Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00366 008777 21042800 na godz. na dobę w sumie
Profilaktyka i probacja w środowisku lokalnym - ebook/pdf
Profilaktyka i probacja w środowisku lokalnym - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 493
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-233-8785-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> pedagogika
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Profilaktyka społeczna i probacja stanowią ważny obszar ograniczania rozmiarów przestępczości i neutralizacji czynników generujących zachowania odbiegające od norm społecznych.

W ostatnich dziesięcioleciach wprowadzono do praktyki zapobiegania przestępczości i patologii zachowań różnorodne strategie oparte na najważniejszych teoriach z zakresu nauk społecznych, wynikach eksperymentów naukowych prowadzonych w krajach o najwyższej kulturze resocjalizacyjnej oraz doświadczeniach z najbardziej skutecznych projektów realizowanych przez specjalistów w wielu obszarach szczególnie zagrożonych rozwojem patologii społecznej.

Zamieszczone w niniejszym zbiorze artykuły zapoznają z licznymi koncepcjami i ich weryfikacjami w obszarach działalności profilaktyczno-probacyjnej oraz podają przykłady organizacyjnych rozwiązań i metod działań uwzględniających specyficzne uwarunkowania skutecznych działań w wielu środowiskach.

Mamy nadzieję, że większość z tych opracowań okaże się cennym materiałem w kształceniu studentów resocjalizacji i pracy socjalnej oraz że będą z nich korzystać specjaliści działający w ramach wielorakich form pomocy społecznej.
Prof. dr hab. Bronisław Urban

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Spis treści Wstęp (Bronisław Urban) ....................................................................................... 9 I. Profi laktyka – probacja – resocjalizacja. Zagadnienia ogólne Andrzej Bałandynowicz, Probacja-prewencja, a nie represja podstawą resocjalizacji w oparciu o społeczeństwo ....................................................... 17 Henryk Machel, Profi laktyka i probacja jako czynniki ograniczające penalizację penitencjarną ............................................................................... 51 Kazimierz Pospiszyl, Resocjalizacja a terapia .................................................... 63 Robert Opora, Sposoby pomiaru efektywności resocjalizacyjnej ........................ 69 Sławomir Śliwa, Działania profi laktyczne wobec nieletnich zagrożonych wykluczeniem społecznym. Założenia teoretyczne .......................................... 77 Lucjan Miś, Neoliberalna polityka penitencjarna. Kryminalizacja problemów społecznych – właściwa droga czy ślepy zaułek? ........................................... 87 Adam Szecówka, Teleologiczno-programowe aspekty oddziaływań resocjalizacyjnych i profi laktycznych ............................................................. 97 Sławomir Sobczak, Relacje chroniące i racjonalność w kontekście resocjalizacji strukturalnej i probacji ........................................................... 115 II. Lokalność jako wymiar profi laktyki i probacji Franciszek Wojciechowski, Przestrzeń bezpieczna środowiska lokalnego w strategii działań prewencyjnych. Próba refl eksji pedagogicznej .............. 131 Małgorzata Michel, Koncepcja tworzenia bezpiecznej przestrzeni w lokalnym systemie resocjalizacji jako reakcja na „grę w wykluczenie społeczne” w świecie płynnej nowoczesności ................................................................. 145 Anna Fidelus, Rola kapitału społecznego w przebiegu procesu readaptacji społecznej skazanych .................................................................................... 157 Krystyna Kuberska-Przekwas, Profi laktyka, probacja wobec młodzieży w kompleksowym systemie resocjalizacji w środowiskach lokalnych .......... 171 Leszek Wieczorek, Samorząd lokalny w profi laktyce marginalizacji społecznej (aspekty prawne) .......................................................................................... 185 6 Spis treści Barbara Smoter, Lokalne inicjatywy z zakresu edukacji przedszkolnej jako czynnik przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu .................................... 195 Sonia Dzierzyńska, Oddziaływania probacyjne na nieletnich w płaszczyźnie społeczności lokalnej na przykładzie USA ................................................... 201 Monika Noszczyk-Bernasiewicz, Środowiskowe determinanty przestępczości nieletnich jako wyznacznik oddziaływań profi laktycznych ........................... 209 Anna Kieszkowska, Probacja szansą dla osób karanych na poprawę własnego życia w środowisku lokalnym ....................................................... 221 III. Czynniki determinujące efektywność działań profi laktyczno-resocjalizacyjnych Irena Pospiszyl, Syndrom Atlasa, czyli pułapki dynamicznych strategii adaptacyjnych ............................................................................................... 239 Adam Mikrut, Sławomir Olszewski, Poszanowanie godności jako czynnik profi laktyki zachowań agresywnych osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną ................................................................................................. 249 Eliza Mazur, Samoocena agresywnych sprawców przestępstw ......................... 259 Irena Mudrecka, Kształtowanie poczucia odpowiedzialności pozytywnej u dzieci i młodzieży jako cel profi laktyki kreatywnej .................................... 273 Ewa Wysocka, Koncepcja resilience jako podstawa teoretyczna identyfi kacji zaburzeń w przystosowaniu i działań profi laktycznych ................................ 285 Agnieszka Barczykowska, Szacowanie i zarządzanie ryzykiem w amerykańskiej praktyce probacyjnej ......................................................... 301 Beata Maria Nowak, Rola zasobów w procesach resocjalizacji i destygmatyzacji społecznej osób skazanych i ich rodzin ............................ 313 Łukasz Szwejka, Profi laktyka odrzucenia rówieśniczego oparta na koncepcji resielience (opór–elastyczność) .................................................................... 325 Małgorzata Piasecka, Odporność psychiczna jako czynnik ograniczający działanie niekorzystnych uwarunkowań środowiskowych u młodzieży narażonej na ryzyko uzależnienia ................................................................. 333 IV. Instytucje oraz metody profi laktyki i probacji Andrzej Węgliński, Styl oddziaływań wychowawczych społecznych kuratorów sądowych w pracy z dozorowanymi z problemem alkoholowym .................. 341 Anna Wojnarska, Treningi umiejętności społecznych w resocjalizacji nieletnich – szanse i ograniczenia ................................................................ 355 Janina Florczykiewicz, Terapia przez kreację plastyczną w readaptacji społecznej skazanych. Działanie artystyczne jako obszar transformacji wartości ........................................................................................................ 367 Spis treści 7 Maciej Bernasiewicz, Streetworking (praca uliczna) wśród dzieci ulicy jako forma zapobiegania przestępczości nieletnich ............................................. 377 Anna Chańko, Praca uliczna jako forma prewencji społecznej. Streetworking w środowisku lokalnym ................................................................................. 385 Patryk Kujan, Działalność kuratorów sądowych dla osób dorosłych w opiniach pracowników socjalnych, studentów resocjalizacji oraz skazanych oddanych pod dozór .................................................................... 391 Joanna Sztuka, Innowacje w środowiskowych programach profi laktycznych. Partyworking ................................................................................................ 403 Karina Śliwińska, Skuteczność pracy świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych .................................................................................. 413 V. Przykłady polskich i zagranicznych rozwiązań systemowych Hans B. Dupont, Grupa docelowa opuściła już budynek! Metoda RAR w badaniu używania konopi indyjskich oraz projektowaniu interwencji profi laktycznych ............................................................................................ 423 Justyna Kusztal, Anna Siuda, Probacja w sprawach nieletnich – doświadczenia szkockie ................................................................................ 429 Krzysztof Biel, Resocjalizacja kobiet w środowisku lokalnym: doświadczenia amerykańskie i brytyjskie ............................................................................. 437 Beata Zinkiewicz, Oddziaływania profi laktyczne norweskich służb ochrony dziecka jako źródło inspiracji dla polskiej rodzinnej kurateli sądowej ........ 447 Katarzyna Smoter, Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej młodzieży na przykładzie lokalnych inicjatyw realizowanych w Nowym Sączu ................. 459 Iwona Malorny, Lokalna sieć wsparcia i profi laktyka wobec zjawiska niedostosowania społecznego na przykładzie miasta Bytom ........................ 467 Marek Heine,,Violetta Będkowska-Heine, Sprawcy wypadków drogowych ‒ implikacje resocjalizacyjne i profi laktyczne ................................................. 481 Wstęp Ostatnie dziesięciolecia obfi tują w liczne prace z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej, co wyraża się nie tylko w ilościowym wzroście opracowań, ale również w znaczącym poszerzeniu teoretycznego i empirycznego obszaru badań tej dyscypliny. Najbardziej wyrazistym wskaźnikiem tego poszerzenia są prace badawcze daleko wykraczające poza tradycyjny obszar badań, jakim jest instytucjonalny system penitencjarno- -resocjalizacyjny, i wkroczenie badaczy na rozległą płaszczyznę środowiska wol- nościowego. Rezultatem tego procesu jest ugruntowanie się teorii i praktyki zaliczanej do profi laktyki i probacji – oznacza to zaawansowaną przemianę resocjalizacji jako dyscypliny pedagogicznej w naukę o charakterze interdyscyplinarnym. Niewątpliwie rozwój profi laktyki społecznej i probacji dokonuje się na podstawie istnienia wewnętrznych sił pedagogiki resocjalizacyjnej i dyscyplin pokrewnych (głównie psychologii i socjologii). Ważnym stymulatorem i wzmocnieniem są tutaj doświadczenia i wyniki badań nad skutecznością systemu penitencjarnego prowa- dzone na gruncie kryminologii. Obecnie powszechnie wiadomo, że są one dalekie od oczekiwań. Gdyby dokładnie zbilansować te doświadczenia i ściśle określić skuteczność wysiłków instytucjonalnych działań resocjalizacyjnych, to powstałoby pytanie: jak ilościowo określić rzeczywistą poprawę przestępców dokonującą się w typowych zakładach penitencjarnych, a jak rzeczywistą poprawę poza całym systemem spra- wiedliwości? Choć od przełomu XX i XXI wieku skompletowano argumenty na rzecz poglądu o nieefektywności, a nawet szkodliwości więzienia (deprywacja potrzeb psychofi zycznych skazanych, pogwałcenie praw człowieka, kryminogenny wpływ itp.), to jednak żadne państwo nawet nie myśli o likwidacji tej instytucji. W ostatnich dziesięcioleciach coraz bardziej utwierdza się przekonanie o małej reformatorskiej zdolności systemu penitencjarnego ‒ szuka się zatem alternatywnych rozwiązań w środowisku wolnościowym. Współcześni krytycy wskazują, że w warunkach więzienia wyeliminowano wszelką inicjatywę ze strony więźniów i że od skazanych żąda się z góry określonych zachowań i pewnego stylu zaspokajania ich własnych potrzeb. Pocieszający jest fakt, że ze strony twórczych teoretyków akceptujących (z ko- nieczności) współczesne więzienia słyszy się wezwanie do zaakceptowania odpowie- dzialności przestępców za swoje kryminalne czyny oraz wezwanie do dostarczenia im sposobności do dokonywania odpowiedzialnych wyborów i okazji do osobistego 10 Wstęp rozwoju i samodoskonalenia. Zatem chociaż resocjalizacja spotkała się w ostatnich dziesięcioleciach z próbą całkowitego odrzucenia, to jednak ma ona ciągle swoich zwolenników, którzy jej szans upatrują w rozszerzonym poza mury więzienne obszarze działań, czyli w środowisku wolnościowym. Ideowych inspiracji i zracjonalizowanych zasad do takiego bipolarnego obszaru działań resocjalizacyjnych dostarcza współczesna fi lozofi a człowieka, humanistyczna kryminologia, psychologia kognitywna i socjologiczne teorie interakcji. W zespole tych założeń i zasad znajduje się: 1. współczesne pojmowanie wolności, opierające się na umiarkowanym determinizmie i koncepcji homo eligens; 2. antropologiczny nurt podkreślający powszechną ludzką zdolność inicjowania własnych działań; 3. psycholo- giczna koncepcja tożsamości, kontroli wewnętrznej, samooceny i poznawczego nurtu objaśniającego genezę zachowań dewiacyjnych, oraz 4. interakcyjne ujęcie rozwoju człowieka w obrębie pierwotnych i wtórnych grup społecznych. Próby organizowania resocjalizacyjnych działań wyznaczonych tymi zasadami znajdujemy w amerykańskiej koncepcji what works?, która nie tylko przywraca reso- cjalizacyjny optymizm, ale wyraźnie sugeruje konieczność poszukiwania wielorakich układów czynników ryzyka i wsparcia ze strony różnych struktur społecznych w celu ich eliminowania. W tej intelektualnej atmosferze większość teoretyków jednoznacznie aprobuje poglądy o konieczności prowadzenia badań nad wypracowywaniem skutecz- nego systemu profi laktyki w środowisku lokalnym. Równolegle z tym nurtem teoretycznym po stronie praktyki podejmowane są liczne próby organizowania, mniej lub bardziej szerokich, systemowych rozwiązań profi lak- tycznych. Większość tych prób wynika z praktycznych doświadczeń pedagogicznych, które najczęściej mają charakter działań spontanicznych i słabo korespondujących z ustaleniami teoretycznymi wyrastającymi z badań empirycznych. Przyczyn takiego stanu jest wiele, ale główna tkwi w braku podstawowych badań w sferze profi laktyki, które za podstawę powinny przyjmować uogólnienia i twierdzenia funkcjonujące we współczesnych naukach społecznych. Obserwując relacje między polskimi teoretykami a praktykami, ze skromnością trzeba przyznać, że to właśnie praktycy częściej wykazują inwencję i tworzą projekty profi laktyczne na podstawie własnej pomysłowości, doświadczenia i wiedzy, a teore- tycy, profesjonalnie zobowiązani do tworzenia nauki, pod pozorem badań empirycz- nych zaledwie opisują te projekty, poddają je krytyce negatywnej, bez propozycji ich doskonalenia. Aby wykazać jałowość takich działań, konieczna jest z jednej strony szeroka pro- fesjonalna dyskusja ukazująca te osiągnięcia teoretyczne na gruncie nauk społecznych, które mają inspirującą moc i przydatność do rozwiązań profi laktycznych, a z drugiej strony trzeba promować informacyjne spotkania teoretyków i praktyków, zmierza- jące do opracowywania projektów powstałych na podstawie osiągnięć naukowych. Z takiego rozumowania wynika pytanie o istnienie takich uogólnień badawczych i teoretycznych założeń, które już teraz mogą być przydatne w doskonaleniu praktyki profi laktycznej i probacyjnej. Jestem przekonany, że obecnie istnieją takie zasoby teoretyczne i warunki do ich wprowadzania do praktyki ‒ dla przykładu można wspomnieć koncepcję zróżnicowanych oddziaływań uwzględniających właściwości Wstęp 11 osobowościowe wychowanków (dorosłych przestępców). W uproszczeniu koncep- cja ta zakłada potrzebę pierwotnego określenia, jakie jednostki będą przedmiotem oddziaływań, jaki typ dewiacji te jednostki przejawiają (np. rodzaj agresji) i w jakich warunkach prowadzone będą wobec nich działania. By zilustrować takie postępowanie, warto przytoczyć za Jacqueline Helfgott1 wyniki badań, które wskazują na skuteczność terapii behawioralno-poznawczej skierowanej przeciwko groźnym agresorom. Warunkiem skuteczności terapii, zmniej- szającej od 40 do 80 wskaźniki recydywy w tej grupie skazanych, była klasyfi - kacja agresorów według bipolarnych typów agresji: wyróżniono agresję reaktywną (ekspresyjno-instrumentalną) oraz łupieżczą (typu predatory). Bez takiej pogłębionej i bardziej zróżnicowanej typologii agresji nie można było osiągnąć tak zadawalają- cych wyników (80 ). Dla praktyki bezpośrednią konsekwencją wynikającą z bipolarnej klasyfi kacji agresji są programy zarządzania agresją, które skierowane są do przestępców z wy- sokim poziomem gniewu (złości) i niskim poziomem samokontroli oraz które powo- dują redukcję recydywy impulsywnych agresywnych przestępców. Z jednej strony, zarządzanie agresją jest mniej skuteczne w stosunku do przestępców przejawiających agresję instrumentalną (łupieżczą) bądź też przestępców psychopatycznych, ponieważ ich zachowania przestępcze generalnie nie mają podłoża emocjonalnego. Z drugiej jednak strony, przestępcy stosujący przemoc oraz mający niską kontrolę złości i wysoki jej poziom największe korzyści osiągają właśnie z programów zarządzania agresją. Równocześnie wnikliwa diagnoza i ewaluacja wyników terapii ujawnia trudności i małą efektywność terapii jednostek dokonujących aktów morderstwa, które nie są spontaniczne, lecz starannie zaplanowane i metodycznie opracowane na długo przed ich popełnieniem. Dokładny rejestr możliwości i ograniczeń terapii zgodnie z modelem bipolarnym agresji jest większy. W tym miejscu nie wymieniam go w całości, gdyż chodzi tu tylko o ogólne zarysowanie zróżnicowanego podejścia w terapii-resocjalizacji. Zróżnicowane podejście jest ważne również w działaniach profi laktycznych w środowisku lokalnym. Projektowanie takich działań uwzględnia strategię identyfi kacji i oddziaływanie na czynniki ryzyka, potrzeby i responsywność przestępców, a więc naczelne zasady zawarte w modelu ryzyka, będącym jednym z głównych modeli współczesnej resocjalizacji (Risk-Need-Responsivity Model). Oddziaływania te obejmują również inwigilację i intensywną superwizję resocjalizacyjną (probacyjną) w środowisku lokalnym. Badania nad tymi strategiami wykazują potrzebę wnikliwej diagnozy cech osobo- wościowych i zróżnicowanych oddziaływań. Raporty z badań wskazują na konieczność uwzględniania specyfi cznych zasad w praktyce profi laktycznej i probacyjnej. Nawet intensywna superwizja nie daje pożądanych rezultatów, gdy nie uwzględnia komponenty terapeutycznej. Inaczej mówiąc, dozorowanie, karanie w środowisku nie może być zbyt intensywne i musi być uzupełnione elementami terapii. Ograniczoność intensywnej i samoistnej superwizji uwidacznia się głównie w postępowaniu z oso- bami uzależnionymi i chronicznymi przestępcami. Przestępcy zakwalifi kowani do 1 J.B. Helfgott, Criminal Behavior: Theories, Typologies and Criminal Justice, Los Angeles 2008. 12 Wstęp różnych typów osobowościowych w różnym stopniu wchodzą w krąg przestępców- -recydywistów i różnie reagują na superwizję. Wiele indywidualnych czynników, takich jak typ przestępstwa, wiek popełnienia pierwszego przestępstwa, zaburzenia osobowościowe, sprawność psychofi zyczna, uczestnictwo w gangach i przynależność do podkultur, jest powiązanych z recydywą, a zaniechanie przestępstwa to proces stopniowy, wyzwalający kompleks interakcji między indywidualnymi a społecznymi czynnikami. Rozpoznanie cech poszczególnych typów przestępców i ich subtypów oraz związku między jednostką a środowiskiem jest ważnym narzędziem superwizji środowiskowej. Na przykład przestępcy z długą historią łamania dyscypliny oraz ci zwalniani przedterminowo nie osiągną lepszych wyników adaptacyjnych w warunkach wolnościowych niż ci, którzy zwalniani są po odbyciu całej kary w warunkach zakładu karnego. Również przestępcy narkotykowi, szczególnie zażywający twarde narkotyki, potrzebują na wolności intensywnej superwizji, ale połączonej z intensywnym i długo- terminowym leczeniem farmakologicznym i psychoterapeutycznym. W tym przypadku potrzebna jest też opieka i kooperacja między medycznymi i kryminalnymi agencjami, które kontrolują nakazy nałożone na zwalnianych narkomanów. Natomiast strategie postępowania z narkomanami w środowisku lokalnym okazują się nieskuteczne, jeśli policja przesadnie kontroluje wszystkie sfery ich zachowań. Wszystkie te fakty jednoznacznie wskazują, jak żmudna jest droga tworzenia na- ukowej teorii profi laktyki-probacji i jaki jest dystans między tak pojmowaną strategią naukowej profi laktyki a działaniami profi laktyczno-probacyjnymi realizowanymi w warunkach polskich. W niniejszym zbiorze zamieszczamy opracowania, które były prezentowane w formie referatów na ogólnopolskiej konferencji pod hasłem Profi laktyka i probacja w środowisku lokalnym, zorganizowanej przez Zakład Profi laktyki i Resocjalizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego z okazji dwudziestolecia tego zakładu. Konferencja odbyła się w dniach 26−27 września 2011 roku w Krakowie. Otwarcia konferencji w Collegium Maius dokonała Pani Dziekan Wydziału Filozofi cznego prof. dr hab. Mariola Flis, która w swoim wystąpieniu ukazała powiązania tematyki konferencji z aktualnymi zjawiskami socjologicznymi w okresie globalizacji. Krótką historię krakowskiej profi laktyki i resocjalizacji przedstawiła Dyrektor Instytutu Pedagogiki UJ dr hab. Krystyna Ablewicz, prof. UJ. W konferencji wzięło udział ponad 100 osób, w tym 64 referentów reprezentujących niemal wszystkie ośrodki akademickie w Polsce. Obok najwybitniejszych profesorów w tej dziedzinie wystąpiło wielu młodych pracowników nauki, specjalizujących się w resocjalizacji, profi laktyce i probacji, reprezentujących różne orientacje naukowe i koncepcje badawcze. Po sesji plenarnej w Sali Bobrzyńskiego Collegium Maius obrady były kontynuowane w czterech sesjach tematycznych w Instytucie Pedagogiki. Czynne uczestnictwo dużej liczby specjalistów z natury rzeczy zadecydowało o zróżnicowaniu referatów pod względem podstaw teoretycznych, orientacji metodo- logicznych i umiejscowienia problematyki w relacji teoria–praktyka. Już pobieżny przegląd tematyki zamieszczonych opracowań wskazuje na rozsze- rzenie powiązań polskiej myśli resocjalizacyjnej i profi laktyczno-probacyjnej z aktu- alnymi osiągnięciami w naukach społecznych i na percepcję trendów teoretycznych Wstęp 13 dominujących w nauce krajów zachodnich. Pozytywnym wskaźnikiem dobrej kondycji polskiej resocjalizacji jest coraz większy udział w badaniach naukowych młodych pracowników, z których spora część aspiruje do uprawiania teorii przy równoczesnych próbach weryfi kacji empirycznych. Wyrażamy nadzieję, że opublikowanie niniejszego zbioru przyczyni się do pogłę- bienia twórczej dyskusji nad dalszym rozwojem polskiej resocjalizacji–profi laktyki– probacji oraz do podniesienia poziomu dydaktyki. Konferencja była zaplanowana na połowę roku akademickiego 2009/2010. Przygotowanie i organizacja konferencji wymagały jednak wielu konsultacji z władzami Uniwersytetu Jagiellońskiego i instytucjami świadczącymi różne usługi, a nieprze- widziane problemy i trudności – przemyślanego, długofalowego działania w różnych okolicznościach. Wszystkie te problemy rozwiązano dzięki wyjątkowo ofi arnej pracy dr. Jacka Bylicy, który w trakcie tak długiego okresu przygotowawczego, a zwłaszcza w dniach trwania konferencji, wykazał się wielkimi zdolnościami organizacyjnymi i godną podziwu wytrwałością. Składając dr. Jackowi Bylicy serdeczne podziękowania, nie można zapomnieć o wkładzie intelektualnym wszystkich uczestników konferencji, zwłaszcza autorów wygłoszonych referatów. Mam nadzieję, że opublikowane teksty istotnie przyczynią się do dalszego rozwoju myśli i praktyki profi laktyczno-probacyjnej oraz będą stanowić wartościowy materiał do pracy dydaktycznej na specjalności pedagogika resocjalizacyjna. Bronisław Urban I. Profi laktyka – probacja – resocjalizacja. Zagadnienia ogólne Andrzej Bałandynowicz Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie Probacja-prewencja, a nie represja podstawą resocjalizacji w oparciu o społeczeństwo 1. Filozofi a probacji – ogólna prezentacja zagadnienia Przestępstwo jako przejaw zachowania dewiacyjnego dotykającego wolne społeczeń- stwo uległo w trakcie długiej ewolucji licznym zmianom. Naukowcy spekulują na temat natury, rezultatów i sposobu kontrolowania tego antyspołecznego zachowania. Niekończąca się debata na temat środków, jakie może przedsięwziąć społeczeństwo w celu zapobiegania antyspołecznym zachowaniom, pozostaje nierozstrzygnięta. Jednakże ujawniła ona różne aspekty tego skomplikowanego zjawiska społecznego. Ludzie nie czują się bezpieczni nie tylko z powodu bezsilności prawa, lecz także, w nie mniejszym stopniu, z powodu przemocy ze strony innych osób. W społeczeń- stwach prymitywnych wydawała się istnieć wewnątrzplemienna solidarność. Solidarność ta ulegała zakłóceniom w przypadku, gdy jakikolwiek członek społeczności używał przemocy w stosunku do innego jej członka. Istniejące dowody wskazują na to, że odpowiedź społeczności w celu powstrzymania tego dewiacyjnego zachowania była natychmiastowa. Wraz ze wzrostem coraz bardziej złożonych grup społecznych od- krywano nowe sposoby zapobiegania atakom gwałtów. Historia pełna jest przykładów nieludzkiego i brutalnego sposobu traktowania tych, którzy pogwałcili fundamentalne formy współżycia społecznego. Istnieje duży zasób literatury pozwalający poznać idee związane z przestępczością oraz metody stosowane w celu jej powstrzymania. Istniejąca w tym zakresie literatura podpisuje się pod stwierdzeniem, że karanie przestępców było szczególną mieszaniną zemsty, fi zycznego powstrzymywania oraz krępowania, a także reformowania. Najwcześniejsze formy kar nakładane przez zorganizowane społeczeństwo na przestępców miały za zadanie eliminację przestępcy oraz jego powstrzymanie, tak aby więcej nie zagrażał społeczeństwu. Uciekano się głównie do metod wygnania i transportacji. W dobie racjonalizmu, w późnym XVIII i wczesnym XIX wieku, struktura wyro- ków uległa zmianie. Niewielka liczba przestępstw wymagała kar cielesnych, podczas gdy większość przestępców posyłano do więzienia. To przejście od barbarzyńskich metod karania do metod prewencyjnych (więzienie) zapoczątkowane zostało przez Cesarego Beccarię i Jeremy’ego Benthama. W XIX wieku rozpoczęto też wprowadzanie
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Profilaktyka i probacja w środowisku lokalnym
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: