Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00273 004678 22931936 na godz. na dobę w sumie
Promocja szkoły - 19 działań, które poprawią wizerunek Twojej szkoły - ebook/pdf
Promocja szkoły - 19 działań, które poprawią wizerunek Twojej szkoły - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3269-1051-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> edukacja >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook (-22%), audiobook).

Dyrektorzy szkół nie są jedynie nauczycielami i wychowawcami. Muszą oni być także menedżerami swojej placówki, wiedzieć jak nią skutecznie zarządzać, motywować i umożliwiać doskonalenie jej pracowników, czy planować i organizować wydarzenia, które zachęcą uczniów do nauki i rozwoju ich zainteresowań.  
Wysokie miejsca w rankingach szkół, dobra opinia o szkole wśród uczniów i ich rodziców, zmotywowani, chętni do pracy i nauki nauczyciele i uczniowie – takie są pragnienia każdego dyrektora szkoły. Nie jest to jednak proste do osiągnięcia. Na dobry wizerunek szkoły należy najczęściej pracować przez lata.
Jak tego dokonać?
 „Promocja szkoły” to publikacja skierowana do dyrektorów, w której zawarte są praktycznie wskazówki na temat możliwych do podjęcia działań, pomocnych w poprawie oceny i wizerunku szkoły w jej otoczeniu.
Porady zawarte w książce podpowiadają, w jaki sposób stworzyć plan promocji szkoły, harmonogram jego realizacji, a także jak później koordynować cały ten proces. Dlaczego warto opracować taki plan? Liczne korzyści wraz z komentarzem także zostały uwzględnione w publikacji, co z pewnością przekona niezdecydowanych.
Wszystkie pomysły zawarte w książce podzielone zostały na dwie grupy:
• działania promujące szkołę oraz
• działania kształtujące pozytywny wizerunek szkoły.
„Promocja szkoły” w ciekawy sposób doradzi Czytelnikom jak aktywnie prowadzić promocję szkoły tak, aby wzbudzić zainteresowanie i przychylność otoczenia, a także zwiększyć wiarygodność placówki.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Polecamy także nasze inne publikacje: Zarządzanie szkołą rok szkolny 2013/2014 Dyrektor szkoły musi w ciągu roku podjąć kilkadziesiąt ważnych decyzji. Ich formalnym odzwierciedleniem są akty prawa wewnątrzszkolnego. Publikacja „Zarządzenia i decyzje dyrektora szkoły w 2014 roku zawiera ponad 80 wzorów zarządzeń, decyzji i pism dyrektora szkoły oraz prezentuje sytuacje, w których należy je wydać. Każdy wzór dokumentu przygotowany został na podstawie aktualnych przepisów i zawiera odniesienie do konkretnego aktu prawa. Dzięki publikacji: • uzyskasz dostęp do gotowych dokumentów, • nie popełnisz błędów w zarządzaniu szkołą, • zyskasz czas na inne bieżące zadania. Polecamy także nasze inne publikacje: Publikacja zawiera praktyczne omówienie zmian kadrowych w szkołach na 2014 rok. Wskazuje, jak skutecznie zmienić stanowisko, miejsce pracy lub wymiar zatrudnienia nauczyciela w zależności od formy zatrudnienia. Doradza, jak bez obawy o przegraną w sądzie pracy, rozwiązać stosunek pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę i mianowania, oraz kiedy można zwolnić nauczyciela w czasie usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Zawiera szereg przykładów i korzystnych dla szkoły interpretacji przepisów, dzięki którym dyrektor szkoły będzie mógł przeprowadzić zamierzone zmiany kadrowe, bez obawy o ich konsekwencje prawne. Polecamy także nasze inne publikacje: i Z m a n y k a d r o w e w s z k o ł a c h w 2 0 1 4 r o k u Zmiany kadrowe w szkołach w 2014 roku Dostępne pod adresem: http://fabrykawiedzy.com ISBN 978-83-269-2969-4 UOO21 UOO 21 okladka.indd 1 14-02-19 12:10 i Z a r z ą d z e n a i d e c y z e d y r e k t o r a s z k o j Kontrola zarządcza w roku szkolnym 2013/2014 Procedury • regulaminy • wzory dokumentów Dostępne pod adresem: http://fabrykawiedzy.com ł y w 2 0 1 4 r o k u Zarządzenia i decyzje dyrektora szkoły w 2014 roku kadry i płace • zarządzanie • bezpieczeństwo ISBN 978-83-269-2988-5 UOO20 „Kontrola zarządcza w roku szkolnym 2013/2014” to publikacja, która w przystępny sposób przekłada na praktykę skomplikowane przepisy o kontroli zarządczej. Dzięki niej wyznaczysz właściwe cele kontroli i wskaźniki monitorowania. Dowiesz się, jak przeprowadzać i dokumentować samoocenę. Zyskasz także dostęp do: • Gotowych wzorów dokumentów związanych z kontrolą zarządczą. • Sprawdzonych w praktyce procedur kontroli zarządczej. • Przykładów wzorcowo przeprowadzonych kontroli. Michał Łyszczarz, autor książki Polecamy także nasze pozostałe publikacje z serii: ISBN 978-83-269-2542-9 UOO14 l K o n t r o a z a r z ą d c z a w r o k u s z k o n y m 2 0 1 3 / 2 0 1 4 l UOO14 okladka.indd 1 UOO 20 okladka.indd 1 13-09-06 09:31 14-03-04 12:03 Dostępne pod adresem: http://fabrykawiedzy.com Cena: 49 zł ISBN 978-83-269-3013-3 UOO37 Promocja szkoły 19 działań, które poprawią wizerunek Twojej placówki Wydanie II UOO 37 okladka.indd 1 14-03-13 13:53 Promocja szkoły 19 działań, które poprawią wizerunek Twojej placówki Autor: Małgorzata Celuch Redakcja: Agnieszka Stebelska Kierownik grupy wydaniczej: Sebastian Watras Wydawca: Tomasz Chojecki Projekt graficzny okładki: Raster studio, Norbert Bogajczyk Korekta Zespół Koordynator produkcji Mariusz Jezierski Druk Sowa sp. z o.o. Skład i łamanie Raster studio, Norbert Bogajczyk ISBN 978-83-269-1051-7 Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2011 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa, tel.22 518 29 29, faks 22 617 60 10, e-mail: cok@wip.pl NIP: 526-19-92-256, KRS: 0000098264 – Sąd rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Wysokość kapitału zakładowego 200.000 zł. Publikacja „Promocja szkoły” została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy oraz doświadczenia jej twórców. Zaproponowane w niej wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodat- kowych, pogłębionych konsultacji. Opublikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne sta- nowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym autorzy, konsultanci oraz redakcja nie mogą ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji „Promocja szkoły” wska- zówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. Spis treści: Wstęp ������������������������������������������������������������������������������������������ 5 Korzyści z opracowania planu rozwoju szkoły �������������������������������� 6 Czynniki wpływające na wysoką ocenę szkoły ������������������������������� 8 Plan promocji szkoły ���������������������������������������������������������������������� 11 Harmonogram promocji szkoły ����������������������������������������������������� 13 CZĘŚĆ I: POMYSŁY NA DZIAŁANIA PROMUJĄCE SZKOŁĘ ������������� 15 1. Bezpośredni kontakt z placówkami niższego szczebla ������������������������������������������������������ 17 2. Organizacja dni otwartych szkoły ����������������������������� 18 3. Materiały informacyjne o szkole ������������������������������ 20 4. Ogłoszenia o szkole ��������������������������������������������������� 21 5. Nakręcenie filmu o szkole ����������������������������������������� 22 6. Przedstawienie osiągnięć szkoły ������������������������������� 23 7. Przedstawienie najlepszych stron i zalet szkoły �������� 24 8. Udział w targach edukacyjnych �������������������������������� 26 9. Pismo szkolne ����������������������������������������������������������� 27 3 10. Organizacja imprez dla lokalnej społeczności ����������� 28 11. Promocja poprzez media ������������������������������������������ 29 12. Reklama w Internecie ����������������������������������������������� 30 13. Wynajem sal ������������������������������������������������������������� 32 14. Udział w różnorodnych akcjach �������������������������������� 33 15. Kontakt z absolwentami szkoły ��������������������������������� 34 16. Nawiązanie bliższej współpracy ze szkołami niższego szczebla ����������������������������������� 35 17. Budowanie obrzędowości i tradycji szkoły ��������������� 37 CZĘŚĆ II: POMYSŁY NA DZIAŁANIA KSZTAŁTUJĄCE POZYTYWNY WIZERUNEK SZKOŁY ���������������������������������� 39 1. Wysoki poziom nauczania ���������������������������������������� 41 2. Bezpieczeństwo uczniów ������������������������������������������ 45 4 WSTĘP Każdy dyrektor dąży do tego, by jego szkoła była wysoko w rankin- gach, uczniowie przychodzili do niej z ochotą, by kształciła wychowan- ków, którzy potem będą odnosić liczne sukcesy zawodowe. Dyrektor z kolei to teraz nie tylko nauczyciel, który siedzi nad stertą papierów, ma wszystko na swojej głowie, ale także menedżer, organizator, wychowaw- ca. To dyrektor motywuje uczniów i nauczycieli, zachęca do rozwoju własnego i szkoły. Zatem jak skutecznie zarządzać szkołą, wyznaczyć ścieżki jej rozwoju, co stanowi o jej dobrym wizerunku? Pamiętaj, że dzięki różnorodnej i aktywnej promocji Twoją szkołą zainteresuje się znacznie większa liczba osób, co ma wpływ zarówno na ilościowy, jak i jakościowy nabór nowych uczniów. Dzięki wysokiej ocenie i dobremu wizerunkowi szkoła zyska wia- rygodność i zaufanie oraz przychylność środowiska. Sprzyja to dobrej ocenie działalności dydaktyczno-wychowawczej placówki oraz kształ- towaniu pozytywnej opinii. To z kolei zachęci przyszłych uczniów i ich rodziców do nauki właśnie w niej. Do realizacji tego celu ważne jest dotarcie do kandydata i jego rodziców, zapoznanie ich z ofertą, wzbu- dzenie zainteresowania szkołą oraz aktywne wpływanie na dokonywany przez nich wybór. 5 Wprowadzenie Korzyści z opracowania planu rozwoju szkoły Zgodnie z zapisami rozporządzenia MEN z 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (załącznik wymaganie 2.1): procesy zachodzące w szkole lub placówce służą realizacji przyjętej w niej kon- cepcji pracy. Szkoła działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną koncepcją pracy. Koncepcja ta jest analizowana i modyfikowana w razie potrzeb; znana i akceptowana przez uczniów i rodziców. Każda szkoła musi mieć zatem określoną koncepcję pracy, ma jednak autonomię co do sposobu jej wypracowania i realizacji. Często punk- tem wyjścia do budowy takiej koncepcji staje się koncepcja konkursowa dyrektora, którą opracował na konkurs poprzedzający powołanie go na stanowisko. Dotyczy opisu poprawy funkcjonowania szkoły, czyli roz- woju organizacyjnego szkoły (ROS), który jest działaniem otwartym, planowym, celowym i długotrwałym. Rozwój szkoły opisuje przyjęty i realizowany program rozwoju szkoły dotyczący wszystkich najważ- niejszych (strategicznych) priorytetowych obszarów i celów. Obecnie nie ma obowiązku opracowywania wieloletnich programów rozwoju, jednak może to przynieść szkole wiele ko- rzyści (tabela niżej). 6 Korzyści z opracowania planu rozwoju szkoły Korzyści z opracowania programu rozwoju Konkretna korzyść Komentarz/działania do podjęcia Wytycza priorytety działań i kierunki rozwoju szkoły Zwiększa dochody szkoły Oszczędza czas Wykorzystuje mocne strony i zasoby szkoły Stwarza poczucie bezpieczeństwa Wiadomo, które obszary wymagają pod- jęcia natychmiastowych działań, a które da się odłożyć na później. Można wraz z nauczycielami skoncentrować swoje umiejętności na poszczególnych zada- niach. Realizując po kolei wyznaczone punkty, kadra pracuje wydajniej. Pozwala skorzystać z okazji na uzyskanie grantów i dotacji celowych – łatwiej je pozyskać, gdy są powiązane z głównymi priorytetami i celami szkoły. Rozdziela zadania pomiędzy poszcze- gólne osoby i przewiduje, jakiego typu problemy mogą wystąpić. Dzięki temu dyrektor uniknie nadaremnej pracy, błę- dów, marnotrawstwa pieniędzy i wysiłków ludzi. Każda grupa ma jakieś talenty, ale te często pozostają niezauważone, niedo- cenione i niewykorzystane. Dobry plan pomaga odkrywać te zasoby i wykorzy- stać je w sposób konstruktywny. Wszyscy pracownicy, wolontariusze, członkowie organizacji potrzebują poczucia bezpieczeństwa. Dobry plan porządkuje prace, wyznacza osoby odpo- wiedzialne, dzięki temu każdy wie, jaki jest cel działań i przyszłość szkoły. 7 Wprowadzenie Czynniki wpływające na wysoką ocenę szkoły Program rozwoju jest tylko jednym z przejawów kompleksowego podejścia do procesu planowania pracy. Jego podstawą powinny być: koncepcja pracy szkoły oraz jej wizja. Warto się więc zastanowić: 1) po pierwsze – co wpływa na wysoką ocenę szkoły, na co zwracają uwagę uczniowie i rodzice, wybierając szkołę; 2) po drugie – co kształtuje wizerunek szkoły. Zgodnie z marketingowym zarządzaniem szkołą na model jako- ści szkoły jako instytucji usługowej ma wpływ pięć podstawowych składników: 1) rzetelność, czyli zdolność do wykonania usługi zgodnie z obietnicą, 2) zdolność reagowania na pojawiające się problemy, 3) pewność i gwarancja dotyczące wiedzy i kwalifikacji ze strony pracowników, a zatem zdolność pracowników do wzbudzenia zaufania, 4) materialne elementy świadczenia usług, 5) bezpieczeństwo i dostępność, warto taką listę uzupełnić też o 6) wyróżniki i tradycje szkoły. W poniższej tabeli znajduje się zestawienie, jak klienci szkoły, ucz- niowie i ich rodzice, postrzegają realizację poszczególnych składników wpływających na jej wysoką ocenę: Nazwa składnika I. Solidność i rzetelność, czyli zdolność do wykonania usługi zgodnie z obietnicą 8 Jak klienci postrzegają ten składnik jakości? 1) Czy szkoła dotrzymuje warunków oferty? 2) Czy dochodzi do dotrzymania obietnic i terminów przez szkołę (nauczycieli)? 3) Czy zajęcia odbywają się zgodnie z planem? 4) Czy szkoła ma dobrą reputację? Nazwa składnika II. Zdolność reagowania na pojawiające się problemy III. Gwarancja dotycząca wiedzy, kwalifikacji i uprzejmości, czyli zdolność do wzbudze- nia zaufania IV. Materialne elementy świadczenia usług V. Bezpieczeństwo, opieka i dostępność Czynniki wpływające na wysoką ocenę szkoły Jak klienci postrzegają ten składnik jakości? 1) Czy kierownictwo szkoły reaguje (odpo- wiednio szybko), jeżeli są problemy z: realizacją procesu dydaktycznego i wychowawczego, złym przepływem informacji? 2) Czy nauczyciele i pracownicy szkoły odpowiednio reagują w sytuacjach nie- standardowych i kryzysowych? 3) Czy zalecenia i polecenia dyrektora wdrażane są bez opóźnień? 1) Czy nauczyciele potrafią: przekazać wiedzę uczniom, zaskarbić sobie sza- cunek uczniów i rodziców? 2) Czy nauczyciele sprawiają wrażenie kom- petentnych oraz wzbudzają zaufanie? 3) Czy nauczyciele mają dobre relacje z uczniami i rodzicami? 4) Czy rodzice są traktowani jak partnerzy w procesie wychowawczym i wspiera- niu procesu rozwoju uczniów? 1) Czy wyposażenie szkoły umożliwia realizację programu szkoły? 2) Czy szkoła ma pracownię komputerową? 3) Czy pomoce dydaktyczne ułatwiają rea- lizację nowoczesnych form nauczania? 1) Czy uczniowie czują się w szkole bez- piecznie? 2) Czy nauczyciele właściwie sprawu- ją opiekę nad uczniami podczas ich pobytu w szkole? 3) Czy rodzice są na bieżąco informowa- ni o trudnościach dydaktycznych lub dotyczących zachowania ich dzieci? 9 Polecamy także nasze inne publikacje: Zarządzanie szkołą rok szkolny 2013/2014 Dyrektor szkoły musi w ciągu roku podjąć kilkadziesiąt ważnych decyzji. Ich formalnym odzwierciedleniem są akty prawa wewnątrzszkolnego. Publikacja „Zarządzenia i decyzje dyrektora szkoły w 2014 roku zawiera ponad 80 wzorów zarządzeń, decyzji i pism dyrektora szkoły oraz prezentuje sytuacje, w których należy je wydać. Każdy wzór dokumentu przygotowany został na podstawie aktualnych przepisów i zawiera odniesienie do konkretnego aktu prawa. Dzięki publikacji: • uzyskasz dostęp do gotowych dokumentów, • nie popełnisz błędów w zarządzaniu szkołą, • zyskasz czas na inne bieżące zadania. Polecamy także nasze inne publikacje: Publikacja zawiera praktyczne omówienie zmian kadrowych w szkołach na 2014 rok. Wskazuje, jak skutecznie zmienić stanowisko, miejsce pracy lub wymiar zatrudnienia nauczyciela w zależności od formy zatrudnienia. Doradza, jak bez obawy o przegraną w sądzie pracy, rozwiązać stosunek pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę i mianowania, oraz kiedy można zwolnić nauczyciela w czasie usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Zawiera szereg przykładów i korzystnych dla szkoły interpretacji przepisów, dzięki którym dyrektor szkoły będzie mógł przeprowadzić zamierzone zmiany kadrowe, bez obawy o ich konsekwencje prawne. Polecamy także nasze inne publikacje: i Z m a n y k a d r o w e w s z k o ł a c h w 2 0 1 4 r o k u Zmiany kadrowe w szkołach w 2014 roku Dostępne pod adresem: http://fabrykawiedzy.com ISBN 978-83-269-2969-4 UOO21 UOO 21 okladka.indd 1 14-02-19 12:10 i Z a r z ą d z e n a i d e c y z e d y r e k t o r a s z k o j Kontrola zarządcza w roku szkolnym 2013/2014 Procedury • regulaminy • wzory dokumentów Dostępne pod adresem: http://fabrykawiedzy.com ł y w 2 0 1 4 r o k u Zarządzenia i decyzje dyrektora szkoły w 2014 roku kadry i płace • zarządzanie • bezpieczeństwo ISBN 978-83-269-2988-5 UOO20 „Kontrola zarządcza w roku szkolnym 2013/2014” to publikacja, która w przystępny sposób przekłada na praktykę skomplikowane przepisy o kontroli zarządczej. Dzięki niej wyznaczysz właściwe cele kontroli i wskaźniki monitorowania. Dowiesz się, jak przeprowadzać i dokumentować samoocenę. Zyskasz także dostęp do: • Gotowych wzorów dokumentów związanych z kontrolą zarządczą. • Sprawdzonych w praktyce procedur kontroli zarządczej. • Przykładów wzorcowo przeprowadzonych kontroli. Michał Łyszczarz, autor książki Polecamy także nasze pozostałe publikacje z serii: ISBN 978-83-269-2542-9 UOO14 l K o n t r o a z a r z ą d c z a w r o k u s z k o n y m 2 0 1 3 / 2 0 1 4 l UOO14 okladka.indd 1 UOO 20 okladka.indd 1 13-09-06 09:31 14-03-04 12:03 Dostępne pod adresem: http://fabrykawiedzy.com Cena: 49 zł ISBN 978-83-269-3013-3 UOO37 Promocja szkoły 19 działań, które poprawią wizerunek Twojej placówki Wydanie II UOO 37 okladka.indd 1 14-03-13 13:53
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Promocja szkoły - 19 działań, które poprawią wizerunek Twojej szkoły
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: