Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00093 003377 24077840 na godz. na dobę w sumie
Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym. Komentarz - ebook/pdf
Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym. Komentarz - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 186
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-0090-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> komentarze prawnicze
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Ustawa z 23.8.2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym jest nowym aktem prawnym regulującym zagadnienia ochrony konsumenta i zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w relacjach między przedsiębiorcami a konsumentami.
Komentowana ustawa jest przedstawiona na tle dyrektywy Parlamentu Europejskiego i rady 2005/29/We z 11.5.2005 r. o nieuczciwych praktykach handlowych, którą implementuje do prawa polskiego oraz w kontekście ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, na której jest wzorowana i z którą łączy ją przynależność systemowa. Komentarz wzbogacają także odniesienia do niemieckiej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Opracowanie zawiera praktyczne wskazówki i propozycje interpretacji przepisów ustawy i ma na celu ułatwienie rozstrzygania organom orzekającym i praktykom problemów interpretacyjnych, np. dotyczących konstrukcji 'czarnej listy' nieuczciwych praktyk, zwłaszcza na początku obowiązywania nowej ustawy.
Stan prawny: Styczeń 2008 r.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Przeciwdzia³anie nieuczciwym praktykom rynkowym Polecamy z tej serii: Gerard Bieniek, Zenon Marmaj W£ASNOŒÆ LOKALI, 7 wyd. Pawe³ Ksiê¿ak BEZPODSTAWNE WZBOGACENIE Rados³aw Flejszar POSTÊPOWANIE W SPRAWACH GOSPODARCZYCH, 2 wyd. Tomasz Srogosz USTAWA O PRZECIWDZIA£ANIU NARKOMANII, 2 wyd. Grzegorz Gozdór BEZPIECZEÑSTWO IMPREZ MASOWYCH Aneta Korcz-Maciejko, Wojciech Maciejko ŒWIADCZENIA RODZINNE, 2 wyd. www.sklep.beck.pl Przeciwdzia³anie nieuczciwym praktykom rynkowym Komentarz Arkadiusz Michalak Przeciwdzia³anie nieuczciwym praktykom rynkowym Stan prawny: styczeñ 2008 r. Redakcja: Monika Paw³owska © Wydawnictwo C. H. Beck 2008 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Gen. Zaj¹czka 9, 01–518 Warszawa Sk³ad i ³amanie: Marta Œwierk Druk i oprawa: WDG Drukarnia w Gdyni Sp. z o.o., Gdynia ISBN 978-83-255-0090-0 Spis treœci Spis treœci Spis treœci Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykaz literatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. Tekst ustawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ustawa o przeciwdzia³aniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 r. (Dz.U. Nr 171, poz. 1206). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Komentarz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji i nieuczciwych praktyk handlowych w Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Przyczyny uchwalenia Dyrektywy o zwalczaniu nieuczci- wych praktyk handlowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Cel Dyrektywy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Zasady Dyrektywy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Miejsce komentowanej ustawy w systemie prawa . . . . . . . 2. Model ochrony w komentowanej ustawie . . . . . . . . . . . . . 3. Zasady wyk³adni komentowanej ustawy. . . . . . . . . . . . . . 4. Praktyczne implikacje uchwalenia UPNPR . . . . . . . . . . . . 5. Aspekty terminologiczne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1. Zakres regulacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 2. Definicje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 2. Nieuczciwe praktyki rynkowe . . . . . . . . . . . . . . Art. 3. Zakaz nieuczciwych praktyk . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 4. Klauzula generalna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 5. Dzia³anie wprowadzaj¹ce w b³¹d . . . . . . . . . . . . . Art. 6. Zaniechanie wprowadzaj¹ce w b³¹d. . . . . . . . . . . . Art. 7. Praktyki wprowadzaj¹ce w b³¹d – czarna lista . . . . IX XI 1 3 17 19 19 19 25 25 26 35 35 42 43 47 47 48 50 67 67 68 74 86 94 V Spis treœci Art. 8. Agresywne praktyki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 9. Agresywne praktyki – czarna lista . . . . . . . . . . . . Art. 10. System konsorcyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 11. Kodeksy dobrych praktyk . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 3. Odpowiedzialnoœæ cywilna . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 12. Roszczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 13. Ciê¿ar dowodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 14. Przedawnienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 4. Przepisy karne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 15. Agresywne praktyki rynkowe . . . . . . . . . . . . . . . Art. 16. System konsorcyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 17. Œciganie na wniosek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 5. Zmiany w przepisach obowi¹zuj¹cych, przepis przejœciowy i koñcowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 18. Nieuczciwa konkurencja . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 19. Rzecznik Ubezpieczonych . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 20. Ochrona konkurencji i konsumentów . . . . . . . . . . Art. 21. Wejœcie w ¿ycie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 112 117 118 121 121 124 126 127 127 127 127 129 129 129 130 133 C. Dyrektywa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Dyrektywa 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 Za³¹cznik I. Praktyki handlowe uznawane za nieuczciwe w ka¿dych okolicznoœciach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 Za³¹cznik II. Przepisy prawa wspólnotowego okreœlaj¹ce zasady reklamy i komunikacji handlowej . . . . . . . . . . . . . 164 Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 VI Przedmowa Przedmowa Ustawa z 23.8.2007 r. o przeciwdzia³aniu nieuczciwym praktykom rynko- Przedmowa wym (Dz.U. Nr 171, poz. 1206) jest nowym aktem prawnym reguluj¹cym za- gadnienia ochrony konsumenta i zwalczania nieuczciwej konkurencji w rela- cjach pomiêdzy przedsiêbiorcami a konsumentami (ang. business-to-consu- mers – tzw. B2C). Pierwszy projekt tego aktu zosta³ przygotowany przez Urz¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów przy wspó³udziale ekspertów (mec. J. Sroczyñski oraz dr A. Michalak). Godny jednak podkreœlenia jest fakt, i¿ ostateczny kszta³t ustawy jest wypadkow¹ ró¿nych tendencji, w tym zmian dokonanych przez obydwie izby polskiego Parlamentu. Nie wszystkie z tych zmian okaza³y siê trafione, dlatego te¿ mo¿na oczekiwaæ, i¿ po pewnym okre- sie funkcjonowania ustawy trzeba bêdzie dokonaæ w niej korekt. Komentowana ustawa jest przedstawiona na tle Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/29/WE z 11.5.2005 r. o nieuczciwych prakty- kach handlowych, któr¹ implementuje do prawa polskiego oraz w kontekœ- cie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, na której jest wzorowa- na i z któr¹ ³¹czy j¹ przynale¿noœæ systemowa. Komentarz wzbogacaj¹ te¿ odniesienia do niemieckiej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, której przyjêciu w 2004 r. towarzyszy³a ju¿ myœl dostosowania do dyrekty- wy o nieuczciwych praktykach handlowych. Celem niniejszego komentarza jest przedstawienie za³o¿eñ nowej ustawy i udzielenie wskazówek co do jej praktycznego stosowania, z uwzglêdnie- niem orzecznictwa Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotycz¹cego ochrony zbiorowych interesów konsumentów oraz licznych przyk³adów. Komentarz ma zatem charakter praktyczny i z pewnoœci¹ nie rozstrzyga wszystkich zagadnieñ teoretycznych zwi¹zanych ze stosowa- niem nowej ustawy, które powinny byæ przedmiotem dalszych analiz. Na gruncie nowej ustawy nie zapad³o jeszcze ¿adne orzeczenie s¹dowe, a liczba publikacji dotycz¹cych samej ustawy jest ograniczona. Dlatego te¿ niektóre rozwa¿ania zawarte w niniejszym komentarzu maj¹ charakter pro- pozycji interpretacji i byæ mo¿e bêd¹ musia³y zostaæ zweryfikowane po pewnym okresie funkcjonowania ustawy. Mam jednak nadziejê, ¿e przed- stawione interpretacje oka¿¹ siê pomocne dla organów orzekaj¹cych oraz prawników, którym przyjdzie siê zmierzyæ z now¹ ustaw¹ w praktyce. Kraków, styczeñ 2008 r. Autor VII Wykaz skrótów 1. ród³a prawa Wykaz skrótów Wykaz skrótów Dyrektywa. . . . . . . . . . Dyrektywa 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 11.5.2005 r. dotycz¹ca nieuczciwych prak- tyk handlowych stosowanych przez przedsiêbior- stwa wobec konsumentów na rynku wewnêtrznym oraz zmieniaj¹ca dyrektywê Rady 84/450/EWG, dyrektywy 97/7/WE, 98/27/WE i 2002/65/WE Par- lamentu Europejskiego i Rady oraz rozporz¹dzenie (WE) Nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.Urz. UE Nr L 149 z 11.6.2005 r.) KC. . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KK. . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) KPC. . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postêpowania cy- wilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KW . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeñ (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 109, poz. 756) OchrKonkU. . . . . . . . . ustawa z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i kon- sumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) TWE . . . . . . . . . . . . . . Traktat ustanawiaj¹cy Wspólnotê Europejsk¹ UPNPR . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.8.2007 r. o przeciwdzia³aniu nieuczci- wym praktykom rynkowym (Dz.U. Nr 171, poz. 1206) UWG. . . . . . . . . . . . . . niemiecka ustawa o zwalczaniu nieuczciwej kon- kurencji ZNKU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) 2. Organy orzekaj¹ce ETS . . . . . . . . . . . . . . . Europejski Trybuna³ Sprawiedliwoœci SA . . . . . . . . . . . . . . . . S¹d Administracyjny SN . . . . . . . . . . . . . . . . S¹d Najwy¿szy SOKiK . . . . . . . . . . . . S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów IX Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw 3. Publikatory i czasopisma Dz.U. Dz.Urz. WE . . . . . . . . Dziennik Urzêdowy Wspólnot Europejskich EP . . . . . . . . . . . . . . . . Edukacja Prawnicza KPP . . . . . . . . . . . . . . . Kwartalnik Prawa Prywatnego MoP. . . . . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy PiP. . . . . . . . . . . . . . . . Pañstwo i Prawo PIPWI UJ . . . . . . . . . . Prace Instytutu Prawa W³asnoœci Intelektualnej Uniwersytetu Jagielloñskiego PPH . . . . . . . . . . . . . . . Przegl¹d Prawa Handlowego PPP . . . . . . . . . . . . . . . Przegl¹d Prawa Prywatnego Pr. Sp. . . . . . . . . . . . . . Prawo Spó³ek R. Pr. . . . . . . . . . . . . . Radca Prawny RPEiS . . . . . . . . . . . . . Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny SZN UJ . . . . . . . . . . . Studenckie Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ja- gielloñskiego ZNUJ PWiOWI . . . . . Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagielloñskiego, Prace z Wynalazczoœci i Ochrony W³asnoœci Inte- lektualnej . . . . . . . . . . . . . . . . nastêpny . . . . . . . . . . . . . . postanowienie 4. Inne skróty n. orz. . . . . . . . . . . . . . . . orzeczenie pkt . . . . . . . . . . . . . . . . punkt post. s. . . . . . . . . . . . . . . . . . strona to jest tj. . . . . . . . . . . . . . . . . tekst jedn. . . . . . . . . . . tekst jednolity uchw. UOKiK . . . . . . . . . . . . Urz¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów ust. wyr. . . . . . . . . . . . . . . . ustêp . . . . . . . . . . . . . . wyrok . . . . . . . . . . . . . uchwa³a X Wykaz literatury Beier F. K., Industrial Property and the Free Movment of Goods in the In- Wykaz literatury Wykaz literatury ternal European Market, IIC vol. 21 no. 2/1990. Chachlowska K., Kompetencje Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie zwalczania nieuczciwej reklamy na gruncie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, w: Aktualne problemy polskiego i europejskiego prawa ochrony konkurencji, Warszawa 2006. Czachórski W., System Prawa Cywilnego – prawo zobowi¹zañ, czêœæ ogól- na, t. III, cz. I, Wroc³aw-Warszawa-Kraków-Gdañsk-£ódŸ 1981. Dereñ A. M., Gajek L., Zygad³o J., W³asnoœæ intelektualna i przemys³owa w prawie miêdzynarodowym europejskim i krajowym, Wroc³aw 1998. Dubis W., w: Kodeks cywilny, t. I, Komentarz do artyku³ów 1–534, pod red. E. Gniewka, Warszawa 2004. du Vall M., Nowiñska E., Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Warszawa 2006. Fezer K. H., Modernisierung des deutschen Rechts gegen den unlauteren Wettbewerb auf der Grundlage einer Europaisierung des Wettbewerb- srechts, WRP 2001, Nr 9. Gadek B., Generalna klauzula odpowiedzialnoœci za czyn nieuczciwej kon- kurencji (art. 3 u.z.n.k.), PIPWI UJ 2003, z. 85. Gamerith H., Der Richlinienvorschlag über unlautere Geschäftspraktiken- Möglichkeiten einer harmonischen Umsetzung, WRP 2005, Nr 4. Glöckner J., Henning-Bodewig F., EG Richtlinie über unlautere Geschäf- tspraktiken: Was wird aus dem „neuen” UWG?, WRP 2005, Nr 11. Górnicki L., Nieuczciwa konkurencja, w szczególnoœci poprzez wprowa- dzaj¹ce w b³¹d oznaczenie towarów lub us³ug i œrodki ochrony w pra- wie polskim, Wroc³aw 1997. Grzybowski S., Struktura i treœæ przepisów prawa cywilnego odsy³aj¹cych do zasad wspó³¿ycia spo³ecznego, Studia Cywilistycze 1965, t. VI. Grzybowski S., System Prawa Cywilnego, t. I, Czêœæ ogólna, pod red. S. Grzybowskiego, Wroc³aw-Warszawa-Kraków-Gdañsk-£ódŸ 1985. Gzyl M., Œwiderek T., Rzemek M., Wiêc³aw E., Praktyki niemoralne, ale le- galne, Rzeczpospolita z 18.4.2006 r. Harris B., Application of Article 36 of the Treaty of Rome to Intellectual Property. A Review of the Case Law, Idea – The Journal of Law and Technology 1977, vol. 19, no. 1. Harris B., Intellectual Property in the European Union, New Hampshire 2002. XI Wykaz literatury Kañska K., Pojêcie konsumenta w kodeksie cywilnym na tle tendencji eu- ropejskich, KPP 2004, z. 1. Kêpiñski M., Kilka uwag o projekcie ustawy o zwalczaniu nieuczciwych praktyk handlowych, w: Wspó³czesne problemy prawa handlowego. Ksiêga jubileuszowa dedykowana Prof. dr hab. M. PoŸniak-Niedziel- skiej, Kraków 2007. Kodeks cywilny – Komentarz, pod red. E.Gniewka, Warszawa 2006. Kodeks cywilny, Komentarz, t. I, pod red. K. Pietrzykowskiego, Warszawa 2004. Köler H., Die Bagatellklausel in § 3 UWG, GRUR 2005, Nr 1, s. 1. Kunkiel-Kryñska A., Implementacja dyrektyw opartych na zasadzie harmo- nizacji pe³nej na przyk³adzie dyrektywy o nieuczciwych praktykach handlowych, MoP 2007, Nr 18. Kunkiel-Kryñska A., Nowe rozwi¹zania prawa ochrony konsumenta w dy- rektywie o nieuczciwych praktykach handlowych, EPS 2007, Nr 8. £êtowska E., Europejskie prawo umów konsumenckich, Warszawa 2004. Maliszewska-Nienartowicz J., Dyrektywa o nieuczciwych praktykach han- dlowych – pierwszy etap wspólnotowego prawa o zwalczaniu nie- uczciwej konkurencji?, PPH 2007, Nr 1. Michalak A., Prawne aspekty reklamy, promocji i sponsorowania wyrobów tytoniowych, PPH 2006, Nr 8. Michalak A., Reklama pozorna na przyk³adzie reklamy napojów alkoholo- wych, ZNUJ 2001, Nr 5. Michalak A., Zwalczanie nieuczciwej konkurencji, EP 2006, Nr 5. Michalak A., Ochrona tajemnicy przedsiêbiorstwa – zagadnienia cywilno- prawne, Kraków 2006. Michalak A., Znaczenie decyzji Urzêdu Patentowego dla rozstrzygniêcia kolizji praw wy³¹cznych, MoP 2007, Nr 13. Michalak A., Przegl¹d nowych regulacji w dziedzinie ochrony w³asnoœci intelektualnej, EP 2007, Nr 10. Michalak A., Sroczyñski J., Nieuczciwe praktyki rynkowe, Gazeta Prawna z 23.11.2007 r. Mokrysz-Olszañska A., Dobre obyczaje w dzia³alnoœci gospodarczej, KPP 2004, z. 1. Mokrysz-Olszañska A., Zagadnienia prawne nieuczciwej konkurencji, RPEiS 1983, Nr 3. Mokrysz-Olszañska A., Niemieckie prawo o nieuczciwej konkurencji na rozdro¿u? Ewolucja niemieckiego prawa o nieuczciwej konkurencji, KPP 2001, z. 2. Mokrysz-Olszañska A., Swoboda promocji a ochrona przed nieuczciwymi praktykami handlowymi w projektach prawa Unii Europejskiej, PiP 2005, Nr 2. XII Wykaz literatury Namys³owska M., Zwalczanie nieuczciwych praktyk handlowych na pod- stawie dyrektywy 2005/29/WE, cz. I, PPH 2007, Nr 2. Nestoruk I. B., Europejskie prawo o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji? (Prezentacja projektu dyrektywy o nieuczciwych praktykach handlo- wych), PIPWI UJ 2005, z. 89. Nowiñska E., Zwalczanie nieuczciwej reklamy – zagadnienia cywilno- prawne, Kraków 2002. Okoñ Z., Reklama jako czyn nieuczciwej konkurencji, w: Prawo reklamy i promocji, pod red. E. Traple, Warszawa 2007. Pietrzykowski K., Bezprawnoœæ jako przes³anka odpowiedzialnoœci delik- towej a zasady wspó³¿ycia spo³ecznego i dobre obyczaje, w: Odpowie- dzialnoœæ cywilna. Ksiêga pami¹tkowa ku czci Profesora Adama Szpu- nara, Kraków 2004. Popio³ek W., Kodeks cywilny – suplement, t. I i II, pod red. K. Pietrzykow- skiego, Warszawa 2003. Preussner-Zamorska J., Problematyka funkcjonowania klauzul general- nych na tle ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, KPP 1997, z. 1. Radwañski Z., Prawo cywilne – czêœæ ogólna, Warszawa 2007. Radwañski Z., Olejniczak A., Zobowi¹zania – czêœæ ogólna, Warszawa 2005. Rudnicki S., Dmowski S., Komentarz do Kodeksu cywilnego – ksiêga I – czêœæ ogólna, Warszawa 2006. Rzemek M., Kosiarski M., Coraz wiêcej fa³szywych promocji, Rzeczpo- spolita z 15–16.7.2006 r. Safjan M., Klauzule generalne w prawie cywilnym (przyczynek do dysku- sji), PiP 1990, z. 11. Safjan M., Pojêcie i funkcje zasad prawa prywatnego, w: W kierunku euro- peizacji prawa prywatnego. Ksiêga pami¹tkowa dedykowana Profeso- rowi J. Rajskiemu, Warszawa 2007. Schricker G., The Efforts Toward Harmonization of the Law of Unfair Competition in the European Economic Community, ICC vol. 4, no. 2/1973. Schricker G., Bodewing F. H., Elemente einer Harmonisierung des Rechts des unlauteren Wettbewerbs in der Europaischen Union, WRP 2001, Nr 12. Schricker G., Unfair Competition and Consumer Protection in Western Eu- rope, ICC vol. 1, no. 4/1970. Schricker G., Unfair Competition and Consumer Protection – New Deve- lopments, IIC vol. 8, no. 3/1977. Seichter D., Der Umsetzungsbedarf der Richtlinie über unlautere Geschäfts- praktiken, WPR 2005, Nr 9. XIII Wykaz literatury Skubisz R., Polskie prawo o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (z per- spektywy prawa Unii Europejskiej), PiP 1996, Nr 4–5. Sosnitza O., Die Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken- Voll-oder Teilharmonisierung? WRP 2006, Nr 1. Soœniak M., Bezprawnoœæ zachowania jako przes³anka odpowiedzialnoœci cywilnej za czyny niedozwolone, Kraków 1959. Stefanicki R., Ochrona konsumenta w œwietle ustawy o szczególnych wa- runkach sprzeda¿y konsumenckiej, Kraków 2006. Stefanicki R., Dobre obyczaje w prawie polskim, PPH 2002, Nr 5. Stefanicki R., Klauzula dobrych obyczajów jako kluczowa konstrukcja w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Pr. Sp. 2000, Nr 7–8. Stefanicki R., Praktyki handlowe „nieuczciwe w ka¿dych okolicznoœciach” w prawie europejskim, PiP 2007, Nr 11. Stefanicki R., Ochrona konsumenta przed nieuczciwymi praktykami han- dlowymi w œwietle dyrektywy 2005/29, PPH 2006, Nr 10. Stefanicki R., Dyrektywa o nieuczciwych praktykach handlowych – nowy instrument ochrony konsumenta, R. Pr. 2007, Nr 4. Szpunar M., Pojêcie czynu nieuczciwej konkurencji – zagadnienia wybra- ne, w: Odpowiedzialnoœæ cywilna. Ksiêga pami¹tkowa ku czci Profe- sora Adama Szpunara, Kraków 2004. Szwaja J., Tischner A., Implementacja dyrektywy 2005/29/WE o zwalcza- niu nieuczciwych praktyk handlowych do prawa polskiego, MoP 2007, Nr 20. Szwaja J., Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – komentarz, Warszawa 2006. Szwaja J., Die Genese der Generalklausel des neuen polnischen, UWG, GRUR Intl. 1996/4. Œwiderek T., Gzyl M., Tanio tylko w reklamie, Rzeczpospolita z 18.4.2006 r. The Unfair Commercial Practices Directive, Health Consumer Protection Directorate General, Belgium 2006. Tischner A., Model przeciêtnego konsumenta w prawie europejskim, KPP 2006, z. 1. Traple E., Stosunek czynu nieuczciwej konkurencji do praw w³asnoœci in- telektualnej, ZN UJ PWiOWI 2001, z. 77. Unfair Commercial Practices-An analysis of the existing laws on unfair commercial practices between business and consumers in the new Member States, coordinated by C. van Dam, E. Budaite, British Insti- tute of International and Comparative Law, London 2005. Viniol J., Recent Developments in German Unfair Competition Law, PIPWI UJ 2007, z. 98. Wadlow Ch., Unfair Competition in Community Law (Part 1): The Age of the „Classical Model”, E.I.P.R, 2006 issue 8, vol. 28. XIV Wykaz literatury Wadlow Ch., Unfair Competition in Community Law (Part 2): Harmonisa- tion Becomes Gridlocked, E.I.P.R, 2006 issue 9, vol. 28. Walencik I., Ulotki pod s¹dami dozwolone, ale z rzetelnymi informacjami, Rzeczpospolita z 28.9.2007 r. Wikariak S., Etyka uzupe³ni prawo, Rzeczpospolita z 6.10.2005 r. Wojtyczek K., Granice ingerencji ustawodawczej w sferê praw cz³owieka w konstytucji RP, Kraków 1999. Wœciubiak £., Dobre obyczaje w ustawie o przeciwdzia³aniu nieuczciwym praktykom rynkowym, PPP 2007, Nr 11. XV A. Tekst ustawy Ustawa o przeciwdzia³aniu nieuczciwym praktykom rynkowym1 z dnia 23 sierpnia 2007 r. (Dz.U. Nr 171, poz. 1206) UPNPR UPNPR Spis treœci Rozdzia³ 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 2. Nieuczciwe praktyki rynkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 3. Odpowiedzialnoœæ cywilna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 4. Przepisy karne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 5. Zmiany w przepisach obowi¹zuj¹cych, przepis przejœciowy Art. 1–2 3–11 12–14 15–17 i koñcowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18–21 Rozdzia³ 1. Przepisy ogólne Art. 1. [Zakres regulacji] Ustawa okreœla nieuczciwe praktyki rynkowe w dzia³alnoœci gospodarczej i zawodowej oraz zasady przeciwdzia³ania tym praktykom w interesie konsumentów i w interesie publicznym. Art. 2. [Definicje] Ilekroæ w ustawie jest mowa o: 1) przedsiêbiorcy – rozumie siê przez to osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadaj¹ce osobowoœci prawnej, któ- re prowadz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ lub zawodow¹, nawet je¿eli dzia³alnoœæ ta nie ma charakteru zorganizowanego i ci¹g³ego, a tak¿e osoby dzia³aj¹ce w ich imieniu lub na ich rzecz; 2) konsumencie – rozumie siê przez to konsumenta w rozumieniu przepi- sów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z póŸn. zm.2); 1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdro¿enia dyrektywy 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. dotycz¹cej nieuczciwych praktyk han- dlowych stosowanych przez przedsiêbiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnêtrznym oraz zmieniaj¹cej dyrektywê Rady 84/450/EWG, dyrektywy 97/7/WE, 98/27/WE, 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporz¹dzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Euro- pejskiego i Rady („Dyrektywa o nieuczciwych praktykach handlowych”) (Dz.Urz. UE L 149 z 11.06.2005, str. 22). Niniejsz¹ ustaw¹ zmienia siê ustawy: z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczni- ku Ubezpieczonych i z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. 2 Zmiany wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz.U. z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, 3
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym. Komentarz
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: