Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00105 006374 22992886 na godz. na dobę w sumie
Prezentacje w PowerPoint 2007 PL. Projekty - książka
Prezentacje w PowerPoint 2007 PL. Projekty - książka
Autor: Liczba stron: 148
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1353-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> powerpoint
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Utwórz profesjonalną prezentację

Czasy przedstawiania oferty, firmy lub pracy w postaci długiego wykładu dawno już minęły. Dziś trudno wyobrazić sobie prezentację bez slajdów tworzonych za pomocą programu PowerPoint. Ta aplikacja zrewolucjonizowała sposób przedstawiania informacji, dając użytkownikom do dyspozycji narzędzia pozwalające na przygotowanie prezentacji zawierającej tekst, grafikę i elementy multimedialne. Gotowe wzory znacznie przyspieszają proces tworzenia slajdów, a możliwość wykreowania 'projektora' pozwala na odtworzenie prezentacji na innym komputerze bez konieczności instalowania na nim PowerPointa lub publikowanie jej w sieci.

Książka 'Prezentacje w PowerPoint 2007 PL. Projekty' to przewodnik przedstawiający kolejne etapy tworzenia profesjonalnej prezentacji. Krok po kroku opisuje sposoby przygotowania slajdów zawierających tekst, grafikę, wykresy, animacje i dźwięki. Nie znajdziesz w nim jednak długich opisów teoretycznych i omówienia wszystkich możliwych opcji każdego narzędzia. Poszczególne zagadnienia zaprezentowane są w postaci zrzutów ekranu i krótkich instrukcji, dzięki czemu błyskawicznie wykonasz swoją pierwszą profesjonalną prezentację w PowerPoint.

Obraz wart jest więcej niż tysiąc słów -- wykorzystaj to!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Prezentacje w PowerPoint 2007 PL. Projekt Autor: Tom Negrino T‡umaczenie: Alina Sikora-Godlewska ISBN: 978-83-246-1353-3 Tytu‡ orygina‡u: Creating a Presentation in Microsoft Office PowerPoint 2007: Visual QuickProject Guide Format: B5, stron: 148 Utw(cid:243)rz profesjonaln„ prezentacjŒ (cid:149) Jak wybra(cid:230) format slajd(cid:243)w? (cid:149) W jaki spos(cid:243)b dodawa(cid:230) do slajd(cid:243)w kolejne elementy? (cid:149) Jak dystrybuowa(cid:230) prezentacjŒ? Czasy przedstawiania oferty, firmy lub pracy w postaci d‡ugiego wyk‡adu dawno ju¿ minŒ‡y. Dzi(cid:156) trudno wyobrazi(cid:230) sobie prezentacjŒ bez slajd(cid:243)w tworzonych za pomoc„ programu PowerPoint. Ta aplikacja zrewolucjonizowa‡a spos(cid:243)b przedstawiania informacji, daj„c u¿ytkownikom do dyspozycji narzŒdzia pozwalaj„ce na przygotowanie prezentacji zawieraj„cej tekst, grafikŒ i elementy multimedialne. Gotowe wzory znacznie przyspieszaj„ proces tworzenia slajd(cid:243)w, a mo¿liwo(cid:156)(cid:230) wykreowania (cid:132)projektora(cid:148) pozwala na odtworzenie prezentacji na innym komputerze bez konieczno(cid:156)ci instalowania na nim PowerPointa lub publikowanie jej w sieci. Ksi„¿ka (cid:132)Prezentacje w PowerPoint 2007 PL. Projekty(cid:148) to przewodnik przedstawiaj„cy kolejne etapy tworzenia profesjonalnej prezentacji. Krok po kroku opisuje sposoby przygotowania slajd(cid:243)w zawieraj„cych tekst, grafikŒ, wykresy, animacje i d(cid:159)wiŒki. Nie znajdziesz w nim jednak d‡ugich opis(cid:243)w teoretycznych i om(cid:243)wienia wszystkich mo¿liwych opcji ka¿dego narzŒdzia. Poszczeg(cid:243)lne zagadnienia zaprezentowane s„ w postaci zrzut(cid:243)w ekranu i kr(cid:243)tkich instrukcji, dziŒki czemu b‡yskawicznie wykonasz swoj„ pierwsz„ profesjonaln„ prezentacjŒ w PowerPoint. (cid:149) Elementy interfejsu u¿ytkownika (cid:149) Przygotowanie konspektu prezentacji (cid:149) Wyb(cid:243)r plik(cid:243)w graficznych i d(cid:159)wiŒkowych do prezentacji (cid:149) Ustalenie t‡a slajdu (cid:149) Edycja tekstu i grafiki (cid:149) Dodawanie element(cid:243)w animacji (cid:149) Pr(cid:243)bna prezentacja (cid:149) Prowadzenie prezentacji (cid:149) Dystrybucja slajd(cid:243)w w postaci pliku PDF i strony WWW Obraz wart jest wiŒcej ni¿ tysi„c s‡(cid:243)w (cid:150) wykorzystaj to! Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl spis treści wstęp co będziesz tworzyć? jak zbudowana jest ta książka 10 12 przydatne narzędzia kolejny krok 1. odkryj program powerpoint rzut oka na powerpoint odkryj wstążkę widoki prezentacji 2. napisz treść prezentacji napisz konspekt prezentacji praca z konspektem napisz konspekt w programie word 18 20 22 28 30 32 budowa slajdu zapisywanie prezentacji informacje dodatkowe korzystanie z panelu poszukiwanie informacje dodatkowe 3. znajdź odpowiednie pliki graficzne i dźwiękowe przejrzyj swoje slajdy dobierz układ slajdu znajdź odpowiednie obrazki 4. dostosuj motyw slajdów wybierz motyw slajdu zastosuj odpowiednie układy slajdu zmień tło slajdu 38 40 42 48 50 52 wybierz dźwięki informacje dodatkowe skoryguj rozmieszczenie tekstu informacje dodatkowe 9 14 16 17 23 24 25 27 34 35 37 44 46 47 54 56 PwPP_00.indd 5 5 2008-01-11 18:53:20 spis treści 5. praca z tekstem edycja tekstu na slajdzie formatowanie tekstu slajdu wyrównaj tekst slajdu zmień odstępy między wierszami zastosuj listy numerowane 6. dodaj grafikę do prezentacji dodaj obrazy z dysku dostosuj zdjęcia i obrazy wstaw obrazki clipart dołącz obiekty wordart skorzystaj z narzędzi do rysowania dodaj pliki dźwiękowe 7. wprowadź do prezentacji ruch zmień kolejność slajdów zastosuj efekty przejścia slajdów wybierz schemat animacji 8. przygotuj się do pokazu zbierz komentarze recenzentów wykonaj próbny pokaz dodaj do prezentacji notatki wydrukuj strony notatek 60 62 64 65 66 76 78 81 82 83 85 96 98 100 108 109 111 112 dodaj hiperłącza wstaw pole tekstowe sprawdź pisownię informacje dodatkowe zastosuj klipy multimedialne dodaj grafikę smartart wstaw wykresy dołącz tabele informacje dodatkowe dodaj animacje niestandardowe informacje dodatkowe wydrukuj slajdy i materiały informacyjne informacje dodatkowe 59 68 71 72 73 75 86 87 89 91 93 95 101 104 105 113 115 6 PwPP_00.indd 6 spis treści 2008-01-11 18:53:20 9. przeprowadź prezentację 117 skonfiguruj projektor przygotuj się uruchom prezentację 118 120 123 korzystanie z widoku prezentera 125 tworzenie pokazów niestandardowych 127 informacje dodatkowe 128 10. rozpowszechnienie prezentacji zapisz prezentację na płycie cd zapisz prezentację jako stronę sieci www 132 134 131 zapisz prezentację jako dokument pdf 137 informacje dodatkowe 138 skorowidz 141 spis treści PwPP_00.indd 7 7 2008-01-11 18:53:20 6 dodaj grafikę do prezentacji Obrazki lub zdjęcia są bardzo istotnym elementem prezentacji. Niektóre informacje lepiej jest bowiem przekazać w formie graficznej, ponadto graficzna ilustracja pro- blemów pomaga słuchaczom w pełni pojąć sens przekazu. Twoja prezentacja może zawierać wiele różnych informacji, które nie są tekstem — mogą to być obrazki, wy- kresy, diagramy, tabele, cliparty, efekty dźwiękowe lub nawet klipy wideo. W bardzo niewielu prezentacjach, o ile w jakichkolwiek, zamieszcza się wszystkie te elementy, z pewnością jednak do każdej warto dodać choć niektóre z nich. W niniejszym rozdziale zajmiesz się dodaniem obrazków i innych plików multime- dialnych, które wybrałeś i zebrałeś w rozdziale 3. Jeżeli zrobiłeś listę plików, które chcesz wykorzystać, wraz z adnotacjami, gdzie mają się znaleźć, wykorzystuj ją teraz w miarę jak będziesz przechodził do kolejnych zadań tego rozdziału. W tym rozdziale nauczysz się, w jaki sposób dodawać do prezentacji obrazki, klipy multimedialne, tabele, diagramy i wykresy, dowiesz się również, jak korzystać z narzę- dzi do rysowania. Wszystkie te elementy posłużą do wzbogacenia Twojej prezentacji. PwPP_06.indd 75 75 2008-01-11 19:55:47 dodaj obrazy z dysku Do prezentacji utworzonej w programie PowerPoint możesz wstawić obrazki lub zdjęcia będące plikami zapisanymi na dysku lub na płycie CD. Wyświetl slajd, na którym chcesz umieścić obrazek. Powinien on mieć już dobrany układ slajdu z symbolem zastępczym przewi- dzianym na obraz. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, zrób to teraz, ko- rzystając ze wskazówek zawartych w rozdziale 4. Gdy do slajdu zastosowałeś już układ przewidujący miejsce na ob- raz, a więc na slajdzie wyświetlony został odpowiedni dla niego sym- bol zastępczy, kliknij w okienku Za- wartość opcję Wstaw obraz z pliku. Symbol zastępczy na zawartość Wstaw wykres Wstaw tabelę Wstaw obraz z pliku Wstaw grafikę SmartArt Wstaw klip multimedialny Wstaw clipart 76 PwPP_06.indd 76 dodaj grafikę do prezentacji 2008-01-11 19:55:47 W kolejnym kroku pokaże się okno dialogowe Wstawianie obrazu. Przejrzyj foldery, znajdź interesujący Cię plik, następnie kliknij przycisk Wstaw. Program PowerPoint automatycznie dopasuje obraz do wielkości symbolu zastępczego i obraz ten pojawi się na slajdzie. Jeżeli nie podoba Ci się położenie i rozmiar wstawionego obrazu, kliknij ten obiekt i przeciągnij go w żąda- ne miejsce. Następnie kliknij jeden z uchwytów obramowania obrazu i przeciągnij go, tym samym zmienia- jąc jego rozmiar. W trakcie przeciąga- nia zobaczysz mglisty zarys obrazka pokazujący, jak duży będzie on, gdy zwolnisz przycisk myszy. dodaj grafikę do prezentacji PwPP_06.indd 77 77 2008-01-11 19:55:47 dostosuj zdjęcia i obrazy Gdy zaznaczyłeś obrazek w celu zmiany jego rozmiaru, zauważyłeś pewnie, że na Wstążce pojawiła się nowa karta kontekstowa Narzędzia obrazów wraz z kartą podrzędną Formatowanie. Jeżeli nie widzisz tych kart, kliknij obrazek na slajdzie, a gdy już się pokażą, kliknij kartę podrzędną Formatowanie i zobacz, jakie narzędzia do modyfikacji i dopasowania obrazów są na niej dostępne. Grupa Dopasowywanie zawiera narzę- dzia do zmiany jasności, kontrastu zdjęć i obrazów, jak również do wprowadza- nia efektów kolorystycznych takich jak sepia. Z grupy Rozmiar korzystaj zawsze wte- dy, gdy zechcesz przyciąć wybrane zdję- cie lub zmienić jego rozmiar. Za pomocą kontrolek dostępnych w tej grupie możesz zmienić rozmiar zdjęcia lub ob- razu, określając liczbowo jego wysokość i szerokość, co w pewnych przypadkach okaże się lepszą metodą niż przeciąga- nie jego uchwytów obramowania. W grupie Style obrazu znajdziesz narzędzia służące do dodawania ramek, obramowań oraz efektów takich jak cień czy poświata. Grupa Rozmieszczanie pozwoli Ci wyrównać, zgrupować lub obrócić zdjęcia i obrazy. Karta Formatowanie daje wiele możliwości edycji i modyfikacji zdjęć, my omówimy jedynie dwie z najbardziej użytecznych opcji, przycinanie zdjęcia i dodawanie obra- mowania. 78 PwPP_06.indd 78 dodaj grafikę do prezentacji 2008-01-11 19:55:47 Przycinanie jest zazwyczaj używane do usunięcia zbędnych obszarów zdjęcia i tym samym do uwydatnienia innych jego części. Aby rozpocząć przycinanie, zaznacz zdjęcie na slajdzie, następnie wybierz z karty Formatowanie opcję Przytnij. Na brze- gach zdjęcia pojawią się uchwyty przycinania. Przeciągnij wybrany uchwyt przycinania tak, aby wyciąć niepożądane partie zdjęcia. Kliknij gdziekolwiek poza zdjęciem, aby zatwierdzić dokonaną zmianę. Dodanie obramowania do zdjęcia odcina je od pozostałej części slajdu i sprawia, że zdjęcie to się wyróżnia. Program PowerPoint posiada 28 predefiniowanych ramek w różnych stylach. Możesz również stworzyć swój własny styl ramki za pomocą kon- trolek dostępnych w grupie Style obrazu. Kliknij jeden z predefiniowanych stylów ramek. Kliknij przycisk Więcej, by zobaczyć galerię wszystkich dostępnych rodzajów ramek. Aby dodać obramowanie do zdjęcia, najpierw zaznacz to zdjęcie, następnie kliknij wybrany styl ramki w grupie Style obrazu. Kliknij przycisk Więcej, aby wyświetlić gale- rię wszystkich dostępnych rodzajów obramowań. Gdy będziesz przejeżdżał wskaźni- kiem myszy kolejno po miniaturkach stylów ramek w galerii, podgląd każdego z nich będzie automatycznie wyświetlony na zdjęciu w głównym oknie ze slajdem. Jeżeli wskazany styl ramki spodoba Ci się, po prostu kliknij jego miniaturkę, zmiana zosta- nie wprowadzona. dodaj grafikę do prezentacji PwPP_06.indd 79 79 2008-01-11 19:55:47 dostosuj zdjęcia i obrazy cd. Warto zaznaczyć, że nie musisz ograni- czać się jedynie do predefiniowanych stylów ramek. Po tym, jak wybierzesz styl ramki, który jest najbardziej zbli- żony do tego, który chcesz uzyskać, skorzystaj z narzędzi Kształt obrazu, Obramowanie obrazu i Efekty obrazów dostępnych w grupie Style obrazu, by zdefiniować własny styl ramki, pasu- jący do Twojej prezentacji. 80 PwPP_06.indd 80 dodaj grafikę do prezentacji 2008-01-11 19:55:47 wstaw obrazki clipart Innym typem obrazków, które możesz dodać do prezentacji, są obrazki clipart stwo- rzone przez firmę Microsoft. Obrazki te świetnie nadają się do podrasowania two- rzonych prezentacji. Są one dostępne w galerii Clip Organizer. W pierwszym kroku wyświetl slajd, do którego chcesz wstawić obrazek clipart. Jeżeli nie ma on jeszcze nadanego układu slajdu z symbolem zastępczym obrazka, wybierz odpowiedni układ, korzystając z instrukcji zawartych w rozdziale 4. W okienku Zawartość, znajdującym się w symbolu zastępczym, kliknij ikonę Obiekt clipart. Wyświetlone zostanie okienko zadań, a w nim galeria Clip Organi- zer (w postaci panelu Clipart). W polu Wyszukaj wpisz słowo będące kryterium wyszukiwania, po czym kliknij przycisk Przejdź. Jeże li korzystasz z tego narzędzia po raz pierwszy, wyświetlone zostanie okno dialogowe z zapytaniem, czy chcesz przeszukać również zasoby ogromnej galerii obrazów i zdjęć clipart witryny Micro- soft Office Online. Jeżeli masz stałe połączenie interne- towe, kliknij przycisk Tak, Twoje wyniki wyszukiwania będą wówczas pełniejsze i bardziej zróżnicowane. Przejrzyj wyniki wyszukiwania i znajdź clipart, który najbardziej Ci odpowiada. Gdy już go znajdziesz, klik- nij go dwukrotnie. Wybrany clipart zostanie wyświe- tlony na Twoim slajdzie. Jeżeli to konieczne, możesz zmienić jego rozmiar lub dokonać innych modyfikacji, omówionych w niniejszym rozdziale. dodaj grafikę do prezentacji PwPP_06.indd 81 81 2008-01-11 19:55:48 dołącz obiekty wordart Być może zechcesz dodać nieco większej wyrazistości nagłówkom na Twoich slaj- dach lub podpisom pod rysunkami. Ciekawą alternatywą dla normalnego tekstu i jego narzędzi dostępnych w grupie Czcionka na karcie Narzędzia główne jest galeria stylów tekstów dostępnych pod nazwą WordArt. WordArt jest to obiekt tekstowy, do którego zastosowano wiele różnych dekoracyjnych efektów. Powiedzmy, że chciałbyś zawinąć tekst dookoła logo zamieszczonego na slajdzie. Efekt ten, jak i wiele innych, możesz bez problemu uzyskać, stosując obiekty WordArt. Dzięki obiektom WordArt tekst zamieszczony na slajdach może być kolorowy, wyrazisty, z obrysem, krótko mówiąc — prawdziwie dekoracyjny. Wyświetl slajd, na którym chciałbyś wstawić obiekt WordArt. Na karcie Wstawianie kliknij przycisk WordArt. Zostanie wyświetlona galeria stylów tekstu pasujących kolo- rystycznie do motywu Twojej prezentacji. Wybierz odpowiedni dla siebie styl, wów- czas na slajdzie pokaże się pole tekstowe z zaznaczonym przykładowym tekstem. Wpisz swój tekst. Podejrzewam, że nie spodoba Ci się domyślna czcion- ka obiektu WordArt, dlatego zaznacz tekst i kliknij go prawym przyciskiem myszy, by wyświetlić konteksto- wy pasek narzędzi do formatowania tekstu. Skorzystaj z kontrolek na nim dostępnych i zmień czcionkę tekstu, jego rozmiar i styl. Aby wprowadzić bardziej skomplikowane zmiany wyglądu obiektów WordArt, sko- rzystaj z narzędzi dostępnych na karcie Formatowanie będącej kartą podrzędną karty kontekstowej Narzędzia do rysowania. Karty te poja- wiają się na Wstążce zawsze wtedy, gdy zaznaczony jest obiekt WordArt. W grupie Style tekstu WordArt znajdziesz menu Efekty tekstowe, które daje niemal nie- ograniczone możliwości modyfikacji tekstu obiektów WordArt, wliczając trójwymiarowe rotacje oraz tzw. przekształ- cenia pozwalające skrzywić, wygiąć, czy wykręcić kształt tekstu (w ten właśnie sposób udało mi się zawinąć tekst dookoła logo na rysunku przedstawionym powyżej). Gdy przejeżdżasz wskaź- nikiem myszy po opcjach dostępnych w menu Efekty tekstowe program PowerPoint automatycznie pokazuje ich podgląd na obiekcie WordArt zamieszczonym na slajdzie. 82 PwPP_06.indd 82 dodaj grafikę do prezentacji 2008-01-11 19:55:48 skorzystaj z narzędzi do rysowania Jeżeli jesteś osobą, której kłopot sprawia narysowanie prostej linii, okręgu lub ośmio- kąta, oznacza to, że narzędzia do rysowania dostępne w programie PowerPoint są dokładnie tym, czego potrzebujesz. PowerPoint na karcie Wstawianie udostępnia wiele narzędzi do tworzenia gotowych kształtów, które z łatwością mogą być umiesz- czone na slajdach. Kształty te to między innymi linie, strzałki, gwiazdki, symbole schematów blokowych, objaśnień i wiele innych. Na karcie Wstawianie kliknij przycisk Kształty i rozwiń ukrytą pod nim zawartość. Następnie wśród dostęp- nych kategorii wybierz i kliknij interesujący Cię kształt. Wskaźnik myszy zmieni się wówczas w krzyżyk. Kliknij i przeciągnij zaznaczenie na slajdzie, w ten spo- sób rysując kształt i nadając mu odpowiedni rozmiar. Ja skorzystałem z kształtu Objaśnienie w chmurce, które świetnie nadaje się do uzupełnienia zdjęcia jako dymek z myślą. Przenieś ten kształt w odpowiednie miejsce na slajdzie i, jeżeli to konieczne, skoryguj jego rozmiar. Domyślnie program PowerPoint dodaje do kształtów kolorowe wypeł- nienie, które niekoniecznie jest wskazane dla dymków z myślą. Można jednak temu zaradzić. Gdy kształt jest zaznaczony, na Wstążce wyświetlona jest karta kontekstowa Narzędzia obrazów oraz karta podrzędna Formatowanie. Kliknij kartę Formatowanie, by wyświetlić dostępne na niej narzędzia. dodaj grafikę do prezentacji PwPP_06.indd 83 83 2008-01-11 19:55:48 skorzystaj z narzędzi do rysowania cd. W grupie Style obrazu wybierz z galerii styl kształtu, który najbardziej Ci odpo- wiada. Aby zobaczyć więcej możliwych stylów kształtów, kliknij przycisk Więcej. Dla dymka z myślą wybrałem styl z kolorowym konturem i białym wypełnieniem. W kolejnym kroku chciałem, aby dymek bardziej się wyróżniał, więc dodałem dla niego wewnętrzny cień z menu Efekty obrazów. Aby w dymku umieścić tekst, należy kliknąć go prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybrać polecenie Edytuj tekst. W samym środku kształtu pojawi się wówczas punkt wstawiania. Wpisz swój tekst, następnie odpowiednio go sformatuj (czcionka, rozmiar czcionki itd.) — zaznacz go, kliknij prawym przyciskiem myszy i skorzystaj z kontrolek dostępnych w kontekstowym pasku narzędzi do formatowania tekstu. 84 PwPP_06.indd 84 dodaj grafikę do prezentacji 2008-01-11 19:55:48 dodaj pliki dźwiękowe Zazwyczaj nie ma szybszego sposobu na zdenerwowanie słuchaczy prezentacji niż dodanie do slajdów dźwięków. Jest to najczęstsza wpadka popełniana przez nowi- cjuszy korzystających z programu PowerPoint. Są jednak również przypadki, w któ- rych niezmiernie istotne jest użycie plików dźwiękowych w prezentacji. Na przykład prezentacja informująca o muzyce powinna zawierać krótkie ilustracje muzyczne. Innym przykładem może być prezentacja przygotowywana przez antropologów, którzy mogą do niej dodać fragmenty pradawnego języka, który badają. Aby móc dodać do prezentacji dźwięki, musisz je najpierw zapisać na dysku, ponadto muszą one mieć format rozpoznawany przez Twój komputer. Na karcie Wstawianie kliknij przycisk Dźwięk. Pokaże się okno dialogowe Wstawianie dźwięku. Przejrzyj foldery, znajdź plik dźwiękowy, który chcesz dodać do slajdu, następnie zaznacz go i kliknij przycisk OK. Program PowerPoint zapyta Cię, czy chcesz, aby plik dźwiękowy był od- twarzany automatycznie w momencie wyświetlenia slajdu czy dopiero po klik- nięciu przycisku odtwarzania zamiesz- czonego na slajdzie. Wybierz i kliknij jedną z tych opcji. Na slajdzie pokaże się ikona dźwięku, którą możesz przenieść w wybrane miejsce. Aby odtworzyć ukryty pod symbolem ikony dźwięk, kliknij ją dwu- krotnie. W czasie prezentowania pokazu slajdów, aby odtworzyć zamieszczony plik dźwiękowy, będziesz musiał kliknąć tę ikonę, chyba że wybrałeś automatycz- ne odtwarzanie dźwięku. Ikona dźwięku dodaj grafikę do prezentacji PwPP_06.indd 85 85 2008-01-11 19:55:48 zastosuj klipy multimedialne Klipy multimedialne mogą uczynić prezentację bardziej atrakcyjną. Możesz na przy- kład wstawić do prezentacji plik wideo z fragmentem przemówienia menedżera projektu lub krótki materiał szkoleniowy. W prezentacji o Access Healdsburg wyko- rzystałem klip wideo przedstawiający krótką wycieczkę po pomieszczeniach studia tej stacji telewizyjnej. Klipy wideo, które chcesz wykorzystać w prezentacji, muszą być zapisane na dysku, ponadto ich format musi być rozpoznawany przez komputer. Na karcie Wstawianie kliknij przycisk Film. Pokaże się wówczas okno dialogowe Wstawianie filmu. Przejrzyj foldery w poszukiwaniu interesującego Cię pliku wideo, zaznacz go i kliknij przycisk OK. Program PowerPoint zapyta Cię, czy wolisz, by film rozpoczynany był automatycznie wraz z wyświetleniem slajdu, czy tylko wówczas, gdy klikniesz jego ikonę znajdującą się na slajdzie. Podejmij decyzję i kliknij odpowiedni przycisk. Klip wideo pokaże się na slajdzie. Być może zechcesz zmienić jego położenie i rozmiar. Gdy będziesz chciał odtworzyć zamieszczony na slajdzie klip wideo, zaznacz go. Na Wstążce pojawi się nowa karta kontekstowa Narzędzia filmów wraz z kartą podrzędną Opcje. Kliknij przycisk Podgląd w grupie Odtwarzanie lub po prostu dwukrotnie kliknij film zamiesz- czony na slajdzie. Ponowne kliknięcie filmu zatrzymuje jego odtwarzanie. W czasie pre- zentowania pokazu slajdów, aby rozpocząć odtwarzanie klipu, wystarczy kliknąć jego zarys. Jeżeli wybrałeś opcję automatycznego odtwarzania klipu, zostanie on uruchomiony już w trakcie wyświetlenia slajdu. Możesz dodatkowo skorzystać z kontrolek dostępnych w grupie Opcje filmu służą- cych do zmiany opcji wyświetlania filmu. Przycisk Podgląd 86 PwPP_06.indd 86 dodaj grafikę do prezentacji 2008-01-11 19:55:48 dodaj grafikę smartart Program PowerPoint pozwala dodawać do prezentacji diagramy, nazwane grafiką SmartArt. Masz dwie możliwości wyboru: możesz utworzyć listę wypunktowaną i prze- konwertować ją na grafikę SmartArt lub po prostu dodać do slajdu diagram SmartArt i w kolejnym kroku wprowadzić do niego tekst. Diagramy te możesz, a nawet powinieneś, dostosować do swoich potrzeb. W mojej pre- zentacji, aby pokazać źródła funduszy dla Access Healdsburg, zastosowałem diagram promieniowy. Najpierw utworzyłem listę wypunktowaną, a następnie odpowiednio ją przekonwertowałem. Tworzenie grafiki SmartArt rozpocznij od utworzenia listy wypunktowanej, następnie kliknij dowolne miejsce tej listy, aby ją zaznaczyć. Na kar- cie Narzędzia główne, w grupie Akapit kliknij przycisk Konwertuj na grafikę SmartArt. Zostanie wyświetlone menu z galerią dostępnych diagramów. Jeżeli od razu spodo- ba Ci się któryś z diagramów, kliknij go. Jeżeli jednak chciałbyś poszukać innych dia- gramów i zobaczyć całą ich galerię, kliknij polecenie Więcej grafiki SmartArt znajdują- ce się w dolnej części menu. Pokaże się okno dialogowe Wybieranie grafiki SmartArt. W oknie tym znajdziesz siedem kategorii diagramów. Niektóre kategorie, np. Lista, są doskonałe do utworzenia nietuzinkowej listy wypunk- towanej. Inne, np. Hierarchia, świetnie nadają się do tworze- nia schematów organizacyj- nych. Diagram promieniowy, który zastosowałem do poka- zania źródeł funduszy, znajduje się w kategorii Cykl. dodaj grafikę do prezentacji PwPP_06.indd 87 87 2008-01-11 19:55:48 dodaj grafikę smartart cd. W otwartym oknie dialogowym kliknij wybrany typ diagramu. Gdy go zaznaczysz, w prawej części okna zostanie wyświetlony jego opis. Kliknij przycisk OK, wybrany diagram zostanie umieszczony na slajdzie, a na Wstążce pokaże się nowa karta kon- tekstowa Narzędzia grafiki SmartArt i jej dwie karty podrzędne Projektowanie i Formatowanie. Korzystając z narzędzi dostępnych na tych dwóch kartach podrzędnych, dostosuj wygląd swojego diagramu, zmieniając na przykład liczbę elementów. Mój diagram promieniowy, utworzony automatycznie przez narzędzie grafiki SmartArt, był zbyt monotonny. Dlatego też zmieniłem jego kolory, pogrubi- łem linie i dodałem efekt trójwymiarowości. Dodatkowo zmieniłem rozmiar czcionki w nie- których okręgach. Końcowy diagram w efek- cie oddaje przekaz, który chciałem w nim zawrzeć. Możesz z łatwością zmienić tekst znajdujący się wewnątrz elementów grafiki SmartArt, wpisując go na listę zaznaczoną obok grafiki. W taki sam sposób możesz dodać nowy tekst, na przykład gdy wstawianie grafiki SmartArt rozpocząłeś od utworzenia pustego diagramu, zamiast od konwersji istniejącej listy wypunktowanej. W takim przypadku powinieneś na karcie Wsta- wianie kliknąć przycisk SmartArt, a następnie w oknie dialogowym Wybieranie grafiki SmartArt wybrać interesujący Cię styl diagramu. Lista z tekstem 88 PwPP_06.indd 88 dodaj grafikę do prezentacji 2008-01-11 19:55:49 wstaw wykresy Wiele prezentacji zawiera na slajdach zestawy różnego rodzaju liczb. Mogą to być na przykład planowane na kolejny rok wydatki lub podsumowanie budżetu z ze- szłego roku. Słuchaczom trudno jest zrozumieć te długie słupki liczb, szczególnie wtedy, gdy pojawią się one na ekranie jedynie przez krótki czas. Znacznie lepszym sposobem na przedstawienie zestawień liczbowych są wykresy, gdyż z ich odbiorem słuchacze nie będą mieli najmniejszego problemu. Na wykresie szybko da się zauwa- żyć zależności pomiędzy konkretnymi liczbami, a i łatwiej jest dostrzec tendencje wzrostu lub spadku. Aby dodać do slajdu wykres, w okienku Zawartość symbolu zastępczego prze- widzianego na wykres kliknij przycisk Wstaw wykres. Możesz też z karty Wsta- wianie wybrać polecenie Wykres. Pokaże się okno dialogowe Wstawianie wykre- su z listą dostępnych typów wykresu. Wybierz i kliknij typ wykresu, jaki Cię interesuje, a następnie potwierdź przy- ciskiem OK. Jeżeli na komputerze jest zainstalowany program Excel 2007, zostanie on uru- chomiony i utworzy się nowy arkusz wypełniony przykładowymi danymi. Zmień dane w arkuszu, edytując kolej- no każdą z komórek i wpisując własne dane. W miarę jak będziesz wpisywał nowe dane w arkuszu, podgląd wy- kresu w programie PowerPoint będzie automatycznie aktualizowany. Gdy zakończysz już wprowadzanie danych, zamknij okno programu Excel. Dane zostaną automatycznie zapisane, a ar- kusz z tymi danymi zostanie osadzony w pliku z prezentacją PowerPoint. dodaj grafikę do prezentacji PwPP_06.indd 89 89 2008-01-11 19:55:49 wstaw wykresy cd. Gdy wykres umieszczony na slajdzie zostanie zaznaczony, na Wstążce pojawi się nowa karta kontekstowa Narzędzia wykresów i jej trzy karty podrzędne Projektowa- nie, Układ i Formatowanie. Skorzystaj z narzędzi dostępnych na tych kartach, aby wprowadzić dodatkowe modyfikacje, takie jak zmiana typu wykresu, kolorów wykre- su itd. Najprawdopodobniej będziesz chciał zastosować inne Układy wykresu i Style wykresu, które są dostępne na karcie Projektowanie. Poeksperymentuj z galerią opcji zawartą w tych dwóch grupach, aż Twój wykres będzie wyglądał tak, jakbyś sobie tego życzył. Końcowy wykres powinien być tak prosty, jak to tylko możliwe, jednocześnie efek- towny i zrozumiały. Powinien wyglądać tak, aby publiczność bez trudu uchwyciła jego przekaz. 90 PwPP_06.indd 90 dodaj grafikę do prezentacji 2008-01-11 19:55:49 dołącz tabele Tabele są świetnym sposobem na pokazanie zależności pomiędzy grupami danych oraz na umieszczenie w prezentacji dużej ilości informacji w łatwo przyswajalnej formie. Mogą zawierać słowa, cyfry lub oba te elementy. W okienku Zawartość symbolu zastępczego przewidzia- nego na tabelę kliknij przycisk Wstaw tabelę. Pokaże się okno dialogowe Wstawianie tabeli. Wpisz taką liczbę wierszy i kolumn, jaka jest Ci potrzebna i potwierdź przy- ciskiem OK. Do aktualnie wyświetlonego slajdu zostanie wstawiona pusta tabela, z domyślnym formatem kolo- rów i stylem pasującym do motywu Twojej prezentacji. Jeżeli zechcesz, możesz zmienić szerokość kolumn i wierszy w tabeli. Najedź wskaź- nikiem myszy na poziomą lub pionową linię wewnątrz tabeli, aż wskaźnik myszy zmieni się w dwukierunkową strzałkę, następnie kliknij i przeciągnij tę linię, nadając wierszom lub kolumnom żądany rozmiar. Kliknij wewnątrz pierwszej komórki tabeli, tak aby pokazał się w niej punkt wstawia- nia, następnie wprowadź do niej dane. Aby wprowadzić pozostałe dane, nie musisz klikać każdej komórki. Za każdym razem, gdy będziesz chciał przejść do następnej komórki tabeli, wystarczy, że wciśniesz klawisz Tab. Gdy tabela umieszczona na slajdzie zostanie zaznaczona, na Wstążce pojawi się nowa karta kontekstowa Narzędzia tabel i jej dwie karty podrzędne Projektowanie i Układ. Skorzystaj z narzędzi dostępnych na tych kartach, aby wprowadzić dodatkowe zmiany w tabeli, zwracając szczególną uwagę na grupę Style tabeli dostępną na kar- cie Projektowanie. W grupie tej znajdziesz galerię stylów tabeli, posiadającą szeroki zakres możliwych opcji. Dodatkowo możesz wzbogacić styl tabeli, korzystając z na- rzędzi zawartych w menu Cieniowanie, Obramowania i Efekty. Cieniowanie Obramowania Galeria stylów tabeli Efekty dodaj grafikę do prezentacji PwPP_06.indd 91 91 2008-01-11 19:55:49 dołącz tabele cd. Aby zmodyfikować strukturę tabeli, powinieneś skorzystać z karty podrzędnej Układ. Grupa Wiersze i kolumny pozwala dodawać i usuwać wiersze i kolumny tabeli. Wystarczy zaznaczyć wybraną ilość wierszy lub kolumn (jedną lub wiele), a następnie kliknąć odpowiedni przycisk. Strukturę tabeli możesz też zmienić, korzystając z przy- cisków Scal komórki i Podziel komórki, dostępnych w grupie Scalanie. Gdy skończysz uzupełnianie i formatowanie tabeli, kliknij tło slajdu i w ten sposób wyjdź z edycji tabeli. 92 PwPP_06.indd 92 dodaj grafikę do prezentacji 2008-01-11 19:55:49 informacje dodatkowe Dodaj obrazy z dysku (str. 76) • Obrazy do slajdu możesz również dodać metodą przeciągnij i upuść, chwytając plik graficzny znajdujący się na pulpicie i upuszczając go w obrębie slajdu. Jeżeli chodzi o samo wsta- wienie pliku, metoda ta jest szybsza od przeglądania folderów w oknie Wstawianie obrazu, jednakże ma ona poważną wadę. Gdy wstawiamy obraz do przygotowanego do tego symbo- lu zastępczego, program PowerPoint automatycznie dostosowuje rozmiar pliku do tego symbolu i zachowuje wła- ściwe ułożenie elementów na slajdzie. Gdy dodamy obraz do slajdu metodą przeciągnij i upuść, będziemy musieli samodzielnie dostosować rozmiar pliku graficznego do zawartości slajdu. Wstaw obrazki clipart (str. 81) • Oto przydatna wskazówka: pliki gra- ficzne, których używasz często, takie jak np. logo firmy, dodaj do galerii Clip Organizer, tak aby były zawsze łatwe do odnalezienia i wykorzystania. W okienku zadań Clipart kliknij łącze Organizuj klipy, znajdujące się w dolnej części tego okienka. Galeria Clip Orga- nizer zostanie otworzona w osobnym oknie jako osobny program. Z menu Plik wybierz polecenie Dodaj klipy do ko- lekcji, w podmenu wybierz polecenie Samodzielnie. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Dodawanie klipów do kolekcji. W oknie tym znajdź często używany obrazek, który chcesz dodać do galerii clipart, i kliknij przycisk Dodaj. Obrazek ten od tej pory będzie dostęp- ny w galerii clipart. • W galerii Clip Organizer możesz prze- chowywać nie tylko obrazki clipart, lecz również zdjęcia i klipy multimedialne. Dołącz obiekty WordArt (str. 82) • Program Microsoft Word 2007 posiada zupełnie inną wersję narzędzia Wor- dArt, znacznie bardziej ograniczoną niż ta, która jest dostępna w programie PowerPoint. Z drugiej jednak strony w wersji dla programu Word możesz uzyskać efekty, które są niemożliwe do uzyskania w programie PowerPoint. Masz pełną dowolność w wymienianiu obiektów WordArt między programami Word i PowerPoint, wystarczy skorzy- stać z prostych operacji Kopiuj i Wklej. Skorzystaj z narzędzi do rysowania (str. 83) • W programie PowerPoint możesz prze- platać ze sobą tekst i grafikę. Jeżeli więc chcesz na przykład umieścić w jakimś kształcie tekst, utwórz nad nim pole tekstowe i wpisz tekst, który chcesz wyświetlić w tym kształcie. • Na karcie kontekstowej Narzędzia obra- zów, karcie podrzędnej Formatowanie, w grupie Style kształtów znajdziesz menu Kontury kształtów, a w nim narzę- dzia do zmiany grubości, stylu i koloru linii kształtu. Jeżeli Twój kształt sam w sobie jest linią, możesz użyć tego samego menu, by z linii zrobić strzałkę. Dostępnych jest kilka różnych typów strzałek. dodaj grafikę do prezentacji PwPP_06.indd 93 93 2008-01-11 19:55:49 informacje dodatkowe cd. Zastosuj klipy multimedialne (str. 86) • Program PowerPoint obsługuje nastę- pujące formaty plików wideo: .asf (plik Windows Media), .avi (plik Windows Video), .mpeg oraz .wmv (plik Windows Media Video). • Aby w prezentacji PowerPoint wykorzy- stać film obsługiwany tylko przez pro- gram QuickTime, musisz albo stworzyć hiperłącze do tego pliku (wówczas plik ten zostanie odtworzony w programie QuickTime), albo przekonwertować ten film na format obsługiwany przez program PowerPoint. • Jeżeli chcesz precyzyjnie rozmieścić obiekty na slajdzie, skorzystaj z pole- ceń wyrównania i rozłożenia obiektów na slajdzie. Są one dostępne w grupie Rozmieszczanie na karcie podrzędnej Formatowanie karty kontekstowej Na- rzędzia obrazów. Dodaj pliki dźwiękowe (str. 85) • Program PowerPoint rozpoznaje na- stępujące formaty dźwięków: .aiff, .au, .midi, .mp3, .wav (plik Windows Audio) oraz .wma (plik Windows Media Audio). • Dodając dźwięki do prezentacji, warto pomyśleć o dodaniu pliku muzyczne- go do pierwszego i ostatniego slajdu prezentacji. Być może polepszy to efekt rozpoczęcia i zakończenia pokazu. • W narzędziu Clip Organizer znajdziesz dodatkowe efekty dźwiękowe, które również możesz wykorzystać w swoich prezentacjach. 94 PwPP_06.indd 94 dodaj grafikę do prezentacji 2008-01-11 19:55:49
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prezentacje w PowerPoint 2007 PL. Projekty
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: