Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00280 004024 21520507 na godz. na dobę w sumie
Profesjonalny druk. Przygotowanie materiałów - książka
Profesjonalny druk. Przygotowanie materiałów - książka
Autor: Liczba stron: 480
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0816-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> grafika komputerowa >> photoshop
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poznaj profesjonalne narzędzia, techniki i procesy z dziedziny DTP

Dostępne obecnie narzędzia wspomagające projektowanie publikacji otwierają przed projektantami i grafikami nowe, niezwykłe możliwości. Trzeba jednak pamiętać, że przygotowanie efektownego projektu to jedynie część sukcesu. Przenoszenie koncepcji artystycznych na papier stanowi spore wyzwanie i wymaga dużego doświadczenia. Ważna jest nie tylko znajomość rozwiązań, które należy stosować. Często ważniejsza jest wiedza o tym, z jakich technik nie należy korzystać i dlaczego. Ta książka pomoże Ci w zrozumieniu powyższych zagadnień.

'Profesjonalny druk. Przygotowywanie materiałów' to praktyczny i przystępny przewodnik po świecie DTP. Dzięki niemu dowiesz się, jak wygląda cykl życia projektu oraz praca w drukarni. Zrozumiesz ograniczenia związane ze stosowaniem różnych farb i papieru, a także zasady wykańczania i oprawiania materiałów. Przeczytasz, jak przygotowywać do druku obrazy rastrowe i wektorowe. Nauczysz się także wykorzystywać możliwości licznych aplikacji graficznych oraz programów do składu publikacji, takich jak Photoshop, Illustrator czy Freehand. Poznasz nie tylko zalecane sposoby przygotowywania materiałów do druku, ale także zrozumiesz, których technik należy unikać. Ta książka to nieoceniona pomoc dla wszystkich projektantów i grafików.

Korzystaj z rozwiązań stosowanych przez profesjonalistów.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Profesjonalny druk. Przygotowanie materia³ów Autor: Claudia McCue T³umaczenie: Piotr Cieœlak ISBN: 83-246-0816-8 Tytu³ orygina³u: Real World Print Production Format: B5, stron: 480 Poznaj profesjonalne narzêdzia, techniki i procesy z dziedziny DTP (cid:129) Naucz siê wykorzystywaæ mo¿liwoœci profesjonalnego oprogramowania (cid:129) Poznaj tajniki stosowania ró¿nych farb, papieru, czcionek oraz przygotowywania obrazów do druku (cid:129) Dowiedz siê, jak wygl¹da praca w drukarni i co zrobiæ, by dostarczaæ do zak³adów poligraficznych doskona³e materia³y Dostêpne obecnie narzêdzia wspomagaj¹ce projektowanie publikacji otwieraj¹ przed projektantami i grafikami nowe, niezwyk³e mo¿liwoœci. Trzeba jednak pamiêtaæ, e przygotowanie efektownego projektu to jedynie czêœæ sukcesu. Przenoszenie koncepcji artystycznych na papier stanowi spore wyzwanie i wymaga du¿ego doœwiadczenia. Wa¿na jest nie tylko znajomoœæ rozwi¹zañ, które nale¿y stosowaæ. Czêsto wa¿niejsza jest wiedza o tym, z jakich technik nie nale¿y korzystaæ i dlaczego. Ta ksi¹¿ka pomo¿e Ci w zrozumieniu powy¿szych zagadnieñ. „Profesjonalny druk. Przygotowywanie materia³ów” to praktyczny i przystêpny przewodnik po œwiecie DTP. Dziêki niemu dowiesz siê, jak wygl¹da cykl ¿ycia projektu oraz praca w drukarni. Zrozumiesz ograniczenia zwi¹zane ze stosowaniem ró¿nych farb i papieru, a tak¿e zasady wykañczania i oprawiania materia³ów. Przeczytasz, jak przygotowywaæ do druku obrazy rastrowe i wektorowe. Nauczysz siê tak¿e wykorzystywaæ mo¿liwoœci licznych aplikacji graficznych oraz programów do sk³adu publikacji, takich jak Photoshop, Illustrator czy Freehand. Poznasz nie tylko zalecane sposoby przygotowywania materia³ów do druku, ale tak¿e zrozumiesz, których technik nale¿y unikaæ. Ta ksi¹¿ka to nieoceniona pomoc dla wszystkich projektantów i grafików. (cid:129) Praca nad projektem w drukarni (cid:129) Wp³yw stosowanej farby i papieru na jakoœæ druku (cid:129) Techniki wykañczania i oprawiania (cid:129) Przygotowywanie grafiki rastrowej i wektorowej do druku (cid:129) Dobieranie odpowiednich czcionek (cid:129) Wskazówki dla u¿ytkowników wielu programów (takich jak Photoshop, Illustrator, Freehand, InDesign, QuarkExpress, Acrobat) Korzystaj z rozwi¹zañ stosowanych przez profesjonalistów Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Kto powinien przeczytać tę książkę? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 Komu ta książka zupełnie się nie przyda? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 O autorce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 Podziękowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Rozdział 1. Cykl życia projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Stare, dobre czasy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 Nowy, wspaniały świat — DTP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 Przekazanie projektu do realizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 Wycieczka do przeciętnej drukarni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 dział sprzedaży . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 dział obsługi klienta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Planowanie, kosztorys i termin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Faza testów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Przygotowanie do druku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Produkcja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Skanowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 obróbka obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Raster image Processor (RiP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 zalewkowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 impozycja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Próby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Poprawki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 6 Profesjonalny druk. Przygotowanie materiałów tworzenie form drukowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 drukarnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Wykańczanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Przycinanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 złamywanie i składanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 zszywanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Wykrawanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 oprawianie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 klejenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Składowanie i wysyłka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Słowniczek pojęć drukarskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Rozdział 2. Farba i papier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Podstawowe informacje o druku czarno-białym . . . . . . . . . . . . . . . .63 Podstawowe informacje o druku kolorowym . . . . . . . . . . . . . . . . . .67 ograniczenia modelu CMYk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 kolory dodatkowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 imitowanie kolorów dodatkowych przy użyciu farb procesowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Zagadnienia dotyczące maszyn drukarskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76 Pasowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 zalewki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 duże, jednolicie zadrukowane fragmenty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Głęboka czerń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 kłopotliwe farby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Farby specjalne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Farby nietypowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Lakiery i powleczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Druk cyfrowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86 zalety druku cyfrowego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 zlecenia niskonakładowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Różnicowanie egzemplarzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Wady druku cyfrowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Pasowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 kolory dodatkowe na maszynach cyfrowych wyposażonych w tonery . . . . . . . 89 Wymagania i ograniczenia związane z papierem. . . . . . . . . 90 załamania i złuszczanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Rozdzielczość i liniatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Spis treści 7 Monitor nie jest wykonany z papieru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91 Przegląd zagadnień związanych z zarządzaniem kolorem . . . . . 91 konfiguracja środowiska pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Realistyczne oczekiwania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Wydruki kontraktowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Rozdział 3. Wykańczanie i oprawa . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Jeden rozmiar… wcale nie dla wszystkich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98 zasada numer 1. Projekt powinien mieć poprawny format. . . . . 98 zasada numer 2. zadbaj o spad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 zasada numer 3. trzymaj się z dala od krawędzi . . . . . . . . . . . . 101 zasada numer 4. Przestrzegaj parametrów druku . . . . . . . . . . . 102 Złamywanie — origami na sterydach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103 Impozycja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106 Prosta impozycja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 impozycja wielostronicowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Metody oprawiania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 oprawa zeszytowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 oprawa klejona i oprawa twarda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 oprawa grzebieniowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 oprawa spiralowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 inne sposoby oprawiania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Podróż w trzeci wymiar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Wykrawanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Wytłaczanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Foliowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Rozdział 4. Przygotowanie obrazów rastrowych . . . . . . 127 Starożytne dzieje p .n .p . (przed nadejściem piksela) . . . . . . . . . . . .128 Dzieje współczesne, e .e .p . (era ekspansji piksela) . . . . . . . . . . . . .128 Skanery. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 aparaty cyfrowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 oprogramowanie do edycji obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Rozdzielczość i jakość obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131 Skalowanie — powiększanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Skalowanie — zmniejszanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Planowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Fotografie cyfrowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 8 Profesjonalny druk. Przygotowanie materiałów kadrowanie i przekształcanie zdjęć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 kadrowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 obracanie zdjęć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 Gdzie przekształcać fotografię — w edytorze zdjęć czy programie do składu publikacji? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Dobór właściwego formatu dla zdjęć przeznaczonych do wydruku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139 tiFF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Photoshop ePS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Standardowy format Photoshopa (PSd) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 Photoshop PdF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Migracja do formatów PSd i PdF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Przypadek specjalny — zrzuty ekranu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 konwertowanie zdjęć ekranu na CMYk. . . . . . . . . . . . . . . 145 RGB kontra CMYk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 Formaty plików z obrazami rastrowymi, których nie należy stosować do druku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 Rozdział 5. Grafika wektorowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 Formaty plików z obrazami wektorowymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . .152 encapsulated PostScript (ePS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 Standardowe formaty plików . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 adobe PdF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 Formaty plików z obrazami wektorowymi, których nie należy stosować do druku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 Microsoft Windows Metafile Format (WMF) . . . . . . . . . . 156 enhanced Metafile Format (eMF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 Formaty rastrowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 Obsługa tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .157 osadzanie czcionek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 konwersja tekstu na krzywe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 Umieszczanie obrazów rastrowych w ilustracjach wektorowych . .159 Optymalizacja zbyt skomplikowanych ilustracji . . . . . . . . . . . . . .161 Upraszczanie ścieżek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 Wskazówki dotyczące struktury dokumentu. . . . . . . . . . . . . . . . 162 Jeden element na stronie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Pamiętaj, że to program do kreślenia ilustracji. . . . . . . . . . 163 Projektowanie wielostronicowej publikacji w programie illustrator. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 Projektowanie wielostronicowej publikacji w programie FreeHand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 Spis treści 9 Rozdział 6. Czcionki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 Rodzaje czcionek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .165 Czcionki PostScript (type 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 Czcionki truetype. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 Czcionki opentype . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 Czcionki systemowe Mac oS X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 Czcionki systemowe Windows. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 Czcionki Multiple Master. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 zmiana rodzaju czcionki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 Instalowanie czcionek w systemie operacyjnym . . . . . . . . . . . . . .173 Mac oS — Font Book . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 Windows — Panel sterowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 Programy do zarządzania czcionkami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .174 automatyczna aktywacja czcionek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 konflikty między czcionkami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 Licencjonowanie czcionek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .176 Licencje eULa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 osadzanie czcionek w dokumentach PdF. . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 konwersja tekstu na krzywe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 Wysyłanie czcionek do firmy poligraficznej . . . . . . . . . . . . . . . . 179 Rozdział 7. Zagadnienia dotyczące różnych platform sprzętowych . . . . . . . . . . 181 Kładka ponad wielką przepaścią . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .182 Nazewnictwo plików . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .182 zachowaj niczym nieskrępowaną… zwięzłość . . . . . . . . . . . . . . 183 W nazwach plików niepotrzebna jest interpunkcja. kropka . . 183 Uważaj na słownictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 dodaj rozszerzenie nazwy pliku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 Czcionki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .186 Formaty plików graficznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .188 Rozdział 8. Dostarczenie materiałów do druku . . . . . . . 189 Planowanie w trakcie projektowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .190 Nawiązanie kontaktu z firmą poligraficzną . . . . . . . . . . . . . . . . . . .190 Planowanie druku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .193 Weryfikacja obrazów rastrowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 Weryfikacja obrazów wektorowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 Weryfikacja pliku publikacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 10 Profesjonalny druk. Przygotowanie materiałów Przesłanie materiałów do druku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199 dostarczanie dokumentów PdF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200 dostarczanie dokumentów źródłowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .201 zagadnienia dotyczące systemów operacyjnych . . . . . . . .203 Przesyłanie plików . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .204 Przygotowanie do prób drukarskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .205 Weryfikacja prób drukarskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .205 Sprawdzanie wydruków próbnych pojedynczych stron . . . . . .206 Weryfikacja poprawek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .209 Weryfikacja wydruków typu „bluelines” . . . . . . . . . . . . . . . . . . .209 zatwierdzenie wydruku próbnego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .209 Obecność przy wydruku próbnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210 Rozdział 9. Wskazówki dla użytkowników programu Photoshop . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 Na dobry początek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .214 Poznać dalsze losy zdjęcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 Rozdzielczość obrazu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 Przestrzeń barw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 konwersja z RGB na CMYk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 Warstwy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .217 Nie trzeba usuwać pikseli! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 korekcja koloru z polisą ubezpieczeniową. . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 Czy wielowarstwowy dokument powinien zostać uproszczony? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .220 Przezroczystość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .221 Szparowanie i maskowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .223 tworzenie ścieżek — dobre i złe rozwiązania . . . . . . . . . . . . . . .223 Ustawienia gładkości ścieżek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .225 Ścieżki, które nie są ścieżkami odcinania . . . . . . . . . . . . . .227 inne metody szparowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .228 Nie tylko CMYK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .231 tworzenie bichromii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .231 kolory dodatkowe w projektach CMYk . . . . . . . . . . . . . . . . . . .232 Nie tylko piksele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .233 elementy wektorowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .233 zapisywanie dokumentu w formacie Photoshop PdF . . . . . . .236 Zapisywanie dokumentów na potrzeby innych aplikacji . . . . . . .238 Spis treści 11 Rozdział 10. Wskazówki dla użytkowników programu Illustrator . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 Dlaczego wersja programu jest ważna? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .241 Zapisywanie na potrzeby wcześniejszych wersji programu . . . . .247 dziwactwa okien dialogowych Save (zapisz) . . . . . . . . . . . . . . .247 tryb kolorów dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .248 Upraszczanie złożonych elementów graficznych . . . . . . . . . . . . . .249 Filtry i efekty specjalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .252 Filtry i efekty — kształty wektorowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .252 Filtry i efekty — tworzenie pikseli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .253 Polecenie Filter/Stylize/drop Shadow (Filtr/Stylizacja/dodaj cień). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .253 Polecenie effect/Stylize/drop Shadow (efect/Stylizacja/dodaj cień) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .255 Parametry obrazów rastrowych w dokumencie . . . . . . . . .256 Tworzenie trójwymiarowych elementów graficznych . . . . . . . . . .258 Przezroczystość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .259 Eliminacja przezroczystości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .261 Obrazy dołączone i osadzone w projekcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .263 Ewolucje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .265 Zmiany w przepisach Pantone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .266 Zapisywanie projektów na potrzeby innych aplikacji . . . . . . . . . .267 Rozdział 11. Wskazówki dla użytkowników programu FreeHand . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 Czcionki i elementy graficzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .269 Wszystko razem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .270 obsługa czcionek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .270 obrazy rastrowe — dołączanie czy osadzanie?. . . . . . . . . .271 Modyfikacja dołączonych obrazów . . . . . . . . . . . . . . . . . . .273 importowanie zdjęć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .274 importowanie kilku zdjęć jednocześnie. . . . . . . . . . . . . . . .275 odpowiednie formaty obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .275 Specjalne traktowanie — format dCS . . . . . . . . . . . . . . . . .275 Skalowanie importowanych zdjęć. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .276 importowanie lub otwieranie dokumentów adobe PdF . .277 Efekty specjalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .277 edytowalne efekty wektorowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .278 edytowalne efekty rastrowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .279 12 Profesjonalny druk. Przygotowanie materiałów efekt soczewki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .280 Wypełnienia i obrysy specjalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .281 Wypełnienia gradientowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .282 Wypełnienia wzorkiem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .282 Wypełnienia PostScript . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .283 Wypełnienia teksturą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .285 Wypełnienie motywem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .286 Wypełnienia niestandardowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .287 Nietypowe ustawienia rastra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .289 Wytłaczanie, rozmycie i cienie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .289 Upraszczanie złożonych ilustracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .290 Wiosenne porządki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .290 Wygładzanie i upraszczanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .291 optymalizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .292 Eksportowanie dokumentów programu FreeHand . . . . . . . . . . . .292 eksportowanie formatów rastrowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .293 eksportowanie formatów wektorowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .293 zachowanie poprawnego spadu w eksportowanych plikach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .296 eksportowanie dokumentów wielostronicowych. . . . . . . .297 eksportowanie dokumentów PdF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .298 eksportowanie bezpośrednio do formatu PdF . . . . . . . . .298 drukowanie do adobe PdF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .299 Rozdział 12. Wskazówki dla użytkowników programu InDesign . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 Grafika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .303 Umieszczanie elementów graficznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .303 technika „przeciągnij i upuść” — dobre… . . . . . . . . . . . . . . . . .304 …i złe strony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .306 kopiowanie i wklejanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .308 osadzanie i wydzielanie obrazków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .308 aktualizacja brakujących lub zmodyfikowanych elementów graficznych . . . . . . . . . . . . . .309 odnajdywanie brakujących elementów graficznych . . . . . 310 aktualizacja zmodyfikowanych zdjęć . . . . . . . . . . . . . . . . . 311 zastępowanie istniejących zdjęć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 edycja elementów graficznych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 Przekształcanie elementów graficznych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314 Spis treści 13 Obsługa rodzimych formatów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .315 Rodzime dokumenty Photoshopa (PSd) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 Co z tym cieniem? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 indesign CS2 — okno dialogowe object Layer options (opcje warstwy obiektu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318 Rodzime dokumenty illustratora (ai) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .320 dokumenty PdF w roli ilustracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .321 Próbki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .321 Uparte próbki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .323 Co zrobić z tymi wszystkimi próbkami? . . . . . . . . . . . . . . . . . . .324 Menedżer farb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .326 kolorowanie obrazów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .329 Konwersja rodzimych dokumentów programów QuarkXPress i PageMaker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .330 Przygotowanie do konwersji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .331 Czego można oczekiwać? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .332 Problemy związane z konwersją dokumentów programu PageMaker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .333 Problemy związane z konwersją dokumentów programu QuarkXPress . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .334 Porządki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .336 kiedy nie należy konwertować plików źródłowych w rodzimych formatach? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .336 Kilka ogólnych zagadnień dotyczących dokumentów InDesign . .337 Pliki idLk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .337 automatyczne odzyskiwanie pliku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .337 Podróż w czasie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .338 zmniejszenie objętości pliku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .338 Spad, kochany spad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .338 Nic się nie stało, czyli zmiana ustawień dokumentu . . . . . . . . .340 odwiedziny w bibliotece. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .340 Przezroczystość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .341 eliminacja przezroczystości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .342 tekst należy umieścić na górze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .343 Wybór właściwej przestrzeni kolorów dla efektów związanych z przezroczystością . . . . . . . . . . .343 Wybór algorytmu konwersji przezroczystości . . . . . . . . . .344 Wybieranie ustawień związanych z konwersją przezroczystości. . . . . . . . . . . . . .348 Przypadek specjalny — obiekty w kolorach dodatkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .349 14 Profesjonalny druk. Przygotowanie materiałów kolory dodatkowe i przezroczystość — nadruk w systemie RiP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .351 Cienie — słońce, które nigdy nie zachodzi . . . . . . . . . . . . .352 Odnajdywanie i usuwanie problemów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .353 Narzędzia do ekspertyzy dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .353 Paleta info (informacje) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .357 Weryfikacja i tworzenie pakietu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .358 Sposoby tworzenia dokumentów PDF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .359 Ustawienia związane z tworzeniem PDF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .361 Rozdział 13. Wskazówki dla użytkowników programu QuarkXPress . . . . . . . . . . . . . . 365 Wersje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .365 zapisywanie dokumentów QuarkXPress 6.5 na potrzeby starszych wersji programu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .366 tekst synchronizowany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .367 Projekty — konwersja na oddzielne dokumenty. . . . . . . . .367 Problemy z czcionkami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .368 Rodzime dokumenty Photoshopa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .369 Rozszerzenie QuarkVista™. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .369 Ogólne uwagi dotyczące programu QuarkXPress . . . . . . . . . . . . .371 Strzeż się… BioS-u?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .371 Grafika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .374 Unikaj kopiowania ze schowka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .374 Ścieżki odcinania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .375 Wykorzystanie dokumentów PdF jako ilustracji . . . . . . .377 definiowanie kolorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .379 tworzenie dokumentów PdF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .381 eksportowanie do formatu PdF — QuarkXPress 5.0 . . .383 eksportowanie do formatu PdF — QuarkXPress 6.0 i 6.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .385 drukowanie do programu distiller lub drukarki dokumentów PdF (QuarkXPress 5.0 i nowsze) . . . . . . . .386 Wydruk do pliku PostScript i ręczna konwersja dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .387 zapisz jako PdF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .388 tworzenie pakietu materiałów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .389 Spis treści 15 QuarkXPress 7 .0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .390 Nowe funkcje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .390 Udoskonalona obsługa obrazków w formacie Photoshopa. . . .393 eksportowanie dokumentów PdF w programie QuarkXPress 7.0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .394 Rozwiązywanie problemów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .395 Naprawianie uszkodzonego pliku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .395 dziel i rządź. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .396 Rozdział 14. Wskazówki dla użytkowników programu Acrobat . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399 Seria produktów Acrobat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400 Skąd się biorą dokumenty PDF? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .402 Tworzenie dokumentów PDF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .403 określenie docelowego wariantu dokumentu PdF. . . . . . . . . . .403 Ustawienia dokumentów PdF i kilka ważnych standardów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .404 acrobat distiller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .407 obsługa materiałów graficznych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412 Ustawienia dotyczące rozdzielczości . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412 Ustawienia kompresji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413 osadzanie czcionek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414 Edycja dokumentów PDF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .416 edycja tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417 edycja grafiki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418 Pasek narzędzi Print Production (Drukowanie) . . . . . . . . . . . . . . .422 Narzędzia do analizy dokumentów, czyli „co jest nie tak z tym plikiem PdF?”. . . . . . . . . . . . . . . . . .423 Narzędzie output Preview (Podgląd wyjściowy) . . . . . . .424 Narzędzie Preflight (inspekcja wstępna). . . . . . . . . . . . . . .426 Narzędzie PdF optimizer (optymalizacja PdF) . . . . . . .429 Narzędzia do usuwania błędów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .430 Narzędzie Convert Colors (konwertuj kolory). . . . . . . . . .430 Narzędzie ink Manager (Menedżer farb) . . . . . . . . . . . . . .430 Narzędzie add Printer Marks (dodaj znaczniki drukarki) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .431 Narzędzie Crop Pages (Przytnij strony). . . . . . . . . . . . . . . .432 Narzędzie Fix Hairlines (Popraw cienkie linie) . . . . . . . . .433 16 Profesjonalny druk. Przygotowanie materiałów Narzędzie transparency Flattening (Spłaszczanie przezroczystości) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .434 Narzędzie PdF optimizer (optymalizacja PdF) . . . . . . .435 Narzędzie trap Presets (Styl ustawień zalewki) . . . . . . . .435 JdF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .436 Posługiwanie się zewnętrznymi edytorami dokumentów PDF . .436 Dodatek. Materiały źródłowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439 Organizacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .439 Grupy zainteresowań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .440 Społeczności i fora internetowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .441 organizacje związane z branżą drukarską . . . . . . . . . . . . . . . . . .443 organizacje związane z branżą opakowań . . . . . . . . . . . . . . . . . .444 organizacje szkoleniowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .444 Targi i konferencje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .445 Wydarzenia w branży drukarskiej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .446 targi na świecie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .446 targi w Polsce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .447 konferencje dla projektantów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .447 konferencje poświęcone formatowi PdF. . . . . . . . . . . . . . . . . . .448 Książki poświęcone projektowaniu i poligrafii . . . . . . . . . . . . . . .448 Projektowanie i skład . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .449 Publikacje dotyczące projektowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .449 Publikacje dotyczące drukowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .450 typografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .451 Książki dotyczące popularnych programów graficznych . . . . . . .452 acrobat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .452 adobe Creative Suite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .453 FreeHand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .453 illustrator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .453 indesign. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .453 Photoshop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .454 Specjalistyczne książki o Photoshopie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .454 QuarkXPress . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .454 Wydawnictwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .455 Projektowanie publikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .455 Grafika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .455 technika drukarska. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .456 Samouczki i poradniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .456 Spis treści 17 Wycieczki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .456 Muzea w Stanach zjednoczonych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .456 Muzea w Polsce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .457 Skorowidz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459 8 Dostarczenie materiałów do druku Zaplanowanie sposobu realizacji projektu powinno nastąpić na długo przed- tem, zanim dostarczysz niezbędne materiały do drukarni. Czytając poprzednie rozdziały, miałeś okazję przekonać się, że to właśnie na barkach projektanta spoczywa obowiązek przewidywania określonych problemów, które mogą wy- stąpić podczas druku. Znacznie łatwiej i wygodniej jest zapobiec ewentual- nym kłopotom na samym początku niż już w trakcie realizacji zlecenia, gdy dni i godziny dzielące Cię od terminu oddania gotowego produktu pędzą jak szalone. Bynajmniej nie chodzi tu wyłącznie o „grube” sprawy, lecz również całkiem banalne, drobne poprawki. Możesz mi wierzyć, że nie ma nic śmiesz- nego w przeglądaniu wydruków próbnych o trzeciej nad ranem, gdy opuchnię- te z niewyspania oczy dostrzegają w narożniku strony dopisek drukarza: „Hej, wpadło mi w oko, że nazwisko tego faceta na każdej stronie broszury napisane jest trochę inaczej, jak myślisz, czy tak powinno być?”. W oku wydawniczego cyklonu łatwo jest niekiedy przeoczyć drobne spra- wy, skupiając się na najbardziej problematycznych aspektach realizacji niety- powego projektu. Skoncentrowanie się na wybranych, oderwanych od siebie problemach może utrudnić postrzeganie projektu jako spójnej całości. Z dru- giej strony łatwiej jest przeanalizować cały proces, jeśli podzieli się go na lo- gicznie wybrane, mniejsze części. Rozdział ten pomyślany został jako pewnego rodzaju repetytorium, poru- szające zagadnienia, które były już częściowo wspomniane we wcześniejszych rozdziałach książki. Moim celem było też napisanie go w taki sposób, by uła- twiał on przygotowanie materiałów do druku dzięki poradom obejmującym praktycznie każdą część i etap tego procesu. 190 Profesjonalny druk. Przygotowanie materiałów Planowanie w trakcie projektowania Rozpoczęcie nowego projektu jest niemal zawsze bardzo ekscytujące, a pod- ekscytowani projektanci znani są z tego, że nie liczą godzin i dni poświęconych na jego realizację. Niemniej jednak, zanim przystąpisz do realizacji zlecenia, weź głęboki wdech. A może nawet dwa. Zamknij oczy i wyobraź sobie gotowy produkt. Postaraj się oszacować naj- trudniejsze aspekty wydrukowania takiego produktu od strony praktycznej. Czy w projekcie powinny zostać użyte kolory dodatkowe i lakiery? Czy trzeba będzie wziąć pod uwagę konieczność specjalnych zabiegów wykończeniowych lub uszlachetniających, takich jak sztancowanie czy wytłaczanie? Czy format projektu jest typowy? Czy gotowy produkt składa się z kilku oddzielnych ele- mentów, które trzeba będzie potraktować na różne sposoby — na przykład od- dzielnie zaprojektować teczkę reklamową, oddzielnie umieszczone w niej ma- teriały promocyjne i wizytówkę lub kartę pocztową z zapytaniem ofertowym? W miarę jak obraz projektu będzie stopniowo powstawał w Twojej wyob- raźni, zaplanuj rozmowę z firmą poligraficzną, która będzie drukować zlecenie. Wprawdzie na samym początku projektu nie zawsze będziesz w tej luksuso- wej sytuacji, że wybór wykonawcy będzie już przesądzony, jednak wszystko będzie już wiadomo. Postaraj się więc nawiązać kontakt z przedstawicielami wybranej firmy i przetrzeć ścieżkę prowadzącą do pomyślnej realizacji projek- tu. Pracownicy firmy udzielą Ci wskazówek, które ułatwią Ci dobranie właś- ciwych ustawień i parametrów podczas projektowania, a po rozmowie z Tobą sami będą przygotowani na to, z jakim rodzajem zlecenia będą mieć do czy- nienia później. W świecie poligrafii, podobnie jak w każdej innej branży, która zajmuje się wytwarzaniem jakichś produktów, słowo niespodzianka rzadko ma pozytywne konotacje. Nawiązanie kontaktu z firmą poligraficzną Pierwszą osobą, z którą zapewne skontaktujesz się w firmie poligraficznej, będzie handlowiec. Idealny handlowiec powinien określić Twoje oczekiwa- nia i udzielić Ci wstępnych wskazówek dotyczących trudniejszych zagadnień związanych z realizacją projektu — na przykład pomoże dobrać odpowiedni gatunek papieru i wyjaśni aspekty związane z wykończeniem gotowego pro- duktu. Po rozmowie z handlowcem powinieneś mieć ogólny, lecz konkretny zarys możliwych do uzyskania efektów. Sprzedawca zbierze przekazane przez Rozdział 8. Dostarczenie materiałów do druku 191 Ciebie informacje i na ich podstawie oszacuje wstępny zakres kosztów reali- zacji projektu, a także zaproponuje termin ukończenia poszczególnych etapów pracy. Końce tych etapów wyznaczone będą przez ważne wydarzenia w proce- sie realizacji zlecenia, takie jak termin dostarczenia materiałów, przewidywany czas uzyskania pierwszych wydruków próbnych, termin przekazania projektu do druku i dostarczenia gotowego produktu. Na koniec handlowiec powinien przekazać komplet danych przedstawicielowi biura obsługi klienta (BOK-u). Jeśli masz szczęście, to trafisz na przedstawiciela, który posiada dużą wie- dzę w zakresie poligrafii i będzie w stanie zapoznać Cię ze szczegółami i wy- maganiami dotyczącymi zlecenia. Jeżeli okaże się, że przedstawiciel wydaje się dysponować niezbyt przekrojową wiedzą o problematyce związanej z drukiem, to postaraj się dyplomatycznie poszerzyć krąg znajomości w wybranej firmie. Wprawdzie niektóre drukarnie unikają bezpośrednich kontaktów klientów z pracownikami technicznymi, lecz szczerze mówiąc, niekiedy warto jest na- wiązać taki kontakt, aby ułatwić życie i sobie, i im samym. Być może uda Ci się skontaktować z odpowiednią osobą za pośrednictwem handlowca. Z własnej perspektywy, jako osoby mającej spore doświadczenie w zakresie technicznych aspektów druku, mogę zaryzykować stwierdzenie, iż większość techników dru- karzy i poligrafów powita z otwartymi ramionami klienta pragnącego zyskać wiedzę umożliwiającą dostarczenie materiałów, które nie staną się później sen- nym koszmarem operatora naświetlarki. Pragnę jednocześnie zwrócić uwagę, że pomiędzy sumiennym klientem a namolnym klientem jest bardzo subtelna granica, której lepiej nie przekraczać. Nie powinno się na przykład nieustannie dzwonić bezpośrednio do działu technicznego z pytaniami (jego pracownicy zaczną unikać takiego zleceniodawcy) i należy zawsze informować pracownika BOK-u o wszelkich zmianach w projekcie, niezależnie od jego kompetencji — pracownik ów jest bowiem punktem kontaktowym pomiędzy Tobą a firmą i powinien wiedzieć o ewentualnych modyfikacjach. Podczas pierwszych rozmów z pracownikiem BOK-u upewnij się, że poin- formujesz go o wszystkich nietypowych aspektach realizacji zlecenia. Oto lista tematów, które być może powinieneś poruszyć:   Nietypowy gatunek papieru. Papiery o metalicznym połysku, papiery o bardzo wyraźnie zaznaczonej teksturze czy papiery o szczególnie dużej (lub małej) gramaturze mogą wymagać dodatkowego czasu na ich zamó- wienie, a także decydować o wyborze maszyny drukarskiej. Farby mieszane. Jeśli potrzebujesz kolorów niedostępnych w palecie ko- lorów dodatkowych Pantone, Toyo lub bibliotece barw dowolnego innego producenta, to możesz poprosić o próbki zadruku nietypową farbą, mie- szaną na zamówienie (próbki powinny zostać wykonane na docelowym gatunku papieru). Próbka taka polega na naniesieniu cienkiej warstwy za- 192 Profesjonalny druk. Przygotowanie materiałów    mówionej farby na wybranym rodzaju papieru i powinna wystarczająco dobrze odzwierciedlać ostateczny wygląd tej farby na wydruku. Lakiery i inne uszlachetnienia. Specjalne dodatki, takie jak lakiery ciężkie i akrylowe czy „zdrapki”, wymagają wcześniejszego uzgodnienia. Nietypowe wykończenia. Operacje takie jak perforowanie, sztanco- wanie, wytłaczanie, foliowanie czy niestandardowe sposoby bigowania lub składania mogą wymagać odpowiednio wczesnego zaplanowania i sprzętu. Ponieważ nietypowe wykańczanie zazwyczaj zajmuje sporo cza- su, ów czas powinien zostać uwzględniony w harmonogramie realizacji projektu. Skomplikowane, niestandardowe sposoby złamywania, bigowa- nia czy składania mogą wymagać pewnych zmian w maszynach, w które wyposażona jest drukarnia, w celu zapewnienia właściwej jakości goto- wego produktu. Więcej informacji o technikach i sposobach wykańczania znajdziesz w rozdziale 3., „Wykańczanie i oprawa”. Nietypowa zawartość. Jeśli zlecenie obejmuje wykonanie specjalnych nadruków dodatkowych, takich jak adresy czy inne informacje realizowa- ne w ramach systemów VDP, to realizacja takiego zlecenia może wymagać dodatkowego czasu poświęconego na zaprogramowanie maszyn i zebranie danych (takich jak lista adresowa) potrzebnych do umieszczenia na wy- druku. Dla własnego (i drukarzy) zdrowia psychicznego warto poprosić o udziele- nie informacji dotyczących:   Szczegółowego harmonogramu obejmującego daty realizacji poszczegól- nych etapów zlecenia, takich jak próby wstępne, próby kolorów i przygoto- wanie ogólnego wydruku treści publikacji oraz druki próbne na maszynie drukarskiej. Oczywiście, data ukończenia i dostarczenia zlecenia jest bar- dzo istotna, lecz nie znając terminów realizacji kolejnych faz projektu, ry- zykujesz powodzenie całego przedsięwzięcia. Danych kontaktowych do wszystkich osób, które są (lub powinny być) za- angażowane w realizację zlecenia; a przede wszystkim: handlowca, przed- stawiciela BOK-u oraz dowolnych pracowników technicznych, z którymi będziesz mógł kontaktować się w sprawie projektu. Upewnij się, że także oni wiedzą, jak się z Tobą skontaktować w razie potrzeby. Pamiętaj też, że drukarnie działają najczęściej 24 godziny na dobę. Być może nie jesteś przyzwyczajony do telefonów w środku nocy, lecz jeśli zlecenie ma bardzo krótki termin realizacji, a podczas nocnej zmiany pojawią się jakieś prob- lemy, o których powinieneś wiedzieć — to spodziewaj się, że Twój telefon Rozdział 8. Dostarczenie materiałów do druku 193 może zadzwonić w najmniej oczekiwanym momencie. Taka perspektywa powinna też skłonić Cię do uważnej weryfikacji materiałów przed odda- niem ich do drukarni. Planowanie druku Zanim projekt nabierze realnych kształtów, trzeba przemyśleć wszystkie jego najważniejsze aspekty. Rozkładanie gotowych niemal publikacji na elementy pierwsze i ponowny ich skład nie należy do przyjemności — a może się przy- trafić, jeśli okaże się, że format arkusza jest o centymetr zbyt duży lub ilustra- cje pokolorowane są niewłaściwymi barwami dodatkowymi. Zanim utworzysz nowy plik, powinieneś upewnić się, że znasz następujące informacje:     Rozmiar gotowego wyrobu. Jeśli drukujesz papier firmowy, to format nie stanowi żadnego problemu. Gorzej, jeśli masz przed sobą zadanie po- legające na zaprojektowaniu wyrobu, który jest złamywany i składany — na przykład broszury lub teczki reklamowej. W takim przypadku lepiej jest uzbroić się w dokładną linijkę i sprawdzić wszystkie wymiary wyro- bu, zanim będzie za późno. Wielkość spadu. O ile standardowa wielkość spadu jest ogólnie przyjęta i wynosi jedną ósmą cala, to niektóre firmy poligraficzne mogą zalecić nieco większe wartości, w szczególności wówczas, jeśli zlecenie dotyczy opakowań lub druków wielkoformatowych. Format wkładek. W projektach takich jak broszury ze składaną wkład- ką trzeba pamiętać o zwężeniu strony, która będzie zaginana do wnętrza (patrz rozdział 3., „Wykańczanie i oprawa”). Zdefiniuj położenie linii po- mocniczych w programie do składu publikacji i użyj ich w celu popraw- nego rozmieszczenia wszystkich elementów projektu. Jeśli projektujesz publikację o standardowym formacie, to poproś przedstawiciela firmy rea- lizującej zlecenie o szablon gotowej publikacji tego typu — być może będą oni dysponować takimi materiałami. Położenie elementów graficznych względem złamów, perfora- cji lub krawędzi wykrawania. Jeśli jakiś element graficzny przyle- ga do złamu, to trzeba będzie podjąć specjalne kroki w celu uniknięcia przeniesienia tego elementu poza ów złam — jest to szczególnie istotne w przypadku opakowań. Drukarnia, z którą współpracujesz, powinna za- oferować pewne wskazówki dotyczące przygotowania tego typu projek- tów. Takie wskazówki są bardzo istotne przede wszystkim w przypad- ku wyrobów drukowanych na papierze o bardzo dużej gramaturze, która 194 Profesjonalny druk. Przygotowanie materiałów sprawia, że krawędzie złamów są znacznie grubsze niż w przypadku cień- szego podłoża drukowego.   Właściwa liczba stron. W typowym wielostronicowym dokumencie (z pominięciem wkładek) liczba stron powinna być podzielna przez cztery. Jeśli podczas zabaw z przeglądaniem tygodnika, o których pisałam w roz- dziale 3., „Wykańczanie i oprawa”, rzeczywiście wyjąłeś zszywki, aby przyjrzeć się układowi par drukarskich, to zapewne zauważyłeś, że czaso- pismo takie składa się z określonej liczby podwójnych kartek — na każdej z takich kartek wydrukowano dwie strony „na awersie” i dwie strony „na rewersie”. W dłuższych publikacjach, na przykład książkach lub zeszytach ćwiczeń, projektant (lub drukarnia) może uzupełnić „braki”, dodając puste strony (na przykład na notatki) do pełnej wielokrotności czterech. Odpowiednie farby. Jeśli nie projektujesz publikacji zawierającej 27 ko- lorów dodatkowych, to nie powinno być ich aż tyle w palecie barw pro- jektu. Usuń niepotrzebne kolory lub skonwertuj je na ich odpowiedniki w modelu CMYK. Weryfikacja obrazów rastrowych Jak zapewne pamiętasz z rozdziału 4., „Przygotowanie obrazów rastrowych”, przed umieszczeniem w publikacji zdjęcia lub innego obrazu rastrowego trzeba koniecznie sprawdzić, czy ma on wystarczająco dużą rozdzielczość, a także czy jest zapisany we właściwym formacie i odpowiedniej przestrzeni kolorów, czy- li najczęściej CMYK lub w przypadku niektórych środowisk projektowych, w których zaimplementowano zaawansowane mechanizmy zarządzania kolo- rem — RGB. W tym drugim przypadku trzeba jednak pamiętać o osadzeniu w pliku z obrazem RGB właściwego profilu kolorów. Jeśli projekt ogranicza się do zaprojektowania rysunku (mówiąc innymi słowy, jeśli grafika rastrowa stanowi ostateczną wersję projektu i nie została pomyślana jako element większej publikacji), to należy zweryfikować jej pa- rametry w Photoshopie lub w aplikacji źródłowej. Niezależnie od wskazówek podanych poniżej, zawsze warto i należy skonsultować się z firmą poligraficzną w celu uzgodnienia szczegółów realizacji projektu.  Rozdzielczość. Obrazy rastrowe powinny mieć rozdzielczość rzędu przynajmniej 300 ppi (pikseli na cal) po nadaniu im docelowych wymia- rów. Od tej ogólnej zasady istnieją jednak pewne wyjątki, na przykład druki wielkoformatowe, takie jak plakaty, reklamy sklepowe i billboardy. Ze względu na to, że druki tego typu oglądane są z odległości przynaj- mniej kilku metrów, to nie muszą one mieć tak dużej rozdzielczości jak niewielkie publikacje, czytane i oglądane ze znacznie mniejszej odległości. Rozdział 8. Dostarczenie materiałów do druku 195 Innymi słowy, obraz o rozdzielczości 150 ppi oglądany z odległości metra lub kilku metrów będzie sprawiał podobne wrażenie jak obraz o rozdziel- czości 300 ppi, widziany z bliska. W przypadku druku o dużej liniaturze (200 lpi lub większej) niezbęd- ne mogą być obrazy o nieco wyższej rozdzielczości. Jeśli przygotowujesz obrazy rastrowe przeznaczone do umieszczenia w albumach lub na repro- dukcji, to możesz zostać poproszony o dostarczenie materiałów w roz- dzielczości większej niż 300 ppi. Warto jednocześnie pamiętać, że opty- malnym rozwiązaniem jest przygotowanie zeskanowanego obrazu lub ma- teriału zdjęciowego w odpowiedniej rozdzielczości i formacie. Skalowanie lub sztuczne zwiększanie rozdzielczości w procesie interpolacji nigdy nie pozwoli na uzyskanie efektów porównywalnych do wydrukowania „zdrowego” zdjęcia o niezawyżonych parametrach.    Przestrzeń kolorów. W poligrafii zazwyczaj mamy do czynienia z jed- nym z pięciu rodzajów obrazów, jeśli chodzi o przestrzeń barw, a miano- wicie: CMYK, RGB, skalą szarości, dwukolorową mapą bitową (obrazem składającym się tylko z czarnych i białych pikseli, bez odcieni szarości) oraz bichromią. Jeśli nie pracujesz w środowisku projektowym, w którym zaimplementowano nowoczesne mechanizmy zarządzania kolorem, to za- pewne zostaniesz poproszony o dostarczenie materiałów CMYK. Jeżeli wybrana firma poligraficzna posługuje się mechanizmami zarządzania kolorem, to zazwyczaj będziesz mógł dostarczyć również obrazy RGB, pod warunkiem że zostaną one wyposażone we właściwy profil barw. Upewnij się też, że wysyłane obrazy czarno-białe są rzeczywiście obra- zami w skali szarości, a nie „wyglądającymi na czarno-białe” obrazami RGB lub CMYK. Retusz. Jeśli nie potrafisz swobodnie posługiwać się narzędziami do re- tuszu obrazu, poza standardowymi zabiegami, takimi jak usuwanie prze- barwień i niedoskonałości skóry, zleć realizację prac retuszerskich firmie poligraficznej. Najlepiej będzie, jeśli wydrukujesz zdjęcia przeznaczone do skorygowania i opiszesz wydruki, wskazując miejsca lub elementy, któ- re powinny zostać wyretuszowane. Usługi tego typu są zazwyczaj dodat- kowo płatne. Obracanie i skalowanie. Najlepsze efekty można osiągnąć wówczas, gdy zeskanowane materiały lub cyfrowe fotografie zostały utworzone od razu we właściwym formacie i są poprawnie obrócone. Pozostańmy realistami — nie zawsze da się przewidzieć, w jaki sposób wykorzystany zostanie dany obraz. Warto wiedzieć, że odwrócenie zdjęcie w poziomie czy w pio- 196 Profesjonalny druk. Przygotowanie materiałów nie nie ma żadnego wpływu na jakość obrazu. Podobnie jest w przypadku obrotu o 90°. Gorzej, jeśli obrót dokonany zostanie o inną wartość lub też zdjęcie zostanie przeskalowane (co gorsza, obydwie te operacje mogą nastąpić równocześnie) — w takim przypadku zdjęcie na wydruku będzie nieznacznie rozmyte w porównaniu do oryginału.  Nazwy plików. Unikaj używania kropek, gwiazdek i innych znaków w celu oznaczania dokumentów (patrz też: rozdział 7., „Zagadnienia do- tyczące różnych platform sprzętowych”). Nawet jeśli projektant i firma poligraficzna dysponują tą samą platformą sprzętową (na przykład kom- puterami Macintosh), to warto wziąć pod uwagę możliwość umieszczenia materiałów projektu na serwerze pracującym pod kontrolą systemu Unix (lub Windows). Weryfikacja obrazów wektorowych Ze względu na to, że programy ilustracyjne, takie jak Illustrator i FreeHand, umożliwiają umieszczanie w projektach grafik rastrowych, to posługując się nimi, należy wziąć pod uwagę niemal te same zagadnienia co w przypadku programów do składu publikacji. Przede wszystkim należy pamiętać o nastę- pujących sprawach:    Poprawność kolorów. Jeśli zamierzasz umieszczać ilustracje wekto- rowe w programie do składu publikacji, to postaraj się unikać mnożenia różnych wariantów nazw tego samego koloru dodatkowego. Jeśli na przy- kład w projekcie użyty jest kolor Pantone 384, to upewnij się, że zarówno w ilustracjach, jak i w dokumencie publikacji nosi on tę samą nazwę (a nie np. Pantone 384C i PMS 384CVC). Zadbaj o to, by jeden kolor dodatkowy miał tę samą nazwę w obrębie całego dokumentu. Obrazy rastrowe. Większość programów ilustracyjnych umożliwia osa- dzanie lub dołączanie do projektów obrazów rastrowych. Wprawdzie osa- dzanie obrazów w pliku znacznie zwiększa jego objętość, lecz w zamian za to zyskuje się pewność, że materiały potrzebne do otwarcia dokumentu zawsze będą w komplecie. Jeśli przewidujesz konieczność retuszowania lub korekcji koloru obrazków umieszczonych w dokumencie, to na wszelki wypadek dołącz je do materiałów w postaci oddzielnego pliku. Czcionki. Osadź czcionki lub przekształć je na krzywe (w zależności od postanowień licencji EULA). Warto wiedzieć, że podczas gdy pro- gramy Illustrator i FreeHand umożliwiają osadzanie czcionek (jeśli tylko można daną czcionkę osadzić), to zabieg ten pozwala jedynie na popraw- ne wyświetlanie czcionki na ekranie. Czcionka ta nie będzie dostępna Rozdział 8. Dostarczenie materiałów do druku 197 do edycji, jeśli odbiorca dokumentu (czyli w tym przypadku drukarnia) nie będzie dysponować tą samą zainstalowaną czcionką. Jeśli konwersja czcionek na krzywe wydaje Ci się kusząca, to weź pod uwagę, że niektó- re efekty tekstowe, takie jak podkreślenia czy przekreślenia, mogą zostać bezpowrotnie utracone w wyniku takiej operacji. Kolejną konsekwencją konwersji tekstu jest utrata dodatkowej informacji o sposobie wyświetla- nia czcionek, tzw. hintingu. Ponadto skonwertowany tekst może nie być tak wyrazisty jak oryginalny, szczególnie na wydruku z drukarki atramento- wej. Jednocześnie jakość skonwertowanego tekstu zobrazowanego na urzą- dzeniu o bardzo wysokiej rozdzielczości, takim jak naświetlarki klisz lub form drukowych, powinna być w pełni zadowalająca. Tekst. Sprawdź tekst pod kątem literówek i usuń wszystkie puste pola i ramki tekstowe, które powstają niekiedy w wyniku nieuważnego klik- nięcia narzędziem Type (Tekst) — nie przejmuj się, to wcześniej czy póź- niej zdarza się każdemu. Obiekty tego typu mogą powodować komunikaty o błędnych lub brakujących czcionkach podczas weryfikacji dokumentów i oczywiście powodują wydłużenie czasu realizacji zlecenia ze względu na konieczność wyłapania
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Profesjonalny druk. Przygotowanie materiałów
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: