Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00554 013144 21032027 na godz. na dobę w sumie
Procedury prawne ochrony praw kobiet oraz dzieci przed przemocą domową - ebook/pdf
Procedury prawne ochrony praw kobiet oraz dzieci przed przemocą domową - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 53
Wydawca: Verlag Dashofer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7537-272-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> prawo
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Tematyka

W poradniku zostały zawarte informacje, na czym polega przemoc domowa, jak się rozwija, jakie formy może przybierać, a także kogo można uznać za ofiarę przemocy, a kogo za sprawcę. Pozycja ta to także źródło fachowych wskazówek na temat sposobów wsparcia ofiar przemocy domowej od strony prawnej i instytucjonalnej.

W publikacji:
• Wyjaśnienie czym jest przemoc domowa
• Wskazówki jak rozpoznać przemoc w rodzinie
• Praktyczne informacje na temat wsparcia ofiar od strony prawnej i instytucjonalnej

Korzyści

Dzięki publikacji zyskają Państwo:
• Wiedzę, czym jest przemoc domowa, jakie formy może przybierać
• Praktyczne wskazówki jak rozpoznać stosowanie przemocy w rodzinie
• Porady, jak można od strony prawnej oraz instytucjonalnej pomóc ofiarom
• Wiedzę, jakie prawa przysługują ofiarom i jakie zadania mają do spełnienia pracownicy socjalni

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Michał Mazur Procedury prawne ochrony praw kobiet oraz dzieci przed przemocą domową Poradnik dla pracowników socjalnych Pozostałe publikacje z serii Pomoc społeczna: Pracownik socjalny Miesięczny serwis informacyjny pracowników placówek i insty tucji pomocy społecznej. Najnowsze informacje o wprowadzo nych i planowanych zmianach w przepisach prawnych, rzeczowe po­ rady specjalistów oraz opisy najnowszych i najpraktyczniejszych rozwiązań w pomocy społecznej. A do tego możliwość zadawa­ nia własnych pytań do naszych ekspertów. Pomoc społeczna w praktyce Jedyny na rynku kompleksowy poradnik dla pracowników socjal­ nych i kierowników placówek pomocy społecznej. Publikacja pełna porad z zakresu prawa, praktyki zawodowej oraz zarzą­ dzania placówką i zespołem personelu. Niezastąpiona pomoc w każdym OPS­ie, DPS­ie i PCPR­ze! Decyzje administracyjne w pomocy społecznej Praktyczny program zawierający bogatą bazę wzorów i formu­ larzy decyzji administracyjnych łatwych do edytowania i goto wych do wydrukowania. W publikacji znajdują się decyzje sta nowiące, zmieniające i uchylające, a także decyzje dotyczące zasiłków, schronienia i świadczeń niepieniężnych. a n z c e ł o p s c o m o P Szczegółowa oferta na stronie internetowej: www.dashofer.pl ISBN 978-83-7537-212-0 Micha∏ Mazur Procedury prawne ochrony praw kobiet oraz dzieci przed przemocà domowà Poradnik dla pracowników socjalnych Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. ul. Bie˝anowska 7, 02-655 Warszawa tel.: (22) 559 36 00 do 05, faks: (22) 829 27 00, 829 27 27 www.dashofer.pl Copyright © 2013 Redaktor odpowiedzialny: Agnieszka Zakrzewska-Skrzyd∏o e-mail: zakrzewska@dashofer.pl Opracowanie edytorskie i korekta: Anna Skowroƒska Sk∏ad: Dariusz Ziach ISBN 978-83-7537-272-4 Micha∏ Mazur – polityk spo∏eczny, doradca CSR, absolwent Uniwersytetu Kardyna∏a Stefana Wyszyƒskiego w Warszawie. Doktorant na Wydziale Dzien- nikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Na co dzieƒ pracujàcy jako koordynator ds. Realizacji Programu Integracji Spo∏ecznej i Zawodowej Osób Niepe∏nosprawnych w Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie oraz nauczyciel w Kolegium Pracowników S∏u˝b Spo∏ecznych w Warszawie. Autor wielu artyku∏ów o tematyce spo∏ecznej – m.in. w mie- si´czniku „Pracownik socjalny”. Piszàcy wnioski aplikacyjne i doradzajàcy podmiotom aplikujàcym o Êrodki w ramach krajowych i europejskich funduszy. Temat przygotowywanej pracy doktorskiej: „Spo∏eczna odpowiedzialnoÊç przedsi´biorstw a zatrudnienie osób niepe∏nosprawnych”. W ramach pracy doktorskiej autor pracuje nad koncepcjà CSR-D – Corporate Social Res- ponsibility – Disability, czyli spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci przedsi´biorstw nakierowanej na osoby niepe∏nosprawne. Wszelkie prawa zastrze˝one, prawo do tytu∏u i licencji jest w∏asnoÊcià Dashöfer Holding Ltd. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie ca∏oÊci lub fragmentów niniejszej publikacji, równie˝ na noÊnikach magnetycznych i elektronicznych, bez zgody Wydawcy jest zabronione. Ze wzgl´du na sta∏e zmiany w polskim prawie oraz niejednolite interpretacje przepisów Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialnoÊci za zamieszczone informacje. Procedury prawne ochrony praw kobiet oraz dzieci przed przemocà domowà Spis treÊci Wst´p....................................................................................... 5 1. Definicja i formy przemocy, ofiary przemocy w rodzinie........................................................................... 7 1.1. Formy i cykl przemocy w rodzinie............................ 8 1.2. Kobieta jako ofiara przemocy w rodzinie ............... 12 1.3. Dziecko jako ofiara przemocy .................................. 13 1.4. M´˝czyêni jako ofiary przemocy domowej............. 15 2. Sprawcy przemocy oraz czynniki skorelowane z przemocà domowà......................................................... 16 3. Jak rozpoznaç przemoc w rodzinie? ................................ 17 4. Najistotniejsze akty prawne regulujàce zadanie przeciwdzia∏ania przemocy w rodzinie............................ 22 4.1. Akty prawa krajowego oraz inne dokumenty wydane przez organy paƒstwowe ............................ 22 4.2. Akty prawa mi´dzynarodowego .............................. 23 5. Gdzie szukaç pomocy? Instytucje udzielajàce pomocy w sytuacji doÊwiadczania przemocy w rodzinie.............. 32 5.1. Policja ...................................................................... 32 5.2. Prokuratura............................................................... 33 5.3. OÊrodek pomocy spo∏ecznej .................................... 34 5.4. Gminna komisja rozwiàzywania problemów alkoholowych........................................................... 36 5.5. Zespó∏ interdyscyplinarny........................................ 36 5.6. S∏u˝ba zdrowia......................................................... 37 5.7. Kuratorzy ................................................................. 38 5.8. OÊrodki Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przest´pstwem (OPOPP) ......................................... 38 5.9. Specjalistyczne OÊrodki Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie (SOW) .................... 39 5.10. OÊrodki Interwencji Kryzysowej ............................. 42 5.11. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie................... 43 6. Uprawnienia osób doÊwiadczajàcych przemocy w rodzinie ........................................................................ 44 7. Wa˝ne adresy .................................................................. 50 8. Podsumowanie ................................................................ 51 www.dashofer.pl 3 Procedury prawne ochrony praw kobiet oraz dzieci przed przemocà domowà Wykaz piktogramów uwaga zapami´taj podstawa prawna przyk∏ad problem 4 www.dashofer.pl
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Procedury prawne ochrony praw kobiet oraz dzieci przed przemocą domową
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: