Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00159 007039 20515051 na godz. na dobę w sumie
Przepis na sprzedaż - książka
Przepis na sprzedaż - książka
Autor: Liczba stron: 168
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-0890-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> sprzedaż
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Wypracuj własny styl sprzedaży i obsługi klienta

Czy wiesz, że możesz sprawić, by to klient chciał z Tobą współpracować, by to jemu zależało na tym, żebyś go obsługiwał? Myślisz, że to jedynie marzenia, bo rynek jest zbyt konkurencyjny? Zastanów się więc, z ilu swoich dostawców jesteś tak naprawdę zadowolony. Jak często wychodzisz z banku, restauracji czy sklepu z uczuciem, że byłeś świetnie obsłużony? Że nie tylko dokonałeś satysfakcjonującego zakupu, ale także kontakt ze sprzedawcą sprawił Ci przyjemność?

Naprawdę jest jeszcze wielkie pole do popisu!

W tym podręczniku znajdziesz odpowiedź na pytanie, jak spowodować, by klienci więcej i chętniej od Ciebie kupowali. Pamiętaj jednak, że sama książka nie działa. Przepis na ciasto nie jest ciastem. Ale mogę Ci coś obiecać -- jeśli tylko konsekwentnie odrobisz zadanie, nie tylko przeczytasz, ale będziesz stosował kolejne przepisy, to sfinalizowanie transakcji będzie już tylko formalnością.

Jak to zrobić? Przeczytaj...

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Przepis na sprzeda¿ Autor: Agnieszka Maziarz-Lipka ISBN: 978-83-246-0890-4 Format: A5, stron: 168 Wypracuj w³asny styl sprzeda¿y i obs³ugi klienta (cid:129) SprawdŸ, jakie s¹ Twoje mocne strony, a nad którymi cechami musisz popracowaæ, wcielaj¹c siê w rolê handlowca (cid:129) Znajduj argumenty dopasowane do oczekiwañ klienta (cid:129) Twórz i prezentuj przekonuj¹ce oferty handlowe (cid:129) Studium przypadku: schematy rozmów z klientami w ró¿nych sytuacjach handlowych Czy wiesz, ¿e mo¿esz sprawiæ, by to klient chcia³ z Tob¹ wspó³pracowaæ, by to jemu zale¿a³o na tym, ¿ebyœ go obs³ugiwa³? Myœlisz, ¿e to jedynie marzenia, bo rynek jest zbyt konkurencyjny? Zastanów siê wiêc, z ilu swoich dostawców jesteœ tak naprawdê zadowolony. Jak czêsto wychodzisz z banku, restauracji czy sklepu z uczuciem, ¿e by³eœ œwietnie obs³u¿ony? ¯e nie tylko dokona³eœ satysfakcjonuj¹cego zakupu, ale tak¿e kontakt ze sprzedawc¹ sprawi³ Ci przyjemnoœæ? Naprawdê jest jeszcze wielkie pole do popisu! W tym podrêczniku znajdziesz odpowiedŸ na pytanie, jak spowodowaæ, by klienci wiêcej i chêtniej od Ciebie kupowali. Pamiêtaj jednak, ¿e sama ksi¹¿ka nie dzia³a. Przepis na ciasto nie jest ciastem. Ale mogê Ci coœ obiecaæ — jeœli tylko konsekwentnie odrobisz zadanie, nie tylko przeczytasz, ale bêdziesz stosowa³ kolejne przepisy, to sfinalizowanie transakcji bêdzie ju¿ tylko formalnoœci¹. (cid:129) Znajduj klientów, którzy chc¹ z Tob¹ rozmawiaæ. (cid:129) Sprzedawaj przez telefon. (cid:129) Umawiaj siê na spotkania z przyjemnoœci¹. (cid:129) Aktywnie s³uchaj klienta, by us³yszeæ, co jest dla niego wa¿ne. (cid:129) Sprzedawaj za pomoc¹ pytañ. (cid:129) Zwróæ uwagê na to, ¿e zastrze¿enie to jeszcze nie rozwiana w¹tpliwoœæ. (cid:129) Pamiêtaj, ¿e dobrze za³atwiona reklamacja to sposób na zdobycie klienta na ca³e ¿ycie. (cid:129) B¹dŸ dobrze zorganizowany. (cid:129) Lepiej poradŸ sobie z w³asnym stresem. Jak to zrobiæ? Przeczytaj… Początek ........................................................................................................5 Część I Przygotowanie .......................................................................... 11 1. Przygotowanie do sprzedaży ..............................................................13 Ja ............................................................................................................................13 Firma .....................................................................................................................19 Produkty firmy ................................................................................................... 25 Klienci .................................................................................................................. 28 Konkurencja ....................................................................................................... 42 2. Przygotowanie oferty pisemnej .......................................................... 47 Ulotka reklamowa .............................................................................................. 47 Oferta pisemna ................................................................................................... 50 Część II Rozmowa ..................................................................................61 3. Rozmowa telefoniczna z klientem .................................................. 63 Jakie mogą być cele rozmowy telefonicznej? .................................................. 64 Nastawienie do rozmowy .................................................................................. 65 Dobry początek dobrego zakończenia, czyli efekt UPPPS J ...................... 66 Wskazówki dotyczące prowadzenia rozmów telefonicznych ...................... 68 Z kim rozmawiać? .............................................................................................. 69 Asystentka. Bariera czy pomoc? ....................................................................... 69 Przygotuj się do rozmowy ..................................................................................71 Etapy rozmowy telefonicznej, czyli jak prowadzić skuteczne rozmowy .... 74 4 Przepis na sprzedaż 4. Bezpośrednia rozmowa z klientem ................................................. 85 Tworzenie właściwego klimatu w kontakcie z klientem ............................... 85 Świadomość efektów pierwszego wrażenia ..................................................... 86 Jeden z najważniejszych elementów kontaktu z klientem — pytania ........ 88 Uważne słuchanie, podsumowywanie, czyli parafraza ................................. 98 5. Prezentacja oferty ...............................................................................103 Nasza prezencja w prezentacji J .................................................................... 104 Opanuj stres ...................................................................................................... 109 Przekaz słowny w prezentacji oferty ...............................................................110 Sprzedawaj za pomocą pytań ...........................................................................110 Oddziałuj na emocje i na rozsądek ................................................................. 113 Inne techniki przydatne w sprzedaży .............................................................115 Część III Obsługa ................................................................................. 117 6. Sytuacje trudne ................................................................................... 119 Reklamacja .........................................................................................................119 Instrukcja przyjmowania reklamacji ............................................................. 120 7. Zastrzeżenia ........................................................................................127 Techniki odpowiadania na zastrzeżenia ....................................................... 128 Inne techniki odpowiadania na zastrzeżenia ................................................135 8. Finalizacja sprzedaży .........................................................................139 9. Trochę o stresie ...................................................................................145 Planowanie czasu i zadań ................................................................................ 147 Myślenie konstruktywne a myślenie destruktywne — wybór należy do Ciebie ............................................................................156 A Wybór firmy szkoleniowej ...............................................................159 Tworzenie właściwego klimatu w kontakcie z klientem W negocjacjach czas poświęcony na stworzenie miłego klimatu powinien wy- nieść ok. 5 całego czasu negocjacji. W rozmowach handlowych również powinniśmy zadbać o miły klimat rozmowy. W jaki sposób? Jest kilka ważnych elementów. Twoje pozytywne nastawienie do siebie, klienta, firmy. Jeżeli cechuje Cię kiepskie nastawienie — to niestety prędzej czy później ono z Ciebie „wychodzi”. Możesz przygotować sobie nawet najpiękniejsze i naj- słodsze słowa, ale Twoja mowa ciała i dalsze działania powiedzą klientowi prawdę na temat tego, co o nim myślisz. 86 Przepis na sprzedaż Jeśli nie masz pozytywnego nastawienia, boisz się klienta albo go lekcewa- żysz, on to odczuje. Nie zawsze będzie potrafił powiedzieć, co konkretnie mu przeszkadza, ale nie będzie czuł się komfortowo. Skoro czuje się niewy- godnie, to właściwy klimat rozmowy diabli wzięli. A Ty przecież masz tak pracować, by klient czuł się komfortowo. Jeśli sprawia Ci to problem, możesz wrócić na początek książki, przeanali- zować swoje mocne strony, to, co lubisz w sobie, w swojej pracy. Tu też wraca temat dobrego przygotowania do działania. Im lepiej jesteś przygotowany, tym bardziej czujesz się swobodny i lepiej sobie radzisz, nawet w stresującej sytuacji. Świadomość efektów pierwszego wrażenia 30 pierwszych sekund 30 pierwszych gestów 30 pierwszych słów Wszystko to decyduje, co będzie się działo. Oczywiście czasem udaje się na- prawić kiepskie pierwsze wrażenie. Jednak ileż potrzeba wysiłku. Lepiej od początku robić dobre wrażenie niż potem, w pocie czoła, naprawiać błędy. Czasem złego pierwszego wrażenia nie można naprawić, ponieważ nie do- stajesz drugiej szansy. W Zielonej Górze mieści się pewna firma, dla której miałam przyjemność pracować. Firmą zarządza dwóch dyrektorów, którzy wiedząc, że przyjdzie do nich przed- stawiciel handlowy, zakładają się między sobą: Jeśli handlowiec powie nam kom- plement w stylu „Macie piękną siedzibę”, Ty mi stawiasz piwo, a jeśli powie, że mamy bardzo dobrze oznaczoną drogę i łatwo do nas trafić, to ja stawiam piwo Tobie. Jeśli po- wie inny komplement, stawiamy piwo jemu. Wiesz, ile razy stawiali piwo handlowcom? Jak dotąd, ani razu. Pamiętasz, mówiliśmy, że podczas przygotowań do wizyty u klienta masz zbierać jak najwięcej informacji? I mówiliśmy, że trzeba znaleźć informacje o sukcesach, przedsięwzięciach czy innych dobrych działaniach firmy. Ogląda- łam w telewizji transmisję zawodów w gimnastyce artystycznej, które odby- wały się właśnie w Zielonej Górze. Bezpośrednia rozmowa z klientem 87 Zauważyłam, że na sali gimnastycznej widnieje duża reklama firmy, dla któ- rej właśnie pracowałam (i której oczywiście szefowali wyżej wymienieni dy- rektorzy). Przy następnym spotkaniu z dyrektorami powiedziałam, że wi- działam ich reklamę. Ich reakcja: Widziałaś, to świetnie. Wydaliśmy na nią sporo pieniędzy i martwiliśmy się, że nie była widoczna. Bardzo się cieszymy, że zauważyłaś. Obydwu stronom było miło. Mnie, że zauważyłam reklamę, a im — że ich reklama była zauważalna. Możesz dbać o atmosferę, prawiąc komplementy. Podstawowe zasady komplementu: v v v v v szczery, krótki, niemal niezauważalny, a powodujący, że drugiej stronie robi się miło, nie powinien dotyczyć cech osobistych (oczywiście kobieta może powiedzieć mężczyźnie, że pięknie pachnie, albo mężczyzna może powiedzieć kobiecie, że doskonale wygląda, ale nigdy nie wiadomo, czy dalsza rozmowa na pewno będzie dotyczyła biznesu…). Komplementy, których należy unikać (chyba że lubisz ryzyko): Ma Pan bardzo piękną żonę… przystojnego męża… śliczną sekretarkę, Słyszałem, że Urząd Kontroli Skarbowej nic Panu nie udowodnił, Kowalski to świetny pracownik, dużo się u Pana nauczył. Szkoda, że przeszedł do konkurencji. Komplementy bezpieczne: Miło mi Pana widzieć… Cieszę się, że mogę z Panem współpracować… Jest Pan jednym z naszych najlepszych klientów… To oferta przygotowana specjalnie dla Pana… Pana pracownicy są bardzo dokładni… Komplementy przydatne w trudnych sytuacjach: Jest Pan bardzo dociekliwy, dlatego… (zamiast Ale się Pan czepia) Widzę, że bardzo dokładnie Pan sprawdza, więc… (jw.) To bardzo dobre pytanie, sprawdzę szczegóły i odpowiem Panu (zamiast Nie wiem) 88 Przepis na sprzedaż Przy okazji, warto nie tylko zmienić formułę wypowiedzi — dociekliwość, dokładność zamiast czepiania się, konsekwencja zamiast uporu — warto także zmienić sposób myślenia! Zawsze łatwiej będzie Ci rozmawiać z klien- tem, o którym myślisz, że jest dokładny niż no, sam wiesz jaki… Jakie komplementy TY możesz powiedzieć swojemu klientowi? Jeden z najważniejszych elementów kontaktu z klientem — pytania Na początek zastanówmy się nad funkcją pytań, czyli… Po co zadajemy pytania? Wypisz możliwie dużo funkcji pytań, które Ty wykorzystujesz. A teraz zobaczmy, czy to wszystko. Zadajemy pytania, by: Poznać: Pytania: v sposób działania klienta, v to, co dla klienta istotne, v jego wartości, v aktywizują klienta, v zwiększają jego zaangażowanie, v pobudzają do myślenia, v sposób rozumienia świata, v budują dwustronne relacje, v potrzeby klienta, v jego wątpliwości, v nastawienie. v stwarzają dobry klimat. Bezpośrednia rozmowa z klientem 89 Możesz też (aż boję się to napisać) zastosować pytania, by… obrazić klienta: Czy to prawda, że Pani córka została wyrzucona z egzaminu za ściąganie? Czy to prawda, że jeden z waszych klientów pozwał firmę do sądu z powodu nieuczciwości pracowników? Czy wypisałeś jeszcze jakieś inne funkcje pytań? Jeśli tak, to gratuluję. Mogę prosić, byś przesłał mi swoje propozycje? Czasem pytam uczestników szkolenia, kto jest dla nich najtrudniejszym klien- tem. Część osób odpowiada, że klient agresywny, taki, który „wie lepiej”, klient odgrywający rolę: „Czy pani wie, kto ja jestem?”. A część odpowiada, że najtrudniejszymi klientami są tacy, którzy mało mówią, mają nieprze- nikniony wraz twarzy i właściwie nie wiadomo, co myślą. Szczerze mówiąc, tacy klienci są najtrudniejsi i dla mnie. Na szczęście jest na nich sposób — zadawanie pytań. Frank Bettger w swojej książce „Każdemu sprzedasz, co zechcesz” daje przy- kład pytania, które możesz zastosować, gdy wyczerpane zostały wszystkie inne możliwości nawiązania kontaktu z klientem: Jak to się stało, że zajął się Pan właśnie tym biznesem? Pisze on, że jest to „pytanie wytrych”, które otwiera nawet najtrudniejszego klienta. Jednak zacznijmy od systematyki. Oczywiście wiadomo, że najbardziej ogólny podział pytań, to podział na pytania zamknięte i otwarte. Które są lepsze? To zależy. Pytania zamknięte — zaczynają się od słowa „Czy…?”. Można na nie odpowiedzieć „tak” albo „nie”. Pomagają: Utrudniają: v dowiedzieć się bardzo konkretnych informacji, v precyzować wypowiedź, v kończyć zbyt długą rozmowę. v otwarcie się rozmówcy, v stworzenie dobrego klimatu, v dostęp do szerszego kontekstu. 90 Przepis na sprzedaż Pytania otwarte zaczynają się od słów: Co Jak Kiedy Dlaczego Gdzie się dzieje, gdy… działacie w sytuacji, gdy… stosujecie… nie uwzględniacie… przechowywane są… Pięciu uczciwych sług mam, Ci wiedzą, Jak i Co, I zawsze prawdę w porę znam Dlaczego, Gdzie i Kto — Rudyard Kipling Pomagają: Utrudniają: v dowiedzieć się więcej, v stworzyć miły klimat rozmowy, v otworzyć się rozmówcy. v gdy chcemy szybko skończyć rozmowę, a trafimy na „gadułę”. Inny podział, bardziej szczegółowy, dzieli pytania na: 1. Pytania informacyjne: v v v mają na celu zebranie jak największej ilości informacji, pozwalają wypowiedzieć się rozmówcy, typowe pytania otwarte. Czym zajmuje się Pana firma? Jak zamierza Pani rozwijać swoją firmę? Od ilu lat działa Pan na tym rynku? Ile dobrych książek o sprzedaży przeczytałeś? 2. Pytania podchwytliwe: v v v odwracają uwagę, mają charakter „pytań nie wprost”, prowokują odpowiedź na tematy, których rozmówca nie chce poruszać, v typowe pytania otwarte, Bezpośrednia rozmowa z klientem 91 v v wymagają kontekstu, budują relacje w pytaniu. Inne firmy z tej branży przeżywają chwilowe trudności, prawda? W Pani pobliżu budowana jest okazała siedziba firmy konkurencyjnej, prawda? Wielu handlowców intensywnie się rozwija, między innymi starannie analizują i dopasowują przykłady z tej książki do własnych potrzeb, co o tym sądzisz? 3. Pytania motywujące: v v v v zawierają część motywującą, pobudzają do działania, poprawiają nastrój rozmówcy, typowe pytania otwarte. Skoro osiągnął Pan tak duży sukces wśród bardzo wymagających klientów, to może teraz czas na dodatkowe poszerzenie działalności? Jeśli nasza współpraca tak dobrze się układa, to w jaki sposób moglibyśmy poszerzyć nasze kontakty? Kiedy zauważysz, że już czas zastosować to, czego się nauczyłeś dzięki tej książce, w konkretnych sytuacjach z klientami? 4. Pytania alternatywne: v v v v dają subiektywne poczucie wyboru, dają poczucie alternatywy, zawierają człon „emocjonalnej akceptacji”, zawierają człon negatywny i człon odrzucenia. Możemy umówić się na spotkanie w czwartek czy w piątek? Woli Pan inwestować na giełdzie czy w fundusze inwestycyjne? Będzie Pan rozbudowywał siedzibę swojej firmy w przyszłym roku czy za dwa lata? Będziesz wykorzystywać wszystkie przykłady z tej książki czy wybraną część? 5. Pytania sugestywne: v v v v sugerują odpowiedź, prowokują decyzję, pomagają dokonać wyboru, wywołują emocjonalne zadowolenie. 92 Przepis na sprzedaż Zadowoleni klienci będą chcieli skorzystać z dodatkowych usług, prawda? Wydaje nam się, że przepustowość łączy powinna zwiększyć się o 30 , żeby klienci mogli zawsze dodzwonić się do Państwa, czy tak? Każdy pracownik powinien móc pracować przy własnym komputerze. Zatrudnia Pan 12 ludzi, więc komputerów potrzeba 12, zgadza się? Niektóre przykłady z tej książki są dokładnie dopasowane do Twoich potrzeb, a inne musisz sam dopracować, prawda? 6. Pytania kontrolne lub potwierdzające: v v v v v v wciągają w dialog, sprawdzają, czy rozmówca zrozumiał, wychwytują wątpliwości, kontrolują emocje, dają szansę wyboru i pogłębiają treść, pozwalają zidentyfikować potrzebę. Korzystał Pan już z podobnych produktów? Czy mogę dokładniej wyjaśnić zasady działania? Co jeszcze Pana interesuje? Co jeszcze chciałby Pan wiedzieć? Które ćwiczenia są według Ciebie najbardziej sensowne? 7. Pytania prowokujące: v v v v v motywują do pojęcia decyzji, prowokują do podjęcia określonego działania, odwołują się do uczuć i emocji, zmieniają stan emocjonalny, mają wpływ na atmosferę w trakcie rozmowy. Nie sądzi Pan, że w ten sposób do niczego nie dojdziemy? Kiedy Pan zauważy, że teraz jest najlepszy moment na robienie tego typu interesów? Czy nie widzi Pani, jaka szansa przechodzi Pani koło nosa? Czy nie zastanawiałeś się, jak mogłeś do tej pory pracować bez tej książki? 8. Szereg pytań wywołujących odpowiedź „TAK”: v v pozytywnie nastrajają, sugerują krótką, szybką odpowiedź: „Tak”. Bezpośrednia rozmowa z klientem 93 Czy chciałby Pan mieć własnego doradcę finansowego, który będzie zawsze dbał o Pana interesy? Czy chciałby Pan zawsze móc liczyć na naszą firmę? Czy wygodnie byłoby mieć z nami kontakt zawsze wtedy, gdy to Panu będzie potrzebne? Czy chciałbyś, żeby pieniądze wydane na tę książkę i Twój wysiłek włożony w wykonanie kolejnych ćwiczeń, zaprocentował jak najszybciej? 9. Pytania retoryczne: v v v v v mają podwójny charakter (naturę), mogą być otwarte i zamknięte, można je zastosować w dowolnym momencie rozmowy, mają charakter ogólny, filozoficzny, dają szeroką perspektywę. Czy klientom zawsze trzeba będzie tłumaczyć, że jeżeli produkt jest dobrej jakości, to i jego cena winduje się na wyższym poziomie? Czy kiedyś szefowie zrozumieją, że muszą chwalić swoich pracowników? Czy nasi klienci zauważą, jak bardzo się dla nich staramy i okażą nam swoją wdzięczność? Czy odnosząc kolejne sukcesy, przypomnisz sobie, że ta książka ma w nich swój mały udział? v 10. Pytanie na pytanie: odwracają uwagę, dają szansę wybrnięcia z każdej sytuacji, stanowią czasem jedyną możliwość kontynuacji wypowiedzi, pozwalają zawsze wyjść z każdej pułapki słownej. v v v Kiedy zaproponujecie lepszą ofertę? Czego konkretnie Pan oczekuje? Czy lubi Pani Jana Kowalskiego? Pracowaliśmy razem. A jak Panu układają się z nim stosunki? Czy nie uważasz, że niektóre przykłady z tej książki nie są uniwersalne? Które z tych przykładów pasują do Twojej pracy? 94 Przepis na sprzedaż Gdyby było Ci mało, są jeszcze inne metody zadawania pytań. Metoda „lejka” — od pytań ogólnych, szerokich, po szczegółowe — a także metoda SPIN, w której wyróżnia się pytania: sytuacyjne, problemowe, implikacyjne oraz na- prowadzające. Miałem przyjemność słyszeć od naszego klienta, Jana Kowalskiego, że chce Pan poszerzyć produkcję. Czy tak? Chyba trudno finansować bieżącą działalność i jednocześnie dokonywać dużych inwestycji? Moglibyśmy porozmawiać o tym, jak znaleźć kilka możliwości, które pozwoliłyby rozwiązać ten problem? Czy myślał Pan o dofinansowaniu z zewnątrz? Na temat tych metod można by napisać kolejną książkę. Nie jest istotne, jakiej metody używasz czy jak się metoda nazywa. Ważne jest, abyś zadawał pytania. Czy masz już dosyć tej różnorodności pytań? (Jakie to było pytanie? Retoryczne oczywiście). Jeśli tak, to na razie daj sobie spokój z kolejnym akapitem. Jeżeli jednak chcesz poznać jeszcze kilka ważnych informacji, to przeczytaj już zaraz. Uważaj na pytanie „dlaczego?”. v v v v Pytanie „Dlaczego?” zmusza do tłumaczenia się. Ludzie zwykle nie lubią się tłumaczyć. Kiedy ktoś się musi tłumaczyć, zaczyna szukać usprawiedliwień. Kiedy szuka usprawiedliwień, umacnia swoje przekonanie. Jak ocenisz następującą rozmowę: Klient Nie jestem przekonany do tej usługi. Handlowiec Dlaczego nie jest Pan przekonany do tej usługi? Klient będzie teraz tłumaczył wszystkie swoje zastrzeżenia. Aby okazać się bar- dziej wiarygodnym, znajdzie zastrzeżenia, o których wcześniej w ogóle nie myślał. I będzie jeszcze bardziej umacniał się w przekonaniu, że jest nieza- dowolony z usługi. Jakie pytanie powinien zadać handlowiec, by uniknąć niebezpieczeństwa „marudzenia”, a jednocześnie dowiedzieć się, na czym klientowi zależy? Bezpośrednia rozmowa z klientem 95 Klient: Nie jestem przekonany do tej usługi. Handlowiec: ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. Jeśli wpisałeś: Jak mógłbym Pana przekonać, Czego Pan konkretnie oczekuje lub inne podobne pytanie o rozwiązanie, o przyszłość, to wpisałeś właśnie to, co na- leżało. Jednak pytanie dlaczego może okazać się czasem pomocne. Dlaczego jest Pan zadowolony z naszych usług? Dlaczego nie jest Pan zadowolony z usług konkurencji? Dlaczego ta książka podoba Ci się? Kiedy pytanie „dlaczego?” może pomóc Ci w sprzedaży? (Dlaczego uważasz, że może Ci pomóc?). Pytania „gdzie”, „kiedy”, „kto”, „jak”. Te pytania uruchamiają określony sposób myślenia. Zwiększają aktywność Two- jego klienta i uruchamiają myślenie w kierunku poszukiwania rozwiązań. Porównaj: v Czy będzie Pan potrzebował dodatkowych środków na rozwój firmy? Jeśli odpowiedź będzie brzmiała: „Tak”, to świetnie, ale jeśli klient odpowie: „Nie”? Będzie Ci trudniej, ponieważ teraz będziesz musiał poradzić sobie z jego „Nie” (musisz znowu otwierać drzwi, które właśnie się zatrzasnęły). A teraz: v Kiedy będzie Pan potrzebował dodatkowych środków na rozwój firmy? (Jasne, możesz teraz rozpocząć ze mną dyskusję, że klient może powiedzieć „Nigdy”, ale zastanów się, kiedy to pytanie może Ci być przydatne). Porównaj: v Czy będą Panu potrzebne środki na zakup nowych maszyn? A inna propozycja: v Kiedy będą Panu potrzebne środki na zakup nowych maszyn? 96 albo: Przepis na sprzedaż v Jak będzie działać firma, jeśli nie kupi Pan planowanych maszyn z powodu braku finansów? Porównaj: v Czy możemy zaproponować Panu usługi naszego banku? albo: v Chcielibyśmy zaproponować Panu usługi naszego banku? A teraz: v Jak Pan myśli, ile czasu i wysiłku możemy pomóc Panu zaoszczędzić przy kompleksowej obsłudze Pana firmy? Co bardziej prowokuje Cię do przemyśleń: v Czy możesz wykorzystywać przykłady powyższych pytań w Twojej pracy? czy: v Kiedy będziesz wykorzystywać przykłady powyższych pytań? v W jakich sytuacjach możesz wykorzystywać przykłady powyższych pytań? v Gdzie wykorzystywać przykłady powyższych pytań? Twoja lista pytań: Bezpośrednia rozmowa z klientem 97 Antoni przed spotkaniem ze swoim klientem, Zenonem (właścicielem sieci hurtowni), przygotował sobie listę pytań. Pytania otwierające rozmowę: Pytania na TAK: v v v v Czy chciałby Pan zwiększyć skuteczność swoich sprzedawców? Czy chciałby Pan zwiększyć obroty swojej firmy? Chciałby Pan, abyśmy przygotowali ofertę specjalnie przystosowaną do potrzeb Pana firmy i Pana pracowników? Czy będziemy mogli w tym celu przeprowadzić badanie potrzeb szkoleniowych? Zbieranie informacji o firmie: v v v v v Ile osób Pan zatrudnia? Czy Pana pracownicy byli już szkoleni i jakie to były szkolenia? Jaki jest staż pracy pracowników? Jakie jest ich wykształcenie? Jakich klientów Państwo obsługują? (Zwykle Antoni to wie, ale jest to pytanie „na wszelki wypadek”. Jeżeli Antoni wie coś na 99 , to pyta: Wiem, że Państwo obsługują przede wszystkim sklepy AGD, zarówno te większe, jak i małe, prawda?). Pytanie o nastawienie, potrzeby, motywacje: v v v v v v Co może mi Pan powiedzieć o swoich pracownikach? Jakie są mocne strony Pana pracowników? Nad czym muszą popracować? Co dla Pana jest najważniejsze, gdy zaczyna Pan myśleć o rozwoju swoich pracowników? Jakie są Pana oczekiwania wobec firmy szkoleniowej? Co decyduje o wyborze określonej firmy szkoleniowej? 98 Przepis na sprzedaż Uważne słuchanie, podsumowywanie, czyli parafraza Zadałeś klientowi szereg pytań. Klient opowiedział Ci mnóstwo rzeczy. Warto od czasu do czasu podsumować i sparafrazować to, co usłyszałeś. Czym jest parafraza? Parafraza to powtórzenie własnymi słowami tego, co usłyszałeś od klienta. W tym powtórzeniu warto zastosować sformułowania podobne do tych, któ- rych używa klient. Jeśli mówi on pieniądze, Ty mówisz pieniądze. Jeśli mówi go- tówka, Ty też mówisz gotówka. A jeśli mówi pieniążki, to jest to jeden z niewielu momentów, w których możesz używać zdrobnień — i też mówisz pieniążki. Po co dokonywać parafrazy? Dzięki parafrazie pokazujemy klientowi, że: v v v v v jest dla nas ważny i jesteśmy gotowi poświęcić mu czas, dokładnie słuchamy jego wypowiedzi, staramy się w pełni zrozumieć naszego rozmówcę, porządkujemy nasze informacje, pomagamy klientowi usystematyzować wypowiedź — to, co nam już powiedział i co jeszcze chciałby nam przekazać. Tak bardzo lubimy być słuchani i tak rzadko ktoś naprawdę nas słucha. Za- tem jeśli potrafisz słuchać i potrafisz pokazać, że słuchasz uważnie, spra- wiasz prawdziwą przyjemność drugiej stronie. W jaki sposób parafrazować? v Z tego, co zrozumiałem, oczekuje Pan, że… v Usłyszałem, że najistotniejsze dla Pani jest… v Rozumiem, że uważają Państwo, że… v Jeśli mogę podsumować, to… v Zrozumiałem, że najbardziej Państwa interesuje… Bezpośrednia rozmowa z klientem 99 Poniżej zamieszczam krótki test. Zaznacz odpowiedź, która jest parafrazą: Wypowiedź Odpowiedź wynikająca z AKTYWNEGO SŁUCHANIA 1. W każdych negocjacjach wszyscy a. Dlaczego Pan tak sądzi? patrzą tylko na swoje korzyści. b. Nie wydaje mi się, aby Pan miał rację. c. Uważa Pan, że w negocjacjach dba się tylko o własne interesy? d. Nam zależy, by uzyskał Pan wynik, z którego będzie Pan zadowolony. 2. Nigdy nie ma takiej sytuacji, a. Jeśli negocjatorzy się starają, to w której wszyscy byliby zadowoleni. zadowolone mogą być obydwie strony. 3. W trakcie naszych negocjacji uzyskaliśmy kilka wspaniałych rezultatów. 4. W negocjacjach trzeba być twardym i nie wolno iść na żadne ustępstwa. b. Może negocjował Pan z niewłaściwymi ludźmi? c. Niech Pan spróbuje negocjacji z nami. Będzie Pan zadowolony. d. Sądzi Pan, że nie zdarza się, by wynik zadawalał wszystkich? a. Są Państwo zadowoleni z dotychczasowych rezultatów naszych rozmów. b. Byliśmy ostatnio na treningu negocjacji i dużo się nauczyliśmy. c. To świetnie, omówmy dalsze warunki. d. Staramy się, by nasi partnerzy byli zadowoleni. a. W takim przypadku nigdy nie dochodzi się do porozumienia. b. Uważa Pan, że w negocjacjach nie można ustępować i trzeba twardo trzymać się swojego stanowiska. c. Mam zupełnie inne zdanie na ten temat. d. Nie będę z Panem negocjował. 100 Przepis na sprzedaż Wypowiedź Odpowiedź wynikająca z AKTYWNEGO SŁUCHANIA 5. Myślałem, że można na Pana liczyć. a. Bardzo mi przykro, ale naprawdę nie Tymczasem zmienia Pan część wynegocjowanych warunków. zdążyłem przygotować całkowitej kalkulacji. b. Musieliśmy zmienić warunki, ponieważ zmieniła się sytuacja na rynku. c. Usiłowałem dodzwonić się do Pana, był Pan jednak nieuchwytny. d. Zauważył Pan, że niektóre warunki uległy zmianie. 6. Już druga godzina. Mamy coraz a. Mamy niecałe dwie godziny do końca mniej czasu na zakończenie negocjacji. O czwartej muszę być w biurze. spotkania. b. A nie mógłby Pan przełożyć spotkania w biurze na inny dzień? c. Jak zwykle przerywa Pan negocjacje. d. Przecież umawialiśmy się, że będziemy pracować do szóstej! 7. Jeśli zgodzicie się przywieźć a. Nie zdążymy przywieźć towaru w tak pierwszą partię towaru własnym transportem w ciągu tygodnia, to ewentualnie zgodzę się na zapłatę w ustalonej wysokości. krótkim czasie. b. Rozumiem, że zgodzi się Pan na ustaloną kwotę, jeśli przywieziemy naszym transportem pierwszą partię towaru w ciągu siedmiu dni. c. To świetnie, jesteśmy umówieni. d. Jeśli to ma być nasz transport, to kwota musi być wyższa. 8. To koniec naszego dzisiejszego a. Miło mi było z Panem rozmawiać. spotkania. Spotkajmy się w przyszły czwartek, o szesnastej u mnie w biurze. b. To jesteśmy umówieni. c. Rozumiem, że kończymy na dzisiaj i umawiamy się na następny czwartek, o szesnastej w Pana biurze. d. Dziękuję i do widzenia. Odpowiedzi: 1c, 2d, 3a, 4b, 5d, 6a, 7b, 8c. Bezpośrednia rozmowa z klientem 101 Teraz sam napisz parafrazę poniższych tekstów. Klient Parafraza Moi kontrahenci mieszkają w innym mieście. Nasze interesy wymagają szybkiego przepływu pieniędzy. Z tego, co rozumiem, to najbardziej zależy Panu na czasie. Wszystkie pięć raportów potrzebne mi jest na poniedziałek, 25 marca. Spotkamy się 27 o jedenastej u mnie w biurze, żeby je dokładnie omówić. Przekaż to proszę także Jackowi i Zenkowi — będą nam potrzebni. Zrezygnowałem z usług poprzedniej firmy, ponieważ nie dotrzymywali terminów dostaw. Jesteśmy bardzo wymagający. Nie będziemy współpracować z firmą, która nie potrafi spełnić naszych norm jakościowych. Prowadzę firmę i zatrudniam 15 ludzi. W ostatnim okresie zwiększyliśmy naszą sprzedaż o 15 . Potrzebuję sprzętu, który pozwoli nam pracować nawet w bardzo trudnych warunkach. Zarówno na mrozie, jak i przy dużych upałach. Podpowiedź, ta parafraza może wyglądać tak, jak poniżej. Klient Parafraza Wszystkie pięć raportów potrzebne mi jest na poniedziałek, 25 marca. Spotkamy się 27 o jedenastej u mnie w biurze, żeby je dokładnie omówić. Przekaż to proszę także Jackowi i Zenkowi — będą nam potrzebni. Zrezygnowałem z usług poprzedniej firmy, ponieważ nie dotrzymywali terminów dostaw. Rozumiem, na 25 marca potrzebne jest wszystkie 5 raportów. Na 27 o jedenastej mam zaprosić Jacka i Zenka do Twojego biura, aby je omówić. Widzę, że niezwykle istotne jest dla Pana dotrzymywanie obietnic. 102 Klient Przepis na sprzedaż Jesteśmy bardzo wymagający. Nie będziemy współpracować z firmą, która nie potrafi spełnić naszych norm jakościowych. Prowadzę firmę i zatrudniam 15 ludzi. W ostatnim okresie zwiększyliśmy naszą sprzedaż o 15 . Potrzebuję sprzętu, który pozwoli nam pracować nawet w bardzo trudnych warunkach. Zarówno na mrozie, jak i przy dużych upałach. Parafraza Cieszę się, że kładzie Pan tak duży nacisk na normy jakościowe. Gratuluję wzrostu sprzedaży o 15 . Pracujecie w skrajnych warunkach i sprzęt musi się sprawdzać w różnych temperaturach. Kiedy dokonujesz parafrazy, porządkujesz swoje informacje i to samo dzieje się „w głowie klienta”. Możesz czasem usłyszeć: Nie, niezupełnie to miałem na myśli. Bardzo dobrze, że dokonałeś parafrazy, ponieważ masz szansę na wy- jaśnienie wątpliwości. Czasem możesz usłyszeć: Tak, dokładnie o to mi chodziło, cieszę się, że dobrze mnie Pan zrozumiał. Parafraza może również okazać się bardzo przydatna w trudnych dla Ciebie momentach. Kiedy nie wiesz, co powiedzieć, podsumuj, sparafrazuj. Pozwoli Ci to złapać oddech. Uporządkujesz myśli i będziesz mógł zadać kolejne ważne pytanie lub udzielić błyskotliwej odpowiedzi. Parafraza pomaga w jeszcze jednej rzeczy. Jak wiesz, istnieje coś takiego, jak dopasowywanie się do klienta: do jego sposobu mówienia, gestów, słów, ja- kich używa. Jest to często wykorzystywane, ponieważ jeśli zachowujesz się podobnie jak druga osoba, wydajesz się bardziej do niej podobny. A lubimy ludzi podobnych do nas. To jeden z mechanizmów wywierania wpływu Jesteś podobny do mnie, to znaczy, że jesteś w porządku. Dzięki parafrazie możesz dopasować się do klienta, lepiej się do niego „do- stroić”, co pomoże Ci lepiej go zrozumieć, a jemu — dobrze się z Tobą po- czuć.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Przepis na sprzedaż
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: