Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00303 006412 20641115 na godz. na dobę w sumie
Profesjologia. Nauka o profesjonalnym rozwoju człowieka - ebook/pdf
Profesjologia. Nauka o profesjonalnym rozwoju człowieka - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 477
Wydawca: Oficyna Wydawnicza „Humanitas" Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-64788-72-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Rozdział 1 zawiera charakterystyczne cechy profesjologii i ich analizę.
Rozdział 2 zawiera najważniejsze informacje o pracy ludzkiej jako podstawowym warunku istnienia i profesjonalnego rozwoju człowieka.
Rozdział 3 zawiera podstawowe informacje o profesjonalnej pracy człowieka.
W rozdziale 4 przedstawiłem teoretyczne podstawy profesjologii jako nowej nauki.
Rozdział 5 zawiera wyróżnione i opisane typy i metody naukowych badań, z wyraźnym wyróżnieniem typowych metod profesjologii.
W rozdziale 6 przedstawiłem opis warunków profesjonalnego rozwoju na tle ogólnych zmian rozwojowych człowieka.
W rozdziale 7 przedstawiłem proces profesjonalnego rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych.
Rozdział 8 zawiera opis wyników profesjonalnego rozwoju.
Rozdział 9 poświęcony jest metodom stymulacji profesjonalnego i postzawodowego rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych, szczególnie seniorów.
Rozdział 10 zawiera wyniki badań prozawodowych marzeń dzieci jako przykład twierdzenia, że już dzieci wieku
przedszkolnego posiadają swoją preorientację dotyczącą wyboru zawodów i pracy ludzkiej; postzawodową ogólną aktywność seniorów oraz aktywność twórczą.
Rozdział 11 to pomocniczy słownik profesjologiczny jako przykład wyróżnionych i zdefiniowanych wybranych terminów.
Rozdział 12 jest potraktowany jako pomocniczy test ćwiczeniowy, przeznaczony głównie dla studentów pedagogiki i psychologii przygotowujących się do egzaminu z przedmiotu profesjologia.
Całość pracy zamyka bibliografia, w której zamieszczone są pozycje bezpośrednio i pośrednio związane z treścią nowej nauki oraz posłowie autorskie.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

PROFESJOLOGIAPROFESJOLOGIAOficyna WydawniczaHumanitasul. Kilińskiego 43, 41-200 SosnowiecREDAKCJA:e-mail: wydawnictwo@humanitas.edu.pltel. (32) 3631225DZIAŁ SPRZEDAŻY:e-mail: dystrybucja@humanitas.edu.pltel. (32) 3631219www.humanitas.edu.pl/pl/wydawnictwoSprawdź naszą ofertę naKazimierz M. CZARNECKI jest doktorem habilitowanym nauk psychologicznych; profesorem nadzwyczajnym Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu; autorem, współautorem i reda- ktorem ponad trzydziestu prac zwartych i licznych artykułów naukowych; promotorem sześciu doktorów; recenzentem 25 prac doktorskich. Twórca profesjologii – nauki o profesjonal-nym rozwoju człowieka. ,,Przedmiotem recenzji jest praca o szczególnym znaczeniu dla określenia podstaw i usystematyzowania zagadnień związanych z procesem rozwoju zawodowego człowieka. Autor monografii, wykorzystując źródła historyczne, doświadczenia wielu badaczy, w tym prowadzone przez siebie badania, w sposób konsekwentny od wielu lat rozwijał swoją koncepcję zawodowego rozwoju człowieka. Powstała w ten sposób jednolita, zwarta, systematycznie opisana koncepcja profesjologicznego rozwoju człowieka. Analizując treści monografii, należy podkreślić bogaty materiał źródłowy wykorzystany metodycznie do argumentacji własnych tez. Na podkreślenie zasługuje warsztat badawczy autora, tak w zakresie teoretycznym, jak i praktycznych badań przez siebie prowadzonych. Dobrze przedstawiony aparat naukowy pozwala na wnikliwy odbiór treści pracy. Ważnym elementem recenzowanej monografii są treści dotyczące typów i metod naukowych badań profesjologicznych. Interesującą częścią recenzowanej pracy jest rozdział poświęcony metodom stymulacji profesjonalnego rozwoju człowieka. Ten problem w obecnym okresie nabiera szczególnego znaczenia. ,,Profesjologia” – recenzowana monografia – to fundamentalne dzieło poświęcone problemom teoretycznym i praktycznym kształtowania drogi zawodowej człowieka. Uważam wydanie monografii „Profesjologia” za celowe, niezbędne, wręcz konieczne.”Fragm. recenzji dra hab., prof. nadzw. Bogusława Pietrulewicza, założyciela i przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego Kazimierz M. Czarnecki P R O F E S J O L O G I A  WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS W SOSNOWCU POLSKIE TOWARZYSTWO PROFESJOLOGICZNE W ZIELONEJ GÓRZE Kazimierz M. Czarnecki P R O F E S J O L O G I A NAUKA O PROFESJONALNYM ROZWOJU CZŁOWIEKA WYDANIE DRUGIE ZMIENIONE I POSZERZONE A N Y C I F O “ H Y DW A W N I C Z A ” S A T U M IA N W Y Ż S Z A S Z K O Ł A H U M A N I TA S Sosnowiec 2016 Recenzent prof. nadzw. dr hab. Bogusław Pietrulewicz Redaktor Oficyny Wydawniczej „Humanitas” Danuta Dziewięcka Projekt okładki Bartłomiej Dudek Copyright by Oficyna Wydawnicza „Humanitas” ul. Kilińskiego 43 41-200 Sosnowiec tel.: 32 363 12 25 e-mail: wydawnictwo@humanitas.edu.pl dystrybucja@humanitas.edu.pl ISBN: 978-83-64788-72-7 Sosnowiec 2016 PROFESOR NADZWYCZAJNY DOKTOR HABILITOWANY NAUK PSYCHOLOGICZNYCH KAZIMIERZ MARIAN CZARNECKI TWÓRCA PROFESJOLOGII SPIS TREŚCI WPROWADZENIE .......................................................................................15 I. CHARAKTERYSTYCZNE CECHY PROFESJOLOGII ............................19 1.1. Historyczne źródła profesjonalizmu i profesjologii .................................... 19 1.2. Warunki powstawania i rozwoju nowych dziedzin wiedzy i nauk ............ 31 1.3. Pojęcie „profesjologii” .................................................................................... 35 1.4. Cele profesjologii ............................................................................................ 36 1.5. Funkcje profesjologii ...................................................................................... 37 1.6. Zadania profesjologii ...................................................................................... 37 1.7. Przedmiot badań naukowych profesjologii .................................................. 38 1.8. Podstawowe przesłanki profesjologii ............................................................ 39 1.9. Terminologia naukowa profesjologii ........................................................... 41 1.10. Działy profesjologii .................................................................................... 43 1.11. Związek profesjologii z innymi naukami o człowieku ........................... 44 1.12. Problemy badawcze profesjologii ............................................................. 45 1.13. Metody naukowych badań profesjologii .................................................. 46 1.14. Profesjologia jako nauka społecznie użyteczna....................................... 47 1.15. Profesjoznawstwo jako integralny składnik profesjologii ...................... 48 1.16. Początki i stan rozwoju profesjologii ........................................................ 51 II. ZAWÓD I PRACA JAKO PODSTAWOWE WARUNKI PROFESJONALNEGO ROZWOJU CZŁOWIEKA ..................................54 1.17. Podstawowe pojęcia i ich opis ................................................................... 54 1.17.1. Zdrowie człowieka ....................................................................................... 54 1.17.2. Aktywność człowieka .................................................................................. 56 1.17.3. Działanie i działalność człowieka .............................................................. 60 1.17.4. Czynności człowieka ................................................................................... 64 1.17.5. Profesjonalna wiedza człowieka ................................................................. 66 1.17.6. Profesjonalne umiejętności człowieka ...................................................... 70 1.17.7. Zawód człowieka ......................................................................................... 72 1.17.8. Klasyfikacja zawodów i specjalności ......................................................... 80 1.17.9. Model zawodu i jego charakterystyka ....................................................... 85 2.1.10. Profesjonalna praca człowieka ................................................................... 90 2.1.11. Modele pracy ludzkiej ................................................................................. 97 8 2.1.12. Dziedziny pracy ludzkiej ............................................................................ 99 2.1.13. Podział pracy ludzkiej według badań amerykańskich ............................. 99 III. PROFESJONALNA PRACA CZŁOWIEKA .........................................102 3.1. Poradnictwo i doradztwo profesjonalne .......................................................102 3.2. Profesjonalny start absolwentów szkół zawodowych...................................106 3.3. Dobór kadr pracowniczych ............................................................................110 3.4. Wydajność pracy człowieka ............................................................................113 3.5. Profesjonalne zmęczenie i znużenie pracownika .........................................115 3.6. Zmianowość w pracy profesjonalnej .............................................................119 3.7. BHP i wypadkowość w pracy profesjonalnej ................................................121 3.8. Profesjonalne współdziałanie i rywalizacja ..................................................126 3.9. Decyzje życiowe i profesjonalne pracujących ...............................................128 3.10. Kierowanie zespołami pracowniczymi ........................................................131 3.11. Lęki i zagrożenia pracowników ....................................................................135 3.12. Innowacyjność w pracy profesjonalnej .......................................................137 3.13. Zarządzanie zakładem pracy ........................................................................139 3.14. Pracownik w profesjonalnej przestrzeni .....................................................142 3.15. Przedsiębiorczość w pracy profesjonalnej ..................................................145 3.16. Pracownik a marketing .................................................................................147 3.17. Pracownik a reklama jego wytworów ..........................................................148 3.18. Niepełnosprawność i profesjonalna rehabilitacja pracowników ..............150 3.19. Manipulacja człowiekiem pracy ...................................................................154 3.20. Komunikacja interpersonalna pracujących ................................................157 3.21. Różne postacie pracy człowieka ...................................................................160 3.22. Człowiek pracy jako bezrobotny ..................................................................166 IV. TEORETYCZNE PODSTAWY PROFESJOLOGII .................................168 4.1. Podstawowe twierdzenia o profesjonalnym rozwoju człowieka .................168 4.2. Profesjonalny a ogólny rozwój człowieka .....................................................174 4.3. Teoretyczne podstawy profesjonalnego rozwoju człowieka ........................179 4.3.1. Ogólne teorie rozwoju człowieka ................................................................179 4.3.1.1. Teoria energetyzmu życia ludzkiego ........................................................180 4.3.1.2. Teoria potrzeb ludzkich ............................................................................182 4.3.1.3. Teoria czynności ludzkich ........................................................................183 4.3.1.4.Teoria sensu życia ludzkiego .....................................................................185 Kazimierz M. Czarnecki 9 4.3.1.5. Teoria podziału pracy ludzkiej .................................................................186 4.3.2. Szczegółowe teorie profesjonalnego rozwoju człowieka ..........................187 4.3.2.1. Teorie wyboru zawodu ..............................................................................187 4.3.2.2. Teorie uczenia się zawodu ........................................................................191 4.3.2.3. Teorie pracy zawodowej ............................................................................197 4.3.3. Dynamiczne teorie profesjonalnego rozwoju człowieka ..........................200 4.3.3.1. Teoria ciągłości rozwojowej ......................................................................200 4.3.3.2. Teoria miejsca i przestrzeni społeczno-zawodowej człowieka w podziale zawodów i pracy ludzkiej .......................................................202 4.3.4. Teoria ograniczonego potencjału rozwojowego w profesjonalnym kształceniu osób niepełnosprawnych (Podstawowe założenia) ..............210 4.3.4.1. Objaśnienia podstawowych terminów ....................................................210 4.3.4.2. Główne twierdzenia teorii ........................................................................211 4.3.5. Teoria profesjonalnych zmian rozwojowych człowieka ...........................213 4.3.5.1. Objaśnienia terminów podstawowych ....................................................214 4.3.5.2. Główne twierdzenia teorii ........................................................................217 V. TYPY I METODY NAUKOWYCH BADAŃ PROFESJOLOGII ..............222 5.1. Objaśnienia pojęć: „typ badań”, „metoda badań” .........................................222 5.2. Typy badań i ich charakterystyka ..................................................................223 5.2.1. Badania opisowe ...........................................................................................223 5.2.2. Badania korelacyjne .....................................................................................223 5.2.3. Badania eksperymentalne ............................................................................224 5.2.4. Badania modelowe .......................................................................................225 5.2.5. Badania monograficzne ...............................................................................226 5.2.6. Badania diagnostyczne .................................................................................226 5.2.7. Badania międzykulturowe ...........................................................................228 5.2.8. Badania porównawcze ..................................................................................228 5.2.9. Badania podłużne .........................................................................................229 5.2.10. Badania poprzeczne ...................................................................................229 5.2.11. Badania podłużno-poprzeczne .................................................................230 5.2.12. Badania biegu życia ....................................................................................230 5.3. Typowe metody profesjologii ............................................................................231 5.3.1. Główne czynności badawcze .......................................................................231 5.3.2. Metoda profesjograficzna ............................................................................233 5.3.3. Metoda analizy, oceny i interpretacji wytworów działania ......................234 5.4. Metody pomocnicze profesjologii .................................................................238 Profesjologia. Nauka o profesjonalnym rozwoju człowieka 10 5.4.1. Metoda obserwacyjna ..................................................................................238 5.4.2. Metoda eksperymentalna ............................................................................243 5.4.3. Metoda testowa .............................................................................................248 5.4.4. Metoda autobiograficzna .............................................................................253 5.4.5. Metoda wywiadu i rozmowy .......................................................................260 5.4.6. Metoda ankietowa ........................................................................................264 5.4.7. Metoda kwestionariuszy i inwentarzy osobowości ...................................267 5.4.8. Metoda socjometryczna ...............................................................................270 5.4.9. Metoda introspekcyjna ................................................................................276 5.4.10. Metoda statystyczna ...................................................................................278 5.5. Kompleksowe stosowanie metod badań .......................................................279 5.6. Poznawcza wartość metod badań ..................................................................279 5.7. Refleksje ogólne o metodach badań ..............................................................281 VI. WARUNKI PROFESJONALNEGO ROZWOJU ....................................282 6.1. Wprowadzenie ..................................................................................................282 6.2. Podmiotowe uwarunkowania rozwoju ..........................................................284 6.2.1. Biologiczne uwarunkowania rozwoju ........................................................284 6.2.2. Fizyczne uwarunkowania rozwoju .............................................................292 6.2.3. Psychiczne uwarunkowania rozwoju ..........................................................294 6.3. Przedmiotowe uwarunkowania rozwoju .......................................................296 6.3.1. Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju .....................................................296 6.3.2. Techniczne uwarunkowania rozwoju .........................................................297 6.3.3. Kulturowe uwarunkowania rozwoju ..........................................................300 6.3.4. Społeczne uwarunkowania rozwoju ...........................................................301 6.3.5. Pedagogiczne uwarunkowania rozwoju .....................................................306 6.3.6. Integracyjny wpływ warunków podmiotowych i przedmiotowych na profesjonalny rozwój człowieka .............................307 VII. PROCES PROFESJONALNEGO ROZWOJU ......................................309 7.1. Ogólna periodyzacja rozwoju człowieka .......................................................309 7.1.1. Stadia i fazy rozwoju ogólnego ....................................................................309 7.1.2. Narodziny stadialności profesjonalnego rozwoju .....................................312 7.1.2.1. Okresy rozwojowe wyboru zawodu .........................................................312 7.1.2.2. Okresy przebiegu pracy zawodowej ........................................................313 7.1.2.3. Stadia biegu życia zawodowego ...............................................................313 Kazimierz M. Czarnecki 11 7.2. Okresy profesjonalnego rozwoju i ich charakterystyka ...............................314 7.2.1. Charakterystyka okresu profesjonalnej preorientacji dzieci ....................316 7.2.1.1. Ustalenia terminologiczne ........................................................................316 7.2.1.2. Charakterystyka okresu ............................................................................317 7.2.1.3. Właściwości profesjonalnego rozwoju dzieci .........................................318 7.2.2. Charakterystyka okresu profesjonalnej orientacji młodzieży .................328 7.2.2.1. Ustalenia terminologiczne ........................................................................328 7.2.2.2. Charakterystyka okresu ............................................................................330 7.2.2.3. Właściwości profesjonalnego rozwoju młodzieży .................................331 7.2.3. Charakterystyka okresu profesjonalnego uczenia się ...............................332 7.2.3.1. Ustalenia terminologiczne ........................................................................332 7.2.3.2. Charakterystyka okresu ............................................................................333 7.2.3.3. Właściwości profesjonalnego rozwoju uczniów szkół zawodowych ..........335 7.2.4. Charakterystyka okresu profesjonalnej pracy dorosłych .........................352 7.2.4.1. Ustalenia terminologiczne ........................................................................352 7.2.4.2. Charakterystyka okresu ............................................................................352 7.2.4.3. Właściwości profesjonalnego rozwoju pracujących ..............................353 7.2.5. Charakterystyka okresu postprofesjonalnej reminiscencji i refleksji emerytów i rencistów ..................................................................367 7.2.5.1. Ustalenia terminologiczne ........................................................................367 7.2.5.2. Charakterystyka okresu ............................................................................368 7.2.5.3. Właściwości życia pozawodowego emerytów i rencistów ....................368 VIII. WYNIKI PROFESJONALNEGO ROZWOJU .....................................372 8.1. Wyniki rozwoju i ich charakterystyka ...........................................................372 8.1.1. Ustalenia terminologiczne ..............................................................................372 8.1.2. Główne kategorie wyników profesjonalnego rozwoju ................................373 8.1.3. Dojrzałość psychospołeczna młodzieży do wyboru zawodu .....................374 8.1.3.1. Dojrzałość psychiczna młodzieży ...............................................................374 8.1.3.2. Dorosłość społeczna młodzieży ..................................................................375 8.1.4. Sukcesy szkolno-zawodowe uczących się zawodu .......................................377 8.1.4.1. Sukcesy szkolne .............................................................................................377 8.1.4.2. Sukcesy zawodowe ........................................................................................377 8.1.5. Kwalifikacje społeczno-zawodowe absolwentów szkół zawodowych.............378 8.1.5.1. Ustalenia terminologiczne ...........................................................................378 8.1.5.2. Poziomy kwalifikacji społeczno-zawodowych ..........................................381 8.1.6. Przydatność społeczno-zawodowa absolwentów szkół zawodowych .......383 Profesjologia. Nauka o profesjonalnym rozwoju człowieka 12 8.1.6.1. Ustalenia terminologiczne ...........................................................................383 8.1.6.2. Rodzaje przydatności do pracy absolwentów szkół zawodowych ..........385 8.1.7. Sukcesy społeczno-zawodowe pracujących ..................................................386 8.1.7.1. Ustalenia terminologiczne ...........................................................................386 8.1.7.2. Trudności w osiąganiu sukcesów społeczno-zawodowych .....................387 8.1.7.3. Wartość sukcesów społeczno-zawodowych ..............................................388 8.1.8. Profesjonalna osobowość pracownika ..........................................................389 8.1.8.1. Ustalenia terminologiczne ...........................................................................389 8.1.8.2. Składniki i cechy profesjonalnej osobowości pracownika .......................390 IX. METODY STYMULACJI PROFESJONALNEGO ROZWOJU ..............393 9.1. Objaśnienia wprowadzające ...........................................................................393 9.2. Metody stymulacji profesjonalnego rozwoju dzieci i uczniów klas początkowych w okresie preorientacji ...........................................................395 9.3. Metody stymulacji profesjonalnego rozwoju uczniów starszych klas i gimnazjum w okresie orientacji .....................................................................395 9.4. Metody stymulacji profesjonalnego rozwoju uczniów szkół zawodowych w okresie uczenia się zawodu .................................................396 9.5. Metody stymulacji profesjonalnego rozwoju dorosłych w okresie kwalifikowanej pracy .....................................................................................397 9.6. Metody stymulacji aktywności życiowej emerytów i rencistów w okresie reminiscencji i refleksji postzawodowej .....................................399 X. WYBRANE WYNIKI BADAŃ PROFESJONALNEGO ROZWOJU .......402 10.1. Prozawodowe marzenia dzieci .....................................................................402 10.1.1. Problem, metody i teren badań .................................................................402 10.1.2. Wyniki badań ..............................................................................................405 10.1.3. Przejawy prozawodowych marzeń dziecięcych .......................................405 10.1.4. Motywacja prozawodowych marzeń dziecięcych ...................................406 10.1.5. Wiedza dzieci o wybranych zawodach i pracy ludzkiej .........................407 10.1.6. Źródła wiedzy dzieci o wybranych zawodach i pracy ludzkiej ..............407 10.1.7. Czynności dzieci związane z wyborem zawodu i pracy .........................408 10.1.8. Pewność – niepewność spełnienia się marzeń dziecięcych ...................409 10.1.9. Prozawodowe marzenia dziewczynek i chłopców ..................................409 10.1.10. Prozawodowe marzenia dzieci a poziom ich inteligencji ....................410 10.1.11. Prozawodowe marzenia dzieci a ich pochodzenie społeczne ..............411 Kazimierz M. Czarnecki 13 10.1.12. Prozawodowe marzenia dzieci a poziom wykształcenia ich rodziców ..............................................................................................412 10.1.13. Stwierdzenia badawcze ............................................................................413 10.1.14. Wnioski wynikające ze stwierdzeń badawczych ...................................414 10.1.15. Postulaty i refleksje ogólne o wynikach badań ......................................416 10.2. Postzawodowa aktywność emerytów i rencistów ......................................416 10.2.1. Przejawy postzawodowej aktywności .......................................................417 10.2.2. Uwarunkowania postzawodowej aktywności ..........................................418 10.3. Twórcza aktywność postzawodowa emerytów i rencistów .......................419 10.3.1. Przejawy twórczej aktywności ...................................................................419 10.3.2. Uwarunkowania twórczej aktywności ......................................................420 XI. POMOCNICZY SŁOWNIK PROFESJOLOGII .....................................422 11.1. Wprowadzenie................................................................................................422 11.2. Terminy profesjologiczne (przykłady) ........................................................423 XII. TEST ĆWICZENIOWY KMC 2016 – POZNAJ PROFESJOLOGIĘ ....434 12.1. Instrukcja dla studenta ..................................................................................434 12.2. Metryczka studenta .......................................................................................435 12.3. Zadania testowe .............................................................................................435 A) Jak nazywamy – nazywa się? ............................................................................435 B) Jak inaczej nazywamy – nazywa się? ...............................................................440 C) Co oznaczają terminy? ......................................................................................441 D) Jaka jest pełna nazwa skrótów? ........................................................................441 E) Prawda czy fałsz? ...............................................................................................442 F) Jakie jest zakończenie zdania? ..........................................................................444 12.4. Klucz oceny wyników testu ..........................................................................449 BIBLIOGRAFIA ŹRÓDŁOWA I POMOCNICZA ......................................451 POSŁOWIE AUTORSKIE .............................................................................471 Profesjologia. Nauka o profesjonalnym rozwoju człowieka
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Profesjologia. Nauka o profesjonalnym rozwoju człowieka
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: