Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00050 004022 21765371 na godz. na dobę w sumie
Projektowanie witryn internetowych dla urządzeń mobilnych - książka
Projektowanie witryn internetowych dla urządzeń mobilnych - książka
Autor: , Liczba stron: 376
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2729-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> strony mobilne
Porównaj ceny (książka, ebook (-25%), audiobook).

Poznaj najlepsze praktyki tworzenia mobilnych witryn internetowych

Internet mobilny to wyjątkowo ekscytujący, ale i chaotyczny ekosystem, który podlega gwałtownym i trudnym do przewidzenia zmianom. Ten podręcznik pozwoli Ci nie tylko przetrwać w tym fascynującym i 'dziewiczym' świecie, ale skutecznie radzić sobie z pojawiającymi się w nim problemami - ze składnią, semantyką i programowaniem. Książka, którą trzymasz w rękach, to niezastąpiony przewodnik po dżungli mobilnego Internetu. Pozwoli Ci oswoić wszelkie problemy, z którymi możesz spotkać się jako programista.

Książka 'Projektowanie witryn internetowych dla urządzeń mobilnych' zawiera szczegółowe opisy standardów, najlepszych praktyk i technik projektowania, niezbędnych do budowy interaktywnych stron WWW dla urządzeń mobilnych. Korzystając z tego podręcznika, nauczysz się stosować rozszerzenia dostępne dla zaawansowanych przeglądarek instalowanych w smartfonach, a także optymalizować, sprawdzać, testować oraz wdrażać witryny mobilne w publicznym Internecie i specyficznym ekosystemie mobilnym. Opanujesz niezbędne umiejętności i nabierzesz pewności siebie potrzebnej do tworzenia przenośnych aplikacji internetowych w niezwykłym środowisku urządzeń mobilnych.

Z tym podręcznikiem z łatwością oswoisz i uporządkujesz chaos ekosystemu Internetu mobilnego

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Projektowanie witryn internetowych dla urz¹dzeñ mobilnych Autorzy: Gail Frederick, Rajesh Lal T³umaczenie: Miko³aj Szczepaniak ISBN: 978-83-246-2729-5 Tytu³ orygina³u: Beginning Smartphone Web Development: Building Javascript, CSS, HTML and Ajax-Based Applications for iPhone, Android, Palm Pre, Blackberry, Windows Mobile and Nokia S60 Format: 158×235, stron: 376 Poznaj najlepsze praktyki tworzenia mobilnych witryn internetowych (cid:129) Jak budowaæ interaktywne witryny dla smartfonów? (cid:129) Jak zwiêkszyæ u¿ytecznoœæ mobilnej witryny internetowej? (cid:129) Jak zoptymalizowaæ serwer WWW pod k¹tem przegl¹darek mobilnych? Internet mobilny to wyj¹tkowo ekscytuj¹cy, ale i chaotyczny ekosystem, który podlega gwa³townym i trudnym do przewidzenia zmianom. Ten podrêcznik pozwoli Ci nie tylko przetrwaæ w tym fascynuj¹cym i „dziewiczym” œwiecie, ale skutecznie radziæ sobie z pojawiaj¹cymi siê w nim problemami – ze sk³adni¹, semantyk¹ i programowaniem. Ksi¹¿ka, któr¹ trzymasz w rêkach, to niezast¹piony przewodnik po d¿ungli mobilnego Internetu. Pozwoli Ci oswoiæ wszelkie problemy, z którymi mo¿esz spotkaæ siê jako programista. Ksi¹¿ka „Projektowanie witryn internetowych dla urz¹dzeñ mobilnych” zawiera szczegó³owe opisy standardów, najlepszych praktyk i technik projektowania, niezbêdnych do budowy interaktywnych stron WWW dla urz¹dzeñ mobilnych. Korzystaj¹c z tego podrêcznika, nauczysz siê stosowaæ rozszerzenia dostêpne dla zaawansowanych przegl¹darek instalowanych w smartfonach, a tak¿e optymalizowaæ, sprawdzaæ, testowaæ oraz wdra¿aæ witryny mobilne w publicznym Internecie i specyficznym ekosystemie mobilnym. Opanujesz niezbêdne umiejêtnoœci i nabierzesz pewnoœci siebie potrzebnej do tworzenia przenoœnych aplikacji internetowych w niezwyk³ym œrodowisku urz¹dzeñ mobilnych. (cid:129) Mobilna witryna internetowa (cid:129) Mobilne arkusze stylów (cid:129) Konfiguracja œrodowiska (cid:129) Sk³adnia mobilnych witryn internetowych (cid:129) Rozpoznawanie urz¹dzeñ i dostosowywanie treœci (cid:129) Model wytwarzania iteracyjnego (cid:129) Wdra¿anie rozwi¹zañ w ekosystemie mobilnym (cid:129) Optymalizacja kodu mobilnego jêzyka znaczników (cid:129) Testowanie i wdra¿anie mobilnej witryny internetowej Z tym podrêcznikiem z ³atwoœci¹ oswoisz i uporz¹dkujesz chaos ekosystemu Internetu mobilnego Spis treści O autorach .............................................................................................. 11 O recenzentach ...................................................................................... 13 Podziękowania ....................................................................................... 15 Wprowadzenie ....................................................................................... 17 Część I Wytwarzanie mobilnych witryn internetowych — wprowadzenie 19 Rozdział 1. Wprowadzenie do wytwarzania mobilnych witryn internetowych ..... 21 Witryna mobilna kontra tradycyjna witryna internetowa .............................. 22 Mobilne języki znaczników ................................................................................. 24 HTML i XHTML ............................................................................................ 25 XHTML Mobile Profile ................................................................................. 26 WML ................................................................................................................ 26 Pozostałe mobilne języki znaczników ......................................................... 27 HDML .............................................................................................................. 28 CHTML ............................................................................................................ 28 XHTML Basic ................................................................................................. 29 Mobilne języki skryptowe .................................................................................... 29 Mobilne arkusze stylów ....................................................................................... 30 Mobilne grupy branżowe i organizacje standaryzacyjne ................................ 30 Ekosystem mobilnych witryn internetowych ................................................... 31 Przykłady kodu ..................................................................................................... 32 Podsumowanie ...................................................................................................... 32 Rozdział 2. Konfiguracja środowiska wytwarzania mobilnych witryn internetowych ......................................................... 33 Zalecane środowiska IDE .................................................................................... 34 Mobilne typy MIME ............................................................................................. 36 Konfiguracja serwera WWW .............................................................................. 37 Apache ............................................................................................................. 37 Microsoft IIS ................................................................................................... 39 nginx ................................................................................................................. 40 6 Spis treści Mobilne przeglądarki internetowe na komputerze biurkowym .................... 40 Firefox i dodatki mobilne .............................................................................. 41 Emulatory przeglądarek mobilnych ............................................................. 50 Właściwe urządzenia mobilne ...................................................................... 52 Pozostałe narzędzia programistyczne ................................................................ 52 Porównywanie plików ................................................................................... 53 Kontrola wersji kodu źródłowego ................................................................ 54 Podsumowanie ...................................................................................................... 57 Część II Składnia mobilnych witryn internetowych 59 Rozdział 3. Mobilne języki znaczników ................................................................... 61 Wybór mobilnego języka znaczników ............................................................... 61 XHTML .................................................................................................................. 62 Dlaczego nie użyć zwykłego HTML-a? ....................................................... 63 HTML 5 ........................................................................................................... 64 XHTML-MP .......................................................................................................... 65 Przykład dokumentu w języku XHTML-MP ............................................. 65 Definicje DTD dla języka XHTML-MP ...................................................... 66 Elementy XHTML-a, które nie są obsługiwane w języku XHTML-MP ....... 66 Elementy języka XHTML-MP poprawione i utworzone specjalnie z myślą o witrynach mobilnych ................................................................. 68 Typowe błędy implementacji ........................................................................ 74 Arkusze stylów CSS dla urządzeń mobilnych ................................................... 76 Standard CSS2 ................................................................................................. 76 Standardy Wireless CSS i CSS Mobile Profile ............................................ 77 Określanie zakresu obsługi standardu CSS przez urządzenie mobilne ........ 82 Najlepsze praktyki związane ze stosowaniem mobilnych arkuszy stylów CSS .................................................................. 83 Zewnętrzne, wewnętrzne i wstawiane arkusze stylów ............................... 84 Selektory mediów i arkusze stylów zależne od mediów ............................ 85 WML ...................................................................................................................... 86 Hierarchia znaczników .................................................................................. 89 Znaki specjalne ............................................................................................... 90 Nagłówek i metadane ..................................................................................... 91 Formatowanie tekstu ..................................................................................... 92 Łącza ................................................................................................................. 93 Obrazy .............................................................................................................. 98 Tabele ............................................................................................................... 99 Liczniki czasu ................................................................................................ 101 Zmienne ......................................................................................................... 102 Dane wejściowe użytkownika ..................................................................... 105 Pozostałe cechy języka WML ...................................................................... 109 Podsumowanie .................................................................................................... 111 Spis treści 7 Rozdział 4. Rozpoznawanie urządzeń i dostosowywanie treści ......................... 113 Rozpoznawanie urządzeń .................................................................................. 114 Identyfikacja urządzeń mobilnych za pomocą nagłówków żądań protokołu HTTP .................................... 114 Uzyskiwanie informacji o możliwościach urządzenia w bazie danych o tychże urządzeniach ................................................... 116 Dostosowywanie treści ....................................................................................... 136 Tworzenie grup urządzeń ............................................................................ 138 Wybór punktów dostosowywania .............................................................. 140 Tworzenie reguł dostosowywania treści dla grup urządzeń ................... 141 Implementacja dostosowywania treści ...................................................... 142 Dostosowywanie treści w świecie mobilnych witryn internetowych ......... 146 Podsumowanie ..................................................................................................... 150 Rozdział 5. Dodawanie elementów interaktywnych za pomocą skryptów JavaScriptu i elementów technologii AJAX ........151 Model wytwarzania iteracyjnego ...................................................................... 152 JavaScript w przeglądarkach mobilnych ......................................................... 152 Standard ECMAScript Mobile Profile ....................................................... 153 Umieszczanie kodu JavaScriptu w dokumencie języka znaczników .......... 154 Różnice w obsłudze JavaScriptu w przeglądarkach mobilnych .............. 159 Przykłady stosowania mobilnego JavaScriptu .......................................... 161 Technologia AJAX w przeglądarkach mobilnych .......................................... 166 Przykłady stosowania technologii AJAX w przeglądarkach mobilnych ................................................................... 172 Testowanie obsługi technologii AJAX przez mobilne przeglądarki internetowe ................................................ 175 Podsumowanie .................................................................................................... 177 Część III Zaawansowane techniki wytwarzania mobilnych witryn internetowych 179 Rozdział 6. Użyteczność mobilnej witryny internetowej .................................... 181 Najlepsze praktyki tworzenia użytecznych witryn mobilnych ..................... 182 Pierwszy przypadek — Bank of America .................................................. 182 Drugi przypadek użycia — CNN ............................................................... 184 Trzeci przypadek użycia — Wikipedia ...................................................... 186 Czwarty przypadek użycia — Flickr .......................................................... 188 Zestawienie układów mobilnych przeglądarek internetowych .................... 190 Projektowanie mobilnych stron internetowych ............................................. 191 Elastyczny układ referencyjny .................................................................... 192 Układ standardowy ...................................................................................... 193 Informacyjne witryny internetowe ............................................................ 193 Witryny internetowe wyszukiwarek .......................................................... 194 8 Spis treści Witryny internetowe usług ......................................................................... 195 Witryny internetowe portali ....................................................................... 196 Witryny internetowe udostępniania mediów ........................................... 197 Wskazówki projektowe ...................................................................................... 198 Wskazówki dotyczące wytwarzania mobilnych stron internetowych .. 199 Tworzenie stron internetowych trafiających do możliwie wielu użytkowników ........................................................... 201 Zapewnianie bogatszych doznań użytkownikom witryny mobilnej ..... 201 Podsumowanie .................................................................................................... 203 Rozdział 7. Wzbogacanie mobilnych stron internetowych z myślą o przeglądarkach instalowanych w smartfonach ............... 205 Popularne techniki tworzenia witryn dla przeglądarek instalowanych w smartfonach .......................................... 206 Znacznik meta viewport ......................................................................... 206 Wykrywanie zmian orientacji ekranu w JavaScripcie ............................. 208 Silnik WebKit w mobilnych przeglądarkach internetowych ........................ 213 Przeglądarka Safari Mobile dla urządzenia iPhone ....................................... 216 Przeglądarka dla urządzeń mobilnych z systemem Android ....................... 218 Przeglądarka systemu webOS dla urządzenia Palm Pre ................................ 219 Przeglądarka dla urządzeń BlackBerry ............................................................ 220 Przeglądarka internetowa firmy Nokia instalowana w smartfonach z systemem Series 60 ............................................................. 221 Internet Explorer Mobile dla systemu Windows Mobile .............................. 223 Przeglądarki Opera Mini i Opera Mobile ........................................................ 224 Podsumowanie .................................................................................................... 227 Część IV Wdrażanie rozwiązań w ekosystemie mobilnym 229 Rozdział 8. Optymalizacja kodu mobilnego języka znaczników ........................... 231 Techniki przetwarzania końcowego kodu języka znaczników ..................... 232 Minimalizacja zasobów zewnętrznych ...................................................... 232 Usuwanie znaków białych, komentarzy i zbędnych znaczników .......... 234 Dostosowywanie i transkodowanie obrazów ........................................... 242 Kodowanie wielu typów MIME w ramach dokumentu odpowiedzi .... 243 Optymalizacja serwera WWW pod kątem przeglądarek mobilnych .......... 248 Kompresja odpowiedzi za pomocą algorytmu gzip lub deflate ............. 248 Dyrektywy buforowania w nagłówkach odpowiedzi HTTP .................. 251 Podsumowanie .................................................................................................... 258 Rozdział 9. Sprawdzanie poprawności dokumentów mobilnych języków znaczników ......................................................... 259 Znaczenie poprawności znaczników w świecie mobilnych witryn internetowych ................................................. 260 Czego nie można przetestować podczas weryfikacji? ....................................... 265 Spis treści 9 Publiczne usługi weryfikacji znaczników ........................................................ 265 W3C Markup Validation Service ............................................................... 267 W3C CSS Validation Service ...................................................................... 268 W3C mobileOK Checker ............................................................................ 270 mobiReady ..................................................................................................... 272 Validome ....................................................................................................... 273 Podsumowanie .................................................................................................... 276 Rozdział 10. Testowanie mobilnej witryny internetowej ...................................... 277 Metodyka testowania mobilnych witryn internetowych .............................. 278 Aspekty testowania przeglądarek mobilnych ........................................... 280 Wybór urządzeń mobilnych wykorzystywanych podczas testów ......... 281 Testowanie witryn przy użyciu właściwych urządzeń ...................................... 282 Gromadzenie urządzeń mobilnych ............................................................ 282 Programy dla programistów ....................................................................... 283 Testowanie w emulatorach urządzeń mobilnych ........................................... 287 Testowanie w tradycyjnych przeglądarkach ................................................... 288 Podsumowanie .................................................................................................... 290 Rozdział 11. Wdrażanie mobilnej witryny internetowej ....................................... 291 Kierowanie ruchu mobilnego do mobilnej witryny internetowej ............... 291 Standardowa domena i standardowe ścieżki do plików w internecie mobilnym ............................................................................. 292 Algorytmy przełączania żądań przeglądarek mobilnych ........................ 294 Gotowe przełączniki mobilne ..................................................................... 297 Pozycjonowanie mobilne i przyciąganie ruchu .............................................. 298 Mobilne wyszukiwarki internetowe i ich roboty ..................................... 298 Stosowanie relacji odsyłaczy jako sposób poprawy widoczności witryny mobilnej ................................................................. 300 Mapy witryn mobilnych .............................................................................. 301 Pozycjonowanie mobilnych witryn internetowych ................................. 302 Praktyki pozycjonowania, o których należy zapomnieć ......................... 304 Podsumowanie .................................................................................................... 305 Rozdział 12. Jak odnaleźć się w ekosystemie mobilnym? ..................................... 307 Operatorzy, transkodery i serwery proxy... mój Boże! .................................. 307 Transkodery w publicznym internecie ...................................................... 310 Standaryzowanie zachowań transkoderów ............................................... 311 Programowanie defensywne w świecie mobilnych witryn internetowych ....... 314 Deklarowanie dokumentu języka znaczników jako przyjaznego dla urządzeń mobilnych ............................................. 315 Identyfikowanie żądań transkoderów ....................................................... 316 Podsumowanie .................................................................................................... 320 Rozdział 13. Przyszłość internetu mobilnego ............................................................ 321 Eksperci internetu mobilnego o przyszłości mobilności .............................. 322 Podsumowanie .................................................................................................... 334 10 Spis treści Część V Dodatki 335 Dodatek A Przykładowe wartości nagłówka User-Agent stosowane przez urządzenia mobilne ............................................... 337 Nagłówki User-Agent stosowane przez urządzenia mobilne ....................... 337 LG VX-9100 .................................................................................................. 337 Nokia 5310b XpressMusic ........................................................................... 338 SonyEricsson C905 ....................................................................................... 338 Motorola Droid ............................................................................................. 338 Motorola Cliq (MB200) ............................................................................... 338 Android G1 Developer Edition .................................................................. 339 Palm Pre ......................................................................................................... 339 Apple iPhone ................................................................................................. 339 BlackBerry Curve 8310 ................................................................................ 339 Jak przechwycić nagłówek User-Agent wysyłany przez urządzenie mobilne? ............................................................ 340 Dodatek B Przykładowe nagłówki żądań wysyłanych przez urządzenia mobilne ................................................................... 341 Nagłówki żądań wysyłanych przez urządzenia mobilne ............................... 341 LG VX-9100 .................................................................................................. 341 Nokia 5310b XpressMusic ........................................................................... 342 SonyEricsson C905 ....................................................................................... 342 Motorola Droid ............................................................................................. 342 Motorola Cliq (MB200) ............................................................................... 343 Android G1 Developer Edition .................................................................. 343 Palm Pre ......................................................................................................... 343 Apple iPhone ................................................................................................. 343 BlackBerry Curve 8310 ................................................................................ 344 Jak przechwytywać nagłówki wysyłane przez urządzenie mobilne? ........... 344 Dodatek C Słowniczek ............................................................................................ 345 Dodatek D Studium przypadku: Testowanie pamięci podręcznej i wydajności przeglądarki mobilnej ................................................... 353 Skorowidz ............................................................................................. 357 ROZDZIAŁ7 Wzbogacanie mobilnych stron internetowych z myślą o przeglądarkach instalowanych w smartfonach Wszystkie techniki tworzenia mobilnych witryn internetowych omówione w po- zostałych rozdziałach tej książki można z powodzeniem stosować w różnych urzą- dzeniach i przeglądarkach mobilnych. Na podstawie bazy danych o urządzeniach i w drodze odpowiednich testów programista witryny mobilnej może urozmaicić swoje strony, dodając zaawansowane funkcje przeznaczone tylko dla najnowszych, najbardziej zaawansowanych przeglądarek. Tak rozbudowane strony można następ- nie dostosować do możliwości prostszych przeglądarek (instalowanych w tańszych telefonach). Warto przy tym zadbać o wybór właściwej wersji witryny, zależnej od używanego urządzenia mobilnego. Rozdział ten poświęcono w całości przeglądarkom instalowanym w smartfonach. Możesz więc na moment zapomnieć o przenośności i zapewnianiu zgodności z wie- loma platformami mobilnymi. Tym razem skoncentrujemy się na możliwościach najbardziej rozbudowanych przeglądarek mobilnych i najpopularniejszych obecnie smartfonów. Na tej podstawie opracujemy atrakcyjne aplikacje wykorzystujące po- tencjał tych zaawansowanych przeglądarek. Tego rozdziału nie należy jednak trak- tować jako wyczerpującej listy funkcji przeglądarek oferowanych przez poszczególne smartfony. Każda z tych przeglądarek zasługuje na osobną książkę! Tu dowiesz się, jakie są najważniejsze funkcje i ograniczenia poszczególnych przeglądarek oraz gdzie szukać podręczników dla programistów i dokumentacji producentów. Wszystkie przeglądarki mobilne tutaj opisane obsługują język XHTML, standard CSS2 i skrypty języka JavaScript. Większość dodatkowo obsługuje technologię AJAX. Oznacza to, że przeglądarki instalowane w smartfonach stanowią efektywną plat- formę dla dynamicznych aplikacji internetu mobilnego. Naszą analizę rozpocz- niemy od przeglądu typowych funkcji wspólnych dla wielu przeglądarek smartfo- nów. Zaraz potem przystąpimy do omawiania funkcji właściwych przeglądarkom 206 Część III (cid:132) Zaawansowane techniki wytwarzania mobilnych witryn internetowych instalowanym w telefonach iPhone, w systemie Android, w systemie webOS, w telefonach BlackBerry, w telefonach Nokia Series 60 i w urządzeniach z systemem Windows Mobile. Zakończymy ten rozdział omówieniem przeglądarki Opera Mobile, czyli przeglądarki dla smartfonów opracowanej przez niezależnego producenta (także w zestawieniu z inną prze- glądarką tego samego pochodzenia, czyli Operą Mini). Popularne techniki tworzenia witryn dla przeglądarek instalowanych w smartfonach Przeglądarki instalowane w smartfonach stosują takie same techniki przetwarzania i wyświetla- nia dokumentów języków znaczników. Przykładowo znacznik meta viewport kontroluje logiczne wymiary i skalowanie obszaru wyświetlania w przeglądarce. Zdarzenia onresize i onorientationchange języka JavaScript przechwytują zmiany orientacji ekranu urządzenia mobilnego (np. wskutek obrócenia z trybu poziomego do trybu pionowego). Właśnie JavaScriptu można użyć do określenia nowej orientacji ekranu po zmianie. Oprócz dokumentacji technicznej udostępnianej przez producentów urządzeń i przeglądarek, warto zapoznać się także z doskonałymi tabelami obsługi zdarzeń i obiektów JavaScriptu przez urządzenia mobilne na blogu QuirksMode Petera-Paula Kocha pod adresem www.quirksmode. org/m/table.html. Znacznik meta viewport Wiele przeglądarek instalowanych w smartfonach skaluje strony internetowe, tak aby zajmowały całą szerokość obszaru wyświetlania. Takie rozwiązanie umożliwia prezentowanie dokumentów zoptymalizowanych pod kątem tradycyjnych przeglądarek internetowych. Przeglądarki umożli- wiają użytkownikom przybliżanie i oddalanie skalowanych stron internetowych. Przykładowo przeglądarka Opera Mobile stosuje obszar wyświetlania o domyślnej szerokości 850 pikseli, na- tomiast w urządzeniach iPhone domyślna szerokość obejmuje 980 pikseli. Znacznik meta viewport umożliwia programiście mobilnej strony internetowej określenie najlepszego rozmia- ru obszaru wyświetlania i — tym samym — wymuszenie skalowania stosowanych limitów dla danego dokumentu. Opisywany znacznik meta decyduje o logicznej szerokości, logicznej wy- sokości i początkowym współczynniku skalowania okna przeglądarki (lub obszaru wyświetlania) w przeglądarkach instalowanych w telefonach iPhone i BlackBerry oraz w pozostałych przeglą- darkach mobilnych, w tym w przeglądarce Opera Mini. W niektórych smartfonach znacz- nik meta viewport dodatkowo określa, czy użytkownik może skalować daną stronę inter- netową i — jeśli tak — jakie są maksymalne i minimalne współczynniki skalowania. Sama obecność znacznika meta viewport określa, że dany dokument języka znaczników zoptymali- zowano z myślą o urządzeniach mobilnych. Wartością atrybutu content znacznika meta viewport powinna być lista oddzielonych przecinkami par dyrektywa-wartość. Poniżej przedstawiono znacznik meta wymieniający wszystkie te dyrektywy wraz z przykładowymi wartościami: meta name= viewport content= width=240, height=320, user-scalable=yes, initial-scale=2.5, maximum-scale=5.0, minimum-scale=1.0 / Dyrektywy width i height określają odpowiednio logiczną szerokość i wysokość obszaru wyświetlania. Dyrektywom tym należy przypisać albo wartość numeryczną reprezentującą szerokość obszaru wyświetlania (w pikselach), albo specjalny token. Dyrektywie width można Rozdział 7 (cid:132) Wzbogacanie mobilnych stron internetowych 207 przypisać token device-width, który określa, że szerokość obszaru wyświetlania powinna odpowiadać szerokości ekranu danego urządzenia. Podobnie dyrektywie height można przypi- sać token device-height określający, że wysokość obszaru wyświetlania powinna odpowiadać wysokości ekranu danego urządzenia Dyrektywa user-scalable ustala, czy dany użytkownik może przybliżać i oddalać obszar wy- świetlania, skalując widok strony internetowej. Wartość yes umożliwia użytkownikom przybli- żanie strony, natomiast wartość no zapobiega przybliżaniu i skalowaniu strony przez użyt- kownika. Programista mobilnej witryny internetowej może zapobiec możliwości skalowania stron przez użytkownika, przypisując tej dyrektywie wartość no — takie rozwiązanie jest uzasad- nione dla stron zoptymalizowanych pod kątem urządzeń mobilnych, które nie wymagają przybliżania i oddalania obrazów. Dyrektywa initial-scale ustawia początkową wartość współczynnika, tzw. mnożnika skalo- wania (przybliżenia) dla danej strony internetowej. Domyślna wartość początkowa zależy od przeglądarki stosowanej w smartfonie. W większości przypadków wartość początkową ustawia się w taki sposób, aby cała strona mieściła się w obszarze wyświetlania. Wartość 1.0 powoduje wyświetlenie dokumentu bez skalowania. Dyrektywy maximum-scale i minimum-scale określają odpowiednio maksymalną i minimalną wartość współczynnika skalowania (przybliżania) ustawianego przez użytkownika. Wartości przypisywane tym dyrektywom muszą mieścić się w przedziale od 0.25 do 10.0. Podobnie jak w przypadku dyrektywy initial-scale, wartości tych dyrektyw dotyczą współczynnika (mnożników) skalowania stosowanego dla treści w obszarze wyświetlania. Niemal wszystkie przeglądarki instalowane w smartfonach obsługują dyrektywy width i user- (cid:180)scalable znacznika meta viewport. Warto zwrócić uwagę na brak obsługi dyrektywy user-scalable przez przeglądarkę mobilną Opera Mobile — twórcy tej przeglądarki uznali, że użytkownicy mobilni zawsze powinni mieć możliwość skalowania stron internetowych. Wiele przeglądarek instalowanych w smartfonach i korzystających z silnika WebKit (więcej informacji na ten temat można znaleźć w podrozdziale „Silnik WebKit w mobilnych prze- glądarkach internetowych”) obsługuje wszystkie dyrektywy znacznika meta nazwanego viewport. Ponieważ w znaczniku meta programista deklaruje rozmiar i sposób skalowania obszaru wyświetlania, przeglądarki, które nie obsługują tych dyrektyw, powinny bezpiecznie i bez angażowania użytkownika (np. poprzez wyświetlanie komunikatów o błędach) ignorować odpowiednie konstrukcje. Poniższy przykład znacznika meta wymusza na przeglądarce mobilnej ustawienie szerokości obszaru wyświetlania równej szerokości ekranu smartfonu (niezależnie od wartości tego pa- rametru) oraz wyłączenie możliwości skalowania dokumentu przez użytkownika. Znacznik meta w tej formie jest dość często stosowany w kodzie stron optymalizowanych pod kątem przeglądarek mobilnych, ponieważ umożliwia użytkownikowi przeglądanie i przewijanie treści strony bez możliwości jej przybliżania i oddalania: meta name= viewport content= width=device-width, initial-scale=1.0, user-scalable=no / Na rysunku 7.1 pokazano przykład mobilnej strony internetowej z listingu 9.2 (z rozdziału 9.) w wersjach z powyższym znacznikiem meta viewport oraz bez tego znacznika wyświetlonych na ekranie smartfonu Palm Pre. Warto zwrócić uwagę na sposób, w jaki znacznik meta viewport wpływa na skalowanie i początkową użyteczność tej strony. Wyłączenie możliwości przewijania i ustawienie odpowiedniej szerokości obszaru wyświetlania w praktyce wyklucza konieczność przybliżania widoku treści strony. 208 Część III (cid:132) Zaawansowane techniki wytwarzania mobilnych witryn internetowych Rysunek 7.1. Mobilne strony internetowe odpowiednio ze znacznikiem meta viewport i bez tego znacznika wyświetlone na ekranie telefonu Palm Pre Wykrywanie zmian orientacji ekranu w JavaScripcie Wiele smartfonów aktualizuje orientację ekranu w odpowiedzi na zmianę fizycznej orientacji urządzenia przez użytkownika. Jeśli np. użytkownik obraca smartfon z orientacji poziomej do orientacji pionowej, urządzenie reaguje odpowiednią zmianą orientacji ekranu. Przeglądarki smartfonów informują o tym fakcie, korzystając ze zdarzeń onresize lub onorientationchange obiektu window JavaScriptu (na podstawie tych zdarzeń programista mobilnej witryny interne- towej może właściwie reagować na zmiany orientacji). Przeglądarki instalowane w smartfonach obsługują albo jedno z tych zdarzeń, albo oba zdarzenia, zatem niezwykle ważne jest przeprowadzenie testów witryny w samych urządzeniach, aby wybrać właściwe zdarzenie do obsłużenia w docelowej przeglądarce mobilnej. Przeglądarka telefo- nów iPhone obsługuje oba zdarzenia, jednak większość programistów mobilnych witryn internetowych decyduje się na wykrywanie zmian orientacji tylko na podstawie zdarzenia onorientationchange. Urządzenia BlackBerry obsługują, co prawda, zdarzenie onresize obiektu document, jednak niewiele spośród tych urządzeń oferuje możliwość zmiany orientacji ekranu. W kodzie funkcji obsługującej zdarzenie zmiany orientacji programista może użyć jednej z dwóch metod do uzyskania bieżących wymiarów ekranu i bieżącej orientacji urządzenia. Programiści witryny dla urządzeń iPhone mają do dyspozycji wbudowaną właściwość całkowitoliczbową JavaScriptu nazwaną window.orientation. Wartość tej właściwości reprezentuje bieżącą orienta- cję przeglądarki. W tabeli 7.1 opisano możliwe wartości właściwości window.orientation wraz z ich znaczeniem. W poniższym przykładzie kodu języka JavaScript wykorzystano wbudowaną właściwość window.orientation do określenia, czy dany smartfon jest trzymany w orientacji poziomej, czy pionowej. Rozdział 7 (cid:132) Wzbogacanie mobilnych stron internetowych 209 Tabela 7.1. Wartości właściwości window.orientation języka JavaScript dla telefonu iPhone Wartość właściwości Opis -90 0 90 180 Urządzenie pracuje w trybie poziomym, gdzie ekran obrócono zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara (przyciski urządzenia znajdują się po lewej stronie). Urządzenie pracuje w trybie pionowym (0 jest domyślną wartością tej właściwości). Urządzenie pracuje w trybie poziomym, gdzie ekran obrócono w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (przyciski urządzenia znajdują się po prawej stronie). Urządzenie pracuje w trybie pionowym, jednak ekran obrócono do góry nogami. (Telefony iPhone na razie nie obsługują tej opcji, jednak niewykluczone, że przyszłe aktualizacje firmware’u wprowadzą odpowiedni mechanizm). switch (window.orientation) { case -90: // Orientacja pozioma po obróceniu zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. break; case 0: // Orientacja pionowa. break; case 90: // Orientacja pozioma po obróceniu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. break; } Możesz też wykorzystać wbudowane właściwości screen.width i screen.height języka Java- Script i określić orientację ekranu na podstawie prostych obliczeń matematycznych. Jeśli szero- kość ekranu jest większa od jego wysokości, mamy do czynienia z orientacją poziomą. W prze- ciwnym razie urządzenie działa w orientacji pionowej. W poniższym fragmencie kodu JavaScriptu określono orientację urządzenia właśnie na podstawie wbudowanych właściwości JavaScriptu: var width = parseInt(screen.width); var height = parseInt(screen.height); if (width height) { // Orientacja pozioma. } else { // Orientacja pionowa. } W powyższym przykładzie użyliśmy funkcji wbudowanej parseInt() do zapewnienia, że war- tości reprezentujące szerokość i wysokość ekranu są liczbami całkowitymi — w ten sposób unikamy błędów w implementacjach JavaScriptu, w których obie te właściwości mają postać łańcuchów. 210 Część III (cid:132) Zaawansowane techniki wytwarzania mobilnych witryn internetowych W niektórych przypadkach przeglądarka mobilna (inna niż przeglądarki instalowane w smart- fonach) może nie zaktualizować wartości właściwości screen.width i screen.height w reakcji na zmianę orientacji urządzenia. Przeciwnie, wymienione właściwości zachowują wartości dla orientacji pionowej. Podobne zachowanie nie występuje, co prawda, w smartfonach, jednak zdarza się w pełnowartościowych przeglądarkach internetowych instalowanych w popularnych urządzeniach mobilnych. W tej sytuacji niezwykle ważne jest przeprowadzenie testów samych urządzeń, aby wyeliminować wpływ tego błędu na działanie naszej aplikacji internetu mobilnego. W listingu 7.1 przedstawiono przykład dokumentu mobilnej witryny internetowej zgodnego z urządzeniem iPhone. Strona w tej formie obsługuje zdarzenie onorientationchange i na jego podstawie wykrywa zmiany orientacji urządzenia. Funkcja obsługująca to zdarzenie przekazuje informacje o bieżącej orientacji za pośrednictwem właściwości window.orientation. Listing 7.1. Obsługa zmian orientacji za pomocą zdarzenia onorientationchange ?xml version= 1.0 encoding= UTF-8 ? !DOCTYPE html PUBLIC -//WAPFORUM//DTD XHTML Mobile 1.1//EN http://www.openmobilealliance.org/tech/DTD/xhtml-mobile11.dtd html xmlns= http://www.w3.org/1999/xhtml head meta name= viewport content= width=device-width,user-scalable=no / title Listing 7.1: Zmiany orientacji reprezentowane przez onorientationchange /title style type= text/css #content { padding: 10px; margin: 10px; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: #333333; } /style script type= text/javascript // Przechwytuje zdarzenie zmiany orientacji: function handleOrientationChange() { // Określa bieżącą orientację: var orientation = unknown ; switch (window.orientation){ case -90: orientation = Pozioma (zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara) ; break; case 0: orientation = Pionowa ; break; case 90: orientation = Pozioma (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara) ; break; } // Dodaje bieżące wymiary ekranu: var screenSize = screen.width + x + screen.height; // Aktualizuje informacje o orientacji dla użytkownika: document.getElementById( content ).innerHTML = orientation + , + screenSize; Rozdział 7 (cid:132) Wzbogacanie mobilnych stron internetowych 211 } /script /head !-- W tym przypadku generujemy zdarzenie onorientationchange także przy okazji ładowania dokumentu, aby wyświetlić na ekranie informacje o domyślnej orientacji urządzenia mobilnego. -- body onload= handleOrientationChange(); onorientationchange= handleOrientationChange(); h1 Zmiany orientacji /h1 p Zmień orientację swojego urządzenia mobilnego. Sprawdź w poniższym polu, jaka jest bieżąca orientacja tego urządzenia. /p div id= content /div /body /html W listingu 7.1 funkcja handleOrientationChange języka JavaScript odpowiada za obsługę zdarzenia onorientationchange. Funkcja oblicza orientację na podstawie właściwości window. (cid:180)orientation. Użytkownik jest informowany o bieżącej orientacji w wyniku aktualizacji właściwości innerHTML elementu div z identyfikatorem content. Warto otworzyć dokument z listingu 7.1 w przeglądarce zainstalowanej w smartfonie, aby sprawdzić, jak zmiany orientacji tego urządzenia wpływają na treść strony. Na rysunku 7.2 pokazano dokument z listingu 7.1 wyświetlony w emulatorze smartfonu iPhone zarówno w orientacji pionowej, jak i poziomej. Warto zwrócić uwagę na tekst w ramach ele- mentu div, któremu przypisano identyfikator content. Okazuje się, że do określania orientacji ekranu nie musimy używać jego wymiarów. Ponieważ iPhone obsługuje właściwość window. (cid:180)orientation, zatem orientację urządzenia możemy określić bez odwoływania się do wartości właściwości screen.width i screen.height. Rysunek 7.2. Dokument z listingu 7.1 wyświetlony w emulatorze telefonu iPhone w orientacji pionowej i poziomej W listingu 7.2 przedstawiono przykład dokumentu mobilnej witryny internetowej wykrywają- cego i obsługującego zmiany orientacji urządzenia mobilnego na podstawie zdarzenia onresize. Funkcja obsługująca to zdarzenie wykorzystuje wartości właściwości screen.width i screen. (cid:180)height do wyznaczania i wyświetlania bieżącej orientacji urządzenia. 212 Część III (cid:132) Zaawansowane techniki wytwarzania mobilnych witryn internetowych Listing 7.2. Obsługa zmian orientacji za pomocą zdarzenia onresize ?xml version= 1.0 encoding= UTF-8 ? !DOCTYPE html PUBLIC -//WAPFORUM//DTD XHTML Mobile 1.1//EN http://www.openmobilealliance.org/tech/DTD/xhtml-mobile11.dtd html xmlns= http://www.w3.org/1999/xhtml head meta name= viewport content= width=device-width,user-scalable=no / title Listing 7.2: Zmiany orientacji reprezentowane przez onresize /title style type= text/css #content { padding: 10px; margin: 10px; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: #333333; } /style script type= text/javascript // Przechwytuje zdarzenie zmiany orientacji: function handleResize() { // Określa bieżącą orientację: var orientation = unknown ; var width = parseInt(screen.width); var height = parseInt(screen.height); if (width height) { orientation = Landscape ; } else { orientation = Portrait ; } // Dodaje bieżące wymiary ekranu: var screenSize = screen.width + x + screen.height; // Aktualizuje informacje o orientacji dla użytkownika: document.getElementById( content ).innerHTML = orientation + , + screenSize; } /script /head !-- W tym przypadku generujemy zdarzenie onresize także przy okazji ładowania dokumentu, aby wyświetlić na ekranie informacje o domyślnej orientacji urządzenia mobilnego. -- body onload= handleResize(); onresize= handleResize(); h1 Zmiany orientacji /h1 p Zmień orientację swojego urządzenia mobilnego. Sprawdź w poniższym polu, jaka jest bieżąca orientacja tego urządzenia. /p div id= content /div /body /html Funkcja handleResize języka JavaScript w kodzie z listingu 7.2 odpowiada za obsługę zdarzenia onresize. Funkcja ta wyznacza orientację na podstawie wartości właściwości screen.width i screen.height. Podobnie jak w przypadku dokumentu z listingu 7.1, o bieżącej orientacji Rozdział 7 (cid:132) Wzbogacanie mobilnych stron internetowych 213 urządzenia informujemy użytkownika, aktualizując element właściwości innerHTML elementu div z identyfikatorem content. Warto otworzyć dokument z listingu 7.2 w przeglądarce zain- stalowanej w smartfonie, aby sprawdzić, jak zmiany orientacji tego urządzenia wpływają na treść strony. Na rysunku 7.3 pokazano dokument z listingu 7.2 wyświetlony w emulatorze systemu Android zarówno w orientacji pionowej, jak i w orientacji poziomej. Warto zwrócić uwagę na zmieniającą się zawartość elementu div, któremu przypisano identyfikator content. Tym razem orientację urządzenia określamy na podstawie wartości właściwości screen.width i screen.height. Rysunek 7.3. Dokument z listingu 7.2 wyświetlony w emulatorze systemu Android w orientacji pionowej i poziomej Silnik WebKit w mobilnych przeglądarkach internetowych WebKit to silnik zarządzania układem i wyświetlania dokumentów wykorzystywany w przeglą- darkach internetowych. WebKit stosuje się w przeglądarkach, w których zgodność z rygory- stycznymi standardami jest ważniejsza od wydajności procesu wizualizacji stron. Silnik WebKit w oryginalnej formie zaimplementowano w języku C++, jednak z czasem przeniesiono go do wielu różnych frameworków programistycznych stosowanych zarówno w tradycyjnych środo- wiskach biurkowych, jak i w środowiskach mobilnych. Firma Apple opracowała własny, oryginalny silnik WebKit dla tradycyjnej przeglądarki in- ternetowej Safari w wersji dla systemu Mac OS X. W tym wydaniu silnika WebKit wykorzystano i usprawniono komponenty języków HTML i JavaScript zaczerpnięte z projektu open-source KDE. W 2005 roku firma Apple udostępniła ten framework w trybie open-source i dopuściła programistów do zasobu systemu kontroli wersji tego projektu. Od tamtego czasu za rozwój sil- nika WebKit odpowiada WebKit Open Source Project (http://webkit.org/). We wspomnianym projekcie może uczestniczyć każdy zainteresowany programista (także Ty!). Warto odwiedzić stronę http://trac.webkit.org/timeline, gdzie na bieżąco są umieszczane wpisy o zmianach w kodzie źródłowym. Programiści zaangażowani w prace nad przeglądarkami internetowymi takich firm jak Apple, Google, Nokia czy Palm niemal codziennie wprowadzają cenne poprawki w kodzie silnika WebKit. 214 Część III (cid:132) Zaawansowane techniki wytwarzania mobilnych witryn internetowych Silnik przeglądarek WebKit składa się z dwóch głównych bibliotek: WebCore i JavaScript Core. Obie biblioteki łącznie kontrolują procesy wizualizowania strony internetowej i zarządzania funkcjonowaniem elementów interaktywnych po stronie klienta. Silnik WebKit obsługuje wymienione niżej standardy internetowe. (cid:132) Znaczniki: HTML 4.01, XHTML 1.0 oraz pewne elementy standardu HTML 5. (cid:132) Style: CSS 2.1 i pewne elementy standardu CSS3. (cid:132) Skrypty: JavaScript 1.8, AJAX oraz DOM Level 1, 2 i 3. Z silnika wyświetlania dokumentów WebKit korzystają tradycyjne przeglądarki internetowe Apple Safari i Google Chrome. Ten sam silnik cieszy się także sporą popularnością wśród twór- ców przeglądarek opracowywanych z myślą o smartfonach przede wszystkim ze względu na obsługę wymienionych powyżej języków znaczników, standardów arkuszy stylów i języków skryptowych. Na bazie technologii WebKit zaimplementowano przeglądarki dla takich systemów jak iPhone, Android, webOS czy Nokia Series 60. Po lekturze wielu rozdziałów, w których nieustannie wskazywano na pogłębiające się różnice dzielące poszczególne urządzenia i przeglądarki mobilne, możesz wreszcie rozkoszować się perspektywą powstania jednej, spójnej implementacji silnika WebKit w przeglądarkach insta- lowanych w smartfonach. Okazuje się jednak, że producenci mobilnych przeglądarek inter- netowych mogą korzystać z silnika wyświetlania dokumentów WebKit i jednocześnie wprowa- dzać w tym silniku zmiany gwarantujące odpowiednią wydajność w urządzeniu mobilnym z ograniczonymi zasobami (smartfony wciąż nie dorównują mocą obliczeniową tradycyjnym komputerom). Właśnie dlatego implementacje silnika WebKit występują w różnych odmianach. Peter-Paul Koch, autor popularnego bloga QuirksMode (www.quirksmode.org), przetestował 19 implementacji silnika WebKit (w tym 10 implementacji dla przeglądarek instalowanych w smartfonach) i odkrył nieznaczne różnice dzielące zakres obsługiwanych elementów standar- dów CSS i JavaScript. Opracowaną przez Kocha tabelę porównawczą tych implementacji można znaleźć na stronie http://www.quirksmode.org/webkit.html. Wniosek? Wiele przeglądarek instalowanych w smartfonach korzysta z silnika WebKit, zapewniając programistom witryn mobilnych niemal w pełni spójną platformę dla bogatych aplikacji internetowych. Jak zaw- sze w takich przypadkach, należy testować tworzone aplikacje w samych urządzeniach mo- bilnych, aby w ten sposób weryfikować zgodność na poziomie składni i wydajność wyświe- tlania dokumentów (więcej informacji na temat mobilnych aplikacji internetowych można znaleźć w rozdziale 10.). Silnik WebKit wprowadza wiele rozszerzeń standardu CSS, aby umożliwić stosowanie w oknie przeglądarki stylów z zaawansowanymi efektami wizualnymi. Część właściwości arkuszy stylów CSS w silniku WebKit wyprzedza rozwiązania, które zostaną wprowadzone dopiero w nadcho- dzących wydaniach tego standardu. W tabeli 7.2 podsumowano kilka najczęściej używanych rozszerzeń standardu CSS w ramach silnika WebKit. Nie wszystkie te rozszerzenia są imple- mentowane we wszystkich przeglądarkach mobilnych z silnikiem WebKit, ale wszystkie rozszerzenia wymienione i opisane w tabeli 7.2 są obsługiwane przez przeglądarkę Safari Mo- bile instalowaną w urządzeniu iPhone. W listingu 3.7 podajemy przykład dokumentu mobilnej witryny internetowej wykorzystują- cego kilka rozszerzeń standardu CSS opisanych w tabeli 7.2. Warto otworzyć ten dokument w jednej z mobilnych przeglądarek internetowych zbudowanych na bazie silnika WebKit. Rozdział 7 (cid:132) Wzbogacanie mobilnych stron internetowych 215 Tabela 7.2. Wybrane rozszerzenia standardu CSS w silniku WebKit Nazwa właściwości Wartość właściwości Opis -webkit-background-size -webkit-border-radius -webkit-box-shadow -webkit-transform Jedna lub dwie wartości całkowitoliczbowe (w pikselach) Wartość całkowitoliczbowa (w pikselach) Dwie szerokości cienia (w pikselach) oraz wartość koloru Jedna z wielu funkcji przekształceń arkusza stylów CSS -webkit-text-sizeadjust Wartość procentowa Ustawia rozmiar obrazu tła. Określa promień zaokrąglonego narożnika elementu prostokąta. Określa rozmiar cienia rzucanego przez dany obraz. Stosuje przekształcenie wizualne dla danego elementu (polegające na zmianie skali, obrocie, przesunięciu itp.). Zmienia skalę tekstu o podaną wartość procentową, aby zwiększyć lub zmniejszyć rozmiar tekstu. Listing 7.3. Dokument mobilnej witryny internetowej korzystający z rozszerzeń standardu CSS obsługiwanych przez silnik WebKit ?xml version= 1.0 encoding= UTF-8 ? !DOCTYPE html PUBLIC -//WAPFORUM//DTD XHTML Mobile 1.1//EN http://www.openmobilealliance.org/tech/DTD/xhtml-mobile11.dtd html xmlns= http://www.w3.org/1999/xhtml head meta name= viewport content= width=device-width,user-scalable=no / title Listing 7.3: Rozszerzenia CSS silnika WebKit /title style type= text/css #content { width: 89px; height: 89px; padding: 10px; margin: 10px; border: 2px solid #333; -webkit-border-radius: 5px; -webkit-transform: rotate(15deg); } #tulips { width: 79px; height: 79px; margin: 5px; } /style /head body h1 Rozszerzenia CSS silnika WebKit /h1 div id= content img id= tulips src= tulips.jpg / /div /body /html 216 Część III (cid:132) Zaawansowane techniki wytwarzania mobilnych witryn internetowych Na rysunku 7.4 pokazano zrzut ekranu ilustrujący dokument mobilnej witryny internetowej z listingu 7.3 wyświetlony w emulatorach urządzenia Palm Pre i systemu Android. Warto zwrócić uwagę na sposób, w jaki rozszerzenia standardu CSS oferowane przez silnik WebKit wzbogacają doznania użytkowników mobilnych korzystających ze smartfonów (w tym przypadku poprzez zaokrąglenie narożników obramowania elementu div i obrócenie obrazu tulipana). Rysunek 7.4. Dokument z listingu 7.3 otwarty w emulatorach urządzenia Palm Pre i systemu Android Na rysunku 7.5 pokazano dokument mobilnej witryny internetowej z listingu 7.3 wyświetlony w małym oknie przeglądarki Opera Mobile, która nie obsługuje rozszerzeń CSS silnika WebKit. Jak widać, nasza strona internetowa prawidłowo dostosowuje się do tych warunków. Ponieważ rozszerzenia właściwe tylko silnikowi WebKit wyodrębniono w arkuszu stylów, przeglądarka mobilna po prostu ignoruje nieznane style. Rysunek 7.5. Dokument z listingu 7.3 otwarty w małym oknie przeglądarki Opera Mobile Przeglądarka Safari Mobile dla urządzenia iPhone Domyślną przeglądarką internetową instalowaną w telefonach iPhone jest Safari Mobile. Firma Apple słynie z dość niechętnego wdrażania standardów internetu mobilnego w oprogramowa- niu swojego smartfonu i przekonuje, że jej przeglądarka (w przeciwieństwie do produktów konkurencji) obsługuje wyłącznie standardy znane z tradycyjnego, biurkowego internetu. Przeglądarka Safari Mobile rzeczywiście nie wyświetla dokumentów opracowanych w starszym języku znaczników WML, ale doskonale radzi sobie z prezentowaniem witryn mobilnych napi- sanych przy użyciu nowszych języków. To o tyle naturalne, że przeglądarka Safari Mobile ko- rzysta z tego samego silnika WebKit, który wykorzystano w implementacji biurkowej wersji przeglądarki Safari firmy Apple. Rozdział 7 (cid:132) Wzbogacanie mobilnych stron internetowych 217 Serwis iPhone Dev Center (http://developer.apple.com/iphone/) zawiera mnóstwo informacji na temat standardów internetowych, najlepszych praktyk i technik wytwarzania mobilnych witryn internetowych. Pełny dostęp do dokumentacji programistycznej oferowanej w tym serwisie wymaga od użytkownika darmowej rejestracji. Właściciele komputerów z systemem Mac OS X mogą dodatkowo pobrać i zainstalować pakiet iPhone SDK wraz z emulatorem, który symuluje działanie przeglądarki Safari Mobile. Bodaj najcenniejszym obszarem serwisu iPhone Dev Center jest sekcja dokumentacji programistycznej, która w założeniu ma ułatwiać programistom lepsze rozumienie struktury, elementów użyteczności i technologii zastosowanych w smartfonie iPhone. Z perspektywy programistów mobilnych witryn internetowych dla telefonu iPhone zdecydowa- nie najważniejszym dokumentem jest Safari Web Content Guide (http://developer.apple.com/ safari/library/documentation/AppleApplications/Reference/SafariWebContent/Introduction/ Introduction.html); dokument jest dostępny w sekcji iPhone OS Reference Library serwisu iPhone Dev Center. Wspomniany dokument uczy, jak projektować i tworzyć witryny internetowe pod kątem telefonów iPhone i środowiska przeglądarki instalowanego w tych urządzeniach. Z do- kumentu Safari Web Content Guide można się dowiedzieć np. tego, że w telefonach iPhone instaluje się pamięć w ilości wystarczającej do obsługi następujących rozmiarów zasobów inter- netowych. (cid:132) Obrazy w formatach GIF, PNG i TIFF mogą zajmować maksymalnie po 3 MB. (cid:132) Obrazy w formacie JPEG mogą zajmować maksymalnie po 32 MB. (cid:132) Pliki języków JavaScript i HTML oraz arkuszy stylów CSS nie mogą być większe niż 10 MB! (cid:132) Skrypt języka JavaScript może być wykonywany przez maksymalnie dziesięć sekund (po tym czasie jest przerywany). (cid:132) Przeglądarka Safari Mobile może jednocześnie utrzymywać maksymalnie osiem otwartych dokumentów internetowych. Mimo że na pierwszy rzut oka rozmiary zasobów internetowych obsługiwanych przez samo urządzenie iPhone wydają się niemal nieograniczone, prawdziwym źródłem ograniczeń i utrudnień w przypadku treści tak dużych rozmiarów mogą być sieci mobilne. Więcej informacji na temat przyczyn, dla których próby udostępniania megabajtów tekstu i danych binarnych na witrynach kierowanych do właścicieli smartfonów są nierealistyczne (lub wręcz niegrzeczne względem samych użytkowników), można znaleźć w rozdziałach 8., 11. i 12. oraz w dodatku D. Odtwarzacz iPod Touch firmy Apple jest niemal identyczny z telefonem iPhone z tą różnicą, że nie oferuje możliwości uzyskiwania dostępu do mobilnej sieci radiowej. Przeglądarka Safari Mobile działa tak samo w telefonie iPhone i w odtwarzaczu iPod Touch. Oznacza to, że wszystkie witryny internetowe zoptymalizowane z myślą o telefonach iPhone są optymalizowane także dla odtwarzaczy iPod Touch, jeśli tylko serwer właściwie rozpoznaje identyfikator aplikacji klienckiej tego odtwarzacza. Na rysunku 7.6 pokazano zrzut ekranu przeglądarki internetowej Safari Mobile w emulatorze iPhone Simulator (jednym z komponentów pakietu iPhone SDK). 218 Część III (cid:132) Zaawansowane techniki wytwarzania mobilnych witryn internetowych Rysunek 7.6. Przeglądarka Safari Mobile w emulatorze telefonu iPhone Przeglądarka dla urządzeń mobilnych z systemem Android Przeglądarka internetowa instalowana w urządzeniach mobilnych z systemem Android ko- rzysta z silnika WebKit w wersji opracowanej przez firmę Apple. (Silnik WebKit szczegółowo opisano w podrozdziale „Silnik WebKit w mobilnych przeglądarkach internetowych”, we wcze- śniejszej części tego rozdziału). Implementacja silnika WebKit w smartfonach z systemem Android obejmuje pełną obsługę standardów internetowych oraz pewnych elementów języka HTML 5, takich jak lokalne bazy danych (niezbędne do przeglądania lokalnego). Wszystkie wersje tej przeglądarki obsługują oprogramowanie Google Gears. Okazuje się, że oprócz dokumentacji silnika WebKit dostępnej na witrynie http://webkit.org istnieje jeszcze wiele oficjalnych dokumentów opisujących funkcje przeglądarek instalowanych w po- szczególnych wersjach systemu Android OS. Programiści muszą sami identyfikować wersje silnika WebKit na podstawie wartości nagłówka User-Agent i na tej podstawie określać para- metry przeglądarek. Część dokumentacji przeglądarki systemu Android można znaleźć na ofi- cjalnej witrynie internetowej Android Developers (http://developer.android.com/index.html). Witrynę opracowano, co prawda, z myślą o programistach budujących aplikacje specjalnie dla urządzeń z systemem Android, jednak próżno szukać na niej wielu ważnych informacji o sa- mych przeglądarkach. Programiści aplikacji internetowych powinni pobrać i zainstalować darmowy pakiet narzędzi programistycznych Android SDK, aby emulować działanie urzą- dzeń i przeglądarki. Jednym z najbardziej przydatnych narzędzi programistycznych dostępnych w pakiecie Android SDK jest debugger mobilnych aplikacji internetowych. Za jego pomocą można skutecznie iden- tyfikować problemy związane ze skryptami JavaScriptu i elementami technologii AJAX, których odtwarzanie i odnajdywanie w emulatorze byłoby trudne. Rozdział 7 (cid:132) Wzbogacanie mobilnych stron internetowych 219 Aby diagnozować kod JavaScriptu wykonywany w przeglądarce w emulatorze lub w samym systemie Android (w urządzeniu mobilnym), zainstaluj pakiet Android SDK i włącz narzędzie Android Debug Bridge (http://developer.android.com/guide/developing/tools/adb.html). Narzędzie Android Debug Bridge łączy pakiet Android SDK z działającym emulatorem lub urządzeniem mobilnym. Po ustanowieniu tego połączenia uzyskujesz dostęp do zapisów diagnostycznych i komunikatów o błędach generowanych przez znacznik WebCore. Kierowanie komunikatów o błędach i informacji diagnostycznych JavaScriptu do okna konsoli wymaga aktywacji pa- kietu Android SDK. Na rysunku 7.7 pokazano wyniki wygenerowane przez wyszukiwarkę Google w przeglądarce systemu Android w emulatorze urządzenia Android G1 (wchodzącym w skład pakietu An- droid SDK). Rysunek 7.7. Przeglądarka systemu Android w emulatorze urządzenia Android G1 Przeglądarka systemu webOS dla urządzenia Palm Pre Przeglądarka systemu webOS w smartfonach Palm Pre (i Pixi) korzysta z silnika WebKit gwa- rantującego obsługę wielu różnych standardów internetowych (patrz podrozdział „Silnik WebKit w mobilnych przeglądarkach internetowych”, we wcześniejszej części tego rozdziału). Przeglą- darka systemu webOS obsługuje wybrane elementy języka HTML 5, w tym część funkcji ele- mentu canvas oraz lokalne bazy danych (czyli technologię umożliwiającą przeglądanie mobil- nych aplikacji internetowych w trybie offline). W praktyce przeglądarka systemu webOS bardzo przypomina przeglądarkę Safari Mobile. Społeczność programistów oprogramowania dla systemu webOS (http://developer.palm.com/) jest otwarta dla każdego zainteresowanego — wystarczy darmowa rejestracja. Z witryny tej społeczności można pobrać emulatory systemu webOS i pakiet narzędzi webOS SDK. Na tej samej witrynie można też znaleźć dokumentację i blogi programistów poświęcone systemowi webOS, aplikacjom wstępnie instalowanym w urządzeniach Palm (w tym przeglądarce tego sy- temu i wskazówkom dotyczącym programowania) oraz technikom i najlepszym praktykom programowania. Podczas tworzenia aplikacji dla platformy webOS zdecydowana większość 220 Część III (cid:132) Zaawansowane techniki wytwarzania mobilnych witryn internetowych programistów mobilnych stosuje standardy technologii internetowych. Oznacza to, że Twoja znajomość języków XHTML i JavaScript oraz standardu CSS powinna wystarczyć jako podstawa do bliższego poznawania technik budowy bogatych aplikacji dla urządzeń z systemem webOS. Na rysunku 7.8 pokazano wyniki wygenerowane przez wyszukiwarkę Google w przeglądarce systemu webOS (w ramach emulatora urządzenia Palm Pre). Rysunek 7.8. Przeglądarka systemu webOS w emulatorze urządzenia Palm Pre Przeglądarka dla urządzeń BlackBerry Przeglądarka BlackBerry Browser jest instalowana we wszystkich smartfonach BlackBerry. W przeszłości przeglądarka ta obsługiwała tylko standardy internetu mobilnego (XHTML-MP, WML i Wireless CSS) i słynęła ze stosunkowo niskiej wydajności oraz niewielkiej innowacyjności. Mimo że BlackBerry należą do typowych przykładów smartfonów, ich użytkownicy nie zawsze mieli do dyspozycji przeglądarkę właściwą tak zaawansowanym urządzeniom. Firma Research in Motion (RIM) wprost doskonale udokumentowała funkcje przeglądarki BlackBerry Browser w kolejnych wydaniach systemu operacyjnego swoich urządzeń, zatem przynajmniej zrozumienie ich ograniczeń nie stanowi najmniejszego problemu. Witryna BlackBerry Developer Zone (http://na.blackberry.com/eng/developers/) jest utrzymywa- na przez społeczność programistów aplikacji mobilnych dla platformy BlackBerry. Firma Research in Motion (RIM) udostępnia programistom rozwiązań mobilnych rozbudowaną do- kumentację, narzędzia, emulatory i fora. Istnieje możliwość pobrania dokumentacji przeglądarki BlackBerry Browser (http://docs.blackberry.com/en/developers/subcategories/?userType=21 category=BlackBerry+Browser) dla kilku ostatnich wydań tej platformy (od wersji 4.2 do wydanej ostatnio wersji 5.0). Przeglądarka BlackBerry Browser implementuje standardy internetu mobilnego już od wcze- snych etapów ewolucji tej platformy. Okazuje się jednak, że do wydania platformy BlackBerry 4.6 w 2008 roku tradycyjne standardy internetowe były albo ignorowane, albo implementowane tylko w części, co rodziło frustrację wśród programistów rozwiązań mobilnych zmuszanych do odpowiedniej optymalizacji swoich stron internetowych. Co więcej, początkowo zaimplemen- towano tylko wybrane elementy wczesnych standardów internetu mobilnego, takie jak Wireless Rozdział 7 (cid:132) Wzbogacanie mobilnych stron internetowych 221 CSS. W tej sytuacji firma RIM wybrała bodaj najlepsze rozwiązanie — dokładnie udokument
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Projektowanie witryn internetowych dla urządzeń mobilnych
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: