Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00031 003642 21320564 na godz. na dobę w sumie
Projekt inwestycyjny – na jakie ograniczenia związane z ochroną środowiska musisz być przygotowany - ebook/pdf
Projekt inwestycyjny – na jakie ograniczenia związane z ochroną środowiska musisz być przygotowany - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-5257-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> rolne i ochrony środowiska
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zgodnie z prawem wspólnotowym oraz krajowym przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko jest wymagane do rozpoczęcia realizacji wielu przedsięwzięć inwestycyjnych na terenie Polski. Dokumentacja związana z oceną oddziaływania na środowisko stanowi również obowiązkowy załącznik do wniosku o dofinansowanie pochodzące z unijnych dotacji. Dowiedz się, w jaki sposób przeprowadzić ocenę oddziaływania na środowisko swojego projektu!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Robert Barański Projekt inwestycyjny – na jakie ograniczenia związane z ochroną środowiska musisz być przygotowany Projekt inwestycyjny – na jakie ograniczenia związane z ochroną środowiska musisz być przygotowany Autor: Robert Barański specjalista ds. finansowania zewnętrznego projektów społecznych i inwe- stycyjnych Zgodnie z prawem wspólnotowym oraz krajowym przepro- wadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko jest wymagane do rozpoczęcia realizacji wielu przedsięwzięć inwestycyjnych na terenie Polski. Dokumen- tacja związana z oceną oddziaływania na środowisko stanowi również obowiązkowy załącznik do wniosku o dofinanso- wanie pochodzące z unijnych dotacji. Dowiedz się, w jaki sposób przeprowadzić ocenę oddziaływania na środowisko swojego projektu! na środowisko (OOŚ) uwarunkowaniach W tekście: ■ Zakres oceny oddziaływania ■ Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko ■ Decyzja o środowiskowych ■ Przedsięwzięcia mogące znacząco ■ Przedsięwzięcia mogące potencjalnie oddziaływać na środowisko oddziaływać na środowisko  1 Projekt inwestycyjny – na jakie ograniczenia związane z ochroną... Zakres oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) W ramach OOŚ określa się, analizuje oraz ocenia: ■ bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsięwzię- cia na: środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi, dobra materialne, krajobraz, w tym krajobraz kultu- rowy, zabytki, wzajemne oddziaływanie pomiędzy tymi wymienionymi elementami oraz dostępność do złóż kopalin, ■ ryzyko wystąpienia poważnych awarii oraz katastrof naturalnych i budowlanych, ■ możliwości oraz sposoby zapobiegania i zmniej- szania negatywnego oddziaływania przedsięwzię- cia na środowisko, ■ wymagany zakres monitoringu. W ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 określa się i analizuje je, biorąc pod uwagę także skumulowane oddziaływanie przedsięwzię- cia z innymi realizowanymi, zrealizowanymi lub plano- wanymi przedsięwzięciami. Ocena oddziaływania na środowisko obejmuje w szcze- gólności: ■ weryfikację raportu o oddziaływaniu przedsięwzię- cia na środowisko, ■ uzyskanie wymaganych ustawą opinii i uzgodnień, ■ zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu. 2  Projekt inwestycyjny – na jakie ograniczenia związane z ochroną... Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko Ocenę oddziaływania na środowisko musisz przepro- wadzić już w pierwszej fazie uzyskiwania zezwolenia na planowaną do realizacji inwestycję w ramach postępowa- nia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwa- runkowaniach. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa warunki dopuszczalności realizacji Twojego projektu inwe- stycyjnego ze względu na wymogi ochrony środowiska. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach musi zostać wydana przed uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych, m.in.: ■ decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdze- niu projektu budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych – wydawanych na podstawie ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budow- lane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.), ■ zgłoszeniem budowy lub wykonania robót budowla- nych oraz zgłoszeniem zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części na podstawie ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, ■ decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowa- nia terenu – wydawanej na podstawie ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ■ koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie kom- pleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla,  3
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Projekt inwestycyjny – na jakie ograniczenia związane z ochroną środowiska musisz być przygotowany
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: