Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00118 006900 22754863 na godz. na dobę w sumie
Przekroczenie limitów składkowo-podatkowych w 2019 r. - rozliczenie przychodów pracownika - ebook/pdf
Przekroczenie limitów składkowo-podatkowych w 2019 r. - rozliczenie przychodów pracownika - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 15
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-634-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja omawia zasady ustalania górnej granicy podstawy wymiaru składek ZUS i podatku dochodowego oraz prawidłowego stosowania rocznych limitów podatkowych i składkowych w sytuacjach sprawiających płatnikom składek i podatków największe problemy. Szczegółowo i w przystępny, poradniczy sposób przedstawiono m.in. najnowsze zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, jak zwolnienie z tej daniny osób do 26 roku życia, podwyższenie kosztów uzyskania przychodu, a także zmiany w zakresie stóp procentowych pdof oraz ich zastosowanie w praktyce. Całość została wzbogacona licznymi przykładami.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

1 Przekroczenielimitówskładkowo- -podatkowychw 2019 r.–rozliczenie przychodówpracownika Uzyskany przez pracownika przychód w danym roku kalendarzowym podle- ga limitom składkowym i podatkowym. Po ich przekroczeniu inaczej należy rozliczać wynagrodzenie. Składki na ubezpieczenia emerytalne i  rentowe, a także na Fundusz Emerytur Pomostowych, opłaca się w roku kalendarzo- wym tylko do czasu osiągnięcia limitu w  wysokości 142 950  zł. Natomiast podatek dochodowy od osób fizycznych, który jest progresywny, powinien być naliczany według wyższej stawki dopiero po przekroczeniu określone- go progu dochodu w roku kalendarzowym. W tym przypadku wyższy poda- tek należy liczyć od następnego miesiąca po miesiącu, w którym doszło do przekroczenia. Po przekroczeniu limitu podstawy wymiaru składek i/lub podstawy opodatkowania zmie- niają się zasady, według których należy ustalić wysokość wynagrodzenia pracownika do wypłaty. Jeśli doszło do przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek, zwiększa się podstawa opodatkowania. Jeżeli natomiast nastąpi przekroczenie I progu podatkowego, płatnik musi pobrać wyższy podatek i co do zasady zaprzestać stosowania kwoty zmniej- szającej podatek. I.Ograniczenietzw.30-krotności Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest ogra- niczona do kwoty 30-krotności prognozowanego na dany rok przeciętnego miesięcz- nego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Prognozowane wynagrodzenie określa ustawa budżetowa. W 2019 r. jest to kwota 4765 zł, a wysokość rocznego ograniczenia wynosi 142 950 zł. Jeśli z dokumentacji płacowej płatnika wynika, że w danym miesiącu przychód przekro- czy kwotę ograniczenia, płatnik oblicza i przekazuje składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tylko od tej części podstawy wymiaru składek, która nie spowoduje przekroczenia limitu 30-krotności. Rocznemu ograniczeniu podstawy wymiaru składek podlegają również składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. Od nadwyżki ponad roczny limit płatnik nadal ma obowiązek naliczać składki na ubez- pieczenia chorobowe, wypadkowe i zdrowotne oraz na FP (ze składką na SFWON) i FGŚP. Podstawawymiaruskładekw miesiącuprzekroczenia –jedenzakładpracy Jeśli pracownik od początku roku pracuje u tego samego pracodawcy i nie ma innych tytułów do ubezpieczeń społecznych, płatnik może w bardzo prosty sposób ustalić wyso- kość podstawy wymiaru, od której w danym roku zostały opłacone za pracownika składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W tym celu powinien zsumować przychody, które 3 wrzesień
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Przekroczenie limitów składkowo-podatkowych w 2019 r. - rozliczenie przychodów pracownika
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: