Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00207 008363 24101707 na godz. na dobę w sumie
Przedsiębiorczość jako wartość w edukacji - ebook/pdf
Przedsiębiorczość jako wartość w edukacji - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 200
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8012-965-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> edukacja >> pedagogika
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).

W artykule przedstawione są różne ujęcia przedsiębiorczości. Część pierwsza poświęcona jest między innymi koncepcji Josepha Schumpetera. W części drugiej analizowane są historyczne uwarunkowania przedsiębiorczości. W zakończeniu podniesiony jest problem aktualnego rozumienia przedsiębiorczości.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Przedsiębiorczość jako wartość w edukacji Przedsiębiorczość jako wartość w edukacji Redakcja naukowa Andrzej Murzyn, Urszula Szuścik Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego • Katowice 2017 Redaktor serii: Publikacje Wydziału Etnologii i Nauki o Edukacji Urszula Szuścik Recenzent Mirosław Kowalski Spis treści Wstęp (Andrzej Murzyn, Urszula Szczuścik) Preface (Andrzej Murzyn, Urszula Szczuścik) Bogusław Śliwerski Edukacja autorska jako przykład pozytywnej przedsiębiorczości nauczycieli szkół publicznych Andrzej Suwalski Myśl ekonomiczna i społeczna a przedsiębiorczość Lucjan Wroński Przedsiębiorczość w szkockim oświeceniu Dariusz Juruś O istocie przedsiębiorczości z perspektywy austriackiej szkoły ekonomicznej Beata Gdak Wychowanie do przedsiębiorczości w systemie szkolnym i edukacji pozaszkolnej na ziemiach XIX ‑wiecznej Polski porozbiorowej Malwina Rolka Idea przedsiębiorczości na tle przeobrażeń kultury mieszczańskiej Tomasz Kopczyński Brakujące elementy kształtowania przedsiębiorczości w przestrzeni edukacyjnej Danuta Kocurek Kształtowanie przedsiębiorczości postawy ucznia szkoły średniej 9 13 17 30 37 48 58 71 83 94 6 Spis treści Erkki Nevanperä Poglądy uczniów szkoły średniej na przedsiębiorczość, przedsiębiorców oraz małe przedsiębiorstwa – badanie w kontekście międzynarodowego nauczania przedsię‑ biorczości Lidia Wollman Przedsiębiorczość w procesie uczenia się w koncepcji Guya Claxtona Renata Raszka Edukacja finansowa dzieci Beata Oeszlaeger ‑Kosturek Przedsiębiorczość – istota i sposoby kształtowania w procesie edukacji wczesno‑ szkolnej Danuta Kurzyna ‑Chmiel Różnorodność i innowacyjność form pomocy finansowej oraz organizacyjnej dla uczniów Joanna Wierzejska Plany emigracji zarobkowej a otwartość na nowe doświadczenia absolwentów koń‑ czących studia wyższe Noty o Autorach 103 128 140 154 167 183 197 Contents Introduction (Andrzej Murzyn, Urszula Szczuścik) Preface (Andrzej Murzyn, Urszula Szczuścik) Bogusław Śliwerski Authorial education as an example of positive entrepreneurship of the teachers of public schools Andrzej Suwalski Economical and social thought vs. entrepreneurship Lucjan Wroński Entrepreneurship during the Scottish Enlightenment Darius Juruś On the essence of entrepreneurship from the perspective of the Austrian school of economy Beata Gdak Education toward entrepreneurship in the school system and in extra‑school edu‑ cation in the lands of 19th‑century post‑partition Poland Malwina Rolka The idea of entrepreneurship against the background of the transformations of burgher culture Tomasz Kopczyński The missing elements of the development of entrepreneurship in the educational sphere 9 13 17 30 37 48 58 71 83 8 Contents Danuta Kocurek The development of the entrepreneurship‑oriented attitude of a secondary‑school pupil Erkki Nevanperä The opinions of the secondary‑school pupils about entrepreneurship, entrepre‑ neurs and small businesses – research in the context of the international instru‑ ction in the field of entrepreneurship Lidia Wollman The financial education of children Renata Raszka Financial education of children Beata Oeszlaeger‑Kosturek Entrepreneurship – the essence and the means of development in the process of early school education Danuta Kurzyna‑Chmiel The diversity and the innovativeness of the forms of financial and organizational assistance for pupils Joanna Wierzejska The plans of economic migration vs. openness toward new experiences of soon‑to‑ be university graduates About the authors 94 103 128 140 154 167 183 197 Wstęp Przedsiębiorczość i wychowywanie liderów przedsiębiorczości należą nie‑ wątpliwie do najbardziej interesujących zagadnień, jakie od wielu lat nurtują współczesnych badaczy zainteresowanych szeroko pojmowaną działalnością edukacyjną. Chociaż przedstawiciele wielu dyscyplin dotykają różnych wymia‑ rów przedsiębiorczości i  jej roli we współczesnych społeczeństwach, można z łatwością zauważyć, że wielu badaczy nie różni się bardzo co do poglądu na istotę bycia osobą przedsiębiorczą i wychowywania liderów przedsiębiorczości. Zdecydowana większość – jak można przypuszczać – zdaje sobie sprawę z tego, że nie do przyjęcia jest pogląd, zgodnie z którym przedsiębiorczy typ osobowo‑ ści zawodowej jest wprawdzie zorientowany społecznie, ale celem „jest jedynie osiągnięcie celów organizacji czy własnych korzyści ekonomicznych”1. Znawcy przedmiotu dają wyraźnie do zrozumienia, że przedsiębiorczość musi być oparta na szeroko pojmowanej postawie humanistycznej, która sprawia, że pro‑ ces, który Guy Claxton określa jako „rozwijanie potencjału uczenia się” (buil‑ ding learning power)2, nigdy nie zastygnie. Holistyczne podejście do człowieka, elastyczność w działaniu i otwartość na nowe wyzwania to tylko niektóre cechy niezbędne do radzenia sobie w świecie, który jest w coraz większym stopniu nie tylko nieprzewidywalny, ale także niepoznawalny3. W  związku z  powyższym nie możemy się już zadowolić działaniem w oparciu jedynie o logikę predykcji, która sprawdza się w sytuacjach pewnych lub prawie pewnych, kiedy możemy bazować na dotychczasowych danych. Logika predykcji musi być uzupełniona 1 Kwestionariusz predyspozycji zawodowych. Red. E. Kos, M. Kulesza. Łódź 2010, s. 26. 2 G. Claxton: Rozwijanie potencjału uczenia się. Jak pomóc młodym ludziom, aby stawali się lepszymi uczniami. Przeł. L. Wollman. Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Początkowej, Katowice 2005. 3 D. Greenberg, K. Mc Kone ‑Sweet, H. Wilson: The new entrepreneurial leader. Deve‑ loping leaders who shape social and economic opportunity. Berret ‑Koehler Publishers, Inc., San Francisco 2011. 10 Wstęp logiką kreacji, polegającej na generowaniu danych wcześniej nieistniejących lub niedostępnych4. Z pedagogicznego punktu widzenia najistotniejsza wydaje się teza głoszona przez badaczy drążących różne kwestie związane z kształceniem przyszłych liderów. Zgodnie z nią nowa logika przedsiębiorczości, która polega na wzajemnym uzupełnianiu się logiki predykcji i logiki kreacji, sprawdza się nie tylko w biznesie, ale także w każdej innej dziedzinie życia. Czynniki sprzyjające twórczości w zarządzaniu w biznesie wymieniane przez Richarda Luecke’a5 można przenieść do sytuacji pedagogicznych. Są to: pomy‑ słowość, zdolność do zabawy, skupianie się na eksploracji możliwości, otwar‑ tość, umiejętność godzenia się z niepowodzeniem i uczenia się z niego, inteligen‑ tne podejmowanie ryzyka, aktywne słuchanie, akceptacja różnic, przyjmowanie pomysłów, współpraca, skupianie się na wzajemnych korzyściach, tolerancja dla niejednoznaczności, tolerancja, elastyczność, wytrwałość, ukierunkowanie wewnętrzne (niezwracanie uwagi na to, co pomyślą inni), docenianie własnego potencjału twórczego, poczucie bezpieczeństwa. Jerome S. Bruner6 wymienia ponadto takie warunki działalności twórczej, jak rozszerzenie pola doświad‑ czeń i nonkonformizm. Z kolei Andrzej Góralski stwierdza, że „twórczość jest wówczas, gdy zachodzi zrównoważone, a  więc ustrukturalizowane i  harmo‑ nijne oddziaływanie i współdziałanie możliwości i konieczności oraz gdy wytwór tego oddziaływania i współdziałania zakorzenia się w świecie i trwa, co najmniej przygodnie”7. Przedsiębiorczość jest swoistą twórczością w działaniach jednostki i grupy o charakterze społecznym i ekonomicznym. Podjęta w publikacji problematyka przedsiębiorczości ma na celu zwrócenie uwagi na jej celowość i wartość w edu‑ kacji oraz wychowaniu jednostki, podkreślenie jej walorów nie tylko czysto pragmatycznych, ale również wymiaru humanistycznego i  prakseologicznego. Teksty monografii ujmują zagadnienie przedsiębiorczości w  wybranych uję‑ ciach historycznych (Beata Gdak), filozoficznych (Malwina Rolka), socjologicz‑ nych (Lucjan Wroński), politycznych (Dariusz Juruś), ekonomicznych (Andrzej Suwalski), społecznych (Danuta Kurzyna ‑Chmiel), pedagogicznych (Bogusław Śliwerski) i edukacyjnych (Tomasz Kopczyński, Danuta Kocurek, Erkki Nevan‑ perä, Lidia Wollman, Renata Raszka, Beata Oeszlaeger ‑Kosturek). Celem pub‑ likacji jest m.in. zwrócenie uwagi na wartość edukacji do przedsiębiorczości w szerokim rozumieniu działań edukacyjnych nauczycieli i uczniów oraz wska‑ zanie na ten innowacyjny wymiar edukacji w Polsce po przemianach ustrojowo ‑ ‑politycznych lat 80. XX wieku. 4 Ibidem, s. 26. 5 R. Luecke: Zarządzanie kreatywnością i  innowacją. Przeł. G. Łuczkiewicz. Czarnów 6 J.S. Bruner: O poznawaniu. Szkice na lewą rękę. Przeł. E. Krasińska. Przedm. B. Sucho‑ 2005, s. 77. dolski. Warszawa 1971. 7 A. Góralski: Teoria twórczości. Warszawa 2003, s. 11. Wstęp Bibliografia 11 Warszawa 1971. Claxton G.: Rozwijanie potencjału uczenia się. Jak pomóc młodym ludziom, aby stawali się lep‑ szymi uczniami. Przeł. L. Wollman. Katowice 2005. Bruner J.S.: O poznawaniu. Szkice na lewą rękę. Przeł. E. Krasińska. Przedm. B. Suchodolski. Góralski A.: Teoria twórczości. Warszawa 2003. Greenberg D., McKone ‑Sweet K., Wilson H.: The new entrepreneurial leader. Developing leaders who shape social and economic opportunity. San Francisco 2011. Kwestionariusz predyspozycji zawodowych. Red. E. Kos, M. Kulesza. Łódź 2010. Luecke R.: Zarządzanie kreatywnością i innowacją. Przeł. G. Łuczkiewicz. Czarnów 2005. Andrzej Murzyn, Urszula Szuścik Redaktor Katarzyna Wyrwas Projektant okładki Janina Skorus Redaktor techniczny Małgorzata Pleśniar Korektor Agnieszka Markowska Łamanie Marek Zagniński Copyright © 2017 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208 ‑6336 ISBN 978 ‑83 ‑8012‑964‑1 (wersja drukowana) ISBN 978 ‑83 ‑8012‑965‑8 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40 ‑007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e ‑mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Ark. druk. 12,5. Ark. wyd. 15,0. Papier offset. kl. III, 90 g Cena 26 zł (+VAT) Druk i oprawa: „TOTEM.COM.PL Sp z o.o.” Sp.K. ul. Jacewska 89, 88‑100 Inowrocław
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Przedsiębiorczość jako wartość w edukacji
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: