Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00112 002065 22765375 na godz. na dobę w sumie
Prawo zobowiązań - część ogólna. System Prawa Prywatnego. Tom 5 - ebook/pdf
Prawo zobowiązań - część ogólna. System Prawa Prywatnego. Tom 5 - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 1028
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 83-7387-417-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> cywilne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W Tomie 5. omówiono:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

SYSTEM PRAWA PRYWATNEGO Prawo zobowi¹zañ – czêœæ ogólna Tom 5 SYSTEM PRAWA PRYWATNEGO Prawo zobowi¹zañ – czêœæ ogólna Tom 5 REDAKTOR NACZELNY SYSTEMU PRAWA PRYWATNEGO ZBIGNIEW RADWAÑSKI Prawo zobowi¹zañ – czêœæ ogólna Tom 5 Redaktor Prof. dr hab. Ewa £êtowska Instytut Nauk Prawnych PAN Autorzy dr Ma³gorzata Bednarek – Instytut Nauk Prawnych PAN; dr hab. Adam Brzozowski – Uniwersytet Warszawski; dr Przemys³aw Drapa³a – Uniwersytet Miko³aja Kopernika; prof. dr hab. Tomasz Dybowski – Uniwersytet Warszawski; dr Marcin Krajewski – Uniwersytet Warszawski; prof. dr hab. Ewa £êtowska – Instytut Nauk Prawnych PAN; dr Piotr Machnikowski – Uniwersytet Wroc³awski; prof. dr hab. Adam Olejniczak – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu; dr Agnieszka Pyrzyñska – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu; prof. dr hab. Ma³gorzata Pyziak-Szafnicka – Uniwersytet £ódzki Wydano we wspó³pracy: z Instytutem Nauk Prawnych PAN w Warszawie Poszczególne czêœci opracowali: Ma³gorzata Bednarek – rozdz. VII, rozdz. IX § 50 Adam Brzozowski – rozdz. V § 22–25 Przemys³aw Drapa³a – rozdz. IX § 49, rozdz. X § 53–55 Tomasz Dybowski* – rozdz. III Marcin Krajewski – rozdz. VIII Ewa £êtowska – rozdz. I, rozdz. IX § 47–48 Piotr Machnikowski – rozdz. II, rozdz. V § 26, rozdz. VI Adam Olejniczak – rozdz. X § 51–52 Agnieszka Pyrzyñska* – rozdz. III Ma³gorzata Pyziak-Szafnicka – rozdz. IV * Opublikowany w Tomie 5 Systemu Prawa Prywatnego tekst stanowi przygotowan¹ przez dr A. Pyrzyñsk¹ aktualizacjê rozdzia³u – autorstwa prof. dr hab. T. Dybowskiego – opublikowane- go w Systemie Prawa Cywilnego, t. III, cz. 1, Ossolineum 1981. Redakcja serii: Ewa Skibiñska Redakcja: Agnieszka Mikos © Wydawnictwo C.H. Beck 2006 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Gen. Zaj¹czka 9, 01–518 Warszawa Sk³ad i ³amanie: Wydawnictwo C.H. Beck Druk i oprawa: PERFEKT S.A. Warszawa ISBN 83-7387-417-8 Przedmowa „Prawo zobowi¹zañ – czêœæ ogólna” obejmuje problematykê, która jest przedmio- tem analizy w ramach Tomu 5 i 6 Systemu Prawa Prywatnego. W niniejszym tomie omówione zosta³o zagadnienie zobowi¹zania w systemie prawa cywilnego, struktura zobowi¹zania, œwiadczenie, wieloœæ d³u¿ników i wierzycieli. Podjête zosta³y równie¿ zagadnienia dotycz¹ce problematyki umów (zagadnienia ogólne, funkcje, swoboda umów, treœæ umowy, wzorce umów, zagadnienia szczególne zwi¹zane z zawarciem i przygotowaniem umowy, umowy odnosz¹ce siê do osób trzecich oraz dodatkowe za- strze¿enia umowne). Prezentowane opracowanie jest dzie³em zbiorowym szeœciu autorów, przy czym ka¿dy z nich odpowiada wy³¹cznie za wyra¿one przez siebie pogl¹dy. Nie naruszaj¹c stanowiska poszczególnych autorów oraz ich indywidualnego sposobu ujêcia i przed- stawienia zagadnieñ, ca³oœci wywodu starano siê nadaæ mo¿liwie jednolity charakter. Publikacja uwzglêdnia stan prawny na dzieñ 1 sierpnia 2006 r. Warszawa, sierpieñ 2006 r. Redakcja V Spis treœci Spis treœci Spis treœci Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spis treœci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ I. Wprowadzenie do czêœci ogólnej zobowi¹zañ . . . . . . . . . . . . . . . § 1 . Zobowi¹zanie: pojêcie i konstrukcje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Charakterystyka ogólna relacji: zobowi¹zanie i prawo zobowi¹zañ . . . . II. Podstawowe pojêcia i instytucje prawa zobowi¹zañ – sygnalizacja . . . . III. Mechanizm kreacji zobowi¹zania przez umowê i przepisy . . . . . . . . . . . IV. Wyk³adnia dotycz¹ca zobowi¹zañ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Interpretacja w prawie zobowi¹zañ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 2 . Funkcje zobowi¹zañ i prawa zobowi¹zañ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Zobowi¹zanie jako narzêdzie wymiany oraz ochrony maj¹tku i dóbr niematerialnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Ewolucja obrotu i jej wp³yw na prawo zobowi¹zañ . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Podmiotowa dywersyfikacja obrotu a prawo zobowi¹zañ . . . . . . . . . . . . § 3 . Prawo zobowi¹zañ a system prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Uwaga ogólna (konsekwencja przyst¹pienia do UE) . . . . . . . . . . . . . . . . II. Konwencja o Ochronie Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolnoœci . . . III. Europejskie d¹¿enia do harmonizacji i ujednolicenia prawa prywatnego w skali ponadpañstwowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Wp³yw Konstytucji na prawo zobowi¹zañ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Rozwój polskiego prawa zobowi¹zañ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 4. Kwestie kolizyjne prawa zobowi¹zañ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Prawo krajowe a prawo obowi¹zuj¹ce na obszarze krajowym str. V VII XV 1 5 5 12 22 24 29 32 32 33 40 55 55 56 57 73 77 87 („przestrzeñ prawna”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 II. Przestrzenny zakres prawa zobowi¹zañ (prawo prywatne miêdzynaro- dowe, jurysdykcja) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Czasowy zakres prawa zobowi¹zañ (prawo intertemporalne) . . . . . . . . . Rozdzia³ II. Struktura zobowi¹zania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 5 . Pojêcie zobowi¹zania i zarys jego struktury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Zobowi¹zanie jako stosunek prawny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Elementy zobowi¹zania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 6 . Podmioty zobowi¹zania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Wierzyciel i d³u¿nik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Pojêcie strony zobowi¹zania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Wielostronne stosunki zobowi¹zaniowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Zobowi¹zania z udzia³em osób trzecich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Wielopodmiotowe zobowi¹zania wzajemne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI. Wieloœæ wierzycieli lub d³u¿ników. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII. Osoby uczestnicz¹ce w wykonaniu zobowi¹zania . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIII. Oznaczenie podmiotów w zobowi¹zaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX. Zobowi¹zania realne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 7 . Uprawnienia i obowi¹zki stron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Pojêcia uprawnienia i obowi¹zku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. D³ug i podstawowe obowi¹zki d³u¿nika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Wierzytelnoœæ i podstawowe uprawnienia (roszczenia) wierzyciela . . . . 89 97 107 108 108 112 113 113 115 116 117 118 119 120 120 123 124 124 133 138 VII Spis treœci IV. Roszczenia wierzyciela o œwiadczenia uboczne i dodatkowe oraz odpowiadaj¹ce im obowi¹zki d³u¿nika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 V. Obowi¹zki d³u¿nika i roszczenia wierzyciela zwi¹zane ze spe³nieniem œwiadczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI. Wierzycielski obowi¹zek wspó³dzia³ania z d³u¿nikiem . . . . . . . . . . . . . . VII. Inne obowi¹zki wierzyciela i roszczenia d³u¿nika . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIII. Uprawnienia kszta³tuj¹ce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX. Uprawnienia do ¿¹dania ukszta³towania zobowi¹zania przez s¹d . . . . . . X. Problem zarzutów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI. Kompetencje do przenoszenia uprawnieñ i obowi¹zków. . . . . . . . . . . . . XII. Uprawnienia bezwzglêdne w stosunkach zobowi¹zaniowych . . . . . . . . . § 8 . Odpowiedzialnoœæ d³u¿nika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. D³ug i odpowiedzialnoœæ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Ograniczenia odpowiedzialnoœci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Zobowi¹zanie niezupe³ne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 9 . Z³o¿onoœæ i zmiennoœæ treœci zobowi¹zania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Z³o¿onoœæ struktury zobowi¹zania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Zmiennoœæ treœci zobowi¹zania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ III. Œwiadczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 10 . Ogólne uwagi o œwiadczeniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Pojêcie œwiadczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Przedmiot œwiadczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Cel œwiadczenia – interes wierzyciela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Wola spe³nienia œwiadczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Treœæ œwiadczenia oraz postaci œwiadczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI. Œwiadczenia w zobowi¹zaniach rezultatu i starannego dzia³ania. . . . . . . VII. Czynnoœci przygotowawcze, œwiadczenia g³ówne i œwiadczenia uboczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIII. Mo¿liwoœæ spe³nienia œwiadczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 11 . Oznaczenie œwiadczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Oznaczenie œwiadczenia przez strony stosunku zobowi¹zaniowego lub przez osoby trzecie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Ustawowe regu³y interpretacyjne dotycz¹ce oznaczenia œwiadczenia . . . IV. Oznaczenie œwiadczenia przez wskazanie kryteriów jego bli¿szego okreœlenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Oznaczenie œwiadczenia przez s¹d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI. Oznaczenie œwiadczenia na drodze administracyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . § 12 . Niektóre rodzaje œwiadczeñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Œwiadczenia jednorazowe, okresowe, ci¹g³e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Œwiadczenia podzielne i niepodzielne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Œwiadczenia oznaczone co do to¿samoœci i oznaczone co do gatunku . . § 13 . Œwiadczenia pieniê¿ne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Pieni¹dz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Œwiadczenie pieniê¿ne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Walutowoœæ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Wartoœæ pieni¹dza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI. Nominalizm i waloryzacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 14 . Odsetki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. ród³a obowi¹zku zap³aty odsetek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Wysokoœæ odsetek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Wymagalnoœæ odsetek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Zakaz anatocyzmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI. Przedawnienie roszczeñ o œwiadczenie odsetek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 143 145 146 152 154 156 156 158 158 161 163 165 165 167 169 172 172 173 175 177 178 180 184 186 186 186 187 190 191 192 192 197 198 207 209 215 215 215 222 225 229 230 244 244 250 252 257 260 261 VIII Spis treœci § 15 . Zwrot nak³adów i wydatków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Pojêcie i rodzaje nak³adów i wydatków ulegaj¹cych zwrotowi . . . . . . . . II. Zaspokojenie roszczeñ z tytu³u nak³adów i wydatków . . . . . . . . . . . . . . III. Powstanie roszczeñ z tytu³u nak³adów i wydatków oraz ich przedawnienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. U³omnoœæ regulacji dotycz¹cej zwrotu nak³adów i wydatków . . . . . . . . § 16. Œwiadczenia w zobowi¹zaniach przemiennych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Charakter zobowi¹zañ przemiennych i wybór œwiadczenia . . . . . . . . . . . II. Niemo¿liwoœæ œwiadczenia w zobowi¹zaniu przemiennym. . . . . . . . . . . III. Zbieg roszczeñ lub uprawnieñ a zobowi¹zania przemienne. . . . . . . . . . . IV. Upowa¿nienie przemienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ IV. Wieloœæ d³u¿ników i wierzycieli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 17 . Kszta³t zobowi¹zañ z udzia³em kilku podmiotów . . . . . . . . . . . . . . . . I. Uwagi wprowadzaj¹ce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Rodzaje solidarnoœci i ich znaczenie gospodarcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. ród³a solidarnoœci – ujêcie teoretyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Klasyfikacja i uzasadnienie przepisów statuuj¹cych solidarnoœæ. . . . . . . V. Czynnoœæ prawna jako Ÿród³o solidarnoœci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 18 . Solidarnoœæ d³u¿ników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Konstrukcja solidarnoœci biernej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Sytuacja d³u¿ników solidarnych w czasie trwania stosunku prawnego . . III. Pozycja d³u¿ników solidarnych w sporze z wierzycielem . . . . . . . . . . . . IV. Wygaœniêcie zobowi¹zañ i roszczenia regresowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Niektóre przypadki solidarnoœci biernej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 19 . Solidarnoœæ niew³aœciwa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Podstawowe przypadki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Spór o odrêbnoœæ instytucji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Sytuacja prawna d³u¿ników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 20 . Solidarnoœæ wierzycieli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Solidarnoœæ czynna w praktyce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Sytuacja stron w czasie trwania stosunku prawnego . . . . . . . . . . . . . . . . III. Wygaœniêcie solidarnoœci wierzycieli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Roszczenia regresowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 21 . Zobowi¹zania podzielne i niepodzielne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Zagadnienia ogólne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Zobowi¹zania podzielne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Zobowi¹zania ze œwiadczeniem niepodzielnym. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 264 266 267 268 269 269 272 274 274 277 279 279 282 284 287 291 293 293 296 302 309 322 348 348 353 359 363 363 365 367 369 370 370 371 373 Rozdzia³ V. Umowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377 § 22 . Pojêcie umowy w prawie polskim, funkcje umów. ród³a prawa reguluj¹cego umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Pojêcie umowy w prawie polskim, funkcje umów . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. ród³a prawa reguluj¹cego umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 23 . Modernizacja i europeizacja polskiego prawa umów. Unifikacja europejskiego prawa umów. Zasady Europejskiego Prawa Umów (PECL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Modernizacja i europeizacja polskiego prawa umów. . . . . . . . . . . . . . . . II. Problemy europeizacji polskiego prawa umów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 24 . Unifikacja europejskiego prawa umów. Zasady Europejskiego Prawa Umów (PECL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Uwagi wstêpne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Kierunki rozwoju europejskiego prawa umów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Funkcje i cele ujednoliconego prawa kontraktów . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Mechanizm zastosowania PECL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Dopuszczalnoœæ zastosowania PECL w œwietle uregulowañ 380 380 388 393 393 396 398 398 398 400 402 prawa polskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403 IX Spis treœci § 25 . Klasyfikacje umów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Uwagi wstêpne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Umowy zobowi¹zuj¹ce i rozporz¹dzaj¹ce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Umowy nazwane i nienazwane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Umowy jednostronnie lub dwustronnie zobowi¹zuj¹ce. Umowy wzajemne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Umowy konsensualne i realne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI. Umowy odp³atne i nieodp³atne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII. Umowy przysparzaj¹ce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIII. Umowy kauzalne i abstrakcyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX. Umowy losowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X. Umowy swobodnie negocjowane i umowy adhezyjne. . . . . . . . . . . . . . . XI. Umowy o zobowi¹zanie rezultatu i umowy o zobowi¹zanie nale¿ytej starannoœci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 26 . Swoboda umów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Ogólne wiadomoœci o swobodzie umów zobowi¹zaniowych . . . . . . . . . II. Teoretyczna konstrukcja swobody umów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Swoboda umów jako zasada prawa cywilnego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Faktyczne ograniczenia swobody umów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Problem istnienia swobody jednostronnych czynnoœci zobowi¹zuj¹cych . Rozdzia³ VI. Treœæ umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 27 . Pojêcie treœci umowy zobowi¹zaniowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 28 . Minimalna (konieczna) treœæ umowy zobowi¹zaniowej . . . . . . . . . . . § 29 . Zakres swobody kszta³towania treœci umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Kszta³towanie stosunku zobowi¹zaniowego jako przedmiot kompetencji stron. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Granice swobody umów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Skutki dokonania czynnoœci prawnej poza zakresem kompetencji . . . . . § 30 . Treœæ umowy a kwalifikacja prawna zobowi¹zania . . . . . . . . . . . . . . § 31 . Niemo¿liwoœæ œwiadczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Pojêcie niemo¿liwoœci pierwotnej œwiadczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Odpowiedzialnoœæ odszkodowawcza w razie niemo¿liwoœci œwiadczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 32 . Wyzysk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Istota wyzysku i zakres zastosowania art. 388 KC . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Przes³anki wyzysku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Skutki wyzysku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 33 . Umowy zwi¹zane (zwi¹zki umów) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Jednoœæ lub wieloœæ umów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Pojêcie zwi¹zku umów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Rodzaje zwi¹zków umów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. ród³a i rodzaje powi¹zañ pomiêdzy umowami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ VII. Wzorce umów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 34 . Ogólna charakterystyka wzorców umownych . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Zjawisko wzorców umów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Geneza wzorców umów i ich rola w obrocie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Mechanizm korzystania z wzorców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Wzorzec umowy a umowa adhezyjna – wzmianka . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Podstawowe zagadnienia teoretyczne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI. ród³a prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 35 . Rozwój wzorców umów w Polsce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Etapy rozwoju – wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Wzorce w Kodeksie zobowi¹zañ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404 404 405 407 409 410 411 412 413 414 415 416 419 419 433 448 450 452 455 456 458 461 461 462 468 508 510 511 511 517 519 519 525 528 531 531 531 532 534 535 539 541 541 548 551 552 552 560 561 561 561 X Spis treœci III. Wzorce w Kodeksie cywilnym w latach 1965–1990 . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Wzorce w Kodeksie cywilnym w latach 1990–2000 . . . . . . . . . . . . . . . . V. Wzorce w Kodeksie cywilnym od 2000 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 36 . Regulacja prawna wzorców umów w Kodeksie cywilnym . . . . . . . . . I. Zakres podmiotowy regulacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Re¿imy prawne wzorców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 37 . Uniwersalny re¿im prawny wzorców umów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Legitymacja do tworzenia wzorców umownych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Charakter prawny wzorców oraz mechanizm zwi¹zania wzorcem adherenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Przes³anki zwi¹zania wzorcem umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Wymagania co do treœci i formy wzorca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Wyk³adnia wzorców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI. Pierwszeñstwo umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII. Odpowiedzialnoœæ za nieprawid³owe pos³ugiwanie siê wzorcami. . . . . . § 38 . Wzorce w obrocie dwustronnie profesjonalnym . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Odes³anie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Zbieg wzorców w obrocie miêdzy profesjonalistami . . . . . . . . . . . . . . . . § 39 . Re¿im prawny wzorców w obrocie konsumenckim . . . . . . . . . . . . . . I. Prawo wspólnotowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Wzorce konsumenckie w Kodeksie cywilnym – odes³anie . . . . . . . . . . . III. Przes³anki zwi¹zania wzorcem konsumenta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Wymagania co do treœci i formy wzorców umów – wzmianka . . . . . . . . V. Wyk³adnia wzorców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI. Kontrola wzorców. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 40 . S¹dowa kontrola wzorców w obrocie konsumenckim . . . . . . . . . . . . I. Kontrola incydentalna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Kontrola abstrakcyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Kodeks wykroczeñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 41. Re¿im prawny wzorców umów w innych regulacjach prawnych – 563 566 571 573 573 581 583 583 585 591 606 613 617 619 623 623 623 634 634 644 645 647 648 651 684 684 687 697 wzmianka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 698 Rozdzia³ VIII. Zobowi¹zania powstaj¹ce podczas zawierania umów . . . . . § 42 . Uwagi wstêpne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 43 . Culpa in contrahendo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Norma art. 72 § 2 KC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Obowi¹zek zachowania poufnoœci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Pozosta³e przypadki culpa in contrahendo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 44 . Umowa przedwstêpna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Pojêcie umowy przedwstêpnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Wykonanie zobowi¹zania z umowy przedwstêpnej . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Skutki niewykonania zobowi¹zania z umowy przedwstêpnej . . . . . . . . . IV. Zagadnienia szczególne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 45 . Pozosta³e umowy zawierane w procesie przygotowania umów . . . . . I. Umowa o negocjacje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Umowa opcji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Umowa ramowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 46 . Obowi¹zek zawierania umów wynikaj¹cy ze szczególnych Ÿróde³ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Obowi¹zek zawarcia umowy w wypadku aukcji lub przetargu . . . . . . . . II. Obowi¹zek zawarcia umowy wynikaj¹cy wprost z ustawy . . . . . . . . . . . Rozdzia³ IX. Umowy odnosz¹ce siê do osób trzecich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 47 . Wprowadzenie do problematyki umów z art. 391–393 KC . . . . . . . . I. Umowy z art. 391–393 KC a wzglêdny charakter zobowi¹zania. . . . . . . II. Systematyczne umiejscowienie regulacji umów z art. 391–393 w KC . . 703 705 709 709 712 721 726 729 729 746 755 772 780 780 785 791 794 794 798 805 807 807 808 XI Spis treœci III. Funkcje umów z art. 391–393 KC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Przepisy art. 391–393 KC jako wzorzec regulacyjny. . . . . . . . . . . . . . . . § 48 . Umowa o œwiadczenie przez osobê trzeci¹ (art. 391 KC) . . . . . . . . . . I. Ogólna charakterystyka instytucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Umowa o œwiadczenie przez osobê trzeci¹ w Kodeksie cywilnym (art. 391 KC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Praktyczne zastosowania umowy o œwiadczenie przez osobê trzeci¹ . . . IV. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 49 . Umowa o zwolnienie d³u¿nika przez osobê trzeci¹ z obowi¹zku œwiadczenia (art. 392 KC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Uwagi wstêpne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Istota i przedmiot umowy o zwolnienie d³u¿nika przez osobê trzeci¹ 809 810 811 811 831 842 848 850 850 z obowi¹zku œwiadczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 851 III. Charakter prawny umowy o zwolnienie d³u¿nika przez osobê trzeci¹ z obowi¹zku œwiadczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 854 IV. Skutki prawne zawarcia umowy o zwolnienie d³u¿nika przez osobê trzeci¹ z obowi¹zku œwiadczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 855 V. Odró¿nienie umowy o zwolnienie d³u¿nika przez osobê trzeci¹ z obowi¹zku œwiadczenia od innych instytucji prawnych . . . . . . . . . . . . 861 VI. Zastosowanie w praktyce umowy o zwolnienie d³u¿nika przez osobê trzeci¹ z obowi¹zku œwiadczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 863 VII. Powstanie zobowi¹zania z art. 392 KC w zwi¹zku z niedojœciem do skut- ku umowy o zwalniaj¹ce przejêcie d³ugu (art. 519 KC). . . . . . . . . . . . . . § 50 . Umowa o œwiadczenie na rzecz osoby trzeciej (art. 393 KC) . . . . . . . I. Ogólna charakterystyka instytucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Odró¿nienie od instytucji podobnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Regulacja umowy na rzecz osoby trzeciej w Kodeksie cywilnym . . . . . . Rozdzia³ X. Dodatkowe zastrze¿enia umowne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 51 . Uwagi ogólne o dodatkowych zastrze¿eniach umownych. . . . . . . . . . I. Pojêcie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Funkcje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Kwalifikacja prawna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Konkluzja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 52 . Zadatek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Pojêcie zadatku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Funkcje zadatku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Znaczenie art. 394 KC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Zastrze¿enie zadatku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Skutki zastrze¿enia zadatku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI. Realizacja uprawnieñ z tytu³u zadatku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII. Zadatek a inne instytucje prawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 53 . Umowne prawo odst¹pienia od umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Uwagi wstêpne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Konstrukcja kontraktowego prawa odst¹pienia od umowy . . . . . . . . . . . III. Zakres zastosowania umownego prawa odst¹pienia od umowy . . . . . . . IV. Wykonanie prawa odst¹pienia od umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Skutki wykonania prawa odst¹pienia od umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 54 . Odstêpne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Istota odstêpnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Spe³nienie œwiadczenia obejmuj¹cego odstêpne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Odstêpne a zadatek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 55 . Kara umowna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Uwagi wstêpne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Funkcje kary umownej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Konstrukcja kary umownej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 865 867 867 878 882 907 908 908 909 910 911 911 911 912 912 914 925 931 932 937 937 938 941 944 946 950 950 952 955 955 955 956 958 XII Spis treœci IV. Akcesoryjnoœæ kary umownej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Przes³anki powstania obowi¹zku zap³aty kary umownej . . . . . . . . . . . . . VI. Kara umowna a roszczenie o naprawienie dalszej szkody. Rodzaje kar umownych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII. Kara umowna a roszczenie o wykonanie zobowi¹zania. . . . . . . . . . . . . . VIII. Miarkowanie kary umownej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX. Przedawnienie roszczenia o karê umown¹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X. Kara umowna a kara ustawowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 961 962 966 969 970 979 980 Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 983 XIII Wykaz skrótów 1. ród³a prawa Wykaz skrótów Wykaz skrótów BankHipU . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. Nr 99, poz. 919 ze zm.) CenyU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 5.7.2001 r. o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050 ze zm.) DepSR . . . . . . . . . . . . . rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoœci z 24.9.1965 r. o zasadach i try- bie postêpowania w sprawach o z³o¿enie przedmiotu œwiadczenia do de- pozytu s¹dowego (Dz.U. Nr 42, poz. 261) DSk³U . . . . . . . . . . . . . ustawa z 16.11.2000 r. o domach sk³adowych oraz o zmianie Kodeksu cy- wilnego, Kodeksu postêpowania cywilnego i innych ustaw (Dz.U. Nr 114, poz. 1191 ze zm.) ElektrIPU . . . . . . . . . . . ustawa z 12.9.2002 r. o elektronicznych instrumentach p³atniczych (Dz.U. Nr 169, poz. 1385 ze zm.) GospNierU . . . . . . . . . . ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) GospU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.12.1988 r. o dzia³alnoœci gospodarczej (Dz.U. Nr 41, poz. 324 ze zm.) GZU . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.7.1992 r. o grach i zak³adach wzajemnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27 ze zm.) JêzPolU . . . . . . . . . . . . ustawa z 7.10.1999 r. o jêzyku polskim (Dz.U. Nr 90, poz. 999 ze zm.) KC . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KC austr. . . . . . . . . . . . Kodeks cywilny austriacki z 1811 r. KC franc. . . . . . . . . . . . Kodeks cywilny francuski z 1804 r. KC niem. . . . . . . . . . . . Kodeks cywilny niemiecki z 1896 r. KC szwajc. . . . . . . . . . . Kodeks cywilny szwajcarski z 1912 r. KC w³os. . . . . . . . . . . . Kodeks cywilny w³oski z 1942 r. KH . . . . . . . . . . . . . . . . rozporz¹dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.6.1934 r. – Kodeks handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm.) KK . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) KKS . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz.U. Nr 83, poz. 930 ze zm.) KM . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 18.9.2001 r. – Kodeks morski (Dz.U. Nr 138, poz. 1545 ze zm.) KomPrywPPU . . . . . . . ustawa z 30.8.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 ze zm.) Konstytucja RP . . . . . . Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483, sprost. Dz.U. z 2001 r. Nr 28, poz. 319) KP . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KPA . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postêpowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) KPC . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postêpowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KredKonsU . . . . . . . . . ustawa z 20.7.2001 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. Nr 100, poz. 1081 ze zm.) KRO . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuñczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) KSH . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spó³ek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) KWU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.7.1982 r. o ksiêgach wieczystych i hipotece (tekst jedn.: Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.) XV Wykaz skrótów KZ . . . . . . . . . . . . . . . . rozporz¹dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.10.1933 r. – Kodeks zobowi¹zañ (Dz.U. Nr 82, poz. 599) NBPU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. o Narodowym Banku Polskim (tekst jedn.: Dz.U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2 ze zm.) ObligU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.6.1995 r. o obligacjach (tekst jedn.: Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 ze zm.) OchrKonkurU . . . . . . . ustawa z 15.12.2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn.: Dz.U. z 2005 r. Nr 244, poz. 2080 ze zm.) OchrKonsU . . . . . . . . . ustawa z 2.3.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o od- powiedzialnoœci za szkodê wyrz¹dzon¹ przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.) OchrLokU . . . . . . . . . . ustawa z 21.6.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zaso- bie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.) OrdPU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) PostAdmU . . . . . . . . . . ustawa z 30.8.2002 r. – Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administra- cyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) PrBank . . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) PrBank z 1989 r. . . . . . ustawa z 31.1.1989 r. – Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz.U. z 1992 r. Nr 72, poz. 359 ze zm.) PrCzek . . . . . . . . . . . . . ustawa z 28.4.1936 r. – Prawo czekowe (Dz.U. Nr 37, poz. 283 ze zm.) PrDew . . . . . . . . . . . . . ustawa z 27.7.2002 r. – Prawo dewizowe (Dz.U. Nr 141, poz. 1178 ze zm.) PrGosp . . . . . . . . . . . . . ustawa z 19.11.1999 r. – Prawo dzia³alnoœci gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178 ze zm.) Pr. Obl. Szwajc. . . . . . . prawo obligacyjne szwajcarskie z 1911 r. ze zm. PrPoczt . . . . . . . . . . . . . ustawa z 12.6.2003 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. Nr 130, poz. 1188 ze zm.) PrPrywM . . . . . . . . . . . ustawa z 12.11.1965 r. – Prawo prywatne miêdzynarodowe (Dz.U. Nr 46, poz. 290 ze zm.) PrPrzew . . . . . . . . . . . . ustawa z 15.11.1984 r. – Prawo przewozowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 ze zm.) PrSpó³dz . . . . . . . . . . . . ustawa z 16.9.1982 r. – Prawo spó³dzielcze (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 ze zm.) PrUk³ . . . . . . . . . . . . . . rozporz¹dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 24.10.1934 r. – Prawo o postêpowaniu uk³adowym (Dz.U. Nr 93, poz. 836 ze zm.) PrUp . . . . . . . . . . . . . . . rozporz¹dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 24.10.1934 r. – Prawo upad³oœciowe (tekst jedn.: Dz.U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512 ze zm.) PrUpNapr . . . . . . . . . . . ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upad³oœciowe i naprawcze (Dz.U. Nr 60, poz. 535 ze zm.) PrWeksl . . . . . . . . . . . . ustawa z 28.4.1936 r. – Prawo wekslowe (Dz.U. Nr 37, poz. 282 ze zm.) PrywPPU . . . . . . . . . . . ustawa z 13.7.1990 r. o prywatyzacji przedsiêbiorstw pañstwowych (Dz.U. Nr 51, poz. 298 ze zm.) PrZamPubl . . . . . . . . . . ustawa z 29.1.2004 r. – Prawo zamówieñ publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) PWKC . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Przepisy wprowadzaj¹ce Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 94 ze zm.) PWPOPC . . . . . . . . . . . ustawa z 8.7.1950 r. – Przepisy wprowadzaj¹ce przepisy ogólne prawa cywilnego (Dz.U. Nr 34, poz. 312) SwobGospU . . . . . . . . . ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1807 ze zm.) SprzedKonsU . . . . . . . . ustawa z 27.7.2002 r. o szczególnych warunkach sprzeda¿y konsumenc- kiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) Spó³dzMieszkU . . . . . . ustawa z 15.12.2000 r. o spó³dzielniach mieszkaniowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.) XVI Wykaz skrótów TermZap³U. . . . . . . . . . ustawa z 12.6.2003 r. o terminach zap³aty w transakcjach handlowych (Dz.U. Nr 139, poz. 1323 ze zm.) UbezpU . . . . . . . . . . . . ustawa z 22.5.2003 r. o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej (Dz.U. Nr 124, poz. 1151 ze zm.) Us³TurU . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. o us³ugach turystycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 ze zm.) W³LokU . . . . . . . . . . . . ustawa z 24.6.1994 r. o w³asnoœci lokali (tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.) ZastRejU . . . . . . . . . . . ustawa z 6.12.1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz.U. Nr 149, poz. 703 ze zm.) ZNKU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) 2. Organy orzekaj¹ce ETS . . . . . . . . . . . . . . . Europejski Trybuna³ Sprawiedliwoœci NSA . . . . . . . . . . . . . . . Naczelny S¹d Administracyjny SA . . . . . . . . . . . . . . . . S¹d Apelacyjny SAnt. . . . . . . . . . . . . . . S¹d Okrêgowy w Warszawie – s¹d antymonopolowy SN . . . . . . . . . . . . . . . . S¹d Najwy¿szy SN (PS) . . . . . . . . . . . . S¹d Najwy¿szy w pe³nym sk³adzie SN (PSIC) . . . . . . . . . . S¹d Najwy¿szy w pe³nym sk³adzie Izby Cywilnej (w latach 1982–1989: Izby Cywilnej i Administracyjnej) SN (PSIAPiUS) . . . . . . S¹d Najwy¿szy w pe³nym sk³adzie Izby Administracyjnej, Pracy i Ubez- pieczeñ Spo³ecznych (od roku 1990: Izby Pracy i Ubezpieczeñ Spo- ³ecznych) SN (7) . . . . . . . . . . . . . . S¹d Najwy¿szy w sk³adzie siedmiu sêdziów SN (IC) . . . . . . . . . . . . S¹d Najwy¿szy Izba Cywilna SO . . . . . . . . . . . . . . . . S¹d Okrêgowy SOKiK . . . . . . . . . . . . . S¹d Okrêgowy w Warszawie – s¹d ochrony konkurencji i konsumentów SP . . . . . . . . . . . . . . . . . S¹d Powiatowy SR . . . . . . . . . . . . . . . . S¹d Rejonowy SW . . . . . . . . . . . . . . . . S¹d Wojewódzki WSA. . . . . . . . . . . . . . . Wojewódzki S¹d Administracyjny 3. Czasopisma AUWr . . . . . . . . . . . . . Acta Universitatis Wratislaviensis BSN . . . . . . . . . . . . . . . Biuletyn S¹du Najwy¿szego Dz.U. . . . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw EP . . . . . . . . . . . . . . . . . Edukacja Prawnicza EJCL . . . . . . . . . . . . . . Electronic Journal of Comparative Law GS . . . . . . . . . . . . . . . . Gazeta S¹dowa Jur. . . . . . . . . . . . . . . . . Jurysta KPP . . . . . . . . . . . . . . . Kwartalnik Prawa Prywatnego M.P. . . . . . . . . . . . . . . . Monitor Polski MoP . . . . . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy MoPod . . . . . . . . . . . . . Monitor Podatkowy NP . . . . . . . . . . . . . . . . Nowe Prawo OG . . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Gospodarcze OJ . . . . . . . . . . . . . . . . . Dziennik Urzêdowy Wspólnot Europejskich OSA . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹dów Apelacyjnych OSG . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹dów Gospodarczych XVII OSN . . . . . . . . . . . . . . . Zbiór Orzeczeñ S¹du Najwy¿szego. Orzeczenia Izby Cywilnej (w latach Wykaz skrótów 1933–1952), Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego (w latach 1953–1961: Izby Cywilnej i Izby Karnej, w roku 1962: Izby Cywilnej, w latach 1963–1981: Izby Cywilnej oraz Izby Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych, w latach 1982–1989: Izby Cywilnej i Administracyjnej oraz Izby Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych, w latach 1990–1994: Izby Cywilnej oraz Izby Administracyjnej, Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych, w 1995 roku: Izby Cywilnej) OSNPG . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego Prokuratura Generalna OSS . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo w Sprawach Samorz¹dowych. Kwartalnik Samorz¹du Te- rytorialnego OSP . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹dów Polskich – Orzecznictwo S¹dów Polskich (1921–1939), Orzecznictwo S¹dów Polskich i Komisji Arbitra¿owych (1957–1989), Orzecznictwo S¹dów Polskich (od 1990) OTK . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybuna³u Konstytucyjnego PA . . . . . . . . . . . . . . . . Prawo Asekuracyjne Pal. . . . . . . . . . . . . . . . . Palestra PB . . . . . . . . . . . . . . . . Prawo Bankowe PiP . . . . . . . . . . . . . . . . Pañstwo i Prawo Pi¯ . . . . . . . . . . . . . . . . Prawo i ¯ycie PiZS . . . . . . . . . . . . . . . Prawo i Zabezpieczenie Spo³eczne PL . . . . . . . . . . . . . . . . . Przegl¹d Legislacyjny PN . . . . . . . . . . . . . . . . Przegl¹d Notarialny POP . . . . . . . . . . . . . . . Przegl¹d Orzecznictwa Podatkowego PP . . . . . . . . . . . . . . . . . Przegl¹d Podatkowy PPA . . . . . . . . . . . . . . . Przegl¹d Prawa i Administracji PPE . . . . . . . . . . . . . . . Przegl¹d Prawa Egzekucyjnego PPG . . . . . . . . . . . . . . . Przegl¹d Prawa Gie³dowego PPH . . . . . . . . . . . . . . . Przegl¹d Prawa Handlowego PPHZ . . . . . . . . . . . . . . Problemy Prawne Handlu Zagranicznego PPW . . . . . . . . . . . . . . . Prawo Papierów Wartoœciowych PS . . . . . . . . . . . . . . . . . Przegl¹d S¹dowy Pr. Gosp. . . . . . . . . . . . Prawo Gospodarcze Pr. Sp. . . . . . . . . . . . . . Prawo Spó³ek Prok. i Pr. . . . . . . . . . . Prokuratura i Prawo PUG . . . . . . . . . . . . . . . Przegl¹d Ustawodawstwa Gospodarczego Rej. . . . . . . . . . . . . . . . . Rejent R. Pr. . . . . . . . . . . . . . . Radca Prawny RPE . . . . . . . . . . . . . . . Ruch Prawniczy i Ekonomiczny RPEiS . . . . . . . . . . . . . . Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Rzeczp. . . . . . . . . . . . . Rzeczpospolita SC . . . . . . . . . . . . . . . . Studia Cywilistyczne SI . . . . . . . . . . . . . . . . . Studia Iuridica SIS . . . . . . . . . . . . . . . . Studia Iuridica Silesiana SP . . . . . . . . . . . . . . . . . Studia Prawnicze SPE . . . . . . . . . . . . . . . Studia Prawno-Ekonomiczne TPP . . . . . . . . . . . . . . . Transformacje Prawa Prywatnego Wok. . . . . . . . . . . . . . . Wokanda ZNUGd . . . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdañskiego ZNUJ . . . . . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagielloñskiego ZNUWr . . . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Wroc³awskiego ZNUŒl . . . . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Œl¹skiego ZPUKSW . . . . . . . . . . . Zeszyty Prawnicze Uniwersytetu Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego XVIII Wykaz skrótów 4. Piœmiennictwo Czachórski 1968 (1970) . . . . . . . . . . . . . . W. Czachórski, Prawo zobowi¹zañ w zarysie, Warszawa 1968, 1970 Czachórski 1994 (1995, 1996, 1999, 2002, 2004) . . . . . . . . . W. Czachórski, Zobowi¹zania. Zarys wyk³adu (opracowanie: A. Brzo- zowski, M. Safjan, E. Skowroñska-Bocian), Warszawa 1994, 1995, 1996, 1999, 2002, 2004 Domañski, Instytucje . . L. Domañski, Instytucje kodeksu zobowi¹zañ. Komentarz teoretycz- no-praktyczny. Czêœæ ogólna, Warszawa 1936 KC z Komentarzem, t. [ ] . . . . . . . . . . . . . . . . Kodeks cywilny z Komentarzem (pod red. J. Winiarza), t. I i II: wyd. I, Warszawa 1980; wyd. II, Warszawa 1989 Komentarz KC, t. [ ], 1972 . . . . . . . . . . . Kodeks cywilny. Komentarz, praca zbiorowa (pod red. Z. Resicha, J. Ignatowicza, J. Pietrzykowskiego i I. Bielskiego), t. I–III, Warszawa 1972 Komentarz KC, t. [ ] . . Kodeks cywilny. Komentarz (pod red. K. Pietrzykowskiego), t. I, wyd. I, Warszawa 1997, wyd. II, Warszawa 1999, wyd. III, Warszawa 2002, wyd. III zaktualizowane, Warszawa 2004, wyd. IV, Warszawa 2005; t. II, wyd. I, Warszawa 1998, wyd. II, Warszawa 2000, wyd. III, Warszawa 2003, wyd. III zaktualizowane, Warszawa 2004, wyd. IV, Warszawa 2005 Komentarz KC Suplement . . . . . . . . . . Kodeks cywilny, Suplement, t. I, t. II, Komentarz, wyd. III (pod red. K. Pietrzykowskiego), Warszawa 2003 Komentarz KC (pod red. E. Gniewka) t. [ ] . . . . . . . . . . . . . . . . Kodeks cywilny. Komentarz (pod red. E. Gniewka), t. I, Warszawa 2004; t. II, Warszawa 2004 Komentarz KC (pod red. E. Gniewka) 2006 . . . . . . . . . . . . . . . Kodeks cywilny. Komentarz (pod red. E. Gniewka), wyd. II, Warszawa 2006 Komentarz do KC, Ks. [ ], t. [ ]. . . . . . . . . . Komentarz do Kodeksu cywilnego. Ksiêga pierwsza, Czêœæ ogólna, wyd. I, Warszawa 1998; wyd. II, Warszawa 1999; wyd. III, Warszawa 2001; wyd. IV, Warszawa 2002; wyd. V, Warszawa 2003; wyd. VI, War- szawa 2005; Ksiêga druga, W³asnoœæ i inne prawa rzeczowe, wyd. I, War- szawa 1996; wyd. II, Warszawa 1999; wyd. III, Warszawa 2001; wyd. IV, Warszawa 2002; wyd. V, Warszawa 2003; wyd. VI, Warszawa 2004; Ksiêga trzecia, Zobowi¹zania, t. I i II, wyd. I, Warszawa 1996/1997; wyd. II, Warszawa 1999; wyd. III, Warszawa 2001; wyd. IV, Warszawa 2002; wyd. V, Warszawa 2003; wyd. VI, Warszawa 2005; Ksiêga czwar- ta, Spadki, wyd. I, Warszawa 1995; wyd. II, Warszawa 1999; wyd. III, Warszawa 2001; wyd. IV, Warszawa 2002; wyd. V, Warszawa 2003; wyd. VI, Warszawa 2004 Komentarz KH, t. [ ] . . . S. So³tysiñski, A. Szajkowski, J. Szwaja, Kodeks handlowy. Komentarz, t. I, wyd. I, Warszawa 1994; wyd. II, Warszawa 1997; t. II, wyd. I, War- szawa 1997; wyd. II, Warszawa 1998 XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo zobowiązań - część ogólna. System Prawa Prywatnego. Tom 5
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: