Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00022 002748 22443624 na godz. na dobę w sumie
Programowanie w języku Ruby. Wydanie II - książka
Programowanie w języku Ruby. Wydanie II - książka
Autor: , , Liczba stron: 1072
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0522-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> ruby - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Odkryj możliwości języka Ruby

Ruby to obiektowy język programowania, który powstał w Japonii w 1993 roku. Od początku swojej obecności na rynku zdobywa ogromną popularność, stając się poważną konkurencją dla Perla. Dzięki technologii Ruby on Rails narzędzie to staje się coraz powszechniej wykorzystywane, szczególnie do tworzenia aplikacji internetowych. Ruby ma prostą składnię, zawiera możliwość obsługi wyjątków i wyrażeń regularnych oraz pozwala na stosowanie modułów. Ogromną zaletą tego języka jest jego zwarta konstrukcja -- program napisany w Ruby jest wielokrotnie mniejszy niż realizująca podobne funkcje aplikacja utworzona w Javie lub C.

Książka 'Programowanie w Ruby. Wydanie II' to jeden z najpopularniejszych na świecie podręczników opisujących ten język. Czytając ją, opanujesz wszystkie zagadnienia związane z tworzeniem aplikacji w Ruby. Poznasz zasady programowania obiektowego, korzystania z wyrażeń regularnych, obsługi wyjątków oraz pracy wielowątkowej. Dowiesz się, w jaki sposób dokumentować kod, budować aplikacje i skrypty sieciowe, stosować Ruby w systemie Windows oraz łączyć Ruby z C. W książce znajdziesz także szczegółowe omówienie klas i modułów języka Ruby.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREœCI SPIS TREœCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOœCIACH O NOWOœCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Programowanie w jêzyku Ruby. Wydanie II Autorzy: Dave Thomas, Chad Fowler, Andy Hunt T³umaczenie: Tomasz B¹k, Tomasz Walczak ISBN: 83-246-0522-3 Tytu³ orygina³u: Programming Ruby: The Pragmatic Programmers. Second Edition Format: B5, stron: 1072 Odkryj mo¿liwoœci jêzyka Ruby (cid:129) Opanuj zasady programowania obiektowego (cid:129) Po³¹cz Ruby z innymi jêzykami programowania (cid:129) Przetestuj aplikacje, wykorzystuj¹c testy jednostkowe Ruby to obiektowy jêzyk programowania, który powsta³ w Japonii w 1993 roku. Od pocz¹tku swojej obecnoœci na rynku zdobywa ogromn¹ popularnoœæ, staj¹c siê powa¿n¹ konkurencj¹ dla Perla. Dziêki technologii Ruby on Rails narzêdzie to staje siê coraz powszechniej wykorzystywane, szczególnie do tworzenia aplikacji internetowych. Ruby ma prost¹ sk³adniê, zawiera mo¿liwoœæ obs³ugi wyj¹tków i wyra¿eñ regularnych oraz pozwala na stosowanie modu³ów. Ogromn¹ zalet¹ tego jêzyka jest jego zwarta konstrukcja — program napisany w Ruby jest wielokrotnie mniejszy ni¿ realizuj¹ca podobne funkcje aplikacja utworzona w Javie lub C. Ksi¹¿ka „Programowanie w Ruby. Wydanie II” to jeden z najpopularniejszych na œwiecie podrêczników opisuj¹cych ten jêzyk. Czytaj¹c j¹, opanujesz wszystkie zagadnienia zwi¹zane z tworzeniem aplikacji w Ruby. Poznasz zasady programowania obiektowego, korzystania z wyra¿eñ regularnych, obs³ugi wyj¹tków oraz pracy wielow¹tkowej. Dowiesz siê, w jaki sposób dokumentowaæ kod, budowaæ aplikacje i skrypty sieciowe, stosowaæ Ruby w systemie Windows oraz ³¹czyæ Ruby z C. W ksi¹¿ce znajdziesz tak¿e szczegó³owe omówienie klas i modu³ów jêzyka Ruby. (cid:129) Instalacja i uruchamianie Ruby (cid:129) Klasy, obiekty i zmienne (cid:129) Typy danych (cid:129) Przechwytywanie wyj¹tków (cid:129) Operacje wejœcia i wyjœcia (cid:129) Wielow¹tkowoœæ (cid:129) Testowanie aplikacji (cid:129) Pisanie skryptów CGI w Ruby (cid:129) Automatyzacja systemu Windows za pomoc¹ Ruby (cid:129) Obiekty Ruby w jêzyku C Przedmowa do wydania pierwszego ............................................... 15 Przedmowa do wydania drugiego ................................................... 19 Przedmowa ......................................................................................... 21 Mapa .................................................................................................... 27 Część I Płaszczyzny Ruby Rozdział 1. Pierwsze kroki ............................................................... 31 Instalacja Ruby .............................................................................................. 31 Uruchamianie Ruby ...................................................................................... 34 Dokumentacja Ruby — RDoc i ri .................................................................. 37 Rozdział 2. Ruby.new ........................................................................ 41 Ruby to język zorientowany obiektowo ............................................................ 42 Wybrane podstawy Ruby ............................................................................... 44 Tablice i tablice asocjacyjne ............................................................................ 48 Struktury kontrolne ........................................................................................ 50 Wyrażenia regularne ...................................................................................... 51 Bloki i iteratory .............................................................................................. 53 Odczyt i zapis ............................................................................................... 56 Cała naprzód ................................................................................................. 58 4 Programowanie w języku Ruby Rozdział 3. Klasy, obiekty i zmienne ............................................... 59 Dziedziczenie i komunikaty ............................................................................ 61 Obiekty i atrybuty .......................................................................................... 64 Zmienne i metody klasy ................................................................................. 68 Kontrola dostępu ........................................................................................... 73 Zmienne ....................................................................................................... 76 Rozdział 4. Kontenery, bloki i iteratory ......................................... 79 Kontenery ..................................................................................................... 79 Bloki i iteratory .............................................................................................. 86 Kontenery są wszędzie ................................................................................... 95 Rozdział 5. Typy standardowe ......................................................... 97 Liczby ........................................................................................................... 97 Łańcuchy znaków ........................................................................................ 100 Przedziały ................................................................................................... 106 Wyrażenia regularne .................................................................................... 108 Rozdział 6. Więcej na temat metod ............................................... 121 Definiowanie metody ................................................................................... 121 Wywoływanie metody .................................................................................. 123 Rozdział 7. Wyrażenia ..................................................................... 129 Wyrażenia operatorowe ................................................................................ 130 Różnorodne wyrażenia ................................................................................. 131 Przypisania ................................................................................................. 132 Wykonanie warunkowe ................................................................................ 137 Wyrażenia case ............................................................................................ 142 Pętle ........................................................................................................... 144 Zasięg zmiennych, pętle i bloki ..................................................................... 151 Rozdział 8. Zgłaszanie i przechwytywanie wyjątków ................ 153 Klasa Exception .......................................................................................... 154 Obsługa wyjątków ........................................................................................ 154 Zgłaszanie wyjątków .................................................................................... 159 catch i throw ................................................................................................ 161 Spis treści 5 Rozdział 9. Moduły ........................................................................... 163 Przestrzenie nazw ........................................................................................ 163 Miksiny ....................................................................................................... 165 Iteratory i moduł Enumerable ....................................................................... 167 Łączenie modułów ....................................................................................... 167 Dołączanie innych plików ............................................................................. 171 Rozdział 10. Podstawy wejścia-wyjścia ........................................ 173 Czym jest obiekt IO? ................................................................................... 173 Otwieranie i zamykanie plików ..................................................................... 174 Odczyt i zapis plików ................................................................................... 175 Komunikacja sieciowa .................................................................................. 180 Rozdział 11. Wątki i procesy .......................................................... 183 Wielowątkowość .......................................................................................... 183 Zarządzanie szeregowaniem wątków ............................................................. 189 Wzajemne wykluczanie ................................................................................ 191 Uruchamianie wielu procesów ...................................................................... 198 Rozdział 12. Testy jednostkowe ..................................................... 203 Szkielet Test::Unit ...................................................................................... 205 Struktura testów ........................................................................................... 209 Optymalizacja i uruchamianie testów ............................................................ 213 Rozdział 13. Gdy pojawiają się problemy ..................................... 217 Debugger Ruby ........................................................................................... 217 Ruby interaktywny ....................................................................................... 219 Obsługa edytora .......................................................................................... 221 Ale to nie działa! ......................................................................................... 221 Ależ to jest powolne! .................................................................................... 225 Część II Ruby w oprawie Rozdział 14. Ruby i jego świat ........................................................ 233 Argumenty wiersza poleceń .......................................................................... 233 Zakończenie programu ................................................................................ 237 Zmienne środowiska wykonania ................................................................... 238 6 Programowanie w języku Ruby Gdzie Ruby znajduje swoje moduły? ............................................................ 239 Środowisko budowania ................................................................................ 241 Rozdział 15. Interaktywna powłoka Ruby ................................... 243 Wiersz poleceń ............................................................................................ 243 Konfiguracja ................................................................................................ 248 Polecenia .................................................................................................... 253 Ograniczenia ............................................................................................... 256 rtags i xmp .................................................................................................. 256 Rozdział 16. Dokumentowanie Ruby ............................................. 259 Dodawanie RDoc do kodu Ruby ................................................................. 261 Dodawanie RDoc do rozszerzeń C ............................................................... 269 Uruchamianie RDoc ................................................................................... 270 Wyświetlanie informacji o użyciu programu ................................................... 274 Rozdział 17. Zarządzanie pakietami za pomocą RubyGems ...... 277 Instalacja RubyGems ................................................................................... 278 Instalacja gemów aplikacji ............................................................................. 279 Instalacja i używanie gemów bibliotek ............................................................ 281 Tworzenie własnych gemów ......................................................................... 287 Rozdział 18. Ruby i sieć ................................................................... 299 Pisanie skryptów CGI .................................................................................. 299 Ciasteczka ................................................................................................... 310 Zwiększanie wydajności ............................................................................... 312 Wybór serwera WWW ................................................................................ 313 SOAP i usługi sieciowe ............................................................................... 315 Więcej informacji ......................................................................................... 321 Rozdział 19. Biblioteka Tk w Ruby ................................................ 323 Prosta aplikacja używająca Tk ...................................................................... 324 Kontrolki ..................................................................................................... 324 Wiązanie zdarzeń ........................................................................................ 329 Kontrolka Canvas ........................................................................................ 331 Przewijanie ................................................................................................. 332 Używanie dokumentacji Perl/Tk .................................................................. 335 Spis treści 7 Rozdział 20. Ruby i system Windows ............................................ 337 Pobieranie Ruby dla systemu Windows ........................................................ 337 Uruchamianie Ruby w systemie Windows ..................................................... 338 Win32API ................................................................................................. 339 Automatyzacja systemu Windows ................................................................. 340 Rozdział 21. Rozszerzenia języka Ruby ......................................... 347 Pierwsze rozszerzenie ................................................................................... 348 Obiekty Ruby w języku C ............................................................................ 351 Rozszerzenie dla szafy grającej ..................................................................... 359 Przydzielanie pamięci .................................................................................. 370 System typów języka Ruby ........................................................................... 371 Tworzenie rozszerzeń ................................................................................... 373 Zagnieżdżanie interpretera Ruby .................................................................. 380 Współpraca Ruby z innymi językami ............................................................ 384 API języka C służące do komunikacji z Ruby ................................................ 384 Część III Skrystalizowany Ruby Rozdział 22. Język Ruby .................................................................. 399 Układ kodu źródłowego ............................................................................... 399 Typy podstawowe ........................................................................................ 402 Nazwy ........................................................................................................ 413 Zmienne i stałe ............................................................................................ 416 Wyrażenia ................................................................................................... 427 Definicje metod ........................................................................................... 437 Wywoływanie metod .................................................................................... 440 Tworzenie nowych nazw .............................................................................. 443 Definiowanie klas ......................................................................................... 444 Definiowanie modułów ................................................................................. 446 Kontrola dostępu ......................................................................................... 449 Bloki, domknięcia i obiekty Proc ................................................................... 449 Wyjątki ....................................................................................................... 454 Instrukcje catch i throw ................................................................................. 456 8 Programowanie w języku Ruby Rozdział 23. Dynamiczne określanie typów ................................. 459 Klasy to nie typy .......................................................................................... 461 Programowanie dynamiczne ......................................................................... 466 Protokoły standardowe i koercje .................................................................... 467 Od teorii do praktyki .................................................................................... 474 Rozdział 24. Klasy i obiekty ............................................................ 475 Współdziałanie klas i obiektów ..................................................................... 476 Definicje klas i modułów .............................................................................. 483 Środowisko wykonania najwyższego poziomu ................................................ 490 Dziedziczenie i widoczność ........................................................................... 491 Zamrażanie obiektów ................................................................................... 492 Rozdział 25. Zabezpieczenia w języku Ruby ................................ 495 Poziomy zabezpieczeń .................................................................................. 496 Niepewne obiekty ........................................................................................ 499 Rozdział 26. Refleksja, klasa ObjectSpace i programowanie rozproszone ................................................................ 503 Analiza obiektów ......................................................................................... 504 Analiza klas ................................................................................................ 506 Dynamiczne wywoływanie metod .................................................................. 508 Systemowe punkty zaczepienia ..................................................................... 511 Śledzenie przebiegu programów .................................................................... 514 Szeregowanie i programowanie rozproszone w języku Ruby ........................... 517 W czasie kompilacji? W czasie wykonywania programu? Zawsze! .................. 523 Część IV Biblioteka języka Ruby Rozdział 27. Wbudowane klasy i moduły ..................................... 527 Porządek alfabetyczny .................................................................................. 528 Array .................................................................................................... 534 Bignum ................................................................................................. 552 Binding ................................................................................................. 556 Class ..................................................................................................... 557 Comparable ........................................................................................... 559 Spis treści 9 Continuation .......................................................................................... 561 Dir ........................................................................................................ 563 Enumerable ........................................................................................... 570 Errno .................................................................................................... 577 Exception .............................................................................................. 578 FalseClass ............................................................................................. 582 File ....................................................................................................... 583 File::Stat ............................................................................................... 599 FileTest ................................................................................................. 607 Fixnum .................................................................................................. 608 Float ..................................................................................................... 612 GC ....................................................................................................... 616 Hash ..................................................................................................... 617 Integer ................................................................................................... 629 IO ......................................................................................................... 632 Kernel ................................................................................................... 650 Marshal ................................................................................................. 676 MatchData ............................................................................................ 679 Math ..................................................................................................... 683 Method ................................................................................................. 686 Module ................................................................................................. 689 NilClass ................................................................................................ 708 Numeric ................................................................................................ 710 Object ................................................................................................... 718 ObjectSpace .......................................................................................... 732 Proc ...................................................................................................... 734 Process .................................................................................................. 737 Process::GID ........................................................................................ 745 Process::Status ...................................................................................... 747 Process::Sys .......................................................................................... 750 Process::UID ........................................................................................ 753 Range ................................................................................................... 755 Regexp .................................................................................................. 759 Signal .................................................................................................... 764 10 Programowanie w języku Ruby String .................................................................................................... 766 Struct .................................................................................................... 793 Struct::Tms ........................................................................................... 798 Symbol .................................................................................................. 799 Thread .................................................................................................. 801 ThreadGroup ........................................................................................ 811 Time ..................................................................................................... 813 TrueClass .............................................................................................. 824 UnboundMethod ................................................................................... 825 Rozdział 28. Biblioteka standardowa ........................................... 827 Abbrev .................................................................................................. 830 Base64 .................................................................................................. 831 Benchmark ............................................................................................ 832 BigDecimal ........................................................................................... 834 CGI ...................................................................................................... 836 CGI::Session ......................................................................................... 839 Complex ................................................................................................ 840 CSV ..................................................................................................... 841 Curses ................................................................................................... 843 Date/DateTime ..................................................................................... 844 DBM .................................................................................................... 846 Delegator ............................................................................................... 848 Digest .................................................................................................... 849 DL ....................................................................................................... 850 dRuby ................................................................................................... 852 English .................................................................................................. 854 Enumerator ........................................................................................... 855 erb ........................................................................................................ 857 Etc ........................................................................................................ 860 expect .................................................................................................... 861 Fcntl ..................................................................................................... 862 FileUtils ................................................................................................ 863 Find ...................................................................................................... 865 Forwardable .......................................................................................... 866 Spis treści 11 ftools ..................................................................................................... 867 GDBM ................................................................................................. 868 Generator .............................................................................................. 870 GetoptLong ........................................................................................... 871 GServer ................................................................................................. 873 Iconv ..................................................................................................... 874 IO/Wait ................................................................................................ 876 IPAddr ................................................................................................. 877 jcode ..................................................................................................... 878 Logger .................................................................................................. 879 Mail ...................................................................................................... 881 mathn .................................................................................................... 883 Matrix ................................................................................................... 885 Monitor ................................................................................................. 886 Mutex ................................................................................................... 888 Mutex_m ............................................................................................... 890 Net::FTP .............................................................................................. 891 Net::HTTP .......................................................................................... 892 Net::IMAP ........................................................................................... 895 Net::POP ............................................................................................. 896 Net::SMTP .......................................................................................... 898 Net::Telnet ............................................................................................ 899 NKF ..................................................................................................... 901 Observable ............................................................................................ 902 open-uri ................................................................................................. 904 Open3 .................................................................................................. 906 OpenSSL ............................................................................................. 907 OpenStruct ........................................................................................... 909 OptionParser ......................................................................................... 910 ParseDate ............................................................................................. 913 Pathname .............................................................................................. 914 PP ........................................................................................................ 916 PrettyPrint ............................................................................................ 918 Profile ................................................................................................... 920 12 Programowanie w języku Ruby Profiler_ _ ............................................................................................ 921 PStore ................................................................................................... 922 PTY ..................................................................................................... 924 Rational ................................................................................................ 925 readbytes ............................................................................................... 926 Readline ................................................................................................ 927 Resolv ................................................................................................... 929 REXML .............................................................................................. 931 Rinda .................................................................................................... 934 RSS ..................................................................................................... 936 Scanf ..................................................................................................... 938 SDBM .................................................................................................. 940 Set ........................................................................................................ 941 Shellwords ............................................................................................. 943 Singleton ............................................................................................... 944 SOAP .................................................................................................. 945 Socket ................................................................................................... 946 StringIO ................................................................................................ 948 StringScanner ........................................................................................ 950 Sync ...................................................................................................... 952 Syslog ................................................................................................... 954 Tempfile ................................................................................................ 956 Test::Unit ............................................................................................. 957 thread .................................................................................................... 959 ThreadsWait ......................................................................................... 961 Time ..................................................................................................... 962 Timeout ................................................................................................ 963 Tk ......................................................................................................... 964 tmpdir ................................................................................................... 966 Tracer ................................................................................................... 967 TSort .................................................................................................... 969 un ......................................................................................................... 971 URI ...................................................................................................... 972 WeakRef ............................................................................................... 973 Spis treści 13 WEBrick ............................................................................................... 975 Win32API ............................................................................................ 976 WIN32OLE ......................................................................................... 978 XMLRPC ............................................................................................ 979 YAML ................................................................................................. 981 Zlib ...................................................................................................... 982 Dodatki Dodatek A Biblioteki do obsługi gniazd ........................................ 987 BasicSocket ........................................................................................... 988 Socket ................................................................................................... 991 IPSocket ............................................................................................... 996 TCPSocket ........................................................................................... 998 SOCKSSocket ...................................................................................... 999 TCPServer ......................................................................................... 1000 UDPSocket ........................................................................................ 1001 UNIXSocket ....................................................................................... 1003 UNIXServer ....................................................................................... 1005 Dodatek B Biblioteka MKMF ........................................................ 1007 mkmf ................................................................................................... 1007 Dodatek C Pomoc techniczna ....................................................... 1011 Witryny internetowe ................................................................................... 1012 Witryny z materiałami do pobrania ............................................................. 1013 Grupy dyskusyjne ...................................................................................... 1013 Listy korespondencyjne .............................................................................. 1013 Dodatek D Bibliografia .................................................................. 1015 Dodatek E Tabele ........................................................................... 1017 Skorowidz ....................................................................................... 1027 ak do tej pory tworzyliśmy nasz kod w mitycznym Dobrzyńcu, cudow- nym miejscu, gdzie nic nigdy, ale to nigdy nie sprawia problemów. Każde wywołanie biblioteki kończy się sukcesem, użytkownik nigdy nie wprowadza niepoprawnych danych, a zasobów jest pod dostatkiem i są tanie. Zaraz to zmienimy. Witamy w świecie rzeczywistym! W świecie rzeczywistym zdarzają się błędy. Dobrzy programiści (i zwykli programiści) spodziewają się ich i starają się je obsłużyć. Nie jest to zaw- sze takie proste, jak może się to wydawać. Często kod, który wykryje błąd, nie ma wystarczającej znajomości jego kontekstu, aby cokolwiek z nim zro- bić. Na przykład otwieranie pliku, który nie istnieje, jest czasem dopusz- czalne, ale niekiedy prowadzi do błędu krytycznego. Jak ma reagować nasz moduł obsługi plików? Tradycyjne podejście to zwracanie kodów błędów. Metoda open zwraca jakąś określoną wartość, aby powiedzieć, że otwarcie pliku się nie powio- dło. Ta wartość jest następnie przekazywana do wyższych warstw wywo- łań aż do momentu, gdy któraś z nich weźmie odpowiedzialność za błąd. 154 Część I • Płaszczyzny Ruby Problem z tym podejściem polega na tym, że sprawdzanie wszystkich tych kodów błędów może być uciążliwe. Jeśli funkcja wywołuje metodę open, następnie read, a w końcu close (każda z nich może zwrócić błąd), w jaki sposób funkcja może rozróżnić ich kody błędów na podstawie warto- ści zwróconej do jej jednostki wywołującej? Wyjątki w dużym stopniu rozwiązują ten problem. Pozwalają upakować informacje o błędzie w obiekcie. Wyjątek jest automatycznie przekazy- wany w górę stosu wywołań, do momentu, gdy system wykonujący nie odnajdzie kodu, który wprost deklaruje, że wie, jak obsłużyć dany typ wyjątku. Klasa Exception Paczka, która zawiera informacje o wyjątku, jest obiektem klasy Exception lub jednej z jej potomków. Ruby definiuje gotową, uporządkowaną hie- rarchię wyjątków przedstawioną na rysunku 8.1. Jak przekonamy się dalej, hierarchia ta czyni obsługę wyjątków znacznie prostszą. Gdy chcemy użyć wyjątku, możemy wykorzystać jedną z wbudowanych klas Exception lub stworzyć własną. Tworząc własną klasę, możemy dzie- dziczyć po klasie StandardError lub jednym z jej potomków. Jeśli tego nie zrobimy, nasze wyjątki nie będą domyślnie przechwytywane. Każdy wyjątek klasy Exception zawiera łańcuch znaków i stos wywołań programu. Jeśli definiujemy własne wyjątki, możemy dołączyć dodatkowe informacje. Obsługa wyjątków Nasza szafa grająca pobiera utwory z internetu za pomocą gniazd TCP. Podstawowy kod jest prosty (zakładając, że plik i gniazdko są już utwo- rzone). op_file = File.open(opfile_name, w ) while data = socket.read(512) op_file.write(data) end Rozdział 8. • Zgłaszanie i przechwytywanie wyjątków 155 Rysunek 8.1. Hierarchia wyjątków Ruby Co się stanie, jeśli pojawi się błąd krytyczny w połowie pobierania pliku? Z pewnością nie chcemy umieszczać niekompletnych utworów na naszej liście. Dodajmy trochę kodu obsługującego wyjątki i zobaczmy, w jaki sposób rozwiązuje to nasz problem. Aby przechwytywać wyjątki, zawieramy kod, który może je zgłaszać, w bloku begin-end. Zastosujmy jedną lub więcej klauzul rescue, aby powiedzieć Ruby, jakie typy wyjątków chcemy obsłu- żyć. W tym konkretnym przypadku jesteśmy zainteresowani przechwyty- waniem wyjątków SystemCallError (i przez to także wszystkich ich po- tomków), dlatego właśnie jego umieszczamy w wierszu rescue. W bloku obsługi błędu informujemy o błędzie, zamykamy i usuwamy powstały plik oraz ponownie zgłaszamy wyjątek. 156 Część I • Płaszczyzny Ruby op_file = File.open(opfile_name, w ) begin # Wyjątki zgłaszane przez ten kod będą # przechwytywane przez klauzulę rescue while data = socket.read(512) op_file.write(data) end rescue SystemCallError $stderr.print Błąd IO: + $! op_file.close File.delete(opfile_name) raise end Gdy zgłaszany jest wyjątek, niezależnie od jakichkolwiek następujących póź- niej przechwyceń, Ruby umieszcza odwołanie do odpowiedniego obiektu Exception w globalnej zmiennej $! (wykrzyknik doskonale oddaje nasze zaskoczenie tym, że każdy nasz kod może powodować błędy). W kodzie z poprzedniego listingu użyliśmy zmiennej $! do sformułowania naszego komunikatu o błędzie. Po zamknięciu i usunięciu pliku wywołujemy raise bez parametrów, co powoduje ponowne zgłoszenie wyjątku $!. To użyteczna technika, ponie- waż pozwala nam na pisanie kodu, który odfiltrowuje wyjątki, zgłaszając ponownie te, których nie umiemy obsłużyć do wyższych warstw. To niemal jak implementowanie hierarchii dziedziczenia dla przetwarzania błędów. Możemy stosować wiele klauzul rescue w bloku begin, a każda z nich może precyzować wiele wyjątków do wyłapania. Na końcu każdej klau- zuli rescue możemy podać Ruby nazwę lokalnej zmiennej, do której ma być przypisany wyjątek. Wielu uważa, że jest to bardziej czytelne niż sto- sowanie wszędzie $!. begin eval string rescue SyntaxError, NameError = boom print Łańcuch znaków nie jest kompilowany: + boom rescue StandardError = bang print Błąd podczas wykonywania skryptu: + bang end W jaki sposób Ruby decyduje, którą klauzulę wykonać? Okazuje się, że przetwarzanie jest podobne do tego znanego z instrukcji case. Dla każdej klauzuli rescue w bloku begin Ruby porównuje zwrócony wyjątek z każ- dym z parametrów po kolei. Jeśli zwrócony wyjątek pasuje do parametru, Ruby wykonuje ciało rescue i zaprzestaje dalszych sprawdzeń. Spraw- Rozdział 8. • Zgłaszanie i przechwytywanie wyjątków 157 dzenie jest dokonywane za pomocą parametr===$!. Dla większości wyjąt- ków oznacza to, że sprawdzenie będzie zakończone sukcesem, jeśli wyjątek wymieniony w klauzuli rescue jest tego samego typu, co aktualnie zgło- szony, lub jest jego przodkiem1. Jeśli zapisujemy klauzulę rescue bez listy parametrów, domyślnym parametrem jest StandardError. Jeśli żadna klauzula rescue nie pasuje lub gdy wyjątek jest zgłaszany poza blokiem begin-end, Ruby poszukuje kodu przechwytującego wyjątku wy- żej w stosie, w jednostce wywołującej, a potem jednostce wywołującej tę jednostkę itd. Mimo że parametry klauzuli rescue są zwykle nazwami klas Exception, w zasadzie mogą to być dowolne wyrażenia (także wywołania metod) zwra- cające klasę Exception. Błędy systemowe Błędy systemowe są zgłaszane, gdy wywołanie systemu operacyjnego zwra- ca kod błędu. W systemach POSIX te błędy mają nazwy podobne do EAGAIN czy EPERM. W systemach uniksowych możemy uzyskać listę tych błę- dów poleceniem man errno. Ruby opakowuje każdy z tych błędów w oddzielny obiekt wyjątku. Każdy z nich jest podklasą SystemCallError i każdy jest zdefiniowany w module nazwanym Errno. Oznacza to, że spotkamy się z wyjątkami o nazwach kla- sy typu Errno::EAGAIN, Errno::EIO czy Errno::EPERM. Jeśli chcemy uzyskać oryginalny kod błędu, pamiętajmy, że obiekty wyjątków Errno posiadają specjalną stałą klasy nazwaną (jakże niespodziewanie) Errno, która prze- chowuje tą wartość. Errno::EAGAIN::Errno → 35 Errno::EPERM::Errno → 1 Errno::EIO::Errno → 5 Errno::EWOULDBLOCK::Errno → 35 Zwróćmy uwagę, że EWOULDBLOCK i EAGAIN mają ten sam numer błędu. To cecha systemu operacyjnego komputera, którego użyliśmy do tworzenia tej książki — obie stałe odpowiadają temu samemu kodowi błędu. Aby sobie z tym poradzić, Ruby tak wszystko aranżuje, aby Errno::EAGAIN i Errno:: 1 To porównanie jest możliwe, ponieważ wyjątki są klasami, a klasy z kolei są rodzajem modułu. Metoda === dla modułów zwraca true, jeśli klasa operandu jest taka sama lub należy do przodków odbiorcy. 158 Część I • Płaszczyzny Ruby EWOULDBLOCK były traktowane tak samo przez klauzulę rescue. Jest to realizo- wane poprzez przedefiniowanie SystemCallError#=== w taki sposób, że po- równanie dwóch podklas SystemCallError powoduje porównywanie ich kodów błędu, a nie ich pozycji w hierarchii. Sprzątanie Czasem musimy zagwarantować, że dane przetwarzanie jest dokonywane na końcu bloku kodu, niezależnie od tego, czy zgłaszany jest wyjątek. Na przykład możemy otworzyć plik przy wejściu do bloku i musimy się upew- nić, że zostanie on zamknięty wraz z zakończeniem bloku. Służy temu klauzula ensure, która znajduje się za ostatnią klauzulą rescue i zawiera kawałek kodu, który będzie zawsze wykonany wraz z zakończe- niem bloku. Nie ma znaczenia, czy blok kończy pracę normalnie czy został przerwany przez nieprzechwycony wyjątek — blok ensure będzie zawsze wykonany. f = File.open( testfile ) begin # .. przetwarzanie rescue # .. obsługa błędu ensure f.close unless f.nil? end Klauzula else jest podobną, ale mniej użyteczną konstrukcją. Jeśli jest obecna, występuje po klauzuli rescue, ale przed ensure. Ciało klauzuli else jest wykonywane jedynie wówczas, gdy żadne wyjątki nie są zgłaszane w głównym ciele kodu. f = File.open( testfile ) begin # .. przetwarzanie rescue # .. obsługa błędu else puts Gratulacje -- nie ma błędów! ensure f.close unless f.nil? end Rozdział 8. • Zgłaszanie i przechwytywanie wyjątków 159 Zagraj to jeszcze raz Czasem możemy być w stanie naprawić przyczynę wyjątku. W takich przy- padkach używamy instrukcji retry w klauzuli rescue do ponownego wywo- łania całego bloku begin-end. Może to prowadzić do powstania pętli nie- skończonych, dlatego należy zachować ostrożność (i na wszelki wypadek trzymać palce na klawiszach przerywających pracę programu). Jako przykład kodu, który ponownie wywołuje kod po wystąpieniu wyjąt- ków, przedstawimy nieco zmieniony fragment biblioteki net/smtp.rb autor- stwa Minero Aoki. @esmtp = true begin # Najpierw spróbuj zalogować się rozszerzonym loginem. Jeśli to się nie powiedzie, # ponieważ serwer go nie obsługuje, spróbuj standardowego sposobu logowania. if @esmtp then @command.ehlo(helodom) else @command.helo(helodom) end rescue ProtocolError if @esmtp then @esmtp = false retry else raise end end Kod najpierw próbuje połączyć się z serwerem SMTP za pomocą pole- cenia EHLO, które nie jest zawsze obsługiwane. Jeśli próba połączenia za- kończy się niepowodzeniem, kod ustawia wartość zmiennej @esmtp na false i próbuje ponownie nawiązać połączenie. Jeśli ponownie wystąpi błąd, do jednostki wywołującej zgłaszany jest wyjątek. Zgłaszanie wyjątków Jak do tej pory byliśmy w obronie i obsługiwaliśmy wyjątki zgłaszane przez innych. Czas odwrócić sytuację i przejść do natarcia. Niektórzy mówią, że autorzy tej niniejszej publikacji zawsze są w natarciu, ale to już temat na inną książkę. 160 Część I • Płaszczyzny Ruby Możemy zgłaszać wyjątki w naszym kodzie za pomocą metody Kernel.raise (lub jej synonimu — Kernel.fail). raise raise nieprawidłowe kodowanie mp3 raise InterfaceException, Błąd klawiatury , caller Pierwsza postać ponownie zgłasza bieżący wyjątek (lub RuntimeError, jeśli nie ma bieżącego wyjątku). Wykorzystujemy ją w kodzie obsługi wyjątków, które muszą przechwycić wyjątek, a następnie przekazać go dalej. Druga postać tworzy nowy wyjątek RuntimeError i ustawia jego komuni- kat na podany łańcuch znaków. Wyjątek ten jest następnie przekazywany w górę stosu wywołań. Trzecia postać wykorzystuje pierwszy argument do utworzenia wyjątku, następnie ustawia jego komunikat na podany w drugim argumencie łań- cuch znaków, a ślad stosu na trzeci argument. Zwykle pierwszy argument będzie albo klasą z hierarchii Exception, albo odwołaniem do egzemplarza obiektu jednej z tych klas2. Ślad stosu jest zwykle zwracany przez metodę Kernel.caller. Oto kilka typowych zastosowań raise: raise raise Brak nazwy if name.nil? if i = names.size raise IndexError, #{i} = size (#{names.size}) end raise ArgumentError, Za długa nazwa , caller W kodzie pokazanym na ostatnim listingu usuwamy bieżące wywołanie ze stosu programu, co jest często użyteczne w modułach bibliotek. Mo- żemy pójść dalej — poniższy kod usuwa dwa wywołania ze stosu programu poprzez przekazanie do nowego wyjątku tylko podzbioru stosu wywołań. raise ArgumentError, Za długa nazwa , caller[1..-1] 2 Technicznie ten argument może być obiektem, który odpowiada na komunikat excep- tion, zwracając obiekt, dla którego wywołanie object.kind_of?(Exception) zwraca prawdę. Rozdział 8. • Zgłaszanie i przechwytywanie wyjątków 161 Rozszerzanie informacji o wyjątku Możemy definiować własne wyjątki przechowujące informacje, które chcemy przekazać z miejsca wystąpienia błędu. Na przykład niektóre typy błędów sieciowych mogą być chwilowe, zależnie od okoliczności. Jeśli wystąpi taki błąd, a warunki są poprawne, możemy ustawić flagę w wyjątku, która powiadomi kod przechwytujący, że być może warto ponowić próbę. class RetryException RuntimeError attr :ok_to_retry def initialize(ok_to_retry) @ok_to_retry = ok_to_retry end end Gdzieś głęboko w kodzie pojawia się chwilowy błąd. def read_data(socket) data = socket.read(512) if data.nil? raise RetryException.new(true), chwilowy błąd odczytu end # .. normalne przetwarzanie end Przechwytujemy wyjątek wyżej w stosie wywołań. begin stuff = read_data(socket) # .. przetwarzaj rescue RetryException = detail retry if detail.ok_to_retry raise end catch i throw Co prawda mechanizm wyjątków (raise i rescue) doskonale się sprawdza podczas przerywania wykonywania, gdy pojawiają się problemy, ale cza- sem byłoby dobrze mieć możliwość przerwania wielokrotnie zagnieżdżonej konstrukcji podczas prawidłowego przetwarzania. Tu właśnie przydatne są catch i throw. catch (:done) do while line = gets throw :done unless fields = line.split(/ /) songlist.add(Song.new(*fields)) 162 Część I • Płaszczyzny Ruby end songlist.play end catch definiuje blok, któremu nadana jest nazwa (może to być symbol lub łańcuch znaków). Ten blok jest wykonywany normalnie aż do napotkania throw. Napotykając throw, Ruby zwija z powrotem stos programu w poszukiwa- niu wywołania bloku catch o pasującym symbolu. Gdy go odnajduje, zwija stos do tego punktu i kończy blok. Tak więc na poprzednim listingu throw przejdzie na koniec odpowiadającego jej wywołania catch, nie tylko koń- cząc w ten sposób pętlę while, ale także pomijając odegranie listy utworów. Gdy throw jest wywoływane z opcjonalnym, drugim parametrem, war- tość ta jest zwracana jako wartość wyrażenia catch. Kolejny listing stosuje throw do zakończenia interaktywnej pracy z użyt- kownikiem, gdy w odpowiedzi na dowolne pytanie wpisze on znak !. def prompt_and_get(prompt) print prompt res = readline.chomp throw :quit_requested if res == ! res end catch :quit_requested do name = prompt_and_get( Name: ) age = prompt_and_get( Age: ) sex = prompt_and_get( Sex: ) # .. # przetwarzaj informacje end Jak widać na powyższym przykładzie, throw nie musi występować w sta- tycznej przestrzeni catch.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Programowanie w języku Ruby. Wydanie II
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: