Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00188 025976 24171360 na godz. na dobę w sumie
Przedsiębiorstwa rodzinne w Polsce. Znaczenie ekonomiczne oraz strategiczne problemy rozwoju - ebook/pdf
Przedsiębiorstwa rodzinne w Polsce. Znaczenie ekonomiczne oraz strategiczne problemy rozwoju - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 231
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3796-9765-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zasoby ludzkie (hr)
Porównaj ceny (książka, ebook (-15%), audiobook).
W książce określono skalę ekonomicznego znaczenia przedsiębiorczości rodzinnej dla gospodarki polskiej. Przedstawiono też rolę i znaczenie przedsiębiorczości rodzinnej na świecie oraz cechy specyficzne, decydujące o potrzebie odrębnego traktowania tej kategorii przedsiębiorstw. Na podstawie wyników próby 1501 polskich przedsiębiorstw, zidentyfikowano liczebność firm rodzinnych, ich znaczenie ekonomiczne (mierzone m.in. uzyskiwanymi przychodami ze sprzedaży i wielkością zatrudnienia) oraz uzyskano opinie na temat zalet i wad firm rodzinnych w ocenie ich właścicieli. Uzasadniono potrzebę myślenia strategicznego, role wspólnej wizji przyszłości rodziny i firmy oraz najważniejsze rodzaje strategii oparte na klasycznym podziale na strategie ekspansji oraz dywersyfikacji. Opisano innowacyjność traktowaną jako źródło ich konkurencyjności, procesy internacjonalizacji działalności firm rodzinnych, źródła ich finansowania, w tym klasyczne oraz nowoczesne formy pozyskiwania kapitału finansowego, przydatne przy obsłudze bieżących potrzeb firmy oraz finansowaniu procesów rozwoju, zarządzanie kapitałem ludzkim, specyficzne relacje pomiędzy pracownikami – członkami rodziny a pracownikami „z zewnątrz”. Ukazano wpływ właściwie zorganizowanego procesu zarządzania ludźmi na konkurencyjność firmy rodzinnej oraz jej efektywność rynkową i finansową, a także bardzo specyficzny problem, jakim jest sukcesja, czyli międzypokoleniowy transfer władzy i własności w firmach rodzinnych. 
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

PRZEDSIĘBIORSTWA RODZINNE W POLSCE ZNACZENIE EKONOMICZNE ORAZ STRATEGICZNE PROBLEMY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA RODZINNE W POLSCE ZNACZENIE EKONOMICZNE ORAZ STRATEGICZNE PROBLEMY ROZWOJU pod redakcją Jana Jeżaka Jan Jeżak – Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Finansów i Strategii Przedsiębiorstwa, Zakład Zarządzania Strategicznego, ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź e-mail: jjezak@uni.lodz.pl RECENZENT Kazimierz Jaremczuk REDAKTORZY WYDAWNICTWA UŁ Katarzyna Gorzkowska, Dorota Stępień SKŁAD I ŁAMANIE Oficyna Wydawnicza Edytor.org Lidia Ciecierska PROJEKT OKŁADKI Stämpfli Polska Sp. z o.o. Zdjęcie na okładce: © Shutterstock.com Praca dotowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (grant nr 2801/B/H03/2008/34) © Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2014 Wydane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Wydanie I. W.04955.14.0.K ISBN 978-83-7969-411-2 ISBN (ebook) 978-83-7969-765-6 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 90-131 Łódź, ul. Lindleya 8 www.wydawnictwo.uni.lodz.pl e-mail: ksiegarnia@uni.lodz.pl tel. (42) 665 58 63, faks (42) 665 58 62 SPIS TREŚCI Wstęp (Jan Jeżak) I. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ RODZINNA NA ŚWIECIE – ROLA I ZNACZENIE ORAZ CECHY SPECYFICZNE (Jan Jeżak) 1. Rola firm rodzinnych w gospodarce światowej 2. Specyficzne cechy firm rodzinnych 3. Determinanty rozwoju przedsiębiorczości rodzinnej w Polsce 9 13 13 17 19 2. Rola przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce 1.1. Cel badania 1.2. Przedmiot badania 1.3. Koncepcja badań 1.4. Metodyka badań II. SKALA I EKONOMICZNE ZNACZENIE PRZEDSIĘBIORSTW RODZINNYCH W POLSCE (RAPORT Z BADAŃ EMPIRYCZNYCH) (Jan Jeżak, Janusz Kornecki, Alicja Krajenta-Kopeć) 1. Cel i metodyka badań 2.1. Populacja firm rodzinnych 2.2. Wiek 2.3. Forma prawna 2.4. Przedmiot i charakter działalności 2.5. Przychody 2.6. Kierunki sprzedaży 2.7. Metody konkurowania. Innowacje 2.8. Źródła zaopatrzenia 2.9. Majątek trwały i inwestycje 2.10. Zatrudnienie 2.11. Wyniki finansowe i źródła finansowania 3. Rozwój przedsiębiorczości rodzinnej w Polsce 25 25 25 26 26 28 29 29 30 31 32 34 35 37 40 41 43 44 48 48 50 55 57 3.1. Determinanty rozwoju przedsiębiorczości rodzinnej w Polsce 3.2. Zalety i wady polskich firm rodzinnych 3.3. Bariery rozwoju firm rodzinnych 4. Podsumowanie i wnioski z badań III. ORIENTACJA STRATEGICZNA ORAZ GŁÓWNE KIERUNKI ROZWOJU FIRM RODZINNYCH (Jan Jeżak) 1. Znaczenie orientacji strategicznej w prowadzeniu firmy 2. Strategiczna wizja rozwoju firmy 3. Wspólna wizja przyszłości jako pomost pomiędzy rodziną a firmą 4. Istota strategii firmy 61 61 64 67 71 6 5. Rodzaje opcji strategicznych 5.1. Strategie ekspansji 5.2. Strategie dywersyfikacji 5.3. Najważniejsze opcje strategiczne według Michaela E. Portera 6. Wybór strategii sukcesu w firmie rodzinnej 78 79 81 84 89 (Janusz Kornecki) 1. Rodzaje innowacji w przedsiębiorstwie i ich istota 2. Spodziewane efekty działalności innowacyjnej 3. Źródła tworzenia innowacji i pozyskiwania technologii 4. Determinanty innowacyjności przedsiębiorstw IV. INNOWACJE JAKO ŹRÓDŁO KONKURENCYJNOŚCI FIRM RODZINNYCH 93 94 99 100 105 105 106 107 4.1. Determinanty wewnętrzne i zewnętrzne 4.2. Determinanty materialne i niematerialne 5. Innowacyjność a specyfika firm rodzinnych V. INTERNACJONALIZACJA DZIAŁALNOŚCI POLSKICH FIRM RODZINNYCH (Wojciech Popczyk) 1. Internacjonalizacja jako strategia dostosowania się biznesu do globalizującego się otoczenia 2. Podstawowe modele internacjonalizacji biznesu 2.1. Model tradycyjny 2.2. Model globalny 2.3. Komponenty wiedzy niezbędnej do wczesnej internacjonalizacji 2.4. ICT jako instrument wczesnej internacjonalizacji biznesu 3. Przebieg internacjonalizacji w wybranych polskich firmach rodzinnych – studia przypadków 4. Podsumowanie 111 111 113 113 115 117 118 120 139 141 141 143 148 150 151 152 152 153 156 157 159 160 161 163 164 166 170 170 171 VI. FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI FIRM RODZINNYCH – POKONYWANIE BARIERY KAPITAŁOWEJ (Alicja Winnicka-Popczyk) 1. Podstawowe modele finansowania przedsiębiorstwa 2. Gospodarka finansowa małej i średniej firmy rodzinnej 3. Logika finansowania firm rodzinnych i jej konsekwencje 4. Nieprawidłowe finansowanie jako bariera wzrostu firmy rodzinnej 5. Potrzeby kapitałowe a dostępne formy finansowania przedsiębiorstwa 5.1. Kapitały własne 5.2. Kapitały obce (tradycyjne i alternatywne) 5.2.1. Kredyty i pożyczki, poręczenia kredytowe, emisja obligacji 5.2.2. Leasing 5.2.3. Faktoring i forfaiting 5.2.4. Franchising 5.2.5. Dotacje z funduszy Unii Europejskiej 5.3. Finansowanie kapitałowe 5.3.1. Emisja i sprzedaż nowych akcji na rynku kapitałowym (IPO) 5.3.2. Alternatywny System Obrotu NewConnect 5.3.3. Prywatny obrót kapitałowy 5.3.4. Kapitał spekulacyjny 5.3.5. Partnerstwo strategiczne 6. Podsumowanie VIII. SUKCESJA, CZYLI MIĘDZYPOKOLENIOWY TRANSFER WŁADZY I WŁASNOŚCI (Elżbieta Roszko-Wójtowicz) 1. Sukcesja – istota problemu 2. Sukcesja – ujęcie procesowe 3. Przygotowanie sukcesora – nowe pokolenie w przedsiębiorstwie 4. Podsumowanie 7 175 175 178 186 186 188 191 194 197 198 200 212 214 217 227 231 VII. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W FIRMIE RODZINNEJ (Alicja Krajenta- -Kopeć) 1. Istota zarządzania zasobami ludzkimi 2. Wspólna wizja przyszłości firmy jako podstawa strategii personalnej 3. Najważniejsze elementy procesu zarządzania zasobami ludzkimi w firmie rodzinnej 3.1. Dobór pracowników 3.2. Rozwój zasobów ludzkich 3.3. Ocena efektów pracy i wynagradzanie pracowników 4. Podsumowanie i rekomendacje Bibliografia Spis rysunków i tabel Autorzy WSTĘP Przedsiębiorczość rodzinna jest ważnym elementem każdej gospodarki, nie- rzadko wręcz dominującym. Na rozpoznawaniu jej problemów oraz wspieraniu jej rozwoju koncentruje się bogata literatura światowa, głównie amerykańska, japońska oraz zachodnioeuropejska. Problematyką firm rodzinnych zajmuje się wiele specjalistycznych czasopism, np. „Family Business Review” oraz różne wyspecjalizowane w tej dziedzinie organizacje badawcze, m.in. The Internatio- nal Family Enterprise Research Academy (IFERA). Co roku są też organizowane w różnych częściach świata konferencje naukowe poświęcone tej tematyce. Obok rosnącego zainteresowania przedsiębiorczością rodzinną ze strony poszczególnych ośrodków naukowych szybko rozwijają się też różne inicjaty- wy integrujące środowisko firm rodzinnych w Polsce. Do najbardziej znaczących inicjatyw tego rodzaju należy zaliczyć Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzin- nych w Warszawie (kier. przez prof. dr. hab. Andrzeja Jacka Blikle) oraz Fundację Firmy Rodzinne w Poznaniu (kier. przez Katarzynę Gierczak-Grupińską), która współpracuje z międzynarodową siecią firm rodzinnych The Family Business Ne- twork (FBN). Stowarzyszenie jest wydawcą dwumiesięcznika „Relacje. Magazyn Firm Rodzinnych”, a wspomniana Fundacja wydaje z kolei biuletyn „Firmy Ro- dzinne dla Firm Rodzinnych”. Bogata literatura światowa i liczne badania nie znajdują odpowiedniego od- zwierciedlenia w polskiej literaturze omawiającej to zagadnienie. Pierwszą kra- jową pracą skoncentrowaną na tej problematyce była książka Przedsiębiorstwo rodzinne. Funkcjonowanie i rozwój1 autorstwa zespołu pracowników naukowych Uniwersytetu Łódzkiego w składzie: J. Jeżak, W. Popczyk oraz A. Winnicka-Po- pczyk. W okresie minionych dziesięciu lat ukazały się kolejne publikacje książ- kowe, powstałe w ośrodkach naukowych Wrocławia, Poznania, Krakowa oraz Łodzi i Warszawy2. Odbyły się też cztery ogólnopolskie konferencje naukowe 1 J. J e ż a k, W. P o p c z y k, A. W i n n i c k a-Po p c z y k, Przedsiębiorstwo rodzinne. Funk- cjonowanie i rozwój, Difin, Warszawa 2004. 2 Warto wymienić chociażby niektóre z tych prac: K. S a f i n, Przedsiębiorstwa rodzinne. Istota i zachowania strategiczne, Wyd. AE Wrocław, Wrocław 2007; Ł. S u ł k o w s k i, A. M a r - j a ń s k i, Firmy rodzinne. Jak osiągnąć sukces w sztafecie pokoleń, Wyd. Poltext, Warszawa 2009; A. S u r d e j, K. Wa c h, Przedsiębiorstwa rodzinne wobec wyzwań sukcesji, Difin, Warszawa 2010; 10 z udziałem gości zagranicznych, zorganizowane przez Społeczną Akademię Nauk w Łodzi, a bogaty dorobek tych konferencji został opublikowany w formie zwar- tej w czterech różnych tomach3. Mimo szybko zwiększającego się krajowego dorobku literaturowego, szcze- gólnie w okresie ostatnich pięciu lat, nadal istnieje – naszym zdaniem – wyraźna luka poznawcza oraz empiryczna pomiędzy krajową i zagraniczną wiedzą w za- kresie przedsiębiorczości rodzinnej. Brakuje przede wszystkim szerokich i sys- tematycznych badań empirycznych nad stanem przedsiębiorczości rodzinnej w Polsce, jej znaczeniem dla naszej gospodarki oraz szansami i zagrożeniami jej dalszego rozwoju. Celem niniejszej pracy jest, po pierwsze, określenie skali i ekonomiczne- go znaczenia przedsiębiorczości rodzinnej dla gospodarki polskiej. Niemal wszystkie kraje europejskie dysponują takimi badaniami. Są one niezbędne nie tylko dla uświadomienia polskiej opinii publicznej faktu, jak ważną rolę pełni w gospodarce przedsiębiorczość rodzinna, ale przede wszystkim dla sformuło- wania określonej polityki w zakresie wspierania przedsiębiorczości rodzinnej ze szczebla centralnego oraz na poziomie poszczególnych województw (regionów). Drugim celem pracy jest wzbogacenie literatury krajowej o te obszary wiedzy, które są – naszym zdaniem – relatywnie słabo reprezentowane w literaturze krajowej, jak np. strategie rozwoju firm rodzinnych, innowacyjność traktowana jako źródło ich konkurencyjności, procesy internacjonalizacji działalności firm rodzinnych, źródła ich finansowania, zarządzanie kapitałem ludzkim, a także bar- dzo specyficzny problem, jakim jest sukcesja, czyli międzypokoleniowy transfer władzy i własności w formach rodzinnych. Na całość pracy składa się osiem rozdziałów. W rozdziale pierwszym (autorstwa J. Jeżaka) przedstawiono rolę i znaczenie przedsiębiorczości rodzinnej na świecie oraz cechy specyficzne, decydujące o po- trzebie odrębnego traktowania tej kategorii przedsiębiorstw. Rozdział drugi (autorstwa J. Jeżaka, A. Krajenty-Kopeć oraz J. Korneckiego) ma charakter empiryczny i jest raportem z badań przeprowadzonych przez zespół pracowników Uniwersytetu Łódzkiego w latach 2008–2010 na ogólnopolskiej próbie 1501 polskich przedsiębiorstw, na podstawie której zidentyfikowano li- czebność firm rodzinnych, ich znaczenie ekonomiczne (mierzone m.in. uzyskiwa- nymi przychodami ze sprzedaży i wielkością zatrudnienia) oraz uzyskano opinie W. P o p c z y k, Przedsiębiorstwa rodzinne w otoczeniu globalnym, Wyd. Uniwersytetu Łódzkie- go, Łódź 2013; J. K l i m e k, W rodzinnej firmie. Powstanie, rozwój, zagrożenia i szanse, Wyd. Menedżerskie PTM, Warszawa 2014 oraz K. S a f i n, J. P l u t a, B. P a b j a n, Strategie sukcesyjne polskich przedsiębiorstw rodzinnych, Difin, Warszawa 2014. 3 Zob. np. B. P i a s e c k i, A. M a r j a ń s k i (red.), Firmy rodzinne – współczesne nurty badań i praktyki zarządzania, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, t. XV, z. 7, cz. 2, Społeczna Akademia Nauk, Łódź 2014. 11 na temat zalet i wad firm rodzinnych w ocenie ich właścicieli. Badania zostały sfinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie. W rozdziale trzecim (autorstwa J. Jeżaka) zostały zaprezentowane strategie rozwoju firm rodzinnych, w tym uzasadnienie potrzeby myślenia strategicznego, role wspólnej wizji przyszłości rodziny i firmy oraz najważniejsze rodzaje strategii oparte na klasycznym podziale na strategie ekspansji oraz strategie dywersyfikacji. Przedmiotem rozdziału czwartego (autorstwa J. Korneckiego) jest innowa- cyjność jako jedno z głównych źródeł konkurencyjności firm rodzinnych. Szero- ko rozumiana innowacyjność (innowacje produktowe, procesowe, marketingowe, organizacyjne) zostały tutaj przedstawione w powiązaniu z zewnętrznymi i we- wnętrznymi determinantami rozwoju innowacyjności w firmach rodzinnych. Z kolei rozdział piąty (autorstwa W. Popczyka) jest próbą ukazania interna- cjonalizacji jako strategii rozwoju firmy rodzinnej, w tym podstawowych modeli internacjonalizacji oraz przebiegu procesu internacjonalizacji w oparciu o opisane przypadki wybranych firm rodzinnych. W rozdziale szóstym (autorstwa A. Winnickiej-Popczyk) przedstawiono nie- zwykle istotny obszar funkcjonalny, jakim są źródła finansowania działalności firm rodzinnych, w tym klasyczne oraz nowoczesne formy pozyskiwania kapitału finansowego, przydatne przy obsłudze bieżących potrzeb firmy oraz finansowaniu procesów rozwoju. Rozdział siódmy (autorstwa A. Krajenty-Kopeć) jest poświęcony zarządzaniu zasobami ludzkimi w firmach rodzinnych, specyficznym relacjom pomiędzy pra- cownikami – członkami rodziny a pracownikami „z zewnątrz”. Intencją rozważań było ukazanie wpływu właściwie zorganizowanego procesu zarządzania ludźmi na konkurencyjność firmy rodzinnej oraz jej efektywność rynkową i finansową. Wreszcie w rozdziale ósmym (autorstwa E. Roszko-Wójtowicz) omówiono problem sukcesji, szczególnie ważny dla zachowania ciągłości firm rodzinnych. Roz- ważania dają odpowiedź – mamy taką nadzieję – na pytanie, jak przygotować i do- brze przeprowadzić proces sukcesji. Jest to kwestia niezwykle aktualna dla polskich firm rodzinnych, których założyciele i właściciele właśnie zbliżają się do zakończe- nia swej kariery biznesowej (jako pierwsze pokolenie przedsiębiorców rodzinnych). Jan Jeżak I. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ RODZINNA NA ŚWIECIE – ROLA I ZNACZENIE ORAZ CECHY SPECYFICZNE (Jan Jeżak) 1. Rola firm rodzinnych w gospodarce światowej Firma rodzinna stanowi integralną część gospodarki rynkowej. Co więcej, jest ona jednym z głównych elementów współczesnych gospodarek. Badania prowadzone w wielu krajach wykazały, że firmy rodzinne stanowią przeciętnie od 65 do 90 ogólnej liczby firm w Stanach Zjednoczonych, Ameryce Środko- wej i Południowej, a także w Europie Zachodniej oraz Azji. Absorbują ok. 70 siły roboczej i wytwarzają przeciętnie od 40 do 70 PKB1. Kraje o największym znaczeniu firm rodzinnych to: Stany Zjednoczone, Meksyk, Argentyna, Chile, Japonia, Singapur oraz Hongkong. Ten ostatni kraj zdobył sobie miano „jednej wielkiej rodzinnej firmy”. Na kontynencie europejskim obszarem najwyższego poziomu aktywności firm rodzinnych są: Włochy, Grecja, Hiszpania, Portugalia, Belgia, Dania, Szwecja, Szwajcaria oraz Francja. Po przełomie ustrojowym w 1989 r. przedsiębiorczość rodzinna odradza się w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, zwłaszcza w Polsce, Czechach i na Węgrzech, a w ostatnich latach także w Rosji. Polska statystyka – jak dotychczas – nie rejestruje skali oraz ekonomicznego znaczenia przedsiębiorstw rodzinnych. Można jedynie przypuszczać – jak zauważa B. Piasecki – że firmy rodzinne sta- nowią dosyć wysoki odsetek polskiego sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Na przykład w badaniach prowadzonych przez zespół badawczy pod kie- runkiem wspomnianego autora stanowiły one prawie 1/3 wszystkich losowo do- branych przedsiębiorstw zatrudniających od 1 do 100 osób2. Podobny wynik przyniosło ogólnopolskie badanie firm rodzinnych przepro- wadzone przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w drugiej połowie 1 A. W i n n i c k a-Po p c z y k, W. P o p c z y k, Firma rodzinna w gospodarce rynkowej, [w:] J. J e ż a k, W. P o p c z y k, A. W i n n i c k a-P o p c z y k, Przedsiębiorstwo rodzinne. Funkcjonowa- nie i rozwój, Difin, Warszawa 2004, s. 16–17. 2 B. P i a s e c k i, Przedsiębiorczość i mała firma. Teoria i praktyka, Wyd. Uniwersytetu Łódz- kiego, Łódź 1998, s. 139–140. 14 2009 r. Wykazało ono 37 udział przedsiębiorstw rodzinnych w całej zbioro- wości podmiotów zarejestrowanych jako działalność osoby fizycznej. Znacznie wyższy udział wykazały ogólnopolskie badania przeprowadzone przez zespół badawczy Uniwersytetu Łódzkiego pod kierunkiem autora niniejszego rozdziału i we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym (zob. rozdział II)3. Często spotykanym błędem, zwłaszcza w publikacjach popularnonauko- wych, jest kojarzenie firm rodzinnych wyłącznie z sektorem MSP. Tymczasem firmy te stanowią, zwłaszcza w krajach o dojrzałej gospodarce rynkowej, także znaczny odsetek dużych przedsiębiorstw, w tym spółek publicznych (rys. 1). Z danych zamieszczonych na rys. 1 wynika, że rodziny są właścicielami kontrolnych pakietów akcji we wszystkich spółkach akcyjnych w Meksyku oraz w większości dużych spółek w Argentynie i Hongkongu. Przez rodziny jest kon- trolowana połowa lub blisko połowa dużych spółek w Grecji, Belgii, Szwecji oraz w Izraelu. Od 30 do 40 populacji dużych spółek jest we władaniu rodzin w Da- nii, Portugalii, Szwajcarii oraz Singapurze. Wreszcie, przez rodziny jest kontrolo- wana przynajmniej jedna piąta dużych korporacji amerykańskich, kanadyjskich, francuskich oraz nowozelandzkich. Przykładowo firmami rodzinnymi w Stanach Zjednoczonych są tak znane przedsiębiorstwa (i marki), jak: Ford, Wal-Mart, Bechtel, Cargill, Dow-Jones, Forbes, Hewlett-Packard, Hilton, Mariott oraz Levi- -Strauss. Z kolei znane marki europejskie to: Auchan, Carrefour, Fiat, Heineken, IKEA, Leroy-Merlin, Michelin. Firmą rodziną jest również wielki hinduski kon- glomerat Tata Group oraz największy kolumbijski konglomerat kontrolowany przez rodzinę Santo Domingo. W strukturze tego ostatniego funkcjonują linie lot- nicze, montowanie samochodów, browary, spółki telekomunikacyjne oraz spółki z sektora mass mediów4. Firmą rodzinną jest także Ayala Corporation, największa firma na Filipinach, która reprezentuje 1/4 rynkowej kapitalizacji tamtejszej gieł- dy papierów wartościowych5. W Polsce i całej Europie Środkowo-Wschodniej tylko nieliczne firmy zdołały zachować wielopokoleniową ciągłość i silną pozycję rynkową, m.in. A. Blikle czy W. Kruk. Większość powstała dopiero po odrodzeniu się gospodarki rynkowej w tej części Europy, ale mimo to już niektóre z nich konkurują z powodzeniem na rynkach europejskich, jak np. firma Fakro czy Solaris Bus. Inne znane polskie marki rodzinne to: ComArch, Polski Koncern Mięsny Duda, Piotr i Paweł, Bracia Urbanek oraz Roleski. W Polsce i w innych krajach zbiorowość firm rodzinnych charakteryzuje się wysokim stopniem różnorodności, zarówno pod względem wielkości (obecnie nie są to już tylko przedsiębiorstwa małe i średnie), jak i formy prawnej (przeważają 3 Pierwsze ogólnopolskie badanie firm rodzinnych, PARP, Warszawa, 29 stycznia 2010, s. 1–2. 4 L. F. A n d r a d e, J. M. B a r r a, H. P. E l s t r o d t, All in the Familia, „The McKinsey Quar- 5 K. G i b s o n, A Case for the Family-owned Conglomerate, „The McKinsey Quarterly” terly” 2001, 4, s. 82–83. 2002, 4, s. 127–128. czy Solaris Bus. Inne znane polskie marki rodzinne to: ComArch, Polski Koncern Mięsny W Polsce i w innych krajach zbiorowość firm rodzinnych charakteryzuje się wysokim Duda, Piotr i Paweł, Bracia Urbanek oraz Roleski. stopniem różnorodności, zarówno pod względem wielkości (obecnie nie są to już tylko W Polsce i w innych krajach zbiorowość firm rodzinnych charakteryzuje się wysokim 15 przedsiębiorstwa małe i średnie), jak i formy prawnej (przeważają podmioty jednoosobowe i stopniem różnorodności, zarówno pod względem wielkości (obecnie nie są to już tylko spółki cywilne, ale systematycznie wzrasta liczba spółek z ograniczoną odpowiedzialnością przedsiębiorstwa małe i średnie), jak i formy prawnej (przeważają podmioty jednoosobowe i podmioty jednoosobowe i spółki cywilne, ale systematycznie wzrasta liczba spó- oraz spółek akcyjnych). Są wśród nich firmy prowadzone przez małżeństwa, rodzeństwa lub spółki cywilne, ale systematycznie wzrasta liczba spółek z ograniczoną odpowiedzialnością łek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek akcyjnych). Są wśród nich firmy wspólnie przez rodziców i dzieci. oraz spółek akcyjnych). Są wśród nich firmy prowadzone przez małżeństwa, rodzeństwa lub prowadzone przez małżeństwa, rodzeństwa lub wspólnie przez rodziców i dzieci. wspólnie przez rodziców i dzieci. Argentyna Australia Argentyna Austria Australia Belgia Austria Kanada Belgia Dania Kanada Finlandia Dania Francja Finlandia Niemcy Francja Grecja Niemcy Hongkong Grecja Irlandia Hongkong Izrael Irlandia Włochy Izrael Japonia Włochy Meksyk Japonia Holandia Meksyk Nowa Zelandia Holandia Norwegia Nowa Zelandia Portugalia Norwegia Singapur Portugalia Korea Płd. Singapur Hiszpania Korea Płd. Szwecja Hiszpania Szwajcaria Szwecja Wielka Brytania Szwajcaria USA Wielka Brytania USA brak właściciela posiadającego kontrolny pakiet akcji brak właściciela posiadającego kontrolny pakiet akcji państwo państwo instytucje niefinansowe – inwestorzy branżowi instytucje niefinansowe – inwestorzy branżowi 12 12 bogate rodziny bogate rodziny instytucje finansowe instytucje finansowe inni właściciele inni właściciele Rys. 1. Kto kontroluje działalność największych narodowych korporacji (przy założeniu, że kontrolującym jest akcjonariusz lub grupa akcjonariuszy posiadająca co najmniej 20 głosów na dorocznym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy danej spółki) Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie: R. L a P o r t a, F. L o p e z-d e-S i l a n e s, A. S c h l e i f e r, Corporate Ownership Around the World, „The Journal of Finance”, April 1999, 2, tab. 3, s. 494–495 oraz tab. 5, s. 501.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Przedsiębiorstwa rodzinne w Polsce. Znaczenie ekonomiczne oraz strategiczne problemy rozwoju
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: