Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00174 002572 22736452 na godz. na dobę w sumie
Proszę, kup mi psa! Co robić, gdy nasza pociecha chce mieć czworonoga - ebook/pdf
Proszę, kup mi psa! Co robić, gdy nasza pociecha chce mieć czworonoga - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 216
Wydawca: Septem Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-9063-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zwierzęta
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Właściwy pies i właściwe dziecko to wspaniały związek, oparty na zabawie, miłości i zrozumieniu

Wierzę, że jestem lepszym człowiekiem właśnie dlatego, że wychowywałem się z psami. Nauczyłem się troski, cierpliwości i odpowiedzialności. Uważam, że dziecko wiele traci, jeśli nie ma towarzysza w postaci psa. Miłość do psa uczy dziecko tego, jak kochać kogoś poza sobą samym. Chciałbym również wierzyć, że jestem mądrzejszy, ponieważ musiałem na co dzień przechytrzać moje psy!
Renée Clayton, pisarz
Każdy ma jakiegoś bzika, każdy jakieś hobby ma. A ja w domu mam chomika, kota, rybki oraz psa!
Fasolki

Istnieją dwa takie pytania, których rodzice najbardziej obawiają się usłyszeć od swoich pociech. Pierwsze to: 'Skąd się biorą dzieci?', a drugie: 'Och, proszę, czy mogę dostać pieska?'. To, że Twój maluch je zada, jest co najmniej tak pewne, jak fakt następowania po sobie pór roku. Jeśli sięgasz po tę książkę, to znaczy, że pytanie drugie już niejeden raz pojawiło się podczas Waszych rozmów i teraz zupełnie poważnie zastanawiasz się nad odpowiedzią.

Posiadanie psa to wspaniała przygoda dla całej rodziny. Najpierw musisz jednak starannie przeanalizować Waszą sytuację życiową i styl życia, aby mieć pewność, że zwierzak bezproblemowo wpasuje się w istniejące warunki. Biorąc pod Wasz dach psiaka, podejmujecie się opieki nad żywym stworzeniem. Oznacza to z jednej strony wspaniałe doświadczenie, nieporównywalne z niczym innym -- przyjemność kochania, beztroskiej zabawy i postrzegania świata z psiej perspektywy. Jednak z drugiej strony to wieloletnie, kosztowne i czasochłonne zobowiązanie, a urocze małe szczeniątko może zmienić się w porywczego, dużego psa.

Ta książka pomoże Ci udzielić właściwej odpowiedzi na (wracające jak bumerang) dziecięce pytanie o pieska -- nawet jeśli odpowiedź ta brzmi 'nie'. Pozwoli Ci w realistyczny sposób spojrzeć na Twoje warunki domowe oraz wyzwania i zalety, wynikające z posiadania czworonoga. Zastanów się:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Proszę, kup mi psa! Co robić, gdy nasza pociecha chce mieć czworonoga Autor: Cheryl Peterson ISBN: 978-83-246-1817-0 Tytu³ orygina³u: „Please, Oh Please Can We Get A Dog?” Parents Guide to Dog Ownership Format: A5, stron: 216 W³aœciwy pies i w³aœciwe dziecko to wspania³y zwi¹zek, oparty na zabawie, mi³oœci i zrozumieniu • Analiza warunków domowych i trybu ¿ycia pod k¹tem posiadania czworonoga • Chihuahua, rottweiler, pudel, golden retriever, jamnik czy kundelek — pies odpowiedni dla Twojej rodziny • Przygotowanie bezpiecznego œrodowiska oraz podzia³ obowi¹zków zwi¹zanych z opiek¹ nad zwierzakiem • Odpowiednie zabawy i skuteczna tresura • Najczêœciej wystêpuj¹ce psie schorzenia Istniej¹ dwa takie pytania, których rodzice najbardziej obawiaj¹ siê us³yszeæ od swoich pociech. Pierwsze to: „Sk¹d siê bior¹ dzieci?”, a drugie: „Och, proszê, czy mogê dostaæ pieska?”. To, ¿e Twój maluch je zada, jest co najmniej tak pewne, jak fakt nastêpowania po sobie pór roku. Jeœli siêgasz po tê ksi¹¿kê, to znaczy, ¿e pytanie drugie ju¿ niejeden raz pojawi³o siê podczas Waszych rozmów i teraz zupe³nie powa¿nie zastanawiasz siê nad odpowiedzi¹. Posiadanie psa to wspania³a przygoda dla ca³ej rodziny. Najpierw musisz jednak starannie przeanalizowaæ Wasz¹ sytuacjê ¿yciow¹ i styl ¿ycia, aby mieæ pewnoœæ, ¿e zwierzak bezproblemowo wpasuje siê w istniej¹ce warunki. Bior¹c pod Wasz dach psiaka, podejmujecie siê opieki nad ¿ywym stworzeniem. Oznacza to z jednej strony wspania³e doœwiadczenie, nieporównywalne z niczym innym — przyjemnoœæ kochania, beztroskiej zabawy i postrzegania œwiata z psiej perspektywy. Jednak z drugiej strony to wieloletnie, kosztowne i czasoch³onne zobowi¹zanie, a urocze ma³e szczeni¹tko mo¿e zmieniæ siê w porywczego, du¿ego psa. Ta ksi¹¿ka pomo¿e Ci udzieliæ w³aœciwej odpowiedzi na (wracaj¹ce jak bumerang) dzieciêce pytanie o pieska — nawet jeœli odpowiedŸ ta brzmi „nie”. Pozwoli Ci w realistyczny sposób spojrzeæ na Twoje warunki domowe oraz wyzwania i zalety, wynikaj¹ce z posiadania czworonoga. Zastanów siê: • Czy Twoja sytuacja ¿yciowa pozwala na przygarniêcie zwierzaka? • Co wi¹¿e siê z odpowiedzialnym posiadaniem psa i ile to bêdzie kosztowa³o? • Na ile mo¿esz liczyæ na pomoc dzieci, gdy posiadanie psa straci urok nowoœci? • Jaka rasa lub jaki pies nierasowy najlepiej pasuje do Twojej rodziny? • Jak znaleŸæ w³aœciwego psa? • Jak wytresowaæ psa? Spis treści Podziękowania 7 Wstęp 9 1 Panika! 11 2 Czy jesteś gotowy na psa? 21 3 Powiedz dziecku „nie” 37 4 Jakiego rodzaju psa powinieneś kupić? 43 5 Gdzie znajdziesz swojego psa? 77 6 Ty i hodowca 107 7 Przywozimy psa do domu 143 8 Centrum kariery dla Twojego dziecka 169 Dodatek A Federacje i uznawane przez nie rasy 187 Dodatek B Strony internetowe i adresy Klubów Ras 199 Spis zdjęć 207 Skorowidz 209 O autorce 215 2 Czy jesteś gotowy na psa? Musisz dogłębnie przeanalizować swój styl życia, by przekonać się, jaki pies się w niego wpasuje. Będziesz musiał realistycznie przeanalizować swoje życie prywatne, zawodowe, rodzinne, budżet, zajęcia w wolnym czasie, po- dróże i kwestie zdrowotne. Musisz skrupulatnie i szczerze ocenić swoją sytu- ację, by uniknąć rozczarowania zarówno swojego, jak i Twojej rodziny. Szansę na udane relacje z psem znacznie zwiększa świadomość ograniczeń dotyczących Twojej własnej rodziny. Uda Ci się wówczas znaleźć psa, który będzie najlepiej pasował do Twojej rodziny, gdyż po przeanalizowaniu swojej obecnej sytuacji życiowej stwierdzisz, że chociaż przedtem wymarzyłeś sobie na przykład golden retrievera, to Twoim potrzebom lepiej jednak odpowiada boston terrier. 22 Proszę, kup mi psa! Poświęć czas na dokładne przemyślenie tych pytań, omów je z pozo- stałymi członkami rodziny i spisz odpowiedzi. W rozdziale 4. podaję listę pytań, które musisz rozważyć w kwestii interesujących Cię ras psów. Spisz również odpowiedzi na te pytania. Następnie porównaj obie listy. To naj- lepszy sposób na znalezienie psa, który dopasuje się do stylu życia Twojej rodziny. Jak długo jesteś na co dzień poza domem? Na decyzji kupna psa powinien stanowczo zaważyć harmonogram zajęć Twoich i Twojej rodziny. Na przykład jeśli oboje rodzice pracują, to przez ile godzin dziennie Twój pies będzie sam? Tak już w życiu jest, że ani od szczeniaka, ani od starszego psa nie można wymagać wstrzymywania potrzeb fizjologicznych przez zbyt długi okres. Jeśli w domu nie ma nikogo, kto mógłby wyprowadzać szczeniaka co cztery – pięć godzin, po powrocie zasta- niesz nieokiełznanego, brudnego psiaka, którego trzeba będzie wykąpać, następnie wyczyścić jego miejsce, nakarmić i wyprowadzić. Kiedy znajdziesz chwilę na to, by sobie usiąść, maluch będzie chciał się bawić i w koń- cu musisz ponownie z nim wyjść. Pożegnaj się więc ze swoim ulubionym programem telewizyjnym do czasu, kiedy szczeniak dorośnie. W takich warunkach Twojego wychowanka trudno będzie nauczyć odpowiednich zachowań w domu. Są sposoby na uniknięcie tego scenariusza, ale niektóre z nich nad- szarpną Twój budżet. Możesz opłacić osobę, która będzie wyprowadzała psa, bawiła się z nim i karmiła go podczas Twojej nieobecności. Ilość spa- cerów, których potrzebuje Twój pies w ciągu dnia, nie zależy wyłącznie od wysokości Twojego budżetu, ale również od wieku psa i tego, jak da- leko od domu pracujesz. W przypadku dorosłego psa, którego właściciele pracują w odległości 30 – 45 minut od domu, powinien wystarczyć jeden spacer około południa, ale w przypadku małych szczeniąt lub psów star- szych, mających problemy zdrowotne, potrzebne mogą być dwa spacery w ciągu dnia. Czy jesteś gotowy na psa? 23 Niektóre osoby, ogłaszające się jako „opiekunka do psa” lub wypro- wadzające za opłatą cudze psy, wykonują też inne pozwalające zaoszczędzić czas usługi, takie jak zaprowadzenie psa do groomera czy do weterynarza. Oczywiście dodatkowe usługi więcej kosztują, ale opłata może okazać się warta zaoszczędzonego tym sposobem czasu. Zaletą wynajęcia opiekunki do psa jest to, że pies przebywa w znajomym otoczeniu domowym i jest mniej narażony na ryzyko zarażenia się od innych psów chorobami lub pasożytami. Inna opcja to całodzienna opieka nad psem poza domem. Tak jak w przypadku przedszkola, do którego zaprowadzasz dziecko, do takiego opiekuna zaprowadzasz psa rano i odbierasz go wieczorem. Jeśli opiekun przyjmuje więcej niż jednego psa na raz, to oprócz tego, że Twój pies ma kogoś, kto go nakarmi i pobawi się z nim, ma on też okazję zsocjalizować się z innymi psami. Powinieneś sprawdzić, czy osoba ta może zająć się psem również w nocy, gdyby zaszła taka potrzeba, szczególnie jeśli czasem zdarza Ci się pracować do późna lub w ramach obowiązków zawodowych musisz w ostatniej chwili udać się w podróż służbową. Jeśli nie, a zaist- nieje konieczność wyjazdu, będziesz może musiał oddać pieska do hotelu dla psów. Jeśli nie odpowiada Ci to, że do Twojego domu będą przychodzić obcy ludzie lub że pies będzie cały dzień przebywał w klatce albo trudno Ci dopasować swoje godziny pracy do godzin pracy opiekunki lub hotelu, istnieje jeszcze jedna alternatywa: zbuduj psu zagrodę. Zagrodę można urządzić w domu, w piwnicy, w pralni lub w jakimkolwiek innym miejscu, w którym łatwo jest uprzątnąć podłogę. Szczególnie użyteczny jest ist- niejący w pobliżu odpływ wody, który ułatwia sprzątanie. Zagrodę można też zbudować na zewnątrz, tak by przylegała do garażu lub wolno stojącej budy, ale trzeba wtedy zapewnić psu możliwość schronienia się gdzieś w przypadku bardzo niskich lub wysokich temperatur albo w razie brzydkiej pogody. Potrzebne Ci materiały kupisz w sklepach gospodarstwa domowego. Możesz je komponować tak, by starannie odtworzyć swój projekt i stworzyć zagrodę w dowolnym rozmiarze czy stylu. 24 Proszę, kup mi psa! Pies może być przyjacielem na całe życie. Oto Chase Williams i jej whippet Maya Kiedy temperatura na dworze zmienia się w całej okazałości amplitudy, psy cierpią. W przypadku zagrody w domu temperaturę można regulować, więc nie trzeba martwić się pogodą. Rasy pochodzące z Północy lubią chłod- ną pogodę, ale jeśli zdecydujesz się na psa krótkowłosego, np. dobermana, narazisz go na to, że podczas mroźnej pogody będzie się trząsł i przestępował z nogi na nogę, aby się rozgrzać. Pamiętaj jednak, że pies nie może po prostu większości dnia spędzać samotnie w zagrodzie. Pies to zwierzę stadne i gdy jest sam, nudzi się i czuje się samotny. Jeśli nie dysponujesz czasem, który możesz codziennie po- święcić psu, może to niewłaściwy moment na jego kupno. Czy Twoja praca wymaga podróżowania? Podróże służbowe często nie idą w parze z posiadaniem psa. Jeśli często musisz podróżować i jesteś jedynym dorosłym opiekunem psa, może być Ci trudno znaleźć kogoś, kto zaopiekuje się zwierzęciem pod Twoją nie- Czy jesteś gotowy na psa? 25 obecność, chyba że jesteś w o tyle szczęśliwej sytuacji, iż masz dobrego sąsiada lub krewnego, którzy na ochotnika podejmą się opieki. Nawet jed- nak na ochotnikach nie można polegać we wszystkich okolicznościach. Pamiętaj o tym! Na wszelki wypadek zorientuj się w opcjach oferowa- nych przez hotele dla psów w Twojej okolicy. Sprawdź ich cennik, lokal i usługi, jakie oferują Tobie i Twojemu psu. Zostawianie psa w psim hotelu może być dość kosztowne. Ponadto powinieneś zorientować się, z jak dużym wyprzedzeniem musisz rezerwować miejsce w hotelu, by zapewnić psu opiekę — szczególnie w okolicy świąt, ponieważ w tym okresie niektóre hotele trzeba rezerwować na trzy miesiące naprzód. Osoba, którą wynajmujesz do wyprowadzania psa na spacer, wprawdzie może być w stanie zająć się nim podczas Twojej nieobecności, ale ją też musisz uprzedzić o wyjeździe z wyprzedzeniem, by mogła dopasować się do Twojego harmonogramu. Musisz jak najstaranniej planować wszystko z wyprzedzeniem, tak aby odpowiednio wszystko zorganizować. Jeśli Twoja praca wymaga częstych podróży, które wynikają z dnia na dzień, może powinieneś raczej odłożyć kwestię psa na kiedy indziej. Czy często podróżujesz dla przyjemności? Pomyśl o wakacjach z rodziną. Jeśli co roku latacie do krajów europejskich lub na inny kontynent, to co zrobicie ze swoim psem? Jeśli zimą lubicie co weekend wyjeżdżać na narty, a latem — nad wodę, to czy pies może z Wami jechać? Jeśli nie, to kto się nim zajmie? Niedawno w dziale porad dla czytelników pewnego czasopisma prze- czytałam o kobiecie, która w czasie wakacji zaprosiła przyjaciela rodziny w odwiedziny. Zaznaczyła, by przyjaciel nie przyjeżdżał ze swoim psem. Gdy poszła otworzyć przyjacielowi drzwi, ku swojemu zdumieniu zobaczyła, że na progu stoi i człowiek, i jego pies. Kobieta pisała, że te cztery dni były dla całej rodziny absolutnym koszmarem, ponieważ jej dzieci to alergicy, nieprzyzwyczajeni do obecności zwierzęcia w domu. Dzieci były marudne, ponieważ źle się czuły, na dodatek nie potrafiły obronić się przed hałaśli- wym psem, który skakał na nie i przewracał je. Jeszcze dwa miesiące później 26 Proszę, kup mi psa! jej najmłodsza córka bała się psów. Ponieważ w rodzinie byli alergicy, pokoje trzeba było potem gruntownie wyczyścić, by pozbyć się psich włosów i złusz- czonego naskórka, które zostały po gościu. Ten przyjaciel nieprędko otrzyma ponowne zaproszenie! Pamiętaj, że nawet jeśli uważasz, że Twój pupil to najlepszy pies na świecie, inni mogą mieć na ten temat odmienne zdanie. Jeśli koniecznie musisz jechać z psem, powinieneś z wyprzedzeniem za- pytać gospodarzy o to, czy nie będą mieli nic przeciwko czworonożnemu go- ściowi. Jeśli poproszą, byś przyjechał bez psa, musisz dostosować się do ich życzenia. Jednym z rozwiązań jest oddanie psa do psiego hotelu w pobliżu domu Twoich gospodarzy, tak abyś mógł codziennie go widywać. Możesz poprosić swoich gospodarzy o pomoc w znalezieniu okolicznych hoteli, z któ- rymi mógłbyś się skontaktować. Bez względu na to, czy oddasz psa do hotelu w swoim miejscu zamiesz- kania, czy w mieście, do którego jedziesz, ważne jest, by pies miał wtedy aktualne szczepienia. Każdy hotel dla psów przed przyjęciem Twojego pu- pila poprosi Cię o dowód szczepienia lub zaświadczenie o stanie jego zdrowia, wydane przez weterynarza. Jednak im dłuższy okres zakwaterowania psa w hotelu, tym większe prawdopodobieństwo wyższych rachunków od wete- rynarza, ponieważ nawet w najczystszych hotelach pies jest bardziej nara- żony na choroby i pasożyty. Czy Twoja przestrzeń życiowa jest odpowiednio duża dla wybranego przez Ciebie psa? Zanim kupisz psa, starannie przyjrzyj się swojej przestrzeni życiowej, by mieć pewność, że wybrany pies pod względem rozmiaru i temperamentu zmieści się w Twoim domu. Najlepsze rozwiązanie to oczywiście domek jednoro- dzinny z ogrodzonym podwórkiem, ale choć to zaleta, nie jest to warunek konieczny. Ogrodzone podwórko pozwoli Ci podczas niepogody pozostać w ciepłym i suchym domu, podczas gdy pies wyjdzie na zewnątrz i będzie załatwiał swoje potrzeby. Własny ogródek to także będące zawsze pod ręką Czy jesteś gotowy na psa? 27 Dog niemiecki Notre Dane’s Andre zażywa ruchu ze swoją właścicielką Patti Runchey miejsce na zabawę z psem. Choć ogródek jest być może ogrodzony, to jed- nak zanim przygotuje się go na przyjęcie pupila, trzeba będzie poświęcić mu trochę pracy, ponieważ psy są mistrzami w podkopach pod płotem i prze- skakiwaniu nad nim. Wiele psów dobrze czuje się w mieszkaniu, pod warunkiem że wypro- wadza się je kilka razy dziennie (zazwyczaj cztery razy) i zapewnia im od- powiednią ilość ruchu. Choć psy dużych ras mogą przywyknąć do życia w mieszkaniu, to ze zdrowotnego punktu widzenia niezbędne jest zapew- nianie im intensywnej dawki ruchu kilka razy w tygodniu. Z kolei dla psów ozdobnych w większości przypadków zupełnie wystarczy dawka ruchu w po- staci biegania po mieszkaniu, choć ruch poza domem również jest dla nich niezbędny. Bywa, że zabieranie psa w odpowiednie, ogrodzone miejsce, gdzie możesz się z nim pobawić, jest czasochłonne, a najbliższy teren, na którym spusz- czanie psa ze smyczy jest dozwolone (zgodne z przepisami), jest czasem zbyt oddalony od Twojego miejsca zamieszkania. Ten ruch musisz zapewnić psu 28 Proszę, kup mi psa! przez całe jego życie i w każdą pogodę, więc zdecyduj, czy masz czas, który mógłbyś poświęcić na to zajęcie, szczególnie jeśli chcesz mieć psa dużej, aktywnej rasy. Z psami jest jak z dziećmi: jeśli nie mogą wyjść z domu, by zużyć nagromadzoną energię, są bardzo nieszczęśliwe i mogą być bardzo trudnymi domownikami. Na którym piętrze mieszkasz? Bycie właścicielem psa, gdy mieszkasz na drugim piętrze w bloku, to kompletnie inna sytuacja niż bycie właści- cielem psa, gdy mieszkasz w mieście na czterdziestym drugim piętrze wie- żowca — szczególnie jeśli chodzi o szczeniaka. Mieszkanie ze szczeniakiem na czterdziestym drugim piętrze oznacza, że gdy tylko zdołasz zjechać na parter, by „posadzić psa na nocniczku”, i wrócisz z powrotem na czterdzieste drugie piętro, okaże się, iż czas wyjść z nim ponownie! Niektórzy ludzie uczą małe psy korzystania z kuwety, ale nie radziłabym tego próbować w przy- padku doga niemieckiego! Weź pod uwagę również i to, jak urządzony jest Twój dom. Czy jest udekorowany cennymi antykami i drogimi dywanami? To nieuniknione, że małemu szczeniakowi zdarzy się „wypadek” na podłodze i że będzie obgryzał nogi krzeseł, a jako dorosły pies będzie na wszystkim zostawiał swoją sierść. Jeśli nie możesz znieść myśli, że w Twoim domu coś może nie stać na wy- znaczonym miejscu, być pokryte kłakami lub się zniszczyć, może pies to nie jest zwierzę dla Ciebie. Co powie właściciel Twojego mieszkania? Czy umowa wynajmu (ewentualnie umowa spółdzielcza) zezwala na trzy- manie zwierząt? Wiele psów trafia do schronisk lub organizacji ratujących psy, ponieważ ich właściciele zapomnieli przeczytać umowę. Spółdzielnie, zarządcy mieszkań własnościowych (a nawet zarządcy osiedli pracowni- czych) mogą umieszczać w umowach zapis o zakazie posiadania zwierząt albo ograniczać wielkość lub ilość zwierząt, które możesz trzymać. Znam pewną kobietę, która kupiła małego pieska, wiedząc, że umowa zabrania jej trzymania w domu zwierząt. Za każdym razem, gdy z nim wy- chodziła, przykrywała pieska kocykiem i starała się odejść daleko od domu, Czy jesteś gotowy na psa? 29 zanim postawiła go na ziemi. Uda- wało jej się to przez kilka miesięcy, do czasu gdy właściciel budynku musiał wejść do jej mieszkania, by dokonać drobnej naprawy. Ups! Właściciel dał jej wybór: wyniesie się ona, pies albo oboje. W tym czasie kobieta była już bardzo przywiązana do psa, ale nie mogła znaleźć podobnego mieszkania z takim czynszem, na który byłoby ją stać. Podstawowa zasada brzmi: przeczytaj umowę. Miot szczeniąt rasy wyżeł węgierski krót- kowłosy bada swoje otoczenie Czasem w umowie nie ma żadnego zapisu na temat zwierząt i to w ja- kimkolwiek brzmieniu. Porozmawiaj jednak najpierw z właścicielem lokalu. Możesz zaproponować, że co miesiąc będziesz wpłacać z góry „opłatę za psa”. Nie zapominaj również, że w każdej sytuacji związanej z wynajmem miesz- kania musisz uzyskać aprobatę właściciela mieszkania i sąsiadów w kwestii przy- wileju trzymania psa, nawet w budynku, w którym wszyscy są do psów na- stawieni przyjaźnie. Jeśli wpłyną skargi na hałas, zapach i bałagan na terenie posesji, możesz zostać poproszony o wyprowadzenie się lub pozbycie się pupila. Czy zajęcia, którym oddaje się w wolnym czasie Twoja rodzina, będą odpowiednie dla psa? Jakie masz hobby? Wszyscy czerpiemy przyjemność z jakichś zajęć, podczas których psy nie są mile widziane, jak na przykład wizyty w kinie. Jakim jednak innym czynnościom, w których mógłby brać udział również należący do rodziny pies, oddajesz się ze swoją rodziną? Może na przykład czerpiesz przyjemność ze spacerów, joggingu, wyjazdów na kemping lub wędkarstwa. Może Twoje dzieci każdego dnia regularnie spędzają około godziny na zabawach z kolegami na podwórku. We wszystkich tych czynnościach pies może brać udział razem z Wami. Psy to zwierzęta stadne i lubią spędzać z Tobą czas. Biorąc udział w czynnościach wykonywanych przez całą rodzinę, 30 Proszę, kup mi psa! Twój pies dzięki kontaktowi z ludźmi oraz innymi psami będzie mógł zażyć ruchu oraz lepiej się zsocjalizować. Choć spacer to dobry sposób na spę- dzanie czasu z pupilem, dla psów wielu ras jest to wysiłek porównywalny z przy- ciśnięciem guzika na pilocie do telewi- zora — chyba że jesteś gotowy na bardzo długi spacer każdego jednego dnia. Małe psy takich ras jak basenji zażyją odpo- wiedniej dawki ruchu podczas pięcioki- lometrowego spaceru trzy razy w tygodniu. Border collie może jednak potrzebować pięciu km przebieżki każdego dnia. Jeśli Twoja rodzina lubi spędzać czas poza domem, wybierz psa takiej rasy, by z przyjemnością przyłączył się do tych zajęć Pomyśl o tym, ile ruchu jesteś w sta- nie zapewnić psu, a potem sprawdź, ile ruchu potrzebuje pies rasy, która Ci się podoba (patrz rozdział 7.). Może będziesz musiał wybrać psa innej rasy, jeśli ten, który Ci się podoba, wy- maga więcej, niż jest w stanie zapewnić mu Twoja rodzina. Jeśli chcesz mieć buldoga, ale lubisz chodzić na długie wędrówki po górach, też bę- dziesz może musiał wybrać inną rasę. Nie każdy pies podoła takiego ro- dzaju aktywności. Powinieneś znaleźć takiego psa, którego poziom ak- tywności będzie zbliżony do Twojego. Ile lat mają Twoje dzieci? To jedno z najważniejszych pytań, które musisz sobie zadać. Wszyscy uwa- żamy, że nasze dzieci to aniołki, ale w rzeczywistości mogą czasem pokazać różki. Dzieci poniżej siódmego roku życia mają skłonności do uderzania psów oraz ciągnięcia ich za uszy, ogon lub futerko. Zazwyczaj nie potrafią one jeszcze zrozumieć, dlaczego ich zachowanie krzywdzi psa. W efekcie zwierzę w samoobronie może złapać dziecko zębami lub je ugryźć. Rodzina Czy jesteś gotowy na psa? 31 Czy ugryzie ponownie? Pewnego wieczoru zadzwoniła do mnie zdesperowana matka. Na- leżący do rodziny pies ugryzł jej piętnastoletniego syna. Kiedy spy- tałam, co skłoniło psa do ugryzienia, matka odpowiedziała, że była to wina nastolatka. Wielokrotnie mówiła synowi, by nie skakał na psa, gdy ten śpi. Tego konkretnego wieczoru pies spał sobie spokoj- nie, zwinięty w kłębek na końcu kanapy. Nastolatek rozpędził się i wskoczył na niego. Przestraszony pies zareagował ugryzieniem, które skończyło się założeniem szwów na twarzy chłopca. Podczas mojej wieloletniej pracy przy ratowaniu zwierząt był to jedyny przypadek, że rodzic obwinił swoje dziecko za to, iż pogryzł je pies należący do rodziny. Matka martwiła się, że wskutek postę- powania syna pies w przyszłości ugryzie ponownie. Posłuchała mojej rady, by popracować z profesjonalnym behawiorystą zwierząt. Gdy po raz ostatni rozmawiałam z tą rodziną, wszystko dobrze się ukła- dało, a pies i nastolatek ponownie byli najlepszymi przyjaciółmi. obwinia za to zajście psa i oddaje go do schroniska. Zazwyczaj los psa, który ugryzł dziecko, kończy się w jeden sposób: unicestwieniem. Widzisz więc, że Twoja decyzja to kwestia życia i śmierci — bardziej niż Ci się wydaje. Kiedy dla psa dana sytuacja jest nieprzyjemna, zazwyczaj stara się on uciec. Jeśli nie może tego zrobić, szczeka albo warczy w ramach ostrzeże- nia, a gdy sytuacja się nie zmienia, może złapać zębami lub ugryźć. Ale czyja to naprawdę jest wina? Małe dzieci często nie zdają sobie sprawy z konsekwencji swoich czynów. Pies się broni i jest to naturalna reakcja. Największą częścią winy za atak zwierzęcia powinno się obarczać rodziców, ponieważ zaniedbali oni nadzór nad dzieckiem. W przypadku posiadania zwierzęcia, bez względu na to, czy jest to pies, kot, ptak czy gad, podstawowa zasada głosi, aby nigdy nie zostawiać dziecka sam na sam z należącym do rodziny zwierzęciem. Nawet te kilka chwil, których potrzeba, by odebrać telefon, może być zbyt długie. Myśląc racjonalnie, unikniesz problemów,. 32 Proszę, kup mi psa! Jamniki Muffy i McDuff, których właścicielkami są Emma i Sarah Sakson Tylko Ty jesteś w stanie ocenić, na ile dojrzałe jest Twoje dziecko. Spotkałam się z niezwykle dobrze ułożonymi czterolatkami i stale sprze- ciwiającymi się rodzicom dziewięciolatkami. Najlepszy ze sposobów na przekonanie się, czy Twoje dziecko naprawdę jest gotowe na zwierzątko, jest bardzo prosty: jeśli stale musisz dziecku powtarzać i przypominać, że czegoś nie wolno robić, to nie jest ono gotowe na psa. Zignorowanie tych sygnałów ostrzegawczych może być brzemienne w skutki. Najlepsze wyjście to rozpoczęcie z dzieckiem pracy nad kwestią odpo- wiedzialności, by przygotować je odpowiednio na nadejście pupila. Jeśli wyznaczysz dziecku cele, będzie wiedziało, że może zapracować na psa dzięki własnym osiągnięciom. Tylko wtedy, gdy Twoim zdaniem dziecko wie, jak obchodzić się ze zwierzęciem, i rozumie swoje obowiązki, możesz powiększyć rodzinę o zwierzę. Czy jesteś gotowy na psa? 33 Z jakimi problemami zdrowotnymi boryka się Twoja rodzina? Wielu ludzi decyduje się na psa, nie myśląc o tym, że może mieć to skutki zdrowotne. Ostatnie badania medyczne dowodzą, że dzieci, które dora- stały z psem, w dorosłym wieku zazwyczaj rzadziej borykają się z alergiami i astmą. Kontakt z psem oraz substancjami pochodzenia roślinnego, gro- madzącymi się w jego sierści, może rzeczywiście we wczesnym wieku tak „podkręcić” układ odpornościowy dziecka, że później potrafi sobie on po- radzić z takimi czynnikami. Istnieje jednak prawdopodobieństwo, że zwierzę w domu może zaognić już istniejące alergie i astmę. Omów z lekarzem wszelkie wątpliwości i pa- miętaj, że alergia nie oznacza, że nie możesz mieć psa. Do wyboru masz różne możliwości leczenia, na przykład tak proste jak przyjmowanie leków przeciwalergicznych. Poważniejsze przypadki mogą wymagać comiesięcznych zastrzyków. Jeśli członek Twojej rodziny cierpi na alergię, pewne rasy psów trzeba wyeliminować już na etapie rozeznania. Jednak i tak masz do wyboru kilka innych ras, spełniających Twoje wymagania. Psy wymagające mniej pielę- gnacji, takie jak psy o sierści pozbawionej podszerstka, czy też rasy krót- kowłose, często świetnie się nadają, ponieważ zrzucają bardzo mało sierści. Kiedy są brudne, można je szybko wytrzeć i wysuszyć dosłownie w kilka minut. Pewne rasy psów o sierści składającej się z podszerstka i włosa okry- wowego, na przykład pudle, zazwyczaj też są bardziej „przyjazne” dla aler- gików. Znam wielu alergików, którzy, dokładając trochę starań przy ściera- niu kurzy, odkurzaniu i praniu, cieszą się towarzystwem psa bez żadnych ubocznych skutków. Czy stać Cię na utrzymanie psa? Szczeniaki nie są tanie. Zależnie od pochodzenia szczeniaka i popularności rasy, przy kupnie psa musisz liczyć się z wydatkiem pomiędzy 200 a 3000 zł. Jeśli nawet jednorazowy wydatek na zakup szczeniaka nie stanowi dla Ciebie 34 Proszę, kup mi psa! problemu, nie zapominaj o innych wydatkach, które będziesz musiał po- nieść przed przyprowadzeniem szczeniaka do domu. Kilkaset złotych wydasz na początku na pierwsze wizyty u weterynarza, na szczepienia, podatek, jedzenie, posłanie i zabawki. Pies wymaga również corocznych wizyt u wete- rynarza. Nawet jeśli w ciągu tego roku pies nie będzie miał problemów ze zdrowiem, trzeba go zaszczepić, odrobaczyć i dokonać ogólnego „przeglądu”. Jak wynika z tabeli na str. 35, posiadanie psa jest kosztowne. Jeśli nie jesteś na to przygotowany, koszty i odpowiedzialność mogą Cię czasem przytłoczyć. Jeśli dysponujesz ograniczonym budżetem, możesz rozważyć skontaktowanie się z organizacją ratującą zwierzęta lub udać się do reno- mowanego schroniska albo innej fundacji, działającej na rzecz zwierząt, by przygarnąć mieszańca. To rozwiąże problem jednorazowego wydatku przy zakupie zwierzęcia, ale i tak musisz być przygotowany na zapewnienie psu dobrego jedzenia i dobrej opieki weterynaryjnej przez resztę życia. Psy na to wszystko zasługują. Czy Twoje małżeństwo jest zdrowe? Może wydaje Ci się, że to nazbyt intymna kwestia, ale musisz zadać sa- memu sobie to pytanie. Pies to dodatkowy czynnik stresogenny, ponieważ wymaga uwagi, karmienia i ruchu. Jeśli chodzisz z małżonkiem do poradni małżeńskiej, powinieneś odłożyć temat psa do czasu, gdy Wasza sytuacja będzie bardziej stabilna. Jeśli Ty i Twój współmałżonek zdecydujecie się ro- zejść, nowy pies tylko dodatkowo wszystko skomplikuje. Często okazuje się, że najwięcej traci na tym pies. Czy planujecie powiększyć rodzinę? Jeśli wraz ze współmałżonkiem planujecie zostać rodzicami, dobrze byłoby odłożyć temat psa do czasu, gdy dziecko będzie miało co najmniej siedem lat. W tym wieku większość dzieci jest już w stanie pojąć podstawowe zasady dotyczące psa, np. że nie wolno go ciągnąć za uszy czy ogon. Zarówno małe Czy jesteś gotowy na psa? 35 Wydatek Jednorazowo Rocznie Cena psa Wizyty u weterynarza 1000 zł * 100 zł (w tym szczepienie) Podatek od posiadania psa Pokarm Legowisko Zabawki/szampon Grooming sześć razy w roku) Szkolenie Suma — 90 zł 200 zł 50 zł — 500 zł 1920 zł — 300 zł** (w tym 4 wizyty kontrolne i 1 szczepienie) 50 zł 1080 zł*** — 100 zł 300 zł — 1830 zł**** * Mniej, jeśli adoptujesz psa ze schroniska lub za pośrednictwem organizacji ratującej zwierzęta; więcej w przypadku wielu innych ras. ** W tym odrobaczanie, profilaktyka i coroczna kontrola, ale nie jakieś większe problemy zdrowotne. *** Kwota wyliczona na podstawie średniej ceny piętnastokilogramowego worka suchej karmy (150 zł) i zużycia ok. 9 kg miesięcznie (średnie dawkowanie dla dorosłego psa o wadze 20 kg to 250 – 300 g dziennie). Ta kwota będzie niższa w przypadku mniejszych psów. **** Nie zawiera kosztu zakwaterowania psa w psim hotelu czy wynajmu psiej opiekunki. dziecko, jak i szczeniak wymagają poświęcenia im czasu, a jeśli tego czasu brak, to traci na tym pies. Pies potrzebuje czasu, by dopasować się do swojej nowej rodziny, oraz szkolenia, by wykształcić zachowania społeczne. Jeśli w tej chwili nie planujesz dzieci, ale myślisz, że w przyszłości będziesz chciał je mieć, wówczas wybierając psa, miej na względzie dzieci. Starszy, mniej aktywny pies lub mniej aktywna rasa to może być najwłaściwszy wybór. Małym szczeniakom często zdarza się popchnąć dziecko na stolik lub przy- padkowo je przewrócić, co może skończyć się urazem. Nie będzie to pozy- tywne doświadczenie dla żadnego członka rodziny. Dorosły pies natomiast 36 Proszę, kup mi psa! jest bardziej zrównoważony i zazwyczaj mniej się ekscytuje. Średni pies, na przykład rozmiaru epagneul breton, owczarka szetlandzkiego czy szpi- ca wilczego, może najlepiej pasować do Twojej rodziny. Czy jesteś samotnym rodzicem? Samotni rodzice małych dzieci mogą być uzależnieni od pomocy dalszej rodziny lub przyjaciół. Praca, którą trzeba włożyć w szkolenie i socjalizację psa, to dodatkowe brzemię poza zawożeniem dziecka na trening piłkarski czy lekcje gry na pianinie. Jeśli masz wątpliwości, czy dasz sobie radę, może lepiej poczekać z decyzją o psie, aż dzieci będą na tyle dojrzałe, by trochę Ci w tym pomóc. Rodziny powinny starać się jak najintensywniej włączać psa do rodzin- nych zajęć, bez względu na to, czy jest to dzień spędzony w parku, piknik czy wizyta u babci. Dzieci muszą nauczyć się tego, że nawet jeśli idą z wizytą do przyjaciół rodziny, muszą posprzątać po swoim psie. To obowiązek od- powiedzialnego właściciela psa. Zdziwisz się, jak świetnie dadzą sobie radę Twoje dzieci, gdy tylko zrozumieją, jak ważne są ich zadania. Uświadom im, że ich obowiązki mają wpływ nie tylko na psa, ale również na innych ludzi w ich otoczeniu. Podstawowa zasada zaangażowania Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do Twoich możliwości wywiązania się ze wszystkich obowiązków zwią- zanych z posiadaniem psa — zacze- kaj! To niewłaściwy moment. Kiedy będziesz miał psa, jego życie w kwestii jedzenia, schronienia, opieki medycz- nej i towarzystwa spoczywać będzie w Twoich rękach. Upewnij się, czy jesteś na to gotowy. Dobrzy przyjaciele: Cassi i jej Amber (labrador retriever)
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Proszę, kup mi psa! Co robić, gdy nasza pociecha chce mieć czworonoga
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: