Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00111 005865 22759335 na godz. na dobę w sumie
Prowadzenie ksiąg rachunkowych – komentarz do wymogów ustawy o rachunkowości – część II - ebook/pdf
Prowadzenie ksiąg rachunkowych – komentarz do wymogów ustawy o rachunkowości – część II - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788365789464 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W części II omówiono przepisy art. 18–25 ustawy o rachunkowości dotyczące:

· zasad sporządzania zestawień obrotów i sald kont księgi głównej oraz zestawień sald kont ksiąg pomocniczych,

· stosowania inwentarza,

· terminowości dokonywania zapisów w księgach rachunkowych,

· rodzajów dowodów księgowych i zasad obowiązujących przy ich sporządzaniu, sprawdzaniu i dekretowaniu,

· zasad korygowania błędów w dowodach księgowych,

· zasad wprowadzania zapisów do ksiąg rachunkowych i korygowania zapisów błędnych,

· wymogów, jakie powinny spełniać prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe w technice ręcznej i komputerowej.

+ Dodatek specjalny: „Zestaw testów kontrolnych”

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

1kwiecień 2017 r.IZABELA MOTOWILCZUK– KOMENTARZ DO WYMOGÓW USTAWY O RACHUNKOWOŚCI – CZĘŚĆ IIPROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH ISBN 978-83-65789-46-4 2kwiecień 2017 r. www.facebook.com/PRBinfor – dołącz do nas na facebookuSpis treściProwadzenie ksiąg rachunkowych – komentarz do wymogów ustawy o rachunkowości – część II .......................................................................................41..Art..18.–.Zestawienia.obrotów.i.sald........................................................................................6 1.1. Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej ................................................................................ 6 1.1.1. Wymogi odnośnie do treści zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej ........................... 7 1.1.2. Funkcja kontrolna zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej ......................................... 8 1.1.3. Sporządzanie rocznego zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej ................................. 10 1.2. Zestawienia sald kont ksiąg pomocniczych ...................................................................................... 112..Art..19.–.Wykaz.składników.aktywów.i.pasywów.(inwentarz)..............................................113..Art..20.–.Zasady.dokonywania.zapisów.w.księgach.rachunkowych.....................................12 3.1. Zasada rejestracji zdarzeń w podziale na okresy sprawozdawcze ..................................................... 13 3.2. Definicja i funkcje dowodów księgowych ........................................................................................ 14 3.3. Podstawowe rodzaje dowodów księgowych ...................................................................................... 15 3.4. Zasady regulujące obieg i kontrolę dowodów księgowych ............................................................... 21 3.5. Formy dowodów księgowych ............................................................................................................ 244..Art..21.–.Ogólne.zasady.sporządzania.dowodów.księgowych................................................28 4.1. Minimalna treść dowodu księgowego ............................................................................................... 29 4.2. Szczególne zasady określające obowiązkową treść faktur, rachunków i pokwitowań wpłaty należności podatkowych ................................................................................................................... 30 4.3. Dowody wystawione w języku obcym oraz obcej walucie ............................................................... 34 4.4. Sprawdzenie dowodów księgowych .................................................................................................. 34 4.5. Dekretacja dowodów księgowych ..................................................................................................... 395..Art..22.–.Zasady.korygowania.błędów.w.dowodach.źródłowych..........................................40 5.1. Cechy dowodów księgowych .............................................................................................................. 40 5.2. Korygowanie błędów w źródłowych dowodach zewnętrznych ......................................................... 42 5.2.1. Faktura korygująca .................................................................................................................. 43 5.2.2. Nota korygująca ...................................................................................................................... 44 5.2.3. Pozostałe dowody zewnętrzne ................................................................................................. 45 5.3. Korygowanie błędów w dowodach własnych wewnętrznych ............................................................ 45 5.4. Sposób postępowania w sytuacji, gdy jedną operację potwierdza więcej niż jeden dowód ............. 46 5.5. Sposób postępowania z poszczególnymi egzemplarzami dowodów księgowych ............................. 466...Art..23.–.Ogólne.zasady.dokonywania.zapisów.w.księgach.rachunkowych.........................51 6.1. Ogólne zasady dokonywania zapisów w księgach rachunkowych prowadzonych w technice ręcznej ............................................................................................................................. 52 6.2. Ogólne zasady dokonywania zapisów w księgach rachunkowych prowadzonych w technice komputerowej .................................................................................................................................... 53 6.3. Trwałość zapisów księgowych .......................................................................................................... 56 6.4. Minimalna treść zapisów księgowych .............................................................................................. 577..Art..24.–.Wymogi,.jakie.muszą.spełniać.księgi.rachunkowe.................................................59 7.1. Rzetelność ksiąg rachunkowych ........................................................................................................ 60 7.1.1. Zapewnienie rzetelności zapisów w księgach rachunkowych .................................................. 60 7.1.2. Okresowa inwentaryzacja aktywów i pasywów ....................................................................... 60 3kwiecień 2017 r. 7.2. Bezbłędność ksiąg rachunkowych ..................................................................................................... 62 7.2.1. Kompletne prowadzenie ksiąg rachunkowych ......................................................................... 63 7.2.2. Ciągłość zapisów ..................................................................................................................... 65 7.2.3. Prawidłowe działanie stosowanych procedur obliczeniowych ................................................ 65 7.3. Sprawdzalność ksiąg rachunkowych ................................................................................................. 66 7.3.1. Identyfikacja dowodów i sposobu ich zapisania w księgach rachunkowych na poszczególnych etapach przetwarzania danych .................................................................. 66 7.3.2. Porządek chronologiczny w prowadzeniu ksiąg rachunkowych ............................................. 68 7.3.3. Porządek systematyczny w prowadzeniu ksiąg rachunkowych ............................................... 69 7.3.4. Pozostałe wymogi w zakresie sprawdzalności ksiąg rachunkowych ...................................... 72 7.4. Bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych ....................................................................................... 73 7.4.1. Terminowe wprowadzanie zapisów do ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie zestawień obrotów i sald ........................................................................................................................... 74 7.4.2. Ewidencja obrotu gotówkowego ............................................................................................. 758..Art..25.–.Zasady.korygowania.błędów.w.zapisach.ksiąg.rachunkowych.............................75 8.1. Rodzaje błędów w zapisach księgowych ........................................................................................... 76 8.2. Procedury kontroli zarządczej stosowane w celu wykrywania błędów w zapisach księgowych ...... 78 8.3. Korygowanie błędów w księgach rachunkowych prowadzonych techniką ręczną ........................... 78 8.4. Korygowanie błędów w księgach rachunkowych prowadzonych techniką komputerową ................ 80 4kwiecień 2017 r. Izabela Motowilczukmagister administracji, były wieloletni inspektor kontroli gospodarki finansowej w regionalnej izbie obrachunkowej, autor licznych publikacji z zakresu finansów i rachunkowości jednostek sektora publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem samorządowych jednostek organizacyjnych657ac6c1-d0e7-4f3d-a183-75f935641e22Prowadzenie ksiąg rachunkowych – komentarz do wymogów ustawy o rachunkowości – część IIWstępWszystkie jednostki sektora finansów publicznych są zobowiązane do prowadze-nia rachunkowości zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, część z nich także przy uwzględnieniu szczególnych rozwiązań wynikających z konieczności zachowania zasad jawności i przejrzystości gospodarki finansowej sektora pub-licznego. Szczególne zasady prowadzenia gospodarki finansowej jednostek na-leżących do sektora publicznego powodują, że powszechnie obowiązujące unor-mowania wynikające z ustawy o rachunkowości w różnych typach i rodzajach jednostek sektora publicznego podlegają wyłączeniu albo modyfikacji. Proble-mem tych jednostek jest nie tylko prawidłowe ustalenie zakresu obowiązujących je unormowań, lecz także nieznajomość Krajowych Standardów Rachunkowości w zakresie, w jakim mogą stanowić pomoc w rozwiązywaniu najczęstszych nie-jasności tych jednostek z prowadzeniem ksiąg rachunkowych. Wiele wątpliwości powstaje także w związku z postępującą w coraz szybszym tempie informatyzacją procesów rachunkowości.Celem.dwuczęściowego.cyklu.jest.przedstawienie.praktycznego.komenta-rza.do.rozdziału.2.ustawy.o.rachunkowości.„Prowadzenie.ksiąg.rachunko-wych”, z uwzględnieniem rozwiązań, które powinny być stosowane w jednost-kach sektora publicznego.W.części.I.omówiono.przepisy.art..9–17.ustawy.o.rachunkowości dotyczące:●●języka i waluty prowadzenia ksiąg rachunkowych,●●ustalania i zawartości dokumentacji opisującej politykę rachunkowości,●●miejsca prowadzenia ksiąg rachunkowych,●●czynności składających się na zamykanie i otwieranie ksiąg rachunkowych, 5kwiecień 2017 r. Wstęp●●ogólnych zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych techniką ręczną i kompute-rową,●●ogólnych zasad prowadzenia dziennika, księgi głównej i kont ksiąg pomocni-czych.W.części.II.omówiono.przepisy.art..18–25.ustawy.o.rachunkowości doty-czące:●●zasad sporządzania zestawień obrotów i sald kont księgi głównej oraz zesta-wień sald kont ksiąg pomocniczych,●●stosowania inwentarza,●●terminowości dokonywania zapisów w księgach rachunkowych,●●rodzajów dowodów księgowych i zasad obowiązujących przy ich sporządza-niu, sprawdzaniu i dekretowaniu,●●zasad korygowania błędów w dowodach księgowych,●●zasad wprowadzania zapisów do ksiąg rachunkowych i korygowania zapisów błędnych,●●wymogów, jakie powinny spełniać prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe w technice ręcznej i komputerowej.W komentarzu do każdego przepisu uwzględniono odpowiednie Krajowe Standardy Rachunkowości i Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości oraz zasady ich włączania do polityki rachunkowości jednostki. Ponadto szcze-gółowo zostały omówione kwestie związane z prowadzeniem ewidencji księgowej w technice tradycyjnej i komputerowej.Dopełnienie całości stanowi dodatek.specjalny.zawierający.zestaw.testów.kontrolnych, za pomocą których można samodzielnie skontrolować prawidło-wość prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wyeliminować stwierdzone błędy. Art. 18 – Zestawienia obrotów i sald6kwiecień 2017 r. 1. Art. 18 – Zestawienia obrotów i saldArt. 18. 1. Na podstawie zapisów na kontach księgi głównej sporządza się na koniec każdego okresu sprawozdawczego, nie rzadziej niż na koniec miesiąca, zestawienie obrotów i sald, zawierające:1) symbole lub nazwy kont;2) salda kont na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, obroty za okres sprawozdawczy i nara-stająco od początku roku obrotowego oraz salda na koniec okresu sprawozdawczego;3) sumę sald na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, obrotów za okres sprawozdawczy i na-rastająco od początku roku obrotowego oraz sald na koniec okresu sprawozdawczego.Obroty tego zestawienia powinny być zgodne z obrotami dziennika lub obrotami zesta-wienia obrotów dzienników częściowych.2. Co najmniej na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych sporządza się zestawienia sald wszystkich kont ksiąg pomocniczych, a na dzień inwentaryzacji – zestawienia sald inwenta-ryzowanej grupy składników aktywów.1.1. Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównejSporządzenie zestawienia obrotów kont księgi głównej (kont syntetycznych) polega na okreso-wym zsumowaniu.wszystkich.obrotów.zarejestrowanych.na.poszczególnych.kontach,.osob-no.dla.operacji.ujętych.po.każdej.stronie.tych.kont (osobno dla operacji kredytowych i de-betowych). Po zsumowaniu obrotów dla każdego konta ustala się saldo, czyli różnicę między obrotami konta. W przypadku braku operacji na koncie lub równych obrotów debetowych i kre-dytowych saldo konta jest zerowe. W sytuacji gdy obroty strony debetowej i kredytowej konta są różne, konto wykazuje saldo po stronie Wn lub Ma. Każde.konto.aktywów.lub.pasywów.może.wykazywać.saldo.tylko.po.jednej.stronie.konta,.poza.kontami.aktywno-pasywnymi.rozrachunków,.które.są.kontami.dwusaldowymi.Sumowanie.obrotów.sald.kont.księgi.głównej.i.specyfikowanie.ich.sald.musi.być.wy-konywane.na.koniec.każdego.okresu.sprawozdawczego, nie rzadziej niż na koniec każdego miesiąca, w takim terminie, aby było możliwe sporządzenie przez jednostkę we właściwych ter-minach sprawozdań finansowych i innych (np. budżetowych), w tym także deklaracji podatko-wych oraz dokonanie rozliczeń finansowych (patrz komentarz do art. 24 ust. 5 uor). Zestawienie obrotów i sald za cały rok obrotowy powinno być sporządzone nie.później.niż.do.85..dnia.po.dniu.bilansowym (w jednostkach, dla których dniem bilansowym jest 31 grudnia, nie później niż do 26 marca kolejnego roku, a w latach przestępnych – do 25 marca kolejnego roku).W jednostkach organizacyjnych prowadzących księgi rachunkowe techniką komputerową oprogramowanie pozwala zazwyczaj na wygenerowanie obrotów i sald kont księgi głównej na dowolnie zadany dzień w odniesieniu do wszystkich lub wybranych kont syntetycznych. Nie zwalnia to jednak tych jednostek z obowiązku sporządzania zestawienia obrotów i sald na ko-niec każdego miesiąca. Art. 18 – Zestawienia obrotów i sald7kwiecień 2017 r.1.1.1. Wymogi odnośnie do treści zestawienia obrotów i sald kont księgi głównejZestawienie obrotów i sald sporządzane na koniec każdego miesiąca – w zależności od techniki prowadzenia ksiąg rachunkowych – może mieć postać:●●w technice ręcznej: sumowania obrotów i specyfikowania sald kont w tzw. amerykance (stanowiącej połączenie księgi głównej i dziennika) i/lub odrębnego zestawienia tabela-rycznego,●●zestawienia generowanego przez system komputerowy.Jednak niezależnie od techniki prowadzenia ksiąg rachunkowych, zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej musi zawierać elementy wymagane przez art. 18 ust. 1 ustawy z 29 wrześ-nia 1994 r. o rachunkowości (dalej: uor) – patrz ramka.Obowiązkowa treść zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej1. Symbole lub nazwy kont (zależnie od systemu oznaczeń przyjętego w jednostce – mogą być to oznaczenia cyfrowe oraz nazwy własne kont).2. Ustalone: salda kont na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych (B.O.), obroty za okres sprawozdaw-czy (dany miesiąc), obroty narastająco od początku roku obrotowego oraz salda na koniec okresu sprawozdawczego.3. Ustalona: suma sald na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, suma obrotów za okres sprawozdaw-czy i narastająco od początku roku oraz suma sald na koniec okresu sprawozdawczego.Sumy.obrotów.(za.okres.sprawozdawczy.oraz.narastająco.od.początku.roku).wyka-zane.w.zestawieniu.obrotów.i.sald.kont.księgi.głównej.muszą.być.zgodne.z.sumami.ob-rotów.dziennika.(lub.z.sumami.obrotów.zestawienia.obrotów.dzienników.częściowych). Przestrzeganie tego wymogu jest ważne zwłaszcza w przypadku prowadzenia ksiąg rachun-kowych techniką ręczną oraz mieszaną, ponieważ pozwala na szybkie wykrycie błędów po-legających na niewprowadzeniu lub niewłaściwym wprowadzeniu zapisów księgowych do dziennika lub księgi głównej, w wyniku których powstaje niezgodność między obrotami dziennika i księgi głównej.Poza tym, ponieważ zestawienie obrotów i sald stanowi księgi rachunkowe, powinno rów-nież spełniać wymogi określone w art. 13 ust. 4 uor. W.zestawieniu.obrotów.i.sald.kont.księgi.głównej.należy:●●trwale oznaczyć nazwą (pełną lub skróconą) jednostki, której dotyczy (zarówno gdy jest sporządzone w formie ręcznych zestawień tabelarycznych, jak i w postaci wydruków kom-puterowych bądź zestawień wyświetlanych na ekranie monitora komputera),●●oznaczyć nazwą danego rodzaju księgi rachunkowej (np. zestawienie obrotów i sald księgi głównej),●●oznaczyć nazwą programu przetwarzania – w przypadku sporządzania w formie wydruków komputerowych,●●wyraźnie oznaczyć rok obrotowy, okres sprawozdawczy i datę sporządzenia (np. zestawienie obrotów i sald za okres od 1 stycznia do 31 lipca 2017 r., data sporządzenia – 4 sierpnia 2017 r.), Art. 18 – Zestawienia obrotów i sald8kwiecień 2017 r. ●●przechowywać starannie w ustalonej kolejności (trzeba zachować kolejność chronologiczną – od stycznia do grudnia roku obrotowego).1.1.2. Funkcja kontrolna zestawienia obrotów i sald kont księgi głównejZestawienia obrotów i sald sporządzane na koniec okresów sprawozdawczych (miesięcy) oraz na koniec roku obrotowego wykorzystuje.się.w.procesie.kontroli.poprawności.zapisów.w.księgach.rachunkowych. Analiza zestawień obrotów i sald ma znaczenie w procesie kontroli nie tylko w przypadku prowadzenia ksiąg rachunkowych techniką ręczną i mieszaną, w których ryzyko powstawania błędów księgowych jest większe, lecz także w przypadku ksiąg rachunko-wych prowadzonych techniką komputerową, ponieważ nie gwarantuje to bezbłędnego księgo-wania ani bezbłędnego działania procedur obliczeniowych. Sprawdzane aspekty oraz przykłady błędów w zapisach księgowych, jakie można wykryć na podstawie analizy zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej, przedstawia tabela.1.Tabela 1. Błędne księgowania, jakie można wykryć podczas analizy zestawień obrotów i saldAnalizowany aspektRodzaj błęduPrzyczyny powstania błęduPrawidłowość sald wykazywanych przez poszczególne rodzaje kont aktywnych i pasywnychKonto debetowe lub kredytowe wykazuje saldo po niewłaści-wej stronie. Na przykład kon-to 101 „Kasa”, które zgodnie z zasadami swojego funkcjo-nowania może wykazywać saldo:●●po stronie Wn – wyrażające stan gotówki w kasie,●●zerowe – przy braku gotów-ki w kasie,●●po stronie Ma lub ujemne saldo (wyrażone liczbą ze znakiem minus) po stronie Wn.W przypadku ręcznej i mieszanej techniki prowadzenia ksiąg rachunkowych nieprawidłowość może wynikać z niewłaściwego ujęcia operacji w księgach (np. po niewłaściwej stronie konta lub w niewłaściwej kwocie) albo też nieujęcia operacji gospo-darczej w księgach rachunkowych (np. przy wprowadzeniu jej tylko na jedno z kont przeciwstawnych). W przypadku techni-ki komputerowej prowadzenia ksiąg rachunkowych tego typu błędy powstają zazwyczaj w wyniku awarii systemu, na skutek której dochodzi do wykasowania części danych.Rzadziej nieprawidłowe saldo konta może być wynikiem uję-cia na nim operacji gospodarczej przeprowadzonej niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Na przykład na koncie 223 „Rozliczenie wydatków budżetowych” szkoły było wykazane na koniec roku saldo po stronie Wn, podczas gdy zgodnie z opisem zasad funkcjonowania tego konta, konto to może na koniec roku wykazywać wyłącznie saldo po stronie Ma, wyra-żające stan środków otrzymanych przez jednostkę budżetową na wydatki, a niewykorzystanych i niezwróconych do budżetu jednostki samorządu terytorialnego do końca roku. Ponieważ jednostka nie otrzymała w roku budżetowym środków wy-starczających na zabezpieczenie podstawowych wydatków związanych z jej funkcjonowaniem, przeznaczyła na pokrycie wypłat części wynagrodzeń dla pracowników za grudzień środki podjęte z rachunku zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Po zaewidencjonowaniu tej operacji w księgach rachunkowych konto 223 wykazało saldo Wn w kwocie środ-ków przeznaczonych na pokrycie wydatków, która została po-brana z konta funduszu. Art. 18 – Zestawienia obrotów i sald9kwiecień 2017 r.Prawidłowość sald wykazywanych przez poszczególne konta rozrachunkowe (dwusaldowe)Konta rozrachunkowe (aktyw-no-pasywne) wykazują saldo jedynie po jednej stronie – Wn lub Ma (tzw. persaldo) – za-miast wykazywać jednocześ-nie dwa salda, odpowiadające należnościom i zobowiązaniom jednostki.Nieprawidłowość występuje zarówno przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w technice ręcznej, jak i komputerowej (przy czym w przypadku tej drugiej jest spotykana znacznie częś-ciej).W przypadku prowadzenia ksiąg rachunkowych w technice ręcznej powodem jej występowania jest nieprawidłowe prowa-dzenie urządzeń księgowych i/lub niedozwolone kompensowa-nie należności i zobowiązań jednostki na etapie sporządzania zestawień obrotów i sald. Przy komputerowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych jest to zawsze wynikiem nieprawidłowe-go przetwarzania danych przez oprogramowanie komputero-we, które zamiast na rozrachunkowych kontach syntetycz-nych wykazywać dwa salda, będące sumą sald wynikających z ewidencji analitycznej, wylicza tzw. persaldo, wykazując jedynie kwotę różnicy między należnościami i zobowiązaniami jednostki, odpowiednio po jednej stronie konta Wn lub Ma.Zgodność sum obrotów i sald kont aktywnych i pasywnychSumy obrotów/sald na kon-tach aktywów i pasywów nie są zgodne (naruszenie zasady bilansowania, która mówi, że aktywa jednostki powinny być równe pasywom).Nieprawidłowość może powstać w wyniku różnych błędów, do których należą m.in.1) przy ręcznej technice prowadzenia ksiąg rachunkowych:●●nieprawidłowe sumowanie obrotów dla niektórych lub wszystkich kont,●●błędy rachunkowe w wyliczaniu sald poszczególnych kont,●●błędy popełniane przy wpisywaniu danych na temat wiel-kości obrotów i sald do zestawień,●●niewprowadzenie operacji zaksięgowanej w dzienniku na żadne konto księgi głównej,●●zaksięgowanie operacji gospodarczej tylko na jednym kon-cie (opuszczenie zapisu na koncie przeciwstawnym),●●zaksięgowanie operacji na dwóch kontach przeciwstaw-nych, ale po jednej stronie (np. ujęcie operacji przyjęcia do użytkowania środka trwałego zarówno na koncie 011, jak i 080 na stronie Wn),●●błędy przy wprowadzaniu kwot operacji gospodarczych na poszczególne konta przeciwstawne (np. przy wpro-wadzaniu wartości początkowej środka trwałego wytwo-rzonego we własnym zakresie z konta 080 zdjęto kwotę 172 000 zł natomiast na konto 011 wprowadzono kwotę z „czeskim błędem” – 127 000 zł);2) przy ewidencji komputerowej – niewłaściwe przetwarzanie danych przez system komputerowy (błąd systemowy lub wynik awarii).Jeśli jednostka sporządza zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej w.układzie.pro-stym.i.rozwiniętym, to zestawienie w układzie prostym umożliwia szybkie wykrycie niezgod-ności, natomiast wykrycie konkretnych błędów powodujących te nieprawidłowości jest możliwe wyłącznie na podstawie zestawienia w układzie poszerzonym, z odwołaniem się do dowodów księgowych, będących podstawą zapisu. Art. 18 – Zestawienia obrotów i sald10kwiecień 2017 r. Kontrola.zestawień.obrotów.i.sald.nie.zapewnia.stuprocentowej.bezbłędności.ksiąg.ra-chunkowych, ponieważ nie można za jej pomocą wykryć błędów w dokonanych zapisach, ta-kich jak:●●nieujęcie operacji gospodarczej ani w dzienniku, ani na kontach księgi głównej,●●wielokrotne ujęcie tej samej operacji gospodarczej na tych samych kontach przeciwstawnych lub na kilku różnych kontach przeciwstawnych,●●ujęcie operacji gospodarczej na właściwych kontach przeciwstawnych, ale po niewłaściwej stronie tych kont,●●ujęcie operacji na właściwych kontach i stronach kont, ale w niewłaściwej kwocie.W jednostkach, w których księgowość jest w pełni zinformatyzowana, funkcja kontrolna zestawień obrotów i sald nie ma już takiego znaczenia, jak w przypadku ksiąg rachunkowych prowadzonych techniką ręczną lub mieszaną. Niektóre rodzaje błędów, wykrywane dotąd za pomocą analizy zestawień obrotów i sald, są obecnie eliminowane przez system FK na etapie wprowadzania danych do baz danych tworzących księgi rachunkowe. W tym celu system.FK.powinien.mieć.przynajmniej.następujące.zabezpieczenia:●●wymuszanie księgowania każdej operacji z zachowaniem zasady podwójnego zapisu (syg-nalizacja błędu systemowego, komunikat o sugerowanym koncie przeciwstawnym),●●blokady uniemożliwiające wprowadzenie operacji na niewłaściwą stronę obu (jednego) kont przeciwstawnych,●●automatyczne wprowadzanie kwoty operacji na wszystkie wymagane konta, po jednokrot-nym wpisaniu jej w pole dialogowe komputera,●●automatyczne tworzenie zestawień obrotów i sald, poprzez zliczanie danych wyjściowych zawartych w księgach rachunkowych.1.1.3. Sporządzanie rocznego zestawienia obrotów i sald kont księgi głównejW przypadku sporządzania zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej na koniec roku ob-rotowego (w ramach przygotowania do zamknięcia ksiąg rachunkowych) proces ten przebiega dwuetapowo.Etap I1. Sporządzić zestawienia wstępne.2. Przeprowadzić kontrolę ich poprawności.3. Nanieść zapisy korygujące błędy stwierdzone w wyniku kontroli poprawności zestawień ob-rotów i sald, a także kontroli kompletności i poprawności ujęcia w księgach rachunkowych zapisów wprowadzonych na podstawie dowodów księgowych oraz wyników przeprowadzo-nej inwentaryzacji rocznej.Etap IINależy dokonać tzw. rocznych.przeksięgowań.sald.kont.wynikowych.na.konto.860 „Wynik finansowy”. Po przeksięgowaniu rocznym w zestawieniu obrotów i sald, sporządzanym na ko-niec roku obrotowego, konta wynikowe (kosztowe, przychodowe) nie powinny wykazywać sald (ich salda powinny być zerowe). Dalsza część książki dostępna w wersji pełnej.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prowadzenie ksiąg rachunkowych – komentarz do wymogów ustawy o rachunkowości – część II
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: