Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00047 005608 22956053 na godz. na dobę w sumie
Profesjonalna fotografia cyfrowa. Warsztaty. Tworzenie i druk obrazów światowej klasy - książka
Profesjonalna fotografia cyfrowa. Warsztaty. Tworzenie i druk obrazów światowej klasy - książka
Autor: Liczba stron: 416
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0363-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> fotografia cyfrowa >> edycja zdjęć
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Rozwiń swoje umiejętności fotografowania i obróbki zdjęć

Fotografia cyfrowa przestała już być zabawą dla 'niedzielnych pstrykaczy'. Na korzystanie z jej potężnych możliwości decyduje się dziś coraz więcej profesjonalnych fotografów, którzy doceniają możliwość kontroli niemal każdego aspektu procesu fotografowania przy nakładach zdecydowanie niższych niż w przypadku fotografii klasycznej. Cyfrowe aparaty fotograficzne z roku na rok oferują więcej możliwości, a jakość uzyskiwanych zdjęć jest coraz lepsza. Techniki pracy stosowane przez cyfrowych fotografików sprawiają, że wykonane przez nich prace na długo zapadają w pamięć.

Dzięki książce 'Profesjonalna fotografia cyfrowa. Warsztaty. Tworzenie i druk obrazów światowej klasy' również Ty staniesz się autorem zdjęć, które będą podziwiane. Czytając ją, nauczysz się wykorzystywać wszystkie możliwości swojego aparatu fotograficznego i wykonywać zdjęcia w różnych warunkach. Dowiesz się, jak wybrać odpowiedni dla Twoich celów format zapisu zdjęć, jak odpowiednio korzystać z lampy błyskowej i stosować efekty specjalne. Poznasz zaawansowane techniki wykorzystywane w cyfrowej ciemni fotograficznej oraz podczas drukowania zdjęć i ich wywoływania.

Jeśli chcesz zostać 'cyfrowym artystą', koniecznie sięgnij po tę książkę.Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREœCI SPIS TREœCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOœCIACH O NOWOœCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Profesjonalna fotografia cyfrowa. Warsztaty. Tworzenie i druk obrazów œwiatowej klasy Autor: pod redakcj¹ Yvonne J. Butler T³umaczenie: Katarzyna Kokot-Dajczak, Tomasz Boszko ISBN: 83-246-0363-8 Tytu³ orygina³u: The Advanced Digital Photographers Workbook: Professionals Creating and Outputting World-Class Images Format: B5, stron: 416 Rozwiñ swoje umiejêtnoœci fotografowania i obróbki zdjêæ (cid:129) Naucz siê wybieraæ w³aœciwy format zapisu zdjêæ. (cid:129) Poznaj techniki fotografowania w ró¿nych warunkach. (cid:129) Wykorzystaj mo¿liwoœci Photoshopa i twórz cyfrowe arcydzie³a. Fotografia cyfrowa przesta³a ju¿ byæ zabaw¹ dla „niedzielnych pstrykaczy”. Na korzystanie z jej potê¿nych mo¿liwoœci decyduje siê dziœ coraz wiêcej profesjonalnych fotografów, którzy doceniaj¹ mo¿liwoœæ kontroli niemal ka¿dego aspektu procesu fotografowania przy nak³adach zdecydowanie ni¿szych ni¿ w przypadku fotografii klasycznej. Cyfrowe aparaty fotograficzne z roku na rok oferuj¹ wiêcej mo¿liwoœci, a jakoœæ uzyskiwanych zdjêæ jest coraz lepsza. Techniki pracy stosowane przez cyfrowych fotografików sprawiaj¹, ¿e wykonane przez nich prace na d³ugo zapadaj¹ w pamiêæ. Dziêki ksi¹¿ce „Profesjonalna fotografia cyfrowa. Warsztaty. Tworzenie i druk obrazów œwiatowej klasy” równie¿ Ty staniesz siê autorem zdjêæ, które bêd¹ podziwiane. Czytaj¹c j¹, nauczysz siê wykorzystywaæ wszystkie mo¿liwoœci swojego aparatu fotograficznego i wykonywaæ zdjêcia w ró¿nych warunkach. Dowiesz siê, jak wybraæ odpowiedni dla Twoich celów format zapisu zdjêæ, jak odpowiednio korzystaæ z lampy b³yskowej i stosowaæ efekty specjalne. Poznasz zaawansowane techniki wykorzystywane w cyfrowej ciemni fotograficznej oraz podczas drukowania zdjêæ i ich wywo³ywania. (cid:129) Kalibracja kolorów w aparacie i na monitorze (cid:129) Formaty zapisu zdjêæ (cid:129) Przebieg procesu obróbki zdjêæ w cyfrowej ciemni (cid:129) Korzystanie z lampy b³yskowej i innego sprzêtu oœwietleniowego (cid:129) Portrety (cid:129) Makrofotografia (cid:129) Fotografowanie w podró¿y (cid:129) Rejestracja obrazów w podczerwieni (cid:129) Korekcja kolorów (cid:129) Konwersja zdjêæ kolorowych do czarno-bia³ych (cid:129) Techniki tworzenia fotomonta¿y i kola¿y (cid:129) Drukowanie zdjêæ Jeœli chcesz zostaæ „cyfrowym artyst¹”, koniecznie siêgnij po tê ksi¹¿kê Spis treści Podziękowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Wstęp. Na następny poziom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Część I Wymagania cyfrowej fotografii na poziomie zaawansowanym 9 Rozdział 1. Kalibracja i korekcja barw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Taz Tally Rozdział 2. Przygotowania do rejestracji obrazu na filmie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Tony Sweet Rozdział 3. Formaty plików. Wybór pomiędzy JPEG a RAW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Yvonne J. Butler Rozdział 4. Organizacja pracy w fotografii cyfrowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83 Yvonne J. Butler 97 Część II Cyfrowa rejestracja obrazu Rozdział 5. Oświetlenie i światło cyfrowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Lou Jones Rozdział 6. Portrety cyfrowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Steve Anchell Rozdział 7. Cyfrowa makrofotografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Taz Tally Rozdział 8. Cyfrowa fotografia podróżnicza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 Rick Sammon i Yvonne J. Butler Rozdział 9. Cyfrowa fotografia w podczerwieni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 Eric Cheng Część III Zaawansowane techniki cyfrowej ciemni 209 Rozdział 10. Zaawansowana korekcja koloru — metoda 90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 Eddie Tapp Rozdział 11. Ostre ujęcia w aparacie i na komputerze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 Rick Sammon Rozdział 12. Photoshop — wykorzystanie narzędzi zaawansowanych . . . . . . . . . . . . . 253 Joe Farace Rozdział 13. Czerń i biel. Część pierwsza: konwertowanie koloru dla wydruków . . . . . . . . 279 George Schaub 3 Część IV Pracownia cyfrowego artysty 303 Rozdział 14. Cyfrowa fotografia artystyczna. Część pierwsza: jak ją stworzyć . . . . . . . . . . 305 Stephen M. Burns Rozdział 15. Kreatywność malarza — przekształcanie fotografii w obrazy . . . . . . . . . . . 339 Jeremy Sutton 357 Część V Zagadnienia cyfrowego wydruku dla zaawansowanych Rozdział 16. Drukarki atramentowe i synchronizacja kolorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 Joe Farace Rozdział 17. Czerń i biel. Część druga: czarno-białe cyfrowe wydruki . . . . . . . . . . . . . . 381 George Schaub Rozdział 18. Cyfrowa sztuka. Część druga: drukarki i papiery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389 Stephen M. Burns i Yvonne J. Butler O autorach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397 Skorowidz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405 4 Rozdział 8. Cyfrowa fotografia podróżnicza Rick Sammon i Yvonne J. Butler Wprowadzenie Yvonne J. Butler Cyfrowa fotografi a podróżnicza należy do moich ulubionych odmian fotografi i. Bez względu na to, czy jesteśmy blisko domu, czy w dalekiej podróży, robienie zdjęć podczas wycieczek daje nam wszystkim wiele przyjemności. Przede wszystkim umożliwia od- danie się temu, co kochamy i czym tak trudzimy się każdego dnia — zarejestrowanie perfekcyjnego ujęcia. Takie wyjazdy, chociażby na jeden dzień, tydzień czy nawet miesiąc, pozwalają znaleźć czas na polepszenie warsztatu. Zawsze jest coś do zrobienia, do wyćwi- czenia i zastosowania nowego podejścia. Może to dotyczyć dosko- nalenia kompozycji, twórczego użycia światła lub jego niedoboru, opanowania podstaw kompozycji i kadrowania bądź rejestrowania obiektów i scen, których nie zwykliśmy uwieczniać, takich jak portrety środowiskowe lub ujęcia życia ulicznego w wielkim mieście. Tym razem możemy się skupić na nauce unikania prze- świetleń w naszych ujęciach, kontrolować cienie, znaleźć nowy sposób zarejestrowania słynnego miejsca czy tradycyjnego tematu. Możliwości jest bez liku. Fotografi a podróżnicza bywa tak ponętna, gdyż oferuje róż- norodność form przy każdej okazji na zdjęcie. Łączy w sobie 165 Sammon Profesjonalna fotografi a cyfrowa. Warsztaty elementy fotografi i portretowej, przyrodniczej i krajobrazowej. Może pojawić się okazja zarejestrowania zdjęcia czarno-białego, fotografi i ulicznej, reporterskiej, komercyjnej lub też interesują- cego zbliżenia. Gdy wyjeżdżasz w świat — czy to w charakterze biznesowym, komercyjnym czy dla własnej przyjemności — miej- sce, do którego jedziesz, staje się Twoim warsztatem. Traktuj je jak studio w plenerze i wykorzystaj do zdobycia nowych umiejętności i poszerzenia swojego repertuaru. Zresztą miejsca i zdarzenia na Twym podwórku mogą być podobnie wyśmienitymi okazjami. Część 1: fotografi a tylko i wyłącznie cyfrowa. W danym miejscu. W danym czasie Rick Sammon Kiedy agencja prasowa Associated Press daje mi zlecenie, decyduję się na rozwiązania całkowicie cyfrowe. Pakuję mojego Canona EOS 1D, obiektywy, drugi, kompaktowy aparat Canona G5 i akce- soria. Sprzęt na fi lm zostawiam w domu. Używanie aparatu cyfrowego ma szereg zalet w stosunku do sprzętu na fi lm. Przede wszystkim funkcja podglądu umożliwia natychmiastowe sprawdzenie, czy ujęcie wyszło. Ponadto istnieje dużo lepsza interakcja z portretowanymi osobami, gdy mogą one zobaczyć siebie na panelu LCD. No i chyba rzecz najważniejsza: ze względu na fakt, że używam Photoshopa CS, moje cyfrowe ujęcia są tak samo dobre jak negatywowe, jeśli nie lepsze. Bardzo lubię jeździć na specjalne wypady, by pisać dla Asso- ciated Press. Artykuły ukazują się najczęściej w rubryce „Podró- że” w niedzielnych edycjach gazet. Wybierane opisy pochodzą z najróżniejszych zakątków Ziemi, a publikowane są zarówno w papierowej wersji gazety, jak i w Internecie (wejdźcie na www. google.com i wpiszcie „Rick Sammon, Associated Press”). Dzielę się z Wami jednym z moich artykułów, bo tak naprawdę w moim przypadku wszystko zaczęło się w momencie, gdy napisałem ar- tykuł podczas jednej z moich podróży (nad jezioro Bajkał na Sy- berii) i poszedłem do redaktora działu „Styl życia” mojej lokalnej gazety. Jeśli byliście w jakimś interesującym miejscu i macie dobre zdjęcia (wraz z ciekawym i dobrym artykułem), spróbujcie po- gadać z naczelnym miejscowej gazety (rysunek 8.2) i przekonać go, by wrzucił Wasze opowiadanie do wydania. Oni sami często szukają sposobów na wypełnienie miejsca, a tym bardziej zaintere- sowani są wspieraniem lokalnych mieszkańców. 166 Rozdział 8 Cyfrowa fotografi a podróżnicza Rysunek 8.1. Fotografie © Rick Sammon 167 Sammon Profesjonalna fotografi a cyfrowa. Warsztaty Rysunek 8.2. Zdjęcie © Rick Sammon Zanim zagłębicie się w treść niniejszego rozdziału, zwrócę Wa- szą uwagę na jedną sprawę. Może padać podczas Waszej podróży. Nie raz przydarzyło się to i mnie. Niech jednak deszcz nie popsuje Wam humoru! Nadal możecie robić zdjęcia i uzyskiwać bardzo ciekawe ujęcia. Spójrzcie tylko na fotografi e 8.3 i 8.4. Pamiętajcie tylko, by sprzęt nie zamókł. Użycie nawet zwykłego worka z wycię- tym otworem na obiektyw często wystarcza. Oto kilka z rzeczy, które można znaleźć w moim cyfrowym zestawie fotografi cznym (rysunek 8.5) podczas każdej z podróży. Mamy tu laptopa fi rmy Macintosh (Mac iBook), cyfrową lustrzan- kę Canona, cyfrowy aparat automatyczny, czytnik kart pamięci fi rmy Sandisk podłączany do portu USB i nagrywalne dyski CD- ROM fi rmy Memorex. 168 Rozdział 8 Cyfrowa fotografi a podróżnicza Rysunek 8.3. Zdjęcie © Rick Sammon Rysunek 8.4. Zdjęcie © Rick Sammon Rysunek 8.5. Zdjęcie © Rick Sammon 169 Sammon Profesjonalna fotografi a cyfrowa. Warsztaty Do pozostałych akcesoriów, nie pokazanych tutaj, należy kilka obiektywów zmiennoogniskowych, baterie do aparatu i lampy błyskowej, zestaw płyt CD ze wszystkimi programami grafi cznymi, diagnostycznymi i systemowymi, ładowarka do baterii aparatu, dodatkowa karta pamięci 512 MB, fi ltr przeciw przepięciom w sie- ci elektrycznej i zestaw do czyszczenia aparatu (rysunek 8.6). Nawet jeśli ktoś z Was nie posiada profesjonalnego, cyfrowego aparatu, zapamiętajcie: to nie sprzęt fotografuje, lecz fotograf! Moje sugestie, wskazówki i techniki są uniwersalne, bez względu na to, czym robi się zdjęcia. Na przykład zdjęcie na rysunku 8.7 zostało wykonane zwykłym kompaktowym Canonem G5. Zaczynajmy zatem! Kilka słów o tym, jak przeobrażam się w cyfrowego entuzjastę, gdy wyruszam w drogę. Nie zabraknie kilku sugestii odnośnie do tego, co można zrobić, jeśli nie chcesz używać fi lmu podczas podróży. Pakowanie Wyprawa na pierwszą w pełni cyfrową podróż może być trochę stresująca. Aby uniknąć niepożądanej „dawki adrenaliny”, najlepiej zrobić sobie listę niezbędnych rzeczy w ekwipunku fotografa. Rysunek 8.6. Zdjęcie © Rick Sammon Rysunek 8.7. Zdjęcie © Rick Sammon 170 Aparat cyfrowy Jeśli założeniem wyprawy jest zrobienie fantastycznych fotografi i, trzeba pomyśleć o zapasowym cyfrowym aparacie. Oczywiście, przed wyruszeniem musimy cały sprzęt dokładnie przetestować. Równie ważne jest zapoznanie się ze wszystkimi funkcjami i prze- łącznikami, aby już na miejscu nie mieć wątpliwości co do tego, jak co uruchomić. Tak na wszelki wypadek, gdyby zdarzyło się zapomnieć, jak coś działa, weźmy jednak ze sobą instrukcję. I mnie to się czasem przytrafi a, a więc nie zapomnijcie o instruk- cji obsługi! Karty pamięci i krążki CD Zawsze należy zabrać ze sobą więcej nośników pamięci, niż wydaje nam się potrzebne. Nawet jeśli planujemy, by codziennie wieczo- rem przenosić zdjęcia do laptopa lub innego urządzenia przecho- wującego zdjęcia. Nigdy przecież nie wiadomo, kiedy znajdziemy się w sytuacji, w której będziemy chcieli zarejestrować mnóstwo ujęć (rysunek 8.8). Dodatkowe baterie i ładowarki Może zdarzyć się i tak, że znajdziemy się w miejscu, w którym nie ma sklepów oferujących baterie ani nie można nawet marzyć o gniazdkach elektrycznych, do których można by podłączyć ła- dowarkę. Musimy polegać na własnych zasobach energetycznych. Jeśli uzależnieni jesteśmy od ładowarki, najlepiej wziąć i zapaso- wą. Będziemy zabezpieczeni na wypadek przepięć w gniazdkach elektrycznych, które mogą spalić nasz sprzęt. Oczywiście, zabranie podręcznego fi ltru antyprzepięciowego jest równie dobrym po- mysłem. Wiele sklepów z artykułami elektrycznymi oferuje takie jednogniazdkowe rozwiązania. Obiektywy Lubię podróżować nie nazbyt obciążony wieloma obiektywami. Moimi podstawowymi obiektywami, których używam w plenerze z cyfrową lustrzanką, są zmiennoogniskowe 16 – 35 mm, 28 – 70 mm oraz 70 – 200 mm. Za ich pomocą mogę wykonać praktycznie każde zlecenie (rysunek 8.9). W przypadku aparatów cyfrowych, które posiadają wbudowa- ny obiektyw zoom o ograniczonym zakresie ogniskowych, pole- cam użycie nakładek szerokokątnych i telekonwerterów. Pomogą one rozszerzyć fotografi czne horyzonty, nie wspominając o za- kresie ogniskowych. Przy okazji warto zaznaczyć, że w większości przypadków opcjonalne telekonwertery dadzą znacznie ostrzejszy Rozdział 8 Cyfrowa fotografi a podróżnicza Rysunek 8.8. Karta pamięci typu Compact Flash™ 171 Sammon Profesjonalna fotografi a cyfrowa. Warsztaty Rysunek 8.9. Ujęcie zrobione podczas sław- nych na cały świat migracji motyli monarchów na wzgórzach Meksyku. Użyłem obiektywu 16 – 35 mm ustawionego na 28 mm. Zdjęcie © Rick Sammon obraz od cyfrowego zoomu. Wynika to z faktu, że przybliża on część ujęcia zarejestrowanego przez cyfrowe elementy światłoczu- łe. Wydruki takiego zdjęcia będą się charakteryzować większymi rozmiarami pikseli, co da efekt ziarna lub niepożądanego zmięk- czenia. Przyznam, że osobiście nigdy nie korzystam z cyfrowego zoomu. Znacznie bardziej wolę odpowiednio wykadrować zdjęcie w mojej cyfrowej ciemni, a potem użyć programu (teraz dystry- buowanego przez Lizzard Tech) o nazwie Genuine Fractals, który pozwala zwiększyć rozmiar fotografi i przed wydrukiem. Urządzenia pamięci masowej Podróżuję z laptopem Apple Mac iBook, na którym jest zain- stalowany Adobe Photoshopa. I tutaj jedna uwaga: koniecznie należy zabrać ze sobą całe oryginalne oprogramowanie, aplikacje do zdjęć oraz diagnostyczne, takie jak Alsoft ’s Disk Warrior i (lub) Micromat’s Tech Tool Pro lub wersję Lite. Gdy mój komputer padł, wszystkie z nich niezmiernie mi się przydały. Najwygodniejszym i najszybszym sposobem przesłania zdjęć z aparatu do komputera jest wykorzystanie kabla USB. W przypadku podróżowania z laptopem sugeruję rozważenie opcji zabezpieczenia go w twardej walizce, czegoś na kształt ofero- wanych przez Pelican Products. Może się bowiem zdarzyć, że ktoś mocno puknie w komputer lub też zostanie on zbyt mocno przy- ciśnięty od góry. Bardzo prawdopodobne jest, że pęknie wówczas ekran LCD, podobnie stało się z moim. Byłem wtedy na zleceniu w Chinach. Jeśli po otwarciu i włączeniu komputera, zobaczycie 172 Rozdział 8 Cyfrowa fotografi a podróżnicza Rysunek 8.10. Pęknięty ekran laptopa. Zdjęcie © Rick Sammon coś, co będzie przypominało tę fotografi ę (rysunek 8.10), wtedy na pewno zorientujecie się, że ekran jest pęknięty... Mam nadzieję, że nigdy nie doświadczycie tego na własnej skórze! Torba na aparat Osobiście używam toreb serii AW fi rmy Lowepro, które zapewniają bezpieczeństwo i ochronę przed wilgocią dla mojego sprzętu — na- wet jeśli w Panamie leje jak z cebra. Należy wybrać taką torbę, która zapewnia również łatwy dostęp do aparatu i wszystkich akcesoriów. Zestaw do czyszczenia aparatu Czyste aparaty rejestrują czyste zdjęcia. Do utrzymania ich w nale- żytej czystości bardzo dobrze nadają się ściereczki, które nie po- zostawiają pyłków. Przyda się również specjalna szczoteczka z nadmuchem powietrza, przeznaczona do czyszczenia elementu światłoczułego cyfrowej lustrzanki. Podręczna drukarka Podręczna drukarka to propozycja dla tych, którzy chcą mieć możli- wość wydruku w plenerze — może się przydać portretowanej osobie. Takie urządzenia są oferowane przez fi rmy Canon i Olympus. Robienie zdjęć w plenerze Istnieje kilka istotnych udogodnień w fotografi i cyfrowej, których nie daje tradycyjna, szczególnie jeśli chodzi o zdjęcia wakacyjne (lub na zlecenie). Przede wszystkim istnieje możliwość natych- miastowego podglądu na ekranie LCD z tyłu kamery. Będziemy wiedzieć, czy ujęcie generalnie się udało. Pamiętać jednak należy, że ze względu na niewielkie rozmiary, podglądy mogą wprowadzić 173 Sammon Profesjonalna fotografi a cyfrowa. Warsztaty w błąd. Nie da się ocenić, czy zarejestrowane ujęcie jest supero- stre lub czy nie zostało leciutko poruszone przez drganie aparatu. Równie trudno powiedzieć, czy oczy osób na zdjęciach są za- mknięte, czy też nie, chyba że nasz aparat ma przydatną funkcję powiększenia. Tak na wszelki wypadek warto zawsze zrobić kilka dodatkowych ujęć. Drugą stroną medalu jest pokusa, by kasować ujęcia wygląda- jące na nieudane. W wielu przypadkach delikatnie niedoświetlone lub prześwietlone zdjęcia uda się uratować w cyfrowej ciemni. Nawet wtedy, gdy ujęcie jest rozmazane lub ma inne, wyglądające poważnie problemy. Zastosowanie kreatywnych cyfrowych fi ltrów, takich jak oferowane przez Nik ColorEfex Pro, może ocalić zdjęcie, które inaczej by przepadło. Oto kilka decyzji, jakie należy podjąć w momencie robienia cyfrowych zdjęć. Moje wskazówki są następujące: 1. W celu uzyskania najwyższej jakości zdjęcia rejestruj je w for- macie RAW lub najlepszym możliwym JPEG. 2. Ustaw balans bieli, by odpowiadał istniejącym warunkom świetlnym. Oczywiście, można to zrobić podczas obróbki Rysunek 8.11. Zdjęcie © Rick Sammon 174 Rozdział 8 Cyfrowa fotografi a podróżnicza Rysunek 8.12. Zdjęcie © Rick Sammon 175 w cyfrowej ciemni, ale czemu nie zacząć od zarejestrowania najlepszego możliwego zdjęcia? 3. Zastosowanie ekranu LCD w celu ustawiania kompozycji po- winno być jak najrzadsze — tylko w uzasadnionych przypad- kach, np. fotografi i makro. Kosztuje to baterie sporo energii. Należy zachować umiar nawet podczas przeglądania zdjęć za jego pomocą. 4. Należy przemyśleć ustawienie ISO. Im jest ono wyższe, tym więcej na zdjęciach szumu, czyli cyfrowego odpowiednika ziarna w fotografi i tradycyjnej. Rzecz jasna, trzeba dopilnować, by konieczność stosowania wysokiej wartości ISO nie spowo- dowała, że w ogóle nie zarejestrujemy ujęcia. W końcu zdjęcie nawet o nienajlepszej jakości jest lepsze od takiego, którego w ogóle nie ma! Nad szumem można popracować w Photos- hopie za pomocą redukujących go wtyczek, takich jak Noise Reduction (Redukcja szumu). Na przykład zdjęcie pokazane na rysunku 8.13 zostało zarejestrowane w Meksyku w hote- lu, w którym nocowałem. Ze względu na zastosowanie ISO o wartości 400 jest ono lekko ziarniste, ale jak powiedziałem, to lepsze rozwiązanie od nieposiadania zdjęcia w ogóle. 5. W celu uniknięcia wyczerpania się baterii i pozbawienia sie- bie możliwości robienia zdjęć zawsze trzeba zabrać ze sobą ich więcej, niż nam się wydaje. Nie jesteśmy w stanie przewi- dzieć, czy sesja nam się znacznie nie przedłuży lub też nie poja- wią się szczególne okazje do zrobienia interesujących zdjęć. Sammon Profesjonalna fotografi a cyfrowa. Warsztaty Rysunek 8.13. Zdjęcie © Rick Sammon 6. Nagrywaj pliki. Każdego wieczoru za pomocą czytnika kart USB fi rmy SanDisk ściągam wszystkie zdjęcia zarejestrowane za dnia do mojego laptopa, a potem nagrywam na płytkę CD. Dzięki temu przed wschodem słońca moje zdjęcia znajdują się w dwóch miejscach: folderach na dysku twardym oraz płytach CD. Tak na wszelki wypadek, gdyby mój laptop się popsuł. Po ściągnięciu plików na komputer przeglądam niektóre z nich. Sprawdzam różne rzeczy, szukam także niewielkich pył- ków i kurzu, aby przekonać się, czy element światłoczuły aparatu jest nadal czysty. Jeśli nie jest, to używam wspomnianej szczoteczki z nadmuchem powietrza, by się go pozbyć. Tak, zdarzało mi się to już nie raz. Dla posiadaczy aparatów z wbudowanym na stałe zoomem problem ten nie istnieje. Odrobinki kurzu mogą się 176 Rozdział 8 Cyfrowa fotografi a podróżnicza dostać na element światłoczuły tylko w aparatach o wymiennych obiektywach. Nie wykonuję też żadnej postedycji w miejscu, w którym aku- rat przebywam. Obrazy wyświetlane na ekranie mojego laptopa wyglądają zupełnie inaczej niż na moim domowym, odpowiednio skalibrowanym monitorze. Ponadto hotelowe światło może nie być tak stabilne jak w mojej domowej cyfrowej ciemni i w związku z tym wpływać znacząco na wygląd zdjęć. Po powrocie do domu Kiedy już jestem z powrotem w domu i wygodnie siedzę przed komputerem, jest czas na to, by przetransferować pliki na lokalny dysk twardy. Radzę, by natychmiast otworzyć każde z ujęć i zapi- sać je jako TIFF (oferujący bezstratną jakość obrazu), a następnie przegrać na inne urządzenie pamięci masowej. W mojej pracy wykorzystuję płyty CD oraz podręczne, o pojemności 30 GB dyski twarde FireWire (IEEE 1394) fi rmy LaCie (rysunek 8.14). Tak jak wspomniałem, moje zdjęcia zapisane są w dwóch lokalizacjach. Po dokonaniu operacji zapisu oryginałów rozpoczynam edycję obrazów (w moim domowym systemie skalibrowanym barwowo), przy czym nigdy nie pracuję na oryginalnych plikach. Zwykle dokonuję odpowiedniego kadrowania ujęcia oraz selek- tywnie wyostrzam, dostosowuję kolor, kontrast i jasność każdego zdjęcia. Dla przykładu zamieszczam dwie wersje jednej z moich fotografi i. Rysunek 8.15 przedstawia ją przed obróbką, a 8.16 po niej. Używając słowa „selektywnie”, mam tu na myśli, że doko- nuję poprawek jedynie na tych częściach obrazu, które ich potrze- bują. Dużym błędem, popełnianym przez wielu, jest dokonywanie poprawek na całych ujęciach. Szczęśliwych podróży! Rysunek 8.14. Podręczne dyski twarde FireWire (IEEE1394) o pojemności 30 GB firmy LaCie wraz z UPS-em Back-UPS Pro 177 Sammon Profesjonalna fotografi a cyfrowa. Warsztaty Rysunek 8.15. Zdjęcie © Rick Sammon Rysunek 8.16. Zdjęcie © Rick Sammon 178 Rozdział 8 Cyfrowa fotografi a podróżnicza Część 2: układanie scenariusza rejestracji zdjęć cyfrowych dla publikacji podróżniczych Yvonne J. Butle Podczas gdy wyjazdy osobiste w celach wypoczynkowych wynika- ją zazwyczaj z osobistych preferencji i zainteresowań, to w podró- żach służbowych (komercyjnych) liczą się wymagania przyszłego lub już zakontraktowanego klienta oraz odbiorców, do których zdjęcia muszą przemawiać. Niezależnie od tego, ile pracy i nauki trzeba włożyć w to, by osiągnąć poziom profesjonalnego fotogra- fa, to podróżowanie i uwiecznianie tego na cyfrowych zdjęciach jest zajęciem bardzo sympatycznym i satysfakcjonującym. Zapla- nowanie, wykonanie i sfi nalizowanie pierwszego artykułu z wy- cieczki jest prawdziwym dopełnieniem szczęścia. Jeśli już ktoś ma pomysł na publikację, należy dokładnie przestudiować fi lozofi ę pisma oraz wytyczne dotyczące przedło- żenia tekstu. Oczywiście, w celu zwiększenia swoich szans należy dokładnie zapoznać się z profi lem magazynu (przyroda, sport, historia, geografi a) i zastanowić się nad cechami, jakie posiadają drukowane artykuły, a także nad tym, co trzeba zrobić, by wkupić się w łaski redaktora odpowiedzialnego za nabywanie tekstów. Warto dowiedzieć się, kim jest docelowy czytelnik periodyku, jaki jest styl pisma, rozkład i układ grafi czny, łącznie z typowymi rozmiarami zdjęć, w tym miniaturek we wcięciach czy też roz- poczynających paragraf. Podobnie ważne będzie zapoznanie się z grafi kiem publikacji i zakresem tematycznym na najbliższy rok, a także terminem, w jakim teksty na temat, o który rywalizujesz, muszą być oddane. Bardzo wiele z dzisiejszych wydawnictw akceptuje formaty cyfrowe dużo bardziej chętnie od slajdów czy negatywów (dzień, w którym National Geographic przeszedł na cyfrowe rejestrowa- nie i zaczął je akceptować oznaczał dla wszystkich początek nowej ery!). Specyfi kacje dotyczące plików, które mają być przedłożone w redakcji, są jasne i konkretne, i trzeba ich jednoznacznie prze- strzegać. W przeciwnym razie nigdy nie trafi ą na biurko osoby podejmującej decyzje. Na stronach internetowych wielu z pism można znaleźć wytyczne, które powinny uchronić obie strony przed marnowaniem czasu. Można też pomyśleć o umieszczeniu swoich zdjęć w specjalnej agencji, będącej hurtownią fotografi i, takiej jak Getty Images, Cor- bis. Akceptacja w jakimkolwiek takim serwisie na pewno byłaby bardzo miła. Ponownie odsyłam do stron internetowych w celu 179 Butler Profesjonalna fotografi a cyfrowa. Warsztaty uzyskania wytycznych. Sugeruję również, by stworzyć portfolio lub pokaz slajdów z najbardziej obiecującymi i wszechstronnymi pra- cami, najlepiej w Internecie. Nigdy nic nie wiadomo! Podróżowanie i bagaż Największymi plusami używania cyfrowej fotografi i w podróży są: 1) cała gama nastawień ISO (czułość fi lmu), chociaż najczęś- ciej używa się ISO 100, by ograniczyć szum i funkcje kreatywne, 2) nieograniczona praktycznie ilość zdjęć oraz możliwość maksy- malnego wypełnienia karty pamięci, 3) natychmiastowa reakcja na rejestrowane ujęcia bez konieczności przeglądania ich w domu. Są również korzyści ekonomiczno-praktyczne, gdyż czasy chodze- nia z co najmniej dwoma aparatami, jednym z fi lmem czarno-bia- łym, drugim z kolorowym, który oczywiście i tak nie był najlepszy w danej sytuacji, już odeszły. Odpada troska o fi lmy i sprzęt prze- świetlany promieniami rentgena na lotniskach. Doceniają to nawet ci, którzy jeszcze nie są cyfrowymi profesjonalistami. Wielu z nas nosi ze sobą teraz nawet i dwie lustrzanki cyfrowe — jeśli linie lotnicze, warunki podróży czy miejsce, którym dysponujemy, na to pozwala. Warto zaznaczyć, że na wielu afrykańskich safari wymagane jest, by posiadać jedynie miękki bagaż. Dochodzą jeszcze obiektywy i akcesoria, jak również mały, wielkości karty kredytowej, całkowicie automatyczny aparacik cyfrowy o 4 lub 5 milionach pikseli. Przydaje się w sytuacjach, gdy chcemy sobie popstrykać dla przyjemności lub też zmuszają do tego względy bezpieczeństwa. Gdy jestem przyparta do muru na międzynarodowych eks- pedycjach, zawsze próbuję przemknąć przez bramki ochrony lotniska z wiszącą na szyi lustrzanką cyfrową i obiektywem zoom o dobrym zakresie ogniskowych. Mam jeszcze na sobie specjalną kamizelkę dla fotografów, wypełnioną mnóstwem akcesoriów, wśród których jest nawet malutki aparat cyfrowy. Natomiast w nieprzemakalnym plecaku Lowepro, dobrym na każdą pogodę, wnoszę moją drugą cyfrową lustrzankę wraz ze wszystkimi innymi rzeczami, których nie mam ochoty nadawać do luku samolotu. Jednym z moich ulubionych aparatów jest 4-megapikselowa Lei- ca Digilux®, której używam przede wszystkim do zdjęć makro. Do zapisywania fotografi i rejestrowanych za jej pomocą używam formatu TIFF z ustawieniami najlepszej jakości i największą wiel- kością pliku. Natomiast plecak Lowepro sprawdza się wspaniale również wtedy, gdy muszę go mimo wszystko zgłosić jako główny bagaż. Wtedy odpinam przednią jego część, coś w rodzaju chleba- ka, i wnoszę na pokład jako bagaż podręczny. 180 Wystarczy, że podczas naszych podróżniczych sesji wciśnie- my guzik menu z tyłu aparatu, wybierzemy zapisane pod nasze preferencje funkcje i kombinację parametrów (kontrast, ostrość, nasycenie i tonację kolorów), w tym samym czasie zmienimy ISO (czułość fi lmu), ustawimy bracketing ekspozycji i balans bieli. Możemy robić zdjęcia w trybie RAW, używając powszechnie za- lecanej czułości ISO 100 i innych wybranych przez nas ustawień oraz dokonać wszelkich poprawek później — w cyfrowej ciemni już po konwersji RAW. Można także rejestrować je w JPEG o naj- wyższej przewidzianej jakości i rozmiarze, wykorzystując nasze ISO, ekspozycję, poziom bieli, wartość przysłony i prędkość migawki. Krótko mówiąc, żyjemy w naprawdę ekscytujących czasach dla fotografi i, w których można zapisać piękno otaczają- cego nas świata. Rozpoczynamy naszą historię Każdy musi w jakiś sposób zacząć, a ja szczerze polecam rozpo- częcie we własnym „ogródku”. Zachęcam, by poćwiczyć trochę swoje umiejętności w domu lub obok niego, a potem podrzucić prace do redaktora lokalnej bądź regionalnej gazety. Naprawdę wykonywanie zawodu najlepiej, jak potrafi ę, w moich rodzinnych okolicach nie jest dla mnie problemem. Przez część roku mieszkam na przylądku Cod (Cape Cod) w Massachusetts, skąd pochodzą przodkowie mojego ojca. Przez resztę roku bardzo często podróżuję do innych pięknych zakątków tego świata, zarówno w kraju, jak i za granicą. Prawie każdego dnia tygodnia, gdy przebywam na Cape Cod, bez względu na to, czy pogoda jest łagodna, czy nie, znajduję coś ciekawego do sfotografowania i powiększenia niekończącej się kolekcji zatytułowanej „Przylądek”. Gdy podróżuję, prawie każdy poranek i późne popołudnie spędzam na skrupulatnym kompono- waniu i gromadzeniu następnych ujęć, które przydadzą się do publi- kacji podróżniczych, komercyjnych, czy jako fotografi a artystyczna. Zbieranie i wybieranie fotografi i opowiadających jakąś historię to jedna z najlepszych metod na stworzenie portfolio, które będzie- my mogli przedłożyć w gazecie jako naszą propozycję współpracy. Posiadanie misji Waszą misją (jeśli łaskawi będziecie ją zaakceptować) jest znalezie- nie elementów opisywanego miejsca, które pozwolą czytelnikowi poczuć całą esencję okolicy za pomocą Waszego fotografi cznego oka. Defi nicja esencji, którą poznałam wiele wiosen temu i bardzo dobrze mi służy, mówi o tym, by wydobyć coś charakterystycznego w utrwalanej rzeczy, coś, co ją odróżnia od wszystkiego innego. Rozdział 8 Cyfrowa fotografi a podróżnicza 181 Butler Profesjonalna fotografi a cyfrowa. Warsztaty W tym rozdziale zamieszczam kilka fotografi i z mojego archiwum, które pokazując Cape Cod oraz inne zakątki świata, wydobywają esencję danego miejsca oraz wskazują kilka sztuczek, jak ją prze- kazać w opowiadaniu. Nie oznacza to, że nie macie przestrzegać mojej listy, którą zamieszczam poniżej. Zostawcie trochę miejsca na zabawne wy- darzenia i oddajcie się chwili. Aby łamać reguły, wpierw trzeba je znać, powiadają moi koledzy. Spójrzcie zatem najpierw na nie- które z moich osobistych „zasad”, a potem przystąpcie do ich ła- mania lub dostosowywania — jednak po ich wypróbowaniu. Zaczynajmy. 1. Zabierzcie się do pracy z zapałem i próbujcie znaleźć to jedno wspaniałe zdjęcie, które według Was nadawałoby się na okład- kę lub główną fotografi ę. Dobrym sposobem będzie szukanie widoków i scenerii, które aż proszą się o to, by być na pierwszej stronie. Wpierw trzeba to zobaczyć własnymi oczami, potem dodać ramkę i wreszcie skomponować w wizjerze aparatu. Czę- sto zostawiam dużo miejsca u góry zdjęcia na nazwę magazynu i tytuł artykułu. Pamiętam również o środku i (lub) dole ujęcia, gdzie można umieścić krótki opis. Wygląda na to, że zdję- cie w Provincetown (rysunek 8.17) pasuje do tego, jak ulał. Na pierwszym planie łódka, dalej widok na przystań w mia- steczku i zacumowane stateczki, a dalej główne nabrzeże, które każe Twojemu oku wędrować po tym kadrze. Niebo to miejsce na nazwę magazynu, woda w zatoce poniżej i powyżej łódki wraz z piaskiem na dole umożliwia wygospodarowanie pola dla napisów. Ponadto ujęcie zrobiono w orientacji pionowej, idealnie nadającej się na pierwszą stronę. Zdjęcie plaży w Zatoce Sodwana (rysunek 8.18) w Republi- ce Południowej Afryki jest naprawdę piękne. Przez cały dzień spacerowałam z moim Canonem EOS 10D i obiektywem EF 70 – 200 mm f/2,8L IS USM (wyposażonym w stabilizator obrazu). Pod wieczór, gdy odwróciłam się na chwilę, zauważyłam właściwą kompozycję nagich wydm na tle bezchmurnego nieba, zaśmie- conego przypominającymi manekiny ciałami, jakby zastygłymi w czasie. Pstryknęłam ujęcie i się w nim zakochałam. Rzecz jasna, zdjęcie nie było zrobione obiektywem szerokokątnym ani też apa- ratem panoramicznym, jakim jest Hasselblad Pan-X. Po prostu w cyfrowej ciemni wykadrowałam ten duży plik do rozmiarów panoramy, wyostrzyłam określone obszary, używając oprogramo- wania Nik Multimedia Sharpener Pro. 182 Rozdział 8 Cyfrowa fotografi a podróżnicza Rysunek 8.17. Łódka w Provincetown. Fotografia potencjalnie nadająca się na okładkę, zrobiona w moim (letnim) miasteczku. Zostawiono miejsce na napisy. Oryginalne zdjęcie © Yvonne J. Butler 2. Próbujcie komponować różne ujęcia: szerokie i wąskie, z róż- nych pozycji: niskich i wysokich. Nie zapominajcie o robieniu notatek odnośnie do każdego zdjęcia. Jeśli nie znacie nazw przyrodniczych lub geografi cznych, zapytajcie miejscowego lub sprawdźcie w encyklopedii, gdyż bardzo często potrzeba detali opisujących temat fotografi i. Kompozycja przedstawiająca Lee’s Ferry na rysunku 8.19a została zarejestrowana w bardzo niskiej pozycji, z aparatem umiejscowionym przy brzegu wody. Chciałam pokazać fajne odbicia chmur i odzwierciedlić klify ponad horyzontem. Zauważcie, że jego linia jest na wysokości dwóch trzecich klatki: niektórzy fotografowie mają tendencje do umieszczania go zawsze w połowie kadru w takich sytua- cjach. Ja natomiast lubię różne ustawienia. 183 Butler Profesjonalna fotografi a cyfrowa. Warsztaty r e l t u B . J e n n o v Y © e i c ę j d z e n l a n g y r O i . y n o r t s e i n d e i s ą s e i w d e c ą j u m j a z e i c ę j u a n ę i s ć a w a d a n e ż o m a m a r o n a p a T . i k y r f A i j e w o n d u ł o P a k i l b u p e R , a n a w d o S a k o t a Z . 8 1 . 8 k e n u s y R 184 Rozdział 8 Cyfrowa fotografi a podróżnicza Rysunek 8.19a. Les’s Ferry. Komponujcie różne ujęcia: szerokie i wąskie, z różnych pozycji: niskich i wysokich. Oryginalne zdjęcie © Yvonne J. Butler Róbcie notatki (rysunek 8.19b)! Najlepiej z wykorzystaniem podręcznego dyktafonu lub też zwykłej kartki papieru. Wasza pamięć prawdopodobnie już nie jest taka, jaka była kiedyś. Nigdy nie wiadomo, kiedy nadejdzie potrzeba, by dokładnie zidentyfi kować temat ujęcia. Robienie zdjęć krajobrazom jest rów- nież wspaniałą okazją na zastosowanie różnych fi ltrów na obiek- tyw. Z całej ich gamy można użyć fi ltru polaryzacyjnego kołowego w celu pogłębienia i zintensyfi kowania niebieskiego nieba, fi ltru ultrafi oletowego dla ochrony obiektywu i pochłaniania promieni UV, fi ltru szarego, fi ltru gradacyjnego, ocieplającego i podbija- jącego kolory. Tę fotografi ę zrobiono Canonem EOS 10D DSLR i szerokokątnym obiektywem jedynie z fi ltrem ultrafi oletowym. Sugeruję również, aby zawsze wyszukać najwyżej położony punkt miejsca, które chcecie fotografować. Najlepiej zrobić to wcześnie. Oczywiście, na dużych wysokościach perspektywa jest zupełnie inna od tej na ziemi. Dodatkową wartością jest to, że będzie Notatki odnośnie do ujęcia Lee’s Ferry Lee’s Ferry położone jest w Arizonie, koło miasta Page. Znane z kanionu Szczeliny Antylopy (Antelope Slot Canyons), zapory wodospadów Glen (Glen Falls Dam) i jeziora Powell (Lake Powell). Lee’s Ferry znajduje się na dole rzeki wypływającej z zapory w kanionie Glen (Glen Canyon Dam) pomiędzy kanionami Glen, Marble i Paria. Klify zbudowane są z białego wapienia kaibab, który spoczywa na powierzchni miękkich łupków hermit formujących zbocze. Rysunek 8.19b. Notatki odnośnie do ujęcia Lee’s Ferry 185 Butler Profesjonalna fotografi a cyfrowa. Warsztaty można zidentyfi kować potencjalne tematy późniejszych zdjęć. Warto przejechać się kolejką linową w lecie. Wsiąść do kolejki szynowej. Wspiąć się szlakiem. Zrobić cokolwiek, by zarejestrować szerokie panoramy. 3. Ciekawym pomysłem na zdjęcie jest wyjście w morze i zro- bienie ujęcia w kierunku lądu (rysunek 8.20a). (Takie ujęcie może być idealne dla producenta aparatów). By zarejestrować interesujący widok, znajdź inne unikalne punkty obserwacyjne. Jeśli studiowałeś magazyny, gazety i przewodniki turystyczne w danej lokalizacji, prawdopodobnie wiesz, jakie ujęcia cały czas się powtarzają. Warto znaleźć jakiś inny temat: farmy, doliny, wzgórza, zatoki. Podobnie zresztą centra wiosek lub miasteczek bywają bardzo interesującymi widokami do uwiecz- nienia, zarówno z wysokiej perspektywy lądowej, jak i z łódki na morzu (rysunek 8.20b). Rysunek 8.20a. Ja fotografuję ciebie, ty fotografujesz mnie; widok Provincetown ze szkunera wypływającego na morze. Oryginalne zdjęcie © Yvonne J. Butler 186 Rozdział 8 Cyfrowa fotografi a podróżnicza Rysunek 8.20b. Burzowe niebo zapewnia interesujące tło z wody. Aby zrobić to ujęcie, weszłam w morze po piaskowych mieliznach, gdy nie było dużego prądu. Oryginalne zdjęcie © Yvonne J. Butler 4. Eksperymentujcie z winietkami. Poszukajcie niezwykłych, małych detali i zróbcie im zdjęcie z bliska, by plik był dużej wielkości. Wykadrowanie większego ujęcia później będzie skutkowało mniejszym rozmiarem obrazu. Winietka to termin, jakim określam niewielkie scenki lub wyizolowane obiekty, które fotografuję z bliska. Nadają się rewelacyjnie do ilustrowa- nia wkładek w magazynach lub zdjęć umieszczanych w opo- wiadaniach we wcięciach akapitu. Każdy, kto przeglądał trochę magazynów wie, co mam na myśli: pojedyncze zdjęcie prostej wazy, detalu architektonicznego, wzoru na ścianie, pojedyn- czego kwiatu czy nawet osoby siedzącej przy stoliku ulicznej kafejki, jak i wycięte zbliżenie stoiska z kolorowymi owocami. To jest właśnie winietka (rysunek 8.21). Powstaje poprzez 187 Butler Profesjonalna fotografi a cyfrowa. Warsztaty odpowiednie kadrowanie w aparacie lub też później w obróbce dokonują jej grafi cy. Następnie umieszczają we wcięciu akapitu lub gdzieś indziej na stronie, wzbogacając jej wartość czy uży- tecznie wypełniając miejsce. Fotografowanie tego typu obiek- tów jest wspaniałą okazją, by poćwiczyć wypełnianie ramki kadru oraz techniki makro i zoom. W przypadku robienia zdjęć zacienionych obszarów, podczas godzin południowych, gdy słońce jest wysoko, należy eksperymentować z ustawienia- mi balansu bieli i fi ltrami na obiektyw. 5. Starajcie się zarejestrować lokalny koloryt. Przede wszystkim odnosi się to do robienia zdjęć ludziom. Lubię sprawdzać lokal- ne wiadomości odnośnie do wydarzeń takich jak parady, festi- wale kulturalne, renesansowe festyny lub po prostu wakacyjne imprezy. Staram się też wykorzystać najlepiej jak mogę to, co nazywam „przeniesieniem w czasie do poprzednich epok”. Czasami będzie to oznaczało rejestrowanie tego, co można, bez poprawiania warunków świetlnych, w bezpośrednim świetle słonecznym, jak na rysunkach 8.22 i 8.23. Nie miałam wyboru; nie odważyłabym się wyjąć lampy błyskowej czy jakichś innych akcesoriów, by zoptymalizować światło. Taki ruch zepsułby cią- głość i więź, jaką wypracowałam z fotografowanymi osobami. Podczas mojej podróży po Republice Południowej Afryki odwiedziłam wioskę, w której plemię Zulu odtwarza swoją kultu- rę. Osadę tę można też nazwać skansenem. Po uzyskaniu zgody słownej i podpisaniu stosownego zezwolenia na fotografowanie osób starałam się nawiązać kontakt wzrokowy. Chociaż nie znałam ich języka, to poprzez uśmiech więź stała się mocniejsza. Po kilku chwilach tubylcy rozluźnili się jeszcze bardziej, więc zaczęłam robić im zdjęcia, nie będąc jednocześnie zbyt natrętna. Owi mło- dzi ludzie na moich fotografi ach to wykonawcy, przyzwyczajeni do robienia im zdjęć jedynie podczas występów. Ujęcie ukazujące kobietę Zulu (rysunek 8.22) odpoczywającą poza sceną, na której odbywają się przedstawienia, łączy interesujące elementy i lokalny koloryt. Drugi obraz (rysunek 8.23) charakteryzuje się unikalną barwą nieba i całego kadru, wynikającą z zastosowania fi ltru Sepia Two. Mimo że nie wszystkim może się podobać ton zabarwienia lub też jego ciemny odcień, warto nadmienić, że większość książek fotografi cznych poświęconych plemionom Zulu, zawiera fotografi e zrobione przy użyciu fi ltrów sepii. 188 Rozdział 8 Cyfrowa fotografi a podróżnicza a a c c b b d d e e Rysunek 8.21. Podczas południowych godzin, gdy słońce jest wysoko, a powierzchnie obfitują w wyraziste cienie, rób zdjęcia małym i dużym winietkom, odpowiadającym lokalnemu lub uniwersalnemu zapotrzebowaniu. Wszystkie ujęcia zostały wykadrowane w wizjerze aparatu. (a) Martwa natura na stoliku wyprzedażowym przychodnikowej księgarni; (b) detale architektoniczne latarni morskiej Bug Light w Portland, w stanie Maine; (c) widok na lewarki i zegary starego, zardzewiałego wozu straży pożarnej; (d) cienie i rury na starym, porzuco- nym wraku ciężarówki; (e) dwóch członków załogi na pokładzie szkunera Czarny Pies (The Black Dog). Oryginalne zdjęcia © Yvonne J. Butler [kontynuacja na następnej stronie] 189 Butler Profesjonalna fotografi a cyfrowa. Warsztaty f f h h g g i i Rysunek 8.21. [kont. z poprz. strony ] (f) i (g) Cienie na teksturach ścian i drzwi; (h) i (i) Zbliżenia liści i łodyg rośliny z rodziny lilii. Oryginalne zdjęcia © Yvonne J. Butler 190 6. Odszukajcie miejscowe atrakcje, miejsca rozrywki i interesu- jące zabytki. Wspaniałymi zdjęciami, pomagającymi w prze- kazaniu Waszego opowiadania, są ujęcia restauracji, hoteli, pensjonatów, zajazdów, ogrodów, parków, kolorowych środków transportu i lokalnej architektury. Ważne, by znaleźć inną perspektywę czy nowy, atrakcyjny sposób przedstawienia tych popularnych tematów. 7. Odszukajcie punkt charakterystyczny, coś, co wyróżnia to mia- steczko czy wioskę. Dołączcie do tego fragment tekstu, w któ- rym proponujecie odwiedzenie innych miejsc. Rozdział 8 Cyfrowa fotografi a podróżnicza Rysunek 8.22. Młode kobiety Zulu pod- czas przerwy w pracy. Oryginalne zdjęcie © Yvonne J. Butler Rysunek 8.23. Młodzi mężczyźni Zulu ćwiczący tańce w południowym słońcu. Użyłam filtru Tiffen Sepia Two nałożonego na filtr ultrafioletowy. Obiektyw Canon EF 70 – 200 mm f/2,8L IS USM na Canonie 10D. Ujęcie z ręki. Oryginalne zdjęcie © Yvonne J. Butler 191 Butler Profesjonalna fotografi a cyfrowa. Warsztaty 8. Nie zapomnijcie o typowych dla danej okolicy kwiatach, ro- ślinach, zwierzętach i ptakach. Żyrafa, pokazana na rysunku 8.26, jest jednym z moich ulubionych zdjęć z safari w Repub- lice Południowej Afryki. Chyba każdy lubi oglądać wyjątkowe zwierzęta, szczególnie w ich naturalnym środowisku. 9. Róbcie kopie bezpieczeństwa wszystkich swoich zdjęć zaraz Pokazujcie turystykę w akcji. Większość moich podróży do Republiki Południowej Afryki związana była z robieniem zdjęć architektury przeznaczonych do broszury i stron interne- towych, jak i znalezieniem i sfotografowaniem dzikiej natury. Podczas dnia wolnego zdecydowałam się odwiedzić Zatokę Sodwana na Oceanie Indyjskim. To był prawdziwy dzień w te- renie dla mojej fotografi i podróżniczej. Jak widać na rysunku 8.24, nurkowanie z akwalungiem jest popularne w tej zatoce, a ruch turystyczny duży. Aby pokazać Wam przykładowe ujęcie pobliskiego miasteczka, zarejestrowałam również, mam na- dzieję, esencję zatoki Truro u schyłku dnia (rysunek 8.25). po powrocie do hotelu lub domu, chociaż wtedy możecie to uznać za niepotrzebną czynność. Wybierzcie najlepsze ujęcia i przenieście je w celu edycji do innego katalogu. Osobiście preferuję zachowywać wszystkie oryginalne zdjęcia na wypa- dek, gdyby okazało się, że jestem zbyt krytyczna w stosunku do potencjalnego zastosowania lub treści określonej fotografi i. Następnie trzeba dokonać obróbki, a potem zmienić nazwy plików do zatrzymania, z reguły w folderze, którego nazwa za- wiera lokalizację i datę zrobienia zdjęcia. (Najczęściej odbywa się to podczas transferu lub ściągania zdjęć z wykorzystaniem oprogramowania aparatu. Przykładowo można użyć czegoś w stylu „Toronto” i potem nazywać każdy kolejny plik jako „Torontoxxxx”, co od razu identyfi kuje miejsce i datę zrobienia ujęcia). Teraz nadchodzi czas organizacji zdjęć. Trzeba nadać im określony porządek lub ułożyć zgodnie z pewnego rodzaju scenariuszem, do którego doda się tekst lub paragrafy opisujące rekomendowane noclegi, restauracje, miejsca, gdzie sprzedają wspaniałe lody i tak dalej. Naturalnie, że nazwy folderów moż- na zmieniać i przypisywać słowa kluczowe do wyszukiwań. W zależności od używanego programu do edycji (takiego jak Photoshop) i zarządzania zasobami cyfrowymi (np. Extensis Portfolio) oferowanych jest zapewne więcej funkcji. Najpierw opowiadanie powinno zacząć powstawać w Twojej świadomo- ści, a wtedy będziesz na dobrej drodze otrzymania pierwszego kontraktu na publikację. 192 Rozdział 8 Cyfrowa fotografi a podróżnicza Rysunek 8.24. Pracownicy firmy organizującej nurkowanie, Zatoka Sodwana, Republika Południowej Afryki. Oryginalne zdjęcie © Yvonne J. Butler 193 Butler Profesjonalna fotografi a cyfrowa. Warsztaty Rysunek 8.25. Łódki w zatoce Truro, w miasteczku przyległym do mojego domu na Cape Cod. Oryginalne zdjęcie © Yvonne J. Butler 194 Rozdział 8 Cyfrowa fotografi a podróżnicza Rysunek 8.26. Pamiętajcie, by zrobić zdjęcia zwierzętom, szczególnie w ich naturalnym otoczeniu. Oryginalne zdjęcie © Yvonne J. Butler 195 Butler Profesjonalna fotografi a cyfrowa. Warsztaty Jeśli ktoś nie lubi pisać, może zastanowić się nad wysłaniem próbek swoich fotografi i do redaktora zajmującego się wyborem zdjęć, zgodnie z założonym grafi kiem tematów. Całkiem często się zdarza, że są oni przyparci do muru, gdy okazuje się, że potrzebu- ją konkretne ujęcie określonego miejsca, które z jakiś powodów nie zostało zarejestrowane przez fotografa podczas zlecenia. Tak czy inaczej, można zostać dostrzeżonym przez pracowników i poproszonym o większe portfolio w celu dalszej oceny lub za- proszonym na próbne zlecenie. Bo przecież redakcja może jedynie powiedzieć „tak” (a jeśli mówią „nie” — trzeba próbować, próbo- wać i jeszcze raz próbować). Powodzenia! 196
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Profesjonalna fotografia cyfrowa. Warsztaty. Tworzenie i druk obrazów światowej klasy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: