Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00030 002551 22772637 na godz. na dobę w sumie
Profesjonalne programowanie. Część 2. Myśl niskopoziomowo, pisz wysokopoziomowo - książka
Profesjonalne programowanie. Część 2. Myśl niskopoziomowo, pisz wysokopoziomowo - książka
Autor: Liczba stron: 640
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0463-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> techniki programowania
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Napisz wydajny i prawidłowo zoptymalizowany kod

Wydajność to jedna z najważniejszych cech aplikacji tworzonych przez profesjonalistów. Należy ją uwzględniać od samego początku prac nad aplikacją. Tymczasem języki wysokiego poziomu i szybkie procesory sprawiły, że dziś programiści kładą niewielki nacisk na wydajność. Jednak źle dobrane typy danych i niewłaściwie użyte instrukcje języka wysokiego poziomu mogą spowodować, że kod maszynowy powstały w wyniku kompilacji nie będzie działać odpowiednio szybko. Utworzenie optymalnego i wydajnego programu może znacznie ułatwić wiedza o tym, jak kod wysokiego poziomu zostanie przekształcony w kod maszynowy.

W książce 'Profesjonalne programowanie. Część 2. Myśl niskopoziomowo, pisz wysokopoziomowo' znajdziesz wyczerpujące informacje dotyczące wyboru typów danych i maksymalizowania wydajności aplikacji. Nauczysz się dobierać odpowiednie instrukcje języka wysokiego poziomu tak, aby kompilatory optymalizujące mogły na ich podstawie generować wydajny kod maszynowy. Poznasz także elementy asemblera procesorów 80x86 i PowerPC w zakresie niezbędnym do czytania ze zrozumieniem kodu generowanego przez kompilator.

Poznaj sposób działania kompilatorów i popraw wydajność swoich aplikacji.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREœCI SPIS TREœCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOœCIACH O NOWOœCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Profesjonalne programowanie. Czêœæ 2. Myœl niskopoziomowo, pisz wysokopoziomowo Autor: Randall Hyde T³umaczenie: Miko³aj Szczepaniak, Tomasz ¯mijewski ISBN: 83-246-0463-4 Tytu³ orygina³u: Write Great Code, Volume 2: Thinking Low-Level, Writing High-Level Format: B5, stron: 640 Napisz wydajny i prawid³owo zoptymalizowany kod (cid:129) Poznaj zasady programowania w asemblerze. (cid:129) Wybierz odpowiednie typy danych dla swoich aplikacji. (cid:129) Naucz siê stosowaæ w³aœciwe mechanizmy obliczeniowe. Wydajnoœæ to jedna z najwa¿niejszych cech aplikacji tworzonych przez profesjonalistów. Nale¿y j¹ uwzglêdniaæ od samego pocz¹tku prac nad aplikacj¹. Tymczasem jêzyki wysokiego poziomu i szybkie procesory sprawi³y, ¿e dziœ programiœci k³ad¹ niewielki nacisk na wydajnoœæ. Jednak Ÿle dobrane typy danych i niew³aœciwie u¿yte instrukcje jêzyka wysokiego poziomu mog¹ spowodowaæ, ¿e kod maszynowy powsta³y w wyniku kompilacji nie bêdzie dzia³aæ odpowiednio szybko. Utworzenie optymalnego i wydajnego programu mo¿e znacznie u³atwiæ wiedza o tym, jak kod wysokiego poziomu zostanie przekszta³cony w kod maszynowy. W ksi¹¿ce „Profesjonalne programowanie. Czêœæ 2. Myœl niskopoziomowo, pisz wysokopoziomowo” znajdziesz wyczerpuj¹ce informacje dotycz¹ce wyboru typów danych i maksymalizowania wydajnoœci aplikacji. Nauczysz siê dobieraæ odpowiednie instrukcje jêzyka wysokiego poziomu tak, aby kompilatory optymalizuj¹ce mog³y na ich podstawie generowaæ wydajny kod maszynowy. Poznasz tak¿e elementy asemblera procesorów 80x86 i PowerPC w zakresie niezbêdnym do czytania ze zrozumieniem kodu generowanego przez kompilator. (cid:129) Asembler procesorów 80x86 i PowerPC (cid:129) Przebieg procesu kompilacji (cid:129) Formaty plików wykonywalnych (cid:129) Analiza wyników kompilacji (cid:129) Organizacja pamiêci w trakcie dzia³ania programu (cid:129) Sposoby przechowywania ró¿nych typów danych w pamiêci (cid:129) Optymalizacja wyra¿eñ arytmetycznych (cid:129) Struktury steruj¹ce, funkcje i procedury Poznaj sposób dzia³ania kompilatorów i popraw wydajnoœæ swoich aplikacji Podziękowania ................................................................................. 11 Wstęp .............................................................................................. 13 Rozdział 1. Myśl niskopoziomowo, koduj wysokopoziomowo ................................ 17 1.1. Nieporozumienia dotyczące jakości kompilatorów ...............................................18 1.2. Dlaczego nadal warto uczyć się asemblera? ..........................................................18 1.3. Czemu znajomość asemblera nie jest absolutnie niezbędna? .................................19 1.4. Myśl niskopoziomowo ...........................................................................................19 1.4.1. Kompilatory są tylko tak dobre, jak dobry kod do interpretacji otrzymują ...................................................20 1.4.2. Pomóżmy kompilatorowi generować lepszy kod maszynowy ...................20 1.4.3. Jak myśleć o asemblerze, pisząc programy w językach wysokiego poziomu? ...............................................................21 1.5. Pisanie kodu wysokopoziomowego .......................................................................23 1.6. Założenia ................................................................................................................23 1.7. Niezależność od konkretnego języka .....................................................................24 1.8. Cechy kodu doskonałego ........................................................................................24 1.9. Wymagane środowisko ..........................................................................................25 1.10. Dodatkowe informacje ...........................................................................................26 Rozdział 2. A może warto poznać asemblera? ..................................................... 27 2.1. Kłody rzucane pod nogi uczącym się asemblera ....................................................27 2.2. Tom drugi Profesjonalnego programowania spieszy z odsieczą ............................28 2.3. Wysokopoziomowe asemblery przychodzą z pomocą ...........................................29 2.4. Asembler wysokopoziomowy (HLA) ....................................................................30 2.5. Myśl na wysokim poziomie, pisz na niskim ..........................................................31 2.6. Paradygmat programowania w asemblerze (myślenie na niskim poziomie) .........32 2.7. Asembler. Sztuka programowania i inne materiały ...............................................34 Rozdział 3. Asembler 80x86 dla zwykłego programisty ........................................ 37 3.1. Dobrze poznać jakiś asembler, ale jeszcze lepiej poznać ich kilka ........................38 3.2. Składnia asemblera 80x86 ......................................................................................38 3.3. Podstawy architektury 80x86 .................................................................................39 3.3.1. Rejestry .......................................................................................................39 3.3.2. Rejestry ogólnego przeznaczenia ...............................................................40 3.3.3. Rejestr EFLAGS .........................................................................................41 3.4. Literały stałych .......................................................................................................42 3.4.1. Literały binarne ..........................................................................................42 3.4.2. Literały dziesiętne ......................................................................................42 D:Roboczy!!!!MA~1PROFES~1!!spis.doc 3 4 Profesjonalne programowanie. Część 2. Myśl niskopoziomowo, pisz wysokopoziomowo 3.4.3. Literały szesnastkowe .................................................................................43 3.4.4. Literały znakowe i łańcuchowe ..................................................................44 3.4.5. Liczbowe literały zmiennoprzecinkowe .....................................................45 3.5. Stałe symboliczne w asemblerach ..........................................................................45 3.5.1. Stałe symboliczne w HLA ..........................................................................46 3.5.2. Stałe symboliczne w Gas ............................................................................46 3.5.3. Stałe symboliczne w MASM i TASM .......................................................46 3.6. Tryby adresowania 80x86 ......................................................................................47 3.6.1. Tryby adresowania rejestrów 80x86 ..........................................................47 3.6.2. Bezpośrednie podawanie wartości .............................................................48 3.6.3. Tryb adresowania z przesunięciem ............................................................49 3.6.4. Tryb adresowania pośredniego przez rejestr ..............................................50 3.6.5. Indeksowany tryb adresowania ..................................................................51 3.6.6. Skalowane tryby adresowania z indeksowaniem .......................................53 3.7. Deklarowanie danych w językach asemblerowych ................................................55 3.7.1. Deklarowanie danych w HLA ....................................................................55 3.7.2. Deklarowanie danych w MASM i TASM ..................................................56 3.7.3. Deklarowanie danych w Gas ......................................................................57 3.7.4. Dostęp do zmiennych bajtowych ................................................................57 3.8. Określanie wielkości operandów w asemblerze .....................................................59 3.8.1. Wymuszanie typów w HLA .......................................................................60 3.8.2. Wymuszanie typu w MASM i TASM ........................................................60 3.8.3. Wymuszanie typu w Gas ............................................................................61 3.9. Minimalny zestaw instrukcji 80x86 .......................................................................61 3.10. Dodatkowe informacje ...........................................................................................61 Rozdział 4. Asembler PowerPC dla zwykłego programisty .................................... 63 4.1. Dobrze poznać jakiś asembler, ale jeszcze lepiej poznać ich kilka ........................64 4.2. Składnia asemblera .................................................................................................64 4.3. Podstawy architektury PowerPC ............................................................................64 4.3.1. Rejestry ogólnego przeznaczenia ...............................................................65 4.3.2. Zmiennoprzecinkowe rejestry ogólnego przeznaczenia .............................65 4.3.3. Rejestry ogólnego przeznaczenia dostępne w trybie użytkownika ............65 4.4. Literały stałych .......................................................................................................68 4.4.1. Literały binarne ..........................................................................................68 4.4.2. Literały dziesiętne ......................................................................................69 4.4.3. Literały szesnastkowe .................................................................................69 4.4.4. Literały znakowe i łańcuchowe ..................................................................69 4.4.5. Literały zmiennoprzecinkowe ....................................................................69 4.5. Stałe symboliczne w asemblerze ............................................................................70 4.6. Tryby adresowania PowerPC .................................................................................70 4.6.1. Tryby adresowania rejestrów PowerPC .....................................................70 4.6.2. Bezpośrednie podawanie wartości .............................................................70 4.6.3. Tryby adresowania pamięci PowerPC ........................................................71 4.7. Deklarowanie danych w językach asemblerowych ................................................72 4.8. Określanie wielkości operandów w asemblerze .....................................................74 4.9. Minimalny zestaw instrukcji ..................................................................................75 4.10. Dodatkowe informacje ...........................................................................................75 Rozdział 5. Narzędzia do analizy wyników kompilacji ........................................... 77 5.1. Typy plików używanych w językach programowania ...........................................78 5.2. Pliki z kodem źródłowym .......................................................................................78 5.2.1. Pliki źródłowe podzielone na elementy ......................................................78 5.2.2. Specjalne formaty kodu źródłowego ..........................................................79 4 D:Roboczy!!!!MA~1PROFES~1!!spis.doc Spis treści 5 5.3. Rodzaje procesorów języków komputerowych ......................................................80 5.3.1. Czyste interpretery ......................................................................................80 5.3.2. Interpretery .................................................................................................80 5.3.3. Kompilatory ................................................................................................80 5.3.4. Kompilatory przyrostowe ...........................................................................81 5.4. Proces translacji ......................................................................................................82 5.4.1. Analiza leksykalna i tokeny ........................................................................84 5.4.2. Parsowanie (analiza składniowa) ...............................................................85 5.4.3. Generowanie kodu pośredniego .................................................................86 5.4.4. Optymalizacja .............................................................................................87 5.4.5. Porównanie optymalizacji różnych kompilatorów .....................................97 5.4.6. Generowanie kodu natywnego ...................................................................97 5.5. Wyniki kompilacji ..................................................................................................97 5.5.1. Generowanie przez kompilator kodu źródłowego ......................................98 5.5.2. Generowanie przez kompilator kodu asemblera ..........................................99 5.5.3. Generowanie przez kompilator kodu pośredniego ...................................100 5.5.4. Generowanie przez kompilator plików wykonywalnych .........................101 5.6. Formaty plików z kodem pośrednim .....................................................................101 5.6.1. Nagłówek pliku COFF .............................................................................102 5.6.2. Nagłówek opcjonalny COFF ....................................................................104 5.6.3. Nagłówki sekcji COFF .............................................................................107 5.6.4. Sekcje COFF ............................................................................................109 5.6.5. Sekcja relokacji ........................................................................................109 5.6.6. Informacje o symbolach i dla programu uruchomieniowego ...................110 5.6.7. Więcej o formatach plików z kodem pośrednim ......................................110 5.7. Formaty plików wykonywalnych .........................................................................110 5.7.1. Strony, segmenty i wielkość pliku ............................................................111 5.7.2. Fragmentacja wewnętrzna ........................................................................113 5.7.3. Po co zatem w ogóle oszczędzać miejsce? ...............................................113 5.8. Wyrównanie danych i kodu w pliku z kodem pośrednim ....................................115 5.8.1. Dobór wielkości wyrównania sekcji ........................................................116 5.8.2. Łączenie sekcji .........................................................................................117 5.8.3. Sterowanie wyrównaniem sekcji ..............................................................117 5.8.4. Wyrównanie sekcji a moduły biblioteczne ...............................................118 5.9. Konsolidatory i ich wpływ na kod .......................................................................125 5.10. Dodatkowe informacje .........................................................................................128 Rozdział 6. Narzędzia do analizy wyników kompilacji ......................................... 129 6.1. Tytułem wstępu ....................................................................................................130 6.2. Nakazywanie kompilatorowi generowania kodu asemblerowego .......................131 6.2.1. Asembler z kompilatorów GNU i Borlanda .............................................131 6.2.2. Kod asemblerowy z Visual C++ ..............................................................132 6.2.3. Przykładowy kod asemblerowy ................................................................132 6.2.4. Analiza asemblerowych wyników kompilacji ..........................................141 6.3. Analiza wyników kompilacji za pomocą narzędzi do kodu pośredniego ............142 6.3.1. Narzędzie dumpbin.exe Microsoftu .........................................................142 6.3.2. Program FSF/GNU objdump.exe .............................................................154 6.4. Użycie deasemblerów do analizy wyników kompilacji .......................................158 6.5. Użycie programu uruchomieniowego do analizy wyników kompilacji ...............161 6.5.1. Użycie programu uruchomieniowego z IDE ............................................161 6.5.2. Użycie samodzielnego programu uruchomieniowego .............................162 6.6. Porównywanie wyników dwóch kompilacji ........................................................164 6.6.1. Porównywanie wersji za pomocą narzędzia diff ......................................164 6.6.2. Porównywanie ręczne ...............................................................................173 6.7. Dodatkowe informacje .........................................................................................174 D:Roboczy!!!!MA~1PROFES~1!!spis.doc 5 6 Profesjonalne programowanie. Część 2. Myśl niskopoziomowo, pisz wysokopoziomowo Rozdział 7. Stałe a języki wysokiego poziomu ................................................... 175 7.1. Literały stałych a wydajność programu ................................................................176 7.2. Literały stałych a stałe deklarowane ....................................................................178 7.3. Wyrażenia stałe ....................................................................................................179 7.4. Stałe deklarowane a obiekty w pamięci tylko do odczytu ...................................181 7.5. Typy wyliczeniowe ..............................................................................................182 7.6. Stałe logiczne .......................................................................................................184 7.7. Stałe zmiennoprzecinkowe ...................................................................................186 7.8. Stałe łańcuchowe ..................................................................................................191 7.9. Stałe typów złożonych ..........................................................................................195 7.10. Dodatkowe informacje .........................................................................................196 Rozdział 8. Zmienne w językach wysokiego poziomu ......................................... 197 8.1. Organizacja pamięci w trakcie działania programu .............................................197 8.1.1. Sekcje kodu, stałych i danych tylko do odczytu ...........................................198 8.1.2. Sekcja zmiennych statycznych .................................................................200 8.1.3. Sekcja BSS ...............................................................................................201 8.1.4. Sekcja stosu ..............................................................................................202 8.1.5. Sekcja sterty i dynamiczna alokacja pamięci ...........................................203 8.2. Czym jest zmienna? ..............................................................................................204 8.2.1. Atrybuty ....................................................................................................204 8.2.2. Wiązanie ...................................................................................................204 8.2.3. Obiekty statyczne .....................................................................................204 8.2.4. Obiekty dynamiczne .................................................................................205 8.2.5. Zakres .......................................................................................................205 8.2.6. Czas życia .................................................................................................205 8.2.7. Czym zatem jest zmienna? .......................................................................206 8.3. Zmienne w pamięci ..............................................................................................206 8.3.1. Wiązanie statyczne i statyczne zmienne ...................................................206 8.3.2. Wiązanie pseudostatyczne i zmienne automatyczne ................................210 8.3.3. Wiązanie dynamiczne i zmienne dynamiczne ..........................................213 8.4. Typowe elementarne typy danych ........................................................................217 8.4.1. Zmienne całkowitoliczbowe .....................................................................217 8.4.2. Zmienne zmiennoprzecinkowe, czyli rzeczywiste ...................................220 8.4.3. Zmienne znakowe .....................................................................................221 8.4.4. Zmienne logiczne .....................................................................................222 8.5. Adresy zmiennych a języki wysokiego poziomu .................................................222 8.5.1. Alokacja pamięci na zmienne globalne i statyczne ..................................223 8.5.2. Użycie zmiennych automatycznych w celu zmniejszenia przesunięć .....224 8.5.3. Alokacja pamięci na zmienne pośrednie ..................................................230 8.5.4. Alokacja pamięci na zmienne dynamiczne i wskaźniki ...........................231 8.5.5. Użycie rekordów (struktur) do zmniejszenia przesunięć .........................233 8.5.6. Zmienne rejestrowe ..................................................................................235 8.6. Wyrównanie zmiennych w pamięci .....................................................................236 8.6.1. Rekordy i wyrównanie .............................................................................241 8.7. Dodatkowe informacje .........................................................................................246 Rozdział 9. Tablicowe typy danych ................................................................... 249 9.1. Czym jest tablica? ................................................................................................249 9.1.1. Deklarowanie tablic ..................................................................................250 9.1.2. Zapis tablic w pamięci ..............................................................................254 9.1.3. Dostęp do elementów tablicy ...................................................................257 9.1.4. Dopełnianie a kodowanie .........................................................................259 9.1.5. Tablice wielowymiarowe .........................................................................262 9.1.6. Tablice dynamiczne a tablice statyczne ...................................................275 9.2. Dodatkowe informacje .........................................................................................284 6 D:Roboczy!!!!MA~1PROFES~1!!spis.doc Spis treści 7 Rozdział 10. Łańcuchowe typy danych .............................................................. 285 10.1. Formaty łańcuchów znakowych .............................................................................286 10.1.1. Łańcuchy zakończone zerem ....................................................................286 10.1.2. Łańcuchy poprzedzone długością .............................................................302 10.1.3. Łańcuchy 7-bitowe ...................................................................................304 10.1.4. Łańcuchy HLA .........................................................................................305 10.1.5. Łańcuchy oparte na deskryptorach ...........................................................308 10.2. Łańcuchy statyczne, pseudodynamiczne i dynamiczne .......................................309 10.2.1. Łańcuchy statyczne ..................................................................................309 10.2.2. Łańcuchy pseudodynamiczne ...................................................................310 10.2.3. Łańcuchy dynamiczne ..............................................................................310 10.3. Zliczanie odwołań do łańcuchów .........................................................................311 10.4. Łańcuchy w Delphi i Kyliksie ..............................................................................311 10.5. Korzystanie z łańcuchów w językach wysokiego poziomu .................................312 10.6. Dane znakowe w łańcuchach ...............................................................................314 10.7. Dodatkowe informacje .........................................................................................315 Rozdział 11. Wskaźnikowe typy danych ............................................................ 317 11.1. Definiowanie i odkrywanie tajemnic wskaźników ..............................................318 11.2. Implementacje wskaźników w językach wysokopoziomowych ..........................319 11.3. Wskaźniki i dynamiczny przydział pamięci .........................................................322 11.4. Operacje na wskaźnikach i arytmetyka wskaźników ...........................................323 11.4.1. Dodawanie liczby całkowitej do wskaźnika .............................................324 11.4.2. Odejmowanie liczby całkowitej od wskaźnika ..........................................326 11.4.3. Odejmowanie wskaźnika od wskaźnika ...................................................327 11.4.4. Porównywanie wskaźników .....................................................................328 11.4.5. Stosowanie logicznych operatorów AND i OR dla wskaźników .............330 11.4.6. Pozostałe operatory wskaźnikowe ............................................................331 11.5. Prosty przykład alokatora pamięci .........................................................................333 11.6. Odzyskiwanie pamięci .........................................................................................336 11.7. Przydział pamięci na poziomie systemu operacyjnego ........................................337 11.8. Dodatkowa złożoność pamięciowa menedżera sterty ..........................................338 11.9. Typowe problemy związane ze wskaźnikami ......................................................341 11.9.1. Używanie wskaźnika niezainicjalizowanego ...........................................341 11.9.2. Używanie wskaźnika zawierającego nieprawidłową wartość ..................342 11.9.3. Korzystanie z bloku pamięci już po jej zwolnieniu ..................................343 11.9.4. Zaniedbywanie zwalniania niepotrzebnej pamięci ...................................344 11.9.5. Uzyskiwanie dostępu do danych za pośrednictwem danych błędnego typu .................................................345 11.10. Dodatkowe informacje .......................................................................................346 Rozdział 12. Rekordy, unie i klasowe typy danych ............................................. 347 12.1. Rekordy ................................................................................................................348 12.1.1. Deklaracje rekordów w różnych językach programowania .....................349 12.1.2. Tworzenie egzemplarza rekordu ..............................................................350 12.1.3. Inicjalizacja danych rekordu w czasie kompilacji ....................................357 12.1.4. Pamięciowe reprezentacje rekordów ........................................................361 12.1.5. Podnoszenie efektywności pamięciowej za pomocą rekordów ................364 12.1.6. Dynamiczne typy rekordowe i bazy danych ............................................366 12.2. Unie wyróżnikowe ...............................................................................................367 12.3. Deklaracje unii w różnych językach programowania ..........................................368 12.3.1. Deklaracje unii w języku C/C++ ..............................................................368 12.3.2. Deklaracje unii w języku Pascal (Delphi, Kylix) .....................................368 12.3.3. Deklaracje unii w języku HLA .................................................................369 D:Roboczy!!!!MA~1PROFES~1!!spis.doc 7 8 Profesjonalne programowanie. Część 2. Myśl niskopoziomowo, pisz wysokopoziomowo 12.4. Pamięciowa reprezentacja unii .............................................................................370 12.5. Pozostałe zastosowania unii .................................................................................371 12.6. Typy wariantowe ..................................................................................................372 12.7. Przestrzenie nazw .................................................................................................377 12.8. Klasy i obiekty ......................................................................................................379 12.8.1. Klasy kontra obiekty .................................................................................380 12.8.2. Prosta deklaracja klasy w języku C++ .....................................................380 12.8.3. Tabele metod wirtualnych ........................................................................381 12.8.4. Współdzielenie tabel metod wirtualnych .................................................385 12.8.5. Dziedziczenie w klasach ...........................................................................386 12.8.6. Polimorfizm w klasach .............................................................................389 12.8.7. Klasy, obiekty i problem wydajności .......................................................390 12.9. Dodatkowe informacje .........................................................................................391 Rozdział 13. Wyrażenia arytmetyczne i logiczne ................................................ 393 13.1. Wyrażenia arytmetyczne w kontekście architektury komputera ..........................394 13.1.1. Maszyny stosowe .....................................................................................394 13.1.2. Maszyny akumulatorowe ..........................................................................399 13.1.3. Maszyny rejestrowe ..................................................................................401 13.1.4. Typowe formy zapisu wyrażeń arytmetycznych ......................................403 13.1.5. Architektury trójadresowe ........................................................................403 13.1.6. Architektury dwuadresowe .......................................................................404 13.1.7. Różnice architekturalne w kontekście Twojego kodu ..............................404 13.1.8. Obsługa wyrażeń złożonych .....................................................................405 13.2. Optymalizacja wyrażeń arytmetycznych ..............................................................406 13.2.1. Składanie stałych ......................................................................................407 13.2.2. Propagacja stałych ....................................................................................408 13.2.3. Eliminacja martwego kodu .......................................................................409 13.2.4. Eliminacja powtarzających się podwyrażeń .............................................411 13.2.5. Redukcja złożoności wyrażeń ..................................................................415 13.2.6. Indukcja ....................................................................................................420 13.2.7. Niezmienne wyrażenia w pętlach .............................................................422 13.2.8. Mechanizmy optymalizujące i programiści ..............................................425 13.3. Skutki uboczne stosowania wyrażeń arytmetycznych .........................................427 13.4. Skutki uboczne zawierania — punkty sekwencji .................................................432 13.5. Eliminowanie problemów wynikających z występowania skutków ubocznych ...................................................................436 13.6. Wymuszanie określonego porządku przetwarzania kodu ....................................437 13.7. Skrócone wyznaczanie wartości wyrażeń arytmetycznych ..................................439 13.7.1. Skrócone wyznaczanie wartości wyrażeń logicznych ..............................440 13.7.2. Wymuszanie skróconego lub pełnego wyznaczania wartości wyrażeń logicznych ...................................................................443 13.7.3. Skrócone wyznaczanie wartości wyrażeń a kwestia wydajności .............444 13.8. Względne koszty operacji arytmetycznych ..........................................................449 13.9. Dodatkowe informacje .........................................................................................450 Rozdział 14. Struktury sterujące i decyzje programowe ..................................... 453 14.1. Struktury sterujące są wolniejsze od wyrażeń arytmetycznych! ..........................454 14.2. Wprowadzenie do niskopoziomowych struktur sterujących ................................454 14.3. Rozkaz goto ..........................................................................................................458 14.4. Wyrażenia break, continue, next, return i inne ograniczone formy wyrażenia goto ............................................................462 8 D:Roboczy!!!!MA~1PROFES~1!!spis.doc Spis treści 9 14.5. Wyrażenie if .........................................................................................................463 14.5.1. Optymalizacja niektórych konstrukcji if-else ...........................................466 14.5.2. Wymuszanie pełnego wyznaczania wartości wyrażeń logicznych stosowanych w wyrażeniach if .................................................................469 14.5.3. Wymuszanie skróconego wyznaczania wartości wyrażeń logicznych stosowanych w wyrażeniach if .................................................................474 14.6. Wyrażenie switch (case) .......................................................................................480 14.6.1. Semantyka wyrażenia switch (case) .........................................................482 14.6.2. Tabele skoków kontra sekwencje porównań ............................................482 14.6.3. Pozostałe implementacje konstrukcji switch (case) .................................490 14.6.4. Kod maszynowy generowany przez kompilatory na podstawie wyrażeń switch ...................................................................501 14.7. Dodatkowe informacje .........................................................................................502 Rozdział 15. Iteracyjne struktury sterujące ....................................................... 505 15.1. Pętla while ............................................................................................................505 15.1.1. Wymuszanie pełnego wyznaczania wartości wyrażeń logicznych w pętli while .............................................................................................509 15.1.2. Wymuszanie skróconego wyznaczania wartości wyrażeń logicznych w pętli while .............................................................................................518 15.2. Pętla repeat..until (do..until lub do..while) ...........................................................521 15.2.1. Wymuszanie pełnego wyznaczania wartości wyrażeń logicznych w pętli repeat..until ...................................................................................524 15.2.2. Wymuszanie skróconego wyznaczania wartości wyrażeń logicznych w pętli repeat..until ...................................................................................527 15.3. Pętla forever..endfor .............................................................................................532 15.3.1. Wymuszanie pełnego przetwarzania wyrażenia logicznego wykorzystywanego w pętli forever ..........................................................535 15.3.2. Wymuszanie skróconego przetwarzania wyrażenia logicznego wykorzystywanego w pętli forever ..........................................................535 15.4. Pętla określona (pętla for) ....................................................................................535 15.5. Dodatkowe informacje .........................................................................................537 Rozdział 16. Funkcje i procedury ...................................................................... 539 16.1. Proste wywołania funkcji i procedur ....................................................................540 16.1.1. Składowanie adresu zwracanej wartości ..................................................543 16.1.2. Pozostałe źródła opóźnień ........................................................................547 16.2. Funkcje-liście i procedury-liście ..........................................................................548 16.3. Makra i funkcje wbudowane ................................................................................553 16.4. Przekazywanie parametrów do funkcji lub procedury .........................................559 16.5. Rekordy aktywacji i stos ......................................................................................566 16.5.1. Struktura rekordu aktywacji .....................................................................569 16.5.2. Przypisywanie przesunięć zmiennym lokalnym ......................................572 16.5.3. Wiązanie przesunięć z parametrami .........................................................575 16.5.4. Uzyskiwanie dostępu do parametrów i zmiennych lokalnych .................580 16.6. Mechanizmy przekazywania parametrów ............................................................589 16.6.1. Przekazywanie przez wartość ...................................................................590 16.6.2. Przekazywanie przez referencję ...............................................................590 16.7. Wartości zwracane przez funkcje .........................................................................592 16.8. Dodatkowe informacje .........................................................................................599 D:Roboczy!!!!MA~1PROFES~1!!spis.doc 9 10 Profesjonalne programowanie. Część 2. Myśl niskopoziomowo, pisz wysokopoziomowo Dodatek A Inżynieria oprogramowania .............................................................. 601 Dodatek B Krótkie zestawienie informacji o rodzinach procesorów 80x86 oraz PowerPC ................................................................................. 603 B.1. Różnice architekturalne pomiędzy technologiami RISC i CISC .........................604 B.1.1. Zakres zadań realizowanych przez pojedyncze rozkazy ..........................604 B.1.2. Rozmiar rozkazu .......................................................................................605 B.1.3. Częstotliwość taktowania zegara i współczynnik liczby cykli na rozkaz ...606 B.1.4. Dostęp do pamięci i tryby adresowania ....................................................607 B.1.5. Rejestry .....................................................................................................608 B.1.6. Operandy bezpośrednie (stałe) .................................................................608 B.1.7. Stosy .........................................................................................................609 B.2. Kompilatory i interfejs ABI .................................................................................609 B.3. Profesjonalne programowanie dla obu architektur ...............................................610 Dodatek C Dodatki internetowe ....................................................................... 613 Skorowidz ....................................................................................................... 615 10 D:Roboczy!!!!MA~1PROFES~1!!spis.doc Rozdział 2. Wprawdzie w tej książce uczymy Czytelników pisać lepszy kod bez uczenia asemble- ra, ale najlepsi programiści korzystający z języków wysokiego poziomu jednak asem- blera znają; właśnie dzięki temu mogą pisać kod doskonały. W publikacji podajemy 90 procent wiedzy niezbędnej do pisania doskonałego kodu wysokopoziomowego, ale pozostałe 10 procent wymaga właśnie zapoznania się z asemblerem. Wprawdzie na- uka programowania w asemblerze wykracza poza zakres niniejszej książki, ale tema- tów tych nie możemy pominąć, poza tym obowiązkiem autora jest wskazanie Czytel- nikom, gdzie szukać dalszych materiałów na ten temat. W rozdziale zajmiemy się następującymi tematami: t czemu nauka asemblera jest problemem, t asemblery wysokiego poziomu (HLA) i w czym ułatwiają one naukę asemblera, t jak użyć gotowych produktów, takich jak Microsoft Macro Assembler (MASM), Borland Turbo Assembler (TASM) i HLA, do ułatwienia nauki asemblera, t sposób myślenia programisty asemblera (czyli paradygmat programowania w asemblerze), t zasoby, które można wykorzystać do pogłębienia swojej wiedzy o asemblerze. 2.1. Kłody rzucane pod nogi uczącym się asemblera Gruntowne poznanie asemblera ma dwie zalety. Po pierwsze, można dokładnie zro- zumieć kod maszynowy generowany przez kompilator. Jeśli znamy asemblera, mamy wspomniane powyżej 100 procent wiedzy pozwalające nam pisać lepszy kod w językach wysokiego poziomu. Po drugie, zawsze możemy odwołać się do asemblera i zakodować D:Roboczy!!!!makiety poprawki druk pdfProfesjonalne_programowanie_Czesc_2R02-05.doc (09-08-06) 27 28 Profesjonalne programowanie. Część 2. Myśl niskopoziomowo, pisz wysokopoziomowo w nim te części programu, których nasz kompilator nie byłby w stanie zoptymalizować. Kiedy zatem wykorzystamy następne rozdziały do podszlifowania swoich umiejętności programowania wysokopoziomowego, rozsądnym następnym krokiem będzie naucze- nie się samego asemblera. Jednak z uczeniem się asemblera wiąże się pewna pułapka: dawniej nauka asemblera była długim, trudnym i frustrującym zadaniem. Paradygmat programowania w asem- blerze jest na tyle różny od programowania w językach wysokiego poziomu, że dla większości ludzi nauka asemblera wydaje się uczeniem się programowania od zera. Frustrujące jest, kiedy doskonale wiemy, jak coś zapisać w C/C++, Javie, Pascalu czy Visual Basicu, a nie potrafimy tego samego zapisać w asemblerze. Większość programistów, zamiast uczyć się całkiem nowych rzeczy, woli stosować swoją dotychczasową wiedzę. Niestety, tradycyjne metody nauki asemblera oznaczają konieczność porzucenia przyzwyczajeń z języków wysokiego poziomu. Nie jest to, rzecz jasna, najbardziej wydajna metoda nauki. Wobec tego konieczna była metoda, która pozwoliłaby poszerzyć zdobytą dotychczas wiedzę. 2.2. Tom drugi Profesjonalnego programowania spieszy z odsieczą Po przeczytaniu tej książki nauka asemblera stanie się znacznie łatwiejsza z trzech powodów: t Wiedząc, jak bardzo znajomość asemblera może pomóc w pisaniu kodu doskonałego, Czytelnik będzie bardziej zmotywowany do nauki. t W niniejszej książce umieszczono dwa krótkie wprowadzenia do asemblera (jedno na temat asemblera 80x86, drugie na temat asemblera PowerPC), więc nawet osoby, które nie zetknęły się dotąd z asemblerem, poznają przynajmniej podstawy tego języka. t Kiedy Czytelnik będzie wiedział, jak kompilator zamienia typowe instrukcje sterujące i struktury danych na kod maszynowy, automatycznie opanuje jedno z najtrudniejszych zagadnień przy nauce asemblera: jak zrobić w asemblerze to, co tak prosto robi się w językach wysokiego poziomu. Niniejsza książka z nikogo nie zrobi asemblerowego eksperta, ale liczne przykłady pokazujące translację kodu wysokiego poziomu na kod maszynowy pozwolą zapo- znać się z podstawowymi technikami programowania w asemblerze. Czas na naukę asemblera przyjdzie po przeczytaniu tego tomu. Oczywiście książka ta będzie łatwiejsza do zrozumienia dla osób znających już asem- blera. Z drugiej strony, poznanie asemblera będzie łatwiejsze po przeczytaniu tej książki. Jako że nauka asemblera prawdopodobnie jest bardziej czasochłonna od przeczytania tej pozycji, lepiej zacząć właśnie od czytania. 28 (09-08-06) D:Roboczy!!!!makiety poprawki druk pdfProfesjonalne_programowanie_Czesc_2R02-05.doc Rozdział 2. ¨ A może warto poznać asemblera? 29 2.3. Wysokopoziomowe asemblery przychodzą z pomocą W 1995 roku autor dyskutował z dziekanem wydziału informatyki UC Riverside, na- rzekając na to, ile czasu zajmuje studentom nauka asemblera i ilu rzeczy muszą się oni przy tej okazji uczyć na nowo. W toku dyskusji oczywistym się stało, że proble- mem nie jest asembler jako taki, ale pewne aspekty składniowe konkretnych asemble- rów, takich jak Microsoft Macro Assembler (MASM). Nauka asemblera to coś znacznie więcej niż nauka kilku instrukcji maszynowych: trzeba też nauczyć się zestawiać te instrukcje w konkretne programy. I to właśnie jest w nauce asemblera najtrudniejsze. Kolejny problem polega na tym, że w czystym asemblerze nie można po prostu wy- brać kilku instrukcji, aby poprawić wydajność programu. Napisanie choćby najprost- szego programu wymaga dużej wiedzy i znajomości kilkudziesięciu instrukcji maszy- nowych. Kiedy dodamy do tego znajomość budowy komputera, okazuje się, że trzeba przynajmniej kilku tygodni nauki, aby w asemblerze cokolwiek sensownego napisać. Ważną cechą asemblera MASM z roku 1995 była możliwość użycia instrukcji po- dobnych do instrukcji wysokopoziomowych, jak .if, .while i tak dalej. Wprawdzie nie są to instrukcje maszynowe, ale pozwalają one studentom korzystać ze znajomych konstrukcji, a nauką ich niskopoziomowych odpowiedników można zająć się później. Dzięki temu można skupić uwagę studentów na wybranych aspektach asemblera, bez konieczności uczenia od razu bardzo obszernego materiału. Dzięki temu możliwe jest stosunkowo szybkie rozpoczęcie pisania kodu, a w konsekwencji w ciągu kursu moż- na zdobyć większą wiedzę. Asembler udostępniający instrukcje sterujące podobne do instrukcji wysokopoziomo- wych nazywany jest asemblerem wysokiego poziomu. MASM Microsoftu (wersja 6.0 i nowsze) oraz TASM Borlanda (wersja 5.0 i nowsze) są dobrymi przykładami takie- go podejścia. Teoretycznie, mając odpowiedni podręcznik o programowaniu w takich wysokopoziomowych asemblerach, studenci mogliby pisać proste programy w ciągu pierwszego tygodnia kursu. Jedyny problem związany z asemblerami takimi jak MASM czy TASM polega na tym, że dostępnych jest stosunkowo niewiele wysokopoziomowych instrukcji sterują- cych i struktur danych. Niemalże wszystko inne jest dla programistów wysokiego po- ziomu obce. Na przykład deklarowanie danych w MASM i TASM wygląda całkiem inaczej niż ich deklarowanie w językach wysokiego poziomu. Początkujący progra- miści asemblera nadal muszą posiąść od razu dość dużo wiedzy, mimo istnienia wy- sokopoziomowych struktur sterujących. D:Roboczy!!!!makiety poprawki druk pdfProfesjonalne_programowanie_Czesc_2R02-05.doc (09-08-06) 29 30 Profesjonalne programowanie. Część 2. Myśl niskopoziomowo, pisz wysokopoziomowo 2.4. Asembler wysokopoziomowy (HLA) Krótko po wspomnianej wcześniej dyskusji z dziekanem autor stwierdził, że właściwie nie ma przeciwwskazań, aby w asemblerze zastosować pewne elementy składniowe wyż- szego poziomu bez zmiany asemblerowej semantyki. Weźmy na przykład pod uwagę następujące instrukcje C/C++ czy Pascala, w których deklaruje się zmienną tablicową: int intVar[8]; // C/C++ var intVar: array[0..7] of integer; (* Pascal *) Oto deklaracja takiego samego obiektu w asemblerze MASM: intVar sdword 8 dup (?) ; MASM Deklaracje C/C++ i Pascala różnią się między sobą, ale deklaracja asemblerowa jest całkowicie odmienna. Programista C/C++ zapewne będzie w stanie zrozumieć dekla- rację pascalową, nawet jeśli Pascala nie zna. To samo można powiedzieć o programi- ście pascalowym. Jednak prawdopodobnie żaden z nich nie będzie w stanie zoriento- wać się, o co chodzi w deklaracji asemblerowej. To tylko jeden przykład problemów, przed jakimi stają programiści używający języków wysokiego poziomu chcący na- uczyć się asemblera. Najbardziej irytujące w tym wszystkim jest to, że tak naprawdę nie ma powodu, dla którego deklaracje asemblerowe musiałyby się aż tak bardzo różnić od typowych de- klaracji wysokiego poziomu. W ostatecznie uzyskiwanym pliku wykonywalnym to, jakiej składni użyto, nie będzie miało już żadnego znaczenia. Skoro tak, to czemu nie zaadaptować do asemblera pewnych elementów składni języków wysokopoziomo- wych, aby ułatwić naukę nowym programistom? Właśnie o tym autor dyskutował w 1996 roku ze swoim dziekanem. I te przemyślenia stały się impulsem do stworze- nia nowego asemblera, dedykowanego przede wszystkim dla osób znających już jakiś język programowania wysokiego poziomu: HLA, czyli High-Level Assembler, asem- blera wysokopoziomowego. W HLA pokazana powyżej deklaracja tablicy wygląda następująco: var intVar:int32[8]; // HLA Wprawdzie składnia ta jest nieco inna niż w przypadku C/C++ i Pascala (właściwie jest mieszanką tych ostatnich), ale większość programistów nieznających jeszcze asemblera domyśli się znaczenia pokazanej instrukcji. Podstawowym założeniem związanym z tworzeniem HLA było zbudowanie takiego środowiska programowania w asemblerze, które byłoby znajome dla programistów znających języki proceduralne, i to bez rezygnowania z możliwości pisania prawdzi- wych programów asemblerowych. Te elementy języka, które nie mają nic wspólnego z instrukcjami maszynowymi, wykorzystują dobrze znaną składnię wysokopoziomo- wą, natomiast instrukcje maszynowe nadal odpowiadają instrukcjom maszynowym procesorów 80x86 jeden do jednego. 30 (09-08-06) D:Roboczy!!!!makiety poprawki druk pdfProfesjonalne_programowanie_Czesc_2R02-05.doc Rozdział 2. ¨ A może warto poznać asemblera? 31 Dzięki upodobnieniu w miarę możliwości HLA do języków wysokiego poziomu, uczący się nie muszą poświęcać tyle czasu na zapoznanie się z całkowicie odmienną składnią. Zamiast tego mogą wykorzystać posiadane już umiejętności programistycz- ne, dzięki czemu nauka jest prostsza i szybsza. Jednak wygodna składnia deklaracji oraz kilka instrukcji sterujących podobnych do ich wysokopoziomowych odpowiedników to nie wszystko, co można zrobić w celu uła- twienia nauki programowania w asemblerze. Bardzo wiele osób narzeka, że w asem- blerach bardzo niewiele zrobiono, aby pomóc programiście: pisząc kod asemblerowy, co i rusz trzeba wyważać otwarte drzwi. Jeśli, na przykład, piszemy cokolwiek w asemblerze MASM czy TASM, zaraz się przekonamy, że środowisko to nie daje nam żadnych narzędzi do obsługi wejścia-wyjścia, choćby do wypisywania liczb cał- kowitych jako napisów na konsoli. Programista asemblerowy musi takie procedury stworzyć sam. Niestety, napisanie sensownych procedur obsługi wejścia-wyjścia wymaga dużych umiejętności programistycznych w asemblerze. Jedynym sposobem ich pozyskania jest pisanie kodu, a pisanie programów bez procedur wejścia-wyjścia jest trudne. Wobec tego kolejnym składnikiem dobrego środowiska do programowa- nia w asemblerze powinien być zestaw procedur do obsługi wejścia wyjścia, tak aby początkujący programiści mogli bezproblemowo wczytywać na przykład liczby cał- kowite z konsoli. Na pisanie tego typu procedur samodzielnie czas nadejdzie później, po zdobyciu niezbędnego doświadczenia. W HLA tego typu funkcjonalność jest do- stępna jako biblioteka standardowa HLA. Biblioteka ta jest zbiorem procedur i makr, które znakomicie ułatwiają pisanie złożonych aplikacji, gdyż wystarczy tylko odpo- wiednie procedury wywołać. Z uwagi na stale rosnącą popularność asemblera HLA oraz na to, że HLA jest dostępny za darmo, wraz z kodem źródłowym, że działa w systemach Windows i Linux, w tej książce kod asemblerowy umieszczany w przykładach jest zapisywany zgodnie ze składnią tego właśnie asemblera. 2.5. Myśl na wysokim poziomie, pisz na niskim HLA stworzono po to, aby początkujący programiści asemblerowi mogli pisać kod niskopoziomowy, myśląc w kategoriach języków wysokiego poziomu — czyli do- kładnie odwrotnie, niż uczymy tego w naszej książce. W końcu, oczywiście, każdy programista asemblera zacznie myśleć na niskim poziomie ogólności, ale przy pierw- szym zetknięciu z asemblerem możliwość pozostania na wysokim poziomie ogólności stanowi prawdziwe błogosławieństwo: można stosować techniki znane z innych języków. Wcześniej czy później uczący się rezygnuje z wysokopoziomowych struktur sterują- cych i zaczyna używać ich odpowiedników niskopoziomowych, jednak pierwszy etap nauki, z wykorzystaniem struktur wysokopoziomowych, pozwala przyswoić sobie in- ne pojęcia niskopoziomowe; nowe zagadnienia trzeba opanowywać stopniowo, a nie od razu, dzięki czemu nauka odbywa się szybciej. D:Roboczy!!!!makiety poprawki druk pdfProfesjonalne_programowanie_Czesc_2R02-05.doc (09-08-06) 31 32 Profesjonalne programowanie. Część 2. Myśl niskopoziomowo, pisz wysokopoziomowo Ostatecznie jednak celem nauki jest opanowanie paradygmatu programowania nisko- poziomowego. Oznacza to rozstanie się z wysokopoziomowymi strukturami sterują- cymi i pisanie czystego kodu niskiego poziomu. Właśnie to jest myślenie na niskim poziomie i pisanie na niskim poziomie. Jednak bardzo dobrze jest móc zacząć naukę programowania w asemblerze od myślenia na wysokim poziomie przy pisaniu na ni- skim poziomie. Jest to działanie podobne jak rzucanie palenia z wykorzystaniem pla- strów o różnej zawartości nikotyny: ilość nikotyny dostarczanej organizmowi stop- niowo się zmniejsza. Tak samo asembler wysokopoziomowy pozwala programiście stopniowo odzwyczajać się od schematów wysokopoziomowych. Rozwiązanie to w przy- padku nauki asemblera jest równie skuteczne jak skuteczne jest stopniowe odzwy- czajanie się od palenia. 2.6. Paradygmat programowania w asemblerze (myślenie na niskim poziomie) Programowanie w asemblerze znacząco różni się od programowania w typowych ję- zykach wysokiego poziomu. Dlatego właśnie dla wielu programistów uczenie się programowania w asemblerze jest tak trudne. Na szczęście dla autora tej książki, aby ze zrozumieniem czytać wyniki kompilacji, wystarczy rozumieć asemblera; nie trzeba umieć pisać w nim programów. Oznacza to, że nie musimy opanowywać całej sztuki programowania; samo zrozumienie programów asemblerowych pozwoli zrozumieć powody, dla których kompilator generuje takie, a nie inne sekwencje kodu. Za to opi- szemy, jak programiści asemblera (i kompilatory) „myślą”. Najważniejszym aspektem asemblerowego paradygmatu programowania1 jest to, że potrzebne działania trzeba rozbijać na bardzo drobne fragmenty, zrozumiałe dla ma- szyny. Procesor może w zasadzie wykonywać naraz tylko jedno, bardzo niewielkie zadanie (i dotyczy to nawet procesorów CISC). Wobec tego złożone działania, takie jak instrukcje znane z języków wysokiego poziomu, muszą być rozbijane na mniejsze fragmenty, które da się wykonywać bezpośrednio. Spójrzmy na poniższy przykład — instrukcję przypisania w Visual Basicu: profits = sales - costOfGoods - overhead - commissions Żaden procesor nie umożliwi wykonania całej takiej instrukcji VB w jednej instrukcji maszynowej. Całe to wyrażenie trzeba będzie rozbić na ciąg instrukcji maszynowych wyliczających poszczególne składniki całego przypisania. Na przykład wiele proceso- rów ma instrukcję odejmowania (subtract), która pozwala odejmować od zawartości rejestru jedną wartość. Instrukcja przypisania z naszego przykładu zawiera trzy odej- mowania, więc całe przypisanie musimy podzielić na przynajmniej trzy odrębne in- strukcje odejmowania. 1 Przez paradygmat rozumiemy model. Paradygmat programowania to model programowania. Wobec tego paradygmat programowania w asemblerze to opis, jak programuje się w asemblerze. 32 (09-08-06) D:Roboczy!!!!makiety poprawki druk pdfProfesjonalne_programowanie_Czesc_2R02-05.doc Rozdział 2. ¨ A może warto poznać asemblera? 33 Rodzina procesorów 80x86 zawiera całkiem elastyczną instrukcję odejmowania, sub. Instrukcja ta ma następujące postaci (składnia HLA): sub( stała, rejestr ); // rejestr = rejestr - stała sub( stała, pamięć ); // pamięć = pamięć - stała sub( rejestr1, rejestr2); // rejestr2 = rejestr2 - rejestr1 sub( pamięć, rejestr); // rejestr = rejestr - pamięć sub( rejestr, pamięć ); // pamięć = pamięć - rejestr Zakładając, że wszystkie identyfikatory z pierwotnego kodu Visual Basica to zmienne, możemy za pomocą instrukcji 80x86 sub i mov zapisać te same działania jako kod HLA: // Pobierz wartość sales do rejestru EAX: mov( sales, eax ); // Wylicz sales - costOfGoods (EAX := EAX - costOfGoods) sub( costOfGoods, eax ); // Wylicz (sales-costOfGoods) - overhead // (uwaga: EAX zawiera teraz sales-costOfGoods) sub( overhead, eax ); // Wylicz (sales-costOfGoods-overhead) - commissions // (uwaga: EAX zawiera sales-costOfGoods-overhead) sub( commissions, eax ); // Zapisz wynik (z EAX) w zmiennej profits: mov( eax, profits ); Istotne jest tutaj to, że pojedyncza instrukcja Visual Basica została podzielona na pięć różnych instrukcji HLA, z których każda wykonuje niewielki fragment obliczeń. Cała tajemnica paradygmatu programowania w asemblerze polega na umiejętności rozbi- jania złożonych działań na proste ciągi instrukcji maszynowych. Zajmiemy się tym ponownie w rozdziale 13. Instrukcje sterujące języków wysokiego poziomu to kolejna dziedzina, gdzie złożone działania są rozbijane na ciągi prostszych instrukcji. Weźmy na przykład następującą pascalową instrukcję if: if( i = j ) then begin writeln( i jest równe j ); end; W zestawie instrukcji maszynowych obsługiwanych przez procesory nie ma instrukcji if. Zamiast tego porównuje się dwie wartości, ustawiając flagi warunków, a następnie wykorzystuje się ustawienia tych flag w instrukcjach skoków warunkowych. Typowym sposobem przekształcenia powyższej instrukcji if na asemblera jest zbadanie warun- ku przeciwnego (czyli i j), a następnie przeskoczenie instrukcji, które wykonywane D:Roboczy!!!!makiety poprawki druk pdfProfesjonalne_programowanie_Czesc_2R02-05.doc (09-08-06) 33 34 Profesjonalne programowanie. Część 2. Myśl niskopoziomowo, pisz wysokopoziomowo byłyby w przypadku spełnienia pierwotnego warunku, i = j. Oto przykład translacji powyższej instrukcji Pascala na kod HLA (instrukcje czysto asemblerowe, czyli bez konstrukcji będących imitacjami konstrukcji wysokopoziomowych): mov( i, eax ); // Pobieraj wartości i cmp( eax, j ); // Porównuj z wartościami j jne skipIfBody; // Pomiń treść instrukcji if - o ile i j kod pokazujący napis skipIfBody: W miarę jak wyrażenia używane w strukturach sterujących wysokiego poziomu kom- plikują się, liczba odpowiadających im instrukcji maszynowych także się zwiększa, ale sama zasada się nie zmienia. Potem (w rozdziałach 14. i 15.) zajmiemy się trans- lacją wysokopoziomowych instrukcji sterujących na asemblera. Przekazywanie parametrów do procedury czy funkcji, odczyt tych parametrów oraz dostęp do innych danych lokalnych w ramach tych procedur i funkcji — to kolejne przykłady operacji, które w asemblerze jest znacznie trudniej wykonać niż w typo- wych językach wysokiego poziomu. W tej chwili nie mamy dostatecznej wiedzy, aby pokazać tutaj jakiś przykład (zresztą tworzenie prostych przykładów też nie ma więk- szego sensu), ale zagadnienie to omówimy dalej, w rozdziale 16. Wniosek z powyższych dywagacji pozostaje niezmienny: kiedy zamieniamy jakiś al- gorytm zapisany w języku wysokiego poziomu, musimy podzielić dany problem na znacznie mniejsze fragmenty, dające się zakodować w asemblerze. Jak wspomnieli- śmy wcześniej, nasi Czytelnicy mają znacznie łatwiejsze zadanie niż zwykli progra- miści asemblerowi — nie muszą się zastanawiać, jakiej instrukcji maszynowej należy użyć w danej chwili, gdyż to kompilator (albo programista asemblera) tworzy kod, na którym my będziemy pracować. Wystarczy nam znalezienie powiązań między kodem wysokopoziomowym a kodem asemblera. A wiedzę do tego potrzebną będziemy zdobywali w dalszej części niniejszej książki. 2.7. Asembler. Sztuka programowania i inne materiały Wprawdzie HLA jest doskonałym narzędziem do nauki asemblera, ale jest to narzę- dzie jeszcze niewystarczające. Aby nauczyć się asemblera na przykładzie HLA, trze- ba dysponować dodatkowym zestawem materiałów edukacyjnych. Na szczęście mate- riały takie istnieją — wynika to z prostego faktu, że HLA stworzono właśnie jako narzędzie do wykorzystania owych materiałów, a nie odwrotnie. Podstawowy zasób, z którego można korzystać, ucząc się asemblera na HLA, jest książka Asembler. Sztu- ka programowania (Helion, 2004). Pozycja ta była pisana z myślą o stopniowej na- uce, dokładniej takiej, o jakiej mowa jest w tym rozdziale. Przyjęte założenia spraw- dziły się, co mogą poświadczyć tysiące studentów i zwykłych czytelników. Każdy, kto zna jakiś język wysokiego poziomu i chciałby opanować asemblera, powinien na tę książkę zwrócić uwagę. 34 (09-08-06) D:Roboczy!!!!makiety poprawki druk pdfProfesjonalne_programowanie_Czesc_2R02-05.doc Rozdział 2. ¨ A może warto poznać asemblera? 35 Oczywiście Asembler. Sztuka programowania to nie jedyna pozycja na temat progra- mowania w asemblerze. Assembly Language Step-by-Step Jeffa Duntemanna (Wiley, 2000) to książka przeznaczona dla osób, które naukę programowania zaczynają wła- śnie od asemblera (czyli dla osób niemających praktyki w językach programowania wysokiego poziomu). Wprawdzie Czytelnicy serii Profesjonalne programowanie nie należą do tej kategorii, ale dla niektórych takie właśnie podejście może być skutecz- niejszą metodą nauki asemblera. Programming from the Ground Up Jonathona Barletta (Bartlett Publishing, 2004) jest podręcznikiem programowania w asemblerze opartym na implementacji GNU Gas.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Profesjonalne programowanie. Część 2. Myśl niskopoziomowo, pisz wysokopoziomowo
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: