Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00314 006707 20496169 na godz. na dobę w sumie
Prowadzenie działalności leczniczej Zakłady opieki zdrowotnej, praktyki lekarskie i pielęgniarskie oraz inne podmioty w świetle ustawy o działalności leczniczej - ebook/pdf
Prowadzenie działalności leczniczej Zakłady opieki zdrowotnej, praktyki lekarskie i pielęgniarskie oraz inne podmioty w świetle ustawy o działalności leczniczej - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 460
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-4273-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Książka uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą z 14.6.2012 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej, która obowiązuje od 30.6.2012 r.

Książka wskazuje jak w praktyce dokonać przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej lub dostosować inne formy działalności leczniczej do nowej rzeczywistości.

Wyjaśnia pojęcia stosowane w ustawie o działalności leczniczej, uwzględ­niając nowe zasady funkcjonowania podmiotów leczniczych. Wskazuje i omawia nowe formy działalności leczniczej, a co najważniejsze – podejmuje próbę odpowiedzi na pytania: w jaki sposób dokonać przekształceń, jakimi narzędziami zarządczymi posługi­wać się, aby dobrze zaplanować i przeprowadzić zmiany, jak rozpoznać otoczenie i okre­ślić możliwą do spełnienia w nim rolę świadczeniodawców. Zawiera praktyczne wska­zówki dotyczące restrukturyzacji zobowiązań, przede wszystkim najbardziej zadłużonych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, i wskazuje zarówno możliwości i korzyści, jak i niebezpieczeństwa z tym związane. Wskazuje różne, możliwe do prowadzenia formy działal­ności, poddając analizie korzyści i niebezpieczeństwa udzielania świadczeń różnego ro­dzaju.

Poruszony jest także temat strategii spółki prowadzącej działalność leczniczą, omówiono zasady rachunkowości w procesie przekształcenia SPZOZ-u w spółkę prawa handlowego, a także praktyczne aspekty prowadzenia działalności, w tym dotyczące spraw pracowniczych, perspektyw informatyzacji, zagadnienia benchmarkingu, zasady prowadzenia dokumentacji medycznej pod kątem wymogów płatnika oraz podstawy nowoczesnego marketingu usług zdrowotnych. Omówiono również model fuzji różnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, jako jednej z metod poprawy ich funkcjonowania.

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

pod redakcją Grzegorza Moroza i Zbigniewa Orła Prowadzenie działalności leczniczej Zakłady opieki zdrowotnej, praktyki lekarskie i pielęgniarskie oraz inne podmioty w świetle ustawy o działalności leczniczej Prowadzenie działalności leczniczej 1. wydanie Stan prawny: czerwiec 2012 r. Redakcja: Julia Augustynowicz Korekta: Katarzyna Rynkiewicz Wydawnictwo C.H. Beck 2012 Opinie zawarte w niniejszej publikacji wyrażają osobisty punkt widzenia Autorów. Wydawnictwo C.H. Beck nie ponosi odpowiedzialności za zawarte w niej informacje. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa tel. : 22 33 77 600 faks: 22 33 77 601 www.beckinfobiznes.pl Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H. Beck Druk: Totem, Inowrocław ISBN 978-83-255-4272-6 ISBN e-book 978-83-255-4273-3 Spis treści Notki biograficzne ....................................................................................................................................................... Wykaz skrótów .............................................................................................................................................................. Wprowadzenie .............................................................................................................................................................. Rozdział 1. Nowe zasady funkcjonowania podmiotów leczniczych .................................................. 1.1..Działalność.lecznicza..................................................................................................................... 1.1.1..Definicja.podmiotu.leczniczego.i podmiotu.wykonującego. działalność.leczniczą.......................................................................................................... 1.1.2..Działalność.lecznicza.jako.działalność.gospodarcza.............................................. 1.1.3..Rejestracja.działalności.leczniczej................................................................................. 1.1.4..Działalność.inna.niż.lecznicza.w podmiotach.wykonujących. działalność.leczniczą.......................................................................................................... 1.2..Publiczne.podmioty.lecznicze.................................................................................................... 1.2.1..Podmioty.lecznicze.niebędące.przedsiębiorcami................................................... 1.2.2..Osobowość.prawna.SPZOZ-u......................................................................................... 1.2.3..Nazwa.(firma).SPZOZ-u..................................................................................................... 1.2.4..SPZOZ.jako.forma.recesywna......................................................................................... 1.2.5..Publiczny.podmiot.leczniczy.w formie.spółki.kapitałowej.................................. 1.3..Niepubliczne.podmioty.wykonujące.działalność.leczniczą............................................ 1.3.1..Niepubliczne.podmioty.lecznicze................................................................................. 1.3.2..Praktyki.zawodowe............................................................................................................ 1.3.3..Nazwa.(firma).NZOZ-u....................................................................................................... 1.4..Nadzór.nad.podmiotami.wykonującymi.działalność.leczniczą..................................... 1.4.1..Kontrola.i nadzór.podmiotu.prowadzącego.rejestr.działalności.leczniczej... 1.4.2..Kontrola.ministra................................................................................................................. 1.4.3..Nadzór.i kontrola.podmiotu.tworzącego.nad.podmiotem.leczniczym. niebędącym.przedsiębiorcą............................................................................................ 1.5..Zasady.przekazywania.środków.publicznych.podmiotom.wykonującym. działalność.leczniczą..................................................................................................................... 1.5.1..Zakres.przedmiotowy.i podmiotowy.dotacji............................................................ 1.5.2..Zasady.przekazywania.i rozliczania.środków........................................................... 1.5.3..Praktyczne.konsekwencje.systemu.przekazywania.środków.do. podmiotów.leczniczych.................................................................................................... Rozdział 2. Nowe formy działalności podmiotów po 1.7.2011 r. ......................................................... Rozdział 3. Konieczność zmian w świetle dotychczasowych uwarunkowań rynku świadczeń opieki zdrowotnej ........................................................................................................ 3.1..Reforma.opieki.zdrowotnej.po.1999 r..................................................................................... 3.1.1..Stan.systemu.opieki.zdrowotnej.w okresie.transformacji.ustrojowej.. Dojrzewanie.do.reform..................................................................................................... IX XI XV 1 1 1 5 6 8 9 9 11 13 13 14 16 16 16 17 19 19 20 21 22 22 25 27 29 41 41 41 III Spis treści 3.1.2..Kierunek.reform.ochrony.zdrowia..Początek.realizacji.idei. powszechnego.ubezpieczenia.zdrowotnego –.kasy.chorych............................ 3.1.3..Powszechne.ubezpieczenie.w NFZ............................................................................... 3.1.4..Świadczenia.opieki.zdrowotnej.finansowane.ze.środków.publicznych......... 3.2..Ustawa.o zakładach.opieki.zdrowotnej.................................................................................. 3.2.1..Założenia.ustawy................................................................................................................. 3.2.2..Zarys.organizacji.ZOZ-ów,.finansowania.i udzielania.świadczeń. zdrowotnych......................................................................................................................... 3.2.2..Podsumowanie.................................................................................................................... 3.3..Zadłużenie.SPZOZ-u i jego.następstwa.................................................................................. 3.3.1..Przyczyny.zadłużenia.SPZOZ-u...................................................................................... 3.3.2..Skala.zadłużenia.SPZOZ-u................................................................................................ 3.3.3..Restrukturyzacja.zobowiązań......................................................................................... 3.3.4..Zobowiązania.SPZOZ-u w ustawie.o działalności.leczniczej............................... 3.3.5..Podsumowanie.................................................................................................................... 3.4..Praktyczne.aspekty.związane.z koniecznością.obsługi.zadłużenia. przekształconego.SPZOZ-u.przez.samorząd........................................................................ 3.4.1..Prawne.ograniczenia.związane.z zaciąganiem.długu –.z jakiego. instrumentu.dłużnego.mają.korzystać.samorządy.w procesie. restrukturyzacji.długu.szpitala....................................................................................... Rozdział 4. Narzędzia restrukturyzacji zobowiązań SPZOZ-u (w tym obrót długami SPZOZ-u) ................................................................................................................................................. 4.1..Restrukturyzacja.poprzez.prywatyzację................................................................................. 4.2..Restrukturyzacja.zobowiązań.cywilnoprawnych................................................................ 4.3..Restrukturyzacja.zobowiązań.publiczno-prawnych.......................................................... Rozdział 5. Czynności niezbędne do zrealizowania w związku z wejściem w życie ustawy o działalności leczniczej. Obowiązki kierownika i właściciela ...................................... 5.1..Dostosowanie.SPZOZ-u do.nowych.przepisów................................................................... 5.1.1..Przepisy.dotyczące.SPZOZ-u........................................................................................... 5.1.2..Najważniejsze.zmiany.prawne.dotyczące.SPZOZ-u............................................... 5.1.3..Zasady.dostosowania.SPZOZ-u do.nowych.przepisów........................................ 5.2..NZOZ-y................................................................................................................................................ 5.3..Praktyki.lekarskie,.pielęgniarskie.i położnych –.dostosowanie.do.nowych. przepisów.......................................................................................................................................... 5.3.1..Przepisy.dotyczące.praktyk............................................................................................. 5.3.2..Najważniejsze.zmiany.dotyczące.praktyk.zawodowych.w nowych. przepisach.............................................................................................................................. 5.3.3..Zasady.dostosowania.praktyk.zawodowych.do.zmienionych.przepisów..... Rozdział 6. Rachunkowość w procesie przekształcenia SPZOZ-u w spółkę prawa handlowego .......................................................................................................................................... 6.1..Rachunkowość.jako.źródło.informacji.ekonomiczno-finansowych. o działalności.podmiotów.leczniczych................................................................................... 6.2..Normy.prawne.funkcjonowania.rachunkowości.w podmiotach.leczniczych.......... 6.3..Zasady.przekształcania.SPZOZ-u.w spółkę.kapitałową..................................................... 6.4..Organizacja.procesu.przekształcania.SPZOZ-u.w spółkę.kapitałową.......................... 6.5..Rola.SPZOZ-u.w procesie.przekształcania.w spółkę.kapitałową.................................... 6.6..Procedury.przekształcania.SPZOZ-u.w spółkę.kapitałową.realizowane.przez. organ.tworzący............................................................................................................................... 6.7..Zamknięcie.ksiąg.rachunkowych.w SPZOZ-ie.i sporządzenie.bilansu. zamknięcia........................................................................................................................................ IV 42 45 46 49 49 50 54 55 55 64 67 68 70 71 77 81 83 83 84 89 89 90 91 95 97 98 98 99 103 105 105 111 115 120 121 128 131 Spis treści 6.8..Organizacja.rachunkowości.w spółce.kapitałowej –.nowym.podmiocie. leczniczym........................................................................................................................................ Rozdział 7. Strategia spółki prowadzącej działalność leczniczą .......................................................... . 7.1..Spółka.prowadząca.działalność.leczniczą........................................................................... . 7.2..Strategia.a ustawa.o działalności.leczniczej........................................................................ . 7.3..Dostosowanie.do.wymagań.formalnych –.program.dostosowawczy –. uwarunkowania.prawne,.finansowe.i rynkowe................................................................. 7.3.1..Podstawy.prawne............................................................................................................ 7.3.2..Potencjalne.skutki.dla.podmiotów.wykonujących.działalność. leczniczą.i organów.tworzących................................................................................. . 7.4..Analiza.potrzeb.zdrowotnych.na.rynku.usług.zdrowotnych........................................ . 7.5..Pozycja.konkurencyjnej.na.rynku.świadczeń.opieki.zdrowotnej. w poszczególnych.rodzajach.i zakresach............................................................................ . 7.6..Ocena.ekonomiczna.funkcjonowania.poszczególnych.komórek. organizacyjnych............................................................................................................................ . 7.7..Przydatność.systemu.rozliczeń.według.jednorodnych.grup.pacjentów.do. oceny.dostosowania.struktury.organizacyjnej.do.rynku............................................... . 7.8..Działania.poprzedzające.przekształcenie.SPZOZ-u.w spółkę.kapitałową................ . 7.9..Decyzje.inwestycyjne.w SPZOZ-ie.i w spółce.prowadzącej.działalność. leczniczą.......................................................................................................................................... 7.10..Potencjalne.obszary.outsourcingu działalności.w podmiocie.leczniczym............... 7.11..Działalność.lecznicza.a forma.organizacyjno-prawna.podmiotu.leczniczego...... Rozdział 8. Fuzja ZOZ-ów – szczególny sposób budowania przewagi konkurencyjnej ............ 8.1..Zagadnienia.wstępne.................................................................................................................... 8.2..Specyfika.rynku.usług.medycznych......................................................................................... 8.3..Fuzja.ZOZ-ów –.aspekty.prawne.i rynkowe........................................................................... 8.4..Czynniki.warunkujące.pozycję.konkurencyjną.................................................................... 8.5..Podstawowe.analizy.i narzędzia.mające.zastosowanie.w procesie. decyzyjnym.w przypadku.fuzji.................................................................................................. 8.6..Organizacja.procesu.połączenia................................................................................................ 8.7..Przykładowa.symulacja.korzyści.wynikających.z fuzji...................................................... Rozdział 9. Majątek SPZOZ-u w procesie przekształcenia w spółkę prawa handlowego ......... Rozdział 10. Kapitał niepubliczny w procesie przekształceń SPZOZ-u ............................................. Rozdział 11. Rejestr podmiotów prowadzących działalność leczniczą ............................................ 11.1..Zagadnienia.wstępne............................................................................................................... 11.2..Organy.prowadzące.rejestr.................................................................................................... 11.3..Opłata.za.wpis.do.rejestru...................................................................................................... 11.4..Dane.wpisywane.do.rejestru................................................................................................. 11.5..Odmowa.wpisu.do.rejestru.lub.wykreślenie.z rejestru................................................ 11.6..Obowiązek.aktualizowania.danych.w rejestrze.w razie.ich.zmiany......................... 11.7..Zgłoszenie.rejestrowi.faktu.zawarcia.obowiązkowego.ubezpieczenia.................. Rozdział 12. Sytuacja pracowników w podmiotach prowadzących działalność leczniczą ..... 12.1..Zagadnienia.wstępne................................................................................................................ 12.2..Formy.zatrudnienia.w podmiotach.leczniczych.............................................................. 12.3..Czas.pracy.pracowników.podmiotu.leczniczego............................................................ 12.3.1..Likwidacja.skróconego.czasu.pracy.niektórych.grup.pracowników.......... 12.3.2..Podstawowy.czas.pracy.pracowników.podmiotu.leczniczego.................... 12.3.3..Czas.pracy.pracowników.niewidomych................................................................ 12.4..Zasady.zatrudnienia.dyrektorów.(kierowników).w podmiotach.leczniczych...... 134 141 141 142 143 143 145 146 148 149 152 155 156 159 161 163 163 164 166 168 170 186 189 197 205 213 213 214 215 216 217 219 220 221 221 222 222 222 224 224 225 V Spis treści . 12.5..Zasady.zatrudnienia.nauczycieli.akademickich............................................................ . 12.6..Zatrudnienie.pracowników.instytutów.badawczych.................................................. . 12.7..Równoważny.system.czasu.pracy...................................................................................... . 12.8..Dyżur.medyczny....................................................................................................................... 12.8.1..Pojęcie.dyżuru.medycznego.................................................................................. 12.8.2..Dyżur.medyczny.a czas.pracy................................................................................ 12.8.3..Dyżur.medyczny.a godziny.nadliczbowe.......................................................... 12.8.4..Dyżur.pod.telefonem................................................................................................ . 12.9..Klauzula.opt-out ....................................................................................................................... 12.10..Prawo.do.nieprzerwanego.odpoczynku.......................................................................... 12.11..Dodatek.za.pracę.zmianową................................................................................................ Rozdział 13. Nowe zasady prowadzenia dokumentacji medycznej .................................................... 13.1..Ogólne.uwagi.dotyczące.dokumentacji.medycznej...................................................... 13.1.1..Podstawowe.dane.zawarte.w dokumentacji.medycznej............................... 13.1.2..Zasady.udostępniania.dokumentacji.medycznej............................................. 13.1.3..Sposób.udostępniania.dokumentacji.medycznej.i pobierane.za.to. opłaty................................................................................................................................ 13.1.4..Okresy.przechowywania.dokumentacji.medycznej........................................ 13.2..Prowadzenie.dokumentacji.medycznej.w różnych.podmiotach.............................. 13.3..Szczegółowe.zasady.prowadzenia.dokumentacji.medycznej................................... 13.3.1..Historia.choroby.i karta.noworodka...................................................................... 13.3.2..Pozostała.dokumentacja.prowadzona.najczęściej.w szpitalu...................... 13.3.3..Historia.zdrowia.i choroby.prowadzona.w ZOZ-ie.udzielającym. świadczeń.w warunkach.ambulatoryjnych......................................................... 13.3.4..Pozostała.dokumentacja.prowadzona.w ZOZ-ie.udzielającym. świadczeń.w warunkach.ambulatoryjnych......................................................... 13.3.5..Dokumentacja.prowadzona.przez.lekarza.w ramach.praktyki. lekarskiej.......................................................................................................................... 13.3.6..Dokumentacja.prowadzona.przez.pielęgniarkę.i położną.w ramach. praktyki.pielęgniarki.lub.położnej.......................................................................... 13.3.7..Dokumentacja.prowadzona.w związku.z udzielaniem.świadczeń. zdrowotnych.uczniom................................................................................................ 13.4..Szczegółowe.informacje.dotyczące.przechowywania.dokumentacji. w postaci.dokumentu.papierowego................................................................................... 13.5..Podsumowanie............................................................................................................................ Rozdział 14. Systemy informatyczne w opiece zdrowotnej .................................................................... 14.1..Zagadnienia.wstępne................................................................................................................ 14.2..Zalety.stosowania.systemów.informatycznych.w ochronie.zdrowia....................... 14.3..Czym.jest.system.informatyczny.i dlaczego.nie.należy.go.mylić. z systemem.informacyjnym.................................................................................................... 14.4..Przygotowanie.systemu.informacyjnego.przed.wdrożeniem.systemu. informatycznego......................................................................................................................... 14.5..Cechy.dobrego.systemu.informatycznego.dla.podmiotu.leczniczego.................. 14.6..Typy.systemów.informatycznych.......................................................................................... 14.6.1..Szpitalny.system.informacyjny................................................................................. 14.6.2..Systemy.obsługi.diagnostyki.obrazowej.(RIS/PACS)......................................... 14.6.3..Usługi.on-line.................................................................................................................. 14.6.4..Elektroniczny.Rekord.Medyczny.i Elektroniczny.Rekord.Pacjenta............... 14.6.5..System.nadzoru.właścicielskiego............................................................................ 14.7..Ustawa.o systemie.informacji.w ochronie.zdrowia........................................................ VI 226 227 227 228 228 229 229 230 231 232 233 235 235 235 236 238 239 240 244 249 252 252 253 255 255 256 256 257 259 259 259 260 262 264 266 267 267 267 269 269 270 Spis treści Rozdział 15. System refundacji cen leków ....................................................................................................... 15.1..Podstawy.prawne.zmian......................................................................................................... 15.2..Dostępność.refundacyjna...................................................................................................... 15.3..Ustalanie.poziomów.odpłatności........................................................................................ 15.4..Apteki............................................................................................................................................ 15.5..Osoby.uprawnione.do.wystawiania.recept.na leki.refundowane........................... 15.6..Wystawianie.recept................................................................................................................... 15.7..Prowadzenie.dokumentacji.medycznej.a ordynacja.leków....................................... Rozdział 16. Zasady zatrudniania dyrektorów szpitali – konkursy na stanowisko dyrektorów ......................................................................................................................................... 16.1..Status.kierownika.podmiotu.leczniczego.niebędącego.przedsiębiorcą.............. 16.2..Konkurs.na.stanowisko.kierownika.podmiotu.leczniczego....................................... Rozdział 17. Praktyki zawodowe w świetle ustawy o działalności leczniczej ............................... 17.1..Zagadnienia.wstępne.............................................................................................................. 17.2..Rodzaje.praktyk.......................................................................................................................... 17.2.1..Indywidualna.praktyka.lekarska............................................................................. 17.2.2..Indywidualna.praktyka.lekarska.wyłącznie.w miejscu.wezwania.............. 17.3..Procedura.rejestracji.praktyki............................................................................................... 17.4..Opłata.za.rejestrację.praktyki................................................................................................ 17.5..Zakaz.reklamy............................................................................................................................. 17.6..Regulamin.organizacyjny....................................................................................................... 17.7..Ubezpieczenie.OC.praktyki.zawodowej............................................................................ 17.8..Przyczyny.wykreślenia.praktyki.zawodowej.z rejestru................................................ Rozdział 18. Benchmarking – metoda oceny efektywności działalności szpitala ....................... 18.1..Zagadnienia.wstępne.............................................................................................................. 18.2..Podmioty.dokonujące.oceny.szpitala................................................................................ 18.3..Ocena.efektywności.pracy.szpitala.przez.płatnika....................................................... 18.3.1..Kontraktowanie.świadczeń.a ocena.świadczeniodawców........................... 18.3.2..Rozliczanie.umów........................................................................................................ 18.4..Samoocena.efektywności.pracy.szpitala.......................................................................... 18.5..Budżetowanie.wewnętrzne –.rozwój.związany.z systemem.jednorodnych. grup.pacjentów.......................................................................................................................... 18.6..Benchmarking.szpitali.............................................................................................................. Rozdział 19. Zakłady opiekuńczo-lecznicze jako niezbędne uzupełnienie rynku świadczeń szpitalnych ........................................................................................................................................... 19.1..Opis.obecnej.struktury.rynku.świadczeń......................................................................... 19.2..Czas.hospitalizacji –.marker.efektywności.działalności.oddziału.szpitalnego.... 19.3..Efektywność.rozwiązywania.problemów.zdrowotnych.............................................. 19.4..Opieka.długoterminowa –.produkty.NFZ........................................................................ 19.5..Zakład.opiekuńczo-leczniczy –.analiza.rentowności.produktu................................ 19.6..Analiza.rynku.na.przykładzie.województwa.lubelskiego........................................... 19.7..Rola.zakładu.opiekuńczo-leczniczego.w procesie.restrukturyzacji.szpitala........ 19.8..Rozwój.zakładów.opiekuńczo-leczniczych...................................................................... Rozdział 20. Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia – pomiar i analiza jakości ..................... 20.1..Zagadnienia.wstępne.............................................................................................................. 20.2..Zasady,.metody.i narzędzia.zarządzania.jakością.......................................................... 20.3..Analiza.jakości –.przykład...................................................................................................... 275 275 276 277 277 279 280 284 287 287 290 295 295 296 297 297 300 302 302 303 304 306 309 309 310 312 313 314 316 319 333 335 335 338 339 341 342 347 351 353 355 355 358 362 VII Spis treści Rozdział 21. Poprawa efektywności gospodarowania lekiem w szpitalu publicznym .............. . 21.1..Zagadnienia.wstępne............................................................................................................ . 21.2..Obszary.zarządzania.kosztami.leków.w szpitalu......................................................... . 21.3..Receptariusz.szpitalny........................................................................................................... . 21.4..Standardowe.procedury.operacyjne............................................................................... . 21.5..Komitet.terapeutyczny......................................................................................................... . 21.6..Inspektor.ds. gospodarki.lekiem....................................................................................... . 21.7..Gospodarka.lekiem.w oddziale.szpitalnym................................................................... . 21.8..Zakupy.leków........................................................................................................................... . 21.9..Leki.w szpitalu.a leki.w aptekach.otwartych................................................................. 21.10..Benchmarking.kosztów.leków............................................................................................ 21.11..Import.równoległy................................................................................................................. 21.12..Kształcenie.personelu.szpitalnego................................................................................... Rozdział 22. Marketing w medycynie ............................................................................................................... 22.1..Zagadnienia.wstępne.............................................................................................................. 22.2..Pojęcie.i cele.marketingu....................................................................................................... 22.3..Rodzaje.marketingu................................................................................................................. Rozdział 23. Perspektywy i ograniczenia marketingu w medycynie ................................................. 23.1..Zagadnienia.wstępne.............................................................................................................. 23.2..Ograniczenia.stosowania.marketingu............................................................................... 23.3..Zastosowanie.marketingu.w opiece.zdrowotnej.......................................................... 23.4..Budowanie.programu.marketingowego.ZOZ-u............................................................ 23.5..Kolejne.etapy.realizacji.programu.marketingowego................................................... 383 383 386 388 390 391 392 394 395 396 403 408 408 411 411 413 415 425 425 426 427 433 434 VIII Notki biograficzne Marzena Kowalczyk – absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Obecnie pracuje w Oddziale Przekształceń Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. Autorka publikacji z zakresu zarządzania jakością. Posia- da doświadczenie zawodowe z zakresu pielęgniarstwa, rehabilitacji, zarządzania jakością i audytowania zintegrowanych systemów zarządzania w placówkach medycznych. Michał Kozik – radca prawny zrzeszony w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Kato- wicach. Zawód wykonuje w  Kancelarii Radców Prawnych Niczpan, Trefon, Prasałek w Katowicach. Od wielu lat specjalizuje się w obsłudze prawnej jednostek służby zdro- wia, w tym szpitali i przychodni oraz praktyk zawodowych, a także jednostek samorządu zawodowego lekarzy. Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej jednostek sektora fi- nansów publicznych. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa medycznego dla lekarzy staży- stów oraz wykłady dla specjalistycznych towarzystw naukowych i ratowników medycz- nych. Grzegorz Moroz – lekarz medycyny, absolwent Akademii Medycznej w Lublinie, spe- cjalista II stopnia z medycyny ogólnej i II stopnia z organizacji ochrony zdrowia. Ukoń- czył szkolenie – Kadry Menedżerskie dla Ochrony Zdrowia w Polsce oraz inne szkolenia z zakresu zarządzania w opiece zdrowotnej. Pracę zawodową rozpoczął w ośrodku zdro- wia pod Lublinem, następnie pracował w Dziale Pomocy Doraźnej SPZOZ-u. Od 1999 r. pracownik Kasy Chorych. Obecnie zatrudniony w oddziale wojewódzkim NFZ na sta- nowisku głównego specjalisty. Wykładowca z zakresu zarządzania podmiotami leczni- czymi i zdrowia publicznego na Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Autor wielu artykułów i opracowań dla zarządzających w opiece zdrowotnej. Marcin Najda – magister inżynier informatyki, absolwent Wydziału Elektroniki Poli- techniki Wrocławskiej. Pracownik administracji publicznej w Departamencie Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie. Zajmuje się systemami komputerowymi w ochronie zdrowia oraz wspomaganiem pro- cesów zarządczych w podmiotach leczniczych przy pomocy analizy benchmarkingowej. Tomasz Nowosad – prawnik, zatrudniony w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie, od 8 lat w Departamencie Zdrowia. Zajmuje się m.in. problematyką dotyczącą zatrudniania IX Notki biograficzne dyrektorów SPZOZ-ów, wynagrodzeń, nagród, konkursów i innych kwestii związanych z ich statusem. Zbigniew Orzeł – lekarz medycyny, MBA. Dyrektor szpitali publicznych, obecnie Dy- rektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim w Lu- blinie. W czasie powstawania systemu JPG – pracownik NFZ, członek zespołu akcepta- cyjnego ds. wdrożenia systemu rozliczeń świadczeń szpitalnych wg jednorodnych grup pacjentów, odpowiedzialny za wdrożenie JPG na terenie województwa lubelskiego. Sebastian Słoboda  – absolwent Wydziału Pedagogiki i  Psychologii Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył studia menadżerskie o kierunku – za- rządzanie zakładami opieki zdrowotnej i administracja zdrowiem publicznym w Wyż- szej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Od 2003 r. urzędnik samorządowy. Obec- nie inspektor ds.  Analiz w  Oddziale Przekształceń Departamentu Zdrowia i  Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w  Lublinie. Praktyk z zakresu organizacji i funkcjonowania regionalnego systemu ochrony zdrowia. Karol Tarkowski – magister Ekonomiki i Organizacji Przemysłu, absolwent Uniwersyte- tu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wykładowca w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Prezes Zarządu Księgarni Uniwersyteckiej sp. z o.o. w Lublinie. Kierownik Funduszu Pożyczkowego Fundacji OIC Poland. Współpracownik firm kon- sultingowych i wielu przedsiębiorstw. Autor kilkudziesięciu projektów doradczych z za- kresu finansów (restrukturyzacji, studiów wykonalności, planowania i analizy finanso- wej) oraz kilkunastu artykułów dotyczących tematyki wspierania rozwoju przedsiębiorstw. Marcin Wielgolaski – prawnik, aplikant radcowski Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie, absolwent Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie i University of Cambridge and Continuing Education (Diploma In an Introduction to English Law and the Law of the European Union). Autor publikacji z zakresu organizacji ochrony zdro- wia. Pracownik administracji samorządowej w Departamencie Zdrowia i Polityki Spo- łecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie. Marek Wojtowicz – lekarz-menedżer, wieloletni prezes Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej, były dyrektor i dyrektor medyczny szpitali powiatowych/specjali- stycznych oraz Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego i Małopolskiego Oddziału Woje- wódzkiego NFZ, dziennikarz czasopism „Służba Zdrowia”, „Warszawa” i „Ogólnopolski Przegląd Medyczny”, konsultant Fundacji Inicjatyw Menedżerskich w Lublinie. Dariusz Woźniak  – absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Skarbnik Powiatu Świeckiego. Przewodniczący Zespołu Skarbników przy Konwencie Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Autor licznych artykułów na temat finansów publicznych. Jako Przewodniczący Rady Społecznej SPZOZ-u  w  Świeciu skutecznie uczestniczył w udanej restrukturyzacji zadłużenia szpitala i w powołaniu spółki. Aktyw- ny uczestnik zespołu ds. finansów publicznych przy Związku Powiatów Polskich. X Wykaz skrótów Akty prawne DziałLeczU  ........................ ustawa z 15.4.2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 ze zm.) FinPublU  ............................ ustawa z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) GospNierU  ......................... ustawa z  21.8.1997  r. o  gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) KC  ........................................ ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KonkursKierPodLeczR  .... rozporządzenie Ministra Zdrowia z  6.2.2012  r. w  sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsię- biorcą (Dz.U., poz. 182) KP  ........................................ ustawa z  26.6.1974  r.  – Kodeks pracy (t.j.  Dz.U. z  1999  r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KSH  ..................................... ustawa z  15.9.2000  r.  – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) PożPublU  ........................... ustawa z  24.4.2003  r. o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) RachunkU  .......................... ustawa z  29.9.1994  r. o  rachunkowości (t.j.  Dz.U. z  2009  r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) RefLekU  .............................. ustawa z  12.5.2011  r. o  refundacji leków, środków spożyw- czych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyro- bów medycznych (Dz.U. Nr 122, poz. 696 ze zm.) sFinPublU  .......................... ustawa z 30.6.2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 1204 ze zm.) XI Wykaz skrótów SystemInfoOchrU .............. . .ustawa.z 28.4.2011 r..o systemie.informacji.o ochronie.zdro- wia.(Dz.U..Nr 113,.poz. 657) ŚwiadZdrowU .................... . .ustawa.z 27.8.2004 r..o świadczeniach.zdrowotnych.finanso- wanych.ze.środków.publicznych.(t.j. Dz.U..z 2008 r..Nr 164,. poz. 1027.ze zm.) SwobodaDziałGospU ........ . .ustawa. z  2.7.2004  r.. o  swobodzie. działalności. gospodarczej. (t.j. Dz.U..z 2010 r..Nr 220,.poz. 1447.ze zm.) VATU ................................... . .ustawa. z  11.3.2004  r.. o  podatkach. od. towarów. i  usług. (t.j. Dz.U..z 2011 r..Nr 177,.poz. 1054.ze zm.) ZOZU .................................. . .ustawa.z 30.8.1991 r..o zakładach.opieki.zdrowotnej.(t.j. Dz.U.. z 2007 r..Nr 14,.poz. 89.ze zm.) Pozostałe skróty art. ......................................... . artykuł ATM ..................................... . Agencja.ds. Technologii.Medycznej BEP ....................................... . .próg.rentowności BIP ........................................ . Biuletyn.Informacji.Publicznej CEIDG ................................. . Centrala.Ewidencji.i Informacji.o Działalności.Gospodarczej FUZ ...................................... . Fundusz.Ubezpieczeń.Zdrowotnych IT .......................................... . Technologie.Informatyczne JST ........................................ . jednostka.samorządu.terytorialnego KRS ....................................... . Krajowy.Rejestr.Sądowy KRUS ................................... . Kasa.Rolniczego.Ubezpieczenia.Zdrowotnego NSA ...................................... . Naczelny.Sąd.Administracyjny NZOZ .................................. . niepubliczny.zakład.opieki.zdrowotnej OC ........................................ . odpowiedzialność.cywilna RUM ..................................... . Rejestr.Usług.Medycznych SIM ....................................... . System.Informacji.Medycznych SN ......................................... . Sąd.Najwyższy SOP ...................................... . standardowe.procedury.operacyjne SPZOZ ................................. . samodzielny.publiczny.zakład.opieki.zdrowotnej t.j. .......................................... . tekst.jednolity XII Wykaz skrótów ust.  ....................................... ustęp ww.  ....................................... wyżej wymienione ze zm.  .................................. ze zmianami ZOZ  ..................................... zakład opieki zdrowotnej ZUS  ..................................... zakład ubezpieczeń społecznych XIII Wprowadzenie Od wielu lat toczy się dyskusja na temat kształtu opieki zdrowotnej. Reformy służby zdrowia miały być receptą uzdrawiającą system, który funkcjonował przed przekształce- niami ustrojowymi i  niedostosowany był do rzeczywistości, jaka przyszła po 1989  r. Zmiany nie do końca spełniły pokładane w nich nadzieje i dlatego po raz kolejny wpro- wadzano nowe rozwiązania, często na fali protestów środowisk medycznych lub pod wpływem koniunktury politycznej. Dokonująca się ewolucja systemu społeczno-gospodarczego w  Polsce zmieniła, choć w  różnym stopniu, wiele dziedzin życia. Nie ominęło to także służby zdrowia, której wyznaczono w poprzednim okresie rolę jednego z kluczowych argumentów przemawia- jących za wyższością ustroju i gospodarki planowej. Taka postawa i brak podstawowych mechanizmów rynkowych w polityce zdrowotnej tamtego okresu spowodowały narasta- jące dysproporcje pomiędzy możliwościami państwa, a potrzebami Polaków, przyzwy- czajonych do nieograniczonego dostępu do świadczeń. Rosnące zadłużenie państwo- wych, a  potem samorządowych placówek służby zdrowia z  dość niskim poziomem jakości świadczeń, głównie z powodu braku dostępu do nowoczesnego sprzętu i techno- logii medycznych, wskazało, że obrany i kontynuowany wówczas kierunek nie był wła- ściwy. Ciągłe zadłużanie się placówek służby zdrowia, a przede wszystkim szpitali, grozi- ło dalszym, drastycznym obniżeniem jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych. Jedynym wyjściem była reforma systemu. Początkowo niezbyt daleko idące zmiany, po- tem coraz odważniejsze i kilkakrotnie poprawiane, oprócz pozytywnych skutków, spo- wodowały niezadowolenie związane z powszechnym poczuciem zmniejszenia dostęp- ności do świadczeń i coraz większej komercjalizacji usług. Podstawowe pojęcia, można powiedzieć – dogmaty, zostały podważone i przedefiniowa- ne. Służbę zdrowia – powszechnie używane określenie jeszcze kilkanaście lat temu – za- stąpiły takie pojęcia, jak rynek zdrowotny, kontrakty, prywatna opieka i leczenie. Ochro- na zdrowia, rozumiana jako wielokierunkowa działalność zmierzająca do zapewnienia jak najlepszych warunków zdrowotnych poprzez ich rozpoznanie i działanie na rzecz zdrowia ludności, a szczególnie opieka zdrowotna, rozumiana jako działania profilak- tyczno-lecznicze, stały się w odczuciu wielu Polaków coraz mniej powszechnie dostępne. XV Wprowadzenie Entuzjazm reformatorski końca lat dziewięćdziesiątych skutecznie został zahamowany doświadczeniem funkcjonowania systemu u schyłku działalności kas chorych i począt- kiem działalności Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Kolejne 8 lat upłynęło na ulepszeniach, pomysłach, planach i kontrplanach, co nie zmieniło faktu, że świadczenia zdrowotne były udzielane bez względu na problemy systemowe. Okres ten cechował się permanentnym oczekiwaniem wszystkich zaangażowanych środowisk na zmiany syste- mowe. Nie jest pewne, czy oczekiwania te były wyrazem troski, świadomości konieczności kontynuacji reform lub dokonania zmian, czy też stanowiły alibi dla braku zdolności do podejmowania decyzji, zwłaszcza w  sektorze publicznym w  opiece zdrowotnej, kiedy wiadomo było, że powszechna dostępność każdego do dobrych świadczeń przy dobrej kondycji świadczeniodawców nie jest możliwa do osiągnięcia bez wyrzeczeń. W tym czasie względnie wysoki poziom wzrostu gospodarczego i związany z nim wzrost nakładów na świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych doprowadził w wielu miejscach do ograniczenia umiejętności prowadzenia podmiotów opieki zdro- wotnej, nadzorowania ich oraz dostosowania do zmieniających się potrzeb i rosnących kosztów działalności świadczeniodawców. W efekcie pojawiło się niekontrolowane zja- wisko zadłużenia wielu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (SPZOZ-ów), którego nie udało się skutecznie zlikwidować, mimo podjętych działań restrukturyzacyjnych wspartych przez państwo. Konfrontacja coraz silniejszego sektora niepublicznego i wielu efektywnie zarządzanych SPZOZ-ów doprowadziła do postawienia tez, które legły u  podstaw wprowadzonej w życie ustawy o działalności leczniczej. Kolejna próba, tym razem bardziej głęboka, re- formy systemu zbliża nas do rynkowego modelu opieki zdrowotnej i uświadomienia so- bie odpowiedzialności za działania na tym polu. Zapisane w ustawie o  działalności leczniczej mechanizmy wyznaczyły nowe warunki prowadzenia działalności leczniczej, „zmuszając” podmioty tworzące, które ustawa na- zywa dotychczasowymi organami założycielskimi, do podejmowania decyzji, i wskazuje jednocześnie czas na przeprowadzenie zmian. Ustawa stała się silnym bodźcem dla kontynuacji reformy sektora ochrony zdrowia po stronie świadczeniodawców, pozostawiając system po stronie płatnika w dotychczaso- wym kształcie. Brak zmian legislacji tej części niewątpliwie ogranicza, a  może nawet zniweczyć przewidywane korzyści z wprowadzenia ustawy. Zapowiedzi zmian w obsza- rze systemu ubezpieczeniowego oraz podatkowego nie znalazły jak dotąd odzwiercie- dlenia w postaci regulacji prawnych. Nie zmienia to faktu, że podmioty lecznicze i  ich podmioty tworzące stanęły wobec strategicznej zmiany funkcjonowania. Umiejętność poradzenia sobie w nowej sytuacji wyznaczy miejsce tych podmiotów na mapie świadczeń opieki zdrowotnej, wystawi ocenę podmiotom tworzącym publicznym i niepublicznym oraz zdecyduje o przyszłym XVI Wprowadzenie kształcie systemu ochrony zdrowia w Polsce. Ma to szczególne znaczenie wobec otwarcia granic UE na swobodny przepływ osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń zdrowotnych, co – w konsekwencji – osłabi dotychczasowe ograniczenia systemu ochro- ny zdrowia, ale też wprowadzi silne impulsy konkurencyjności. Książka ta w przystępny sposób analizuje dotychczasowe wysiłki reformatorskie w dzie- dzinie opieki zdrowotnej w Polsce. Wskazuje jak w praktyce dokonać przekształcenia SPZOZ-u, niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej lub dostosować inne formy dzia- łalności leczniczej do nowej rzeczywistości. W swojej treści skupia się na praktycznych elementach popartych doświadczeniem autorów oraz zarządzających podmiotami sek- tora ochrony zdrowia, wskazując narzędzia do tego przekształcenia. W książce wyjaśniono pojęcia stosowane w ustawie o działalności leczniczej, uwzględ- niając nowe zasady funkcjonowania podmiotów leczniczych. Wskazano i  omówiono nowe formy działalności leczniczej, a co najważniejsze – podjęto próbę odpowiedzi na pytania: w jaki sposób dokonać przekształceń, jakimi narzędziami zarządczymi posługi- wać się, aby dobrze zaplanować i przeprowadzić zmiany, jak rozpoznać otoczenie i okre- ślić możliwą do spełnienia w nim rolę świadczeniodawców. Zawiera praktyczne wska- zówki dotyczące restrukturyzacji zobowiązań, przede wszystkim najbardziej zadłużonych SPZOZ-ów, i wskazuje zarówno możliwości i korzyści, jak i niebezpieczeństwa z tym związane. Wskazano różne, możliwe do prowadzenia formy działalności, poddając ana- lizie korzyści i niebezpieczeństwa udzielania świadczeń różnego rodzaju. W  książce poruszono także temat strategii spółki prowadzącej działalność leczniczą, omówiono zasady rachunkowości w procesie przekształcenia SPZOZ-u w spółkę prawa handlowego, a  także praktyczne aspekty prowadzenia działalności, w  tym dotyczące spraw pracowniczych, perspektyw informatyzacji, zagadnienia benchmarkingu, zasady prowadzenia dokumentacji medycznej pod kątem wymogów płatnika oraz podstawy nowoczesnego marketingu usług zdrowotnych. Omówiono również model fuzji różnych SPZOZ-ów, jako jednej z metod poprawy funkcjonowania SPZOZ-ów. Książka wskazuje narzędzia niezbędne do wykorzystania przy przekształceniach, które pozwalają zoptymalizować ich kierunek i zminimalizować niebezpieczeństwa porażki. Uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą z 14.6.2012 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej, która obowiązuje od 30.6.2012 r. Jesteśmy przekonani, że spełni ona oczekiwania menedżerów opieki zdrowotnej, mene- dżerów podmiotów leczniczych, którzy będą przeprowadzać swoje zakłady i przedsię- biorstwa przez ten trudny okres przekształceń. Zespół autorów XVII Rozdział 1. Nowe zasady funkcjonowania podmiotów leczniczych Marcin Wielgolaski 1.1. Działalność lecznicza 1.1.1. Definicja podmiotu leczniczego i podmiotu wykonującego działalność leczniczą Ustawa o  działalności leczniczej porządkuje katalog podmiotów ochrony zdrowia wokół pojęcia działalności leczniczej. Działalnością leczniczą jest udzielanie świad- czeń zdrowotnych (w  rodzaju stacjonarne i  całodobowe oraz ambulatoryjne)  – art.  8 ustawy z 15.4.2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 ze zm.) – dalej DziałLeczU, promocja zdrowia oraz działalność dydaktyczna i  badawcza prowadzona w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych (art. 3 DziałLeczU). Podmiotem leczniczym jest więc podmiot wykonujący działalność leczniczą. Obok podmiotów lecz- niczych funkcjonują również inne podmioty wykonujące działalność leczniczą, chodzi tu w szczególności o lekarzy i pielęgniarki działające w ramach „praktyk zawodowych”. Na tle definicji podmiotu leczniczego mogą pojawić się pewne wątpliwości, np.  czy organizacja społeczna (np. w formie stowarzyszenia/fundacji) zajmująca się tylko pro- mocją zdrowia będzie podmiotem leczniczym? W przypadku działalności dydaktycz- no-badawczej DziałLeczU wprost stwierdza, że musi być ona powiązana z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, natomiast przy promocji zdrowia nie udziela już takiej wska- zówki. Odpowiedź oparta na dosłownym rozumieniu art. 3 DziałLeczU musiałaby być twierdząca i prowadziłaby do zastosowania do tych podmiotów obowiązków zawartych w DziałLeczU (dotyczy to chociażby obowiązku wpisu do rejestru podmiotów leczni- 1
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prowadzenie działalności leczniczej Zakłady opieki zdrowotnej, praktyki lekarskie i pielęgniarskie oraz inne podmioty w świetle ustawy o działalności leczniczej
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: