Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00303 003866 21772241 na godz. na dobę w sumie
Przekład prawniczy. Praktyczne ćwiczenia. Język angielski - ebook/pdf
Przekład prawniczy. Praktyczne ćwiczenia. Język angielski - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 274
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-4956-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych >> angielski
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Książka łączy wiedzę o prawie z terminologią i frazeologią. Zawiera praktyczne ćwiczenia i podpowiedzi, które pomogą w rozwiązywaniu problemów tłumaczeniowych.

Książka ta powstała z myślą o:

prawnikach, którzy zajmują się polskim prawem, ale mówią o nim po angielsku, osobach, które przygotowują się do egzaminu na tłumacza przysięgłego, tłumaczach, którzy chcą nabrać sprawności w zakresie przekładu prawniczego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Anna Konieczna-Purchała PRZEKŁAD PRAWNICZY Język angielski Praktyczne ćwiczenia LEGAL BUSINESS ENGLISH strPrzekladCwiczenia 11/13/13 2:46 PM Page 1 PRZEKŁAD PRAWNICZY Język angielski Praktyczne ćwiczenia strPrzekladCwiczenia 11/13/13 2:46 PM Page 2 strPrzekladCwiczenia 11/13/13 2:46 PM Page 3 Anna Konieczna-Purchała PRZEKŁAD PRAWNICZY Język angielski Praktyczne ćwiczenia Redakcja naukowa dr Halina Sierocka Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2013 Wydawca: Anna Wieczorek Redakcja naukowa: dr Halina Sierocka Korekta: Aleksander Straszewski Projekt okładki: GRAFOS © Wydawnictwo C.H.Beck 2013 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: GRAFOS Druk i oprawa: Totem, Inowrocław ISBN 978-83-255-4955-8 ISBN e-book 978-83-255-4956-5 Spis treści Wstęp ....................................................................................................................................................... Rozdział 1 PRAWO UMÓW .................................................................................................................................... Akty prawne ............................................................................................................................................. Najważniejsze zwroty ................................................................................................................................ Zawarcie umowy ....................................................................................................................................... Zapisy otwierające umowę ........................................................................................................................ Swoboda umów .......................................................................................................................................... Dłużnik, wierzyciel, solidarność dłużników, solidarność wierzycieli ..................................................... Umowa przedwstępna ................................................................................................................................ Zadatek i zaliczka ..................................................................................................................................... Odstąpienie od umowy, odstępne ............................................................................................................. Potrącenie .................................................................................................................................................. Zwłoka ........................................................................................................................................................ Kara umowna ............................................................................................................................................. Zmiana wierzyciela lub dłużnika .............................................................................................................. Umowy nazwane i nienazwane ................................................................................................................ Rozdział 2 NIERUCHOMOŚCI ................................................................................................................................ Akty prawne ............................................................................................................................................. Formy władania nieruchomościami .......................................................................................................... Definicja nieruchomości ........................................................................................................................... Przeniesienie własności nieruchomości .................................................................................................... Zasiedzenie ................................................................................................................................................ Służebności ................................................................................................................................................. Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami ...................................................................................................................................... Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców ..................................................................................... Prawo budowlane ....................................................................................................................................... Umowa o roboty budowlane ..................................................................................................................... Rozdział 3 PRAWO SPADKOWE .......................................................................................................................... Akty prawne ............................................................................................................................................... 9 11 11 12 12 16 17 18 21 23 25 26 28 29 30 32 37 37 40 41 41 42 43 48 51 53 55 57 57 6 Spis treści Przepisy ogólne .......................................................................................................................................... Dziedziczenie ustawowe ............................................................................................................................ Rozporządzenia na wypadek śmierci ...................................................................................................... Przyjęcie i odrzucenie spadku ................................................................................................................... Testamenty ................................................................................................................................................. Stwierdzenie nabycia spadku .................................................................................................................... Europejskie poświadczenie spadkowe ...................................................................................................... Rozdział 4 PRAWO RODZINNE ............................................................................................................................ Akty prawne ............................................................................................................................................... Akty stanu cywilnego .............................................................................................................................. Zawarcie małżeństwa ................................................................................................................................. Ślub w urzędzie stanu cywilnego ............................................................................................................. Okoliczności wyłączające zawarcie małżeństwa; unieważnienie małżeństwa ....................................... Małżeńskie ustroje majątkowe .................................................................................................................. Rozwód ....................................................................................................................................................... Separacja .................................................................................................................................................... Pozew o rozwód ......................................................................................................................................... Pokrewieństwo i powinowactwo ............................................................................................................... Macierzyństwo i ojcostwo ........................................................................................................................ Stosunki między rodzicami a dziećmi ...................................................................................................... Piecza zastępcza ......................................................................................................................................... Przysposobienie .......................................................................................................................................... Obowiązek alimentacyjny ......................................................................................................................... Opieka nad małoletnim ............................................................................................................................. Kuratela ...................................................................................................................................................... Rozdział 5 PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ ................................................................................. Akty prawne ............................................................................................................................................. Prawa autorskie ......................................................................................................................................... Prawa pokrewne ........................................................................................................................................ Organizacje zbiorowego zarządzania prawami ........................................................................................ Wynalazki ................................................................................................................................................... Wzory użytkowe ....................................................................................................................................... Wzory przemysłowe .................................................................................................................................. Znaki towarowe i oznaczenia geograficzne ............................................................................................ Wspólnotowy znak towarowy .................................................................................................................. Rozdział 6 PROCEDURA CYWILNA ................................................................................................................... Kodeks postępowania cywilnego .............................................................................................................. Właściwość sądu ........................................................................................................................................ Wartość przedmiotu sporu ........................................................................................................................ Skład sądu .................................................................................................................................................. Wyłączenie sędziego .................................................................................................................................. Zdolność sądowa i procesowa ................................................................................................................... Strony postępowania ................................................................................................................................ Pełnomocnicy procesowi ........................................................................................................................... Pozew .......................................................................................................................................................... Przebieg rozprawy ..................................................................................................................................... Wydanie orzeczenia .................................................................................................................................. Środki odwoławcze .................................................................................................................................... Postępowania odrębne ............................................................................................................................... Postępowanie zabezpieczające ................................................................................................................. Postępowanie egzekucyjne ....................................................................................................................... 58 61 64 77 78 80 82 85 85 85 87 90 91 94 96 96 97 99 100 103 105 105 108 111 111 113 113 115 119 122 125 128 129 130 132 134 134 134 135 135 136 137 138 140 143 149 151 153 154 156 157 Spis treści Rozdział 7 PRAWO SPÓŁEK .................................................................................................................................. Akty prawne ............................................................................................................................................... Typy spółek ................................................................................................................................................ Spółka cywilna ........................................................................................................................................... Spółka jawna .............................................................................................................................................. Spółka partnerska ...................................................................................................................................... Spółka komandytowa ................................................................................................................................ Spółka komandytowo-akcyjna ................................................................................................................. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ............................................................................................... Spółka akcyjna ........................................................................................................................................... Krajowy Rejestr Sądowy ........................................................................................................................... Rozdział 8 DOKUMENTY W SPÓŁKACH ......................................................................................................... Prokura ....................................................................................................................................................... Umowa spółki jawnej ............................................................................................................................... Umowa spółki partnerskiej ........................................................................................................................ Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ................................................................................... Sprawozdanie zarządu z działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością .................................. Uchwały zgromadzenia wspólników ......................................................................................................... Statut spółki akcyjnej ................................................................................................................................ Regulamin zarządu spółki akcyjnej .......................................................................................................... Rozdział 9 PRAWO PRACY .................................................................................................................................... Akty prawa krajowe .................................................................................................................................. Akty prawa UE ........................................................................................................................................... Pracownik i pracodawca ............................................................................................................................ Stosunek pracy ......................................................................................................................................... Umowa o pracę .......................................................................................................................................... Powołanie, wybór, mianowanie, spółdzielcza umowa o pracę ................................................................. Wynagrodzenie ......................................................................................................................................... Zakaz konkurencji .................................................................................................................................... Umowa o zakazie konkurencji .................................................................................................................. Czas pracy .................................................................................................................................................. Urlopy pracownicze ................................................................................................................................... Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem ......................................................................... KLUCZ DO ĆWICZEŃ ......................................................................................................................... Rozdział 1 ................................................................................................................................................... Rozdział 2 ................................................................................................................................................... Rozdział 3 ................................................................................................................................................... Rozdział 4 .................................................................................................................................................. Rozdział 5 ................................................................................................................................................... Rozdział 6 ................................................................................................................................................... Rozdział 7 ................................................................................................................................................... Rozdział 8 ................................................................................................................................................... Rozdział 9 ................................................................................................................................................... 7 160 160 160 162 167 171 174 176 177 185 188 190 190 193 196 197 202 205 207 210 213 213 214 216 217 218 226 228 231 231 233 237 239 243 243 246 248 251 253 257 261 263 267 Podziękowania ............................................................................................................................................ 272 Wstęp Drogie Czytelniczki i Czytelnicy! Bardzo mi miło, że zainteresowała Was ta książka. Powstała ona z myślą o prawnikach, którzy pracują w Polsce i zajmują się polskim prawem, ale mają anglojęzycznych klientów i w swojej praktyce zawodowej mówią i piszą o polskim prawie po angielsku. Uwzględnia też potrzeby osób, które przygotowują się do egzaminu na tłumacza przysięg- łego. To trudny egzamin, a umiejętność sprawnego przekładu tekstów prawniczych bardzo się na nim przydaje. Jest to wreszcie książka dla wszystkich tłumaczy, przysięgłych i nie tylko, oraz dla studen- tów studiów językowych, którzy chcą poszerzać swoje umiejętności w zakresie przekładu prawniczego. Podręcznik ten opiera się na połączeniu dwóch elementów: kluczowej wiedzy o prawie oraz terminologii i frazeologii odpowiednich dziedzin prawa, zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Po zapoznaniu się z wybranymi przepisami oraz propozycjami ich tłumaczeń, podręcznik daje natychmiastową możliwość zastosowania tej wiedzy w zadaniach tłumaczeniowych. Są to praktyczne ćwiczenia, odpowiadające problemom tłumaczeniowym najczęściej wy- stępującym w tekstach z danej dziedziny. W każdym rozdziale znajdziecie też podpowiedzi, jak radzić sobie z często występującymi problemami. PRZEKŁAD PRAWNICZY. PRAK- TYCZNE ĆWICZENIA to możliwość poszerzenia, sprawdzenia i skorygowania swojej wiedzy. Zarówno przykłady, jak i ćwiczenia dotyczą przekładu z języka polskiego na angielski. Ten właśnie kierunek tłumaczenia jest najbardziej potrzebny prawnikom w pracy z klien- tami anglojęzycznymi. Angielskie zwroty zastosowane są w tłumaczeniu polskich przepisów, co ułatwia naukę poprzez osadzenie ich w znanym kontekście. Materiały zawarte w książce powstały w oparciu o ćwiczenia, którymi posługiwałam się, prowadząc zajęcia dydaktyczne z przekładu prawniczego z prawnikami i kandydatami na tłumaczy przysięgłych. Są to więc materiały przetestowane w praktyce, które zyskały aprobatę moich Słuchaczy. Mam nadzieję, że praca z książką, którą trzymacie w rękach, okaże się dla Was przyjemna i owocna! Warszawa, październik 2013 Anna Konieczna-Purchała Rozdział 1 PRAWO UMÓW AKTY PRAWNE Podstawowe przepisy, które dotyczą umów, to przepisy prawa cywilnego, a zatem przede wszystkim Kodeksu cywilnego. Szczególnie istotne są przepisy Księgi pierwszej, która zawiera dział Zawarcie umowy; jak łatwo się domyślić, zawiera on regulacje dotyczące za- wierania umów. Najwięcej jednak przepisów dotyczących umów mieści Księga trzecia: Zobowiązania. Umowy są źródłem bardzo wielu (choć nie wszystkich) zobowiązań. Księga ta zawiera także katalog tzw. umów nazwanych, czyli takich, co do których ustawowo określone są wzajemne uprawnienia i obowiązki stron. W odróżnieniu od polskiego prawa zobowiązań, które wywodzi się z tradycji prawa rzym- skiego, brytyjskie i amerykańskie prawo umów ma korzenie w systemie common law. Dlatego też często trudno jest znaleźć w przepisach tych krajów dokładne odpowiedniki polskich terminów i instytucji. O wiele bardziej pomocne są w tym względzie dokumenty Unii Europejskiej sporządzane w języku angielskim. Polskie przepisy, którymi zajmiemy się w tym rozdziale, mają zazwyczaj swoje odpowied- niki funkcjonalne w Zasadach europejskiego prawa umów (PECL – The Principles of European Contract Law), niewiążącej, ale wpływowej kodyfikacji przygotowanej przez Komisję ds. Europejskiego Prawa Umów. Będą one często cytowane w tym rozdziale. Amerykański stan Luizjana, ze względu na swoją historię, ma ustawodawstwo sięgające korzeniami prawa rzymskiego (poprzez prawo francuskie i hiszpańskie), ale sporządzone w języku angielskim. To wyjątek pośród krajów anglojęzycznych. Niektóre rozwiązania prawne obecne dziś w ustawodawstwie polskim mają swoje odpowiedniki funkcjonalne w przepisach stanu Luizjana. Mogą one być przydatne w przekładzie, są zatem przytaczane tam, gdzie mogą stanowić dobre źródło terminologii. 12 Rozdział 1 Prawo umów NAJWAŻNIEJSZE ZWROTY Umowa to w języku angielskim agreement lub contract. Agreement odnosi się do uzgod- nionej między stronami treści umowy (porozumienia stron), contract zaś tyczy się pojęcia czy instytucji umowy. W praktyce jednak często używa się tych terminów wymiennie, toteż np. w tytułach umów równie często pojawia się agreement (np. agreement to pur- chase real estate › umowa sprzedaży nieruchomości), jak i contract (np. employment con- tract › umowa o pracę). Jak przetłumaczyć na język angielski zwrot zawrzeć umowę? Istnieje kilka możliwości. Klasyczne zwroty z tradycji anglosaskiej to to make a contract oraz to enter into a contract. Zwrot używany w Principles of European Contract Law brzmi to conclude a contract. A jak tłumaczymy zwrot podpisać umowę? Tu też istnieje kilka odpowieników. Najczęściej stosowane to to sign a contract oraz to execute a contract. Przydatny zwrot to także sporządzić umowę. Jego odpowiednikami są zwroty to draft a contract i to draw up a contract. U W A G A Czasownik to execute może kojarzyć się z egzekwowaniem, a zatem wykonywaniem umowy. W zwrocie to execute a contract oznacza on jednak podpisanie (czyli zawarcie) umowy, a nie jej realizację. ZAWARCIE UMOWY Poniżej znajdziesz wybrane przepisy księgi pierwszej Kodeksu cywilnego, która zawiera najbardziej podstawowe regulacje dotyczące zawierania umów. Poniższy wybór przedstawia przepisy, które na pewno warto znać, wraz z propozycjami ich tłumaczenia. Obok polskich przepisów znajdzie przepisy PECL, które regulują analogiczne zagadnienia. Zapoznaj się z tymi materiałami, a potem wykonaj Ćwiczenie 1. U W A G A Proponowane regulacje europejskie i amerykańskie nie mają rzecz jasna takiej samej treści, jak KC. Przepisy te należy zatem traktować jako przykład użycia terminologii w analo- gicznych kontekstach, a nie jako sugestie tłumaczenia! Art. 66 [Oferta] § 1. Oświadczenie drugiej stronie woli za- warcia umowy stanowi ofertę, jeżeli określa istotne postanowienia tej umowy. Article 66 [Offer] A declaration of intent to make a contract, made to another party, is an offer if it specifies the key provisions of the contract. Zawarcie umowy 13 § 2. Jeżeli oferent nie oznaczył w ofercie terminu, w ciągu którego oczekiwać będzie odpowiedzi, oferta złożona w obecności dru- giej strony albo za pomocą środka bezpo- średniego porozumiewania się na odległość przestaje wiązać, gdy nie zostanie przyjęta niezwłocznie; złożona w inny sposób prze- staje wiązać z upływem czasu, w którym składający ofertę mógł w zwykłym toku czynności otrzymać odpowiedź wysłaną bez nieuzasadnionego opóźnienia. If the offeror did not specify in the offer a period for reply, an offer made in the presence of the other party or by means of direct communication at a distance ceases to be binding if it is not accepted immedi- ately; an offer made in another manner ceases to be binding when the time has lapsed in which the offerror could have re- ceived, in the normal course of business, a reply sent without unreasonable delay. PECL Article 2:201 › Offer (1) A proposal amounts to an offer if: (a) it is intended to result in a contract if the other party accepts it, and (b) it contains sufficiently definite terms to form a contract. (2) An offer may be made to one or more specific persons or to the public. (3) A proposal to supply goods or services at stated prices made by a professional supplier in a public advertisement or a catalogue, or by a display of goods, is pre- sumed to be an offer to sell or supply at that price until the stock of goods, or the supplier’s capacity to supply the service, is exhausted. Art. 68 [Zastrzeżenie] Przyjęcie oferty dokonane z zastrzeżeniem zmiany lub uzupełnienia jej treści poczy- tuje się za nową ofertę. Article 68 [Proviso] Acceptance of an offer with a proviso that amends or supplements this offer is deemed a new offer. PECL Article 2:208 › Modified Acceptance (1) A reply by the offeree which states or implies additional or different terms which would materially alter the terms of the offer is a rejection and a new offer. (2) A reply which gives a definite assent to an offer operates as an acceptance even if it states or implies additional or different terms, provided these do not materially alter the terms of the offer. The additional or different terms then become part of the contract. (3) However, such a reply will be treated as a rejection of the offer if: (a) the offer expressly limits acceptance to the terms of the offer; or (b) the offeror objects to the additional or different terms without delay; or (c) the offeree makes its acceptance conditional upon the offeror’s assent to the ad- ditional or different terms, and the assent does not reach the offeree within a reason- able time. Art. 70 [Czas i miejsca zawarcia umowy] § 1. W razie wątpliwości umowę poczytuje się za zawartą w chwili otrzymania przez Article 70 [Time and place of contract] If it is otherwise unclear, a contract is deemed to have been made at the time at which the 14 Rozdział 1 Prawo umów składającego ofertę oświadczenia o jej przy- jęciu, a jeżeli dojście do składającego ofertę oświadczenia o jej przyjęciu nie jest wyma- gane – w chwili przystąpienia przez drugą stronę do wykonania umowy. § 2. W razie wątpliwości umowę poczytuje się za zawartą w miejscu otrzymania przez składającego ofertę oświadczenia o jej przy- jęciu, a jeżeli dojście do składającego ofertę oświadczenia o jej przyjęciu nie jest wyma- gane albo oferta jest składana w postaci elek- tronicznej – w miejscu zamieszkania albo w siedzibie składającego ofertę w chwili zawarcia umowy. offeror received the declaration of accep- tance, and if there is no requirement for the offeror to receive such a declaration of accep- tance, at the time at which the other party commences the performace of the contract. If it is otherwise unclear, a contract is deemed to have been made at the place at which the offeror received the declaration of accep- tance, and if there is no requirement for the offeror to receive such a declaration of acceptance, or if the offer was made elec- tronically, at the place of residence or the registered office of the offeror at the time the contract was made. PECL Article 2:205 › Time of Conclusion of the Contract (1) If an acceptance has been dispatched by the offeree the contract is concluded when the acceptance reaches the offeror. (2) In case of acceptance by conduct, the contract is concluded when notice of the conduct reaches the offeror. (3) If by virtue of the offer, of practices which the parties have established between themselves, or of a usage, the offeree may accept the offer by performing an act without notice to the offeror, the contract is concluded when the performance of the act begins. Art. 76 [Zastrzeżenie formy] Jeżeli strony zastrzegły w umowie, że okre- ślona czynność prawna między nimi po- winna być dokonana w szczególnej formie, czynność ta dochodzi do skutku tylko przy zachowaniu zastrzeżonej formy. Jednakże gdy strony zastrzegły dokonanie czynności w formie pisemnej, nie określając skutków niezachowania tej formy, poczytuje się w ra- zie wątpliwości, że była ona zastrzeżona wyłącznie dla celów dowodowych. Article 76 [Stipulation of form] If the parties stipulate in the contract that a specified legal transaction between them should be undertaken in a specific form, this transaction is effective only if that form is observed. However, if the parties stipulate that the transaction should be undertaken in writing, but without specifying the con- sequences of not observing this form, it is assumed, if it is otherwise unclear, that it is stipulated solely to serve as evidence. Art. 77 [Uzupełnienie i zmiana umowy] § 1. Uzupełnienie lub zmiana umowy wy- maga zachowania takiej formy, jaką ustawa lub strony przewidziały w celu jej zawarcia. Article 77 [Supplementing or amending a contract] A contract may be supplemented or amend- ed only in the form that the law or the par- ties stipulated for making this contract. Zawarcie umowy 15 § 2. Jeżeli umowa została zawarta w formie pisemnej, jej rozwiązanie za zgodą obu stron, jak również odstąpienie od niej albo jej wypo- wiedzenie powinno być stwierdzone pismem. § 3. Jeżeli umowa została zawarta w innej formie szczególnej, jej rozwiązanie za zgodą obu stron wymaga zachowania takiej formy, jaką ustawa lub strony przewidziały w celu jej zawarcia; natomiast odstąpienie od umo- wy albo jej wypowiedzenie powinno być stwierdzone pismem. If a contract was made in writing, its ter- mination with the consent of both parties, as well as rescission or termination by one party, should also be stated in writing. If a contract was made in another specific form, its termination with the consent of both parties requires the observance of the form that the law or the parties stipulated for making this contract; however, rescis- sion or termination by one party should be stated in writing. PECL Article 2:106 › Written Modification only (1) A clause in a written contract requiring any modification or ending by agreement to be made in writing establishes only a presumption that an agreement to modify or end the contract is not intended to be legally binding unless it is in writing. (2) A party may by its statements or conduct be precluded from asserting such a clause to the extent that the other party has reasonably relied on them. Ćwiczenie 1 Podaj odpowiedniki poniższych zwrotów w języku angielskim. 1. oświadczenie woli – ...... 2. oferta – ...... 3. oferent – ...... 4. oferta wiąże – ...... 5. odpowiedź na ofertę – ...... 6. przyjąć ofertę – ...... 7. odrzucić ofertę – ...... 8. przystąpić do wykonania umowy – ...... 9. czynność prawna – ...... 10. dokonać czynności prawnej w szczególnej formie – ...... 11. zawrzeć umowę – ...... 12. zmienić umowę – ...... 13. uzupełnić umowę – ...... 14. rozwiązać umowę – ...... 15. odstąpić od umowy – ...... 16 Rozdział 1 Prawo umów Ćwiczenie 2 Poniższe zwroty pochodzą z cytowanych zapisów PECL. Zaproponuj ich tłumacze- nia na język polski. 1. 2. 3. 4. 5. to state or imply additional or different terms – ...... to materially alter the terms of the offer – ...... to give a definite assent to an offer – ...... to modify a contract – ...... to end a contract by agreement – ...... ZAPISY OTWIERAJĄCE UMOWĘ Oto przykładowe otwarcie umowy wraz z propozycją tłumaczenia. Umowa wydawnicza zawarta w Warszawie, w dniu 1 kwietnia 2013 r., pomiędzy Adalbertem Kowalskim, zamieszkałym przy ul. Pisarskiej 1/2, 01-234 Warszawa, PESEL 123456789, zwanym dalej „Autorem”, a Wydawnictwem ABC sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wydawni- czej 1, wpisanym do rejestru przedsiębior- ców pod numerem KRS 123456789, akta rejestrowe którego prowadzi Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze NIP 123-456-78-91, reprezentowanym przez Kunegundę Nowak, działającą na podsta- wie udzielonego jej pełnomocnictwa, zwa- nym dalej „Wydawnictwem”. Wydawnictwo oraz Autor w dalszej części Umowy zwane są łącznie „Stronami”, a każde z nich z osob- na zwana jest „Stroną”. Publishing agreement made in Warsaw on 1 April 2013 between Adalbert Kowalski, residing at the following address: ul. Pisarska 1/2, 01-234 Warsza- wa, personal identification number PESEL 123456789, (“Author”), and Wydawnictwo ABC sp. z o.o. (Polish limited liability com- pany) with its registered office at the follow- ing address in Warsaw: ul. Wydawnicza 1, entered into the register of businesses under the number KRS 123456789, the registration entry of which is maintained by the District in Warsaw, 12th Commercial Division of the National Court Register, tax identification number NIP 123-456-78-91, represented by Kunegunda Nowak, acting pursuant to the authorisation granted to her (“Publisher”). The Publisher and the Author are hereinaf- ter referred to jointly as Parties and indi- vidually each of them as a Party. Umowa rachunku oszczędnościowo-rozli- czeniowego Pomiędzy Bankiem S.A. z siedzibą we Wro- cławiu, ul. Rynek 1/2, 12-345 Wrocław, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospo- darczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Current and savings account agreement between Bank S.A. (Polish joint stock com- pany) with its registered office in Wrocław at the address: ul. Rynek 1/2, 12-345 Wrocław, registered at the District Court for Wrocław– Fabryczna, 6th Commercial Division of the Swoboda umów 17 nr KRS 123456789, REGON 123456789, NIP 123 456 78 91, zwanym dalej „Ban- kiem”, a Cyrylem Kowalskim, zam. w War- szawie przy ul. Oszczędnej 1, legitymującym się dowodem osobistym nr ABC 12345 wy- danym przez Prezydenta m. st. Warszawy, zwanym dalej „Posiadaczem rachunku”. National Court Register under the number KRS 123456789, statistical identification number REGON 123456789, tax identifica- tion number NIP 123 456 78 91, hereinafter referred to as Bank, and Cyryl Kowalski, residing at the following address: Warszawa, ul. Oszczędna 1, holder of ID number ABC 12345 issued by the Mayor of the capital city of Warsaw, hereinafter referred to as Account holder. Ćwiczenie 3 Przetłumacz na język angielski poniższy zapis rozpoczynający umowę. Umowa o świadczenie usług Niniejsza umowa zawarta została w dniu 1 kwietnia 2013 r. pomiędzy ABC Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Krzywej 1, 12-345 Katowice, zarejestrowaną w Są- dzie Rejonowym Katowice-Wschód – VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 123456789, zwaną dalej „Spółką”, a Maurycym Nowakiem, adres zamieszkania: Ka- towice, przy ul. Krzywa 1, legitymującym się dowodem osobistym nr ABC 12345 wydanym przez Prezydenta m. Katowic, zwanym dalej „Usługodawcą”. SWOBODA UMÓW Artykuł 3531 wyraża zasadę swobody umów. Art. 3531 Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Analogiczny zapis PECL brzmi: The contracting parties may arrange their legal relationship at their discretion, as long as its contents or objective are not contrary to the nature of the relationship, the law, or the principles of life in community. PECL Article 1:102 › Freedom of contract (1) Parties are free to enter into a contract and to determine its contents, subject to the requirements of good faith and fair dealing, and the mandatory rules established by these Principles. (2) The parties may exclude the application of any of the Principles or derogate from or vary their effects, except as otherwise provided by these Principles. 18 Rozdział 1 Prawo umów Podobny zapis kodeksu cywilnego stanu Luizjana brzmi: Art. 1971. Parties are free to contract for any object that is lawful, possible, and de- termined or determinable. DŁUŻNIK, WIERZYCIEL, SOLIDARNOŚĆ DŁUŻNIKÓW, SOLIDARNOŚĆ WIERZYCIELI Art. 353 § 1. Zobowiązanie polega na tym, że wie- rzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić. § 2. Świadczenie może polegać na działa- niu albo na zaniechaniu. Art. 366 § 1. Kilku dłużników może być zobowiąza- nych w ten sposób, że wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszyst- kich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wie- rzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych (solidarność dłużników). § 2. Aż do zupełnego zaspokojenia wierzy- ciela wszyscy dłużnicy solidarni pozostają zobowiązani. 1. An obligation consists in that a creditor may demand a performance from the debtor, and the debtor is obliged to make the per- formance. 2. A performance may consist in acting or refraining from acting. 1. Several debtors may be obliged in such a manner that the creditor may require the entire performance or a part of the perfor- mance from all of the debtors jointly, from several of them, or from each of them indi- vidually, and satisfaction of the creditor by any of the debtors discharges the other debtors (joint and several liability of debtors). 2. All joint and several debtors remain liable until the moment of full satisfaction of the creditor. Art. 367 § 1. Kilku wierzycieli może być uprawnio- nych w ten sposób, że dłużnik może speł- nić całe świadczenie do rąk jednego z nich, a przez zaspokojenie któregokolwiek z wie- rzycieli dług wygasa względem wszystkich (solidarność wierzycieli). § 2. Dłużnik może spełnić świadczenie, według swego wyboru, do rąk któregokolwiek z wierzycieli solidar- nych. Jednakże w razie wytoczenia powódz- twa przez jednego z wierzycieli dłużnik powinien spełnić świadczenie do jego rąk. 1. Several creditors may be entitled in such a manner that the debtor may make the entire performance to one of them, and by satisfying one of the creditors all the debtors are discharged (joint and several creditors’ claim). 2. A debtor may make the perfor- mance, at his option, to any of the joint and several creditors. However, if court action is brought by one of the creditors, the debtor makes the performance to that creditor. Dłużnik, wierzyciel, solidarność dłużników, solidarność wierzycieli 19 Terminologia stosowana PECL jest nieco inna; zarówno odpowiedzialność dłużników, jak i uprawnienie wierzycieli dzieli się tam na solidary (solidarne), separate (indywidualne) oraz communal (wspólne). PECL Article 10:101 Solidary, Separate and Communal Obligations (1) Obligations are solidary when all the debtors are bound to render one and the same performance and the creditor may require it from any one of them until full performance has been received. (2) Obligations are separate when each debtor is bound to render only part of the performance and the creditor may require from each debtor only that debtor’s part. (3) An obligation is communal when all the debtors are bound to render the perfor- mance together and the creditor may require it only from all of them. Article 10:201 Solidary, Separate and Communal Claims (1) Claims are solidary when any of the creditors may require full performance from the debtor and when the debtor may render performance to any of the creditors. (2) Claims are separate when the debtor owes each creditor only that creditor’s share of the claim and each creditor may require performance only of that creditor’s share. (3) A claim is communal when the debtor must perform to all the creditors and any creditor may require performance only for the benefit of all. Tekst PECL posługuje się także zwrotami solidary debtor (dłużnik solidarny) i solidary creditor (wierzyciel solidarny). W Standach Zjednoczonych, oprócz terminów creditor i debtor, używane są czasem także inne określenia na wierzyciela i dłużnika. Na przykład w stanie Luizjana, którego system prawny wywodzi się z kodeksu napoleońskiego, odpowiedni przepis Kodeksu cywilnego brzmi następująco: Art. 1756 [Louisiana Civil Code] Obligations; definition An obligation is a legal relationship whereby a person, called the obligor, is bound to render a performance in favor of another, called the obligee. Performance may con- sist of giving, doing, or not doing something. obligor › dłużnik obligee › wierzyciel Art. 1786 [Louisiana Civil Code] Several, joint, and solidary obligations When an obligation binds more than one obligor to one obligee, or binds one obli- gor to more than one obligee, or binds more than one obligor to more than one obligee, the obligation may be several, joint, or solidary. Art. 1790 [Louisiana Civil Code] Solidary obligations for obligees An obligation is solidary for the obligees when it gives each obligee the right to demand the whole performance from the common obligor.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Przekład prawniczy. Praktyczne ćwiczenia. Język angielski
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: