Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00146 006267 23012884 na godz. na dobę w sumie
Programowanie serwera Oracle 11g SQL i PL/SQL - książka
Programowanie serwera Oracle 11g SQL i PL/SQL - książka
Autor: Liczba stron: 336
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-2429-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> bazy danych >> sql - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Twórz przejrzyste bazy danych i właściwie przetwarzaj informacje

Bazy danych Oracle od lat stanowią najlepszą alternatywę dla wszystkich tych, którzy potrzebują funkcjonalnych i pojemnych struktur przechowywania danych, wyposażonych dodatkowo w możliwość wszechstronnego przeszukiwania i zestawiania potrzebnych informacji. Jednak podstawowa wiedza na temat środowiska Oracle nie wystarczy, aby zaprojektować naprawdę przejrzystą, prostą w obsłudze bazę. Do tego potrzebna jest solidna wiedza, którą znajdziesz właśnie w tym podręczniku.

'Programowanie serwera Oracle 11g SQL i PL/SQL ' to kontynuacja książki Adama Pelikanta 'Bazy danych. Pierwsze starcie', a poruszane w niej zagadnienia są bardziej zaawansowane, choć przy odrobinie samozaparcia także nowicjusz w tej dziedzinie będzie w stanie przyswoić sobie zawartą tu praktyczną wiedzę. Oprócz organizacji serwera, instalacji bazy danych i składni języka SQL szczegółowo omówione są tutaj różne rodzaje zapytań w tym języku (prostych i złożonych), a także funkcje rozszerzenia proceduralnego PL/SQL. W książce opisano także zastosowanie Javy do tworzenia oprogramowania po stronie serwera oraz funkcje analityczne, stanowiące wstęp do przetwarzania OLAP. Całość uzupełniono praktycznymi przykładami, obrazującymi działanie poszczególnych konstrukcji i procedur.

Wydajna, bezpieczna i prosta w obsłudze -- zaprojektuj doskonałą bazę danych!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Programowanie serwera Oracle 11g SQL i PL/SQL Autor: Adam Pelikant ISBN: 978-83-246-2429-4 Format: 158235, stron: 336 Twórz przejrzyste bazy danych i w³aœciwie przetwarzaj informacje • Podstawy – organizacja serwera, instalacja bazy danych i koñcówki klienta • Jêzyk SQL – tworzenie ró¿nych rodzajów zapytañ, funkcjonalnoœci dodatkowe • Jêzyk PL/SQL – procedury, funkcje, dynamiczny SQL Bazy danych Oracle od lat stanowi¹ najlepsz¹ alternatywê dla wszystkich tych, którzy potrzebuj¹ funkcjonalnych i pojemnych struktur przechowywania danych, wyposa¿onych dodatkowo w mo¿liwoœæ wszechstronnego przeszukiwania i zestawiania potrzebnych informacji. Jednak podstawowa wiedza na temat œrodowiska Oracle nie wystarczy, aby zaprojektowaæ naprawdê przejrzyst¹, prost¹ w obs³udze bazê. Do tego potrzebna jest solidna wiedza, któr¹ znajdziesz w³aœnie w tym podrêczniku. „Programowanie serwera Oracle 11g SQL i PL/SQL” to kontynuacja ksi¹¿ki Adama Pelikanta „Bazy danych. Pierwsze starcie”, a poruszane w niej zagadnienia s¹ bardziej zaawansowane, choæ przy odrobinie samozaparcia tak¿e nowicjusz w tej dziedzinie bêdzie w stanie przyswoiæ sobie zawart¹ tu praktyczn¹ wiedzê. Oprócz organizacji serwera, instalacji bazy danych i sk³adni jêzyka SQL szczegó³owo omówione s¹ tutaj ró¿ne rodzaje zapytañ w tym jêzyku (prostych i z³o¿onych), a tak¿e funkcje rozszerzenia proceduralnego PL/SQL. W ksi¹¿ce opisano tak¿e zastosowanie Javy do tworzenia oprogramowania po stronie serwera oraz funkcje analityczne, stanowi¹ce wstêp do przetwarzania OLAP. Ca³oœæ uzupe³niono praktycznymi przyk³adami, obrazuj¹cymi dzia³anie poszczególnych konstrukcji i procedur. • Organizacja serwera • Instalacja bazy i koñcówki klienta • Zapytania wybieraj¹ce, modyfikuj¹ce dane i tworz¹ce tabele • Dodatkowe funkcjonalnoœci SQL • Procedury sk³adowane i wyzwalane • Funkcje w PL/SQL • Pakiety, kursory, transakcje • Dynamiczny SQL • Zastosowanie Javy do tworzenia oprogramowania po stronie serwera • Elementy administracji – zarz¹dzanie uprawnieniami z poziomu SQL • Obiektowoœæ w Oracle Wydajna, bezpieczna i prosta w obs³udze – zaprojektuj doskona³¹ bazê danych! Spis treści Od autora ......................................................................................... 5 Część I Oracle SQL ..................................................................... 7 Rozdział 1. Wstęp .............................................................................................. 9 Organizacja serwera ....................................................................................................... 10 Instalacja bazy i końcówki klienta .................................................................................. 12 Rozdział 2. Zapytania wybierające ................................................................... 27 Podstawowe elementy składni ........................................................................................ 27 Grupowanie i funkcje agregujące ................................................................................... 36 Zapytania do wielu tabel — złączenia ............................................................................ 40 Grupowanie i funkcje analityczne .................................................................................. 49 Funkcje analityczne i rankingowe .................................................................................. 63 Pozostałe elementy składniowe stosowane w SQL ........................................................ 87 Obsługa grafów w SQL .................................................................................................. 94 Rozdział 3. Zapytania modyfikujące dane ......................................................... 99 Rozdział 4. Zapytania tworzące tabele ........................................................... 103 Zapytania modyfikujące tabelę ..................................................................................... 110 Dodatkowe informacje ................................................................................................. 114 Sekwencja ..................................................................................................................... 119 Perspektywy ................................................................................................................. 121 Indeksy ......................................................................................................................... 130 Rozdział 5. Dodatkowe funkcjonalności SQL ................................................... 137 Zapytania dla struktur XML ......................................................................................... 137 Część II ORACLE PL/SQL ........................................................ 153 Rozdział 6. PL/SQL ........................................................................................ 155 Podstawy składni .......................................................................................................... 155 Rozdział 7. Procedury składowane .................................................................. 163 Rozdział 8. Funkcje w PL/SQL ....................................................................... 179 Rozdział 9. Pakiety ........................................................................................ 187 4 Spis treści Rozdział 10. Procedury wyzwalane ................................................................... 197 Rozdział 11. Kursory ........................................................................................ 229 Rozdział 12. Transakcje ................................................................................... 247 Rozdział 13. Dynamiczny SQL ........................................................................... 253 Rozdział 14. Zastosowanie Javy do tworzenia oprogramowania po stronie serwera ....................................................................... 269 Rozdział 15. Elementy administracji — zarządzanie uprawnieniami z poziomu SQL ................................. 289 Rozdział 16. Obiektowość w Oracle .................................................................. 301 Zakończenie ................................................................................ 315 Skorowidz .................................................................................... 317 Rozdział 7. Procedury składowane Zamiast tworzyć bloki anonimowe, wygodniej jest organizować kod w nazwane pro- cedury. W środowisku baz danych noszą one miano procedur składowanych. W przy- padku języków wyższego rzędu taka organizacja kodu podyktowana jest chęcią utrzy- mania jego przejrzystości — jeśli jego fragment ma być wykonywany wielokrotnie, warto go umieścić w procedurze i odwoływać się do niego tylko przez jej wywoływanie. Także różne funkcjonalności, zadania kodu są argumentem za jego podziałem. Pod- stawowa składnia polecenia tworzącego procedurę ma postać: CREATE PROCEDURE nazwa IS BEGIN -- ciało procedury END; Zamiast słowa kluczowego IS można stosować tożsame słowo kluczowe AS. Ciałem procedury może być dowolny zestaw instrukcji PL/SQL oraz dowolne zapytania SQL, za wyjątkiem zapytania wybierającego SELECT. W przypadku środowisk baz danych wydaje się jednak, że argumenty związane z or- ganizacją kodu nie są tu najważniejsze. Dla procedur składowanych najpóźniej przy pierwszym ich wykonaniu generowany jest plan wykonania zapytań wchodzących w ich skład, ich kod jest wstępnie optymalizowany, a następnie są one prekompilowane. W ten sposób na serwerze przechowywana jest procedura w dwóch postaciach: przepisu na jej utworzenie CREATE PROCEDURE oraz skompilowanego kodu. Przy każdym następnym wykonaniu odwołujemy się już do postaci skompilowanej. Sprawia to, że procedury są wykonywane szybciej i wydajniej niż ten sam kod w formie skryptu. Sprawa nie jest tak oczywista w przypadku często wykonywanych zapytań. Plany wykonania każdego za- pytania przechowywane są w pamięci współdzielonej (SGA — System Global Area) i je- żeli wykonamy je ponownie, wykorzystana zostanie jego przetworzona postać. Należy jednak pamiętać, że zgodność dwóch zapytań sprawdzana jest z dokładnością do znaku, nie jest natomiast analizowana semantyka. Poza tym informacje o planach zapytań są nadpisywane na stare definicje w momencie wyczerpania zasobów pamięci współdzie- lonej. Bez względu na te uwagi możemy jednak przyjąć, że wydajność przetwarzania procedury składowanej jest większa niż w przypadku równoważnego jej skryptu (bloku anonimowego). Jeżeli chcemy usunąć definicję procedury, możemy użyć następującego polecenia: 164 Część II ♦ ORACLE PL/SQL DROP PROCEDURE nazwa; Wielokrotnie możemy chcieć modyfikować kod procedury. Ponowne wykonanie po- lecenia CREATE PROCEDURE spowoduje wykrycie obiektu o tej samej nazwie i wyświe- tlenie komunikatu o błędzie. W związku z tym musimy najpierw usunąć definicję pro- cedury, a następnie utworzyć ją ponownie. Zamiast tego możemy posłużyć się składnią CREATE OR REPLACE PROCEDURE, która, w zależności od tego, czy procedura o danej na- zwie już istnieje, czy też nie, stworzy ją od podstaw lub nadpisze na istniejącej nową definicję. Z punktu widzenia programisty nie da się rozróżnić, która z tych akcji została wykonana (taki sam komunikat — Procedura została pomyślnie utworzona), dlatego, korzystając z tej składni, należy się upewnić, czy nadpisujemy kod właściwej proce- dury! Przykładem może być utworzenie procedury, której zadaniem będzie zamiana wszystkich nazwisk w tabeli Osoby na pisane dużymi literami. CREATE OR REPLACE PROCEDURE up IS BEGIN UPDATE Osoby SET Nazwisko=UPPER(Nazwisko); END; Jak widać, ciało procedury zawiera zapytanie aktualizujące UPDATE zgodne ze składnią SQL. Jej wywołanie może odbyć się na przykład z wnętrza bloku anonimowego o postaci: BEGIN up; END; Załóżmy, że w ramach tego samego skryptu chcielibyśmy sprawdzić poprawność wy- konania procedury zapytaniem wybierającym SELECT. Zgodnie z wcześniejszą uwagą, zamieszczenie go w ciele bloku anonimowego jest niedozwolone. Również umiesz- czenie zapytania wybierającego bezpośrednio po słowie kluczowym END; zakończy się komunikatem o błędzie. Stąd konieczność podzielenia skryptu na dwie części, które z punktu widzenia serwera stanowić będą osobne fragmenty. Znakiem odpowiedzial- nym za taki podział jest slash (/), przy czym części będą traktowane jako fragmenty kodu PL/SQL lub zapytania SQL, w zależności od zawartości. Skrypt może zostać podzielony w ten sposób na dowolną liczbę niezależnych fragmentów. BEGIN up; END; / SELECT Nazwisko FROM Osoby; Innym przykładem realizacji procedury składowanej jest zastosowanie jej do przepi- sywania nazwisk i wzrostu osób do tabeli wys_tab, przy czym rekordy posortowane będą malejąco według wzrostu. Należy zauważyć, że tabela wys_tab o odpowiedniej strukturze musi już istnieć w schemacie użytkownika. CREATE OR REPLACE PROCEDURE wysocy IS BEGIN INSERT INTO wys_tab(Nazwisko,Wzrost) SELECT Nazwisko, Wzrost FROM Osoby ORDER BY Wzrost DESC; END wysocy; Rozdział 7. ♦ Procedury składowane 165 W przedstawionym przykładzie definicja tworzonej procedury jest kończona polece- niem END nazwa;, gdzie nazwa jest jej nazwą. Pominięcie jej w tym poleceniu nie po- ciąga za sobą żadnych zmian. Kończenie definicji procedury w prezentowany sposób jest wskazane ze względów organizacyjnych, porządkowych, zwłaszcza wtedy, kiedy skrypt zawiera większą liczbę złożonych procedur, co utrudnia znalezienie końców de- finicji przy jego poprawianiu. Dotychczas prezentowane przykłady były procedurami niepobierającymi żadnych da- nych z wywołującego je skryptu — były bezparametrowe. Brak parametrów wywoła- nia jest szczególnie widoczny w drugim przypadku, gdzie do tabeli wys_tab trafiają wszyscy pracownicy — wszyscy są traktowani jako wysocy. Zmodyfikujmy tę proce- durę tak, aby do tabeli docelowej przepisywane były tylko osoby wyższe od pewnego progu danego w postaci parametru. CREATE OR REPLACE PROCEDURE wysocy (mm number) IS BEGIN INSERT INTO wys_tab(Nazwisko,wzrost) SELECT Nazwisko, wzrost FROM Osoby WHERE wzrost mm ORDER BY wzrost DESC; END wysocy; Jak pokazano, parametry procedury definiowane są w nawiasie po jej nazwie, a na mi- nimalną definicję składa się nazwa i typ parametru, przy czym typ podawany jest bez definiowania rozmiaru, czyli number, a nie number(10). Podanie rozmiaru w tym miej- scu powoduje wyświetlenie komunikatu o błędzie. Zdefiniowanie parametru procedury sprawia, że jest on traktowany tak jak zadeklarowana zmienna i nie może zostać zade- klarowany ponownie w jej ciele. Może on zostać użyty w dowolnym miejscu definicji procedury; w przedstawionym przykładzie został wykorzystany do sformułowania wa- runku w klauzuli WHERE zapytania wstawiającego wiersze. Jeżeli chcemy użyć w definicji procedury więcej niż jednego parametru, ich lista po- winna być rozdzielona przecinkami. W przykładzie przedstawiono procedurę, która wstawia do tabeli Dodatki wiersze zawierające sumę wartości brutto i stałej danej dru- gim parametrem procedury Dodatek dla osoby, której identyfikator zawiera pierwszy z parametrów Num. CREATE OR REPLACE PROCEDURE Dodaj (Num number, Dodatek number) IS BEGIN INSERT INTO Dodatki SELECT Brutto+Dodatek FROM Zarobki WHERE IdOsoby = Num; END; Jak przedstawiono to w dotychczasowych przykładach, zawartość procedury mogą sta- nowić wszystkie zapytania modyfikujące dane, ale również zapytania tworzące lub mo- dyfikujące strukturę bazy. Czasami jednak, zamiast wykonywać jakieś operacje na da- nych, chcemy dokonać operacji zwracającej wynik w postaci zmiennej, np. policzyć czy 166 Część II ♦ ORACLE PL/SQL podsumować jakąś wielkość zapisaną w bazie. W takim przypadku w ciele procedury wykorzystujemy bardzo często składnię SELECT ... INTO zmienna. Powoduje ona, że wyznaczona zapytaniem wartość skalarna jest przypisywana do zmiennej występują- cej po słowie kluczowym INTO. Zapytanie takie nie skutkuje wyprowadzeniem danych na standardowe wyjście. Nie jest ono elementem SQL, a co za tym idzie, może być używane tylko we wnętrzu procedur i funkcji albo w blokach anonimowych PL/SQL. Jeżeli dokonujemy takiego przypisania do zmiennej, która jest parametrem procedury, to parametr taki musi mieć sufiks OUT wskazujący, że jest on przekazywany z proce- dury do miejsca jej wywołania. Jeśli nie zdefiniujemy parametru jako „wychodzącego”, to próba przypisania mu wartości spowoduje pojawienie się komunikatu o błędzie. Wszystkie parametry, które nie mają jawnie określonego kierunku przekazywania da- nych, są domyślnie typu IN, czyli przekazują dane tylko do procedury. Dopuszczalny jest jeszcze trzeci przypadek, w którym zarówno zmienna przekazywana jest do pro- cedury, jak i obliczona wewnątrz procedury wartość przekazywana jest na zewnątrz. W takiej sytuacji zmienna jest opisywana parą IN OUT. Prezentowana procedura zlicza osoby wyższe, niż to określa wartość progowa dana pierwszym parametrem. CREATE OR REPLACE PROCEDURE wysocy (mm number, ile OUT number) IS BEGIN SELECT COUNT(wzrost) INTO ile FROM Osoby WHERE wzrost mm; END wysocy; Wywołanie tak zdefiniowanej procedury z bloku anonimowego wymaga zadeklaro- wania zmiennej, do której zostanie przypisany parametr typu OUT. Musi ona mieć typ zgodny z parametrem formalnym, ale wymagane jest też podanie jego rozmiaru, o ile typ nie oferuje rozmiaru domyślnego. W prezentowanym przykładzie zadeklarowano zmienną ile jako number (bo domyślnie number ≡ number(10)). W przypadku zmien- nych znakowych rozmiar pola musi być dany jawnie (varchar(11)). Wywołania pro- cedury dokonujemy przez podanie jej nazwy oraz zdefiniowanie wartości parametrów — czyli podanie listy parametrów aktualnych. Do parametrów typu IN możemy przy- pisywać zarówno zmienne, jak i stałe, natomiast do parametrów typu OUT musimy przypisać zmienne. W prezentowanym przykładzie nazwa zmiennej oraz parametru w definicji procedury jest taka sama, co jest powszechnie stosowaną notacją, choć ze względów składniowych zgodność nazw nie jest wymagana. SET SERVEROUTPUT ON; DECLARE ile number; BEGIN wysocy(1.8, ile); DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(ile); END; Oczywiście procedura może zawierać więcej niż jeden parametr typu OUT. Załóżmy, że oprócz liczby osób o wzroście większym od wartości progowej chcemy wyznaczyć ich średni wzrost. Możemy zastosować dwa zapytania agregujące, które określą intere- sujące nas wartości, jednak bardziej wydajne jest użycie podwójnego przypisania w zapyta- niu SELECT ... INTO. Jeśli zwraca ono jeden wiersz, to po słowie kluczowym INTO mu- simy umieścić tyle zmiennych, ile wyrażeń jest wyznaczanych w jego pierwszej części. Rozdział 7. ♦ Procedury składowane 167 CREATE OR REPLACE PROCEDURE wysocy (mm number, ile OUT number, sr OUT real) IS BEGIN SELECT COUNT(wzrost), AVG(wzrost) INTO ile, sr FROM Osoby WHERE wzrost mm; END wysocy; Dla każdego parametru może zostać zdefiniowana wartość domyślna. Wykonujemy to przez podanie po typie zmiennej słowa kluczowego DEFAULT, po którym ustanawiana jest wartość. W prezentowanym przykładzie przyjęto, że domyślną wartością progu, od którego zliczamy osoby wysokie, jest 1.7. CREATE OR REPLACE PROCEDURE wysocy (mm NUMBER DEFAULT 1.7, ile OUT NUMBER) IS BEGIN SELECT COUNT(wzrost) INTO ile FROM Osoby WHERE wzrost mm; END wysocy; Dla procedury ze zdefiniowaną wartością domyślną poprawne jest wywołanie, w któ- rym podajemy wartość posiadającego ją parametru. Wówczas wartość podana przy wywołaniu „nadpisuje” się na domyślną. SET SERVEROUTPUT ON; DECLARE ile number; BEGIN wysocy(1.8,ile); DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(ile); END; Jeżeli jednak chcemy przy tak zdefiniowanych parametrach odwołać się do wartości do- myślnej, to musimy zastosować wywołanie nazewnicze o postaci parametr= zmienna, gdzie parametr jest nazwą parametru formalnego procedury, a zmienna jest wartością aktualną tego parametru w miejscu, z którego ją wywołujemy. Notację tę możemy odczytywać jako „parametr staje się zmienną”. W przypadku takiego wywołania zmienna, która nie została w nim wymieniona, będzie miała przypisaną wartość domyślną. Gdyby w definicji procedury pominięta w wywołaniu zmienna nie miała zdefiniowanej wartości domyślnej, to takie wywołanie spowodowałoby wyświetlenie komunikatu o błędzie. SET SERVEROUTPUT ON; DECLARE ile number; BEGIN wysocy(ile = ile); DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(ile); END; W definicji procedury zmieniamy kolejność parametrów tak, że drugi z nich ma przy- pisaną wartość domyślną. Reszta procedury pozostaje bez zmian. 168 Część II ♦ ORACLE PL/SQL CREATE OR REPLACE PROCEDURE wysocy (ile OUT NUMBER, mm NUMBER DEFAULT 1.7) IS BEGIN SELECT COUNT(wzrost) INTO ile FROM Osoby WHERE wzrost mm; END wysocy; W takim przypadku, ponieważ przy odwołaniu do wartości domyślnej pomijamy ostatni parametr, dopuszczalne jest zastosowanie wywołania pozycyjnego. Jest ono dozwolone wtedy, gdy pominięciu podlega n ostatnich parametrów posiadających wartości domyślne. SET SERVEROUTPUT ON; DECLARE ile number; BEGIN wysocy(ile); DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(ile); END; Oczywiście bardziej ogólne jest wywołanie nazewnicze, które, bez względu na to, na których pozycjach znajdują się wartości domyślne, jest zawsze poprawne. SET SERVEROUTPUT ON; DECLARE ile number; BEGIN wysocy(ile = ile); DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(ile); END; Wywołanie nazewnicze jest dopuszczalne również wtedy, kiedy podajemy pełny ze- staw parametrów. W takim przypadku kolejność ich wymieniania nie odgrywa żadnej roli. SET SERVEROUTPUT ON; DECLARE ile number; BEGIN wysocy(mm= 1.8, ile= ile); DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(ile); END; Do wersji 11. możliwe było stosowanie albo tylko wywołania pozycyjnego, albo na- zewniczego — jednoczesne użycie obu tych typów nie było dozwolone. Od wersji 11. istnieje już taka możliwość. Przeanalizujmy to na przykładzie procedury o trzech pa- rametrach numerycznych. Pierwsze dwa są typu IN, a trzeci typu OUT. W ciele proce- dury wartość parametru wyjściowego c jest wyznaczana w postaci ilorazu dwóch pierw- szych parametrów. CREATE OR REPLACE PROCEDURE dziel (a real, b real, c OUT real) AS BEGIN c:=a/b; END; Rozdział 7. ♦ Procedury składowane 169 W przykładowym skrypcie pokazane zostały poprawne wywołania tej procedury: w pełni pozycyjne, z dwoma pierwszymi parametrami danymi pozycyjnie oraz z danym pozycyjnie pierwszym parametrem. DECLARE res real; BEGIN dziel(10, 9, res); DBMS_OUTPUT.PUT_LINE( Wynik || res); dziel(10, 9, c = res); DBMS_OUTPUT.PUT_LINE( Wynik || res); dziel(10, b = 9, c = res); DBMS_OUTPUT.PUT_LINE( Wynik || res); dziel(10, c = res, b = 9); DBMS_OUTPUT.PUT_LINE( Wynik || res); END; Nie każde wywołanie mieszane jest jednak dopuszczalne. Dozwolone są tylko takie przypadki, w których pierwsze na liście parametry podstawiane są pozycyjnie, a po- zostałe nazewniczo. Kolejny przykład pokazuje niepoprawne użycie wywołania mie- szanego, gdzie błąd polega na tym, że środkowy parametr jest dany nazewniczo, czyli, inaczej mówiąc, że po parametrze danym nazewniczo istnieje choć jeden dany pozy- cyjnie. DECLARE res real; BEGIN dziel(10, b = 9, res); DBMS_OUTPUT.PUT_LINE( Wynik || res); END; W przypadku próby wykonania takiego bloku anonimowego wygenerowany zostanie komunikat o błędzie w następującej postaci: Error report: ORA-06550: linia 12, kolumna 15: PLS-00312: skojarzenie parametrów przez nazwę może nie implikować skojarzenia przez pozycję ORA-06550: linia 12, kolumna 1: PL/SQL: Statement ignored 06550. 00000 - line s, column s: s *Cause: Usually a PL/SQL compilation error. *Action: Ciekawą możliwością zastosowania procedury jest wykonywanie zapytań składanych z fragmentów, np. danych statycznymi napisami czy też zawartych w zmiennej. Zbu- dujmy procedurę, która w zależności od wartości parametru zmieni sposób zapisu pola Nazwisko w tabeli Osoby. Wykonanie takiego zapytania, składającego się z fragmentów napisów, wymaga użycia polecenia EXECUTE IMMEDIATE. CREATE OR REPLACE PROCEDURE exe_tekst (typ varchar2) IS BEGIN EXECUTE IMMEDIATE UPDATE osoby SET Nazwisko= || typ || (Nazwisko) ; END exe_tekst; 170 Część II ♦ ORACLE PL/SQL Bardziej eleganckim rozwiązaniem jest zastosowanie zmiennej pomocniczej zap, co oczywiście nie wpływa na sposób wykonania. Przykład ten pokazuje natomiast, że miej- scem deklaracji zmiennych lokalnych procedury (takich, które są widoczne tylko w jej ciele) jest obszar między słowami kluczowymi IS oraz BEGIN. Przy deklarowaniu zmien- nych w tym miejscu nie wolno stosować słowa kluczowego DECLARE. CREATE OR REPLACE PROCEDURE exe_tekst (typ varchar2) IS zap varchar2(111); BEGIN zap:= UPDATE osoby SET Nazwisko= || typ || (Nazwisko) ; EXECUTE IMMEDIATE zap END exe_tekst; Przy okazji prezentowania tego przykładu chcę przedstawić nieco archaiczne wywo- łanie procedury z zastosowaniem polecenia CALL. Poprawnymi parametrami są tu na- zwy funkcji operujących na zmiennych łańcuchowych: UPPER — przepisanie łańcucha do postaci pisanej tylko dużymi literami, LOWER — przepisanie łańcucha do postaci pi- sanej tylko małymi literami, INITCAP — przepisanie łańcucha do postaci pisanej od dużej litery. Poprawne jest również użycie pustego ciągu znaków lub ciągu skła- dającego się z samych spacji . Zaletą tego typu wywołania jest możliwość za- stosowania bezpośrednio po nim zapytania wybierającego, które ma za zadanie spraw- dzić poprawność wykonania procedury. CALL exe_tekst( UPPER ); SELECT * FROM osoby; W większości sytuacji będziemy jednak stosować klasyczne wywołanie wewnątrz bloku anonimowego. W takim przypadku zastosowanie w nim zapytania wybierającego zgod- nie z wymogami składni nie jest dozwolone, jeśli jednak chcemy w ramach tego sa- mego skryptu wykonać blok anonimowy i zapytanie wybierające, musimy rozdzielić je znakiem /. Faktycznie powoduje to, że pomimo tego, iż oba elementy zapisane są w tym samym miejscu, stanowią one dwa przetwarzane po sobie skrypty — jeden PL/SQL, drugi SQL. Każdy dłuższy skrypt może zostać podzielony znakami / na mniejsze frag- menty, które będą przetwarzane szeregowo, oczywiście pod warunkiem, że każdy z nich jest składniowo poprawny. BEGIN exe_tekst( INITCAP ); END; / SELECT * FROM osoby; Kolejny przykład przedstawia zastosowanie w definicji procedury wywołania wbudo- wanej procedury RAISE_APPLICATION_ERROR, która powoduje wygenerowanie (ustano- wienie) błędu użytkownika o numerze danym pierwszym parametrem oraz komuni- kacie stanowiącym drugi z parametrów. Należy zauważyć, że numeracja błędów w Oracle przebiega przez wartości ujemne, a dla błędów użytkownika zarezerwowano przedział –29999, –20001 . Wywołanie powyższej procedury powoduje przerwanie działania programu i wyświetlenie komunikatu o błędzie. Rozdział 7. ♦ Procedury składowane 171 CREATE OR REPLACE PROCEDURE Blad IS BEGIN RAISE_APPLICATION_ERROR (-20205, Błąd programu ); END blad; Bardziej złożonym przykładem zastosowania RAISE_APPLICATION_ERROR jest wykorzy- stanie jej podczas wykonywania procedury o ograniczonym zestawie danych wej- ściowych, co ma miejsce np. w opracowanej poprzednio procedurze exe_tekst. Jeżeli parametr wejściowy nie jest jednym z dopuszczalnych elementów wymienionych na liście, generowany jest błąd z odpowiednim komentarzem. W przeciwnym przypadku wykonywane jest za pomocą polecenia EXECUTE IMMEDIATE zapytanie. Należy zwrócić uwagę na fakt, że do porównania z elementami listy użyto zmiennej przetworzonej do postaci pisanej dużymi literami UPPER(typ), gdyż przy porównywaniu łańcuchów Oracle rozróżnia ich wielkość. Pozwala to na podanie w wywołaniu procedury nazwy funkcji modyfikującej łańcuch pisanej w dowolny sposób (literami małymi, dużymi oraz różnej wielkości). CREATE OR REPLACE PROCEDURE exe_tekst (typ varchar2) IS BEGIN IF UPPER(typ) NOT IN( UPPER , LOWER , INITCAP ) THEN RAISE_APPLICATION_ERROR (-20205, Zła funkcja ); ELSE EXECUTE IMMEDIATE UPDATE osoby SET Nazwisko= || typ || (Nazwisko) ; END IF; END exe_tekst; Możemy przekształcić procedurę, tak aby w jej ciele użyć wywołania poprzednio utwo- rzonej procedury generującej błąd przetwarzania o nazwie Blad. CREATE OR REPLACE PROCEDURE exe_tekst (typ varchar2) IS zap varchar2(111); BEGIN IF UPPER(typ) NOT IN( UPPER , LOWER , INITCAP ) THEN Blad; ELSE zap:= UPDATE osoby SET Nazwisko= || typ || (Nazwisko) ; EXECUTE IMMEDIATE zap; END IF; END exe_tekst; Błędy mogą się jednak pojawiać podczas przetwarzania nie tylko na skutek celowej działalności programisty, ale mogą być też spowodowane nie zawsze dającymi się przewidzieć zdarzeniami, błędnymi wywołaniami, nieodpowiednimi parametrami etc. Możemy mówić wtedy o sytuacji wyjątkowej — o powstaniu wyjątku. Takie zdarzenia mogą zostać w PL/SQL obsłużone, oprogramowane. 172 Część II ♦ ORACLE PL/SQL Rozważmy przykład procedury, której zadaniem jest określenie, czy pracownik o danym numerze identyfikacyjnym IdOsoby, wskazanym parametrem num, istnieje w tabeli Osoby. Jeśli tak, drugi z parametrów (status) ma przyjąć wartość 1; w przypadku przeciwnym 0. W celu realizacji tego zadania zastosowano zapytanie wybierające zwra- cające do zmiennej pomocniczej kto identyfikator osoby. Jeżeli pracownik o danym identyfikatorze istnieje, wartość zwrócona przez zapytanie i wartość parametru będą takie same, jeśli jednak takiego pracownika nie ma, zapytanie wybierające nie zwróci żadnego wiersza. Spowoduje to, że próba podstawienia pod zmienną kto zakończy się błędem przetwarzania: Nie znaleziono żadnych wierszy. Stan ten możemy wykorzy- stać, wprowadzając sekcję EXCEPTION i oprogramowując wyjątek NO_DATA_FOUND, któ- rego obsługa wykonywana jest według schematu WHEN nazwa_wyjątku THEN instrukcje. W naszym przypadku obsługa wyjątku zawiera podstawienie odpowiedniej wartości pod zmienną status oraz wypisanie komunikatu. CREATE OR REPLACE PROCEDURE czy_jest (num IN NUMBER, status OUT NUMBER) IS kto NUMBER; BEGIN SELECT IdOsoby INTO kto ROM Osoby WHERE IdOsoby = num; IF (kto = num) THEN status := 1; DBMS_OUTPUT.PUT_LINE ( Pracownik istnieje ); END IF; EXCEPTION WHEN NO_DATA_FOUND THEN status := 0; DBMS_OUTPUT.PUT_LINE( Pracownik nie istnieje ); WHEN OTHERS THEN NULL; END; W środowisku Oracle zdefiniowano wiele wyjątków, których nazwy symboliczne i przy- czyny wystąpienia zawiera tabela 7.1. Jeżeli gdziekolwiek w ciele procedury występuje sytuacja wyjątkowa, przetwarzanie przenoszone jest do sekcji obsługi wyjątków. Naj- pierw sprawdzane jest to, czy wyjątek, który przerwał przetwarzanie, jest zgodny z nazwą symboliczną występującą w sekcji EXCEPTION. Następnie wykonywane są instrukcje znaj- dujące się po słowie kluczowym THEN jego obsługi, po czym przerywane jest przetwa- rzanie procedury i następuje powrót do miejsca, z którego została ona wywołana. Jeśli w trakcie przetwarzania procedury pojawią się jednocześnie dokładnie dwa wyjątki, co jest możliwe, chociaż mało prawdopodobne, to obsłużony zostanie tylko ten, który występuje jako pierwszy na liście w sekcji obsługi wyjątków. Na szczególną uwagę zasługuje wyjątek o nazwie OTHERS, który obsługuje wszystkie inne, dotąd nieobsłu- żone. Gdyby znalazł się on na pierwszym miejscu listy obsługi wyjątków, to bez względu na to, jakie zdarzenie powodowałoby wystąpienie sytuacji wyjątkowej, wykonywana byłaby zawsze ta sama sekcja znajdująca się po OTHERS. Od wersji 9. Oracle umiesz- czanie obsługi wyjątku OTHERS przed obsługą jakiegokolwiek innego jest zabronione składniowo. Innymi słowy, jego obsługa musi być ostatnim elementem sekcji obsługi wyjątków. W prezentowanym przykładzie zastosowano minimalną obsługę wyjątku (sekcja nie może być pusta) — NULL, nie rób nic. Bez względu na to, czy wyjątki są w pro- cedurze obsługiwane, czy też nie, zasady jej wywołania pozostają bez zmian. Rozdział 7. ♦ Procedury składowane 173 Tabela 7.1. Wykaz najczęściej występujących wyjątków serwera Numer błędu Opis ORA-01403 Jednowierszowe zapytanie wybierające SELECT nie zwróciło danych. Zapytanie wybierające SELECT zwróciło więcej niż jeden wiersz. Niedopuszczalna operacja na kursorze. Próba dzielenia przez zero. Próba wstawienia powtarzającej się wartości w pole, dla którego ustanowiono indeks unikatowy. Konwersja łańcucha na liczbę zakończyła się niepowodzeniem. Próba otwarcia kursora, który już został otwarty. Próba zalogowania się z nieodpowiednim hasłem lub loginem. Próba wykonania polecenia operującego na bazie danych bez uprzedniego zalogowania się. PL/SQL napotkał wewnętrzny problem podczas przetwarzania. PL/SQL dysponuje zbyt małymi zasobami pamięci lub pamięć została uszkodzona. Został przekroczony czas oczekiwania na odpowiedź bazy danych. Próba przypisania do zmiennej wartości niezainicjowanej (NULL). Żadna z wartości określonych warunkami WHEN w poleceniu CASE nie jest prawdziwa, a nie występuje sekcja ELSE. Nazwa wyjątku NO_DATA_FOUND TOO_MANY_ROWS INVALID_CURSOR ZERO_DIVIDE DUP_VAL_ON_INDEX INVALID_NUMBER CURSOR_ALREADY_OPEN LOGIN_DENIED NOT_LOGGED_ON PROGRAM_ERROR STORAGE_ERROR ORA-01422 ORA-01001 ORA-01476 ORA-00001 ORA-01722 ORA-06511 ORA-01017 ORA-01012 ORA-06501 ORA-06500 TIMEOUT_ON_RESOURCE ORA-00051 ACCESS_INTO_NULL ORA-06530 CASE_NOT_FOUND ORA-06592 Wywołanie pozycyjne procedury może mieć postać: SET SERVEROUTPUT ON; DECLARE kto NUMBER; status NUMBER; BEGIN kto:=1; czy_jest (kto, status); DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(status); END; Wywołanie nazewnicze można zrealizować według schematu: SET SERVEROUTPUT ON; DECLARE kto NUMBER; status NUMBER; BEGIN kto := 1; czy_jest (status = status, num = kto); DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(status); END; 174 Część II ♦ ORACLE PL/SQL Przedstawiony poprzednio przykład jest niewątpliwie akademicki, ponieważ wyko- rzystuje sekcję obsługi wyjątków do wyznaczania parametru OUT. W praktyce, jeśli w tym miejscu jest wyznaczany jakiś parametr wyjściowy, to jest on odpowiedzialny za kodowanie sposobu zakończenia przetwarzania, np. 0 — przetwarzanie zakończone sukcesem, 0 — przetwarzanie zakończone niepowodzeniem; konkretna wartość ko- duje przyczynę. Naszą procedurę moglibyśmy więc doprowadzić do postaci, w której wykorzystywalibyśmy funkcję agregującą COUNT. CREATE OR REPLACE PROCEDURE czy_jest (num IN NUMBER, status OUT NUMBER, ok OUT NUMBER) IS BEGIN ok:=0; SELECT COUNT(IdOsoby) INTO status FROM Osoby WHERE IdOsoby = num; IF (status = 1) THEN DBMS_OUTPUT.PUT_LINE ( Pracownik istnieje ); ELSE DBMS_OUTPUT.PUT_LINE( Pracownik nie istnieje ); END IF; EXCEPTION WHEN OTHERS THEN ok := 99; DBMS_OUTPUT.PUT_LINE( Błąd przetwarzania ); END; Zamiana zapytania wybierającego na takie, które zawiera funkcję zliczającą rekordy, spowoduje, że jeśli pracownik o danym numerze istnieje, to policzony zostanie 1 re- kord, a jeśli nie istnieje — 0 rekordów. Jak widać, zmiana taka sprawia, że przypisanie może od razu dotyczyć zmiennej wychodzącej oraz że wyjątek NO_DATA_FOUND nie po- jawia się. Zawsze jednak możliwe jest wystąpienie innych błędów przetwarzania, stąd obsługa wyjątku OTHERS, w której ustawiono zmienną ok na wartość różną od zera, w tym przypadku 99, co koduje stan pojawienia się błędu. Zwyczajowo pierwszą linijką ciała procedury jest ustawienie zmiennej kodującej sposób wykonania na 0 — przetwarza- nie zakończone poprawnie. Istnieje formalna możliwość obsłużenia dwóch lub więcej wyjątków w tym samym miejscu sekcji ich obsługi. W tym celu po słowie kluczowym WHEN łączymy nazwy sym- boliczne wyjątków operatorem logicznym OR. CREATE OR REPLACE PROCEDURE czy_jest (num IN NUMBER, status OUT NUMBER, ok OUT NUMBER) IS BEGIN ok := 0; SELECT COUNT(IdOsoby) INTO status FROM Osoby WHERE IdOsoby = num; IF (status = 1) THEN DBMS_OUTPUT.PUT_LINE ( Pracownik istnieje ); ELSE DBMS_OUTPUT.PUT_LINE( Pracownik nie istnieje ); END IF; EXCEPTION WHEN INVALID_NUMBER OR NO_DATA_FOUND THEN Rozdział 7. ♦ Procedury składowane 175 ok := 11; DBMS_OUTPUT.PUT_LINE( Błąd wartości ); WHEN OTHERS THEN ok := 99; DBMS_OUTPUT.PUT_LINE( Błąd przetwarzania ); END; Nie zawsze jest tak, że wyjątek musi wiązać się z formalnym błędem przetwarzania. Czasami wygodnym jest, aby pewne sytuacje nieprowadzące do błędów formalnych były traktowane jako wyjątkowe. Mówimy wtedy o wyjątkach użytkownika, które muszą zostać zdefiniowane, wykryte i które powinny zostać obsłużone. W prezentowanym przykładzie za sytuację wyjątkową będziemy chcieli uznać fakt, że nie ma osób o wzro- ście wyższym od progu danego parametrem. Jak widać, taka sytuacja nie spowoduje powstania błędu przetwarzania — trzeba więc ją wykryć. CREATE OR REPLACE PROCEDURE licz (mini NUMBER, ile out INT) IS brakuje EXCEPTION; BEGIN SELECT COUNT(IdOsoby) INTO ile FROM Osoby WHERE Wzrost mini; IF (ile = 0) THEN RAISE brakuje; END IF; EXCEPTION WHEN brakuje THEN RAISE; WHEN OTHERS THEN NULL; END; Deklaracji wyjątku użytkownika, tak samo jak każdej innej zmiennej, dokonujemy w sekcji deklaracji i nadajemy mu typ EXCEPTION (jak widać, to słowo kluczowe pełni podwójną rolę: jest określeniem typu oraz sygnalizuje początek sekcji obsługi wyjątków). W przykładzie zdefiniowano wyjątek o nazwie brakuje. Po zliczeniu osób o wzroście wyższym od wartości progowej instrukcją warunkową sprawdzono, czy ich liczba jest równa 0, po czym dla takiego przypadku poleceniem RAISE nazwa_wyjątku ustawiono (wygenerowano) błąd użytkownika. Obsługi wyjątku użytkownika dokonujemy na ta- kich samych zasadach jak wyjątków wbudowanych (systemowych). W przykładzie za- stosowano drugą, po minimalnej obsłudze NULL, najczęściej spotykaną metodę — użycie polecenia RAISE, które odpowiada za wygenerowanie wyjątku. Spowoduje to propa- gację wyjątku do miejsca, z którego procedura została wywołana. Można powiedzieć, że nie da się z sekcji obsługi wyjątków przenieść się do tej samej sekcji, więc wyjątek zgłoszony w sekcji obsługi wyjątków musi zostać obsłużony „piętro wyżej” — w pro- cedurze wywołującej. Bardzo często wykorzystujemy przy obsłudze wyjątków dwie wbudowane funkcje PL/SQL: SQLCODE — zwracającą numer wyjątku (błędu), oraz SQLERRM — wyświetla- jącą związany z tym błędem (wyjątkiem) komunikat. Sposób ich zastosowania ilustruje następny przykład. 176 Część II ♦ ORACLE PL/SQL CREATE OR REPLACE PROCEDURE licz (mini NUMBER, ile out INT) IS brakuje EXCEPTION; BEGIN SELECT COUNT(IdOsoby) INTO ile FROM Osoby WHERE Wzrost mini; IF (ile = 0) THEN RAISE brakuje; END IF; EXCEPTION WHEN brakuje THEN DBMS_OUTPUT.PUT_LINE( Nie ma takich ); DBMS_OUTPUT.PUT_LINE( kod - || SQLCODE); DBMS_OUTPUT.PUT_LINE( opis - || SQLERRM); WHEN OTHERS THEN DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(SQLCODE); END; Niestety, w tym miejscu czeka na programistę niemiła niespodzianka. Wszystkie wyjątki zdefiniowane przez użytkownika mają taki sam numer (–1) oraz komunikat (Wyjątek użytkownika). Mogą przez to stać się nierozróżnialne, jeśli w procedurze będzie ich więcej niż jeden. W takim przypadku możemy zainicjować wyjątek użytkownika wyjąt- kiem systemowym, stosując dyrektywę PRAGMA EXCEPTION_INIT. Posiada ona dwa pa- rametry: pierwszym jest nazwa inicjowanego błędu użytkownika, a drugim reprezen- tujący go numer błędu systemowego. Od tej chwili błąd użytkownika będzie przejmował po błędzie systemowym jego atrybuty: numer i komunikat. CREATE OR REPLACE PROCEDURE licz (mini NUMBER, ile out INT) IS brakuje EXCEPTION; PRAGMA EXCEPTION_INIT(brakuje,-13467); BEGIN SELECT COUNT(IdOsoby) INTO ile FROM Osoby WHERE Wzrost mini; IF (ile = 0) THEN RAISE brakuje; END IF; EXCEPTION WHEN brakuje THEN DBMS_OUTPUT.PUT_LINE( Nie ma takich ); DBMS_OUTPUT.PUT_LINE( kod - || SQLCODE); DBMS_OUTPUT.PUT_LINE( opis - || SQLERRM); WHEN OTHERS THEN DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(SQLCODE); END; Takie rozwiązanie ma tę wadę, że musimy dopasowywać komunikat systemowy do wła- snych potrzeb, co nie zawsze jest łatwe. Pozostaje więc zrezygnować z definiowania błędu użytkownika na rzecz stosowania bezpośrednio polecenia RAISE_APPLICATION_ERROR lub opisanej poprzednio procedury Blad, która to polecenie zawiera — wtedy obsługa nastąpi w sekcji OTHERS. Możliwe jest również korzystanie przy obsłudze błędu użyt- kownika z polecenia RAISE_APPLICATION_ERROR w sekcji obsługi wyjątków. Rozdział 7. ♦ Procedury składowane 177 CREATE OR REPLACE PROCEDURE licz (mini NUMBER, ile out INT) IS brakuje EXCEPTION; BEGIN SELECT COUNT(IdOsoby) INTO ile FROM Osoby WHERE Wzrost mini; IF (ile = 0) THEN RAISE brakuje; END IF; EXCEPTION WHEN brakuje THEN RAISE_APPLICATION_ERROR (-20001, Nie ma takich ); WHEN OTHERS THEN DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(SQLCODE); END; Wymuszenie wystąpienia błędu ad hoc w sekcji obsługi wyjątków spowoduje jednak jego propagację do miejsca wywołania i wtedy powinniśmy umieścić, np. w bloku anonimowym, sekcję obsługi wyjątków obsługującą taki przypadek — choćby na po- ziomie zdarzenia OTHERS. SET SERVEROUTPUT ON; DECLARE ile NUMBER; BEGIN licz(1.8, ile); DBMS_OUTPUT.PUT_LINE (ile); EXCEPTION WHEN OTHERS THEN DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(SQLCODE); END; Z czasem, kiedy będziemy tworzyli coraz bardziej skomplikowane elementy procedu- ralne PL/SQL (procedury, funkcje), coraz większe będzie ryzyko, że podczas ich ge- nerowania popełnimy błędy formalne, składniowe. Standardowo, jeśli w procedurze znajdą się takie błędy, otrzymamy komunikat: Procedura utworzona z błędami kom- pilacji. Jeśli chcemy otrzymać bardziej złożoną informację o popełnionych podczas tworzenia ostatniego elementu proceduralnego błędach, możemy wykonać polecenie: SHOW ERRORS; Pomimo że wygenerowana w ten sposób informacja jest zdecydowanie bardziej szcze- gółowa, należy z dużym dystansem podchodzić do wskazywanych linii kodu, w których wykryto nieprawidłowości. Bardzo często wskazanie to wynika z wcześniej popełnio- nych błędów. Prostym wnioskiem jest ten, że procedurę powinniśmy poprawiać, po- cząwszy od błędów najwcześniej wykrytych, co w większości przypadków daje po- prawne rezultaty.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Programowanie serwera Oracle 11g SQL i PL/SQL
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: