Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00163 002835 21512000 na godz. na dobę w sumie
Prawodawstwo w ochronie lotnictwa cywilnego - ebook/pdf
Prawodawstwo w ochronie lotnictwa cywilnego - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Język publikacji: polski
ISBN: 9788364927669 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Autor koncentruje się na analizie przepisów prawa w ochronie lotnictwa cywilnego zawierając również wybór ujednoliconych aktów prawnych stanowiących w zamierzeniu swoiste kompendium ujednoliconych najważniejszych aktów prawa Unii Europejskiej oraz krajowego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wstęp Desygnatem bezpieczeństwa w komunikacji lotniczej jest zarówno bezpieczeństwo operacyjne, w rozumieniu wykonywania lotów, jak również bezpieczeństwo przed aktami bezprawnej ingerencji lub (co nie jest tożsa- mym pojęciem) przed zagrożeniami terrorystycznymi. Podejście rozróż- niające uzasadnia porównanie chociażby tylko polskich i anglojęzycznych pojęć stosowanych dla określenia bezpieczeństwa. które pozwala dostrzec, ze w zasadzie jednemu terminowi polskiemu odpowiadają w określonym zakre- sie dwa pojęcia anglojęzyczne (safety i security).1 W odróżnieniu jednak od zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu lotniczego, akt bez- prawnej ingerencji zgodnie z jego definicją cechuje celowość i bezprawność. Inaczej więc będzie traktowane nieumyślne wtargnięcie w pole manewrowe lotniska, inaczej np. wtargnięcie celowe z użyciem pojazdu mechanicznego w celu zakłócenia funkcjonowania ruchu lotniczego. Pierwsze jest obszarem działań rozumianych jako bezpieczeństwo ruchu lotniczego (safety), drugie ochrony lotnictwa cywilnego (security). Pierwszy obszar można analizować w ramach podejścia pozytywnego do kategorii bezpieczeństwa, ujmowa- nego jako umiejętnie ukierunkowany rozwój, w którym podejmując rozsądne ryzyko, osiąga się zamierzone cele w sposób względnie bezkonfliktowy. Ma zatem konotacje statyczne, skłaniające się ku określeniu jako stanu. Drugi obszar rozpatrywany w kategoriach negatywnych obejmuje działania aktyw- nej ochrony i z założenia charakteryzuje się sztywnością i inercją, postawą konfrontacyjną nastawioną na zero – jedynkowe rozstrzygnięcia eliminacji zdefiniowanych zagrożeń; kojarzy się zatem z dynamiką i zapewnieniem określonego stanu. Unia Europejska ustanawiająca dla wszystkich państw członkow- skich jednolite, wspólne zasady i wspólne podstawowe normy w zakresie ochrony lotnictwa, definiuje je podobnie jako „połączenie środków oraz zasobów ludzkich i materialnych przeznaczonych do ochrony lotnictwa cywil- nego przed aktami bezprawnej ingerencji, które zagrażają bezpieczeństwu 1 Por. P. Belobaba, A. Odoni, C. Barnhart: The Global Airline Industry, United Kingdom 2009, s. 313- 340; K. M. Sweet: Aviation and Airport Security. Terrorism and Safety Corncers, New Jersey 2004, s. 311-326 9 lotnictwa cywilnego”.2 Istotne elementy operacjonalizacyjne tej definicji sta- nowią środki i zasoby materialne, zasoby ludzkie, akty bezprawnej ingeren- cji i zagrożenia. Te składowe wpływają zasadniczo na rozumienie ochrony lotnictwa cywilnego jako osiągnięcie określonego celu, którym jest zapew- nienie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego. Osiągnięcie tego celu, czyli stanu bezpieczeństwa, możliwe jest jeżeli wyeliminuje się zagrożenia, któ- rymi dla bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego są akty bezprawnej ingerencji. Eliminacja zagrożeń odbywa się za pomocą środków i zasobów materialnych oraz zasobów ludzkich dedykowanych do ochrony lotnictwa cywilnego. Definicja ochrony lotnictwa cywilnego przyjęta na gruncie prawa krajo- wego określa je jako „zespół działań, metod i środków podejmowanych przez służbę ochrony i podmioty prowadzące lotniczą działalność gospodar- czą w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu lotniczego”.3 Wskazuje tym samym dynamiczny charakter ochrony, jak również stronę podmiotowa i przedmiotową. Determinantami ochrony mającymi wpływ na zastosowanie określo- nych działań, metod i środków są akty bezbarwnej ingerencji. Należy zauwa- żyć, że katalog tych aktów jest zdefiniowany i zamknięty, a przyjęte normy ochrony rozumiane jako każde postanowienie dotyczące charakterystyki fizycznej, konfiguracji, materiału, działania, personelu lub procedury, których jednorodne zastosowanie zostało uznane za konieczne dla bezpieczeństwa lub prawidłowości międzynarodowej żeglugi powietrznej, wprowadzone zastały niezależnie od zdefiniowanego poziomu zagrożenia wystąpienia tych aktów. Takie podejście wynika z definicji aktu bezprawnej ingerencji, jako aktu lub próby dokonania aktów mających na celu narażenie lotnictwa cywil- nego i transportu lotniczego na niebezpieczeństwo, tj.: • bezprawne zawładnięcie statkiem powietrznym w trakcie lotu, • bezprawne zawładnięcie statku powietrznego na ziemi, • wzięcie zakładników na pokładzie statku powietrznego lub na lotni- skach, 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 300/2008 z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 2320/2002, Dz. U. UE, L 97 z 9.04.2008 z późn. zm. 3 Zob. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego realizującego zasady ochrony lotnictwa, Dz. U. z 2007 r., nr 116, poz. 803 z późn. zm. W znowelizowanym rozporządzeniu z 2012 r. nie ujęto tej definicji, opierając się na przepisach Unii Europejskiej, jednakże przytoczono ją mając na względzie kontekst definicyjny na poziomie krajowy, regionalnym i globalnym. 10 WSTĘP • bezprawne wtargnięcie na pokład statku powietrznego, do portu lotni- czego lub na teren obiektu lotniczego, • wniesienie na pokład statku powietrznego lub na teren portu lotniczego broni lub niebezpiecznego urządzenia lub materiału, przeznaczonych do celów przestępczych, • przekazanie nieprawdziwej informacji, mające na celu narażenie na niebezpieczeństwo statku powietrznego w trakcie lotu lub na ziemi, pasażerów, załóg lotniczych, personelu naziemnego lub ogółu społe- czeństwa, w porcie lotniczym lub na terenie obiektu lotnictwa cywil- nego.4 Powyższy katalog aktów bezprawnej ingerencji został opracowany w ramach Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO), a trzy konwen- cje tokijska, haska i montrealska tworzące tzw. tokijsko - hasko - montreal- ski system lotniczego prawa karnego utożsamianego z początkiem prawo- dawstwa antyterrorystycznego uznają je za przestępstwa wyłączone z prawa azylu, co nie jest jednoznaczne z uznaniem je za akty terrorystyczne. System jest kluczową kategorią problemową, rozumiany jako obiekt, który rozpatrywany jest jako całość tworzony przez zbiór elementów i relacji mie- dzy nimi. Istotnym postulatem badań systemowych jest holizm zakładający, że rzeczywistość postrzegana jest w sposób całościowy, i że badanie cało- ści ma sens. Ujęcie systemowe koncentruje się na relacjach między elemen- tami, bada efekty relacji i opiera się na ogólnym modelu, ale dającym się wykorzystać przy podejmowaniu decyzji oraz prowadzi do celowego działa- nia i nauczania interdyscyplinarnego. Wykorzystując teorię bezpieczeństwa systemów należy zidentyfikować zagrożenia (w tym przypadku określić kata- log działań rozumianych jako akty bezprawnej ingerencji w komunikacji lot- niczej), zanalizować i ocenić skutki, wybrać środki bezpieczeństwa i kształ- tować bezpieczne działania (wdrożyć politykę bezpieczeństwa).5 Podstawą wdrażania zarówno całych systemów ochrony lotnictwa cywilnego jak i poszczególnych ich elementów są przepisy prawne na szczeblu międzyna- rodowy, Unii Europejskiej i krajowym. Mają one na celu nie tylko określenie konkretnych norma prawnych w ochronie lotnictwa cywilnego czy harmoni- zację standardów, ale również przeciwdziałać zagrożeniom już zidentyfiko- wanym na przestrzenia minionych lat i doświadczeń oraz tym potencjalnym 4 Międzynarodowe Normy i Zalecane Metody Postępowania. Załącznik 17 do Konwencji o międzynaro- dowym lotnictwie cywilnym. Ochrona Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego przed Aktami Bezprawnej Ingerencji, wyd. 9, ICAO 2011, s. 1-1. 5 Zob: M Sułek, Metody i techniki badań stosunków międzynarodowych, Warszawa 2004, s. 143-146. 11 mogącym stanowić w przyszłości modus oprandi sprawców aktów bezpraw- nej ingerencji w lotnictwie cywilnym. Celem badań zaprezentowanych w niniejszej publikacji jest analiza aktów prawnych przyjętych na poziomie uniwersalnym, europejskim i krajo- wym. Autor koncentruje się na analizie przepisów prawa w ochronie lotnic- twa cywilnego zawierając również wybór ujednoliconych aktów prawnych stanowiących w zamierzeniu swoiste kompendium ujednoliconych najważ- niejszych aktów prawa Unii Europejskiej oraz krajowego. 12 WSTĘP
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawodawstwo w ochronie lotnictwa cywilnego
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: