Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00156 003369 22410934 na godz. na dobę w sumie
Promocja zdrowia w środowisku lokalnym. Założenia teoretyczne i praktyczne egzemplifikacje (perspektywa pedagogiczna) - ebook/pdf
Promocja zdrowia w środowisku lokalnym. Założenia teoretyczne i praktyczne egzemplifikacje (perspektywa pedagogiczna) - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 176
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3801-2240-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> edukacja >> pedagogika
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).
Zagadnienia dotyczące zdrowia i promocji zdrowia przedstawione są w licznych publikacjach z zakresu medycyny, psychologii, socjologii, ekonomii i pedagogiki. Opisywane w nich treści koncentrują się wokół teoretycznych analiz związanych z ideą promocji zdrowia, i to najczęściej w odniesieniu do aktualnej wiedzy określonej dyscypliny naukowej. W niniejszej publikacji podjęto próbę zaimplementowania idei promocji zdrowia na użytek pedagogiki społecznej i określenia zadań pedagoga społecznego wobec lokalnych społeczności w zakresie pomnażania ich zdrowotnego potencjału. W literaturze przedmiotu znane są rozważania Prof. dr hab. Ewy Syrek na ten temat, jednak w niniejszym opracowaniu przedstawiono nie tylko teoretyczne ujęcie, ale również podjęto analizę dotychczasowych działań z zakresu promocji zdrowia na terenie województwa śląskiego. Aktywność badawcza powinna wyrażać się nie tylko w poznawaniu faktów, zjawisk i procesów, zarówno w odniesieniu do jednostek, jak i zbiorowości ludzkich, ale również na opisie faktów i zjawisk oraz przebiegu tych procesów, wyjaśnianiu i prognozowaniu przebiegu badanych zjawisk, poszukiwaniu związków przyczynowo - skutkowych lub statystycznych czy zdobywaniu danych użytecznych do konstruowania teoretycznej wiedzy pedagogicznej i wspomaganiu praktyki pedagogicznej, co też starano się uczynić w niniejszej publikacji. Niniejsza publikacja przeznaczona jest dla studentów pedagogiki, szczególnie pedagogiki zdrowia, ale również może znaleźć zastosowanie dla studentów kierunków pielęgniarstwa czy słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu nauk pedagogicznych, socjologicznych, medycznych związanych ze zdrowiem publicznym. Jest również skierowana do przedstawicieli lokalnych samorządów, podejmujących inicjatywy prozdrowotne w lokalnych społecznościach i stanowić dla nich może pomocną lekturę w projektowaniu i realizacji przedsięwzięć z obszaru promocji zdrowia.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Promocja zdrowia w środowisku lokalnym NR 3123 Katarzyna Kowalczewska-Grabowska Promocja zdrowia w środowisku lokalnym Założenia teoretyczne i praktyczne egzemplifikacje (perspektywa pedagogiczna) Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2013 Redaktor serii: Pedagogika Katarzyna Krasoń Recenzent Anna Weissbrot-Koziarska Spis treści Wstęp . . . . . . . . . . . . . . Interdyscyplinarna refleksja nad pojęciem zdrowia . . . . . . . . . . . . Wybrane koncepcje teoretyczne i konteksty historyczne promocji zdro- . wia . . . . . . . . . . . . . . . . . . Projekty i programy promocji zdrowia inicjowane przez WHO i ich . rozwój. Perspektywa międzynarodowa i krajowa . . . . Projektowanie i ewaluacja programów promocji zdrowia Perspektywa lokalna w promocji zdrowia . . . . . . . . . . . . . 7 13 29 41 69 85 Partycypacja mieszkańców w działaniach na rzecz zdrowia publicznego 119 Rola pedagoga społecznego w promowaniu zdrowia lokalnych społecz- . ności . . . . . . . . . . . . . . . . . Bibliografia . Summary . . Résumé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 149 171 173 Wstęp Zagadnienia dotyczące zdrowia i promocji zdrowia przedstawione są w licznych publikacjach z zakresu medycyny, psychologii, socjologii, ekonomii i pedagogiki. Autorzy tych publikacji koncentrują się wokół teoretycznych analiz związanych z ideą promocji zdrowia, i to najczęś- ciej w odniesieniu do aktualnej wiedzy określonej dyscypliny nauko- wej. W niniejszej pracy podjęto próbę zaimplementowania idei promo- cji zdrowia do pedagogiki społecznej i określenia zadań pedagoga społecznego wobec lokalnych społeczności w zakresie pomnażania ich zdrowotnego potencjału. W literaturze przedmiotu szczególnie istotne są rozważania prof. dr hab. Ewy Syrek na ten temat1. W prezentowanej publikacji przedstawiono teoretyczne ujęcie problemu, ale również podjęto analizę dotychczasowych działań z zakresu promocji zdrowia na terenie województwa śląskiego. Aktywność badawcza – co starano się tutaj udowodnić – powinna wyrażać się nie tylko w poznawaniu faktów, zjawisk i procesów, w odniesieniu zarówno do jednostek, jak i do zbiorowości ludzkich, lecz także w opisie faktów i zjawisk oraz przebiegu tych procesów, wyjaśnianiu i prognozowaniu przebiegu ba- danych zjawisk, poszukiwaniu związków przyczynowo-skutkowych lub statystycznych czy zdobywaniu danych użytecznych do konstruowania 1 E. SYREK: Promocja zdrowia w ujęciu pedagogiki społecznej. W:Pedagogika społeczna. Dokonania – aktualność – perspektywy. Red. S. KAWULA. Toruń: Wydaw- nictwo Adam Marszałek, 2001, s. 599–624; E. SYREK: Możliwości działania pedago- gów społecznych w obszarze promocji zdrowia. W:Pedagog społeczny w meandrach środowiska lokalnego. Red. B. KROMOLICKA. Szczecin: Katedra Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Szczecińskiego – Ars Atelier, 2008, s. 207–218. 8 teoretycznej wiedzy pedagogicznej i wspomaganiu praktyki pedago- gicznej2. Książka składa się z siedmiu rozdziałów. W rozdziale pierwszym – Interdyscyplinarna refleksja nad pojęciem zdrowia – zaprezentowano w sposób skrótowy wielowiekową historię zainteresowania kwestiami zdrowia. Omówiono podstawowe paradygmaty zdrowia i przytoczono najistotniejsze definicje zdrowia, uwzględniając liczne interdyscypli- narne analogie. Odniesiono się również do zagadnienia zdrowia pu- blicznego i zdrowotnej polityki społecznej. Rozdział ten kończą rozwa- żania na temat zdrowia w ujęciu pedagogiki społecznej. Podjęto w nich próbę uzasadnienia potrzeby zainteresowania przedstawicieli pedagogi- ki społecznej problematyką zdrowia, podkreślając konieczność podej- mowania interdyscyplinarnych, opartych na wieloparadygmatyczności rozwiązaniach – teoretycznych i metodologicznych. W tym miejscu przytoczono również wyniki dotychczasowego zainteresowania przed- stawicieli tej nauki kwestiami zdrowia, począwszy od prezentacji doko- nań Heleny Radlińskiej, a skończywszy na omówieniu instytucjonaliza- cji pedagogiki zdrowia. W drugim rozdziale opracowania: Wybrane koncepcje teoretyczne i konteksty historyczne promocji zdrowia, zajęto się dotychczasowymi osiągnięciami w dziedzinie promocji zdrowia. Przytoczono liczne do- kumenty, które przyczyniły się do rozwoju idei promocji zdrowia na świecie, i dokonano krótkiej ich charakterystyki. Opisano również naj- istotniejsze strategie realizacji koncepcji promocji zdrowia. Krótko omówiono konferencje na temat promocji zdrowia, których pomy- słodawcą była Światowa Organizacja Zdrowia, a które od lat cyklicznie organizowane są na całym świecie. Kolejny rozdział, zatytułowany Projekty i programy promocji zdro- wia inicjowane przez WHO i ich rozwój. Perspektywa międzynarodowa i krajowa, zawiera charakterystykę najważniejszych projektów i progra- mów Światowej Organizacji Zdrowia, które od początku istnienia kon- cepcji promocji zdrowia są realizowane z powodzeniem na całym świecie. Należą do nich: Narodowy Program Zdrowia, Zdrowie miasta, 2 S. PALKA: Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna. Gdańsk: GWP, 2006, s. 42. 9 Szkoła Promująca Zdrowie, Szpital Promujący Zdrowie, Zdrowe miej- sce pracy. Zaprezentowano również propozycje programów z zakresu promocji zdrowia opracowanych w Polsce. Następny rozdział – Projektowanie i ewaluacja programów promocji zdrowia – poświęcony został omówieniu podstawowych zagadnień związanych z konstruowaniem profesjonalnych programów promocji zdrowia. Opisano w tym rozdziale kolejne etapy działań, które należy uwzględnić w planowaniu, realizacji i ewaluacji programów z zakresu promocji zdrowia. Dwa kolejne rozdziały: Perspektywa lokalna w promocji zdrowia i Partycypacja mieszkańców w działaniach na rzecz zdrowia publiczne- go, to empiryczna część książki. Podjęto w nich próbę analizy dotych- czasowych działań w obszarze promocji zdrowia w lokalnym środowi- sku. Zaprezentowano dane pochodzące z Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Ka- towicach oraz z urzędów miast Chorzowa i Tychów. Dane te dotyczyły stopnia realizacji programów promocji zdrowia w określonych jednost- kach terytorialnych w województwie śląskim. W tej części pracy uzy- skano odpowiedź na liczne pytania badawcze, mianowicie: 1. W jakim stopniu realizowano cel nr 12 obowiązującego Narodo- wego Programu Zdrowia na lata 2007–2015, dotyczący stopnia akty- wizacji jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządo- wych na rzecz zdrowia społeczeństwa na terenie województwa śląskiego? • W których jednostkach terytorialnych województwa śląskiego opra- cowywano i wdrażano regionalne programy profilaktyki i promocji zdrowia w okresie obowiązywania Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007–2015? • W których jednostkach terytorialnych województwa śląskiego apliko- wano o uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej do projektów na rzecz ochrony zdrowia w okresie obowiązywania Naro- dowego Programu Zdrowia na lata 2007–2015? • Które z jednostek terytorialnych województwa śląskiego podjęły współpracę z innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz zdrowia społeczności lokalnych w okresie obowiązywania Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007–2015? 10 2. Jakie programy z zakresu ochrony zdrowia realizowane są przez urzędy miast w Chorzowie i Tychach? 3. Czy, a jeśli tak, to jakie organizacje pozarządowe realizują pro- gramy samopomocowe w obszarze zdrowia na terenie Chorzowa i Ty- chów? W podjętych rozważaniach wybór określonych metod i technik ba- dawczych podyktowany został specyfiką postawionych problemów. W celu zgromadzenia materiału zastosowano metodę monografii oraz technikę analizy dokumentów. „Metoda monograficznego badania układu społecznego [...] polega na specjalnym sposobie organizowania danych społecznych tak, aby podkreślić jednolity charakter badanego układu społecznego. [...] Jest to podejście polegające na traktowa- niu układu społecznego jako pewnej całości [...] i dąży do zanalizowa- nia układu relacji między częściami tej całości, zasad jej funkcjonowa- nia i dynamiki”3. Monografie społeczności lokalnej, najczęściej skoncentrowane na jakimś problemie, pełnią rolę narzędzia poznania zjawisk o dużym znaczeniu, szczególnie dla środowiska, którego do- tyczą. Monografia społeczności lokalnej jest w pewnym sensie metodą interdyscyplinarną i metodą badań kompleksowych. Służyć też może jako narzędzie integracji poczynań badawczych przedstawicieli różnych dziedzin4. Podjęte badania miały charakter diagnostyczny i zmierzały do ustalenia istniejącego stanu rzeczy, a przeprowadzony opis uzyska- nych danych przyjął analityczny i wyjaśniający charakter5. Ostatni rozdział niniejszego opracowania: Rola pedagoga społeczne- go w promowaniu zdrowia lokalnych społeczności, stanowi próbę syn- tezy dotychczasowych rozważań i uszczegółowienia zadań, jakie stoją przed pedagogiem społecznym, również w sferze praktycznego dzia- łania w obrębie pomnażania potencjału zdrowotnego lokalnych spo- łeczności. 3 W.J. GOODE, P.K. HATT: Monograficzne badania terenowe. W:Metody badań so- cjologicznych. Red. S. NOWAK. Warszawa: PWN, 1965, s. 332–333. 4 J. LUTYŃSKI: Metody badań społecznych. Wybrane zagadnienia. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 1994, s. 303. 5 D. SKULICZ: Badania opisowe i badania diagnostyczne. W:Podstawy metodologii badań w pedagogice. Red. S. PALKA. Gdańsk: GWP, 2010, s. 227–228. 11 Publikacja przeznaczona jest dla studentów pedagogiki, szczególnie pedagogiki zdrowia, ale również może okazać się przydatna studentom kierunków pielęgniarstwa czy słuchaczom studiów podyplomowych z zakresu nauk pedagogicznych, socjologicznych, medycznych związa- nych ze zdrowiem publicznym. Może zainteresować przedstawicieli lokalnych samorządów, podejmujących inicjatywy prozdrowotne w lo- kalnych społecznościach i stanowić dla nich pomocną lekturę w pro- jektowaniu i realizacji przedsięwzięć z obszaru promocji zdrowia. Podejmowanie działań z zakresu promocji zdrowia ma na celu doko- nywanie pożądanych zmian w rzeczywistości społecznej i winno stać się obowiązkiem wszystkich obywateli w demokratycznym społeczeń- stwie, a niniejsza książka ma stanowić przyczynek do zwiększenia za- interesowania zdrowiem lokalnych społeczności. Katarzyna Kowalczewska-Grabowska Health promotion in local environment Theoretical assumptions and practical exemplifications (a pedagogical perspective) S u m m a r y Issues concerning health and health promotion have been presented in numerous publications on medicine, psychology, sociology, economics and education. In most cases, they focus on theoretical analysis of health promotion concept which is subject to comparison with current knowledge in a given discipline. The author of the publica- tion has undertaken an attempt to implement the health promotion concept in social education and to define the role of social pedagogue in local communities in increas- ing their health potential. The literature of the subject contains reflections of Prof. Ewa Syrek on this issue, this publication, however, presents description of theoretical aspects, as well as an ana- lysis of health promotion-related actions, which have been carried out so far in Silesian province. Research activities should focus not only on acquiring knowledge on facts, pheno- mena and processes, both for individuals and communities, but also on describing, explaining and forecasting them, searching for cause- and result as well as statistical relations or obtaining data for the purpose of creating theoretical pedagogical know- ledge and supporting practical aspects of pedagogy. The publication at issue serves all these purposes. The book is intended for pedagogy students, especially of health pedagogy, but it can also be useful for students of nursing or postgraduate students of education, socio- logy, and medicine dealing with public health. It is also addressed to representatives of self-governments who implement pro-health initiatives in local communities and can be helpful in planning and carrying out health-promotion related projects. Katarzyna Kowalczewska-Grabowska La promotion de la santé dans le milieu local Les principes théoriques et les exemplifications pratiques (perspective pédagogique) R é s u m é Les questions concernant la santé et la promotion de la santé sont présentées dans de nombreuses publications dans le champ de la médecine, psychologie, sociologie, éco- nomie et pédagogique. Leur contenu se concentre autour des analyses théoriques liées à l’idée de promotion de la santé, le plus souvent par rapport au savoir actuel du domaine scientifique donné. Dans la présente publication l’auteur entreprend la tentative d’appliquer l’idée de promotion de la santé aux fins de la pédagogie sociale, et de définir des devoirs du pé- dagogue social envers des communautés locales dans le champ de multiplier leur poten- tiel de santé. Dans la littérature spécialisée on trouve des réflexions de prof. dr hab. Ewa Syrek sur ce sujet, pourtant dans la présente étude l’auteur non seulement présente une approche théorique, mais encore elle soumet à l’analyse des démarches précédentes de la promotion de la santé sur le territoire de voïvodie de Silésie. L’activité de recherche devrait s’exprimer à travers la découverte des faits, des phénomènes et des processus, de même par rapport aux individus qu’aux communautés humaines, mais également dans la description des faits et des phénomènes ainsi que du cours des processus, dans l’explication et le pronostic du cours des phénomènes examinés, dans la recherche des liens causaux ou statistiques, dans l’acquisition des données utiles dans la construction du savoir pédagogique et dans le soutien de la pratique pédagogique, ce qui était l’objectif de l’auteur. La présente publication est adressée aux étudiants en pédagogique, surtout de la pé- dagogique de santé, mais elle peut être également utile pour les étudiants en soins in- firmiers ou les étudiants en troisième cycle en domaine pédagogique, sociologique, médical liés à la santé publique. En plus, elle est destinée aux représentants des autori- tés locales, qui entreprennent des initiatives propageant la santé dans les communautés locales, et peut ainsi constituer une lecture utile dans la conception et la réalisation des projets du domaine de protection de la santé. Redaktor Magdalena Starzyk Projektant okładki Tomasz Bagiński Redaktor techniczny Małgorzata Pleśniar Korektor Marzena Marczyk Łamanie Edward Wilk Copyright © 2013 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208 ‑6336 ISBN 978 ‑83‑226‑2224‑7 (wersja drukowana) ISBN 978‑83‑8012‑240‑6 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40 ‑007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl email: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Ark. druk. 11,0. Ark. wyd. 10,5. Papier offset. kl. III, 90 g Cena 18 zł (+ VAT) Druk i oprawa: PPHU TOTEM s.c. M. Rejnowski, J. Zamiara ul. Jacewska 89, 88-100 Inowrocław
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Promocja zdrowia w środowisku lokalnym. Założenia teoretyczne i praktyczne egzemplifikacje (perspektywa pedagogiczna)
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: