Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00021 005267 22581602 na godz. na dobę w sumie
Prawo zobowiązań - część ogólna. System Prawa Prywatego. Tom 5 - ebook/pdf
Prawo zobowiązań - część ogólna. System Prawa Prywatego. Tom 5 - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 1218
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-4084-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> cywilne
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Drugie wydanie Tomu 5. będzie poświęcone części ogólnej prawa zobowiązań.

Grono wybitnych Autorów omówi zagadnienia dotyczące:

Zaprezentowane zostaną również istotne zagadnienia związane z problematyką umów (także Zasadom Europejskiego Prawa Umów – PECL), klasyfikacją umów, swobodą umów, treścią umowy, wzorcami umów w obrocie dwustronnie profesjonalnym i konsumenckim.

Omówione także będą zobowiązania powstające podczas zawierania umów, umowy odnoszące się do osób trzecich oraz dodatkowe zastrzeżenia umowne.

Drugie wydanie t. 5. uwzględni zmiany legislacyjne dotyczące m.in.

- wyrażania i wykonywania zobowiązań w walucie obcej (ustawa z 23.10.2008 r., Dz.U. Nr 228, poz. 1506);

- związania stron wzorcem umownym (ustawa z 10.8.2007 r., Dz.U. Nr 82, poz. 857)

Przedstawiane wydanie niniejszego tomu zostanie także wzbogacone o nową literaturę, aktualny stan prawny i orzecznictwo, a co za tym idzie nowe opinie i analizy poruszonych zagadnień.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tom 5 Prawo zobowiązań – część ogólna Pod redakcją Ewy Łętowskiej 2. wydanie SYSTEM PRAWA PRYWATNEGO Prawo zobowiązań – część ogólna Tom 5 2. wydanie SYSTEM PRAWA PRYWATNEGO Prawo zobowiązań – część ogólna Tom 5 2. wydanie REDAKTOR NACZELNY SYSTEMU PRAWA PRYWATNEGO ZBIGNIEW RADWAŃSKI Prawo zobowiązań – część ogólna Tom 5 2. wydanie Redaktor Prof. dr hab. Ewa Łętowska Instytut Nauk Prawnych PAN Autorzy dr hab. Małgorzata Bednarek; dr hab. Adam Brzozowski – profesor Uniwersytetu Warszawskiego; dr hab. Przemysław Drapała – profesor Akademii Leona Koźmińskiego; prof. dr hab. Tomasz Dybowski – Uni- wersytet Warszawski †; dr Marcin Krajewski – Uniwersytet Warszaw- ski; prof. dr hab. Ewa Łętowska – Instytut Nauk Prawnych PAN; prof. dr hab. Piotr Machnikowski – Uniwersytet Wrocławski; dr hab. Adam Olejniczak – profesor Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu i Uczelni Łazarskiego w Warszawie; dr Konrad Osajda – Uniwersytet Warszawski; dr Agnieszka Pyrzyńska – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu; prof. dr hab. Małgorzata Pyziak-Szafnicka – Uniwersytet Łódzki, sędzia Trybunału Konstytu cyjnego WYDAWNICTWO C. H. BECK INSTYTUT NAUK PRAWNYCH PAN WARSZAWA 2013 Wydano we współpracy: z Instytutem Nauk Prawnych PAN w Warszawie Poszczególne części opracowali: Małgorzata Bednarek – rozdz. VII, rozdz. IX § 50 Adam Brzozowski – rozdz. V § 22–25 Przemysław Drapała – rozdz. IX § 49, rozdz. X § 53–55 Tomasz Dybowski* – rozdz. III Marcin Krajewski – rozdz. VIII Ewa Łętowska – rozdz. I, rozdz. IX § 47–48 Piotr Machnikowski – rozdz. II, rozdz. V § 26, rozdz. VI Konrad Osajda – rozdz. I, rozdz. IX § 47–48 Adam Olejniczak – rozdz. X § 51–52 Agnieszka Pyrzyńska* – rozdz. III Małgorzata Pyziak-Szafnicka – rozdz. IV * Opublikowany w Tomie 5 Systemu Prawa Prywatnego tekst stanowi przygotowaną przez dr A. Pyrzyńską aktualizację rozdziału – autorstwa prof. dr hab. T. Dybowskiego – opubliko- wanego w Systemie Prawa Cywilnego, t. III, cz. 1, Ossolineum 1981. Redakcja: Karolina Bloch, dr Agnieszka Mikos-Sitek, Ewa Sadowska Wydawca: Agata Ponikowska © Wydawnictwo C. H. Beck 2013 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-4083-8 ISBN e-book 978-83-255-4084-5 Przedmowa „Prawo zobowiązań – część ogólna” obejmuje problematykę, która jest przedmiotem analizy w ramach Tomu 5. i 6. Systemu Prawa Prywatnego. W niniejszym tomie omówione zostało zagadnienie miejsca instytucji zobowiązania w systemie prawa cywilnego, a także fundamentalne i konstrukcyjne dla prawa zobo- wiązań kwestie: struktura zobowiązania (elementy zobowiązaniowego stosunku praw- nego), pojęcie świadczenia, wielość dłużników i wierzycieli. Podjęte zostały również zagadnienia dotyczące problematyki kluczowego źródła zobowiązań – umów: pojęcie umowy i rodzaje umów oraz pełnione przez nie funkcje w obrocie, swoboda umów, treść umowy, wzorce umów, zagadnienia szczególne związane z przygotowaniem i za- warciem umowy (w tym analiza instytucji umowy przedwstępnej), umowy odnoszące się do osób trzecich (umowy o świadczenie przez osobę trzecią, umowy o zwolnienie dłużnika przez osobę trzecią z obowiązku świadczenia, umowy o świadczenie na rzecz osoby trzeciej) oraz dodatkowe zastrzeżenia umowne (zadatek, umowne prawo odstą- pienia, odstępne, kara umowna). W 2. wydaniu Tomu 5. Systemu zaktualizowano i rozszerzono dotychczasowe roz- ważania (m.in. w związku z uchwaleniem nowej ustawy o prawie prywatnym między- narodowym oraz unifikacją międzynarodowego prawa zobowiązań w Unii Europej- skiej kwestię kolizyjnego prawa zobowiązań opracowano w znacznej części od nowa), uwzględniono nowe orzecznictwo sądów europejskich (Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka), Trybunału Konstytucyjnego oraz Sądu Najwyższego, a także najnowszą literaturę przedmiotu. Dostrzeżono inten- syfikację badań nad prawem zobowiązań prowadzonych w krajach Unii Europejskiej oraz znaczenie najnowszych rezultatów tych badań, którym są Draft Common Frame  of Reference oraz projekt Common European Sales Law. Prezentowane opracowanie jest dziełem zbiorowym jedenastu autorów, przy czym każdy z nich odpowiada wyłącznie za wyrażone przez siebie poglądy. Nie naruszając stanowiska poszczególnych autorów oraz ich indywidualnego sposobu ujęcia i przed- stawienia zagadnień, całości wywodu starano się nadać możliwie jednolity charakter. Publikacja uwzględnia stan prawny na dzień 1 listopada 2012 r. Warszawa, listopad 2012 r. Redakcja V Spis treści str. Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XV Rozdział I. Wprowadzenie do części ogólnej zobowiązań . . . . . . . . . . . . . . 1 § 1. Zobowiązanie: pojęcie i konstrukcje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 I. Charakterystyka ogólna relacji: zobowiązanie i prawo zobowiązań . . . 4 II. Podstawowe pojęcia i instytucje prawa zobowiązań – sygnalizacja . . . III. Mechanizm kreacji zobowiązania przez umowę i przepisy . . . . . . . . . . IV. Wykładnia treści zobowiązań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Wykładnia prawa zobowiązań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 2. Funkcje zobowiązań i prawa zobowiązań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 21 24 29 32 I. Zobowiązanie jako narzędzie wymiany oraz ochrony majątku i dóbr niematerialnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Ewolucja obrotu i jej wpływ na prawo zobowiązań . . . . . . . . . . . . . . . III. Podmiotowa dywersyfikacja obrotu a prawo zobowiązań . . . . . . . . . . . § 3. Prawo zobowiązań a system prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Uwaga ogólna (konsekwencja przystąpienia do UE) . . . . . . . . . . . . . . II. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Europejskie dążenia do harmonizacji i ujednolicenia prawa 32 33 40 59 59 60 prywatnego w skali ponadpaństwowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Wpływ konstytucji na prawo zobowiązań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Rozwój polskiego prawa zobowiązań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 82 86 § 4. Kwestie kolizyjne prawa zobowiązań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 I. Prawo krajowe a prawo obowiązujące na obszarze krajowym („przestrzeń prawna”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 II. Przestrzenny zakres prawa zobowiązań (prawo prywatne międzynarodowe, jurysdykcja) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 III. Czasowy zakres prawa zobowiązań (prawo intertemporalne) . . . . . . . . 110 Rozdział II. Struktura zobowiązania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 § 5. Pojęcie zobowiązania i zarys jego struktury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 I. Zobowiązanie jako stosunek prawny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 II. Elementy zobowiązania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 § 6. Podmioty zobowiązania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 I. Wierzyciel i dłużnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 II. Pojęcie strony zobowiązania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 III. Wielostronne stosunki zobowiązaniowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 IV. Zobowiązania z udziałem osób trzecich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 V. Wielopodmiotowe zobowiązania wzajemne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 VI. Wielość wierzycieli lub dłużników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 VII. Osoby uczestniczące w wykonaniu zobowiązania . . . . . . . . . . . . . . . . 132 VIII. Oznaczenie podmiotów w zobowiązaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 IX. Zobowiązania realne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 VII § 7. Uprawnienia i obowiązki stron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 I. Pojęcia uprawnienia i obowiązku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 II. Dług i podstawowe obowiązki dłużnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 III. Wierzytelność i podstawowe uprawnienia (roszczenia) wierzyciela . . . 150 IV. Roszczenia wierzyciela o świadczenia uboczne i dodatkowe oraz odpowiadające im obowiązki dłużnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 V. Obowiązki dłużnika i roszczenia wierzyciela związane ze spełnieniem świadczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 VI. Wierzycielski obowiązek współdziałania z dłużnikiem . . . . . . . . . . . . 156 VII. Inne obowiązki wierzyciela i roszczenia dłużnika . . . . . . . . . . . . . . . . 158 VIII. Uprawnienia kształtujące . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 IX. Uprawnienia do żądania ukształtowania zobowiązania przez sąd . . . . . 165 X. Problem zarzutów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 XI. Kompetencje do przenoszenia uprawnień i obowiązków . . . . . . . . . . . 169 XII. Uprawnienia bezwzględne w stosunkach zobowiązaniowych . . . . . . . 169 § 8. Odpowiedzialność dłużnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 I. Dług i odpowiedzialność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 II. Ograniczenia odpowiedzialności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 III. Zobowiązanie niezupełne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 § 9. Złożoność i zmienność treści zobowiązania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 I. Złożoność struktury zobowiązania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 II. Zmienność treści zobowiązania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 Rozdział III. Świadczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 § 10. Ogólne uwagi o świadczeniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 I. Pojęcie świadczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 II. Przedmiot świadczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 III. Cel świadczenia – interes wierzyciela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 IV. Wola spełnienia świadczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 V. Treść świadczenia oraz postacie świadczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 VI. Świadczenia w zobowiązaniach rezultatu i starannego działania . . . . . 196 VII. Czynności przygotowawcze, świadczenia główne i świadczenia uboczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 VIII. Możliwość spełnienia świadczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 § 11. Oznaczenie świadczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 II. Oznaczenie świadczenia przez strony stosunku zobowiązaniowego lub przez osoby trzecie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 III. Ustawowe reguły interpretacyjne dotyczące oznaczenia świadczenia . 206 IV. Oznaczenie świadczenia przez wskazanie kryteriów jego bliższego określenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 V. Oznaczenie świadczenia przez sąd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 VI. Oznaczenie świadczenia na drodze administracyjnej . . . . . . . . . . . . . . 207 § 12. Niektóre rodzaje świadczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 II. Świadczenia jednorazowe, okresowe, ciągłe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 III. Świadczenia podzielne i niepodzielne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 IV. Świadczenia oznaczone co do tożsamości i oznaczone co do gatunku . 225 § 13. Świadczenia pieniężne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 II. Pieniądz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 III. Spełnienie świadczenia pieniężnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 IV. Zobowiązania pieniężne wyrażone w walucie obcej . . . . . . . . . . . . . . . 249 V. Wartość pieniądza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 VIII Spis treści VI. Nominalizm i waloryzacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 § 14. Odsetki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 II. Źródła obowiązku zapłaty odsetek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 III. Wysokość odsetek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 IV. Wymagalność odsetek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 V. Zakaz anatocyzmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 VI. Przedawnienie roszczeń o świadczenie odsetek . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 § 15. Zwrot nakładów i wydatków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 I. Pojęcie i rodzaje nakładów i wydatków ulegających zwrotowi . . . . . . 296 II. Zaspokojenie roszczeń z tytułu nakładów i wydatków . . . . . . . . . . . . . 298 III. Powstanie roszczeń z tytułu nakładów i wydatków oraz ich przedawnienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 IV. Trudności związane ze stosowaniem regulacji dotyczącej zwrotu nakładów i wydatków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 § 16. Świadczenia w zobowiązaniach przemiennych . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 I. Charakter zobowiązań przemiennych i wybór świadczenia . . . . . . . . . 302 II. Niemożliwość świadczenia w zobowiązaniu przemiennym . . . . . . . . . 305 III. Zbieg roszczeń lub uprawnień a zobowiązania przemienne . . . . . . . . . 306 IV. Upoważnienie przemienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 Rozdział IV. Wielość dłużników i wierzycieli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 § 17. Kształt zobowiązań z udziałem kilku podmiotów . . . . . . . . . . . . . . . 312 I. Uwagi wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 II. Rodzaje solidarności i ich znaczenie gospodarcze . . . . . . . . . . . . . . . . 315 III. Źródła solidarności – ujęcie teoretyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 IV. Klasyfikacja i uzasadnienie przepisów statuujących solidarność . . . . . 320 V. Czynność prawna jako źródło solidarności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 § 18. Solidarność dłużników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 I. Konstrukcja solidarności biernej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 II. Sytuacja dłużników solidarnych w czasie trwania stosunku prawnego 330 III. Pozycja dłużników solidarnych w sporze z wierzycielem . . . . . . . . . . . 336 IV. Wygaśnięcie zobowiązań i roszczenia regresowe . . . . . . . . . . . . . . . . . 344 V. Niektóre przypadki solidarności biernej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358 § 19. Solidarność niewłaściwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386 I. Podstawowe przypadki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386 II. Spór o odrębność instytucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391 III. Sytuacja prawna dłużników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397 § 20. Solidarność wierzycieli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401 I. Solidarność czynna w praktyce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401 II. Sytuacja stron w czasie trwania stosunku prawnego . . . . . . . . . . . . . . . 404 III. Wygaśnięcie solidarności wierzycieli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406 IV. Roszczenia regresowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408 § 21. Zobowiązania podzielne i niepodzielne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409 I. Zagadnienia ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409 II. Zobowiązania podzielne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411 III. Zobowiązania ze świadczeniem niepodzielnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413 Rozdział V. Umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417 § 22. Pojęcie umowy w prawie polskim, funkcje umów. Źródła prawa regulującego umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420 I. Pojęcie umowy w prawie polskim, funkcje umów . . . . . . . . . . . . . . . . 420 II. Źródła prawa regulującego umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429 IX Spis treści § 23. Modernizacja i europeizacja polskiego prawa umów. Unifikacja europejskiego prawa umów. Zasady Europejskiego Prawa Umów (PECL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434 I. Modernizacja i europeizacja polskiego prawa umów . . . . . . . . . . . . . . 434 II. Problemy europeizacji polskiego prawa umów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437 § 24. Unifikacja europejskiego prawa umów. Zasady Europejskiego Prawa Umów (PECL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439 I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439 II. Kierunki rozwoju europejskiego prawa umów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440 III. Funkcje i cele ujednoliconego prawa kontraktów (PECL) . . . . . . . . . . 442 IV. Mechanizm zastosowania PECL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444 V. Dopuszczalność zastosowania PECL w świetle uregulowań prawa polskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445 VI. Funkcje i cele europejskiego prawa sprzedaży (CESL) . . . . . . . . . . . . 446 VII. Mechanizm zastosowania CESL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447 § 25. Klasyfikacje umów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447 I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447 II. Umowy zobowiązujące i rozporządzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448 III. Umowy nazwane i nienazwane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 IV. Umowy jednostronnie lub dwustronnie zobowiązujące. Umowy wzajemne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452 V. Umowy konsensualne i realne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454 VI. Umowy odpłatne i nieodpłatne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454 VII. Umowy przysparzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455 VIII. Umowy kauzalne i abstrakcyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456 IX. Umowy losowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457 X. Umowy swobodnie negocjowane i umowy adhezyjne . . . . . . . . . . . . . 458 XI. Umowy o zobowiązanie rezultatu i umowy o zobowiązanie należytej staranności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459 § 26. Swoboda umów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462 I. Ogólne wiadomości o swobodzie umów zobowiązaniowych . . . . . . . . 462 II. Teoretyczna konstrukcja swobody umów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478 III. Swoboda umów jako zasada prawa cywilnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493 IV. Faktyczne ograniczenia swobody umów i prawna reakcja na nie . . . . . 496 V. Problem istnienia swobody jednostronnych czynności zobowiązujących . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499 Rozdział VI. Treść umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503 § 27. Pojęcie treści umowy zobowiązaniowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504 § 28. Minimalna (konieczna) treść umowy zobowiązaniowej . . . . . . . . . . 506 § 29. Zakres swobody kształtowania treści umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510 I. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510 II. Kształtowanie stosunku zobowiązaniowego jako przedmiot kompetencji stron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510 III. Granice swobody umów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517 IV. Skutki dokonania czynności prawnej poza zakresem kompetencji . . . . 558 § 30. Treść umowy a kwalifikacja prawna zobowiązania . . . . . . . . . . . . . 560 § 31. Niemożliwość świadczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562 I. Pojęcie niemożliwości pierwotnej świadczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562 II. Odpowiedzialność odszkodowawcza w razie niemożliwości świadczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 568 § 32. Wyzysk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 570 I. Istota wyzysku i zakres zastosowania art. 388 KC . . . . . . . . . . . . . . . . 570 II. Przesłanki wyzysku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 577 X Spis treści III. Skutki wyzysku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 580 § 33. Umowy związane (związki umów) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 583 I. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 583 II. Jedność lub wielość umów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 583 III. Pojęcie związku umów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 585 IV. Rodzaje związków umów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 586 V. Źródła i rodzaje powiązań pomiędzy umowami . . . . . . . . . . . . . . . . . . 587 Rozdział VII. Wzorce umów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 591 § 34. Ogólna charakterystyka wzorców umownych . . . . . . . . . . . . . . . . . 596 I. Zjawisko wzorców umów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 596 II. Geneza wzorców umów i ich rola w obrocie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 604 III. Mechanizm korzystania z wzorców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 607 IV. Wzorzec umowy a umowa adhezyjna – wzmianka . . . . . . . . . . . . . . . . 608 V. Podstawowe zagadnienia teoretyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 609 VI. Wzorce umów a system prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 615 § 35. Rozwój wzorców umów w Polsce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 638 I. Etapy rozwoju – wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 638 II. Wzorce w Kodeksie zobowiązań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 639 III. Wzorce w Kodeksie cywilnym w latach 1965–1990 . . . . . . . . . . . . . . . 640 IV. Wzorce w Kodeksie cywilnym w latach 1990–2000 . . . . . . . . . . . . . . . 644 V. Wzorce w Kodeksie cywilnym od 2000 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 648 § 36. Regulacja prawna wzorców umów w Kodeksie cywilnym . . . . . . . . 650 I. Zakres podmiotowy regulacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650 II. Reżimy prawne wzorców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 670 § 37. Uniwersalny reżim prawny wzorców umów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 673 I. Legitymacja do tworzenia wzorców umownych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 673 II. Charakter prawny wzorców oraz mechanizm związania wzorcem adherenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 674 III. Przesłanki związania wzorcem umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 681 IV. Wymagania co do treści i formy wzorca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 702 V. Wykładnia wzorców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 709 VI. Pierwszeństwo umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 713 VII. Odpowiedzialność za nieprawidłowe posługiwanie się wzorcami . . . . 716 § 38. Wzorce w obrocie dwustronnie profesjonalnym . . . . . . . . . . . . . . . . 720 I. Odesłanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 720 II. Zbieg wzorców w obrocie między profesjonalistami . . . . . . . . . . . . . . 720 § 39. Reżim prawny wzorców w obrocie konsumenckim . . . . . . . . . . . . . 732 I. Prawo unijne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 732 II. Wzorce konsumenckie w Kodeksie cywilnym – odesłanie . . . . . . . . . . 747 III. Przesłanki związania wzorcem konsumenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 747 IV. Wymagania co do treści i formy wzorców umów – wzmianka . . . . . . . 750 V. Wykładnia wzorców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 751 VI. Kontrola wzorców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 753 § 40. Sądowa kontrola wzorców w obrocie konsumenckim . . . . . . . . . . . 792 I. Kontrola incydentalna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 792 II. Kontrola abstrakcyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 795 § 41. Reżim prawny wzorców umów w innych regulacjach prawnych – wzmianka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 829 Rozdział VIII. Zobowiązania powstające podczas zawierania umów . . . . . 835 § 42. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 838 § 43. Odpowiedzialność przedkontraktowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 843 I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 843 XI Spis treści II. Norma art. 72 § 2 KC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 846 III. Obowiązek zachowania poufności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 859 IV. Pozostałe przypadki odpowiedzialności przedkontraktowej . . . . . . . . . 866 § 44. Umowa przedwstępna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 870 I. Pojęcie umowy przedwstępnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 870 II. Wykonanie zobowiązania z umowy przedwstępnej . . . . . . . . . . . . . . . 888 III. Skutki niewykonania zobowiązania z umowy przedwstępnej . . . . . . . . 900 IV. Zagadnienia szczególne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 924 § 45. Pozostałe umowy zawierane w procesie przygotowania umów . . . . 933 I. Umowa o negocjacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 933 II. Umowa opcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 938 III. Umowa ramowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 944 § 46. Obowiązek zawierania umów wynikający ze szczególnych źródeł . 948 I. Obowiązek zawarcia umowy w przypadku aukcji lub przetargu . . . . . 948 II. Obowiązek zawarcia umowy wynikający wprost z ustawy . . . . . . . . . . 952 Rozdział IX. Umowy odnoszące się do osób trzecich . . . . . . . . . . . . . . . . . . 959 § 47. Wprowadzenie do problematyki umów z art. 391–393 KC . . . . . . . 961 I. Umowy z art. 391–393 KC a względny charakter zobowiązania . . . . . 961 II. Systematyczne umiejscowienie regulacji umów z art. 391–393 w Kodeksie cywilnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 962 III. Funkcje umów z art. 391–393 KC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 963 IV. Przepisy art. 391–393 KC jako wzorzec regulacyjny . . . . . . . . . . . . . . 964 § 48. Umowa o świadczenie przez osobę trzecią (art. 391 KC) . . . . . . . . . 965 I. Ogólna charakterystyka instytucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 965 II. Umowa o świadczenie przez osobę trzecią w Kodeksie cywilnym (art. 391 KC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 983 III. Praktyczne zastosowania umowy o świadczenie przez osobę trzecią . . 997 IV. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1003 § 49. Umowa o zwolnienie dłużnika przez osobę trzecią z obowiązku świadczenia (art. 392 KC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1005 I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1005 II. Istota i przedmiot umowy o zwolnienie dłużnika przez osobę trzecią z obowiązku świadczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1006 III. Charakter prawny umowy o zwolnienie dłużnika przez osobę trzecią z obowiązku świadczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1010 IV. Skutki prawne zawarcia umowy o zwolnienie dłużnika przez osobę trzecią z obowiązku świadczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1011 V. Odróżnienie umowy o zwolnienie dłużnika przez osobę trzecią z obowiązku świadczenia od innych instytucji prawnych . . . . . . . . . . . 1018 VI. Zastosowanie w praktyce umowy o zwolnienie dłużnika przez osobę trzecią z obowiązku świadczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1020 VII. Powstanie zobowiązania z art. 392 KC w związku z niedojściem do skutku umowy o zwalniające przejęcie długu (art. 519 KC) . . . . . . 1023 § 50. Umowa o świadczenie na rzecz osoby trzeciej (art. 393 KC) . . . . . . 1025 I. Ogólna charakterystyka instytucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1025 II. Odróżnienie od instytucji podobnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1035 III. Regulacja umowy na rzecz osoby trzeciej w Kodeksie cywilnym . . . . 1039 Rozdział X. Dodatkowe zastrzeżenia umowne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1065 § 51. Uwagi ogólne o dodatkowych zastrzeżeniach umownych . . . . . . . . 1067 I. Pojęcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1067 II. Funkcje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1068 III. Kwalifikacja prawna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1069 XII Spis treści IV. Konkluzja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1070 § 52. Zadatek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1071 I. Pojęcie zadatku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1071 II. Funkcje zadatku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1071 III. Znaczenie art. 394 KC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1072 IV. Zastrzeżenie zadatku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1074 V. Skutki zastrzeżenia zadatku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1086 VI. Realizacja uprawnień z tytułu zadatku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1095 VII. Zadatek a inne instytucje prawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1096 § 53. Umowne prawo odstąpienia od umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1102 I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1102 II. Charakter prawny i konstrukcja umownego prawa odstąpienia od umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1104 III. Zakres zastosowania umownego prawa odstąpienia od umowy . . . . . . 1110 IV. Wykonanie prawa odstąpienia od umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1113 V. Skutki wykonania prawa odstąpienia od umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . 1117 § 54. Odstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1125 I. Istota odstępnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1125 II. Spełnienie świadczenia obejmującego odstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1129 III. Odstępne a zadatek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1131 § 55. Kara umowna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1131 I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1131 II. Funkcje kary umownej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1136 III. Konstrukcja kary umownej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1139 IV. Koncepcja jednolitej kary umownej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1146 V. Akcesoryjność kary umownej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1147 VI. Przesłanki powstania obowiązku świadczenia kary umownej . . . . . . . 1149 VII. Kara umowna a roszczenie o naprawienie dalszej szkody. Rodzaje kar umownych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1153 VIII. Kara umowna a roszczenie o wykonanie zobowiązania . . . . . . . . . . . . 1156 IX. Miarkowanie kary umownej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1158 X. Przedawnienie roszczenia o karę umowną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1168 XI. Kara umowna a kara ustawowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1169 Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1171 XIII Spis treści Wykaz skrótów 1. Źródła prawa CenyU . . . . . . . . . . . . ustawa z 5.7.2001 r. o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050 ze zm.) dyrektywa 93/13/EWG . . . . . . . . dyrektywa Rady 93/13/EWG z 5.4.1993 r. o niedozwolonych klauzulach w umowach konsumenckich (Dz.Urz. UE L 1993.95.29) dyrektywa 97/7/WE . . . . . . . . . . . dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 97/7/WE z 20.5.1997 r. w sprawie ochrony konsumentów w przypadku umów zawieranych na odległość (Dz.Urz. UE L 1997.144.19). dyrektywa 2005/29/WE . . . . . . . . dyrektywa 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 11.5.2005 r. dotycząca nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przed- siębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym oraz zmie- niająca dyrektywę Rady 84/450/EWG, dyrektywy 97/7/WE, 98/27/WE i 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie (WE) Nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady („Dyrektywa o nieuczciwych praktykach handlowych”) (Dz.Urz. UE L 2005.149.22) dyrektywa 2011/83/UE . . . . . . . . dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z 25.10.2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/44/WE oraz uchy- lająca dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.Urz. L 2011.304.64) ElektrIPU . . . . . . . . . . ustawa z 12.9.2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych GospNierU . . . . . . . . . ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz.U. JęzPolU . . . . . . . . . . . ustawa z 7.10.1999 r. o języku polskim (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. (Dz.U. Nr 169, poz. 1385 ze zm.) z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) Nr 43, poz. 224 ze zm.) KC . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KC austr. . . . . . . . . . . Kodeks cywilny austriacki z 1.6.1811 r. (ABGB – Allgemeines Bürger- liches Gesetzbuch, Justizgesetzsammlung Nr 946/1811)1 KC franc. . . . . . . . . . . Kodeks cywilny francuski z 21.3.1804 r. (Cciv – Code civil)2 KC niem. . . . . . . . . . . Kodeks cywilny niemiecki z 18.8.1896 r. (BGB – Bürgerliches Gesetz- KC szwajc. . . . . . . . . . Kodeks cywilny szwajcarski z 10.12.1907 r. (ZGB – Zivilgesetzbuch, buch, BGBl I S. 42, FNA 400–2)3 SR. 210. AS 24 233, 27 207 und BS 2 3)4 1 Tekst dostępny na stronie: http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung/Bundesnormen/10001622/ABG- B 2c 20Fassung 20vom 2006.11.2012.pdf 2 Tekst dostępny na stronie: http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?dateTexte=20121106 cidTe- xte=LEGITEXT000006070721 fastReqId=1018799035 fastPos=1 oldAction=rechCodeArticle 3 Tekst dostępny na stronie: http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/bgb/gesamt.pdf 4 Tekst dostępny na stronie: http://www.admin.ch/ch/d/sr/2/210.de.pdf XV KC włos. . . . . . . . . . . Kodeks cywilny włoski z 16.3.1942 r. (CC – Codice Civile, Gazzetta KH . . . . . . . . . . . . . . . rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.6.1934 r. – Kodeks Ufficiale, n 79 del 4.4.1942 r.)5 handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm.) KK . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) KM . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 18.9.2001 r. – Kodeks morski (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. Nr 217, poz. 1689 ze zm.) z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 ze zm.) poz. 483 ze zm.) KomPrywU . . . . . . . . ustawa z 30.8.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jedn.: Dz.U. Konstytucja RP . . . . . Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, konwencja UNIDROIT . . . . . . . . Konwencja UNIDROIT o międzynarodowym leasingu finansowanym KP . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. Nr 21, podpisana w Ottawie 28.5.1988 r. KPC . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, KredKonsU . . . . . . . . ustawa z 12.5.2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. Nr 126, poz. 715 poz. 94 ze zm.) poz. 296 ze zm.) ze zm.) poz. 1081 ze zm.) z 2012 r. poz. 788) poz. 1037 ze zm.) KredKonsU z 2001 r. . ustawa z 20.7.2001 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. Nr 100, KRO . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn.: Dz.U. KSH . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, KW . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeń (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. KWU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn.: KZ . . . . . . . . . . . . . . . rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.10.1933 r. – Kodeks NBPU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. o Narodowym Banku Polskim (tekst jedn.: Dz.U. NprRynU . . . . . . . . . . ustawa z 23.8.2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom ryn- Nr 46, poz. 275 ze zm.) Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.) zobowiązań (Dz.U. Nr 82, poz. 598 ze zm.) z 2005 r. Nr 1, poz. 2 ze zm.) kowym (Dz.U. Nr 171, poz. 1206 ze zm.) Dz.U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 ze zm.) Nr 50, poz. 331 ze zm.) ObrIFinU . . . . . . . . . . ustawa 29.7.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn.: OchrKonkurU . . . . . . ustawa z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. OchrKonkurU z 2000 r. . . . . . . . . . . . ustawa z 15.12.2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn.: Dz.U. z 2005 r. Nr 244, poz. 2080 ze zm.) OchrKonsU . . . . . . . . ustawa z 2.3.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpiecz- ny (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.) OchrLokU . . . . . . . . . ustawa z 21.6.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zaso- bie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.) OR . . . . . . . . . . . . . . . Prawo obligacyjne szwajcarskie z 30.3.1911 r. (OR – Obligationenrecht, SR 220. AS 27 317 und BS 2 199)6 5 Tekst dostępny na stronie: http://www.altalex.com/index.php?idnot=34794 6 Tekst dostępny na stronie: http://www.admin.ch/ch/d/sr/2/220.de.pdf XVI Wykaz skrótów OrdPU . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. POPC . . . . . . . . . . . . . ustawa z 18.7.1950 r. – Przepisy ogólne prawa cywilnego (Dz.U. Nr 34, poz. 749 ze zm.) poz. 311 ze zm.) PPU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 25.9.1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981 ze zm.) PrAut . . . . . . . . . . . . . ustawa z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst PrBank . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) PrBank z 1989 r. . . . . . ustawa z 31.1.1989 r. – Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz.U. z 1992 r. PrCzek . . . . . . . . . . . . ustawa z 28.4.1936 r. – Prawo czekowe (Dz.U. Nr 37, poz. 283 ze zm.) PrPoczt . . . . . . . . . . . . ustawa z 12.6.2003 r. – Prawo pocztowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2008 r. PrPrzew . . . . . . . . . . . ustawa z 15.11.1984 r. – Prawo przewozowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. PrPrywM . . . . . . . . . . ustawa z 4.2.2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. Nr 80, Nr 72, poz. 665 ze zm.) Nr 72, poz. 359 ze zm.) Nr 189, poz. 1159 ze zm.) poz. 1173) poz. 432) PrUpNapr . . . . . . . . . . ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 1112) PrWeksl . . . . . . . . . . . ustawa z 28.4.1936 r. – Prawo wekslowe (Dz.U. Nr 37, poz. 282 ze zm.) PrWłPrzem . . . . . . . . . ustawa z 30.6.2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.) PrywPPU . . . . . . . . . . ustawa z 13.7.1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych PrZamPubl . . . . . . . . . ustawa z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. PWKC . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks cywilny (Dz.U. (Dz.U. Nr 51, poz. 298 ze zm.) z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Nr 16, poz. 94 ze zm.) TUE . . . . . . . . . . . . . . Traktat o Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/30 ze zm.) UbezpObowU . . . . . . ustawa z 22.5.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpiecze- niowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz. 1152 ze zm.) UbezpU . . . . . . . . . . . ustawa z 22.5.2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66 ze zm.) XVII RozpRzym I . . . . . . . . rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 593/2008 z 17.6.2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Dz.Urz. UE L 2008.177.6) RPostGrU . . . . . . . . . . ustawa z 17.12.2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupo- SamGmU . . . . . . . . . . ustawa z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2001 r. wym (Dz.U. z 2010 r. Nr 7, poz. 44) Nr 142, poz. 1591 ze zm.) SprzedKonsU . . . . . . . ustawa z 27.7.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenc- kiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) SpółdzMieszkU . . . . . ustawa z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn.: SwobGospU . . . . . . . . ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: TermZapłU . . . . . . . . . ustawa z 12.6.2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych TFUE . . . . . . . . . . . . . Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.) Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.) (Dz.U. Nr 139, poz. 1323 ze zm.) poz. 864/2) Wykaz skrótów UbezpU z 1990 r. . . . . ustawa z 28.7.1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jedn.: Dz.U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62 ze zm.) Nr 144, poz. 1204 ze zm.) UsłDrElU . . . . . . . . . . ustawa z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. ZastRejU . . . . . . . . . . ustawa z 6.12.1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (tekst ZmKC z 28.7.1990 r. . ustawa z 28.7.1990 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 55, jedn.: Dz.U. z 2009 r. Nr 67, poz. 569 ze zm.) ZmKC z 14.2.2003 r. . ustawa z 14.2.2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektó- poz. 321 ze zm.) ZNKU . . . . . . . . . . . . ustawa z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: rych innych ustaw (Dz.U. Nr 49, poz. 408) Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) 2. Organy orzekające ETPC . . . . . . . . . . . . . Europejski Trybunał Praw Człowieka ETS . . . . . . . . . . . . . . Europejski Trybunał Sprawiedliwości GKA . . . . . . . . . . . . . . Główna Komisja Arbitrażowa NSA . . . . . . . . . . . . . . Naczelny Sąd Administracyjny NSA (7) . . . . . . . . . . . Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów SA . . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Apelacyjny SAnt . . . . . . . . . . . . . . Sąd Antymonopolowy7 SN . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy SN (PS) . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy w pełnym składzie SN (PSIC) . . . . . . . . . Sąd Najwyższy w pełnym składzie Izby Cywilnej (w latach 1982–1989: Izby Cywilnej i Administracyjnej) SN (PSIAPiUS) . . . . . Sąd Najwyższy w pełnym składzie Izby Administracyjnej, Pracy i Ubez- pieczeń Społecznych (od roku 1990: Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecz- nych) SN (7) . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów SO . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Okręgowy SOKiK . . . . . . . . . . . . Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów SP . . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Powiatowy SR . . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Rejonowy SW . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Wojewódzki TK . . . . . . . . . . . . . . . Trybunał Konstytucyjny TSUE . . . . . . . . . . . . . Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej WSA . . . . . . . . . . . . . . Wojewódzki Sąd Administracyjny 3. Czasopisma, publikatory AcP . . . . . . . . . . . . . . . Archiv für civilistische Praxis AUL . . . . . . . . . . . . . . Acta Universitatis Lodziensis AUWr . . . . . . . . . . . . . Acta Universitatis Wratislaviensis BGHZ . . . . . . . . . . . . . Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in Zivilsachen BMS . . . . . . . . . . . . . . Biuletyn Ministerstwa Sprawiedliwości BSN . . . . . . . . . . . . . . Biuletyn Sądu Najwyższego CMLRev . . . . . . . . . . Common Market Law Review CPH . . . . . . . . . . . . . . Czasopismo Prawno-Historyczne DPP . . . . . . . . . . . . . . Demokratyczny Przegląd Prawniczy 7 Nazwa sądu została zmieniona na „Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów” ustawą z 5.7.2002 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 129, poz. 1102), która weszła w życie 15.12.2002 r. XVIII Wykaz skrótów Dz.Pr.P.P. . . . . . . . . . . Dziennik Praw Państwa Polskiego Dz.U. . . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw Dz.Urz. . . . . . . . . . . . . Dziennik Urzędowy EJCL . . . . . . . . . . . . . . Electronic Journal of Comparative Law EP . . . . . . . . . . . . . . . . Edukacja Prawnicza EPS . . . . . . . . . . . . . . . Europejski Przegląd Sądowy ERCL . . . . . . . . . . . . . European Review of Contract Law ERPL . . . . . . . . . . . . . European Review of Private Law GP . . . . . . . . . . . . . . . . Gazeta Prawna GSP . . . . . . . . . . . . . . Gdańskie Studia Prawnicze GSW . . . . . . . . . . . . . . Gazeta Sądowa Warszawska Jur. . . . . . . . . . . . . . . . Jurysta KPP . . . . . . . . . . . . . . Kwartalnik Prawa Prywatnego KSP . . . . . . . . . . . . . . Krakowskie Studia Prawnicze LGDJ . . . . . . . . . . . . . Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence M.P. . . . . . . . . . . . . . . Monitor Polski MoP . . . . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy MoPod . . . . . . . . . . . . Monitor Podatkowy MoPrBank . . . . . . . . . Monitor Prawa Bankowego MSiG . . . . . . . . . . . . . Monitor Sądowy i Gospodarczy NP . . . . . . . . . . . . . . . . Nowe Prawo NPN . . . . . . . . . . . . . . Nowy Przegląd Notarialny OG . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Gospodarcze ONSA . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego ONSAiWSA . . . . . . . . Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych OSA . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSAB . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Apelacji Białostockiej OSAW . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu OSG . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Gospodarczych OSN . . . . . . . . . . . . . . Zbiór Orzeczeń Sądu Najwyższego. Orzeczenia Izby Cywilnej (w latach 1933–1952), Orzecznictwo Sądu Najwyższego (w latach 1953–1961: Izby Cywilnej i Izby Karnej, w roku 1962: Izby Cywilnej, w latach 1963–1981: Izby Cywilnej oraz Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w latach 1982–1989: Izby Cywilnej i Administracyjnej oraz Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w latach 1990–1994: Izby Cywilnej oraz Izby Administracyjnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w 1995 roku: Izby Cywilnej) OSNPG . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego Prokuratura Generalna OSP . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Polskich – Orzecznictwo Sądów Polskich (w la- tach 1921–1939), Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażo- wych (w latach 1957–1989), Orzecznictwo Sądów Polskich (od 1990 roku) OTK . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego OTK-A . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego – Seria A PA . . . . . . . . . . . . . . . . Prawo Asekuracyjne Pal. . . . . . . . . . . . . . . . Palestra PB . . . . . . . . . . . . . . . . Prawo Bankowe PiM . . . . . . . . . . . . . . . Prawo i Medycyna PiP . . . . . . . . . . . . . . . Państwo i Prawo PiZS . . . . . . . . . . . . . . Praca i Zabezpieczenie Społeczne PL . . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Legislacyjny PN . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Notarialny POP . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Orzecznictwa Podatkowego XIX Wykaz skrótów
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo zobowiązań - część ogólna. System Prawa Prywatego. Tom 5
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: