Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00182 002596 22736626 na godz. na dobę w sumie
Procedury zamówień publicznych w projektach współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych - ebook/pdf
Procedury zamówień publicznych w projektach współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 220
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3226-3075-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> edukacja >> socjologia
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).

Niniejsza publikacja przeznaczona jest dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych udzielających zamówień publicznych, w szczególności zamówień współfinansowanych ze środków UE. Opracowanie może okazać się także przydatne dla studentów prawa i administracji. W książce ukazano kolejne perspektywy finansowe w kontekście obowiązujących beneficjentów procedur z zakresu zamówień publicznych. Szczegółowo omówione zostały poszczególne programy operacyjne i wymagania dotyczące wydatkowania środków przyznanych w ramach konkretnego funduszu oraz programu operacyjnego. Przedstawione zostały również zagadnienia dotyczące nieprawidłowości identyfikowanych w procesie udzielania zamówień współfinansowanych, a także organy i instytucje uprawnione do kontroli udzielonych zamówień. Poruszony w opracowaniu problem badawczy był dotąd w polskim piśmiennictwie podejmowany w sposób fragmentaryczny, przygotowana monografia stanowi kompleksowe opracowanie.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Procedury zamówień publicznych w projektach współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych Agnieszka Piwowarczyk Procedury zamówień publicznych w projektach współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego  •  Katowice 2017 Redaktor serii: Prawo Andrzej Matan Recenzent Andrzej Powałowski Spis treści Wykaz skrótów    9 Wprowadzenie   13 R o z d z i a ł 1 Udzielanie zamówień publicznych współfinansowanych z funduszy strukturalnych   17 1 1  Fundusze strukturalne – zagadnienia ogólne   17 1 2   Zasady udzielania zamówień publicznych przez beneficjentów środków unijnych   22 1 3   Specyfika zamówień publicznych współfinansowanych z fun­ duszy strukturalnych   30 1 4   Źródła prawa zamówień publicznych w kontekście aktów pra­ wa unijnego   37 R o z d z i a ł 2 Procedury związane z udzielaniem zamówień publicznych w świetle postanowień umowy o dofinansowanie i wytycz­ nych programowych   45 2 1  Umowa o dofinansowanie   48 2 1 1  Charakter prawny umowy o dofinansowanie projektu   48 2 1 2  Elementy umowy o dofinansowanie   52 2 2   Zamówienia publiczne w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego   53 2 2 1   Udzielanie zamówień współfinansowanych z Sekto rowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich   53 2 2 2   Udzielanie zamówień współfinansowanych z Programu Ope­ racyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013   63 2 3   Zamówienia publiczne w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego   69 6 Spis treści 2 3 1   Udzielanie zamówień publicznych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w okresie 2004–2006   69 2 3 1 1   Procedury zamówień współfinansowanych ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego   70 2 3 1 2   Procedury zamówień współfinansowanych z Sektorowego Progra­ mu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw   73 2 3 1 3   Procedury zamówień współfinansowanych z Sektorowego Progra­ mu Operacyjnego Transport   75 2 3 1 4   Procedury zamówień współfinansowanych z Programu Operacyj­ nego Pomoc Techniczna   77 2 3 2   Udzielanie zamówień publicznych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w okresie 2007–2013   78 2 3 2 1   Procedury zamówień współfinansowanych z Programu Operacyj­ nego Infrastruktura i Środowisko   79 2 3 2 2   Procedury zamówień współfinansowanych z Programu Operacyj­ nego Innowacyjna Gospodarka   81 2 3 2 3   Procedury zamówień współfinansowanych z Regionalnych Progra­ mów Operacyjnych   81 2 3 2 4   Procedury zamówień współfinansowanych z Programu Operacyj­ nego Rozwój Polski Wschodniej   86 2 3 2 5   Procedury zamówień współfinansowanych z Programu Operacyj­ nego Pomoc Techniczna   87 2 3 2 6   Procedury zamówień współfinansowanych z Programu Europej­ skiej Współpracy Terytorialnej   87 2 4   Udzielanie zamówień współfinansowanych ze środków fun­ duszy strukturalnych w perspektywie 2014–2020   88 2 4 1   Procedury zamówień współfinansowanych z Programu Ope­ racyjnego Wiedza Edukacja Rozwój   90 2 4 2   Procedury zamówień współfinansowanych z Programu Ope­ racyjnego Inteligentny Rozwój   92 2 4 3  Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko   96 2 4 4  Program Operacyjny Polska Cyfrowa   99 2 4 5  Program Operacyjny Polska Wschodnia  102 2 4 6  Program Operacyjny Pomoc Techniczna  103 2 4 7  Regionalne Programy Operacyjne  104 R o z d z i a ł 3 Kontrola udzielania zamówień publicznych współfinansowa­ nych ze środków funduszy strukturalnych  109 3 1   Podstawy prawne kontroli wydatków dokonywanych w ra­ mach projektów współfinansowanych ze środków Unii Euro­ pejskiej  111 3 2  Instytucje kontrolne  112 3 3   Formy i procedury kontroli prowadzonych w ramach polityki spójności  114 Spis treści 7 3 4   Kontrole sprawowane przez organy krajowe – wybrane przy­ kłady  121 3 4 1  Kontrole Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych  121 3 4 1 1  Kontrola doraźna  122 3 4 1 2  Kontrola uprzednia  122 3 4 2  Najwyższa Izba Kontroli  124 3 4 3  Kontrola Regionalnych Izb Obrachunkowych  126 3 4 4  Kontrole skarbowe  129 3 5  Kontrole sprawowane przez Instytucje Unii Europejskiej  134 3 5 1  Kontrole Komisji Europejskiej  134 3 5 2  Kontrole Europejskiego Trybunału Obrachunkowego  135 3 5 3  Europejski Urząd ds Zwalczania Nadużyć Finansowych  137 3 6   Szczególne rodzaje kontroli procedur związanych z wydatko­ waniem środków unijnych – wybrane przykłady  139 3 6 1  Kontrola zarządcza  139 3 6 2  Kontrola sądowa  142 3 6 3  Kontrola Centralnego Biura Antykorupcyjnego  142 R o z d z i a ł 4 Nieprawidłowości w procedurach udzielania zamówień pub­ licznych współfinansowanych ze środków unijnych  147 4 1   Podstawy prawne wykrywania nieprawidłowości w procesie wydatkowania funduszy strukturalnych  147 4 2  Pojęcie nieprawidłowości  149 4 2 1  Przesłanka naruszenia prawa  151 4 2 2  Działanie lub zaniechanie podmiotu gospodarczego  152 4 2 3  Przesłanka powstania szkody  153 4 3   Charakter nieprawidłowości identyfikowanych w procedurze udzielania zamówień współfinansowanych z funduszy unij­ nych  154 4 3 1  Nieprawidłowości o charakterze systemowym  157 4 3 2   Nieprawidłowości związane z transpozycją prawa unijnego  169 4 3 3  Nieprawidłowości pojedyncze  174 R o z d z i a ł 5 Konsekwencje naruszenia procedur udzielania zamówień publicznych  177 5 1   Sankcje stosowane wobec beneficjentów funduszy struktural­ nych w przypadku naruszenia przepisów prawa zamówień publicznych  177 5 2   Niekwalifikowalność wydatków sankcją za naruszenia proce­ dur udzielania zamówień publicznych  178 8 Spis treści 5 3   Zwrot środków i wykluczenie beneficjenta z możliwości otrzy­ mania środków z funduszy unijnych  182 5 4   Korekty finansowe za naruszenia procesu udzielania zamó­ wień publicznych  183 5 4 1  Metodologia nakładania korekt finansowych  186 5 4 2  Rozbieżności w taryfikatorach  188 5 5   Naruszenie dyscypliny finansów publicznych a uchybienia w procedurze udzielania zamówień publicznych  192 5 5 1   Podmioty odpowiedzialne za naruszenie dyscypliny finan­ sów publicznych w zakresie udzielania zamówień publicz­ nych  195 5 5 2   Zdarzenia kwalifikowane jako naruszenie dyscypliny finan­ sów publicznych w zakresie udzielania zamówień publicz­ nych  197 Bibliografia  205 Summary  217 Zusammenfassung  219 Wykaz skrótów Akty prawne kc kk Pzp uofp –  Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r Kodeks cywilny, t j Dz U –  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r Kodeks karny, t j Dz U z 2016 r , poz 380 ze zm z 2016 r , poz 1137 –  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicz­ nych, t j Dz U z 2015 r , poz 2164 ze zm –  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych, t j Dz U z 2013 r , poz 885 ze zm uondfp –  Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, t j Dz U z 2013 r , poz 168 ze zm uozppr –  Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, t j Dz U z 2014 r , poz 1649 ze zm Organy – Centralne Biuro Antykorupcyjne CBA CoCoLaF –  Komitet Doradczy ds Koordynacji Przeciwdziałania Oszustwom (Advisory Committee for the Co­ordination of Fraud Prevention) ESFRI –  Europejskie Forum Strategiczne Infrastruktur Badaw­ czych ETO ETS KE KIO –  Europejski Trybunał Obrachunkowy –  Europejski Trybunał Sprawiedliwości –  Komisja Europejska –  Krajowa Izba Odwoławcza 10 Wykaz skrótów MJWPU –  Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych NIK NSA OLAF RIO TS UE –  Najwyższa Izba Kontroli –  Naczelny Sąd Administracyjny –  Europejski Urząd ds Zwalczania Nadużyć Finansowych –  Regionalna Izba Obrachunkowa –  Trybunał Sprawiedliwości –  Unia Europejska Inne EFRR EFS EFSI –  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego –  Europejski Fundusz Społeczny –  Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych (European Found for Strategic Investments) –  Europejskie Porozumienie o Wolnym Handlu –  Instytucja Audytowa –  Instytucja Koordynująca –  Instytucja Pośrednicząca –  Instytucja Wdrażająca –  Instytucja Zarządzająca –  Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia –  Produkt Krajowy Brutto –  Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka –  Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko –  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój EFTA IA IK IP IW IZ NSRO PKB PO IG PO IiŚ PO IR PO KL –  Program Operacyjny Kapitał Ludzki PO PC –  Program Operacyjny Polska Cyfrowa –  Program Operacyjny Pomoc Techniczna PO PT PO PW –  Program Operacyjny Polska Wschodnia PO RPW – Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej PO WER –  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój RPO RPO WM –  Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazo­ –  Regionalny Program Operacyjny RPO WP –  Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomor­ RPO WSL –  Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego SIWZ SPO SPO RZL –  Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludz­ –  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia –  Sektorowy Program Operacyjny wieckiego skiego kich Wykaz skrótów 11 SPOT SPO WKP –  Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjno­ –  Sektorowy Program Operacyjny Transport ści Przedsiębiorstw SWW TFUE ZPORR –  Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalne­ – Strategiczne Wytyczne Wspólnoty dla Spójności –  Traktat o funkcjonowaniu Uniii Europejskiej go Wprowadzenie Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej w maju 2004 roku otwo­ rzyło wiele nowych możliwości Polska nadal mogła wykorzystywać przyznaną jej pomoc przedakcesyjną, jak również korzystać z fundu­ szy strukturalnych nastawionych na wsparcie rozwoju społecznego i gospodarczego kraju Największą grupę beneficjentów ubiegających się o przyznanie dotacji z UE stanowią jednostki sektora finansów publicznych i dlatego analiza zagadnień będących przedmiotem ni­ niejszego opracowania zostanie przeprowadzona pod kątem właśnie takich jednostek Wydatkowanie środków unijnych, niezależnie od tego, z którego z funduszy pochodzą i na jaki cel są przeznaczone, wiąże się z dodatkowymi obowiązkami Źródłem tych wymagań są nie tylko przepisy prawa krajowego, ale również przepisy prawa unijnego Ważne, by zidentyfikować wszystkie źródła prawa, a tym samym wymogi, które muszą zostać spełnione, by środki przyznane w ramach dofinansowania mogły być uznane za kwalifikowane, a be­ neficjent nie został obciążony korektą finansową Wdrażanie funduszy unijnych obwarowane jest szeregiem uregulowań prawnych, zarówno na szczeblu UE, jak i danego kraju członkowskiego, zaś efektywna absorpcja środków unijnych nierozerwalnie związana jest z procedu­ rami prawa zamówień publicznych1 Wyzwaniem integracji w zakresie efektywnego wykorzystywania funduszy strukturalnych w kolejnych perspektywach finansowych jest zmniejszenie barier prawnych, szcze­ gólnie w procesie udzielania zamówień publicznych Znaczenia rynku zamówień publicznych nie sposób nie doceniać, zarówno w kontekście rozwoju, jak i jego dynamiki w Polsce i w pozostałych krajach UE Warto zaznaczyć, iż przestrzeganie zasad zawierania umów o udzie­ 1 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych, t j Dz U z 2015 r , poz 2164 ze zm 14 Wprowadzenie lenie zamówienia publicznego podlega kontroli służb audytowych, działających na szczeblu krajowym, a także unijnym Zawarte umo­ wy podlegają weryfikacji w każdym z programów operacyjnych, a to oznacza, że każde zamówienie współfinansowane objęte jest kontrolą Zagadnienia dotyczące udzielania zamówień publicznych współ­ finansowanych ze środków funduszy strukturalnych Unii Europej­ skiej są niezwykle istotne z punktu widzenia gospodarki krajowej Co trzecia wykryta nieprawidłowość dotyczy kwestii związanych z uchybieniami w stosowaniu przepisów Pzp W sytuacji gdy organy kontrolne zdiagnozują nieprawidłowości w tym zakresie, Instytucja Zarządzająca danym programem operacyjnym zobligowana jest wy­ dać decyzję administracyjną, zobowiązującą beneficjenta do zwrotu środków w określonej wysokości wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych Konieczność zwrotu środków niesie za sobą ryzyko ich niewykorzystania bądź niepełnej refundacji poniesionych przez beneficjenta wydatków Naruszenia prawa zamówień publicznych mogą prowadzić do po­ mniejszenia refundacji, a tym samym mają realny wpływ na poziom absorpcji środków z funduszy strukturalnych, co w efekcie może skutkować zwiększeniem kosztów realizacji projektów ze środków jednostek samorządu terytorialnego oraz budżetu państwa Wykryte nieprawidłowości związane z procedurą udzielania zamówień pub­ licznych, również po rozliczeniu projektów, mogą skutkować korektą finansową A zatem ocena rzeczywistego poziomu wykorzystania środków w bieżącej perspektywie, z przedstawionych powyżej przy­ czyn możliwa będzie dopiero w szerszej perspektywie czasowej Wdrażanie funduszy unijnych występuje na kilku poziomach: Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Wdraża­ jącej oraz na poziomie beneficjenta Perspektywa finansowa 2014–2020 bazuje na wcześniejszych doświadczeniach, ale też wprowadza nowe dokumenty programowe w stosunku do obowiązujących w poprzed­ nich okresach finansowych Ułatwieniem dla realizacji projektów unijnych ma być również znowelizowana ustawa Prawo zamówień publicznych2 Pomimo implementacji obowiązujących w zakresie za­ mówień publicznych dyrektyw unijnych brakuje utrwalonych linii orzeczniczych i jednoznacznych interpretacji przepisów, a ciężar odpo­ wiedzialności za prawidłowe wydatkowanie środków pochodzących z UE w zdecydowanej mierze spoczywa na beneficjentach 2 Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r o zmianie ustawy – Prawo zamówień pub­ licznych oraz niektórych innych ustaw, Dz U z 2016 r , poz 1020 Wprowadzenie 15 Środki pochodzące z funduszy strukturalnych dają szansę na zbudowanie konkurencyjnej gospodarki, a także zapewniają wzrost zatrudnienia i poprawę spójności społecznej, ekonomicznej i prze­ strzennej kraju Wyzwaniem na przyszłość jest zmiana podejścia do omawianej problematyki na bardziej kompleksowe, bowiem procedury zamówień publicznych nierozerwalnie związane są z prawidłowym wdrożeniem funduszy środków unijnych Dodatkowe wymagania nakładane na beneficjentów funduszy unijnych różnią się w zależno­ ści od programu operacyjnego, w efekcie brak spójności i jednolitego charakteru generuje nieprawidłowości Zwiększenie wykorzystania środków unijnych oraz zminimalizowanie ryzyka niekwalifikowalno­ ści już wydatkowanych środków możliwe jest w szczególności poprzez poprawę procesu udzielania zamówień publicznych Wprowadzenie w ustawodawstwie krajowym zmian de lege ferenda jest niezbędne dla prawidłowej realizacji polityki spójności Istotne również, by wyma­ gania stawiane beneficjentom w ramach różnych programów kształto­ wane były przez jednolity system reguł i zasad, niezależnie od tego, z którego funduszu przyznano dofinansowanie Stan prawny publikacji aktualny na miesiąc wrzesień 2016 roku Agnieszka Piwowarczyk Public procurement procedures in projects co-financed by Structural Funds S u m m a r y The effective use of European funds depends on abiding by established procedures. In the case of units obliged to follow public procurement regula- tions, the fact that the laws are respected is of fundamental importance to the absorption of EU funds. The beneficiaries of EU funds are obliged to follow special rules concern- ing their use, as specified in the agreement for co-financing the project and in the programme guidelines, but also in other documents which are binding for the implementation of EU operational programmes. These rules are very often stated in a way which lacks precision or change during the realisation of the project; they can also differ within particular operational programmes. This book presents various financial perspectives in the context of public procure- ment procedures which are binding for beneficiaries. Moreover, it discusses the irregularities observed in the co-financed procurement procedures as well as the organs and institutions that are entitled to supervise procurement records. It offers a comprehensive overview of the area and related problems for public finance sector units which award public procurement contracts, in particular those co-financed by EU funds. Agnieszka Piwowarczyk Die Prozeduren der öffentlichen Aufträge in den aus Strukturfonds mitfinanzierten Projekten Zu s a m m e n f a s s u n g Erfolgreiche Ausnutzung der Strukturfonds erfordert, dass entsprechende Prozeduren befolgt werden. Bei den Subjekten, die verpflichtet sind, die Vorschriften des Rechtes des öffentlichen Vergabewesens zu beachten, hat diese Befolgung fundamentale Bedeutung für Absorption der Strukturfonds. Für Nutznießer, denen Europäische Fonds zuerkannt wurden, gelten besondere Prinzipien deren Ausnutzung, die aus dem Vertrag über Kofinan- zierung des Projektes und aus programmatischen Richtlinien, aber ebenfalls aus anderen bei Einführung der Operationsprogramme gültigen Dokumenten resultieren. Diese Prinzipien sind oft nicht eindeutig definiert oder wer- den während der Projektrealisierung geändert; sie unterscheiden sich auch voneinander im Bereich der einzelnen Operationsprogramme. In dem Buch schildert die Verfasserin finanzielle Perspektiven im Zusammenhang mit den für Nutznießer geltenden Prozeduren der öffentlichen Aufträge. Sie bespricht auch die mit den Regelwidrigkeiten bei der Zuerkennung der öffentlichen mitfinanzierten Aufträge verbundenen Probleme und präsentiert die für die Aufsicht der zuerkannten Aufträge befugten Organe und Institutionen. Die vorliegende ganzheitliche Monografie ist für solche Subjekte bestimmt, wel- che dem Sektor des die öffentlichen und insbesondere die aus Europäischen Fonds mitfinanzierten Aufträge zu erteilenden Finanzwesens angehören. Redakcja Katarzyna Kondracka Projekt okładki Emilia Dajnowicz Korekta Magdalena Kopeć Projekt typograficzny i łamanie Edward Wilk Copyright © 2017 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-226-3074-7 (wersja drukowana) ISBN 978-83-226-3075-4 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40-007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e-mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Ark. druk. 13,75. Ark. wyd. 14,5. Papier offset. III kl., 90 g.   Cena 30 zł (+ VAT) Druk i oprawa „TOTEM.COM.PL. Sp. z o.o.” Sp.K. ul. Jacewska 89, 88-100 Inowrocław
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Procedury zamówień publicznych w projektach współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: