Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00052 003962 24093719 na godz. na dobę w sumie
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - nowe procedury - ebook/pdf
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - nowe procedury - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 100
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-026-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka w bardzo przystępny sposób przybliża zagadnienia regulowane nową ustawą z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W publikacji każdy zainteresowany podmiot – biuro rachunkowe, biegły rewident, dorada podatkowy – znajdzie przykładową procedurę, jaką należy wdrożyć, aby uniknąć odpowiedzialności karnej związanej z praniem pieniędzy przez klientów biura. Gotowa do zastosowania procedura zawiera informacje o:
● sposobie weryfikacji klientów i dokonywanych przez nich transakcji,
● czasie przechowywania dokumentacji,
● przesłankach uznania danej transakcji za potencjalnie niebezpieczną,
● obowiązkach zarówno samego podmiotu, jak i jego pracowników.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

1. Wstęp Nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z 1 marca 2018 roku (Dz.U. z 2018 r. poz. 723), zwana dalej Ustawą, definiuje na nowo zasady oraz tryb przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, przede wszystkim w celu dostosowania polskiego porządku prawnego do przepisów dyrektywy 2015/8491 oraz nowych rekomendacji Financial Action Task Force (FATF), a także zwiększenia efektywności krajowego systemu przeciwdziałania praniu pienię- dzy oraz finansowaniu terroryzmu. System przeciwdziałania praniu pieniędzy został wzbogacony o nowe instytucje obo- wiązane do stosowania przepisów ustawy, zaś co do niektórych podmiotów, w tym biur rachunkowych i doradców podatkowych, część ich dotychczasowych zadań ule- gła zmianie. Nowe przepisy poszerzają katalog podmiotów podlegających ustawie, tzw. instytucji obowiązanych, o przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z 2 lipca 2014 roku o swobo- dzie działalności gospodarczej2, którzy świadczą usługi w zakresie tzw. powiernictwa, niebędących innymi instytucjami obowiązanymi, świadczących usługi polegające na: ■■ tworzeniu spółek lub innych osób prawnych, ■■ działaniu w charakterze dyrektora lub sekretarza spółki, wspólnika spółki osobo- wej lub osoby na podobnym stanowisku w stosunku do innych osób prawnych lub organizowaniu dla innej osoby możliwości działania w charakterze tych osób, ■■ zapewnianiu siedziby statutowej, adresu działalności, adresu korespondencyjnego lub administracyjnego i innych pokrewnych usług dla przedsiębiorstwa, spółki oso- bowej lub dowolnej innej osoby prawnej lub porozumienia prawnego, Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z 20 maja 2015 r. w sprawie zapobie- 1 gania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrek- tywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE (zwana dalej dyrektywą 2015/849). Obecnie obowiązuje ustawa z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646). Mimo to ustawodawca w ustawie z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finan- sowaniu terroryzmu nadal posługuje się ustawą o działalności gospodarczej. 2 5 Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmowi – nowa procedura NOWOŚĆ! Biura rachunkowe, spółki księgowe lub doradcze mogą w wielu obszarach pro- wadzić działalność współistniejącą lub pokrywającą się z działalnością tzw. tru- stów z uwagi na przedmiot i profesjonalny charakter prowadzonej działalności. ■■ działaniu w charakterze powiernika trustu, który powstał w drodze czynności prawnej, lub podobnego porozumienia prawnego lub organizowaniu dla innej oso- by możliwości działania w takim charakterze; ■■ działaniu w charakterze osoby wykonującej prawa z akcji lub udziałów na rzecz osoby innej niż spółka notowana na rynku regulowanym podlegającym wymogom dotyczącym ujawniania informacji zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub podle- gająca równoważnym standardom międzynarodowym, lub organizowaniu dla innej osoby możliwości działania w takim charakterze. Ta kategoria instytucji obowiązanych została określona ogólnym pojęciem „trustu”. Podobnie jak dotąd do grupy instytucji obowiązanych należą doradcy podatkowi, bie- gli rewidenci i podmioty świadczące usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych. Doradcy podatkowi i biegli rewidenci zostali wskazani jako instytucje obowiązane w art. 2 ust. 1 pkt 14 i 15. W artykule 2 ust. 1 pkt 17 Ustawy wskazane zostały pod- mioty zajmujące się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych. Mając na uwa- dze art. 76a ust. 3 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 395), do tej kategorii instytucji obowiązanych wchodzą zarówno księgowi – osoby fizyczne prowadzące działalność polegającą na usługowym prowadzeniu ksiąg rachun- kowych, jak i podmioty gospodarcze (spółki cywilne, spółki prawa handlowego), ofe- rujące takie usługi, które zatrudniają pracowników do usługowego prowadzenia ksiąg. Z uwagi jednak na charakter usług świadczonych przez księgowych i biura rachun- kowe na rzecz ich klientów uznać należy, iż rozmiar zadań nałożonych na te podmio- ty nie stawia ich w pierwszoplanowej roli wśród podmiotów obowiązanych, jak ma to miejsce w przypadku instytucji finansowych. Niemniej rola ta w całym systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu jest z pewnością bar- dzo istotna w związku z rodzajem danych finansowych, do których mają dostęp z racji rodzaju świadczonych usług. WAŻNE! Za fundamentalne, z punktu widzenia dotychczasowych doświadczeń obowiązywania ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z 25 czerwca 2009 r., należy uznać wyraźne włączenie odpowiedzial- ności członków organów zarządzających, wyznaczanych przedstawicieli kadry kierowniczej oraz poszczególnych pracowników i współpracowników podmio- tów usługowo prowadzących księgi rachunkowe za zapewnienie obowiązywa- nia nowych zasad w ich organizacjach. 6 Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – nowa procedura WejŚcie W życie przepisóW Powyższe znajduje odzwierciedlenie zarówno w obowiązku wdrożenia odpowiednich procedur wewnętrznych, wprowadzania systemu anonimowej sygnalizacji o potencjal- nych naruszeniach przepisów, jak i w systemie szkoleń dla personelu biura rachunkowego. Dodatkowo, aby wzmocnić skuteczność obowiązywania nowych zasad, na wyznaczo- nych członków organów zarządzających biura rachunkowego oraz przedstawicieli ka- dry kierowniczej, którzy nie dopełnią obowiązków określonych w Ustawie, zostały nało- żone sankcje pieniężne do wysokości 1 000 000 zł. Zasadniczo poza przepisami dotyczącymi gromadzenia informacji o beneficjentach rzeczywistych Ustawa wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, czyli 12 lipca 2018 roku. Przepisy dotyczące centralnego rejestru beneficjentów rzeczywistych objęte są jesz- cze dłuższym vocatio legis, wejdą bowiem w życie po upływie 18 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy. Nowa ustawa wprowadza również okres przejściowy w zakresie gromadzenia i prze- kazywania informacji do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, dalej GIIF. WAŻNE! W terminie 3 miesięcy od wejścia w życie nowej ustawy biura rachun- kowe winny przekazywać zawiadomienia o transakcji ponadprogowej oraz for- mularz je identyfikujący według dotychczasowych przepisów. Po upływie tego terminu, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w ży- cie Ustawy, podmioty będą przekazywać zawiadomienia – zgodnie z przepisami do- tychczasowymi albo przepisami nowej ustawy. Kluczowy w tym przypadku będzie zatem termin wydania przez Ministra Finansów rozporządzeń określających formę zawiadomienia oraz formularza identyfikującego. Na wejście w życie nowych przepisów wykonawczych przewidziany został maksymalnie 6-miesięczny okres od dnia rozpoczęcia obowiązywania Ustawy (art. 190 Ustawy). 2. Zmiany w obowiązkach biur rachunkowych w systemie walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu W odniesieniu do podmiotów świadczących usługi księgowe najwięcej zmian w zakre- sie ich udziału w systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy dotyczy: ■■ wprowadzenia nowych obowiązków, w tym w zakresie stosowania środków bez- pieczeństwa finansowego, 7 2.1. Rozszerzenie obowiązku dokonania oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – nowa procedura ■■ wprowadzenia Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, ■■ modyfikacji przepisów dotyczących wstrzymywania transakcji i blokowania ra- chunków, ■■ zmiany przepisów o kontroli instytucji obowiązanych, a także sankcji administra- cyjnych nakładanych na instytucje obowiązane nieprzestrzegające obowiązków na- łożonych na nie Ustawą. Ustawa wpływa na funkcjonowanie podmiotów z szeroko rozumianego rynku usług profesjonalnych, obejmując przepisami zawody prawnicze, doradców podat- kowych, podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. W swoich założeniach Ustawa z jednej strony zmniejsza liczbę obowiązków spoczy- wających na instytucjach obowiązanych, w tym posiadania przez instytucje obowią- zane wydzielonego rejestru transakcji, i usprawnia powinności dotyczące raporto- wania transakcji do GIIF, w szczególności tzw. transakcji podejrzanych. Z drugiej strony precyzuje dodatkowe obowiązki instytucji obowiązanych, które obecnie są już wykonywane na podstawie przepisów obowiązującej ustawy. Te nowe obowiąz- ki dotyczą: ■■ sporządzania i aktualizowania przez instytucje obowiązane oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, ■■ konieczności przekazywania do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywi- stych informacji o podejrzanych transakcjach przez spółki prawa handlowego, tj. spółki jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne, z ograni- czoną odpowiedzialnością i akcyjne. Ponadto zmianie w stosunku do poprzednio obowiązującej ustawy uległ próg kwoto- wy transakcji wymagającej rejestracji w postaci transakcji gotówkowej przyjmowanej lub dokonywanej przez przedsiębiorców w rozumieniu ustawy o swobodzie działal- ności gospodarczej – został określony na poziomie 15 000 euro. Ten próg dotyczy za- równo pojedynczej transakcji, jak i kilku, jeśli okoliczności wskazują, iż są one ze sobą powiązane. spodarczymi lub transakcją okazjonalną. W celu określenia właściwego dla danej transakcji zakresu środków bezpieczeństwa finansowego biuro rachunkowe powinno najpierw rozpoznać związane z nimi ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terro- ryzmu, a następnie dokonać oceny rozpoznanego ryzyka. Ocena ryzyka dokonywana przez biuro księgowe ma kluczowe znaczenie przy ustalaniu zakresu stosowanych w danym przypadku środków bezpieczeństwa finansowego, który jest uzależniony od stopnia rozpoznanego ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu związanego z danymi stosunkami go- 8
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - nowe procedury
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: