnie próg obowiązywania przepisów PrZamPublU przy udzielaniu zamówień publicznych (do prawie 156 000 zł brutto). W połączeniu z nową treścią sprawozdania rocznego (obowiązek sprawozdawania dotyczy również zamówień wyłą- czonych, w tym podprogowych) zamówienia, które formalnie nie podle- gają regulacjom PrZamPublU, stają się przedmiotem bardziej wnikliwych działań służb kontrolnych. 5 1. Wprowadzenie 6 Wyłączenie zamówień o tak wysokiej wartości spod reguł PrZamPublU powoduje wiele kontrowersji dotyczących zasad, na jakich należy tych zamówień udzielać i reguł prawnych, jakich należy przestrzegać. Po- wszechnie przyjmuje się że zastosowanie mają w takiej sytuacji regulacje ustawy o finansach publicznych. Co do zasady oczywiście jest to praw- da, ponieważ wydatkowanie środków publicznych jest podstawowym celem istnienia zamówień publicznych. Jednak przepisy FinPublU nie zawierają norm na tyle precyzyjnych, że dają się zastosować na poziomie operacyjnym. Nie jest w tym zakresie wyjątkiem często przywoływany (np. w postanowieniu KIO z 30.1.2013 r., sygn. KIO 94/13) art. 44 ust. 3 tej ustawy, który ma charakter bardzo ogólny i dyrektywny, wskazuje zasady wydatkowania (celowość, oszczędność, optymalny dobór metod itd.), a nie sposób ich realizacji. Znacznie bardziej właściwe byłoby zastosowa- nie regulacji kodeksowych (art. 701 i n. KC), o ile oczywiście zastosowany byłby tryb przetargowy. W przypadku stosowania innych metod pozyski- wania ofert zasadniczo brak norm prawa powszechnie obowiązującego, które mogłyby stanowić podstawę prawną. Z tego powodu przeważająca większość zamawiających wprowadza wewnętrzne regulaminy udzielania zamówień podprogowych. W związku z brakiem precyzyjnych norm udzielania zamówień podpro- gowych pojawiają się istotne różnice interpretacyjne, czy dana czynność zamawiającego nadal mieści się w granicach środków dostępnych pra- wem. Podstawowa wątpliwość dotyczy zakresu dokumentowania podej- mowanych czynności. Nie ma obowiązku zawierania umów w formie pisemnej, sporządzania pisemnego protokołu postępowania, obowiązku pisemności składanych ofert ani pisemnej formy porozumiewania się z wykonawcami. Jednak zamawiający zawsze powinien umieć wykazać, dlaczego podjął daną decyzję. W takiej sytuacji dokumentowanie nie- których wybranych rodzajów czynności w postępowaniu podprogowym wydaje się niezbędne, przede wszystkim ze względu na realizację celów kontroli zarządczej oraz kontroli zewnętrznych. Dla celów związanych z prawidłową realizacją zamówień podprogowych (niezależnie od innych regulacji wiążących zamawiającego) zamawiający powinien gromadzić dokumenty potwierdzające kilka najistotniejszych elementów, w tym najważniejszy – wszczęcie postępowania ze wskaza- niem osób/komórek organizacyjnych które są zainteresowane danym zamówieniem. Ponadto ważna jest sama czynność rozeznania/badania rynku, czyli do ilu podmiotów i jakiej treści skierowane informację/za- pytanie. Forma tego badania jest dowolna, może być klasyczna pisemna, e-mail, faks, podpisana notatka z badania telefonicznego. Ta ostatnia jest powszechnie kwestionowana w przypadku wydatkowania środków UE. 1.2. Dział I. Przepisy ogólne Nadal kontrowersyjne jest udokumentowanie samego faktu zawarcia umowy. Należy zdecydowanie podkreślić, że przepisy powszechnie obowiązujące związane w wydatkowaniem środków nie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności ani w ogóle formy. Jeżeli zamawiający sam nie narzuci sobie takiego obowiązku w regulacjach wewnętrznych, to taki obowiązek nie zaistnieje. Można wskazać jednak takie okoliczności, w których zamawiający powinien – dla własnego bezpieczeństwa praw- nego oraz mając na uwadze interes publiczny – zawrzeć umowę w formie pisemnej nawet w postępowaniu podprogowym. Dotyczy to zamówień, w których przedmiot zamówienia jest złożony lub nietypowy lub ryzyko niewykonania albo nienależytego wykonania umowy jest wyższe. Doty- czy to robót budowlanych lub usług remontowo-budowlanych, umów związanych z przeniesieniem praw autorskich i pokrewnych (prawo autorskie wymaga formy pisemnej dla przeniesienia praw autorskich), umów związanych z działalnością intelektualną (ekspertyz, opracowań, analiz). Niejasno opisany przedmiot zamówienia może skutkować, z jednej strony, nienależytym wykonaniem zamówienia, a z drugiej – roszczeniami wykonawcy. W przypadku robót budowlanych, zgodnie z art. 648 KC, umowa o roboty budowlane powinna być stwierdzona pismem dla celów dowodowych (ad probationem). Umowa ustna również będzie ważna, ponieważ przepisy nie przewidują rygoru nieważności. Ponadto, częścią składową umowy są również inne dokumenty w formie pisemnej (projekt, kosztorys), co – niejako niezależnie od przepisów – narzuca również pisemność zasadniczej części umowy. Zamawiający udzielający zamówień podprogowych często spotykają się z problemem stosowania reżimu podprogowego dla zamówień dodatko- wych lub uzupełniających. Niektórzy zamawiający w takich sytuacjach szukają uzasadnienia dla przesłanek trybu z wolnej ręki i stosują ten tryb ustawowy, tworzą pisemny protokół, pisemną umowę i publikują ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Inni uznają takie zamówienia kon- sekwentnie za podprogowe i nie stosują do nich regulacji ustawowej. To drugie podejście jest zdecydowanie właściwsze, jeżeli zamawiający ma wiarygodne uzasadnienie dla wyodrębnienia dwóch zamówień (główne- go, ustawowego oraz odrębnego, późniejszego, podprogowego). Zamówienia z dziedziny nauki i kultury Nowelizacja progowa wprowadziła dodatkową grupę wyłączeń – z dzie- dziny nauki i kultury. Obszerniejsze są zmiany dotyczące zamówień z dziedziny nauki. Ułatwienia wydatkowania środków dotyczą kilku poziomów – zmodyfikowano do- tychczasową przesłankę wyłączenia (art. 4 pkt 3 lit. e PrZamPublU), wpro- Forma umowy 7 1. Wprowadzenie 8 wadzono dodatkową przesłankę wyłączenia (art. 4 pkt 8a PrZamPublU), wprowadzono nową przesłankę zamówienia z wolnej ręki (art. 67 ust. 1 pkt 1a PrZamPublU) i ułatwiono unieważnienie postępowania (art. 93 ust. 1b PrZamPublU). Zmodyfikowana przesłanka wykluczenia zastępuje „rezultaty” „korzyścia- mi”. Jeżeli zamawiający opublikuje wyniki badań w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi i skorzystanie z nich przez inne podmioty, np. za pomocą Internetu lub prasy branżowej, element korzyści dostępnych innym będzie wypełniony. Nową przesłanką wyłączenia ustawodawca postanowił wyłączyć spod obowiązku stosowania PrZamPublU wszelkie dostawy i usługi (ale nie roboty budowlane) służące (bezpośrednio lub pośrednio) niekomercyjnym badaniom naukowym, o wartości niższej niż progi unijne. Należy podkreślić, że wymóg niekomercyjności dotyczy wyłącznie zamawiającego i to wyłącznie w skali przemysłowej (seryjnej). Zamawiający może jednak wyniki (rezultaty) swoich badań sprzedać podmiotowi zewnętrznemu, który na ich podstawie może prowadzić działalność stricte komercyjną i rozpocząć produkcję seryjną. Wydaje się zasadne uznanie, że niekomercyjność powyższa zakłada jedynie brak zysku z przedmiotu zamówienia (zakup nieukierunkowany na zysk), ale niekoniecznie brak jakichkolwiek przychodów. Wyłączenie PrZamPublU nie oznacza całkowitej swobody udzielania zamówień. Ustawodawca dla zamówień udzielanych na podstawie wy- łączenia z art. 4 pkt 8a wprowadził szczątkową miniprocedurę dotyczącą zamówień większych niż 30 000 euro (w ustawie z 30.4.2010 r. o zasadach finansowania nauki, Dz.U. Nr 96, poz. 615 ze zm.), ale mniejszych niż progi unijne. Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1a PrZamPublU zamawiający może za- stosować tryb z wolnej ręki, gdy przedmiotem zamówienia są rzeczy wytwarzane wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zama- wiającego produkcji seryjnej, mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju, oraz które mogą być wytwarzane tylko przez jednego wykonawcę. Przesłanka jest podobna do wyżej analizowanego wyłączenia, jednak istotniejsze są różnice. W przypadku wyłączenia zamawiający nabywa dostawy i usługi w celu realizacji badań natomiast w przypadku wolnej ręki rzeczy (przesłanka ta nie obejmuje nabycia praw np. najmu lub leasingu), które są produkowane wyłącznie w celu realizacji badań. Stosując wyłączenie, zamawiający nie ma obowiązku wskazywania uzasadnienia, że przedmiot zamówienia jest wy- twarzany wyłącznie w celach badawczych, a zamawiający będzie go używał 1.2. Dział I. Przepisy ogólne wyłącznie w tym celu. Natomiast w przypadku zamówienia z wolnej ręki wyłącznym celem powstania rzeczy będącej przedmiotem zamówienia jest zastosowanie naukowe (w wąskim rozumieniu co wydaje się wyłączać rów- nież zajęcia dydaktyczne lub popularyzatorskie). Dodatkowo zamawiający stosując tę przesłankę musi wykazać swoistą unikalność nabywanej rzeczy poprzez udowodnienie, że może ją wytworzyć jeden podmiot i tylko od niego można daną rzecz nabyć. Przy takim zarysowaniu granic przesłanki z wolnej ręki w praktyce jej zakres stosowania będzie bardzo zbliżony do zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. 1a PrZamPublU (jedyny wykonawca z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze). W celu przyspieszenia i uelastycznienia procedury w zakresie zamówień badawczych ustawodawca wprowadził całkowicie nową przesłankę unie- ważnienia postępowania. Zgodnie z dodanym art. 93 ust. 1b PrZamPublU zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została prze- widziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub innym dokumencie inicjującym postępowanie. Przesłanka jest analogiczna i wzorowana na istniejącej już w art. 93 ust. 1a PrZamPublU i dotyczącej ryzyka nieuzyskania środków unijnych. W analizowanym przypadku jednak pochodzenie środków jest bez znaczenia – jeżeli zamawiający przewidzi możliwość unieważnienia w ogłoszeniu na okoliczność braku środków na realizację zamówienia to zawsze możliwe będzie unieważnienie postępowania. Nowa przesłanka unieważnienia postępowania Częściowe wyłączenia przedmiotowe Artykuł 5 Prawa zamówień publicznych wskazuje katalog usług, do za- mawiania których zamawiający może nie stosować niektórych przepisów ustawy, tzw. usług niepriorytetowych. Należą do nich przede wszystkim usługi hotelarskie i restauracyjne, usługi edukacyjne i szkoleniowe, usługi społeczne i zdrowotne, usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe (szcze- gółowo, wraz z kodami CPV oraz – uwaga – wyjątkami, zostały wyspe- cyfikowane w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 2a PrZamPublU). Przy dokonywaniu zakupu wymienionych w rozporządzeniu usług, zama- wiający może nie stosować: 1) terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępo- waniu lub terminów składania ofert; 2) obowiązku żądania wadium; 3) obowiązku żądania dokumentów potwierdzających spełnianie wa- runków udziału w postępowaniu; 9
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo zamówień publicznych z wprowadzeniem. Omówienie przepisów po nowelizacjach podwykonawczej i progowej
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: