Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00115 005775 21750618 na godz. na dobę w sumie
Prawo zobowiązań - część szczegółowa. System Prawa Prywatnego. Tom 7 - ebook/pdf
Prawo zobowiązań - część szczegółowa. System Prawa Prywatnego. Tom 7 - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 1059
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-2549-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> cywilne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W Tomie 7. zostały omówione umowy regulujące przeniesienie praw (sprzedaż, dostawa, zamiana, umowa offsetowa, kontraktacja, darowizna) oraz umowy odnoszące się do świadczenia usług (umowa o dzieło, umowa o roboty budowlane, zlecenie, prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia, umowa agencyjna, umowa komisu, przechowanie, umowa składu, umowa przewozu, umowa spedycji, umowa o podróż oraz odpowiedzialność, prawo zastawu i przedawnienie roszczeń utrzymujących hotele i podobne zakłady).

W latach 2009-2011 uchwalono kilka ustaw zmieniających ustawę – Kodeks cywilny mające wpływ m.in. na umowę o roboty budowlane (w zakresie gwarancji). Dnia 20.2.2011 r. zaczęła obowiązywać również zmiana obejmująca zastaw (zmianie podlegała kwestia jego ustanowienia oraz zakresu zabezpieczenia). Zmiany dot. również umowy o dzieło. Włączono do tomu nowy rozdział dot. umowy offsetowej.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tom 7 Prawo zobowiązań (cid:316) czę(cid:258)ć szczegółowa Pod redakcją Jerzego Rajskiego 3. wydanie SYSTEM PRAWA PRYWATNEGO Prawo zobowi(cid:261)za(cid:276) – cz(cid:266)(cid:286)ć szczegółowa Tom 7 3. wydanie SYSTEM PRAWA PRYWATNEGO Prawo zobowi(cid:261)za(cid:276) – cz(cid:266)(cid:286)ć szczegółowa Tom 7 3. wydanie REDAKTOR NACZELNY SYSTEMU PRAWA PRYWATNEGO ZBIGNIEW RADWA(cid:275)SKI Prawo zobowi(cid:261)za(cid:276) – cz(cid:266)(cid:286)ć szczegółowa Tom 7 3. wydanie Redaktor Prof. dr hab. Jerzy Rajski Uniwersytet Warszawski Autorzy dr hab. Adam Brzozowski – profesor Uniwersytetu Warszawskiego; prof. dr hab. Józef Fr(cid:261)ckowiak – Uniwersytet Wrocławski; prof. dr hab. Wojciech J. Katner – Uniwersytet Łódzki; dr hab. Małgorzata Korzycka-Iwanow – profesor Uniwersytetu Warszawskiego; prof. dr hab. Jacek Napierała – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; prof. dr hab. Mirosław Nesterowicz – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; dr hab. Leszek Ogiegło – profesor Uniwersytetu (cid:285)l(cid:261)skiego; dr hab. Adam Olejniczak – profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; dr hab. Jerzy Pisuli(cid:276)ski – profesor Uniwersytetu Jagiello(cid:276)skiego; dr hab. Ewa Rott- -Pietrzyk – profesor Uniwersytetu (cid:285)l(cid:261)skiego; prof. dr hab. Mirosław Stec – Uniwersytet Jagiello(cid:276)ski, Uniwersytet w Białymstoku; prof. dr hab. Leopold Stecki – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; prof. dr hab. Andrzej Stelmachowski † – Uniwersytet Warszawski; prof. dr hab. Janusz Strz(cid:266)pka – Uniwersytet (cid:285)l(cid:261)ski WYDAWNICTWO C. H. BECK INSTYTUT NAUK PRAWNYCH PAN WARSZAWA 2011 Wydano we współpracy: z Instytutem Nauk Prawnych PAN w Warszawie Poszczególne cz(cid:266)(cid:286)ci opracowali: Adam Brzozowski – rozdz. VII Józef Fr(cid:261)ckowiak – rozdz. XII Wojciech J. Katner – rozdz. I § 1–13, rozdz. II Małgorzata Korzycka-Iwanow – rozdz. V § 40 Jacek Napierała – rozdz. XIII, rozdz. XIV Mirosław Nesterowicz – rozdz. XVII, rozdz. XVIII Leszek Ogiegło – rozdz. IX, rozdz. XVI Adam Olejniczak – rozdz. III, rozdz. IV Jerzy Pisuli(cid:276)ski – rozdz. I § 14 Ewa Rott-Pietrzyk – rozdz. XI Mirosław Stec – rozdz. XV Leopold Stecki – rozdz. VI, rozdz. X Andrzej Stelmachowski – rozdz. V § 32–39 Janusz Strz(cid:266)pka – rozdz. VIII Redakcja serii: dr Agnieszka Mikos-Sitek © Wydawnictwo C. H. Beck 2011 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00–203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Perfekt S.A., Warszawa ISBN 978-83-255-2548-4 ISBN e-book 978-83-255-2549-1 Przedmowa Podstawowe instytucje cz(cid:266)(cid:286)ci szczegółowej prawa zobowi(cid:261)za(cid:276), wyst(cid:266)puj(cid:261)ce zarówno w obrocie powszechnym, konsumenckim, jak i profesjonalnym, z uwagi na szeroki zakres materiału wymagały uj(cid:266)cia w dwóch tomach Systemu Prawa Prywatnego (Tom 7 i 8). Niniejszym tomem obj(cid:266)te zostały umowy reguluj(cid:261)ce przeniesienie praw oraz umowy odnosz(cid:261)ce si(cid:266) do (cid:286)wiadczenia usług. Przy omawianiu ka(cid:298)dej z nich szeroko uwzgl(cid:266)dnio- no stanowisko doktryny wyra(cid:298)one we wcze(cid:286)niejszych publikacjach oraz orzecznictwo. Wywody zawarte w poprzednim wydaniu uzupełniono o nowy rozdział autorstwa A. Olejniczaka (rozdz. IV) po(cid:286)wi(cid:266)cony umowie offsetowej. Omówienie transakcji kom- pensacyjnych przez A. Olejniczaka przeniesiono do Tomu 9 Systemu Prawa Prywatnego po(cid:286)wi(cid:266)conego umowom nienazwanym. Zawart(cid:261) w rozdziale V analiz(cid:266) umowy kontraktacji opracowan(cid:261) przez A. Stelma- chowskiego uzupełniła M. Korzycka-Iwanow. Prezentowane opracowanie jest dziełem zbiorowym czternastu autorów, przy czym ka(cid:298)dy z nich odpowiada wył(cid:261)cznie za wyra(cid:298)one przez siebie pogl(cid:261)dy. Nie naruszaj(cid:261)c stanowiska poszczególnych autorów oraz ich indywidualnego sposobu uj(cid:266)cia i przedsta- wienia zagadnie(cid:276), cało(cid:286)ci wywodu starano si(cid:266) nadać mo(cid:298)liwie jednolity charakter. Publikacja uwzgl(cid:266)dnia stan prawny na dzie(cid:276) 30 czerwca 2011 r. Warszawa, 1 lipca 2011 r. Prof. dr hab. Jerzy Rajski V Spis tre(cid:286)ci str. Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XVII Cz(cid:266)(cid:286)ć I. Umowy reguluj(cid:261)ce przeniesienie praw Rozdział I. Sprzeda(cid:298) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 § 1. Poj(cid:266)cie i cechy umowy sprzeda(cid:298)y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 I. Uwagi wprowadzaj(cid:261)ce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 II. Okre(cid:286)lenie umowy sprzeda(cid:298)y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 III. Cechy umowy sprzeda(cid:298)y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 § 2. Funkcje i rodzaje sprzeda(cid:298)y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 I. Sprzeda(cid:298) w obrocie powszechnym i gospodarczym . . . . . . . . . . . . . . . . 16 II. Wyró(cid:298)nienie sprzeda(cid:298)y konsumenckiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 III. Cechy charakterystyczne i rodzaje sprzeda(cid:298)y w obrocie gospodarczym (sprzeda(cid:298) handlowa). Obrót towarowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 IV. Szczególne rodzaje sprzeda(cid:298)y według Kodeksu cywilnego . . . . . . . . . . 19 V. Szczególne rodzaje sprzeda(cid:298)y poza przepisami Kodeksu cywilnego . . . 24 § 3. (cid:295)ródła prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 I. (cid:295)ródła kodeksowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 II. (cid:295)ródła pozakodeksowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 III. Zwyczaj, zwyczaj handlowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 § 4. Strony umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 I. Sprzedawca i kupuj(cid:261)cy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 II. Inne podmioty wyst(cid:266)puj(cid:261)ce w umowie sprzeda(cid:298)y . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 § 5. Essentialia negotii sprzeda(cid:298)y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 I. Przedmiot umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 II. Cena w umowie sprzeda(cid:298)y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 § 6. Accidentalia i naturalia negotii sprzeda(cid:298)y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 § 7. Sposoby i forma zawarcia umowy sprzeda(cid:298)y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 I. Zasady ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 II. Poszczególne sposoby zawarcia umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 III. Negocjacje (art. 72 KC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 IV. Forma umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 V. Zawarcie umowy sprzeda(cid:298)y z wykorzystaniem metod elektronicznych. Podpis elektroniczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 § 8. Obowi(cid:261)zki sprzedawcy w wyniku zawartej umowy . . . . . . . . . . . . . . 92 I. Obowi(cid:261)zek przeniesienia własno(cid:286)ci na kupuj(cid:261)cego . . . . . . . . . . . . . . . . 92 II. Obowi(cid:261)zek wydania rzeczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 § 9. Obowi(cid:261)zki kupuj(cid:261)cego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 I. Obowi(cid:261)zek zapłacenia ceny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 II. Obowi(cid:261)zek odebrania rzeczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 § 10. Przej(cid:286)cie korzy(cid:286)ci i ci(cid:266)(cid:298)arów zwi(cid:261)zanych z rzecz(cid:261) oraz niebezpiecze(cid:276)stwa przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy . . . 126 § 11. R(cid:266)kojmia za wady rzeczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 I. Podstawowe poj(cid:266)cia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 VII Spis tre(cid:286)ci II. Uprawnienia z tytułu r(cid:266)kojmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 III. Odst(cid:266)pstwa od ustawowego zakresu odpowiedzialno(cid:286)ci z tytułu r(cid:266)kojmi. Terminy dochodzenia roszcze(cid:276) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 IV. Wpływ aktów staranno(cid:286)ci kupuj(cid:261)cego na zachowanie uprawnie(cid:276) z r(cid:266)kojmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 § 12. Gwarancja jako(cid:286)ci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 I. Charakter prawny, podmioty i powstanie gwarancji . . . . . . . . . . . . . . . . 147 II. Uprawnienia z gwarancji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 § 13. Odpowiedzialno(cid:286)ć sprzedawcy na zasadach ogólnych. Odpowiedzialno(cid:286)ć producenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 I. Znaczenie art. 566 KC. Odpowiedzialno(cid:286)ć ex contractu i ex delicto . . . 153 II. Odpowiedzialno(cid:286)ć za produkt niebezpieczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 § 14. Sprzeda(cid:298) konsumencka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 I. Poj(cid:266)cie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 II. Dyrektywa UE o sprzeda(cid:298)y konsumenckiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 III. Projekt dyrektywy o prawach konsumenta oraz projekt grupy ekspertów opcjonalnego instrumentu o umowach sprzeda(cid:298)y i zwi(cid:261)zanych z nimi umów o (cid:286)wiadczenie usług . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 IV. Ustawa o sprzeda(cid:298)y konsumenckiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 Rozdział II. Dostawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 § 15. Poj(cid:266)cie i cechy umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 I. Geneza umowy i jej regulacja w Kodeksie cywilnym . . . . . . . . . . . . . . . 245 II. Cechy umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 § 16. Funkcje dostawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 § 17. (cid:295)ródła prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 § 18. Strony umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 § 19. Składniki i tre(cid:286)ć umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 § 20. Zawarcie umowy. Forma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 § 21. Wykonywanie umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 § 22. Odpowiedzialno(cid:286)ć stron. R(cid:266)kojmia za wady rzeczy. Problem gwarancji jako(cid:286)ci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 Rozdział III. Zamiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 § 23. Ogólna charakterystyka zamiany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 I. Poj(cid:266)cie, (cid:296)ródła i znaczenie zamiany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 II. Charakter zamiany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 § 24. Zawarcie umowy zamiany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 § 25. Prawa i obowi(cid:261)zki stron umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 II. Odpowiednie stosowanie przepisów o sprzeda(cid:298)y . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 III. Odpowiedzialno(cid:286)ć z tytułu r(cid:266)kojmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 § 26. Szczególne problemy kwalifi kacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 I. Zamiana z dopłat(cid:261) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 II. Pokrycie cz(cid:266)(cid:286)ci ceny przez przeniesienie własno(cid:286)ci rzeczy . . . . . . . . . . . 273 III. Zobowi(cid:261)zanie przemienne lub upowa(cid:298)nienie przemienne . . . . . . . . . . . . 274 Rozdział IV. Umowa offsetowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 § 27. Uwagi wst(cid:266)pne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 I. Geneza i znaczenie offsetu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 II. Poj(cid:266)cie umowy offsetowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 III. (cid:295)ródła prawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 § 28. Zawarcie umowy offsetowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 I. Strony umowy offsetowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 II. Sposób i forma zawarcia umowy offsetowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 VIII Spis tre(cid:286)ci § 29. Obowi(cid:261)zki stron umowy offsetowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 I. Uwagi ogólne o tre(cid:286)ci umowy offsetowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 II. Zobowi(cid:261)zanie offsetowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 § 30. Wykonanie i skutki niewykonania obowi(cid:261)zków umownych . . . . . . . 286 I. Wykonanie obowi(cid:261)zków umownych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 II. Odpowiedzialno(cid:286)ć zagranicznego dostawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 § 31. Charakter prawny umowy offsetowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 I. Umowa offsetowa jako umowa nazwana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 II. Inne cechy umowy offsetowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 Rozdział V. Kontraktacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 § 32. Funkcja kontraktacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 § 33. Charakter prawny kontraktacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 § 34. Forma umowy kontraktacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308 § 35. Prawa i obowi(cid:261)zki stron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 § 36. Rozkład ryzyka mi(cid:266)dzy stronami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 § 37. Skuteczno(cid:286)ć umów kontraktacji w stosunku do osób trzecich (przejemców gospodarstw rolnych) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 § 38. Zabezpieczenie wykonania umowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323 § 39. Przedawnienie roszcze(cid:276) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323 § 40. Addendum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 I. Uwagi wprowadzaj(cid:261)ce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 II. Uwagi dotycz(cid:261)ce ustalania ceny w umowie kontraktacyjnej . . . . . . . . . . 325 III. Umowa kontraktacyjna w zakresie prawa do uzyskania płatno(cid:286)ci niezwi(cid:261)zanej ze (cid:286)rodków Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326 IV. Oddziaływanie organizacji rynku cukru na umowy kontraktacyjne . . . . . 327 Rozdział VI. Darowizna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 § 41. Prawna istota darowizny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 I. Charakterystyka ogólna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 II. Darowizna poł(cid:261)czona z poleceniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336 III. Negotium mixtum cum donatione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 IV. Inne postacie darowizny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 V. Darowizna na wypadek (cid:286)mierci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 VI. Stosunki prawne wył(cid:261)czone spod zasad darowizny . . . . . . . . . . . . . . . . 339 § 42. Zawarcie umowy darowizny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 I. Zasady ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 II. Forma umowy darowizny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 III. Prawny charakter umowy darowizny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 IV. Ochrona wierzycieli darczy(cid:276)cy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 § 43. Wykonanie darowizny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 § 44. Wypełnienie polecenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344 I. Podmioty uprawnione do (cid:298)(cid:261)dania wypełnienia polecenia . . . . . . . . . . . . 344 II. Przesłanki powstania prawa do (cid:298)(cid:261)dania wypełnienia polecenia . . . . . . . 344 III. Odmowa wypełnienia polecenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344 IV. Wyga(cid:286)ni(cid:266)cie obowi(cid:261)zku wypełnienia polecenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345 § 45. Niedostatek darczy(cid:276)cy po wykonaniu darowizny . . . . . . . . . . . . . . . . 345 I. Powstanie quasi-alimentacyjnego obowi(cid:261)zku obdarowanego . . . . . . . . . 345 II. Charakter obowi(cid:261)zku obdarowanego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346 III. Tre(cid:286)ć i zakres obowi(cid:261)zku obdarowanego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347 IV. Ustanie quasi-alimentacyjnego obowi(cid:261)zku obdarowanego . . . . . . . . . . . 348 § 46. Odpowiedzialno(cid:286)ć stron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348 I. Odpowiedzialno(cid:286)ć darczy(cid:276)cy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348 II. Odpowiedzialno(cid:286)ć obdarowanego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 IX Spis tre(cid:286)ci § 47. Odwołanie darowizny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 I. Odwołanie niewykonanej darowizny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 II. Odwołanie darowizny wykonanej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354 III. Charakter prawny odwołania darowizny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 IV. Wył(cid:261)czenie odwołania darowizny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 § 48. Rozwi(cid:261)zanie umowy darowizny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362 I. Rozwi(cid:261)zanie umowy darowizny przez strony lub s(cid:261)d . . . . . . . . . . . . . . . 362 II. Podmioty uprawnione do (cid:298)(cid:261)dania rozwi(cid:261)zania umowy darowizny przez s(cid:261)d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362 III. Przesłanki rozwi(cid:261)zania umowy darowizny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363 IV. Termin i forma rozwi(cid:261)zania umowy darowizny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364 V. Skutki rozwi(cid:261)zania umowy darowizny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364 Cz(cid:266)(cid:286)ć II. Umowy odnosz(cid:261)ce si(cid:266) do (cid:286)wiadczenia usług Rozdział VII. Umowa o dzieło . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367 § 49. Istota i zakres umowy o dzieło. Poj(cid:266)cie dzieła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368 I. Istota umowy o dzieło . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368 II. Miejsce umowy o dzieło w systemie umów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369 III. Przedmiot umowy o dzieło . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384 § 50. Podstawowe prawa i obowi(cid:261)zki stron umowy o dzieło . . . . . . . . . . . . 392 I. Obowi(cid:261)zki i prawa przyjmuj(cid:261)cego zamówienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392 II. Obowi(cid:261)zki i prawa zamawiaj(cid:261)cego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398 § 51. Własno(cid:286)ć i posiadanie. Ryzyko przypadkowej utraty i uszkodzenia dzieła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405 I. Własno(cid:286)ć i posiadanie dzieła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405 II. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia dzieła . . . . . . . . . . . . . . . 411 § 52. Odpowiedzialno(cid:286)ć przyjmuj(cid:261)cego zamówienie za wady przed wydaniem i po wydaniu dzieła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414 I. Odpowiedzialno(cid:286)ć przyjmuj(cid:261)cego zamówienie za wady przed wydaniem dzieła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414 II. Odpowiedzialno(cid:286)ć przyjmuj(cid:261)cego zamówienie za wady przy wydaniu i odbiorze dzieła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417 § 53. R(cid:266)kojmia za wady dzieła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419 I. Istota r(cid:266)kojmi za wady dzieła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419 II. Charakter i zakres r(cid:266)kojmi za wady dzieła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420 III. Przesłanki odpowiedzialno(cid:286)ci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421 IV. Uprawnienia z tytułu r(cid:266)kojmi za wady dzieła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430 V. Odszkodowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437 VI. Utrata uprawnie(cid:276) z tytułu r(cid:266)kojmi za wady dzieła wskutek wyga(cid:286)ni(cid:266)cia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439 § 54. Gwarancja przy umowie o dzieło . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440 § 55. Przedawnienie roszcze(cid:276) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446 Rozdział VIII. Umowa o roboty budowlane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449 § 56. Zagadnienia ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452 I. (cid:295)ródła prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452 II. Funkcje gospodarcze i zastosowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455 § 57. Poj(cid:266)cie umowy i jej rodzaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458 I. Poj(cid:266)cie umowy i jej charakter prawny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458 II. System organizacji stosunków umownych uczestników procesu budowlanego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464 III. System umów o roboty budowlane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466 X Spis tre(cid:286)ci § 58. Tre(cid:286)ć umowy – prawa i obowi(cid:261)zki stron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 I. Uwagi wst(cid:266)pne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 II. Dostarczenie projektu przez inwestora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501 III. Odbiór obiektu (robót budowlanych) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 508 IV. Zapłata umówionego wynagrodzenia i gwarancja zapłaty za roboty budowlane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 518 V. Oddanie przewidzianego w umowie obiektu wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522 VI. Przedawnienie roszcze(cid:276) z umowy o roboty budowlane . . . . . . . . . . . . . 526 § 59. Nast(cid:266)pstwa niewykonania i nienale(cid:298)ytego wykonania obowi(cid:261)zków umownych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 527 I. Odpowiedzialno(cid:286)ć z tytułu niewykonania lub nienale(cid:298)ytego wykonania umowy o roboty budowlane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 527 II. R(cid:266)kojmia za wady fi zyczne obiektu (robót budowlanych) . . . . . . . . . . . 530 § 60. Współodpowiedzialno(cid:286)ć w procesie budowlanym . . . . . . . . . . . . . . . . 544 I. Uwagi ogólne o współodpowiedzialno(cid:286)ci w budownictwie . . . . . . . . . . 544 II. Odpowiedzialno(cid:286)ć solidarna architekta (jednostki projektowania), wykonawcy budowlanego oraz dostawcy maszyn, urz(cid:261)dze(cid:276) lub materiałów na podstawie przepisu art. 369 KC . . . . . . . . . . . . . . . . . 545 III. Solidarna odpowiedzialno(cid:286)ć uczestników procesu budowlanego za szkod(cid:266) wyrz(cid:261)dzon(cid:261) czynem niedozwolonym (art. 441 § 1 KC) . . . . . 547 IV. Odpowiedzialno(cid:286)ć in solidum uczestników procesu budowlanego . . . . . 549 V. Problematyka współodpowiedzialno(cid:286)ci w orzecznictwie s(cid:261)dowym . . . . 554 Rozdział IX. Zlecenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 555 § 61. Ogólna charakterystyka zlecenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 556 I. O zleceniu w ogólno(cid:286)ci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 556 II. Prawne unormowanie zlecenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 557 § 62. Okre(cid:286)lenie, przedmiot i strony umowy zlecenia . . . . . . . . . . . . . . . . . 557 I. Geneza umowy zlecenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 557 II. Okre(cid:286)lenie, przedmiot i charakter umowy zlecenia . . . . . . . . . . . . . . . . . 558 III. Strony umowy zlecenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561 § 63. Powstanie i wyga(cid:286)ni(cid:266)cie stosunku zobowi(cid:261)zaniowego zlecenia . . . . . 561 I. Tryb i forma zawarcia umowy zlecenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561 II. Wyga(cid:286)ni(cid:266)cie zobowi(cid:261)zania zlecenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 564 § 64. Tre(cid:286)ć stosunku zobowi(cid:261)zaniowego zlecenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 566 I. Uwagi wst(cid:266)pne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 566 II. Uprawnienia zleceniobiorcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 566 III. Obowi(cid:261)zki zleceniobiorcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 568 § 65. Odpowiedzialno(cid:286)ć stron umowy zlecenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 571 I. Podstawy prawne i przesłanki odpowiedzialno(cid:286)ci stron . . . . . . . . . . . . . 571 II. Dochodzenie i przedawnienie roszcze(cid:276) z umowy zlecenia . . . . . . . . . . . 573 § 66. Nienazwane umowy o (cid:286)wiadczenie usług z art. 750 KC . . . . . . . . . . . 573 I. Problem stosowania art. 750 KC w ogólno(cid:286)ci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573 II. Skutki zastosowania przepisu art. 750 KC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 575 III. Przegl(cid:261)d stanów faktycznych obj(cid:266)tych postanowieniami art. 750 KC . . 580 Rozdział X. Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia . . . . . . . . . . . . . . . . . 585 § 67. Charakterystyka ogólna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 586 I. Uwagi wst(cid:266)pne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 586 II. Poj(cid:266)cie prowadzenia sprawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 587 III. Podmiot prowadz(cid:261)cy cudz(cid:261) spraw(cid:266) bez zlecenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 588 IV. Osoba zainteresowana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 588 XI Spis tre(cid:286)ci V. Poj(cid:266)cie cudzej sprawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 589 VI. Charakter prawny prowadzenia cudzej sprawy bez zlecenia . . . . . . . . . 590 § 68. Obowi(cid:261)zki i prawa stron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 591 I. Obowi(cid:261)zki prowadz(cid:261)cego cudz(cid:261) spraw(cid:266) bez zlecenia . . . . . . . . . . . . . . 591 II. Prawa prowadz(cid:261)cego cudz(cid:261) spraw(cid:266) bez zlecenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 597 III. Prawa i obowi(cid:261)zki osoby zainteresowanej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599 § 69. Dokonanie zmian w mieniu osoby zainteresowanej . . . . . . . . . . . . . . 599 § 70. Prowadzenie cudzej sprawy wbrew woli osoby zainteresowanej . . . 601 § 71. Nieprawidłowe (niewła(cid:286)ciwe) prowadzenie cudzej sprawy bez zlecenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 602 § 72. Potwierdzenie prowadzenia cudzej sprawy bez zlecenia . . . . . . . . . . 603 § 73. Przedsi(cid:266)wzi(cid:266)cie czynno(cid:286)ci zmierzaj(cid:261)cych do odwrócenia niebezpiecze(cid:276)stwa gro (cid:298)(cid:261)cego innej osobie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 604 § 74. Odpowiedzialno(cid:286)ć stron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 605 I. Odpowiedzialno(cid:286)ć prowadz(cid:261)cego cudz(cid:261) spraw(cid:266) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 605 II. Odpowiedzialno(cid:286)ć osoby zainteresowanej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 607 § 75. Ustanie stosunku prawnego i przedawnienie roszcze(cid:276) . . . . . . . . . . . 608 I. Ustanie stosunku prawnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 608 II. Przedawnienie roszcze(cid:276) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 608 Rozdział XI. Umowa agencyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 611 § 76. Uwagi wst(cid:266)pne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 614 I. Geneza i znaczenie umowy agencyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 614 II. Umowa agencyjna w uj(cid:266)ciu porównawczym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 615 III. Unifi kacja i harmonizacja prawa dotycz(cid:261)cego umowy agencyjnej . . . . . 617 IV. (cid:295)ródła prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 621 V. Nowelizacja przepisów o umowie agencyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 622 § 77. Charakterystyka umowy agencyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625 I. Poj(cid:266)cie, cechy i charakter prawny umowy agencyjnej . . . . . . . . . . . . . . 625 II. Przedmiot umowy agencyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 626 III. Umowa agencyjna a umowy zbli(cid:298)one . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 629 § 78. Strony umowy agencyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 633 I. Podmioty wyst(cid:266)puj(cid:261)ce jako strony umowy agencyjnej . . . . . . . . . . . . . . 633 II. Wymóg podmiotowej kwalifi kacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 634 III. Skutki braku podmiotowej kwalifi kacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 636 IV. Wykonywanie zobowi(cid:261)zania przez osoby trzecie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 637 § 79. Postacie umowy agencyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 639 I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 639 II. Agencja po(cid:286)rednicza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 639 III. Agencja przedstawicielska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 642 § 80. Zawarcie umowy agencyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 654 I. Sposób zawarcia umowy agencyjnej w ogólno(cid:286)ci . . . . . . . . . . . . . . . . . . 654 II. Forma umowy agencyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 655 III. Pisemne potwierdzenie tre(cid:286)ci umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 656 § 81. Tre(cid:286)ć umowy agencyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 661 I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 661 II. Obowi(cid:261)zek obu stron do zachowania lojalno(cid:286)ci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 662 III. Obowi(cid:261)zki agenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 664 IV. Obowi(cid:261)zki daj(cid:261)cego zlecenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 666 § 82. Wynagrodzenie agenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 671 I. Uwagi ogólne o wynagrodzeniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 671 II. Wynagrodzenie prowizyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 672 III. Nabycie prawa do prowizji w czasie trwania umowy agencyjnej . . . . . . 677 XII Spis tre(cid:286)ci IV. Nabycie prawa do prowizji od umowy zawartej po rozwi(cid:261)zaniu umowy agencyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 680 V. Utrata prawa do prowizji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 681 § 83. Zako(cid:276)czenie umowy agencyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 684 I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 684 II. Wykonywanie umowy po terminie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 684 III. Wypowiedzenie umowy z zachowaniem terminów wypowiedzenia . . . . 685 IV. Wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym . . . . . . . . . . . . 687 V. Inne sposoby zako(cid:276)czenia umowy agencyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 691 § 84. (cid:285)wiadczenie wyrównawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 693 I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 693 II. Przesłanki powstania prawa do (cid:286)wiadczenia wyrównawczego . . . . . . . . 695 III. Wysoko(cid:286)ć (cid:286)wiadczenia wyrównawczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 698 IV. Roszczenie wyrównawcze a roszczenie odszkodowawcze . . . . . . . . . . . . 700 V. Osoby uprawnione do (cid:286)wiadczenia wyrównawczego . . . . . . . . . . . . . . . . 700 VI. Obowi(cid:261)zek dokonania aktów staranno(cid:286)ci przez osoby uprawnione . . . . . 701 VII. Okoliczno(cid:286)ci wył(cid:261)czaj(cid:261)ce (cid:286)wiadczenie wyrównawcze. . . . . . . . . . . . . . . 702 § 85. Ograniczenie działalno(cid:286)ci konkurencyjnej po wyga(cid:286)ni(cid:266)ciu umowy . 702 I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 702 II. Wymagania w zakresie formy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 704 III. Zaw(cid:266)(cid:298)enie swobody stron przy ograniczaniu działalno(cid:286)ci konkurencyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 705 IV. Naruszenie zakazu działalno(cid:286)ci konkurencyjnej przez agenta . . . . . . . . 705 V. (cid:285)wiadczenie rekompensuj(cid:261)ce ograniczenie działalno(cid:286)ci konkurencyjnej . . 706 VI. Odwołanie ograniczenia działalno(cid:286)ci konkurencyjnej . . . . . . . . . . . . . . . 708 VII. Zwolnienie z obowi(cid:261)zku przestrzegania ograniczenia działalno(cid:286)ci konkurencyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 708 § 86. Przedawnienie i zabezpieczenie roszcze(cid:276) z umowy agencyjnej . . . . . 709 Rozdział XII. Umowa komisu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 711 § 87. Poj(cid:266)cie i konstrukcja komisu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 712 I. Kształtowanie si(cid:266) regulacji prawnej komisu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 712 II. Podstawowe cechy komisu jako stosunku zobowi(cid:261)zaniowego na tle Kodeksu cywilnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 721 III. Umowa komisu a umowy pokrewne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 726 § 88. Powstanie stosunku prawnego komisu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 729 I. Strony stosunku komisu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 729 II. Umowa jako (cid:296)ródło stosunku komisu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 732 § 89. Obowi(cid:261)zki stron umowy komisu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 736 I. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 736 II. Obowi(cid:261)zki komisanta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 737 III. Obowi(cid:261)zki komitenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 742 § 90. Stosunki własno(cid:286)ciowe przy komisie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 746 I. Własno(cid:286)ć przedmiotu komisu przy komisie sprzeda(cid:298)y . . . . . . . . . . . . . . 746 II. Własno(cid:286)ć przedmiotu komisu przy komisie zakupu . . . . . . . . . . . . . . . . 749 § 91. R(cid:266)kojmia w stosunkach mi(cid:266)dzy stronami transakcji komisowej . . . 753 I. R(cid:266)kojmia przy komisie zakupu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 753 II. R(cid:266)kojmia przy komisie sprzeda(cid:298)y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 754 III. Odpowiedzialno(cid:286)ć komisanta za niezgodno(cid:286)ć towaru z umow(cid:261) . . . . . . . 758 § 92. Zako(cid:276)czenie stosunku komisu. Przedawnienie roszcze(cid:276) . . . . . . . . . . 759 I. Przyczyny wyga(cid:286)ni(cid:266)cia komisu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 759 II. Przedawnienie roszcze(cid:276) wynikaj(cid:261)cych z umowy komisu . . . . . . . . . . . . 761 XIII Spis tre(cid:286)ci Rozdział XIII. Przechowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 763 § 93. Uwaga wst(cid:266)pna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 764 § 94. Zawarcie umowy przechowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 764 I. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 764 II. Konsens stron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 765 III. Oddanie rzeczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 768 § 95. (cid:295)ródła obowi(cid:261)zku pieczy nad rzecz(cid:261) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 770 I. Uwaga ogólna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 770 II. Umowa jako (cid:296)ródło stosunku przechowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 771 III. Czynno(cid:286)ci organów procesowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 774 IV. Przechowanie rzeczy z mocy prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 776 § 96. Tre(cid:286)ć stosunku zobowi(cid:261)zaniowego przechowania . . . . . . . . . . . . . . . 777 I. (cid:295)ródła tre(cid:286)ci stosunku przechowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 777 II. Charakter prawny stosunku przechowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 777 III. Obowi(cid:261)zki przechowawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 780 IV. Obowi(cid:261)zki składaj(cid:261)cego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 782 § 97. Odpowiedzialno(cid:286)ć przechowawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 783 I. Uwaga ogólna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 783 II. Okoliczno(cid:286)ci uwalniaj(cid:261)ce przechowawc(cid:266) od odpowiedzialno(cid:286)ci . . . . . . 784 Rozdział XIV. Umowa składu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 791 § 98. Podstawa prawna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 792 § 99. Kwalifi kacja umowy składu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 793 § 100. Obowi(cid:261)zki stron umowy składu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 796 I. (cid:295)ródła obowi(cid:261)zków i czas trwania umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 796 II. Obowi(cid:261)zek pieczy nad rzecz(cid:261) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 797 III. Obowi(cid:261)zek konserwacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 799 IV. Obowi(cid:261)zek udost(cid:266)pnienia składaj(cid:261)cemu pomieszcze(cid:276) składowych . . . . 801 V. Obowi(cid:261)zki ochrony interesu składaj(cid:261)cego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 802 VI. Obowi(cid:261)zek zwrotu składowanej rzeczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 803 VII. Obowi(cid:261)zek wydania pokwitowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 804 VIII. Obowi(cid:261)zek wydania dowodu składowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 804 IX. Obowi(cid:261)zek zapłaty wynagrodzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 812 § 101. Odpowiedzialno(cid:286)ć przedsi(cid:266)biorcy składowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . 813 § 102. Wyga(cid:286)ni(cid:266)cie, zabezpieczenie i przedawnienie roszcze(cid:276) . . . . . . . . . . . 815 Rozdział XV. Umowa przewozu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 817 § 103. Zagadnienia wst(cid:266)pne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 818 I. Geneza i ewolucja umowy przewozu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 818 II. (cid:295)ródła prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 822 § 104. Charakterystyka ogólna umowy przewozu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 825 I. Poj(cid:266)cie i charakter prawny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 825 II. Tre(cid:286)ć umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 830 III. Strony umowy – poj(cid:266)cie przewo(cid:296)nika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 832 IV. Zawarcie umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 834 V. Obowi(cid:261)zek kontraktowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 835 VI. Prawa i obowi(cid:261)zki stron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 838 VII. Odpowiedzialno(cid:286)ć przewo(cid:296)nika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 838 § 105. Umowa przewozu osób . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 838 I. (cid:295)ródła prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 838 II. Tre(cid:286)ć umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 839 III. Strony umowy – podró(cid:298)ny, organizator przewozu . . . . . . . . . . . . . . . . . 840 IV. Zawarcie umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 841 V. Dokumenty przewozowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 843 XIV Spis tre(cid:286)ci VI. Prawa i obowi(cid:261)zki stron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 843 VII. Odpowiedzialno(cid:286)ć przewo(cid:296)nika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 850 § 106. Umowa przewozu towarów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 858 I. Tre(cid:286)ć umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 858 II. Strony umowy – wysyłaj(cid:261)cy (nadawca) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 860 III. Zawarcie umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 860 IV. Dokumenty przewozowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 861 V. Prawa i obowi(cid:261)zki stron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 865 VI. Odpowiedzialno(cid:286)ć stron umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 874 § 107. Przedawnienie roszcze(cid:276) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 887 § 108. Dochodzenie roszcze(cid:276) – post(cid:266)powanie reklamacyjne . . . . . . . . . . . . . 890 Rozdział XVI. Umowa spedycji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 897 § 109. Ogólna charakterystyka spedycji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 898 I. Poj(cid:266)cie i klasyfi kacja spedycji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 898 II. Powstanie i rozwój spedycji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 901 III. Współczesny charakter i organizacja spedycji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 903 IV. Prawne unormowanie spedycji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904 § 110. Okre(cid:286)lenie, przedmiot i strony umowy spedycji . . . . . . . . . . . . . . . . . 907 I. Geneza umowy spedycji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 907 II. Okre(cid:286)lenie i przedmiot umowy spedycji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 908 III. Strony umowy spedycji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 910 § 111. Powstanie i wyga(cid:286)ni(cid:266)cie stosunku zobowi(cid:261)zaniowego spedycji . . . . . 912 I. Tryb i forma zawarcia umowy spedycji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 912 II. Wyga(cid:286)ni(cid:266)cie zobowi(cid:261)zania spedycji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 913 § 112. Tre(cid:286)ć stosunku zobowi(cid:261)zaniowego spedycji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 913 I. Uwagi wst(cid:266)pne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 913 II. Uprawnienia spedytora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 914 III. Obowi(cid:261)zki spedytora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 925 § 113. Odpowiedzialno(cid:286)ć spedytora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 927 I. Podstawy prawne odpowiedzialno(cid:286)ci spedytora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 927 II. Granice obowi(cid:261)zku odszkodowawczego spedytora . . . . . . . . . . . . . . . . . 929 III. Dochodzenie i przedawnienie roszcze(cid:276) z umowy spedycji . . . . . . . . . . . 929 Rozdział XVII. Umowa o podró(cid:298) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 931 § 114. Usługi turystyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 932 I. Uwagi wst(cid:266)pne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 932 II. Umowa o pojedyncze (cid:286)wiadczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 934 III. Umowa o podró(cid:298) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 935 § 115. Odpowiedzialno(cid:286)ć organizatora podró(cid:298)y. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 944 I. Zagadnienia ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 944 II. Zagadnienia szczegółowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 958 § 116. Wnioski ko(cid:276)cowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 984 Rozdział XVIII. Odpowiedzialno(cid:286)ć, prawo zastawu i przedawnienie roszcze(cid:276) utrzymuj(cid:261)cych hotele i podobne zakłady . . . . . . . . . . . . . . . 987 § 117. Uwagi wst(cid:266)pne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 988 § 118. Podstawa odpowiedzialno(cid:286)ci hotelu lub podobnego zakładu . . . . . . . 989 I. Umowa hotelowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 989 II. Ustawowa odpowiedzialno(cid:286)ć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 992 § 119. Poj(cid:266)cie hotelu i podobnego zakładu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 993 § 120. Go(cid:286)ć hotelowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 996 § 121. Kryterium zarobkowo(cid:286)ci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 997 § 122. Odpowiedzialno(cid:286)ć cywilna hotelu lub podobnego zakładu . . . . . . . . 999 I. Zasada odpowiedzialno(cid:286)ci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 XV Spis tre(cid:286)ci II. Rzecz wniesiona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 III. Klauzule nieodpowiedzialno(cid:286)ci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1003 IV. Obowi(cid:261)zek zawiadomienia o szkodzie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1004 V. Przedawnienie roszcze(cid:276) go(cid:286)cia hotelowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1005 § 123. Ograniczenie odpowiedzialno(cid:286)ci hotelu lub podobnego zakładu . . . 1007 I. Kwotowe ograniczenie odpowiedzialno(cid:286)ci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1007 II. Wył(cid:261)czenie ograniczenia odpowiedzialno(cid:286)ci – zasada pełnego odszkodowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1008 § 124. Odszkodowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1012 § 125. Wył(cid:261)czenie odpowiedzialno(cid:286)ci hotelu lub podobnego zakładu . . . . . 1014 I. Uwaga wst(cid:266)pna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1014 II. Wła(cid:286)ciwo(cid:286)ć rzeczy wniesionej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1014 III. Siła wy(cid:298)sza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1014 IV. Wina poszkodowanego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1016 § 126. Odpowiedzialno(cid:286)ć hotelu lub podobnego zakładu za pojazdy mechaniczne, rzeczy w nich pozostawione oraz (cid:298)ywe zwierz(cid:266)ta . . . . 1018 § 127. Ustawowe prawo zastawu hotelu lub podobnego zakładu . . . . . . . . . 1019 § 128. Przedawnienie roszcze(cid:276) przedsi(cid:266)biorstw hotelowych. . . . . . . . . . . . . 1020 § 129. Odpowiedzialno(cid:286)ć i ustawowe prawo zastawu zakładów k(cid:261)pielowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1020 Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1021 XVI Wykaz skrótów 1. (cid:295)ródła prawa CenyU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 5.7.2001 r. o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050 ze zm.) DCFR . . . . . . . . . . . . . Projekt Wspólnego Systemu Odniesienia (Draft of Common Frame of Reference) DepSR . . . . . . . . . . . . . rozporz(cid:261)dzenie Ministra Sprawiedliwo(cid:286)ci z 24.9.1965 r. o zasadach i trybie post(cid:266)powania w sprawach o zło(cid:298)enie przedmiotu (cid:286)wiadczenia do depozytu s(cid:261)dowego (Dz.U. Nr 42, poz. 261) DSkłU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 16.11.2000 r. o domach składowych oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, Kodeksu post(cid:266)powania cywilnego i innych ustaw (Dz.U. Nr 114, poz. 1191 ze zm.) dyrektywa 86/653/EWG dyrektywa Rady 86/653/EWG z 18.12.1986 r. w sprawie koordynacji ustawodawstw Pa(cid:276)stw Członkowskich odnosz(cid:261)cych si(cid:266) do przedsta- wicieli handlowych działaj(cid:261)cych na własny rachunek (Dz.Urz. UE L 1986.382.17) dyrektywa 90/314/EWG dyrektywa Rady 90/314/EWG z 13.6.1990 r. w sprawie zorganizowa- nych podró(cid:298)y, wakacji i wycieczek (Dz.Urz. UE L 1990.158.59) EgzAdmU . . . . . . . . . . ustawa z 17.6.1996 r. o post(cid:266)powaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn.: Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 ze zm.) GospNierRolnU . . . . . ustawa z 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomo(cid:286)ciami rolnymi Skarbu Pa(cid:276)stwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700 ze zm.) GospNierU . . . . . . . . . ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomo(cid:286)ciami (tekst jedn.: Dz.U. GospU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.12.1988 r. o działalno(cid:286)ci gospodarczej (Dz.U. Nr 41, z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) poz. 324 ze zm.) KC . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KC austr. . . . . . . . . . . Kodeks cywilny austriacki z 1811 r. KC franc. . . . . . . . . . . . Kodeks cywilny francuski z 21.3.1804 r. (Cciv – Code civil) KC hol. . . . . . . . . . . . . Kodeks cywilny holenderski z 1992 r. KC niem. . . . . . . . . . . . Kodeks cywilny niemiecki z 18.8.1896 r. (BGB – Bürgerliches Gesetz- buch) KC szwajc. . . . . . . . . . Kodeks cywilny szwajcarski z 1912 r. KC włos. . . . . . . . . . . Kodeks cywilny włoski z 1942 r. KH . . . . . . . . . . . . . . . . rozporz(cid:261)dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.6.1934 r. – Kodeks handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm.) KH niem. . . . . . . . . . . Kodeks handlowy niemiecki z 1897 r. (HGB – Handelsgesetzbuch) KM . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 18.9.2001 r. – Kodeks morski (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. Konstytucja RP . . . . . . ustawa z 2.4.1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 217, poz. 1689 ze zm.) Konwencja ate(cid:276)ska . . . Konwencja ate(cid:276)ska z 13.12.1974 r. w sprawie przewozu morzem pasa- (cid:298)erów i ich baga(cid:298)u (Dz.U. z 1987 r. Nr 18, poz. 108 ze zm.) Nr 78, poz. 483 ze zm.) Konwencja montrealska . . . . . . . . . Konwencja z 28.5.1999 r. o ujednoliceniu niektórych prawideł dotycz(cid:261)- cych mi(cid:266)dzynarodowego przewozu lotniczego (Dz.U. z 2007 r. Nr 37, poz. 235) XVII Wykaz skrótów KP . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. Nr 21, KPC . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks post(cid:266)powania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 94 ze zm.) poz. 296 ze zm.) KredKonsU z 2001 r. . ustawa z 20.7.2001 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. Nr 100, poz. 1081 ze zm.) KredKonsU z 2011 r. . ustawa z 12.5.2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. Nr 126, KRO . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opieku(cid:276)czy (Dz.U. Nr 9, poz. 715) KrRejSU . . . . . . . . . . . ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze S(cid:261)dowym (tekst jedn.: poz. 59 ze zm.) KSH. . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.) KWU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.7.1982 r. o ksi(cid:266)gach wieczystych i hipotece (tekst jedn.: poz. 1037 ze zm.) KZ . . . . . . . . . . . . . . . . rozporz(cid:261)dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.10.1933 r. – Kodeks Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.) zobowi(cid:261)za(cid:276) (Dz.U. Nr 82, poz. 598 ze zm.) NierCudzU . . . . . . . . . ustawa z 24.3.1920 r. o nabywaniu nieruchomo(cid:286)ci przez cudzoziemców ObligU. . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.6.1995 r. o obligacjach (tekst jedn.: Dz.U. z 2001 r. Nr 120, (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 ze zm.) poz. 1300 ze zm.) ObrIFinU . . . . . . . . . . . ustawa z 29.7.2005 r. o obrocie instrumentami fi nansowymi (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 ze zm.) OchrKonkurU . . . . . . . ustawa z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) OchrKonsU . . . . . . . . . ustawa z 2.3.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialno(cid:286)ci za szkod(cid:266) wyrz(cid:261)dzon(cid:261) przez produkt niebezpiecz- ny (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.) OchrLokU . . . . . . . . . ustawa z 21.6.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zaso- bie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 26 ze zm.) OffsetU . . . . . . . . . . . . ustawa z 10.9.1999 r. o niektórych umowach kompensacyjnych zawie- ranych w zwi(cid:261)zku z umowami dostaw na potrzeby obronno(cid:286)ci i bezpie- cze(cid:276)stwa pa(cid:276)stwa (Dz.U. Nr 80, poz. 903 ze zm.) OR . . . . . . . . . . . . . . . Prawo obligacyjne szwajcarskie z 1911 r. (Obligationenrecht) PECL . . . . . . . . . . . . . Zasady Europejskiego Prawa Umów (Principles of European Contract Po(cid:286)rUbezpU . . . . . . . . ustawa z 22.5.2003 r. o po(cid:286)rednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. Nr 124, Law) PPU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 25.9.1981 r. o przedsi(cid:266)biorstwach pa(cid:276)stwowych (tekst jedn.: poz. 1154 ze zm.) Dz.U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981 ze zm.) PrBank . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) PrBud . . . . . . . . . . . . . ustawa z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) PrCel . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 19.3.2004 r. – Prawo celne (Dz.U. Nr 68, poz. 622 ze zm.) PrGosp . . . . . . . . . . . . ustawa z 19.11.1999 r. – Prawo działalno(cid:286)ci gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178 ze zm.) PrLot . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 3.7.2002 r. – Prawo lotnicze (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 130, PrPapW . . . . . . . . . . . . ustawa z 21.8.1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami warto(cid:286)- poz. 1112 ze zm.) PrPoczt . . . . . . . . . . . . ustawa z 12.6.2003 r. – Prawo pocztowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2008 r. ciowymi (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447 ze zm.) Nr 189, poz. 1159 ze zm.) XVIII Wykaz skrótów PrPrywM . . . . . . . . . . . ustawa z 4.2.2011 r. – Prawo prywatne mi(cid:266)dzynarodowe (Dz.U. Nr 80, PrPrywM z 1965 r. . . . ustawa z 12.11.1965 r. – Prawo prywatne mi(cid:266)dzynarodowe (Dz.U. poz. 432) Nr 46, poz. 290 ze zm.) PrPrzew . . . . . . . . . . . . ustawa z 15.11.1984 r. – Prawo przewozowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. PrSpółdz . . . . . . . . . . . ustawa z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. Nr 50, poz. 601 ze zm.) PrUp . . . . . . . . . . . . . . rozporz(cid:261)dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 24.10.1934 r. – Prawo Nr 188, poz. 1848 ze zm.) PrUpNapr . . . . . . . . . . ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upadło(cid:286)ciowe i naprawcze (tekst jedn.: upadło(cid:286)ciowe (tekst jedn.: Dz.U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512 ze zm.) Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 ze zm.) PrWeksl . . . . . . . . . . . . ustawa z 28.4.1936 r. – Prawo wekslowe (Dz.U. Nr 37, poz. 282 ze zm.) PrWłPrzem . . . . . . . . . ustawa z 30.6.2000 r. – Prawo własno(cid:286)ci przemysłowej (tekst jedn.: PWKC . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Przepisy wprowadzaj(cid:261)ce Kodeks cywilny (Dz.U. Dz.U. z 2003 r. Nr 119,
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo zobowiązań - część szczegółowa. System Prawa Prywatnego. Tom 7
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: