Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00100 003378 24077870 na godz. na dobę w sumie
Przekształcanie spółek handlowych - ebook/pdf
Przekształcanie spółek handlowych - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 504
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 83-7387-678-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> gospodarcze i handlowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Opracowanie prezentuje problematykę przekształcania spółek handlowych, a zasadniczą płaszczyznę rozważań stanowi analiza obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych z powiązanymi innymi regulacjami, zwłaszcza przepisami ustawy o rachunkowości oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Książka adresowana jest z jednej strony do prawników praktyków, zajmujących się bezpośrednio przekształcaniem spółek handlowych. Z drugiej strony ambicjami autora było także zgłębienie aspektów teoretycznych zagadnienia, w tym zwłaszcza zasady kontynuacji tożsamości podmiotowej spółki podlegającej przekształceniu, która jest fundamentem tej instytucji prawnej. Dlatego niniejsze dzieło polecamy również teoretykom prawa gospodarczego. Połączenie aspektów praktycznych i teoretycznych stało się podstawą do sformułowania postulatów de lege ferenda, mających na celu dalsze doskonalenie regulacji prawa gospodarczego tak, by lepiej odpowiadały potrzebom obroty gospodarczego.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE Przekszta³canie spó³ek handlowych Niniejsza praca nigdy by nie powsta³a, gdyby nie ¿yczliwa pomoc Pani Profesor Bogus³awy Gneli. Nie potrafiê znaleŸæ odpowiednich s³ów, by wyraziæ sw¹ wdziêcznoœæ dla Pani Profesor. Bardzo chcia³bym podziêkowaæ Panu Profesorowi Ireneuszowi Weissowi, którego seminarium magisterskie da³o mi tak wiele. Dziêkujê wszystkim swoim Nauczycielom, za ich trud. Coraz lepiej widzê, ile im zawdziêczam. Dziêkujê Rodzicom za wszystko. Dziêkujê ¯onie, przede wszystkim za wsparcie i cierpliwoœæ. Pamiêci Ojca poœwiêcam Grzegorz Miœ Przekszta³canie spó³ek handlowych Seria Prawo Gospodarcze i Handlowe pod redakcj¹ Profesora Stanis³awa W³odyki Wydane we wspó³pracy z Instytutem Prawa Spó³ek i Inwestycji Zagranicznych, Sp. z o.o. w Krakowie. Redakcja: Izabela Dorf © Wydawnictwo C.H. Beck 2005 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Gen. Zaj¹czka 9, 01-518 Warszawa Sk³ad i ³amanie: TiM-Print, Warszawa Druk i oprawa: P.W.P. INTERDRUK, Warszawa ISBN 83-7387-678-2 Spis treœci Spis treœci Spis treœci XI Wprowadzenie............................................................................................... Wykaz skrótów.............................................................................................. XV Literatura ....................................................................................................... XIX Rozdzia³ 1. Zagadnienia ogólne ................................................................. 1.1. Pojêcie przekszta³cania .......................................................................... 1.1.1. Ogólna analiza jêzykowa terminu „przekszta³cenie” ................... 1.1.2. Pojêcie przekszta³cania podmiotów prawa ................................... 1.1.3. Zakres podmiotowy przekszta³cania podmiotów prawa............... 1.1.4. Dylemat ci¹g³oœci lub przerwania ci¹g³oœci to¿samoœci podmio- towej przy przekszta³ceniu, czyli zasada kontynuacji czy sukcesji... 1.1.5. Pojêcie przekszta³cenia sensu largo .............................................. 1.1.6. Pojêcie przekszta³cania w znaczeniu gospodarczym.................... 1.1.7. Przekszta³cenie formy prawnej jako skutek innego rodzaju reor- ganizacji podmiotowej ........................................................................ 1.1.8. Definicja przekszta³cenia podmiotów prawa ................................ 1.2. Geneza instytucji przekszta³cania spó³ek handlowych ......................... 1.2.1. Niemiecka ustawa z 20.4.1892 r. o spó³kach z ograniczon¹ od- powiedzialnoœci¹................................................................................. 1.2.2. Przekszta³cenie spó³ki komandytowo-akcyjnej w spó³kê ak- cyjn¹ w DHGB.................................................................................... 1.2.3. Austriacka ustawa z 6.3.1906 r. o spó³kach z ograniczon¹ odpo- wiedzialnoœci¹ ..................................................................................... 1.2.4. Instytucja przekszta³cania spó³ek handlowych na tle rozwoju prawa spó³ek........................................................................................ 1.2.5. Ustawodawstwo dotycz¹ce przekszta³ceñ u zarania odrodzonej Polski ................................................................................................... 1.2.6. Instytucja przekszta³cenia w rozporz¹dzeniu Prezydenta RP z 25.6.1924 r. o bilansowaniu w z³otych oraz okreœleniu w z³otych kapita³ów w³asnych przedsiêbiorstw, obowi¹zanych do prowadze- nia ksi¹g handlowych.......................................................................... 1.2.7. Rozporz¹dzenie Prezydenta RP z 30.12.1924 r. o przekszta³ca- niu spó³ek akcyjnych w spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹... 1.2.8. Przekszta³cenia spó³ek w miêdzywojennych polskich kodyfika- cjach prawa handlowego..................................................................... 1.2.9. Przekszta³cenia miêdzy spó³kami osobowymi.............................. 1 1 1 3 7 9 11 15 24 25 26 26 31 36 41 46 50 56 60 63 V Spis treœci 1.3. Przekszta³cenia podmiotów innych ni¿ spó³ki handlowe ..................... 1.3.1. Uwagi ogólne ................................................................................. 1.3.2. Przekszta³canie banków w spó³ki akcyjne .................................... 1.3.3. Przekszta³canie przedsiêbiorstw pañstwowych w spó³ki handlo- we ........................................................................................................ 1.3.4. Przekszta³canie zak³adów ubezpieczeñ......................................... 1.4. (cid:143)ród³a prawa przekszta³ceñ spó³ek handlowych................................... 1.4.1. Miejsce przepisów o przekszta³caniu w systematyce Kodeksu spó³ek handlowych.............................................................................. 1.4.2. Przepisy odsy³aj¹ce........................................................................ 1.4.3. Stosowanie przepisów innych ustaw – wzmianka ........................ 1.5. Wymogi przekszta³ceñ spó³ek handlowych w prawie wspólnotowym 1.5.1. Dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich w zakresie prawa spó³ek .................................................................................................. 1.5.2. Ponadnarodowe (europejskie) formy spó³ek, a przekszta³cenia spó³ek .................................................................................................. 1.5.3. Orzecznictwo Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoœci a prze- kszta³cenia spó³ek ............................................................................... 1.6. Zagadnienia sporne zwi¹zane z przekszta³caniem spó³ek handlo- wych na gruncie Kodeksu handlowego ........................................................ 1.6.1. Kierunki przekszta³ceñ w Kodeksie handlowym.......................... 1.6.2. Problem istoty przekszta³cenia – kontynuacja czy sukcesja ........ 1.6.3. Spory zwi¹zane z procedur¹ przekszta³cenia................................ 1.6.4. Spory zwi¹zane z kwestiami maj¹tkowymi .................................. Rozdzia³ 2. Proces przekszta³cania spó³ek handlowych ......................... 2.1. Podzia³ procesu przekszta³cania spó³ek handlowych na fazy............... 2.1.1. Przekszta³canie jako sformalizowana kilkuczêœciowa procedura 2.1.2. Iloœæ faz procesu przekszta³ceniowego ......................................... 2.1.3. Przyjêty podzia³ procesu przekszta³cenia na fazy......................... 2.1.4. Charakter prawny postêpowania przekszta³ceniowego ................ 2.2. Faza czynnoœci przygotowawczych ...................................................... 2.2.1. Zdolnoœæ przekszta³ceniowa.......................................................... 2.2.2. Przygotowanie planu przekszta³cenia ........................................... 2.2.3. Przyjêcie planu przekszta³cenia..................................................... 2.2.4. Charakter prawny planu przekszta³cenia ...................................... 2.2.5. Badanie planu przekszta³cenia przez bieg³ego rewidenta ............ 2.3. Faza decyzyjna....................................................................................... 2.3.1. Zawiadomienie wspólników o zamiarze podjêcia uchwa³y o przekszta³ceniu.................................................................................... 2.3.2. Badanie przez wspólników dokumentacji przekszta³cenia........... 2.3.3. Ustna informacja przed podjêciem uchwa³y o przekszta³ceniu. Rola prawa do informacji ................................................................... 2.3.4. Uchwa³a o przekszta³ceniu spó³ki ................................................. 66 66 67 70 77 80 80 81 85 86 86 93 100 102 102 104 105 108 110 110 110 113 117 119 123 123 127 132 135 136 145 145 150 152 153 VI Spis treœci 2.3.5. Wezwanie do sk³adania oœwiadczeñ o uczestnictwie w spó³ce przekszta³conej.................................................................................... 2.3.6. Oœwiadczenie o uczestnictwie w spó³ce przekszta³conej ............. 2.3.7. Zawarcie umowy spó³ki przekszta³conej ...................................... 2.4. Mo¿liwoœæ alternatywnego ukszta³towania czynnoœci decyzyjnych procesu przekszta³cenia ................................................................................ 2.4.1. Problem wielokrotnego sk³adania oœwiadczeñ woli ..................... 2.4.2. Problem prawa do wyjœcia ze spó³ki ............................................. 2.4.3. Mo¿liwoœci zmian w regulacji fazy decyzyjnej procesu prze- kszta³cania ........................................................................................... 2.5. Zaskar¿anie uchwa³y o przekszta³ceniu ................................................ 2.5.1. Podstawy zaskar¿enia .................................................................... 2.5.2. Legitymacja czynna i bierna, reprezentacja spó³ki ...................... 2.5.3. Termin wniesienia powództwa, s¹d w³aœciwy .............................. 2.5.4. Orzeczenie o uchyleniu uchwa³y................................................... 2.5.5. Powództwo o stwierdzenie niewa¿noœci ....................................... 2.6. Faza autoryzacji przez organy pañstwa przekszta³cenia spó³ki handlo- wej ................................................................................................................. 2.6.1. Wniosek o wpis przekszta³cenia do rejestru ................................. 2.6.2. Dokumenty sk³adane w ramach wniosku o wpis przekszta³cenia 2.6.3. Postêpowanie s¹du w sprawie o wpis przekszta³cenia do reje- stru ....................................................................................................... 2.6.4. Postanowienie o wpisie przekszta³cenia do rejestru ..................... 2.6.5. Og³oszenie o wpisie przekszta³cenia do rejestru .......................... 2.6.6. Uchylenie lub stwierdzenie niewa¿noœci uchwa³y o prze- kszta³ceniu po wpisie przekszta³cenia do rejestru.............................. 2.7. Czynnoœci po wpisie przekszta³cenia spó³ki handlowej do rejestru..... Rozdzia³ 3. Odrêbnoœci poszczególnych kierunków przekszta³cania spó³ek handlowych ...................................................................................... 3.1. Przekszta³canie spó³ki osobowej w spó³kê kapita³ow¹......................... 3.1.1. Mo¿liwoœci i motywy przekszta³cenia spó³ki osobowej 162 166 167 171 171 176 181 189 189 193 197 199 201 204 204 211 223 227 231 233 240 242 242 w spó³kê kapita³ow¹............................................................................ 242 3.1.2. Odrêbnoœci procedury przekszta³cenia spó³ki osobowej w spó³kê kapita³ow¹............................................................................ 243 3.1.3. Uchwa³a o przekszta³ceniu spó³ki osobowej w spó³kê kapi- ta³ow¹ .................................................................................................. 256 3.1.4. Wzmianka na temat podstawowych skutków przekszta³cenia spó³ki osobowej w spó³kê kapita³ow¹ ................................................ 3.1.5. Zmiana zasad odpowiedzialnoœci wspólników za zobowi¹zania spó³ki ................................................................................................... 3.2. Przekszta³cenie spó³ki kapita³owej w spó³kê osobow¹......................... 3.2.1. Mo¿liwoœci i motywy przekszta³cenia spó³ki kapita³owej 263 264 269 w spó³kê osobow¹ ............................................................................... 269 VII Spis treœci 3.2.2. Uchwa³a o przekszta³ceniu spó³ki kapita³owej w spó³kê oso- bow¹ .................................................................................................... 271 3.2.3. Wzmianka na temat podstawowych skutków przekszta³cenia spó³ki kapita³owej w spó³kê osobow¹ ................................................ 3.2.4. Zmiana zasad odpowiedzialnoœci wspólników za zobowi¹zania spó³ki ................................................................................................... 3.3. Przekszta³cenie spó³ki kapita³owej w inn¹ spó³kê kapita³ow¹ ............. 3.3.1. Mo¿liwoœci i motywy przekszta³cenia spó³ki kapita³owej 278 278 282 w inn¹ spó³kê kapita³ow¹.................................................................... 282 3.3.2. Odrêbnoœci procedury przekszta³cania spó³ki kapita³owej w inn¹ spó³kê kapita³ow¹, uchwa³a o przekszta³ceniu spó³ki kapi- ta³owej w inn¹ spó³kê kapita³ow¹....................................................... 3.3.3. Skutki przekszta³cenia spó³ki kapita³owej w inn¹ spó³kê kapi- ta³ow¹ .................................................................................................. 3.4. Przekszta³cenie spó³ki osobowej w inn¹ spó³kê osobow¹ .................... 3.4.1. Mo¿liwoœci i motywy przekszta³cenia spó³ki osobowej w inn¹ 284 297 318 spó³kê osobow¹ ................................................................................... 318 3.4.2. Odrêbnoœci procedury przekszta³cania spó³ki osobowej w inn¹ spó³kê osobow¹ ................................................................................... 3.4.3. Uchwa³a o przekszta³ceniu spó³ki osobowej w inn¹ spó³kê oso- bow¹ .................................................................................................... 3.4.4. Zmiana zasad odpowiedzialnoœci wspólników za zobowi¹zania spó³ki ................................................................................................... 3.4.5. Tak zwane przymusowe przekszta³cenie spó³ki jawnej w spó³kê komandytow¹ ...................................................................................... Rozdzia³ 4. Skutki przekszta³cania spó³ek handlowych ......................... 4.1. Zakres swobody we wprowadzaniu zmian miêdzy spó³k¹ prze- kszta³can¹ a spó³k¹ przekszta³con¹............................................................... 4.1.1. Uwagi wstêpne............................................................................... 4.1.2. Firma, siedziba, czas trwania, przedmiot dzia³alnoœci spó³ki ...... 4.1.3. Problem obowi¹zku okreœlenia przedmiotu wk³adu ..................... 4.2. Skutki przekszta³cenia dla spó³ki .......................................................... 4.2.1. Istota konstrukcji przekszta³cenia spó³ek handlowych................. 4.2.2. Uzasadnienie przyjêcia zasady kontynuacji.................................. 4.2.3. Sfera praw i obowi¹zków cywilno-prawnych............................... 4.2.4. Sfera praw i obowi¹zków z zakresu prawa pracy ......................... 4.2.5. Sfera praw i obowi¹zków administracyjno-prawnych.................. 4.2.6. Sfera praw i obowi¹zków podatkowych ....................................... 4.2.7. Sfera rachunkowoœci...................................................................... 4.2.8. Mo¿liwoœæ innej regulacji dnia przekszta³cenia ........................... 4.3. Skutki przekszta³cenia dla wspólników uczestnicz¹cych w prze- kszta³ceniu..................................................................................................... 4.3.1. Zasada zmiany statusu wspólnika ................................................. 320 323 325 331 342 342 342 345 350 353 353 356 363 366 367 371 375 377 379 379 VIII Spis treœci 4.3.2. Problem wygaœniêcia praw i obowi¹zków wynikaj¹cych ze sta- tusu wspólnika w spó³ce przekszta³canej ........................................... 4.3.3. Prawa i obowi¹zki wspólnika niewynikaj¹ce z umowy spó³ki, odpowiedzialnoœæ wspólnika za zobowi¹zania spó³ki ....................... 4.4. Skutki przekszta³cenia dla wspólników wychodz¹cych ze spó³ki........ 4.4.1. Utrata statusu wspólnika................................................................ 4.4.2. Wyp³ata wartoœci udzia³u wspólnikowi nieuczestnicz¹cemu 383 388 389 389 w spó³ce przekszta³conej .................................................................... 392 4.4.3. Zwrot przedmiotu wk³adu niepieniê¿nego wspólnikowi nieuczestnicz¹cemu w spó³ce przekszta³conej................................... 4.5. Skutki przekszta³cenia dla osób trzecich............................................... 4.5.1. Uwagi ogólne ................................................................................. 4.5.2. Sytuacja posiadaczy obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeñstwa ..................................................................................... 4.5.3. Sytuacja posiadaczy œwiadectw za³o¿ycielskich i u¿ytkowych ... 4.5.4. Obci¹¿enie udzia³u wspólnika prawami osób trzecich ................. 4.6. Odpowiedzialnoœæ za szkody spowodowane przekszta³caniem ........... 4.6.1. Osoby odpowiedzialne za szkody ................................................. 4.6.2. Osoby uprawnione do dochodzenia roszczeñ na podstawie art. 568 KSH........................................................................................ 4.6.3. Charakter odpowiedzialnoœci ........................................................ Podsumowanie ............................................................................................. Za³¹czniki..................................................................................................... Za³¹cznik Nr 1. Akty prawne........................................................................ Za³¹cznik Nr 2. Orzecznictwo ...................................................................... Za³¹cznik Nr 3. Historyczne przepisy prawne dotycz¹ce przekszta³ceñ spó³ek handlowych........................................................................................ 397 401 401 402 406 412 418 418 422 423 427 435 437 443 446 Indeks ........................................................................................................... 463 IX Wprowadzenie Wprowadzenie Wprowadzenie Dnia 1.1.2001 r. wszed³ w ¿ycie Kodeks spó³ek handlowych, który zast¹pi³ dotychczasowy Kodeks handlowy. Jedn¹ z cech charakterystycz- nych tej nowej kodyfikacji jest kompleksowe uregulowanie kwestii prze- kszta³cania spó³ek handlowych. Instytucja przekszta³cania spó³ek by³a ju¿ znana w polskim prawie handlowym, jednak Kodeks spó³ek handlowych dokona³ w zasadzie rewolucji w tym wzglêdzie. Jest to widoczne choæby dziêki czysto iloœciowemu porównaniu liczby przepisów w obu regu- lacjach – w Kodeksie handlowym odpowiednie przepisy by³y zawarte w art. 491–497 oraz w art. 114, natomiast w Kodeksie spó³ek handlowych w art. 551–584. Równie wymowne jest porównanie liczby mo¿liwych kie- runków przekszta³cenia. Kodeks handlowy wprost wymienia³ trzy rodza- je: przekszta³cenie spó³ki akcyjnej w spó³kê z o.o., przekszta³cenie spó³ki z o.o. w spó³kê akcyjn¹, oraz przekszta³cenie spó³ki jawnej w komandy- tow¹. Na podstawie przepisów Kodeksu spó³ek handlowych, mo¿liwe jest 36 ró¿nych kierunków przekszta³cenia: ka¿da z szeœciu spó³ek handlo- wych mo¿e zostaæ przekszta³cona w inn¹ spó³kê handlow¹, do tego spó³ka cywilna mo¿e zostaæ przekszta³cona w ka¿d¹ ze spó³ek handlowych. Nowa regulacja budzi zrozumia³¹ chêæ jej analizy mimo stosunkowo krót- kiego czasu jej obowi¹zywania. Znaczenie gospodarcze instytucji przekszta³cania spó³ek handlowych nie budzi w¹tpliwoœci. W dobie szybko zmieniaj¹cych siê warunków gospo- darowania, przedsiêbiorcy coraz czêœciej bêd¹ postawieni przed potrzeb¹ zmiany formy prowadzenia swej dzia³alnoœci, je¿eli bêd¹ chcieli sprostaæ coraz to nowym wymogom obrotu gospodarczego. Przekszta³canie spó³ek handlowych bêdzie wiêc np. w polu zainteresowania dynamicznych pod- miotów, które bêd¹ chcia³y dostosowaæ swój ustrój prawny do rosn¹cego potencja³u ekonomicznego. Wspólnicy spó³ek osobowych, w miarê ich rozwoju bêd¹ zainteresowani ograniczeniem osobistej odpowiedzialnoœci za zobowi¹zania spó³ki, a tak¿e mo¿liwoœci¹ pozyskania nowego kapita³u drog¹ np. emisji obligacji, co wymaga przekszta³cenia w spó³kê kapi- ta³ow¹ lub komandytowo-akcyjn¹, albo pozyskaniem kapita³u od szero- kich rzesz anonimowych akcjonariuszy, co wymagaæ bêdzie przekszta³ce- nia w spó³kê akcyjn¹ lub komandytowo-akcyjn¹. Jeszcze innym mo- tywem przekszta³cania spó³ek handlowych mo¿e byæ opóŸniony efekt wejœcia w ¿ycie Kodeksu spó³ek handlowych, który to wprowadzi³ nowe XI Wprowadzenie minimalne wysokoœci kapita³ów zak³adowych spó³ek kapita³owych – dla spó³ki akcyjnej oznacza to wzrost 5-krotny (ze 100 tys. na 500 tys. z³), dla spó³ki z o.o. wzrost 12,5-krotny (z 4 tys. na 50 tys. z³). Spó³ki, które zo- sta³y wpisane do rejestru jeszcze pod rz¹dami Kodeksu handlowego, mia³y czas do koñca 2003 r., by swój kapita³ zak³adowy doprowadziæ do po³owy wysokoœci nowego minimalnego poziomu kapita³u zak³adowego, a do koñca 2005 r. by osi¹gn¹æ now¹ minimaln¹ wysokoœæ kapita³u zak³adowego. Sankcj¹ za niewykonanie tego obowi¹zku mo¿e byæ nawet przymusowe rozwi¹zanie spó³ki przez s¹d. Dla niektórych spó³ek kapi- ta³owych mo¿e to oznaczaæ alternatywê – albo likwidacja, albo prze- kszta³cenie w spó³kê osobow¹. To tylko niektóre z mo¿liwych motywów, którymi mog¹ kierowaæ siê wspólnicy spó³ek, gdy rozwa¿aæ bêd¹ ich przekszta³cenie. Przekszta³cenie spó³ek handlowych jako instytucja prawa handlowego ³¹czy w sobie elementy zarówno tworzenia, jak i funkcjonowania oraz – w niewielkim zakresie – tak¿e likwidacji spó³ek handlowych. Takie sku- mulowanie powoduje powstanie wielu ró¿norodnych problemów, które s¹ zachêt¹ dla ka¿dego badacza. Jednoczeœnie przekszta³cenia nie wystêpuj¹ na tyle czêsto, by mog³y wytworzyæ siê utarte zwyczaje, co z jednej strony daje szerokie pole dla analizy, a z drugiej – znacznie ogranicza materia³ praktyczny, bêd¹cy podstaw¹ do badañ. Wieloœæ zagadnieñ wymusza jed- noczeœnie koncentracjê na wybranych kierunkach, przekszta³canie spó³ek handlowych jest bowiem zbyt obszern¹ tematyk¹ dla jednej rozprawy. St¹d te¿ spod zakresu niniejszej pracy z góry zosta³a wy³¹czona tematyka przekszta³cania spó³ki cywilnej, bowiem konstrukcja tej instytucji, z natu- ry rzeczy, jest ró¿na od konstrukcji przekszta³cania spó³ek handlowych – to temat na odrêbne opracowanie. Analiza pozosta³ych zagadnieñ kon- centruje siê wokó³ zagadnienia prawnej istoty przekszta³cenia. Ustawo- dawca przes¹dzi³, ¿e t¹ istot¹ jest zachowanie to¿samoœci bytu spó³ki pod- legaj¹cej przekszta³ceniu, co nazywane jest zasad¹ kontynuacji. Zasada ta jest powszechnie uznawana za odpowiadaj¹c¹ oczekiwaniom przedsiê- biorców, zainteresowanych utrzymaniem dotychczasowego bytu. Pojawia siê jednak pytanie: czy cz¹stkowe rozwi¹zania s¹ w pe³ni dostosowane do zasady kontynuacji? Generaln¹ zasad¹ twórców Kodeksu spó³ek handlo- wych by³o u³o¿enie regulacji przyjaznej dla przedsiêbiorców – pojawia siê wiêc drugie pytanie: czy rozwi¹zania przyjête dla przekszta³cania spó³ek handlowych wype³niaj¹ tê dyrektywê? S¹ to g³ówne pytania badawcze ni- niejszej rozprawy. Regulacja prawna, jak ka¿de dzie³o cz³owieka, nie mo¿e byæ doskona³e. Dlatego te¿ ambicj¹ ka¿dego prawnika jest sfor- mu³owanie postulatów de lege ferenda, by wnieœæ swój wk³ad w dzie³o doskonalenia prawa. Postulaty zaproponowane w niniejszej pracy mia³y XII Wprowadzenie na celu poszukiwanie propozycji lepiej oddaj¹cych zasadê kontynuacji oraz postulatu prawa przyjaznego dla przedsiêbiorców. Te wartoœci po- wszechnie s¹ bowiem postrzegane jako spe³niaj¹ce postulaty obrotu go- spodarczego, a jest to kryterium podstawowe dla nauki prawa handlowego. Przekszta³cenie to skutek przekszta³cania – rozumianego jako pewne postêpowanie, maj¹ce na celu zmianê formy prawnej podmiotu – a wiêc przekszta³cenie. Przekszta³canie jest w takim ujêciu pojêciem szerszym, zawieraj¹cym w sobie przekszta³cenie. Praca, maj¹ca na celu badanie przekszta³cania spó³ek handlowych – z natury rzeczy – bêdzie wiêc sk³adaæ siê z dwóch podstawowych czêœci: jednej, analizuj¹cej czynnoœci sk³adaj¹ce siê na postêpowanie maj¹ce na celu dokonanie przekszta³cenia (przekszta³canie), drugiej – analizuj¹cej skutki tego przekszta³cenia dla wszelkich zaanga¿owanych podmiotów. Cech¹ charakterystyczn¹ Kodek- su spó³ek handlowych jest ró¿norodnoœæ i wieloœæ dopuszczalnych kie- runków przekszta³ceñ. Dla uzyskania wiêkszej przejrzystoœci wywodów, wyodrêbiona zosta³a czêœæ, w której rozwa¿ane s¹ odrêbnoœci charaktery- styczne dla poszczególnych kierunków przekszta³ceñ – zarówno wœród czynnoœci sk³adaj¹cych siê na proces przekszta³cania, jak i skutków same- go przekszta³cenia. Taki uk³ad mo¿e budziæ w¹tpliwoœci, jednak nale¿y wzi¹æ pod uwagê stopieñ skomplikowania materii, utrudniaj¹cy znalezie- nie optymalnego rozwi¹zania. Z tak przyjêtych za³o¿eñ wynik³ uk³ad ni- niejszej pracy. Pierwszy rozdzia³ poœwiêcony jest zagadnieniom ogólnym, w tym przede wszystkim kwestiom terminologicznym i definicyjnym oraz genezie instytucji przekszta³cenia, w zakresie niezbêdnym dla podstawo- wej czêœci pracy. Drugi rozdzia³ poœwiêcony jest ogólnej procedurze prze- kszta³cania, tj. wynikaj¹cej z przepisów ogólnych o przekszta³ceniu. Po- nadto w ramach tego rozdzia³u zosta³a umieszczona propozycja alterna- tywnego ukszta³towania fazy decyzyjnej procedury przekszta³ceniowej, jako ¿e jest to efekt analizy tej procedury. Ponadto w rozdziale tym zna- laz³a siê czêœæ dotycz¹ca zaskar¿ania uchwa³y o przekszta³ceniu. Zdecy- dowa³a okolicznoœæ, ¿e pewne wnioski wynikaj¹ce z tych rozwa¿añ po- winny zostaæ uwzglêdnione w podrozdziale poœwiêconym fazie rejestracji przekszta³cenia przez s¹d rejestrowy. W pozosta³ym zakresie uk³ad dru- giego rozdzia³u odzwierciedla kolejne fazy postêpowania przekszta³ce- niowego. Trzeci rozdzia³ zosta³ poœwiêcony odrêbnym kierunkom prze- kszta³cania odpowiednio do systematyki przepisów szczególnych o prze- kszta³caniu. W kolejnych podrozdzia³ach analizowane s¹ odrêbnoœci pro- cedury, ale tak¿e niektóre skutki przekszta³cenia charakterystyczne dla danego kierunku przekszta³cania. Zadecydowa³ wzgl¹d na zachowanie zwartoœci wywodów. Czwarty rozdzia³ poœwiêcony jest analizie ogólnych skutków przekszta³cenia wed³ug kryterium podmiotowego – krêgu pod- XIII Wprowadzenie miotów, dla których przekszta³cenie spó³ki ma lub powinno mieæ znacze- nie. Rozdzia³ ten zaczyna czêœæ poœwiêcona zakresowi swobody, jak¹ maj¹ wspólnicy spó³ki przekszta³canej w kreowaniu spó³ki przekszta³co- nej. Zarysowanie chocia¿by tego zagadnienia wydaje siê byæ niezbêdnym wstêpem dla analizy skutków przekszta³cenia. Rozdzia³ ten koñczy krótka analiza odpowiedzialnoœci za szkody zwi¹zane z procesem przekszta³ca- nia, nawet jeœli nie dosz³o do samego przekszta³cenia. Niniejsza praca jest dosyæ obszerna, jednak autor ma pe³n¹ œwiado- moœæ, ¿e wiele problemów nie zosta³o dog³êbnie rozwa¿onych, a o nie- których byæ mo¿e nawet nie wspomniano. Jednak przekszta³canie spó³ek handlowych to bardzo obszerna problematyka, która z ca³¹ pewnoœci¹ wy- maga jeszcze wielu analiz. Ambicj¹ tej pracy by³a przede wszystkim ana- liza istniej¹cej regulacji prawnej pod k¹tem oceny, czy potrzebne i mo¿li- we s¹ zmiany ustawodawcze. Niniejsza praca zosta³a oparta na rozprawie doktorskiej, przygotowa- nej pod kierunkiem naukowym Prof. AE dr hab. Bogus³awy Gneli, obro- nionej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagielloñskiego w dniu 1.3.2004 r. Osobne podziêkowania chcia³bym z³o¿yæ recenzentom rozprawy doktorskiej – Prof. dr hab. Andrzejowi Ca³usowi i Prof. dr. hab. Andrzejowi Szumañskiemu, których ¿yczliwe uwagi pozwoli³y mi popra- wiæ pierwotny tekst. Grzegorz Miœ XIV Wykaz skrótów Prawo europejskie Wykaz skrótów Wykaz skrótów TEWG . . . . . . . . . Traktat o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Go- spodarczej Prawo obce ADHGB . . . . . . . Allgemeines Deutches Handelsgesetzbuch, ogólno- niemiecki kodeks handlowy, wprowadzony w ¿ycie w 1862 r. w Austrii, a od 1871 r. w II Rzeszy DHGB . . . . . . . . . Deutches Handelsgesetzbuch, niemiecki kodeks handlowy, uchwalony 10.5.1897 r., wszed³ w ¿ycie z 1.1.1900 r. GmbHG . . . . . . . . Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesetz, nie- miecka ustawa o spó³kach z ograniczon¹ odpowie- dzialnoœci¹ z 1892 r. Prawo polskie 1. (cid:143)ród³a prawa BRewU . . . . . . . . ustawa z 13.10.1994 r. o bieg³ych rewidentach (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 31, poz. 359 ze zm.) KC . . . . . . . . . . . . Kodeks cywilny z 1964 r. KH . . . . . . . . . . . . Kodeks spó³ek handlowych z 1934 r. KP . . . . . . . . . . . . Kodeks pracy z 1974 r. KPA . . . . . . . . . . . Kodeks postêpowania administracyjnego z 1960 r. KRSU . . . . . . . . . ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze S¹do- wym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209 ze zm.) KSH . . . . . . . . . . . Kodeks spó³ek handlowych z 2000 r. ObligU . . . . . . . . . ustawa z 29.6.1995 r. o obligacjach (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 ze zm.) OrdPU . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) XV Wykaz skrótów PrKomU . . . . . . . ustawa z 30.8.1996 r. o komercjalizacji i prywatyza- cji (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 ze zm.) PrUpadNapr . . . . ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upad³oœciowe i na- prawcze (Dz.U. Nr 60, poz. 535 ze zm.) PrywPPU . . . . . . . ustawa z 13.7.1990 r. o prywatyzacji przedsiêbiorstw pañstwowych (Dz.U. Nr 51, poz. 298 ze zm.) RachU . . . . . . . . . ustawa z 29.9.1994 r. o rachunkowoœci (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) UbezpU . . . . . . . . ustawa z 28.7.1990 r. o dzia³alnoœci ubezpieczenio- wej (tekst jedn. Dz.U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62 ze zm.) 2. Czasopisma KPP . . . . . . . . . . . Kwartalnik Prawa Prywatnego MoP . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy MoPod . . . . . . . . . Monitor Podatkowy OJ . . . . . . . . . . . . Official Journal (Dziennik Urzêdowy Wspólnot Eu- ropejskich) OSNC . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego Izba Cywilna OSNCP . . . . . . . . Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego Izba Cywilna, Pra- . . . . . . . . . . . Palestra . . . . . . . Prawo Bankowe cy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych OSP . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹dów Polskich Pal. PG . . . . . . . . . . . . Prawo Gospodarcze PiP . . . . . . . . . . . . Pañstwo i Prawo PiZS . . . . . . . . . . . Praca i Zabezpieczenie Spo³eczne PP . . . . . . . . . . . . Przegl¹d Podatkowy PPH . . . . . . . . . . . Przegl¹d Prawa Handlowego Pr. Bank. Pr. Spó³. . . . . . . . . Prawo Spó³ek PS . . . . . . . . . . . . Przegl¹d S¹dowy PUG . . . . . . . . . . . Przegl¹d Ustawodawstwa Gospodarczego Rej. RPEiS . . . . . . . . . Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Rzeczposp. ST . . . . . . . . . . . . Samorz¹d Terytorialny S³. Prac. . . . . . . . . S³u¿ba Pracownicza Zb. Orz. . . . . . . . . Zbiór Orzecznictwa ZN AE . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej . . . . . . . . . . . Rejent . . . . . Rzeczpospolita XVI 3. Inne skróty Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . numer . . . . . . . . . . . porównaj artyku³ cytowany (a, e) czêœæ art. . . . . . . . . . . . . cyt. . . . . . . . . . . . . cz. . . . . . . . . . . . . Dz.U. . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw ETS-O . . . . . . . . . orzeczenie Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoœci nast. . . . . . . . . . . . nastêpny (a, e) Nr podkr. aut. . . . . . . podkreœlenie autora por. post. . . . . . . . . . . . postanowienie pr. zbior. . . . . . . . praca zbiorowa publ. rozdz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. t. . . . . . . . . . . . . . t³um. . . . . . . . . . . uchw. . . . . . . . . . . uchwa³a uchw. SN (7) . . . . uchwa³a S¹du Najwy¿szego w sk³adzie 7 sêdziów wyr. Zb. Orz. . . . . . . . . Zbiór Orzecznictwa ze zm. rozdzia³ strona tom t³umaczenie . . . . . . . . . . publikowany (a, e) . . . . . . . . . . . wyrok . . . . . . . . . ze zmianami XVII Literatura Monografie, komentarze i podrêczniki Literatura Literatura M. Allerhand, Kodeks handlowy. Komentarz, reprint Bielsko-Bia³a 1996 M. Ba³towski, Prywatyzacja przedsiêbiorstw pañstwowych. Przebieg i ocena, Warszawa 1998 M. Ba³towski, Przekszta³cenia w³asnoœciowe przedsiêbiorstw pañstwowych w Pol- sce, Warszawa 2002 G. Bieniek, J. Brol, Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiêbiorstw pañ- stwowych. Komentarz. Akty wykonawcze i zwi¹zkowe, Warszawa 1997 G. Bieniek, J. Duraj, Z. Kubot, Z. Marmaj, Przekszta³cenie i prywatyzacja przed- siêbiorstwa, Warszawa–Zielona Góra 1993 K. Borowicz, Tworzenie i przekszta³canie spó³ek osobowych na przyk³adzie spó³ki partnerskiej. Komentarz, Bielsko-Bia³a 2001 A. Ca³us, Prawo cywilne i handlowe pañstw obcych, Warszawa 1985 A. Ca³us, Przewodnik po Ÿród³ach i podstawowych instytucjach prawa prywatne- go (handlowego) w systemach prawnych Europy kontynentalnej, Wlk. Bry- tanii i USA, Warszawa 1992 A. Che³moñski, Rejestr handlowy na tle Dekretu z dnia 7 lutego 1919 roku, Wilno 1929 A. Chróœcicki, Komentarz do ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiê- biorstw pañstwowych, Warszawa 1997 W. Czachórski, Zobowi¹zania. Zarys wyk³adu, Warszawa 1995 R. Czerniawski, Prywatyzacja. Ustawy z komentarzem, Warszawa 1990 R. Dobranowski, P. Tomaszek, Przekszta³canie spó³ek kapita³owych, Kraków 1996 T. Dziurzyñski, Z. Fenichel, M. Honzatko, Kodeks handlowy. Komentarz, Bytom 1990, reprint wydania Kraków 1935 J. Fr¹ckowiak, A. Kidyba, K. Kruczalak, W. Pyzio³, I. Weiss, pod red. K. Kruczala- ka, Kodeks handlowy. Komentarz, Warszawa 1998 J. Fr¹ckowiak, A. Kidyba, K. Kruczalak, W. Opalski, W. Popio³ek, W. Pyzio³, pod red. K. Kruczalaka, Kodeks spó³ek handlowych. Komentarz, Warszawa 2001 B. Gnela, Handlowe spó³ki osobowe, (w:) Nowy Kodeks spó³ek handlowych, Ma- teria³y na konferencjê, pr. zbior. pod red. B. Micherdy, Kraków 2001, s. 53 B. Gnela, Nowe handlowe spó³ki osobowe (na tle przepisów ogólnych doty- cz¹cych tych spó³ek), (w:) Nowe prawo spó³ek, Wybrane aspekty prawne, pr. zbior. pod red. J. Kufla, Bydgoszcz–Poznañ 2003, s. 12 W. Góralczyk jr, Komentarz do ustawy o prywatyzacji przedsiêbiorstw pañstwo- wych, Warszawa 1991 J. Grabowski, Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiêbiorstw pañstwo- wych. Komentarz, Warszawa 1998 XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Przekształcanie spółek handlowych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: