Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00359 010795 22975100 na godz. na dobę w sumie
Profesjonalne zarządzanie barwą. Wydanie II - książka
Profesjonalne zarządzanie barwą. Wydanie II - książka
Autor: , , Liczba stron: 608
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-669-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> dtp >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Doskonała jakość barw na wydrukach to
gwarantowana satysfakcja Twoich klientów

Prawidłowe odwzorowanie barw w procesie projektowania i drukowania publikacji to rzecz niezwykle istotna. Niewielkie niezgodności w ustawieniach urządzeń i oprogramowania mogą spowodować katastrofalne rezultaty -- wydruki z przebarwieniami i przekłamania w kolorystyce drukowanych prac.

Jednak niewiele da sama znajomość funkcji przypisanych poszczególnym przyciskom i ikonom -- w narzędziach do zarządzania kolorem w aplikacjach. Tu potrzebna jest znacznie szersza wiedza. Należy poznać modele matematyczne barw oraz mechanizmy stosowane przy ich reprodukcji na monitorach, drukarkach i maszynach poligraficznych. Trzeba także nauczyć się zasad tworzenia profili barwnych i opanować mechanizmy zarządzania barwą w aplikacjach wykorzystywanych w procesie projektowania i druku publikacji. Wszystkie te informacje znajdziesz w książce 'Profesjonalne zarządzanie barwą'.

Poznaj i zastosuj techniki stosowane
przez doświadczonych projektantów i poligrafów.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Profesjonalne zarz¹dzanie barw¹. Wydanie II Autorzy: Bruce Fraser, Chris Murphy, Fred Bunting T³umaczenie: Piotr Cieœlak (rozdz. 10 – 12), Wies³aw Gêœciak (przedmowa, rozdz. 1 – 5, dod. C), Marcin Samodulski (rozdz. 6 – 9), Jakub Thiele-Wieczorek (rozdz. 13 – 18, dod. A, B) ISBN: 83-7361-669-1 Tytu³ orygina³u: Real World Color Management Format: B5, stron: 608 Doskona³a jakoœæ barw na wydrukach to gwarantowana satysfakcja Twoich klientów (cid:129) Fizyczne podstawy powstawania barwy (cid:129) Metody pomiaru barw (cid:129) Modele barw stosowane w grafice komputerowej (cid:129) Tworzenie profili barwnych dla urz¹dzeñ zewnêtrznych (cid:129) Mechanizmy zarz¹dzania barw¹ w aplikacjach graficznych Prawid³owe odwzorowanie barw w procesie projektowania i drukowania publikacji to rzecz niezwykle istotna. Niewielkie niezgodnoœci w ustawieniach urz¹dzeñ i oprogramowania mog¹ spowodowaæ katastrofalne rezultaty — wydruki z przebarwieniami i przek³amania w kolorystyce drukowanych prac. Jednak niewiele da sama znajomoœæ funkcji przypisanych poszczególnym przyciskom i ikonom — w narzêdziach do zarz¹dzania kolorem w aplikacjach. Tu potrzebna jest znacznie szersza wiedza. Nale¿y poznaæ modele matematyczne barw oraz mechanizmy stosowane przy ich reprodukcji na monitorach, drukarkach i maszynach poligraficznych. Trzeba tak¿e nauczyæ siê zasad tworzenia profili barwnych i opanowaæ mechanizmy zarz¹dzania barw¹ w aplikacjach wykorzystywanych w procesie projektowania i druku publikacji. Wszystkie te informacje znajdziesz w ksi¹¿ce „Profesjonalne zarz¹dzanie barw¹”. (cid:129) Barwa i fizyka; powstawanie barwy oraz metody jej mierzenia: kolorymetria, densytometria i spektrofotometria (cid:129) Barwa w komputerze; modele barw, punkty bieli i czerni, zale¿noœci pomiêdzy modelami (cid:129) Profile barwne; opis urz¹dzeñ reprodukuj¹cych barwy (cid:129) Metody pomiaru i kalibracji urz¹dzeñ (cid:129) Tworzenie profili wyœwietlania, profili wejœciowych i wyjœciowych (cid:129) Ocena jakoœci profili barwnych (cid:129) Zarz¹dzanie kolorem w systemie operacyjnym i aplikacjach Poznaj i zastosuj techniki stosowane przez doœwiadczonych projektantów i poligrafów Spis treści Przedmowa: Zagadka zarządzania barwą .........................................................................19 Dlaczego to robimy? ........................................................................................... 20 zrozumieć pełny obraz ............................................................................... 21 dopieszczając szczegóły .............................................................................. 21 niech wszystko płynie ................................................................................ 21 Dlaczego sądziliśmy, że możemy to zrobić? ............................................... 22 Jak zorganizowana jest książka? ..................................................................... 22 część 1. wstęp do zarządzania barwą ..................................................... 23 część 2. tworzenie i korekcja profili ...................................................... 23 część 3. aplikacje i procesy zarządzania barwą .................................. 23 część 4. dodatki ............................................................................................ 24 Dziękujemy! ............................................................................................................ 24 Kontakty i źródła ................................................................................................. 26 CZĘŚĆ I Wprowadzenie do zarządzania barwą ..............................................27 rozdział 1: Czym jest barwa? Refleksje nad życiem ...........................................29 Gdzie jest barwa? ...................................................................................................30 Światło a zjawisko powstawania barwy .........................................................32 Fotony i fale ......................................................................................................32 widmo ................................................................................................................33 krzywe spektralne ..........................................................................................35 Źródła światła ...................................................................................................36 znormalizowane źródła światła ..................................................................37 5 6 Profesjonalne zarządzanie barwą Przedmiot a zjawisko barwy ..............................................................................38 Kolor bieli .................................................................................................................39 odbicie i przepuszczanie światła ...............................................................39 Fluorescencja ....................................................................................................40 Obserwator a zjawisko barwy ............................................................................42 trójchromatyczność: czerwony, zielony, niebieski ................................42 przeciwstawność barw: czerwony-zielony, niebieski-żółty ................48 metameryzm ....................................................................................................51 nieliniowość: intensywność i jasność .......................................................56 składnik achromatyczny: jasność .............................................................58 Co to jest logarytm i dlaczego w ogóle powinno mnie to interesować? ..........................................................................59 składniki chromatyczne barwy: odcień i nasycenie .............................60 Pomiar barwy ...........................................................................................................62 tak naprawdę nie możemy zmierzyć barwy, tylko światło ................63 densytometria ..................................................................................................64 kolorymetria.....................................................................................................65 spektrofotometria ...........................................................................................69 Gdzie model się nie sprawdza? ........................................................................70 stałość barwy ...................................................................................................71 czynniki psychologiczne: nazwy barw i barwy pamięciowe ...........73 Prawdy o zarządzaniu barwą .............................................................................74 rozdział 2: Komputery i barwa. Barwa według cyfr .........................................77 Barwa według cyfr .................................................................................................78 Dlaczego CMYK? ..................................................................................................79 analogowe pochodzenie ................................................................................79 Piksele, punkty i dithering .................................................................................82 cyfrowa ewolucja .............................................................................................83 Jak działają liczby? ................................................................................................85 dlaczego 256 poziomów? .............................................................................87 miliony barw ....................................................................................................87 Definicja barwy a barwa ......................................................................................89 Dlaczego wartości się zmieniają? ....................................................................89 koloranty (barwy składowe) .......................................................................90 punkt bieli i punkt czerni .............................................................................91 charakterystyka reprodukcji tonalnej ......................................................92 Modele barw zależne od urządzenia .............................................................93 Modele barw niezależne od urządzenia .......................................................95 Ograniczenia LAB .................................................................................................97 Mieszanka firmowa ...............................................................................................98 Spis treści 7 Niedopasowanie — granice możliwości ........................................................98 ograniczenia urządzeń — gamut i zakres dynamiki ............................98 mapowanie wartości tonalnych i gamutu ................................................99 Barwa to skomplikowane zagadnienie ........................................................ 103 rozdział 3: Zarządzanie barwą. Jak to działa? ..................................................... 105 Geneza powstania systemów zarządzania barwą ................................... 107 Składniki systemu zarządzania barwą ......................................................... 108 Mit WYSIWYG ................................................................................................... 109 pcs ....................................................................................................................110 profile ................................................................................................................110 ICC w perspektywie historycznej .................................................................111 cmm ...............................................................................................................112 Od czego pochodzi skrót CMM? ...................................................................112 Dlaczego w ogóle potrzebujemy CMM? .....................................................113 sposób odwzorowania barw .......................................................................114 Zarządzanie barwą w działaniu .......................................................................119 przypisywanie i osadzanie profili ............................................................119 konwersja z wykorzystaniem profili ..................................................... 120 jak działa konwersja? .................................................................................. 122 Konwersja i utrata danych ............................................................................... 123 „wysokobitowa” przewaga ......................................................................... 124 Zarządzanie barwą jest proste ........................................................................ 124 rozdział 4: Wszystko o profilach. Opisując urządzenia ............................... 125 Czym są profile urządzeń? ............................................................................... 125 rodzaje (klasy) profili ................................................................................ 126 Profile ICC: macierzowe kontra tablicowe ................................................ 129 bodziec i reakcja........................................................................................... 130 Ograniczenia profili ........................................................................................... 133 Używając profili — źródło i cel..................................................................... 134 Profile ogólne (ang. generic profiles) .......................................................... 134 Profile przestrzeni barw ................................................................................... 135 Dobre profile ........................................................................................................ 135 Tworzenie i korekcja profili ....................................................................... 137 CZĘŚĆ II rozdział 5: Pomiary, kalibracja i kontrola procesu. „Mapa to nie terytorium” ............................................................................ 139 Kontrola niestabilności urządzeń ................................................................. 140 bodziec i reakcja ................................................................................................... 141 kontrola zmiennych .................................................................................... 141 kontrola zmienności .................................................................................... 145 8 Profesjonalne zarządzanie barwą Różnorodne role pomiarów............................................................................. 145 ocena urządzenia ......................................................................................... 146 kalibracja urządzeń ..................................................................................... 146 obserwując urządzenia .............................................................................. 148 Działanie poza systemem ............................................................................... 148 rozdział 6: Tworzenie profili wyświetlania. Twoje okno na kolor ............................................................................................. 149 Kalibrowanie systemu wyświetlania ........................................................... 150 co należy ustawiać? ..................................................................................... 150 Narzędzia do kalibracji i profilowania ........................................................ 152 Mącenie wody ....................................................................................................... 153 przyrządy ........................................................................................................ 156 Wybór ustawień kalibracyjnych .................................................................... 157 docelowy punkt bieli .................................................................................. 158 docelowa wartość współczynnika gamma ........................................... 159 jak często należy kalibrować? ....................................................................160 Przed kalibracją ...................................................................................................160 czas rozgrzewania ........................................................................................160 rozdzielczość, częstotliwość odświeżania i inne ustawienia monitora .....................................................................................161 czyszczenie ekranu ......................................................................................161 Kalibracja wstępna — regulacja analogowa ..............................................162 Ustawianie luminancji bieli .......................................................................162 Ustawianie poziomu czerni ........................................................................164 Ustawianie temperatury barwowej bieli .................................................166 Kalibracja i profilowanie ...................................................................................168 Zapisywanie profilu monitora .........................................................................168 Kalibracja wizualna .............................................................................................169 Bułka z masłem .................................................................................................... 170 rozdział 7: Tworzenie profili wejściowych. Dobry początek ......................................................................................................... 171 Podstawowe wiadomości o profilach wejściowych ................................ 172 wzorniki do generowania profili wejściowych .................................... 172 parametry urządzenia wejściowego ........................................................ 176 Tworzenie profilu skanera ............................................................................... 177 stabilizacja zachowania skanera .............................................................. 177 optymalizacja działania skanera ............................................................. 178 skanowanie wzornika ................................................................................. 178 Generowanie profilu skanera .....................................................................180 Tworzenie profili aparatów cyfrowych ......................................................181 Spis treści 9 kontrolowanie zachowania aparatu .........................................................181 Fotografowanie wzornika ...........................................................................183 Generowanie profilu aparatu cyfrowego.................................................183 Dobry początek .....................................................................................................185 rozdział 8: Tworzenie profili wyjściowych. Ostateczny cel ......................187 mierzenie ruchomego celu gumową linijką ..........................................188 Przyrządy pomiarowe .........................................................................................189 Geometria układu pomiarowego...............................................................189 otwór pomiarowy .........................................................................................190 Filtry ..................................................................................................................191 tło ......................................................................................................................192 przyrządy ręczne ...........................................................................................192 plotery pomiarowe ........................................................................................194 spektrofotometry paskowe .........................................................................195 Zestawy oprogramowania do tworzenia profili ........................................195 obsługa przyrządów pomiarowych .........................................................196 Tworzenie profilu ................................................................................................197 wzorniki ...........................................................................................................199 Uśrednianie danych ..................................................................................... 202 Linearyzacja ................................................................................................... 202 Ustawienia parametrów ............................................................................. 203 edycja profilu ................................................................................................ 206 Jak uzyskać poprawne dane? .......................................................................... 206 Otwieranie i drukowanie wzornika .............................................................. 206 otwieranie wzornika ................................................................................... 207 drukowanie wzornika ................................................................................. 208 Profilowanie atramentowych drukarek RGB ........................................... 208 zanim utworzysz profil atramentowej drukarki rGb ...................... 209 Porównywanie barw ........................................................................................... 210 tworzenie profili atramentowych drukarek rGb.............................. 214 Profilowanie „prawdziwych” drukarek RGB ........................................... 215 zanim wykonasz profilowanie „prawdziwej” drukarki rGb ............ 215 tworzenie profili „prawdziwych” drukarek rGb ..............................216 Profilowanie 3-kolorowych drukarek termosublimacyjnych ................216 Profilowanie kompozytowych drukarek CMYK .................................... 217 zanim przeprowadzisz profilowanie kolorowej drukarki laserowej cmyk .........................................................................218 Ograniczanie ilości nanoszonych barwników (ink limiting).............. 220 tworzenie profili dla kolorowych drukarek laserowych cmyk ...................................................................................... 220 10 Profesjonalne zarządzanie barwą Generowanie czerni .......................................................................................... 221 zanim wygenerujesz profil atramentowej drukarki cmyk ........... 222 tworzenie profili dla drukarek atramentowych cmyk .................. 222 zanim wygenerujesz profil dla drukarki stałoatramentowej ........... 223 tworzenie profili stałoatramentowych drukarek cmyk................ 224 zanim dokonasz profilowania drukarki termosublimacyjnej cmyk ..................................................................... 224 tworzenie profili dla termosublimacyjnych drukarek cmyk .......................................................................................... 225 Profilowanie maszyny drukarskiej ............................................................... 225 Nie profilować maszyny?! ................................................................................ 226 zanim zaczniesz profilować maszynę drukarską ............................... 227 Profiluj maszynę drukarską tylko raz ......................................................... 227 Optymalne czy standardowe zachowanie maszyny drukarskiej .......................................................................................... 229 tworzenie profili maszyny drukarskiej ................................................. 229 Nieliniowość w zamyśle ................................................................................... 230 Profilowanie wielokanałowych urządzeń drukujących ........................ 232 Sprawdzając mapę .............................................................................................. 232 rozdział 9: Ocena i edycja profili. Orientacja barw .......................................... 233 Oceniając mapę .................................................................................................... 234 Miejsce obserwacji ............................................................................................. 234 powierzchnie .................................................................................................. 235 oświetlenie .................................................................................................... 236 Licząc fotony ........................................................................................................ 237 Ocena profili ......................................................................................................... 240 Kontrola monitora .............................................................................................. 241 kalibracja monitora ..................................................................................... 241 profil monitora .............................................................................................. 246 Profile wejściowe ................................................................................................. 248 Zamiana danych pomiarowych na piksele i odwrotnie ........................ 249 podstawowy test dla profili wejściowych .............................................. 249 obiektywne testy profili wejściowych ................................................... 250 Obiektywny obiektywizm ................................................................................ 251 subiektywne testy profili wejściowych ................................................ 262 edycja profili wejściowych ....................................................................... 266 kalibracja w formacie raw ..................................................................... 273 Profile wyjściowe ................................................................................................ 279 obiektywne testy profili wyjściowych .................................................. 280 ColorThink Pro .................................................................................................... 286 Spis treści 11 testy subiektywne dla profili wyjściowych .......................................... 287 edycja profili wyjściowych ....................................................................... 288 Edytować, profilować ponownie czy uaktualnić profil? ....................... 290 profilowanie jest procesem iteracyjnym ............................................... 292 Dokąd skierujesz teraz swoje kroki? ........................................................... 292 CZĘŚĆ III Aplikacje i procesy zarządzania barwą .......................................... 293 rozdział 10: Procesy zarządzania barwą. Ruszamy do akcji .................... 295 Na czym polegają procesy zarządzania barwą? ....................................... 296 przekształcenia związane z wyświetlaniem obrazu .......................... 298 Kiedy przekształcać? ........................................................................................ 299 zalety wczesnego przetwarzania barw .................................................. 300 wady wczesnego przetwarzania barw ................................................... 300 zalety późnego przetwarzania barw ....................................................... 301 wady późnego przetwarzania barw ........................................................ 301 Uniknąć skrajności ...................................................................................... 301 przestrzenie edycyjne ................................................................................. 302 zalety stosowania przestrzeni edycyjnych ........................................... 305 Nadawanie znaczenia liczbom ....................................................................... 305 profile osadzone ............................................................................................ 306 Przedwczesne przetwarzanie barw .............................................................. 306 Nazewnictwo: znakowanie, przypisywanie, osadzanie i profile domyślne ............................................................................................... 307 profile domyślne ........................................................................................... 308 procesy hybrydowe ...................................................................................... 309 Procesy zarządzania barwą w obrębie jednego programu ................... 310 otwieranie dokumentów nieoznakowanych .........................................311 otwieranie dokumentów oznakowanych .............................................. 312 zarządzanie barwą pomiędzy dokumentami ....................................... 313 przypisywanie, przekształcanie i ekranowe próby barwne ............. 314 Podstawy przygotowania ekranowej próby barwnej .............................. 317 drukowanie i próby barwne .......................................................................318 Procesy zarządzania barwą z wykorzystaniem wielu programów ................................................................................................ 321 Procesy związane z przenoszeniem danych spoza środowiska z zarządzaniem barwą i z powrotem ................................... 322 wprowadzanie materiałów z zewnątrz do środowiska z zarządzaniem barwą ................................................................................. 322 kiedy zaczyna się zarządzanie barwą? .................................................. 325 Granice poznawalnego ................................................................................ 325 12 Profesjonalne zarządzanie barwą przygotowanie materiałów do druku w środowisku bez zarządzania barwą ................................................................................ 326 Lęk przed znakowaniem ................................................................................... 327 przygotowanie materiałów do umieszczenia w internecie .............. 328 procesy przetwarzania obrazów przeznaczonych do umieszczenia w internecie ................................................................... 329 Zrozumieć procesy zarządzania barwą ....................................................... 330 rozdział 11: Zarządzanie barwą w systemie operacyjnym. Co, kiedy, dlaczego? ............................................................................................. 331 zarządzanie barwą na poziomie systemu operacyjnego, aplikacji i sterowników ............................................................................... 332 Technologie ColorSync i ICM ...................................................................... 333 co to jest? i jak to działa? .......................................................................... 333 System Mac OS 9 ............................................................................................... 334 Ustawienia panelu sterowania colorsync ............................................ 335 Ustawienia monitora ................................................................................... 336 System Mac OS X Panther (10.3.x) ........................................................... 337 zasady aktywacji zarządzania barwą ..................................................... 338 Ustawienia w panelu displays ................................................................. 340 Profile standardowe ............................................................................................ 341 położenie profili ............................................................................................ 341 położenie mechanizmów cmm ............................................................. 342 program colorsync Utility ....................................................................... 342 QuickDRAW, GDI i Quartz ........................................................................... 343 System Windows ................................................................................................ 348 Ustalenie bieżącego profilu wyświetlania ............................................ 348 Preview.................................................................................................................... 349 Zarządzanie barwą w aplikacjach ................................................................ 350 aplikacje obsługujące zarządzanie barwą ............................................ 350 CUPS ....................................................................................................................... 351 aplikacje nieobsługujące zarządzania barwą ...................................... 352 Zarządzanie barwą w sterownikach drukarek ........................................ 353 zachowanie domyślne ................................................................................ 354 założenia dotyczące profili źródłowych ............................................... 354 sterowniki rastrowe ..................................................................................... 355 sterowniki postscript ................................................................................. 361 Zarządzanie barwą w sterownikach skanerów ......................................... 364 Och, Wschód to Wschód, a Zachód to Zachód ........................................ 366 Spis treści 13 rozdział 12: Architektura zarządzania barwą w aplikacjach firmy Adobe. Zarządzanie barwą w programach Adobe Photoshop, InDesign i Illustrator ........................................ 367 Ustawienia kolorów — centrum dowodzenia barwami ........................ 368 Ustawienia ...................................................................................................... 369 profile domyślne — przestrzenie robocze ............................................ 370 zasady zarządzania kolorem ..................................................................... 370 ostrzeżenia, czyli każdy plik traktujemy indywidualnie ................. 373 opcje zaawansowane — standardowe ustawienia przekształcania .............................................................................................. 380 Ręczne przypisywanie profili i konwersje barw ..................................... 383 przypisanie profilu ...................................................................................... 383 konwersja do profilu ................................................................................... 385 Zarządzanie barwą w importowanych obiektach graficznych ........... 387 importowane obiekty graficzne w programie photoshop ................ 387 importowane obiekty graficzne w programie indesign ................... 387 importowane obiekty graficzne w programie illustrator ................. 390 Ekranowe próby barwne i ich ustawienia .................................................. 392 ekranowe próby barwne w programie illustrator .............................. 393 ekranowe próby barwne w programie indesign ................................ 394 ekranowe próby barwne w programie photoshop ............................. 395 pułapki i zalety ekranowych prób barwnych ....................................... 397 Drukowanie ........................................................................................................... 399 Program Adobe Camera Raw ......................................................................... 404 digital raw .................................................................................................... 404 camera raw i barwa ................................................................................... 405 Takie same, lecz jednak odmienne ............................................................... 408 rozdział 13: Zarządzanie barwą w programie Macromedia FreeHand. Duże możliwości i dziwne rozwiązania .......................................... 409 Ustawienia barw w programie FreeHand .................................................. 410 metody zarządzania barwą ....................................................................... 410 systemy kodak digital science i apple colorsync ......................... 412 Ręczne przypisywanie profili ......................................................................... 415 paleta object ...................................................................................................416 Eksport .....................................................................................................................416 tiFF ................................................................................................................. 417 eps i pdF ...................................................................................................... 417 Drukowanie ............................................................................................................419 błędy .................................................................................................................419 Bądź uważny ......................................................................................................... 421 14 Profesjonalne zarządzanie barwą Rozdział 14: Zarządzanie barwą w programie CorelDRAW 12. Zarządza wszystkim, poza własnymi plikami......................... 423 Właściwości zarządzania barwą ..................................................................... 424 Internal.RGB.(wewnętrzny.format.RGB)............................................. 425 Monitor............................................................................................................ 426 Composite.Printer.(drukarka.pełnokolorowa)...................................... 427 Import/Export.(import/eksport).............................................................. 427 Scanner/Digital.Camera.(skaner/kamera.cyfrowa)........................... 428 Separations.Printer.(drukarka.wyciągów.barwnych)......................... 428 Import....................................................................................................................... 429 Kontrola manualna.............................................................................................. 430 Eksport..................................................................................................................... 431 Osadzanie.profili........................................................................................... 432 Drukowanie............................................................................................................ 432 Mocne i słabe strony........................................................................................... 434 Rozdział 15: Zarządzanie barwą w programie QuarkXPress. Stopniowa poprawa............................................................................................... 435 Wyłączanie zarządzania barwą....................................................................... 436 Wyłączanie systemu zarządzania barwą w programie QuarkXPress 3 (tylko w systemie Mac OS)............................................. 436 Wyłączanie.systemu.zarządzania.barwą.w.programie.. QuarkXPress.4,.5.i.6.................................................................................... 437 Wbudowane zarządzanie barwą...................................................................... 437 QuarkXPress.4............................................................................................... 437 QuarkXPress.5............................................................................................... 438 QuarkXPress.6............................................................................................... 440 Właściwości zarządzania barwą ..................................................................... 441 Kontrola ręczna..................................................................................................... 444 Okno.Get.Picture.......................................................................................... 444 Okno.Profile.Information........................................................................... 446 Drukowanie............................................................................................................ 446 Przygotowanie próby barwnej (hard proofing) ....................................... 449 Compass Pro XT.................................................................................................. 449 400-kilogramowy goryl..................................................................................... 451 Rozdział 16: Zarządzanie barwą i format PDF. Powiew przyszłości............................................................................................... 453 Odmiany formatu PDF...................................................................................... 454 Wersje.formatu.PDF.................................................................................... 454 Zarządzanie.barwą.w.języku.PostScript................................................ 455 PDF/X.............................................................................................................. 457 Spis treści 15 Distiller 5................................................................................................................ 460 Kompatybilność............................................................................................. 460 Ustawienia.zarządzania.barwą.................................................................. 461 Tworzenie.plików.PDF............................................................................... 464 Acrobat 5................................................................................................................. 468 Właściwości.zarządzania.barwą............................................................... 468 Drukowanie..................................................................................................... 469 Program Distiller 6............................................................................................. 471 PDF/X-1a.i.PDF/X-3................................................................................ 472 Acrobat 6................................................................................................................. 474 Właściwości.zarządzania.barwą............................................................... 474 Okna.Proof.Setup.i.Proof.Colors.............................................................. 475 Preflight............................................................................................................ 475 Drukowanie..................................................................................................... 478 Eksportowanie plików PDF w programie InDesign CS...................... 479 Okno.PDF.Export.Presets.......................................................................... 480 Okno.Export.PDF......................................................................................... 481 Formaty.EPS,.PDF.i.AI.............................................................................. 483 Dodatki dostarczane przez niezależne firmy ........................................... 483 Enfocus.PitStop.Pro..................................................................................... 483 Inne.produkty................................................................................................. 485 Powiew przyszłości............................................................................................. 485 Rozdział 17: Automatyzacja i skrypty. Sprytny sposób na bycie leniwym.......................................................... 487 Do.czego.potrzebna.jest.automatyzacja?............................................... 487 Serwery przetwarzania barw........................................................................... 488 Zalety.serwerów.przetwarzania.barw..................................................... 489 Wady.serwerów.przetwarzania.barw...................................................... 490 Przykłady......................................................................................................... 491 Pytania.dotyczące.serwerów.przetwarzania.barw.............................. 493 Profile DeviceLink.............................................................................................. 494 Więcej.o.profilach.DeviceLink................................................................. 494 Dlaczego.powinno.się.używać.profili.DeviceLink?........................... 495 Tworzenie.profili.DeviceLink................................................................... 496 Jak.używać.tych.przeklętych.rzeczy?...................................................... 497 Rozwiązania dedykowane dla prepressu..................................................... 497 Kto.powinien.rozważyć.możliwość.korzystania.z.rozwiązań. dedykowanych.dla.prepressu?................................................................... 498 Wady.................................................................................................................. 499 Przykłady......................................................................................................... 500 Ważne.pytania................................................................................................ 501 16 Profesjonalne zarządzanie barwą Zarządzanie barwą w procesorze obrazów rastrowych (RIP) .............. 503 dobry ............................................................................................................... 503 zły (i brzydki) ............................................................................................... 504 Skrypty .................................................................................................................... 504 czym są skrypty? ......................................................................................... 504 co można zrobić za pomocą skryptów? ................................................ 505 zalety korzystania ze skryptów ............................................................... 505 wady korzystania ze skryptów ................................................................ 506 przykłady skryptów .................................................................................... 506 skrypty hybrydowe i zdalny dostęp do profili .................................... 510 Kompromisy w procesie automatyzacji ......................................................511 rozdział 18: Budowanie procesów wykorzystujących zarządzanie barwą. Łączenie wszystkiego w jedną całość .......................... 513 Cztery etapy zarządzania barwą .................................................................... 514 definiowanie znaczenia kolorów ............................................................. 515 normalizacja barw ....................................................................................... 517 konwersja na potrzeby urządzenia wyjściowego ................................518 próby barwne (proofing) .............................................................................519 zarządzanie barwą krok po kroku ........................................................... 520 Określanie potrzeb ............................................................................................. 520 oprogramowanie, formaty plików i urządzenia .................................. 520 na jakie urządzenia wyjściowe wyślesz swoją pracę? ...................... 521 automatyzacja i jakość ............................................................................... 523 Narzędzia .............................................................................................................. 524 profile osadzone i profile domyślne ....................................................... 524 normalizacja i przestrzenie edycyjne .................................................... 526 policja u drzwi — ostrzeżenia ................................................................... 527 LAB — wielki normalizator ........................................................................... 527 ochrona kanału czerni i dane zależne od urządzeń .......................... 528 systemy kolorów specjalnych .................................................................. 528 ekranowa próba barwna — soft proof .................................................... 530 próba barwna — hard proof ...................................................................... 530 konwersje wyjściowe .................................................................................. 531 Analiza końcowa .................................................................................................. 532 Podróż jednego piksela ... ................................................................................. 532 rejestracja piksela ....................................................................................... 533 definiowanie barw ....................................................................................... 533 normalizacja barw ....................................................................................... 534 symulacja końcowego efektu .................................................................... 534 optymalizacja dla urządzenia wyjściowego ........................................ 535 Spis treści 17 konwersja do przestrzeni wyjściowej .................................................... 535 przygotowanie próby barwnej .................................................................. 536 nie dotykać barw ......................................................................................... 536 Diabeł tkwi w szczegółach .............................................................................. 537 CZĘŚĆ IV Dodatki ............................................................................................................................... 539 dodatek a: Anatomia profilu ...................................................................................................... 541 Struktura profilu ................................................................................................. 542 profile Header (nagłówek profilu) .......................................................... 542 tabela znaczników ....................................................................................... 545 dane odpowiadające znacznikom ........................................................... 545 Znaczniki wymagane ........................................................................................ 545 profiledescriptiontag ............................................................................... 545 mediawhitepointtag .................................................................................. 545 chromaticadaptationtag ............................................................................ 546 copyrighttag .................................................................................................. 546 Profile urządzeń wejściowych ........................................................................ 546 profile macierzowe ....................................................................................... 546 profile tablicowe ........................................................................................... 546 profile hybrydowe ........................................................................................ 547 Profile wyświetlania ........................................................................................... 547 btoa0tag ....................................................................................................... 547 Profile urządzeń wyjściowych ....................................................................... 547 atobtag i btoatag ..................................................................................... 548 gamuttag ........................................................................................................ 548 Dodatkowe klasy profili .................................................................................... 548 Sposoby odwzorowania barw i konwersje ................................................. 549 profile deviceLink ...................................................................................... 549 profile konwersji przestrzeni barw ......................................................... 550 profile abstrakcyjne ..................................................................................... 550 profile kolorów specjalnych ...................................................................... 550 dodatek B: Szablony procesów ................................................................................................ 551 dodatek C: Słownik ............................................................................................................................. 561 Skorowidz ...................................................................................................................... 587 3 Zarządzanie barwą Jak to działa? Odczytywanie egipskich hieroglifów było sztuką zapomnianą na 1400 lat. W 1799 roku przypadkowe odkrycie żołnierza napoleońskiego zmieniło to całkowicie. Kamień z Rosetty, jak nazwano jego znalezisko, pozwolił błyskotliwemu znawcy języków, Francuzowi Jeanowi Francois Champollionowi na odkrycie sekretu hiero- glifów. Stało się tak dlatego, że kamień ów zawierał ten sam tekst zapisany trzema rodzajami pisma: hieroglificznym, demotycznym i greckim, z których przynajmniej dwa były już odczytane. W zależności od pochodzenia i wyszkolenia, wartości RGB lub CMYK mogą być dla Ciebie tym samym, co egipskie hieroglify, na szczęście dzięki pracom CIE, o których mówiliśmy w rozdziale 1., zarządzanie barwą jest w stanie użyć opartej na naszej percepcji przestrzeni barw CIE LAB i CIE XYZ jak kamienia z Rosetty. Pozwala przenieść nasze barwy z jednego zbioru danych RGB lub CMYK zależ- nych od urządzenia do innego. W rozdziale 2. poznaliśmy smutną prawdę, że nasze systemy liczbowe, które najczęściej stosujemy do reprezentacji barwy w komputerze — RGB i CMYK — są z zasady swojej konstrukcji niejednoznaczne. Nie są one opisem barwy. Zamiast tego są to sygnały lub instrukcje, które kontrolują urządzenia, takie jak monitory czy drukarki, dające w efekcie to, co postrzegamy jako barwę. W tym rozdziale wyjaśnimy, jak system zarządzania barwą (CMS, ang. Color Management System) godzi ze sobą sygnały sterujące RGB i CMYK z opartymi na percepcji wartościami CIE. 105 106 Profesjonalne zarządzanie barwą System zarządzania barwą ma do spełnienia dwa istotne zadania: þ Musi określić, jakie barwy w sensie percepcyjnym reprezentują nasze wartości RGB lub CMYK. þ Musi umieć przenieść te barwy w możliwie idealny sposób z jednego urządzenia do drugiego. Większość dyskusji wokół zarządzania barwą skupia się na tym drugim za- daniu. Warto sobie uświadomić, że bez spełnienia pierwszego warunku drugi jest niemożliwy do osiągnięcia — nie możesz uzyskać podobieństwa barw, jeśli nie wiesz, jaka to ma być barwa! Warto też mieć realistyczne oczekiwania — zobacz ramka „Mit WYSIWYG” w dalszej części rozdziału. Szczegóły działania systemów zarządzania barwą i stosowania ich w okre- ślonych aplikacjach mogą być szalenie skomplikowane, zwłaszcza że producenci oprogramowania stosują często własny rodzaj interfejsu czy terminologii. Jednak podstawowy schemat działania większości systemów zarządzania barwą wydaje się być stosunkowo prosty. Tak naprawdę systemy zarządzania barwą robią dwie rzeczy: þ Przypisują naszym wartościom RGB i CMYK określoną barwę, czyniąc te opisy reprezentacją określonej barwy. Stosując zarządzanie barwą, zawsze wiem, jaką barwę reprezentuje określona kombinacja liczbowa. þ Zmieniają wartości RGB i CMYK, które są wysyłane do naszych urządzeń — monitorów, drukarek atramentowych czy maszyn drukarskich — w taki sposób, aby każde z nich tworzyło taką samą barwę. Niektóre implementacje systemów zarządzania barwą mogą sugerować, że robią dużo bardziej skomplikowane rzeczy, ale przy bliższym kontakcie okazuje się, że cokolwiek robi CMS, zawsze de facto sprowadza się to do tych dwóch podstawo- wych procedur. W momencie, w którym zrozumiesz, jak działa system zarządzania barwą, stwierdzisz, że dużo łatwiej poruszasz się po menu i oknach dialogowych zawie- rających opcje związane z zarządzaniem barwą. Najpierw jednak zobaczmy, po co w ogóle jest potrzebne zarządzanie barwą. Rozdział 3. Zarządzanie barwą 107 Geneza powstania systemów zarządzania barwą Kiedyś życie było dużo prostsze. Nie potrzebowaliśmy zarządzania barwą w syste- mach przepływu pracy, które nazwalibyśmy jedno wejście — jedno wyjście. Wszystkie zdjęcia były skanowane przez doświadczonego operatora do danych CMYK przygotowanych dla konkretnego urządzenia wyjściowego. Kolory specjalne (ang. spot colors) powstawały na skutek mieszania określonych farb lub stosowania określonych standardowych formuł CMYK zapisanych w specjalnych książkach. Wierne wyświetlanie obrazu na monitorze nie było praktycznie możliwe. System taki działał, ponieważ wartości CMYK, jakie powstawały w wyniku skanowania, były przygotowane dla danego urządzenia wyjściowego, co tworzyło zamkniętą pętlę posługującą się jednym zestawem wartości. Przenieśmy się szybko do trzeciego tysiąclecia. Jako urządzenie wejściowe nie służy nam już tylko jeden wysokiej jakości skaner bębnowy, ale również wysokiej klasy skaner płaski, popularne biurkowe skanery płaskie, skanery do slajdów czy aparaty cyfrowe. Na drugim końcu — wyjściowym — mamy nie tylko różne maszyny drukarskie — zwojowe i arkuszowe, suchy offset, systemy CTP i druk HiFi Color, ale również druk cyfrowy, proofery, fleksografię, naświetlarki do filmów barwnych, kopiarki kolorowe, drukarki laserowe i atramentowe, a nawet monitory. Ta różno- rodność rozrywa stary zamknięty system pracy na miliony kawałków. Rezultatem jest olbrzymia liczba możliwych konwersji między urządzeniami wejścia i wyjścia (zobacz rysunek 3.1). Zamiast nad jednym urządzeniem wejściowym i wyjściowym, musimy teraz zapanować nad znaczną liczbą urządzeń wejściowych (którą oznaczymy jako m) i wcale nie mniejszą liczbą urządzeń wyjściowych (oznaczo- ną jako n). W takim m-wejściowym/n-wyjściowym systemie przepływu pracy musisz dokonać m × n różnych konwersji między wejściem a wyjściem. Obliczenia pozosta- wimy Tobie, widać jednak jednoznacznie, że jeśli masz więcej niż tylko kilka wejść i wyjść, co dziś nie jest rzadkością, cały proces staje się trudny do okiełznania. Rysunek 3.1. n × m konwersji wejście-wyjście m urządzeń wejściowych n urządzeń wyjściowych 108 Profesjonalne zarządzanie barwą Sprytnym rozwiązaniem tego problemu, jakie oferują systemy zarządzania barwą, jest wprowadzenie pośredniej reprezentacji wymaganych barw. Ta pośrednia reprezen- tacja nazywana jest Profile Connection Space (PCS), co można przetłumaczyć jako przestrzeń pośrednia barw. PCS służy jako centralny ośrodek dla wszystkich naszych transformacji barw między urządzeniami. Przypomina to centralne lotnisko w liniach lotniczych. Zamiast tworzyć oddzielne loty z 10 miast zachodniego wybrzeża USA (San Francisco, Los Angeles, Seattle itd.) do 10 miast wschodniego wybrzeża (Boston, Atlanta, Miami itd.), co dałoby w efekcie 100 lotów, linie lotnicze mogą podzielić każdy z tych lotów na dwa etapy z międzylądowaniem w mieście leżącym w środku USA (np. Dallas) i dzięki temu ograniczyć liczbę połączeń do 20. Genialność rozwiązania opartego na PCS polega na zredukowaniu problemu z m × n konwersji do m + n konwersji. Mamy m konwersji od urządzeń wejścio- wych do PCS oraz n konwersji od PCS do różnych urządzeń wyjściowych (zobacz rysunek 3.2). Potrzebna jest tylko jedna konwersja dla każdego z urządzeń. Rysunek 3.2. n + m konwersji między wejściem i wyjściem m urządzeń wejściowych n urządzeń wyjściowych PCS Każda konwersja opisuje sposób reprodukcji barwy przez dane urządzenie. Taka konwersja nazywana jest profilem urządzenia (ang. device profile). Profile urządzeń i PCS są dwoma z czterech podstawowych komponentów wszystkich systemów zarządzania barwą. Składniki systemu zarządzania barwą Wszystkie systemy zarządzania barwą oparte na standardzie ICC stosują cztery podstawowe elementy: þ PCS. Profile Connection Space pozwala nadać barwie jednoznaczną wartość CIE XYZ lub CIE LAB, która nie zależy od ułomności różnych urządzeń sto- sowanych do reprodukcji tej barwy, zamiast tego definiuje barwę w taki sposób, w jaki jest ona postrzegana przez przeciętnego człowieka. Rozdział 3. Zarządzanie barwą 109 þ Profile. Profil opisuje zależność między sygnałami sterującymi urządzenia RGB lub CMYK a rzeczywistą barwą, jaką tworzy urządzenie dla tych warto- ści. Dokładniej, określają wartości CIE XYZ lub CIE LAB, które odpowiadają danemu zestawowi wartości RGB lub CMYK þ CMM. Moduł zarządzania barwą (ang. Color Management Module), często nazywany silnikiem, jest częścią oprogramowania, która dokonuje kalkulacji niezbędnych do konwersji wartości RGB lub CMYK. CMM korzysta z danych zawartych w profilach. þ Sposób odwzorowania barw (rendering intent). Specyfikacja ICC zawiera cztery różne rodzaje odwzorowania barw, które są niczym innym jak różnymi sposobami na poradzenie sobie z problemem barw znajdujących się „poza gamutem” — barw obecnych w przestrzeni barw naszego źródła, ale niemożliwych do uzyskania w konkretnym urządzeniu wyjściowym. Mit WYSIWYG Jakkolwiek potrzeba uzyskania WYSIWYG (ang. What You See Is What You Get, otrzymujesz to, co widzisz) była jedną z głów- nych sił napędowych powstania systemów zarządzania barwą, samo zarządzanie barwą nie jest tylko sposobem osiągnięcia sytuacji, w której WYSIWYG będzie spełnione. Jest to zresztą w swoim najbardziej precyzyj- nym rozumieniu niemożliwe do osiągnięcia. I choć zarządzanie barwą przeszło długą drogę, aby uzyskać możliwie wierną reprezentację druku, sam moni- tor i drukarka są urządzeniami o całkowicie różnych sposobach wizualizacji, tak więc różnice między tym, co jest wyświet- lane na ekranie monitora a tym, co widzimy na wydruku będą zawsze obecne. Mówimy o tym po to, żeby przeciwstawić się opiniom zarówno bezkrytycz- nych zwolenników zarządzania barwą, którzy twierdzą, że jest ono w stanie dać pełną zgodność barw między różnymi urządze- niami, jak i stanowisku jego przeciwników, którzy uważają, że zarządzanie barwą jest bez- celowe, ponieważ nie zapewnia pełnego WYSIWYG. Zadajmy sobie pytanie, czy był w ogóle kiedykolwiek taki system, który zapewnił pełną realizację pojęcia WYSIWYG. Tradycyjne analogowe systemy tworzenia odbitek próbnych (proofów) rzeczywiście poka- zywały bardzo bliską symulację wizualną tego, co otrzymamy z maszyny drukarskiej. Ni- gdy jednak nie spotkaliśmy takiego, który byłby identyczny z drukiem. Według nas, każdy system odbitek próbnych wy- maga pewnej interpretacji ze strony użytkownika. System zarządzania barwą nie sprawi, że Twój monitor i Twoja dru- karka (maszyna drukarska) będą tworzyły takie same barwy, może jednak umożliwić uzyskanie bardzo bliskiej i powtarzalnej symulacji, która przy odrobinie wprawy może być uważana za całkiem dokładne przybliżenie produktu finalnego. 110 Profesjonalne zarządzanie barwą PCS PCS jest miarą, którą stosujemy w celu pomiaru i zdefiniowania barwy. Jak już wspominaliśmy wcześniej, specyfikacja ICC korzysta z dwóch różnych przestrzeni CIE XYZ i CIE LAB jako PCS dla różnych rodzajów profili. Dopóki jednak nie zamierzasz napisać własnego systemu zarządzania barwą czy własnego oprogramo- wania do tworzenia profili ICC (w którym to przypadku musisz poznać znacznie więcej zagadnień, niż obejmuje ta książka), nie musisz zbytnio przejmować się różnicami między nimi. Podstawową cechą obu przestrzeni, zarówno CIE XYZ, jak i CIE LAB, jest możliwość reprezentowania postrzeganej barwy. Pozwala to na wykorzystanie CIE XYZ i CIE LAB w systemach zarządzania barwą jako centralnego miejsca, przez które przechodzą wszystkie barwy. Jeśli barwa jest zdefiniowana jako wartości XYZ lub LAB, wiemy, jak przeciętny czło- wiek postrzega tę barwę. Profile Profile są koncepcyjnie całkiem proste, aczkolwiek ich budowa może być skom- plikowana. Przyjrzymy się różnym rodzajom profili dużo dokładniej w rozdziale 4. „Wszystko o profilach. Opisując urządzenia” (dla wszystkich naprawdę „zakrę-
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Profesjonalne zarządzanie barwą. Wydanie II
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: