Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00032 005914 20297443 na godz. na dobę w sumie
Przebieg procesu karnego - ebook/pdf
Przebieg procesu karnego - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 554
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-3153-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> karne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Podręcznik obejmuje uniwersytecki wykład z zakresu procedury karnej.

Zawiera szczegółowe omówienie podstawowych instytucji postępowania karnego, w tym m.in.: stosowania środków przymusu karnoprocesowego, postępowania przed sądem I i II instancji, kodeksowych postępowań szczególnych.

Piąte wydanie uwzględnia całość zmian ustawodawczych uchwalonych do końca VI kadencji Sejmu, a także nowe orzecznictwo i literaturę podmiotu i przedmiotu.

Stan prawny opracowano na dzień 1 stycznia 2012 r.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Podręczniki Prawnicze Przebieg procesu karnego Jan Grajewski 5. wydanie C. H. Beck PODRÊCZNIKI PRAWNICZE † Jan Grajewski (cid:127) Przebieg procesu karnego W sprzeda¿y: J. Grajewski (red.) PRAWO KARNE PROCESOWE – CZÊŒÆ OGÓLNA, wyd. 3 Podrêczniki Prawnicze P. Hofmañski (wprowadzenie) KODEKS POSTÊPOWANIA KARNEGO, wyd. 15 Teksty Ustaw Becka KODEKS KARNY, KODEKS POSTÊPOWANIA KARNEGO, KODEKS KARNY WYKONAWCZY, wyd. 27 Teksty Ustaw Becka KODEKS KARNY, KODEKS POSTÊPOWANIA KARNEGO, KODEKS KARNY WYKONAWCZY, KOSZTY S¥DOWE KARNE, wyd. 17 Edycja S¹dowa KODEKS KARNY, KODEKS POSTÊPOWANIA KARNEGO. EDYCJA PROKURATORSKA, wyd. 19 Twoje Prawo KODEKS POSTÊPOWANIA KARNEGO Z WPROWADZENIEM, wyd. 26 Twoje Prawo P. Hofmañski (red.) KODEKS POSTÊPOWANIA KARNEGO. KOMENTARZ, T. I–III, wyd. 3 Du¿e Komentarze Becka P. Hofmañski, E. Sadzik, K. Zgryzek KODEKS POSTÊPOWANIA KARNEGO. KOMENTARZ. AKTUALIZACJE, T. IV Du¿e Komentarze Becka www.sklep.beck.pl Przebieg procesu karnego † Jan Grajewski profesor zw. doktor habilitowany Uniwersytet Gdañski zaktualizowa³ dr S³awomir Steinborn Uniwersytet Gdañski 5. wydanie rozszerzone i zaktualizowane Redakcja: Aneta Flisek © Wydawnictwo C. H. Beck 2012 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Sk³ad i ³amanie: TiM-Print, Warszawa Druk i oprawa: P.W.P. INTERDRUK, Warszawa ISBN 978-83-255-3152-2 e-book: 978-83-255-3153-9 Od Autora Podrêcznik obejmuje przebieg procesu karnego w œwietle obowi¹zuj¹cych od 1.9.1998 r. regulacji prawnych zawartych w Kodeksie postêpowania karnego z 6.6.1997 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 555) oraz w ustawach nowelizuj¹cych ten akt normatywny. Nowa ustawa procesowa, uchwalona w ramach kompleksowej re- formy polskiego systemu prawa karnego, jest podstawowym Ÿród³em obo- wi¹zuj¹cego prawa karnego procesowego. Opracowanie niniejsze przeznaczone jest dla studentów prawa, aplikantów s¹dowych, prokuratorskich i adwokackich, a tak¿e s³uchaczy szkó³ policyjnych. Równie¿ osoby stykaj¹ce siê zawodowo z problematyk¹ karnoprocesow¹ znajd¹ w podrêczniku szczegó³owe rozwa¿ania obejmuj¹ce istotne instytucje charakte- rystyczne dla kolejnych stadiów procesu karnego. O ile wiêkszoœæ podrêczni- ków akademickich koncentruje siê przede wszystkim na zagadnieniach ogól- nych, o tyle niniejsze opracowanie zmierza do prezentacji tych ram prawnych, które nowa kodyfikacja statuuje dla organów procesowych i innych uczestników postêpowania w toku przebiegu procesu. W zwi¹zku z tym, w ramach rozwa¿añ aspektów teoretycznych i dogmatycznych zwi¹zanych z poszczególnymi insty- tucjami procesowymi, odwo³ywano siê do opracowañ podrêcznikowych zwi¹za- nych zw³aszcza z rozumieniem niektórych zasad procesowych. Dla pog³êbienia zagadnieñ ogólnych prawa karnego procesowego nieodzowne bêdzie odniesie- nie siê czytelnika do odpowiednich partii innych opracowañ podrêcznikowych, wskazanych w wykazie literatury. Podrêcznik nie zawiera wyczerpuj¹cego wykazu literatury procesowej. Ta- kie obszerne wykazy Czytelnik znajdzie w wielu innych podrêcznikach oraz w komentarzach. Autor wskaza³ przede wszystkim na te pozycje piœmiennictwa, które dotycz¹ ustawy procesowej z 1997 r., oraz na publikacje, które mimo zmia- ny stanu prawnego zachowuj¹ swoj¹ aktualnoœæ teoretyczn¹ i kszta³tuj¹ kierunki wyk³adni. Jest oczywiste, ¿e dla pog³êbienia problematyki objêtej zakresem niniejszego opracowania nieodzowne jest korzystanie z podrêczników, mono- grafii, artyku³ów, przyczynków i glos odnosz¹cych siê do dawnych regulacji prawnoprocesowych. Nie nale¿y bowiem zapominaæ, ¿e obowi¹zuj¹ca obecnie procedura karna opiera siê na wielu instytucjach i zasadach procesowych zna- VI Od Autora nych uprzednio obowi¹zuj¹cym kodeksom postêpowania karnego z 1928 i 1969 r. i szeroko rozwa¿anych w opracowaniach polskiej nauki prawa karnego proceso- wego. Jednoczeœnie przy korzystaniu z „dawnej” literatury i orzecznictwa S¹du Najwy¿szego nale¿y uwzglêdniaæ nie tylko zmiany, które wprowadzone zosta³y póŸniejszymi aktami normatywnymi, ale tak¿e realia obecnych przemian ustro- jowych, których odzwierciedleniem jest nowa aksjologia prawa, odpowiadaj¹ca demokratycznemu pañstwu prawa, w którym prawo karne s³u¿y ochronie pod- stawowych wartoœci i nie jest instrumentem polityki. Ilekroæ autor odwo³uje siê do uzasadnienia Komisji Kodyfikacyjnej, to cho- dzi o uaktualniony tekst uzasadnienia rz¹dowego projektu nowego Kodeksu po- stêpowania karnego, zawarty w publikacji „Nowe kodeksy karne z 1997 r. z uzasadnieniami”, Warszawa 1997, s. 393–452. Powo³ywane w tekœcie pod- rêcznika artyku³y bez podania aktu prawnego, z którego pochodz¹, oznaczaj¹ ar- tyku³y Kodeksu postêpowania karnego z 1997 r., chyba ¿e z kontekstu wynika, i¿ chodzi o inny akt normatywny. Warszawa, luty 2001 r. Jan Grajewski Uwagi do pi¹tego wydania Kolejne, ju¿ pi¹te wydanie podrêcznika jest jednoczeœnie pierwszym, które ukazuje siê po œmierci w 2009 r. jego Autora, nieod¿a³owanej pamiêci Profesora Jana Grajewskiego. Nieustanne zmiany prawa karnego procesowego – od po- przedniego wydania uchwalono 29 ustaw nowelizuj¹cych Kodeks postêpowania karnego – wymuszaj¹ koniecznoœæ systematycznego aktualizowania podrêczni- ka, aby móg³ on stanowiæ u¿yteczne narzêdzie do nauki prawa karnego proceso- wego. Jest to mo¿liwe dziêki uprzejmoœci Rodziny Profesora. Zmiany wprowa- dzone w obecnym wydaniu ograniczaj¹ siê do uwzglêdnienia zmienionego stanu prawnego, nowego orzecznictwa i piœmiennictwa, przy mo¿liwie najpe³niej- szym zachowaniu oryginalnej myœli Profesora. Nadal wiêc w pe³ni aktualne po- zostaj¹ za³o¿enia, które przyœwieca³y dotychczasowym wydaniom ksi¹¿ki. Prezentowany podrêcznik wraz z opracowaniem zbiorowym „Prawo karne procesowe – czêœæ ogólna”, pod red. Jana Grajewskiego, 3. wyd., Warszawa 2011, obejmuje w zasadzie ca³oœæ problematyki z zakresu procedury karnej obo- wi¹zuj¹cej na studiach prawniczych. Obecne wydanie obejmuje istotne zmiany legislacyjne wynikaj¹ce z ustaw nowelizuj¹cych uchwalonych do koñca VI kadencji Sejmu. Tym samym pod- rêcznik uwzglêdnia stan prawny na dzieñ 1.1.2012 r. Oprócz tego uwzglêdniono równie¿ znacz¹ce nowe pozycje literatury przedmiotu, jak równie¿ najnowsze orzecznictwo Izby Karnej i Wojskowej S¹du Najwy¿szego, maj¹ce istotne znacze- nie dla wyk³adni przepisów procesowych. Gdañsk, listopad 2011 r. S³awomir Steinborn Spis treœci Od Autora ............................................................................................................. V Uwagi do pi¹tego wydania ................................................................................... VII Wykaz skrótów ..................................................................................................... XIII Wykaz literatury ................................................................................................... XVII Str. Nb. Rozdzia³ I. Postêpowanie przygotowawcze ...................................................... § 1. Uruchomienie postêpowania karnego ....................................................... I. Uwagi wstêpne................................................................................ II. Tryby inicjowania procesu karnego............................................... III. (cid:1)ród³a wiadomoœci o przestêpstwie. Obowi¹zek zawiadomienia 1 10 10 11 1 1 4 o przestêpstwie................................................................................ 23 17 IV. Czynnoœci poprzedzaj¹ce wszczêcie postêpowania przygotowaw- czego. Odmowa wszczêcia postêpowania przygotowawczego......... V. Wszczêcie postêpowania przygotowawczego................................ § 2. Przebieg postêpowania przygotowawczego .............................................. I. Przedstawienie zarzutów................................................................. II. Modyfikacja zarzutów .................................................................... III. Odstêpstwa od modelu przedstawienia zarzutów.......................... IV. Zakres uprawnieñ stron i innych uczestników procesu oraz ich przedstawicieli w postêpowaniu przygotowawczym ...... V. Zakoñczenie postêpowania przygotowawczego ............................ 1. Podstawy do zamkniêcia œledztwa ............................................. 2. Prawo do osobistego przejrzenia akt przez podejrzanego i jego obroñcê. Koñcowe zapoznanie z materia³ami postêpowania przygotowawczego. Postanowienie o zamkniêciu œledztwa lub dochodzenia ......................................................................... 3. Akt oskar¿enia ........................................................................... 4. Wniosek o warunkowe umorzenie postêpowania ...................... 5. Wniosek o umorzenie postêpowania i zastosowanie œrodków zabezpieczaj¹cych w zwi¹zku z niepoczytalnoœci¹ sprawcy ..... 6. Umorzenie postêpowania przygotowawczego........................... 33 39 56 56 61 62 63 78 79 80 84 94 96 98 7. Zawieszenie postêpowania przygotowawczego ........................ 101 VI. Przejawy redukcji formalizmu procesowego w dochodzeniu ...... 106 VII. Nadzór prokuratora nad postêpowaniem przygotowawczym ....... 110 VIII. Rola s¹du w postêpowaniu przygotowawczym ............................ 116 § 3. Stosowanie œrodków przymusu karnoprocesowego w procesie karnym... 128 I. Uwagi wstêpne................................................................................ 128 II. Zatrzymanie..................................................................................... 129 29 35 50 50 57 59 61 83 85 87 94 106 108 110 115 120 121 131 141 141 143 X Spis treœci III. Œrodki zapobiegawcze ................................................................... 133 IV. Poszukiwanie oskar¿onego i list goñczy ....................................... 149 V. List ¿elazny ..................................................................................... 151 VI. Kary porz¹dkowe ............................................................................ 152 VII. Zabezpieczenie maj¹tkowe ............................................................. 155 145 161 163 165 168 § 4. Orzekanie w procesie karnym w przedmiocie szkody wyrz¹dzonej przestêpstwem .......................................................................................... 157 171 Str. Nb. Rozdzia³ II. Postêpowanie jurysdykcyjne ........................................................ 166 § 5. Postêpowanie g³ówne (przed s¹dem I instancji)........................................ 166 I. Uwagi wstêpne................................................................................ 172 II. Wstêpna kontrola oskar¿enia ......................................................... 174 III. Przygotowanie organizacyjne rozprawy g³ównej .......................... 185 IV. Rozprawa g³ówna ........................................................................... 189 1. Zasada publicznoœci oraz oznaczony przez konstytucjê zakres dopuszczalnoœci jej ograniczania ............................................... 189 2. Rozpoczêcie rozprawy g³ównej .................................................. 198 3. Przewód s¹dowy ......................................................................... 207 4. G³osy stron.................................................................................. 255 5. Wyrokowanie .............................................................................. 258 V. Czynnoœci koñcowe w s¹dzie I instancji ...................................... 271 § 6. Postêpowanie odwo³awcze ........................................................................ 278 I. Uwagi wstêpne................................................................................ 284 II. Œrodki zaskar¿enia i ich podzia³ .................................................... 290 III. Postêpowanie odwo³awcze w œwietle obowi¹zuj¹cej regulacji ustawowej ........................................................................ 293 1. Przepisy ogólne postêpowania odwo³awczego........................... 294 2. Apelacja i przebieg postêpowania apelacyjnego ........................ 330 3. Za¿alenie i przebieg postêpowania za¿aleniowego .................... 341 Rozdzia³ III. Nadzwyczajne œrodki zaskar¿enia .............................................. 352 § 7. Kasacja....................................................................................................... 356 I. Uwagi wstêpne................................................................................ 356 II. Przedmiotowy zakres kasacji ......................................................... 357 III. Podstawy kasacyjne ........................................................................ 360 IV. Przebieg postêpowania kasacyjnego .............................................. 365 V. Kasacja nadzwyczajna (art. 521 KPK).......................................... 376 § 8. Wznowienie postêpowania ........................................................................ 380 I. Uwagi wstêpne................................................................................ 380 II. Podstawy wznowienia postêpowania ............................................. 381 III. Przebieg postêpowania w sprawie o wznowienie......................... 386 Rozdzia³ IV. Postêpowanie w przedmiocie stwierdzenia niewa¿noœci orzeczeñ wydanych wobec osób represjonowanych za dzia³alnoœæ na rzecz niepodleg³ego bytu Pañstwa Polskiego .............................................. 389 185 191 210 216 216 229 240 312 318 341 347 357 365 367 410 430 443 443 446 451 456 472 477 477 478 484 Spis treœci XI Str. Nb. § 9. Uwagi wstêpne .......................................................................................... 389 486 § 10. Za³o¿enia regulacji ustawy z 1991 r. ....................................................... 390 487 § 11. Podstawy niewa¿noœci orzeczeñ ............................................................. 390 489 § 12. Podmioty uprawnione do z³o¿enia wniosku ............................................ 391 490 § 13. Przebieg postêpowania o stwierdzenie niewa¿noœci ............................... 392 491 Rozdzia³ V. Postêpowanie po uprawomocnieniu siê orzeczenia ..................... 395 § 14. Podjêcie postêpowania warunkowo umorzonego.................................... 398 499 § 15. Odszkodowanie za nies³uszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie........................................................................................ 400 I. Uwagi wstêpne................................................................................ 400 II. Przes³anki odpowiedzialnoœci Skarbu Pañstwa ............................. 402 III. Podmioty uprawnione do ¿¹dania odszkodowania ....................... 407 IV. Przebieg postêpowania odszkodowawczego.................................. 409 503 503 505 509 513 § 16. Wyrok ³¹czny ........................................................................................... 410 516 § 17. U³askawienie ........................................................................................... 413 I. Uwagi wstêpne................................................................................ 413 II. Przebieg postêpowania u³askawieniowego .................................... 416 522 522 527 Rozdzia³ VI. Kodeksowe postêpowania szczególne ......................................... 423 § 18. Za³o¿enia konstrukcyjne postêpowañ szczególnych ............................... 425 535 § 19. Postêpowanie uproszczone ...................................................................... 428 I. Uwagi wstêpne................................................................................ 428 II. Zakres przedmiotowy postêpowania uproszczonego .................... 429 III. Zakres podmiotowy postêpowania uproszczonego ....................... 429 IV. Przebieg postêpowania uproszczonego .......................................... 430 § 20. Postêpowanie w sprawach z oskar¿enia prywatnego .............................. 433 I. Uwagi wstêpne................................................................................ 433 II. Przebieg postêpowania prywatnoskargowego................................ 435 § 21. Postêpowanie nakazowe .......................................................................... 440 I. Uwagi wstêpne................................................................................ 440 II. Przes³anki i przebieg postêpowania nakazowego ......................... 441 538 538 540 541 542 548 548 551 557 557 560 § 22. Postêpowanie w sprawach o wykroczenia............................................... 447 569 § 23. Postêpowanie przyspieszone ................................................................... 448 I. Uwagi wstêpne................................................................................ 450 II. Przes³anki postêpowania przyspieszonego..................................... 451 III. Przebieg postêpowania przyspieszonego ....................................... 460 1. Postêpowanie przygotowawcze ................................................. 460 2. Postêpowanie jurysdykcyjne...................................................... 466 IV. Uwagi koñcowe .............................................................................. 476 570 571 575 575 577 581 Rozdzia³ VII. Postêpowanie karne w sprawach podlegaj¹cych orzecznictwu s¹dów wojskowych.............................................................................................. 479 XII Spis treœci § 24. Uwagi wprowadzaj¹ce............................................................................. 480 583 § 25. W³aœciwoœæ s¹dów wojskowych i odmiennoœci wojskowego postêpowania karnego ............................................................................ 481 587 Str. Nb. Rozdzia³ VIII. Postêpowanie w sprawach karnych ze stosunków miêdzynarodowych ............................................................................................. 488 § 26. Zakres regulacji prawnej postêpowania w sprawach karnych ze stosunków miêdzynarodowych ........................................................... 492 § 27. Immunitet dyplomatyczny i konsularny .................................................. 494 § 28. Pomoc prawna w stosunkach miêdzynarodowych .................................. 497 § 29. Zabezpieczenie mienia i œrodków dowodowych ..................................... 499 § 30. Przejêcie i przekazanie œcigania karnego ................................................ 500 § 31. Ekstradycja .............................................................................................. 502 § 32. Przekazanie osoby œciganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania ............................................................................................ 506 § 33. Przejêcie i przekazanie orzeczeñ do wykonania...................................... 511 596 600 603 607 608 612 619 620 § 34. Wzajemne uznawanie i wykonywanie orzeczeñ w stosunkach miêdzy pañstwami cz³onkowskimi Unii Europejskiej ......................................... 514 626a § 35. Wspó³praca z Miêdzynarodowym Trybuna³em Karnym ........................ 519 627 Indeks rzeczowy .................................................................................................. 523 Wykaz skrótów 1. Akty normatywne BezpWewnU .................... ustawa z 24.5.2002 r. o Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego oraz Agencji Wywiadu (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154 ze zm.) d. KPK ............................. Kodeks postêpowania karnego z 1969 r. DOU ................................ ustawa z 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) IPNU ............................... ustawa z 18.12.1998 r. o Instytucie Pamiêci Narodowej – Ko- misji Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 63, poz. 424 ze zm.) KC .................................... Kodeks cywilny z 1964 r. KE .................................... Konwencja z 4.11.1950 r. o ochronie praw cz³owieka i podstawo- wych wolnoœci (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) (Euro- pejska Konwencja Praw Cz³owieka) KK ................................... Kodeks karny z 1997 r. KKS ................................. Kodeks karny skarbowy z 1999 r. KKW ................................ Kodeks karny wykonawczy z 1997 r. Konst. RP ......................... Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. KPC ................................. Kodeks postêpowania cywilnego z 1964 r. KPK ................................. Kodeks postêpowania karnego z 1997 r. KPW ................................ Kodeks postêpowania w sprawach o wykroczenia z 2001 r. KW ................................... Kodeks wykroczeñ z 1971 r. MPPOiP ........................... Miêdzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z 19.12.1966 r. (Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167) NielU ............................... ustawa z 26.10.1982 r. o postêpowaniu w sprawach nieletnich (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178 ze zm.) NIKU ............................... ustawa z 23.12.1994 r. o Najwy¿szej Izbie Kontroli (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701) PrAdw .............................. ustawa z 26.5.1982 r. – Prawo o adwokaturze (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188 ze zm.) ProkU ............................... ustawa z 20.6.1985 r. o prokuraturze (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39 ze zm.) PrUSP .............................. ustawa z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju s¹dów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) PrUSW ............................ ustawa z 21.8.1997 r. – Prawo o ustroju s¹dów wojskowych (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1676 ze zm.) PWKPK ........................... Przepisy wprowadzaj¹ce KPK z 1997 r. XIV Wykaz skrótów RadPrU ........................... ustawa z 6.7.1982 r. o radcach prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65 ze zm.) reg. prok. .......................... rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoœci z 24.3.2010 r. – Regu- lamin wewnêtrznego urzêdowania powszechnych jednostek or- ganizacyjnych prokuratury (Dz.U. Nr 49, poz. 296) RPOU .............................. ustawa z 15.7.1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze zm.) SNU ................................. ustawa z 23.11.2002 r. o S¹dzie Najwy¿szym (Dz.U. Nr 240, poz. 2052 ze zm.) ŒwKorU .......................... ustawa z 25.6.1997 r. o œwiadku koronnym (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 36, poz. 232) TKU ................................. ustawa z 1.8.1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. Nr 102, poz. 643 ze zm.) TSU ................................. ustawa z 26.3.1982 r. o Trybunale Stanu (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 925 ze zm.) WykManU ....................... ustawa z 9.5.1996 r. o wykonywaniu mandatu pos³a i senatora (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 7, poz. 29) 2. Czasopisma AUNC .............................. Acta Universitatis Nicolae Copernici BSP .................................. Bia³ostockie Studia Prawnicze CPKiNP ........................... Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych EP ..................................... Edukacja Prawnicza EPS .................................. Europejski Przegl¹d S¹dowy GdSP ................................ Gdañskie Studia Prawnicze GdSP – Prz. Orz. .............. Gdañskie Studia Prawnicze – Przegl¹d Orzecznictwa Gaz. Praw. ........................ Gazeta Prawnicza GW ................................... Gazeta Wyborcza Inf. Praw. .......................... Informacja Prawnicza – Prawo karne KSP .................................. Krakowskie Studia Prawnicze MoP .................................. Monitor Prawniczy NP .................................... Nowe Prawo OSNKW ........................... Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego Izba Karna i Wojskowa OSNPG ............................ Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego, wyd. Prokuratury Generalnej OSP .................................. Orzecznictwo S¹dów Polskich OSPiKA ........................... Orzecznictwo S¹dów Polskich i Komisji Arbitra¿owych OSN Prok. i Pr. ................ Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego, dodatek do „Prokuratury i Prawa” Pal. ................................... Palestra PiP .................................... Pañstwo i Prawo Probl. Praworz. ................ Problemy Praworz¹dnoœci Probl. Pr. Kar. .................. Problemy Prawa Karnego Prok. i Pr. ......................... Prokuratura i Prawo Prz. PK ............................. Przegl¹d Prawa Karnego Prz. Sejm. ......................... Przegl¹d Sejmowy Wykaz skrótów XV PS ..................................... Przegl¹d S¹dowy RPEiS ............................... Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny SP ..................................... Studia Prawnicze Studia Praw. Ekon. ........... Studia Prawno-Ekonomiczne WPP ................................. Wojskowy Przegl¹d Prawniczy ZKA ................................. Zeszyty Karno-Administracyjne ZN IBPS .......................... Zeszyty Naukowe Instytutu Badania Prawa S¹dowego ZN UG ............................. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdañskiego ZN UJ .............................. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagielloñskiego ZN U£ .............................. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu £ódzkiego ZN URz ............................ Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego 3. Literatura K. T. Boratyñska i in., Komentarz ....................... K. T. Boratyñska, A. Górski, A. Sakowicz, A. Wa¿ny, Kodeks po- stêpowania karnego. Komentarz, wyd. 3, Warszawa 2009 A. Bulsiewicz i in., Przebieg .......................... A. Bulsiewicz, M. Je¿-Ludwichowska, D. Kala, D. Osowska, A. Lach, Przebieg procesu karnego, Toruñ 2003 M. Cieœlak, Polska procedura ........................ M. Cieœlak, Polska procedura karna. Podstawowe za³o¿enia W. Daszkiewicz 1999 ...... W. Daszkiewicz, Prawo karne procesowe. Zagadnienia ogólne, teoretyczne, Warszawa 1984 W. Daszkiewicz 2001 ...... W. Daszkiewicz, Prawo karne procesowe. Zagadnienia ogólne, t. 1, Bydgoszcz 1999 t. 2, Bydgoszcz 2001 Z. Gostyñski i in., Komentarz ....................... J. Bratoszewski, L. Gardocki, Z. Gostyñski, S. M. Przyjemski, R. A. Stefañski, S. Zab³ocki, Kodeks postêpowania karnego. Ko- mentarz, pod red. Z. Gostyñskiego, wyd. 2 pod red. R. A. Stefañ- skiego, S. Zab³ockiego, t. 1, Warszawa 2003; t. 2 i 3, Warszawa 2004 J. Grajewski, E. Skrêtowicz, Komentarz ....................... J. Grajewski, E. Skrêtowicz, Kodeks postêpowania karnego z ko- mentarzem, wyd. 3, Gdañsk 1996 J. Grajewski, L. K. Paprzycki, Komentarz ....................... J. Grajewski, L. K. Paprzycki, Kodeks postêpowania karnego z komentarzem, Sopot 2000 J. Grajewski i in., Komentarz ....................... J. Grajewski, L. K. Paprzycki, S. Steinborn, Kodeks postêpowa- nia karnego. Komentarz, pod red. J. Grajewskiego, t. 1 i 2, wyd. 2, Warszawa 2010 XVI Wykaz skrótów J. Grajewski i in., Objaœnienia ...................... J. Grajewski, P. Rogoziñski, S. Steinborn, Kodeks postêpowania karnego. Objaœnienia dla studentów, pod red. J. Grajewskiego, t. 1 i 2, Kraków 2005 J. Grajewski, Przebieg ..... J. Grajewski, Przebieg procesu karnego, wyd. 4, Warszawa 2008 J. Grajewski (red.) 2011 .. J. Grajewski, K. Papke-Olszauskas, S. Steinborn, K. WoŸniewski, Prawo karne procesowe – czêœæ ogólna, pod red. J. Grajewskie- go, wyd. 3, Warszawa 2011 T. Grzegorczyk, Komentarz ....................... T. Grzegorczyk, Kodeks postêpowania karnego. Komentarz, wyd. 5, Warszawa 2008 T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postêpowanie ...... T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postêpowanie karne, wyd. 8, Warszawa 2011 P. Hofmañski i in., Komentarz ........................ P. Hofmañski, E. Sadzik, K. Zgryzek, Kodeks postêpowania kar- nego. Komentarz, pod red. P. Hofmañskiego, t. 1–3, Warszawa 2007 R. Kmiecik, E. Skrêtowicz, Proces .............................. R. Kmiecik, E. Skrêtowicz, Proces karny. Czêœæ ogólna, wyd. 7, Warszawa 2009 P. Kruszyñski i in., Wyk³ad .............................. B. Bieñkowska, P. Kruszyñski, C. Kulesza, P. Piszczek, Wyk³ad prawa karnego procesowego, pod red. P. Kruszyñskiego, wyd. 3, Bia³ystok 2004 K. Marsza³ i in. Proces .............................. K. Marsza³, S. Stachowiak, K. Zgryzek, Proces karny, pod red. K. Marsza³a, wyd. 2, Katowice 2005 T. Nowak, S. Stachowiak, Prawo karne procesowe ... T. Nowak, S. Stachowiak, Prawo karne procesowe. Dynamika po- stêpowania, Bydgoszcz 1999 F. Prusak, Komentarz ....................... F. Prusak, Komentarz do kodeksu postêpowania karnego, t. 1 i t. 2, Warszawa 1999 F. Prusak, Postêpowanie karne skarbowe ................ F. Prusak, Postêpowanie karne skarbowe, Warszawa 2009 S. Waltoœ, Proces ............... S. Waltoœ, Proces karny – zarys systemu, wyd. 10, Warszawa 2009 Uzasadnienie rz¹dowego projektu ............................ Uzasadnienie rz¹dowego projektu nowego Kodeksu postêpowa- nia karnego, [w:] Nowe kodeksy karne z 1997 r. z uzasadnienia- mi, Warszawa 1997, s. 393–452 Wykaz literatury 1. Podrêczniki G. Artymiak, M. Klejnowska, C. P. K³ak, M. Rogalski, Z. Sobolewski, P. K. Sowiñski, Proces kar- ny. Czêœæ ogólna, pod red. G. Artymiak, M. Rogalskiego, Z. Sobolewskiego, Warszawa 2007 G. Artymiak, M. Klejnowska, C. P. K³ak, A. Mas³owska, Z. Sobolewski, P. K. Sowiñski, Proces karny. Czêœæ szczególna, pod red. G. Artymiak, M. Rogalskiego, Z. Sobolewskiego, War- szawa 2007 S. Baniak, Prawo karne skarbowe, wyd. 4, Warszawa 2009 B. Bieñkowska, P. Kruszyñski, C. Kulesza, P. Piszczek, Wyk³ad prawa karnego procesowego, pod red. P. Kruszyñskiego, wyd. 3, Bia³ystok 2004 A. Bulsiewicz, M. Je¿-Ludwichowska, D. Kala, D. Osowska, A. Lach, Przebieg procesu kar- nego, Toruñ 2003 M. Cieœlak, Polska procedura karna. Podstawowe za³o¿enia teoretyczne, Warszawa 1984 W. Daszkiewicz, Prawo karne procesowe. Zagadnienia ogólne, t. 1, Bydgoszcz 1999, t. 2, Bydgoszcz 2001 J. Grajewski, Przebieg procesu karnego, wyd. 4, Warszawa 2008 J. Grajewski, K. Papke-Olszauskas, S. Steinborn, K. WoŸniewski, Prawo karne procesowe – czêœæ ogólna, pod red. J. Grajewskiego, wyd. 3, Warszawa 2011 T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postêpowanie karne, wyd. 8, Warszawa 2011 R. Kmiecik, D. Karczmarska, A. Taracha, Prawo dowodowe. Zarys wyk³adu, pod red. R. Kmie- cika, wyd. 3, Warszawa 2008 R. Kmiecik, E. Skrêtowicz, Proces karny. Czêœæ ogólna, wyd. 7, Warszawa 2009 V. Konarska-Wrzosek, T. Oczkowski, J. Skorupka, Prawo i postêpowanie karne skarbowe, Warszawa 2010 K. Marsza³, Proces karny. Zagadnienia ogólne, Katowice 2008 K. Marsza³, S. Stachowiak, K. Sychta, J. Zagrodnik, K. Zgryzek, Proces karny. Przebieg postê- powania, pod red. K. Marsza³a, Katowice 2008 A. Murzynowski, Istota i zasady procesu karnego, wyd. 3, Warszawa 1994 T. Nowak, S. Stachowiak, Prawo karne procesowe. Dynamika postêpowania, Bydgoszcz 1999 F. Prusak, Postêpowanie karne skarbowe, Warszawa 2009 J. Sawicki, Zarys prawa karnego skarbowego, wyd. 2, Warszawa 2010 Z. Œwida, R. Ponikowski, W. Posnow, Postêpowanie karne. Czêœæ ogólna, pod red. Z. Œwidy, Warszawa 2008 Z. Œwida, J. Skorupka, R. Ponikowski, W. Posnow, Postêpowanie karne. Czêœæ szczególna, pod red. Z. Œwidy, Warszawa 2010 S. Waltoœ, Proces karny. Zarys systemu, wyd. 10, Warszawa 2009 L. Wilk, J. Zagrodnik, Prawo karne skarbowe, Warszawa 2009 XVIII 2. Komentarze Wykaz literatury a) do Kodeksu postêpowania karnego: K. T. Boratyñska, A. Górski, A. Sakowicz, A. Wa¿ny, Kodeks postêpowania karnego. Komen- tarz, wyd. 3, Warszawa 2009 J. Bratoszewski, L. Gardocki, Z. Gostyñski, S. M. Przyjemski, R. A. Stefañski, S. Zab³ocki, Ko- deks postêpowania karnego. Komentarz, pod red. Z. Gostyñskiego, wyd. 2 pod red. R. A. Ste- fañskiego, S. Zab³ockiego, t. 1, Warszawa 2003, t. 2 i 3, Warszawa 2004 J. Grajewski, L. K. Paprzycki, Kodeks postêpowania karnego z komentarzem, Sopot 2000 J. Grajewski, L. K. Paprzycki, S. Steinborn, Kodeks postêpowania karnego. Komentarz, pod red. J. Grajewskiego, t. 1 i 2, wyd. 2, Warszawa 2010 J. Grajewski, P. Rogoziñski, S. Steinborn, Kodeks postêpowania karnego. Objaœnienia dla stu- dentów, pod red. J. Grajewskiego, t. 1 i 2, Kraków 2005 T. Grzegorczyk, Kodeks postêpowania karnego. Komentarz, wyd. 5, Warszawa 2008 W. Grzeszczyk, Kodeks postêpowania karnego. Komentarz, wyd. 8, Warszawa 2011 P. Hofmañski, E. Sadzik, K. Zgryzek, Kodeks postêpowania karnego. Komentarz, pod red. P. Hofmañskiego, t. 1–3, wyd. 3, Warszawa 2007 A. Kry¿e, P. Niedzielak, K. Petryna, T. E. Wirzman, Kodeks postêpowania karnego. Praktycz- ny komentarz z orzecznictwem, Warszawa 2002 F. Prusak, Komentarz do kodeksu postêpowania karnego, t. 1 i 2, Warszawa 1999 b) do innych ustaw: B. Bogdan, A. Nita, J. Raglewski, A. R. Œwiat³owski, Kodeks karny skarbowy, Gdañsk 2007 E. Bieñkowska, A. Walczak-¯ochowska, Postêpowanie w sprawach nieletnich. Komentarz, Warszawa 2003 T. Bojarski, E. Skrêtowicz, Ustawa o postêpowaniu w sprawach nieletnich. Komentarz, wyd. 3, Warszawa 2011 T. Ereciñski, J. Gudowski, J. Iwulski, Prawa o ustroju s¹dów powszechnych. Ustawa o Krajo- wej Radzie S¹downictwa. Komentarz, pod. red. J. Gudowskiego, wyd. 2, Warszawa 2009 M. Filar, Z. Kwaœniewski, D. Kala, Komentarz do ustawy o odpowiedzialnoœci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groŸb¹ kary, wyd. 2, Toruñ 2006 A. Gaberle, M. Korcyl-Wolska, Komentarz do ustawy o postêpowaniu w sprawach nieletnich, Gdañsk 2002 P. Górecki, S. Stachowiak, Ustawa o postêpowaniu w sprawach nieletnich. Komentarz, wyd. 5, Warszawa 2010 P. Górecki, S. Stachowiak, P. Wiliñski, Skarga na przewlek³oœæ postêpowania s¹dowego. Ko- mentarz, wyd. 2, Warszawa 2010 K. Gromek, Komentarz do ustawy o postêpowaniu w sprawach nieletnich, wyd. 2, Warszawa 2004 T. Grzegorczyk, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, wyd. 4, Warszawa 2009 T. Grzegorczyk, Kodeks postêpowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz, wyd. 4, War- szawa 2008 Z. Ho³da, K. Postulski, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Gdañsk 2006 P. Kardas, G. £abuda, T. Razowski, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2009 A. Kie³tyka, J. Paœkiewicz, M. Rogalski, A. Wa¿ny, Kodeks postêpowania w sprawach o wy- kroczenia. Komentarz, Warszawa 2009 £. Korózs, M. Sztorc, Ustrój s¹dów powszechnych. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2004 W. Kotowski, B. Kurzêpa, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2007 Wykaz literatury XIX J. Lewiñski, Kodeks postêpowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz, wyd. 7, Warsza- wa 2011 B. Namys³owska-Gabrysiak, Ustawa o odpowiedzialnoœci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groŸb¹ kary. Komentarz, Kraków 2004 J. Potulski, J. Warylewski, Odpowiedzialnoœæ podmiotów zbiorowych w prawie polskim i eu- ropejskim. Komentarz, Bydgoszcz 2007 F. Prusak, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, t. 1 i 2, Kraków 2006 J. Skorupka, W. Jasiñski, W. Szyd³o, Skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania spra- wy bez nieuzasadnionej zw³oki. Komentarz, pod red. J. Skorupki, Warszawa 2010 A. Skowron, Kodeks postêpowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz, Gdañsk 2006 G. Skowronek, Kodeks karny skarbowy. Art. 113–191. Komentarz, Warszawa 2006 L. Wilk, J. Zagrodnik, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2007 3. Zbiory studiów Aktualne problemy prawa i procesu karnego. Ksiêga ofiarowana Prof. Janowi Grajewskiemu, pod red. M. P³achty, GdSP, t. XI, Gdañsk 2003 Dzia³alnoœæ orzecznicza S¹du Najwy¿szego a prawo wspólnotowe i unijne, Warszawa 2005 Funkcje procesu karnego. Ksiêga jubileuszowa Profesora Janusza Tylmana, pod red. T. Grze- gorczyka, Warszawa 2011 Godnoœæ obywatela, urzêdu i instytucji. Zmiany prawnoustrojowe Prokuratury RP, pod red. H. Ziêby-Za³uckiej, M. Kijowskiego, Rzeszów 2005 Karnomaterialne i procesowe aspekty naprawienia szkody, pod red. Z. Æwi¹kalskiego, G. Ar- tymiak, Warszawa 2010 Nauki penalne wobec problemów wspó³czesnej przestêpczoœci. Ksiêga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Andrzeja Gaberle, Kraków 2007 Nowa kodyfikacja prawa karnego, pod red. L. Boguni, wydawnictwo ci¹g³e od 1997 Nowe prawo karne procesowe. Zagadnienia wybrane. Ksiêga pami¹tkowa ku czci Profesora Wies³awa Daszkiewicza, pod red. T. Nowaka, Poznañ 1999 Nowe uregulowania prawne w kodeksie postêpowania karnego z 1997 r., pod red. P. Kruszyñ- skiego, Warszawa 1999 Nowy kodeks postêpowania karnego. Zagadnienia wêz³owe. Materia³y z konferencji nauko- wej Lublin–Kazimierz Dolny 8–10.9.1997 r., Kraków 1998 Postêpowanie karne w XXI wieku, pod red. P. Kruszyñskiego, Warszawa 2002 Problemy kodyfikacji prawa karnego. Ksiêga ku czci Profesora Mariana Cieœlaka, pod red. S. Waltosia, Kraków 1993 Problemy prawa i procesu karnego. Ksiêga poœwiêcona pamiêci Profesora Alfreda Kaftala, pod red. G. Rejman, B.T. Bieñkowskiej, Z. Jêdrzejewskiego, P. Mierzejewskiego, Warsza- wa 2008 Problemy stosowania prawa s¹dowego. Ksiêga ofiarowana Profesorowi Edwardowi Skrêto- wiczowi, pod red. I. Nowikowskiego, Lublin 2007 Problemy znowelizowanej procedury karnej, pod red. Z. Sobolewskiego, G. Artymiak, C. P. K³a- ka, Kraków 2004 Rzetelny proces karny. Ksiêga jubileuszowa Profesor Zofii Œwidy, pod red. J. Skorupki, War- szawa 2009 Rzetelny proces karny. Materia³y konferencji naukowej. Trzebieszowice 17–19 wrzeœnia 2009 r., pod red. W. Jasiñskiego, J. Skorupki, Warszawa 2010
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Przebieg procesu karnego
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: