Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00159 011084 24121361 na godz. na dobę w sumie
Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę handlową - ebook/pdf
Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę handlową - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 310
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7483-921-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> gospodarcze i handlowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Książka stanowi pierwsze tak obszerne, całościowe opracowanie problematyki przekształcenia spółki cywilnej w spółkę handlową. Przekształcenie to jest nową instytucją prawną wprowadzoną w Kodeksie spółek handlowych. Ma ono istotne znaczenie praktyczne ze względu na szczególną popularność formy prawnej spółki cywilnej w obrocie (zapoczątkowaną w okresie transformacji gospodarczej w Polsce po 1989 r.) i częstą potrzebę, a w niektórych sytuacjach konieczność, przekształcenia spółki tego typu w spółkę handlową. Instytucja ta budzi jednocześnie kontrowersje teoretyczne z uwagi na to, iż w tym wypadku spółka niebędąca podmiotem prawnym ulega przekształceniu w spółkę wyposażoną w podmiotowość prawną.
W książce przybliżono pojęcie przekształcenia prawnego i omówiono konstrukcje przekształceń w wybranych systemach prawnych. Autor przeprowadził głęboką analizę istoty przekształcenia spółki cywilnej i dokonał ustalenia charakteru prawnego tego przekształcenia. Zgłosił przy tym postulaty modyfikacji pewnych unormowań przekształcenia spółki cywilnej w spółkę handlową. W monografii rozważono również szereg doniosłych praktycznie zagadnień dotyczących konstrukcji prawnej tego przekształcenia. Ustalono w jakim momencie przyjęta zostaje forma prawna właściwego typu spółki handlowej (spółki przekształconej) oraz w jakim momencie handlowa spółka przekształcona zastępuje spółkę cywilną. Zbadano stan prawny w okresie przejściowym. Przeanalizowano zagadnienie przejścia praw i obowiązków wspólników spółki cywilnej na spółkę przekształconą jako podmiot prawny, z uwzględnieniem praw i obowiązków administracyjnych. Przedstawiono także tryb przekształcenia, odrębnie omawiając problematykę przekształcenia spółki cywilnej w osobową spółkę handlową oraz w spółkę kapitałową.
Książka adresowana jest przede wszystkim do prawników stosujących prawo oraz do studentów prawa i prawników zainteresowanych teoretycznymi aspektami przekształceń jednostek organizacyjnych.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE Przekszta³cenie spó³ki cywilnej w spó³kê handlow¹ Polecamy nasze publikacje z zakresu prawa handlowego: S. So³tysiñski, A. Szajkowski, A. Szumañski, J. Szwaja KODEKS SPÓ£EK HANDLOWYCH. KOMENTARZ. Tom I–V Du¿e Komentarze Becka Marta Litwiñska-Werner KODEKS SPÓ£EK HANDLOWYCH. KOMENTARZ, wyd. 3 Komentarze Becka Stanis³aw W³odyka (red.) PRAWO SPÓ£EK HANDLOWYCH. Tom 2A i 2B System Prawa Handlowego Tadeusz Wiœniewski (red.) POSTÊPOWANIE S¥DOWE W SPRAWACH GOSPODARCZYCH. Tom 7 System Prawa Handlowego Andrzej Kidyba PRAWO HANDLOWE, wyd. 8 Studia Prawnicze Aleksandra Gawrysiak-Zab³ocka, Ewa Skibiñska KODEKS SPÓ£EK HANDLOWYCH. ORZECZNICTWO Zbiory Orzecznictwa Becka Ewa Skibiñska KODEKS SPÓ£EK HANDLOWYCH. EDYCJA TRZECIA Kodeks System KODEKS SPÓ£EK HANDLOWYCH, wyd. 15 Z wprowadzeniem Andrzeja Szajkowskiego Teksty Ustaw Becka www.sklep.beck.pl Grzegorz Nita-Jagielski ¨ Przekszta³cenie spó³ki cywilnej w spó³kê handlow¹ Seria Prawo Gospodarcze i Handlowe pod redakcj¹ Profesora Stanis³awa W³odyki Redakcja: Aleksandra Dró¿d¿ © Wydawnictwo C. H. Beck 2008 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Gen. Zaj¹czka 9, 01-518 Warszawa Sk³ad i ³amanie: Krzysztof Biesaga Druk i oprawa: P.W.P. Interdruk, Warszawa ISBN 978-83-7483-921-1 Spis treœci Wprowadzenie................................................................................................ XI Wykaz skrótów............................................................................................... XV Literatura ....................................................................................................... XXI Spis treœci Spis treœci Rozdzia³ 1. Pojêcie przekszta³cenia prawnego ........................................... 1.1. Ogólne uwagi terminologiczne ............................................................... 1.2. Przekszta³cenie jednostki organizacyjnej jako zjawisko socjologiczne i gospodarcze .......................................................................................... 1.3. Przekszta³cenie jednostki organizacyjnej jako zdarzenie prawne ......... 1.3.1. Przekszta³cenie prawne sensu stricto............................................ 1.3.2. Przekszta³cenie prawne sensu largo ............................................. Rozdzia³ 2. Przekszta³cenia prawne w wybranych systemach prawnych ........................................................................................................ 2.1. Przekszta³cenia w prawie niemieckim.................................................... 2.1.1. Pojêcie przekszta³cenia prawnego ................................................ 2.1.2. Przekszta³cenia prawne wed³ug ustawy o przekszta³ceniach (UmwG) .............................................................................................. 2.1.2.1. Typy dopuszczalnych przekszta³ceñ wed³ug UmwG .......... 2.1.2.2. Procedura przekszta³cenia wed³ug UmwG .......................... 2.1.3. Przekszta³cenia spó³ek osobowych bez zastosowania przepisów UmwG ................................................................................................. 2.1.3.1. Uwagi ogólne........................................................................ 2.1.3.2. Przekszta³cenie spó³ki cywilnej w handlow¹ spó³kê oso- 1 1 4 6 6 15 20 20 20 23 23 23 28 28 bow¹ i spó³kê partnersk¹ .............................................................. 28 2.1.3.3. Przekszta³cenie handlowej spó³ki osobowej i spó³ki part- nerskiej w spó³kê cywiln¹ ............................................................ 31 2.1.3.4. Przekszta³cenie spó³ki jawnej w komandytow¹ i koman- dytowej w jawn¹ ........................................................................... 2.2. Przekszta³cenia w prawie austriackim .................................................... 2.2.1. Pojêcie i typy przekszta³ceñ.......................................................... 2.2.1.1. Pojêcie przekszta³cenia prawnego........................................ 2.2.1.2. Typy dopuszczalnych przekszta³ceñ .................................... 2.2.2. Przekszta³cenia spó³ek osobowych ............................................... 2.2.3. Przekszta³cenie spó³ki kapita³owej w inn¹ spó³kê kapita³ow¹..... 2.2.3.1. Re¿im prawny....................................................................... 2.2.3.2. Procedura przekszta³cenia ................................................... 32 33 33 33 36 36 39 39 40 V Spis treœci 2.2.4. Przekszta³cenie spó³ki kapita³owej przez utworzenie spó³ki oso- bowej i przez przeniesienie maj¹tku na g³ównego wspólnika ........... 2.2.4.1. Przekszta³cenie spó³ki kapita³owej przez utworzenie 43 spó³ki osobowej ............................................................................ 43 2.2.4.2. Przekszta³cenie spó³ki kapita³owej przez przeniesienie maj¹tku spó³ki na g³ównego wspólnika – wzmianka .................. 2.3. Przekszta³cenia w prawie francuskim..................................................... 2.3.1. Pojêcie i typy przekszta³ceñ.......................................................... 2.3.1.1. Pojêcie przekszta³cenia prawnego........................................ 2.3.1.2. Typy dopuszczalnych przekszta³ceñ .................................... 2.3.2. Ogólne zasady przekszta³ceñ spó³ek............................................. 2.3.2.1. Wymogi wynikaj¹ce z przepisów o przekszta³ceniu ........... 2.3.2.2. Wymogi wynikaj¹ce z przepisów o powstaniu spó³ki przekszta³conej ............................................................................. 2.3.3. Przekszta³cenia spó³ek osobowych ............................................... 2.3.4. Przekszta³cenia spó³ek kapita³owych ........................................... 2.3.4.1. Przekszta³cenie spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹... 2.3.4.2. Przekszta³cenie spó³ki akcyjnej............................................ 2.4. Przekszta³cenia w prawie brytyjskim ..................................................... 2.4.1. Pojêcie przekszta³cenia prawnego ................................................ 2.4.2. Typy dopuszczalnych przekszta³ceñ ............................................. 2.4.3. Przekszta³cenie (re-registration) spó³ki kapita³owej.................... 2.5. Przegl¹d konstrukcji przekszta³cenia w innych wybranych systemach prawnych ................................................................................................. 2.5.1. Rozwi¹zania prawne rozstrzygaj¹ce o istocie przekszta³cenia .... 2.5.2. Typy dopuszczalnych przekszta³ceñ ............................................ 2.5.3. Rozwi¹zania prawne dotycz¹ce procedury przekszta³cenia......... Rozdzia³ 3. Istota przekszta³cenia spó³ki cywilnej w spó³kê handlow¹... 3.1. Ujêcie normatywne i koncepcje teoretyczne przekszta³cenia spó³ki cy- wilnej ....................................................................................................... 3.1.1. Ujêcie normatywne przekszta³cenia spó³ki cywilnej w spó³kê handlow¹ ............................................................................................. 3.1.2. Koncepcje teoretyczne przekszta³cenia spó³ki cywilnej w spó³kê handlow¹ ............................................................................................. 3.2. Byt ulegaj¹cy przekszta³ceniu ................................................................ 3.2.1. Istota spó³ki cywilnej .................................................................... 3.2.2. Stanowisko w sprawie bytu ulegaj¹cego przekszta³ceniu............ 45 46 46 46 48 50 50 52 54 56 56 57 59 59 60 62 66 66 67 68 71 71 71 76 79 79 84 3.2.2.1. Analiza krytyczna ustaleñ doktryny dotycz¹cych bytu ulegaj¹cego przekszta³ceniu ......................................................... 84 3.2.2.2. Spó³ka jako jednostka organizacyjna bytem ulegaj¹cym przekszta³ceniu ............................................................................. 3.3. Przyjêcie formy prawnej przekszta³conej spó³ki handlowej.................. 3.3.1. Istota przyjêcia formy prawnej przekszta³conej spó³ki handlowej 3.3.2. Czynnoœci niezbêdne do przyjêcia formy prawnej przekszta³co- nej spó³ki handlowej ........................................................................... 88 93 93 99 VI Spis treœci 3.3.2.1. Czynnoœci przygotowawcze ................................................. 99 3.3.2.2. Zawarcie umowy spó³ki przekszta³conej ............................. 101 3.3.2.3. Powo³anie cz³onków organów spó³ki przekszta³conej ........ 104 3.3.2.4. Problem wnoszenia wk³adów do spó³ki przekszta³conej .... 106 3.3.3. Moment powstania spó³ki przekszta³conej................................... 110 3.4. Zast¹pienie formy prawnej spó³ki cywilnej przez formê prawn¹ prze- kszta³conej spó³ki handlowej .................................................................. 114 3.5. Nastêpstwo prawne miêdzy wspólnikami spó³ki cywilnej i spó³k¹ przekszta³con¹ ......................................................................................... 118 3.5.1. Charakter prawny nastêpstwa ....................................................... 118 3.5.2. Moment nastêpstwa....................................................................... 120 3.5.3. Przedmiot nastêpstwa.................................................................... 122 3.5.3.1. Prawa wspólników spó³ki cywilnej...................................... 122 3.5.3.2. Obowi¹zki wspólników spó³ki cywilnej .............................. 123 3.5.3.3. Prawa i obowi¹zki procesowe .............................................. 124 3.5.3.4. Prawa i obowi¹zki administracyjne ..................................... 126 3.6. Stan prawny w okresie pomiêdzy zawarciem umowy spó³ki prze- kszta³conej i wpisem spó³ki przekszta³conej do rejestru........................ 129 3.6.1. Status prawny spó³ki cywilnej ...................................................... 129 3.6.2. Status prawny spó³ki przekszta³conej w organizacji .................... 135 Rozdzia³ 4. Przekszta³cenie spó³ki cywilnej w handlow¹ spó³kê osobow¹........................................................................................................... 141 4.1. Motywy i przes³anki przekszta³cenia spó³ki cywilnej w handlow¹ spó³kê osobow¹ ....................................................................................... 141 4.1.1. Motywy przekszta³cenia ............................................................... 141 4.1.2. Przes³anki przekszta³cenia spó³ki cywilnej w handlow¹ spó³kê osobow¹............................................................................................... 143 4.1.3. Przes³anki przymusowego przekszta³cenia spó³ki cywilnej w jawn¹ ............................................................................................... 147 4.2. Czynnoœci przygotowawcze przy przekszta³ceniu spó³ki cywilnej w handlow¹ spó³kê osobow¹ inn¹ ni¿ jawna .......................................... 150 4.2.1. Planowanie przekszta³cenia .......................................................... 150 4.2.1.1. Pojêcie planu przekszta³cenia .............................................. 150 4.2.1.2. Treœæ planu przekszta³cenia.................................................. 153 4.2.1.3. Weryfikacja ustaleñ planu przekszta³cenia .......................... 157 4.2.1.4. Zawiadomienie wspólników o zamiarze przekszta³cenia i ich prawo do informacji.............................................................. 160 4.2.1.5. Uproszczenia trybu planowania przekszta³cenia ................. 163 4.2.2. Uchwa³a o przekszta³ceniu............................................................ 166 4.2.3. Oœwiadczenia o uczestnictwie w spó³ce przekszta³conej............. 169 4.3. Zawarcie umowy przekszta³conej spó³ki osobowej ............................... 174 4.3.1. Zawarcie umowy przekszta³conej spó³ki jawnej .......................... 174 4.3.2. Zawarcie umowy przekszta³conej spó³ki osobowej innej ni¿ jaw- na – zasady wspólne............................................................................ 182 4.3.3. Zawarcie umowy przekszta³conej spó³ki partnerskiej.................. 183 VII Spis treœci 4.3.4. Zawarcie umowy przekszta³conej spó³ki komandytowej............. 185 4.3.5. Zawarcie umowy przekszta³conej spó³ki komandytowo-akcyjnej 188 4.3.5.1. Podpisanie statutu................................................................. 188 4.3.5.2. Z³o¿enie oœwiadczeñ o zgodzie na zawi¹zanie spó³ki, brzmienie statutu i objêcie akcji................................................... 190 4.4. Zg³oszenie i wpis osobowej spó³ki przekszta³conej do rejestru ............ 192 4.4.1. Zg³oszenie spó³ki przekszta³conej do rejestru .............................. 192 4.4.1.1. Przedmiot zg³oszenia............................................................ 192 4.4.1.2. Wymogi prawne zg³oszenia.................................................. 193 4.4.2. Wpis spó³ki przekszta³conej do rejestru ....................................... 200 Rozdzia³ 5. Przekszta³cenie spó³ki cywilnej w spó³kê kapita³ow¹ ........... 205 5.1. Motywy i przes³anki przekszta³cenia spó³ki cywilnej w spó³kê kapi- ta³ow¹ ...................................................................................................... 205 5.1.1. Motywy przekszta³cenia ............................................................... 205 5.1.2. Przes³anki przekszta³cenia ............................................................ 206 5.2. Czynnoœci poprzedzaj¹ce przyjêcie formy prawnej spó³ki kapita³owej 208 5.2.1. Planowanie przekszta³cenia .......................................................... 208 5.2.1.1. Czynnoœci planowania przekszta³cenia w pe³nym zakre- sie .................................................................................................. 208 5.2.1.2. Uproszczenia trybu planowania przekszta³cenia ................ 210 5.2.1.3. Problem koniecznoœci za³o¿ycielskiego i w przypadku przekszta³cenia w spó³kê akcyjn¹ .......................... 213 sprawozdania jego badania przez bieg³ego rewidenta sporz¹dzenia 5.2.2. Pozosta³e czynnoœci poprzedzaj¹ce zawarcie umowy spó³ki przekszta³conej ................................................................................... 217 5.3. Zawarcie umowy przekszta³conej spó³ki kapita³owej............................ 219 5.3.1. Zawarcie umowy przekszta³conej spó³ki kapita³owej – zasady wspólne................................................................................................ 219 5.3.2. Zawarcie umowy przekszta³conej spó³ki z ograniczon¹ odpowie- dzialnoœci¹........................................................................................... 221 5.3.3. Zawarcie umowy przekszta³conej spó³ki akcyjnej ....................... 228 5.3.3.1. Podpisanie statutu................................................................. 228 5.3.3.2. Z³o¿enie oœwiadczeñ o zgodzie na zawi¹zanie spó³ki, brzmienie statutu i objêcie akcji................................................... 233 5.4. Zg³oszenie i wpis kapita³owej spó³ki przekszta³conej do rejestru......... 237 5.4.1. Zg³oszenie spó³ki przekszta³conej do rejestru ............................. 237 5.4.1.1. Przedmiot zg³oszenia............................................................ 237 5.4.1.2. Wymogi prawne zg³oszenia.................................................. 238 5.4.2. Wpis spó³ki przekszta³conej do rejestru ....................................... 243 Rozdzia³ 6. Uwagi koñcowe .......................................................................... 246 6.1. Ustalenie charakteru prawnego przekszta³cenia spó³ki cywilnej w spó³kê handlow¹ .................................................................................. 246 6.1.1. Przekszta³cenie spó³ki cywilnej jako przekszta³cenie sensu largo 246 VIII Spis treœci 6.1.2. Przekszta³cenie spó³ki cywilnej jako przekszta³cenie w znacze- niu prawnym........................................................................................ 247 6.1.3. Przekszta³cenie spó³ki cywilnej jako przekszta³cenie jednostki organizacyjnej, która zachowuje to¿samoœæ....................................... 248 6.1.4. Przekszta³cenie spó³ki cywilnej jako przyjêcie przez istniej¹c¹ jednostkê organizacyjn¹ formy prawnej spó³ki handlowej i ustanie formy prawnej spó³ki cywilnej ........................................................... 249 6.1.5. Przekszta³cenie spó³ki cywilnej jako sposób powstania nowego podmiotu prawnego............................................................................. 250 6.1.6. Przekszta³cenie spó³ki cywilnej jako przekszta³cenie z sukcesj¹ praw i obowi¹zków ............................................................................. 251 6.2. Przekszta³cenie spó³ki cywilnej w spó³kê handlow¹ na tle podobnych zdarzeñ prawnych.................................................................................... 252 6.2.1. Przekszta³cenie prawne spó³ki cywilnej a przekszta³cenie gospo- darcze spó³ki cywilnej w spó³kê handlow¹ ........................................ 252 6.2.2. Przekszta³cenie spó³ki cywilnej a zmiana formy ustrojowej spó³ki handlowej ................................................................................. 255 6.2.3. Przekszta³cenie spó³ki cywilnej a zmiana umowy spó³ki ............ 257 6.2.4. Przekszta³cenie spó³ki cywilnej a odnowienie stosunku obliga- cyjnego ................................................................................................ 259 6.3. Ocena unormowañ przekszta³cenia spó³ki cywilnej .............................. 261 Podsumowanie................................................................................................ 269 Indeks rzeczowy ............................................................................................. 273 IX Wprowadzenie Wprowadzenie Wprowadzenie W ustawie z 15.9.2000 r. – Kodeks spó³ek handlowych z 15.9.2000 r. wpro- wadzono do prawa polskiego now¹ instytucjê prawn¹ przekszta³cenia spó³ki cy- wilnej w spó³kê handlow¹. Wi¹za³o siê to z tym, ¿e w praktyce powstawa³y istotne problemy prawne zwi¹zane z funkcjonowaniem w obrocie gospodarczym licz- nych spó³ek cywilnych prowadz¹cych dzia³alnoœæ w znacznych rozmiarach. W okresie transformacji zapocz¹tkowanej w 1989 r. ustawodawca polski tolero- wa³ bowiem stan, i¿ dzia³alnoœæ gospodarcza tradycyjnie wymagaj¹ca formy prawnej spó³ki handlowej prowadzona by³a, czêsto w du¿ych rozmiarach, w „for- mie niehandlowej”, a mianowicie przez spó³ki cywilne, które nie podlega³y ujaw- nieniu w rejestrze handlowym. Osoby podejmuj¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹ wy- korzystywa³y czêsto mo¿liwoœæ tworzenia spó³ek cywilnych, gdy¿ by³o to dla nich dogodne zarówno ze wzglêdu na prostotê organizacyjn¹ spó³ki cywilnej, jak równie¿ brak wymogu wniesienia odpowiednio wysokiego kapita³u oraz obo- wi¹zku ujawnienia spó³ki w rejestrze s¹dowym (rejestrze handlowym). Na grun- cie przepisów ustawy o dzia³alnoœci gospodarczej1 spó³ka cywilna prowadz¹ca dzia³alnoœæ gospodarcz¹ uznawana by³a przez orzecznictwo i znaczn¹ czêœæ dok- tryny za podmiot gospodarczy; uznawano jej zdolnoœæ s¹dow¹ w postêpowaniu w sprawach gospodarczych, a tak¿e zdolnoœæ upad³oœciow¹ i uk³adow¹2, pomimo braku podmiotowoœci prawnej w œwietle materialnego prawa cywilnego3. Spó³ce tej przyznano równie¿ podmiotowoœæ prawn¹ w znacznych obszarach prawa pu- blicznego. Akceptowano te¿ w praktyce wystêpowanie w obrocie prawnym spó³ek tego typu pod nazwami fantazyjnymi4 oraz stosowanie w praktyce pew- nych konstrukcji prawnych upodobniaj¹cych j¹ do spó³ek handlowych, np. mo¿li- 1 Ustawa z 23.12.1988 r. o dzia³alnoœci gospodarczej (Dz.U. Nr 41, poz. 324 ze zm.). 2 Zob. np. A. Jêdrzejewska, Podmiotowoœæ prawna spó³ki cywilnej bêd¹cej pod- miotem gospodarczym, PPH 1993, Nr 4, s. 1 i nast.; W. Kubala, Spó³ka cywilna jako podmiot dzia³alnoœci gospodarczej, Pr. Sp. 1997, Nr 1, s. 12–18; J. Ciszewski, Spó³ka cywilna, Poznañ 2000, s. 78–84. 3 Uchwa³a SN z 26.1.1996 r., III CZP 111/95, OSNC 1996, Nr 5, poz. 63. Rozstrzy- gniêcie to s³usznie przyjêto w doktrynie z aprobat¹; zob. np. W. Pyzio³, w: W. Pyzio³, A. Szumañski, I. Weiss, Prawo spó³ek, wyd. 1, Bydgoszcz 1998, s. 72. 4 Zob. np. wyr. SN z 14.12.1990 r., I CR 529/90, OSNC 1992, Nr 7–8, poz. 136 oraz A. Jêdrzejewska, Ochrona nazwy spó³ki cywilnej (problematyka podobieñstwa nazw) PS 1993, Nr 11–12, s. 61 i nast. XI Wprowadzenie woœæ zbywania „cz³onkostwa” w spó³ce1. Czêœæ doktryny bardzo krytycznie oce- nia³a ten stan prawny, uznaj¹c spó³kê cywiln¹ za spó³kê-hybrydê2. Dzia³alnoœæ takich spó³ek, zw³aszcza prowadzona na znaczn¹ skalê, powodo- wa³a zagro¿enie dla bezpieczeñstwa obrotu prawnego – przede wszystkim z po- wodu nieujawniania w rejestrze s¹dowym niezbêdnych danych o spó³ce, zw³asz- cza sk³adu osobowego i osób uprawnionych do jej reprezentacji oraz wystêpowa- nia w obrocie bez ujawnienia imion i nazwisk wspólników; utrudnia³o to zw³aszcza ustalanie przez kontrahentów, kto ponosi odpowiedzialnoœæ za zobo- wi¹zania spó³ki3. Funkcjonowanie takich spó³ek cywilnych by³o równie¿ niepra- wid³owe z tego wzglêdu, i¿ powodowa³o w praktyce faktyczne wypieranie z obro- tu handlowych spó³ek osobowych. W piœmiennictwie zwracano uwagê na potrzebê umo¿liwienia spó³kom cywil- nym przechodzenia do formy prawnej spó³ki handlowej. Istnia³y jednak w tym wzglêdzie dwie istotne przeszkody. Po pierwsze, nie stosowano wówczas w prak- tyce unormowania zawartego w przepisie art. 75 KH, przewiduj¹cego prze- kszta³cenie ex lege spó³ki cywilnej prowadz¹cej „przedsiêbiorstwo w wiêkszym rozmiarze” w spó³kê jawn¹. Uzasadniano to brakiem ustawowej definicji „przed- siêbiorstwa w wiêkszym rozmiarze”4. W doktrynie przedstawiano wprawdzie 1 Zob. uchw. SN z 21.11.1995 r., III CZP 160/95, PPH 1996, Nr 4, s. 31 i nast., z krytycznym komentarzem M. Litwiñskiej; por. te¿ J. P. Naworski, Zbycie cz³onko- stwa w spó³ce cywilnej, PPH 1996, Nr 9, s. 33 i nast. 2 Zob. np. J. Mojak, w: R. Skubisz (red.), Zarys prawa spó³ek, wyd. 3, Lublin 1994, s. 41; Autor ten podkreœla, ¿e krytykowane przez niego nieprawid³owe rozumienie spó³ki cywilnej wynika w istocie z nieudanej konstrukcji „podmiotu gospodarczego” (nazywanego przez Autora „potworkiem prawnym”). 3 W praktyce powstawa³y równie¿ w¹tpliwoœci co do skutecznoœci prawnej umów zawieranych przez wspólników z osobami trzecimi, przede wszystkim ze wzglêdu na to, i¿ w spó³ce cywilnej zakres prawa wspólnika do reprezentacji spó³ki mo¿e zostaæ okreœlony w umowie b¹dŸ uchwale wspólników, a w ich braku wspólnik jest umoco- wany do reprezentacji w granicach przys³uguj¹cemu mu prawa prowadzenia spraw spó³ki; zob. np. wyr. SN z 13.2.1997 r., I CKN 85/96, OSP 1997, Nr 12, poz. 228 z glos¹ E. P³onki. 4 By³o to efektem uchylenia przez art. VI § 1 ustawy z 23.4.1964 r. – Przepisy wpro- wadzaj¹ce Kodeks cywilny, przepisu art. 4 § 2 KH, w którym zawarta by³a delegacja dla w³aœciwego Ministra do okreœlenia, jakie przedsiêbiorstwa uwa¿a siê za prowadzo- ne w wiêkszym rozmiarze. W doktrynie przedstawiano przekonuj¹ce argumenty prze- mawiaj¹ce za obowi¹zywaniem tego unormowania odnoœnie spó³ki jawnej (zob. K. Kruczalak, Przedsiêbiorstwo zarobkowe (gospodarstwo rolne) „w wiêkszym roz- miarze”, Pr. Sp. 1998, Nr 1, s. 2–3), jednak¿e omawiana delegacja w praktyce nie by³a wykonywana, a wydane wczeœniej rozporz¹dzenie (Rozporz¹dzenie Ministra Prze- mys³u, Aprowizacji i Handlu oraz ¯eglugi i Handlu Zagranicznego z 14.7.1946 r. w sprawie okreœlenia przedsiêbiorstw prowadzonych w wiêkszym rozmiarze, Dz.U. Nr 36, poz. 223 ze zm.) nie by³o adekwatne do realiów gospodarczych koñca XX w. Zob. te¿ w tej kwestii J. Malarczyk, Pojêcie przedsiêbiorstwa zarobkowego prowadzo- nego w wiêkszym rozmiarze, Rej. 2000, z. 4, s. 84 i cytowani tam Autorzy. XII Wprowadzenie przekonuj¹ce propozycje, jak w drodze wyk³adni ustaliæ kryterium „wiêkszego rozmiaru” przedsiêbiorstwa, którego osi¹gniêcie przez spó³kê cywiln¹ powoduje jej samoistne przekszta³cenie w spó³kê jawn¹1, jednak¿e w praktyce liczne spó³ki spe³niaj¹ce to kryterium nadal funkcjonowa³y w obrocie jako spó³ki cywilne, po- mimo, ¿e powinny byæ de iure traktowane jako spó³ki jawne. Po drugie, dla spó³ek cywilnych ustawodawca nie przewidywa³ procedur dobrowolnego prze- kszta³cenia w inn¹ spó³kê handlow¹. Zatem w sytuacji, gdy wspólnicy chcieli zmieniæ formê prawn¹ takiej spó³ki, np. na formê prawn¹ spó³ki kapita³owej (cho- æby dla wy³¹czenia swej odpowiedzialnoœci za zobowi¹zania spó³ki), stosowaæ musieli rozwi¹zania zastêpcze, okreœlane jako tzw. „przekszta³cenie gospodar- cze”, polegaj¹ce na utworzeniu nowej spó³ki handlowej, przeniesieniu na ni¹ praw sk³adaj¹cych siê na wspólny maj¹tek wspólników i rozwi¹zaniu spó³ki cy- wilnej (szerzej zob. Rozdzia³ 6, pkt 6.2.1). Realizuj¹c postulaty nauki prawa ustawodawca przewidzia³ w KSH dwa wa- rianty przekszta³cenia spó³ki cywilnej w spó³kê handlow¹: po pierwsze, wprowa- dzi³ obowi¹zek przekszta³cenia spó³ki cywilnej prowadz¹cej dzia³alnoœæ wiêk- szych rozmiarów w spó³kê jawn¹ (art. 26 § 4 zd. 3 KSH); po drugie, unormowa³ dobrowolne przekszta³cenie spó³ki cywilnej w spó³kê handlow¹ (art. 551 § 2 i 3 KSH oraz art. 26 § 4 zd. 1 KSH). Przepisy te stanowi¹ element szerszego kom- pleksu rozwi¹zañ prawnych, zmierzaj¹cych do ograniczenia prowadzenia dzia³al- noœci gospodarczej w formie spó³ki cywilnej, sprzyjaj¹cych zaœ tworzeniu spó³ek handlowych – zw³aszcza poprzez uatrakcyjnienie dla inwestorów form prawnych osobowych spó³ek handlowych2. Przekszta³cenie spó³ki cywilnej w spó³kê handlow¹ rodzi wiele problemów do- gmatycznych i jest skomplikowane jurydycznie. Podstawowymi problemami ba- dawczymi, które wy³aniaj¹ siê w tym w zakresie s¹: – po pierwsze, charakter prawny przekszta³cenia, w zwi¹zku z tym, i¿ nie zacho- dzi tu prawna to¿samoœæ przekszta³caj¹cego siê bytu (to¿samoœæ podmiotu prawnego) w³aœciwa przekszta³ceniom sensu stricto, gdy¿ spó³ka cywilna nie jest podmiotem prawnym; powstaje zw³aszcza w¹tpliwoœæ, czy jest to w ogóle przekszta³cenie prawne i co ulega przekszta³ceniu, a tak¿e na czym polega przyjêcie formy prawnej spó³ki handlowej; 1 Zob. np. A. Szajkowski, Prawo spó³ek handlowych, wyd. 2, Warszawa 1997, s. 154 i 165–166, oraz S. So³tysiñski, w: S. So³tysiñski, A. Szajkowski, J. Szwaja, Komentarz KH, t. I, s. 565 i 571–572. 2 Warto zw³aszcza wspomnieæ o pewnych modyfikacjach statusu handlowych spó³ek osobowych, dziêki którym osobowe spó³ki handlowe mog¹ przy podejmowa- niu dzia³alnoœci gospodarczej stanowiæ atrakcyjn¹ alternatywê dla spó³ek cywilnych; polega³y one m.in. na dopuszczeniu zawi¹zywania spó³ek handlowych osobowych dla prowadzenia przedsiêbiorstwa dowolnych rozmiarów (zob. art. 22 § 1, art. 86 § 1, art. 102 i 125 KSH), dopuszczeniu wprowadzania zmian umowy spó³ki wiêkszoœci¹ g³osów (art. 9 KSH) i zbywania praw i obowi¹zków wspólników (art. 10 KSH) oraz wprowadzeniu zasady subsydiarnoœci odpowiedzialnoœci wspólnika za zobowi¹zania spó³ki (art. 31 § 2 KSH). XIII Wprowadzenie – po drugie, zagadnienie konstrukcji przekszta³cenia de lege lata – chodzi zw³aszcza o ustalenie, w którym momencie powstaje nowa forma prawna spó³ki handlowej oraz jakie czynnoœci powinny zostaæ dokonane w celu doko- nania przekszta³cenia; pojawia siê tu donios³y problem prawny, czy w toku przekszta³cenia spó³ki cywilnej dochodzi do powstania spó³ki przekszta³conej w organizacji oraz w jakiej chwili spó³ka handlowa (przekszta³cona) zastêpuje formê prawn¹ spó³ki cywilnej, a tak¿e w którym momencie spó³ka handlowa (przekszta³cona) nabywa wspólny maj¹tek wspólników spó³ki cywilnej; – po trzecie, kwestia prawid³owoœci unormowañ przekszta³cenia spó³ki cywil- nej, zw³aszcza respektowania istotnych za³o¿eñ systemowych dotycz¹cych tworzenia spó³ek handlowych, uwzglêdnienia nale¿ytej ochrony interesów wspólników i osób trzecich oraz realizowania za³o¿eñ prakseologicznych, ja- kimi powinny byæ sprawnoœæ, mo¿liwie du¿a prostota i szybkoœæ przeprowa- dzenia zamierzonego przekszta³cenia. W niniejszej pracy prezentowana jest teza, i¿ przekszta³cenie spó³ki cywilnej stanowi zamianê formy prawnej spó³ki jako jednostki organizacyjnej – tzn. real- nie istniej¹cej organizacji wspólników, prawnie unormowanej, choæ pozbawionej podmiotowoœci prawnej – na formê prawn¹ spó³ki handlowej, z zachowaniem to¿- samoœci tej jednostki organizacyjnej. Jest to przekszta³cenie w znaczeniu szero- kim (sensu largo), nie oparte na zasadzie to¿samoœci przekszta³caj¹cego siê pod- miotu prawnego. Nowa forma prawna spó³ki handlowej (przekszta³conej) przyjê- ta zostaje z chwil¹ zawarcia umowy spó³ki przekszta³conej, powoduj¹cego powstanie spó³ki przekszta³conej w organizacji, i zastêpuje dotychczasow¹ formê prawn¹ jednostki (formê prawn¹ spó³ki cywilnej) z chwil¹ wpisu spó³ki prze- kszta³conej do rejestru przedsiêbiorców. W nowej formie prawnej organizacja wspólników uzyskuje podmiotowoœæ prawn¹ zgodnie z przepisami o powstaniu danego typu spó³ki przekszta³conej. Przekszta³cenie spó³ki powoduje tak¿e przej- œcie na spó³kê przekszta³con¹ jako podmiot prawny praw i obowi¹zków wspólni- ków spó³ki cywilnej ulegaj¹cej przekszta³ceniu; nastêpstwo to ma charakter suk- cesji uniwersalnej i dochodzi do skutku w chwili wpisu spó³ki przekszta³conej do rejestru. Taka (obowi¹zuj¹ca prawnie) konstrukcja przekszta³cenia budzi wszak- ¿e zastrze¿enia, zw³aszcza przy przekszta³ceniu w spó³kê kapita³ow¹. Ze wzglêdu bowiem na rozstrzygniêcie ustawodawcy, i¿ do zast¹pienia formy prawnej spó³ki cywilnej przez now¹ formê prawn¹ spó³ki przekszta³conej i przejœcia na spó³kê przekszta³con¹ wspólnego maj¹tku wspólników dochodzi z chwil¹ wpisu tej spó³ki do rejestru, powstaje w praktyce zagro¿enie niepe³nego pokrycia kapita³u zak³adowego spó³ki przekszta³conej. Powstaje w zwi¹zku z tym w¹tpliwoœæ, czy przyjête w tym zakresie rozwi¹zania prawne nie pozostaj¹ w sprzecznoœci ak- sjologicznej z zasadami tworzenia spó³ek kapita³owych i spó³ki komandyto- wo-akcyjnej. XIV Wykaz skrótów 1. Fród³a prawa Wykaz skrótów Wykaz skrótów AktG . . . . . . . . . . . . austriacka ustawa z 31.3.1965 r. o spó³kach akcyjnych (Ak- tiengesetz) (BGBl Nr 98/1965 ze zm.) austr. UmwG . . . . . . austriacka ustawa z 28.6.1996 r. o zmianie przepisów do- tycz¹cych prawa spó³ek (EU-Gesellschaftsgesetz-änder- ungsgesetz) – czêœæ tego aktu (Artyku³ XIV) poœwiêcona przekszta³ceniom (BGBl Nr 304/1996) CA . . . . . . . . . . . . . . brytyjska Companies Act 1985 CC . . . . . . . . . . . . . . francuski Kodeks cywilny z 5.3.1803 r. (Code Civil) Ccom . . . . . . . . . . . . francuski Kodeks handlowy z 15.9.1807 r. (Code de Com- merce) Dzia³GospU. . . . . . . ustawa z 23.12.1988 r. o dzia³alnoœci gospodarczej (Dz.U. Nr 41, poz. 324 ze zm.) – obecnie nie obowi¹zuje Dzia³UbezpU. . . . . . ustawa z 22.5.2003 r. o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej (Dz.U. Nr 124, poz. 1151 ze zm.) EGG . . . . . . . . . . . . austriacka ustawa z 25.4.1990 r. o zarejestrowanych spó³kach zarobkowych Erwerbsgesellschaftengesetz (BGBl Nr 257/1990) FundInwU . . . . . . . . ustawa z 27.5.2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546 ze zm.) GmbHG. . . . . . . . . . austriacka ustawa z 6.3.1906 r. o spó³kach z ograniczon¹ od- powiedzialnoœci¹ (Gesetz über Gesellschaften mit beschr- änkter Haftung) (RGbl. 1906/58 ze zm.) GospKomU . . . . . . . ustawa z 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 ze zm.) HaRÄG . . . . . . . . . . austriacka ustawa o zmianie przepisów prawa handlo- (BGBl I (Handelsrechts-Änderungsgesetz HaRÄG) wego Nr 120/2005) HGB . . . . . . . . . . . . niemiecki handlowy z 10.5.1897 r. (RGBl S. 219 ze zm.) Kodeks (Handelsgesetzbuch) JednBadRozwU. . . . ustawa z 25.7.1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojo- wych (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388 ze zm.) KC . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KH . . . . . . . . . . . . . . Rozporz¹dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.6.1934 r. – Kodeks handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm.) – obecnie nie obowi¹zuje XV Wykaz skrótów KomPrywU . . . . . . . ustawa z 30.8.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 ze zm.) KPA. . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postêpowania administra- cyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) KPC. . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postêpowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KRSU . . . . . . . . . . . ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze S¹dowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209 ze zm.) PartGG . . . . . . . . . . niemiecka ustawa z 25.7.1994 r. o spó³kach partnerskich przedstawicieli wolnych zawodów (Gesetz über Partner- schaftsgesellschaften Angehöriger Freier Berufe) (BGBl. I S. 1744 ze zm.) PrBank. . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) PrDzia³Gosp . . . . . . ustawa z 19.11.1999 r. – Prawo dzia³alnoœci gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178 ze zm.) – obecnie nie obowi¹zuje (za wyj¹tkiem art. 7–7i obowi¹zuj¹cych do 30.9.2008 r.) PWSwDzia³Gosp . . ustawa z 2.7.2004 r. – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1808 ze zm.) RachU . . . . . . . . . . . ustawa z 29.9.1994 r. o rachunkowoœci (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) SwDzia³GospU . . . . ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1807 ze zm.) UGB (austr. HGB) . austriacki Kodeks przedsiêbiorstw (Unternehmensgesetz- buch) z 10.5.1897 r. (RGBl. S 219/1897 ze zm.) do dnia 1.1.2007 r. – pod nazw¹ Kodeks handlowy (Handelsgesetz- buch) UmwG. . . . . . . . . . . niemiecka ustawa z 28.10.1994 r. o przekszta³ceniach (BGBl. I S. 3210, ber. 1995 S. 428 ze zm.) 2. Organy i instytucje KRS. . . . . . . . . . . . . Krajowy Rejestr S¹dowy SN . . . . . . . . . . . . . . S¹d Najwy¿szy TK . . . . . . . . . . . . . . Trybuna³ Konstytucyjny 3. Publikatory i czasopisma BGBl. . . . . . . . . . . . Bundesgesetzblatt Dz.U. . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw GBBl. . . . . . . . . . . . Rechsgesetzblatt GW . . . . . . . . . . . . . Gazeta Wyborcza MoP. . . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy MoPod . . . . . . . . . . Monitor Podatkowy OSNC . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego – Izba Cywilna XVI Wykaz skrótów OSNCP . . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego – Izba Cywilna oraz Pra- cy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych OTK . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybuna³u Konstytucyjnego PiP . . . . . . . . . . . . . . Pañstwo i Prawo PPH . . . . . . . . . . . . . Przegl¹d Prawa Handlowego Pr. Pod. . . . . . . . . . . Prawo Podatkowe Pr. Sp. . . . . . . . . . . . Prawo Spó³ek PS . . . . . . . . . . . . . . Przegl¹d S¹dowy RPEiS . . . . . . . . . . . Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny SP . . . . . . . . . . . . . . Studia Prawnicze ZHR. . . . . . . . . . . . . Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht und Wirtschafts- recht 4. Piœmiennictwo M. Allerhand, Komentarz . . . . . . . . . . . . M. Allerhand, Kodeks handlowy z komentarzem, Bielsko-Bia³a 1994 (reprint) P. Bielski, Spó³ka. . . . . . . P. Bielski, Spó³ka cywilna pod rz¹dami prawa dzia³al- noœci gospodarczej, Gdañsk 2001 P. Bielski, Przekszta³cenie . . . . . . . . P. Bielski, Przekszta³cenie spó³ki cywilnej w spó³kê handlow¹ (art. 551 § 2 i 3 KSH), PPH 2002, Nr 3 J. Ciszewski, Przekszta³cenie . . . . . . . . J. Ciszewski, Przekszta³cenie spó³ki cywilnej w spó³ki handlowe, Poznañ 2003 R. Dobranowski, Przekszta³cenie . . . . . . . . R. Dobranowski, Przekszta³cenie spó³ki cywilnej w spó³kê jawn¹ w œwietle znowelizowanego KSH, MoP 2004, Nr 19 J. Fr¹ckowiak, Jednostka . . . . . . . . . . . . . J. Fr¹ckowiak, Jednostka organizacyjna jako substrat osoby prawnej i ustawowej, Rozprawy prawnicze. Ksiêga pami¹tkowa Profesora Maksymiliana Pazdana, Kraków 2005 S. Grzybowski (red.), System, t. III, cz. 2. . . . . . S. Grzybowski (red.), System prawa cywilnego, t. III, cz. 2, Zobowi¹zania – czêœæ szczegó³owa, Wroc³aw 1976 S. Grzybowski (red.), System. Czêœæ ogólna . . . S. Grzybowski (red.), System prawa cywilnego. Czêœæ ogólna, Wroc³aw 1985 G. Hohloch (red.), EU-Handbuch. Gesellschaftsrecht . . . . . . G. Hohloch (red.), EU-Handbuch. Gesellschaftsrecht, Herne-Berlin 1997 XVII Wykaz skrótów J. Jacyszyn, S. Krzeœ E. Marsza³kowska-Krzeœ, Komentarz . . . . . . . . . . . . J. Jacyszyn, S. Krzeœ, E. Marsza³kowska-Krzeœ, Ko- deks spó³ek handlowych. Komentarz. Orzecznictwo, Warszawa 2001 W. J. Katner, Problemy . . W. J. Katner, Problemy funkcjonowania spó³ki cywil- nej w nowej rzeczywistoœci prawnej, PPH 2002, Nr 11 A. Kidyba, Komentarz . . . A. Kidyba, Kodeks spó³ek handlowych. Komentarz, t. I i II, wyd. 2, Kraków 2004 F. Lefebvre, Sociétés civiles. . . . . . . . . F. Lefebvre, Mémento Practique. Sociétés civiles, 1998 F. Lefebvre, Sociétés Commerciales . . F. Lefebvre, Mémento Practique. Sociétés Commer- ciales, Levallois 2003 M. Litwiñska, Komentarz . . . . . . . . . . . . M. Litwiñska, Kodeks spó³ek handlowych. Komen- tarz, Warszawa 2002 R. Longchamps de Berier, Zobowi¹zania. . . . . . . . . . R. Longchamps de Berier, Zobowi¹zania, wyd. 3, Po- znañ 1948 E. Marsza³kowska-Krzeœ, Wpisy. . . . . . . . . . . . . . . . E. Marsza³kowska-Krzeœ, Wpisy w rejestrze przedsiê- biorców dotycz¹ce spó³ek handlowych, Warszawa 2004 K. Pietrzykowski (red.), Komentarz, t. II . . . . . . . . K. Pietrzykowski (red.), Komentarz, t. II, wyd. 1, War- szawa 1997 R. Potrzeszcz, Przekszta³cenie . . . . . . . . R. Potrzeszcz, Przekszta³cenie spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ w spó³kê akcyjn¹. Wybrane pro- blemy, Rej. 1997, z. 1 R. Potrzeszcz, T. Siemi¹tkowski (red.), Komentarz . . . . . . . . . . . . R. Potrzeszcz, T. Siemi¹tkowski (red.), Komentarz do kodeksu spó³ek handlowych. Spó³ki osobowe, War- szawa 2001 W. Pyzio³, A. Szumañski, I. Weiss, Prawo . . . . . . . . W. Pyzio³, A. Szumañski, I. Weiss, Prawo spó³ek, Byd- goszcz–Kraków 2002 Z. Radwañski (red.), System, t. II . . . . . . . . . . . Z. Radwañski (red.), System prawa prywatnego, t. II, Prawo cywilne – czêœæ ogólna, Warszawa 2002 Z. Radwañski, Prawo cywilne – czêœæ ogólna . . Z. Radwañski, Prawo cywilne – czêœæ ogólna, wyd. 6, Warszawa 2003 XVIII Wykaz skrótów T. Siemi¹tkowski, R. Potrzeszcz, Zmiany . . . T. Siemi¹tkowski, R. Potrzeszcz, Zmiany w Kodeksie spó³ek handlowych – omówienie i komentarz (I), PPH 2004, Nr 2 S. So³tysiñski, A. Szajkowski, J. Szwaja, Komentarz KH. . . . . . . . . S. So³tysiñski, A. Szajkowski, J. Szwaja, Kodeks han- dlowy. Komentarz, t. I, wyd. 2, Warszawa 1997; t. II, wyd. 2, Warszawa 1998 S. So³tysiñski, A. Szajkowski, A. Szumañski, J. Szwaja, Komentarz KSH. . . . . . . . S. So³tysiñski, A. Szajkowski, A. Szumañski, J. Szwaja, Kodeks spó³ek handlowych. Komentarz, t. I, Warsza- wa 2001; t. II, wyd. 2, Warszawa 2005; t. III, Warsza- wa 2003; t. IV, Warszawa 2004 A. Szajkowski, Umowa. . . A. Szajkowski, Umowa spó³ki handlowej, SP 2001, Nr 3–4 A. Szajkowski, Formy ustrojowe . . . . . . . A. Szajkowski, Formy ustrojowe spó³ek handlowych, PiP 2001, z. 8 A. Szajkowski, Koncepcja . . . . . . . . . . . . A. Szajkowski, Koncepcja legislacyjna spó³ki handlo- wej, w: W. Czapliñski (red.), Prawo w XXI wieku. Ksiêga pami¹tkowa 50-lecia Instytutu Nauk Praw- nych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2006 A. Szajkowski, M. Tarska, Prawo . . . . . . . . . . . . . . . . A. Szajkowski, M. Tarska, Prawo spó³ek, wyd. 5, War- szawa 2005 R. Szczepaniak, Przekszta³canie . . . . . . . . R. Szczepaniak, Przekszta³canie spó³ek w praktyce, Gorzów Wlkp. 2001 R. Szczepaniak, M. Rudnicki, M. Knaflewski, Polskie prawo spó³ek . . . . R. Szczepaniak, M. Rudnicki, M. Knaflewski, Polskie prawo spó³ek, Warszawa 2002 A. Szumañski, Niemiecka ustawa . . . . . . A. Szumañski, Niemiecka ustawa o przekszta³ceniu podmiotów prawnych z 28.10.1994 r. (Umwandlungs- gesetz), MoP 1998, Nr 2 M. Tarska, Spó³ka . . . . . . M. Tarska, Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹. Istota. Ustrój. Funkcjonowanie, Warszawa 2003 A. W. Wiœniewski, Prawo, t. I. . . . . . . . . . . . . A. W. Wiœniewski, Prawo o spó³kach. Podrêcznik prak- tyczny, t. I, wyd. 2, Warszawa 1998 XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę handlową
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: