Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00199 008363 24110005 na godz. na dobę w sumie
Przekształcenia spółek. Praktyczne aspekty prawne, podatkowe i rachunkowe - ebook/pdf
Przekształcenia spółek. Praktyczne aspekty prawne, podatkowe i rachunkowe - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 139
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-333-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja omawia najważniejsze kwestie związane z przekształceniami spółek, jakie uregulowano w Kodeksie spółek handlowych, w tym przekształcenie spółki cywilnej w spółkę prawa handlowego oraz przekształcenie przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową.
Zagadnienia prawne, podatkowe i rachunkowe zostały zaprezentowane z uwzględnieniem odrębności przekształcenia:
● spółki osobowej w spółkę kapitałową;
● spółki kapitałowej w spółkę osobową;
● spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową;
● spółki osobowej w inną spółkę osobową;
● spółki cywilnej w spółkę prawa handlowego;
● przedsiębiorcy w spółkę kapitałową.
Przekształcanie spółek jest szansą dla firm na ich rozwój oraz zmianę pozycji na rynku i podniesienie konkurencyjności. Z tego względu instytucja przekształcenia, zapewniająca zachowanie tożsamości podmiotowej w ramach kontynuacji działalności – przy jednoczesnej zmianie formy prawnej – jest dla spółek niezwykle atrakcyjna i coraz powszechniejsza.
W przypadku przekształcania spółek należy pamiętać, aby uwzględnić regulacje z różnych dziedzin prawa. Publikacja w praktyczny sposób pokazuje, jak w trakcie przekształcenia postępować zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, ustawy o rachunkowości oraz przepisami podatkowymi.

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Rozdział I Transformacje spółek prawa handlowego w ujęciu formalnoprawnym 1. Uwagi wstępne W obrocie gospodarczym funkcjonują dwa typy spółek, tj. spółka cywilna i spółki han- dlowe. Spółka cywilna jest jedną z najbardziej powszechnych i chętnie wybieranych form prowadzenia działalności gospodarczej (zwłaszcza tam, gdzie występuje dwóch wspólników). Nie mniej atrakcyjne są także spółki handlowe, które dzielą się na spółki osobowe i spółki kapitałowe. Do spółek osobowych zalicza się spółkę jawną, partnerską, komandytową i komandytowo-akcyjną. Wśród spółek kapitałowych wyróżnia się dwie spółki, a mianowicie spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółkę akcyjną. Istotą spółki cywilnej jest to, że nie posiada ona zdolności prawnej (nie jest przedsię- biorcą), przedsiębiorcami są sami wspólnicy tej spółki w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Wspólnicy tej spółki jako przedsiębiorcy podlegają wpi- sowi do ewidencji działalności gospodarczej pod odrębnymi numerami ewidencyjnymi. Spółki handlowe, tj. osobowe i kapitałowe (w przeciwieństwie do spółki cywilnej), po- siadają zdolność prawną, co oznacza, że same są przedsiębiorcami – prowadzą przed- siębiorstwo pod własną firmą (posiadają wyodrębnienie organizacyjne i majątkowe). Spółki osobowe mają zdolność do czynności prawnych i zdolność sądową, lecz nie po- siadają osobowości prawnej (są to tzw. ułomne osoby prawne), a zatem mogą nabywać we własnym imieniu prawa, zaciągać zobowiązania, mogą pozywać i być pozywane. W spółkach osobowych wiodącą rolę odgrywają wspólnicy (tzw. czynnik osobowy), bez których obrany profil działalności nie mógłby mieć racji bytu (kapitał ludzki). Spółki kapitałowe posiadają, po ich wpisie do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (dalej: KRS), osobowość prawną i różnią się zasadniczo od spółek osobowych tym, że w ich przypadku zasadniczą rolę pełni majątek (kapitał majątko- wy spółki). Ponadto, w przeciwieństwie do spółek osobowych, w spółkach kapitało- 11 Rozdział I. Transformacje spółek prawa handlowego w ujęciu formalnoprawnym wych majątek spółki jest wyodrębniony z osobistych majątków wspólników i w związ- ku z tym za ewentualne zobowiązania spółki odpowiada ona sama swoim odrębnym majątkiem. Sytuacja organizacyjna, osobista, finansowa/majątkowa często wymusza koniecz- ność reorganizacji firmy. Przedsiębiorca staje przed koniecznością przeprowadzenia zmian, które mają przynieść wymierne korzyści i przez to np. uchronić biznes, stwo- rzyć nowe warunki rozwoju, pozyskać środki finansowe i umożliwić nowe inwestycje itp. W takich przypadkach proces transformacji, tj. przekształcenia dotychczasowej formy prowadzenia działalności w inną, umożliwia zachowanie całego tzw. substra- tu przedsiębiorstwa – majątku firmy i zapewnia kontynuację działalności z jedno- czesnym wpisem do KRS „nowej” spółki przekształconej i wykreśleniem spółki prze- kształcanej. Schemat 1. Typy spółek SPÓŁKI CYWILNA HANDLOWE OSOBOWE KAPITAŁOWE n spółka jawna n spółka partnerska n spółka komandytowa n spółka komandytowo- -akcyjna n spółka z ograniczoną odpowiedzialnością n spółka akcyjna Słowniczek pojęć: Spółka przekształcana – spółka podlegająca przekształceniu, tj. procesowi trans- formacji w inną spółkę prawa handlowego. Spółka przekształcona – spółka powstała na skutek procesu przekształcenia/trans- formacji spółki prawa handlowego, spółki cywilnej bądź przedsiębiorcy prowadzące- go jednoosobową działalność gospodarczą; stanowi kontynuację bytu prawnego spółki przekształcanej. Dzień przekształcenia – dzień wpisu spółki przekształconej do rejestru przedsię- biorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). 12
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Przekształcenia spółek. Praktyczne aspekty prawne, podatkowe i rachunkowe
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: