Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00032 002792 21538068 na godz. na dobę w sumie
Przepisy i normy elektryczne - ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach - ebook/pdf
Przepisy i normy elektryczne - ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 74
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-2847-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Broszura jest drugą książką z serii 'Przepisy i normy' kierowanej do Elektryków. Omówione w niej zostały szczegółowo zasady ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych a w tym:

 1. Główne i dodatkowe połączenia wyrównawcze ochronne
 2. Ogólne zasady ochrony przeciwporażeniowej
 3. Samoczynne wyłączenie zasilania
 4. Samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieci TN
 5. Izolacja podstawowa części czynnych
 6. Izolacja podwójna lub izolacja wzmocniona
 7. Przegrody lub obudowy
 8. Separacja elektryczna
 9. Bardzo niskie napięcie SELV lub PELV
 10. Bardzo niskie napięcie funkcjonalne FELV
 11. Przeszkody
 12. Umieszczenie poza zasięgiem ręki
 13. Izolowanie stanowiska
 14. Nieuziemione połączenia wyrównawcze miejscowe
 15. Ochrona uzupełniająca
 16. Warunki stosowania urządzeń elektrycznych zapewniających ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym
 17. Instalacje elektryczne w warunkach zwiększonego zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

P r z e p i s y i PRZEPISY I NORMY ELEKTRYCZNE OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA W INSTALACJACH n o r m y e l e k t r y c z n e – O C H R O N A P R Z E C I W P O R A Ż E N O W A W I I N S T A L A C J A C H IE ochrona porazeniowa 144x205.indd 1 2014-01-20 13:51:29 OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA W INSTALACJACH UON 03.indd 1 14-02-19 16:44 Autor: Mgr inż. Andrzej Boczkowski Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Czynny dzia- łacz Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Bierze udział w opracowaniu Polskich Norm dotyczących instalacji elektrycznych i instalacji piorunochronnych w obiektach budowlanych. Przewodniczący Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych SEP, członek Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej SEP oraz członek Komisji Kwalifikacyjnej dla osób zajmują- cych się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych. Jarosław Wilk Wydawca Monika Kijok Redaktor naczelna Urszula Wróblewska Redaktor prowadzący Opracowanie graficzne okładki Monika Gajewska Koordynator produkcji Mariusz Jezierski Korekta Zespół ISBN 978-83-269-2847-5 Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2014 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa, tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10 Skład i łamanie: Dariusz Ziach Druk: Zakłady Graficzne „MOMAG” SA, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Farbiarska 28/32 tel. 44 739-49-79, fax 44 739-49-78 Publikacja „Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach” chroniona jest prawem autorskim. Przedruk mate- riałów opublikowanych w niej – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Niniejsza publikacja została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wy- sokich kwalifikacji, wiedzy oraz doświadczenia jej twórców. Zaproponowane w niej wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodat- kowych, pogłębionych konsultacji. Opublikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stano- wisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji „Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach” wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkret- nych przypadków. Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Łotewska 9a, w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingo- wych – przesyłania materiałów promocyjnych dotyczących innych produktów i usług. Mają Państwo prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych, a także do wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania do celów promocyjnych. Podanie danych jest dobrowolne. Zapewniamy, że Państwa dane nie będą przekazywane bez Państwa wiedzy i zgody innym podmiotom. UON 03.indd 2 14-02-19 16:44 Spis treści Spis treści Od redaktora ............................................................................................5 Ogólne zasady ochrony przeciwporażeniowej Izolacja podstawowa części czynnych ................................................10 Przegrody lub obudowy ........................................................................10 Przeszkody ..............................................................................................11 Umieszczenie poza zasięgiem ręki ......................................................11 Samoczynne wyłączenie zasilania .......................................................13 Samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieci TN ...................16 Samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieci TT ....................18 Izolacja podwójna lub izolacja wzmocniona .....................................23 Separacja elektryczna ............................................................................24 Izolowanie stanowiska ..........................................................................26 Nieuziemione połączenia wyrównawcze miejscowe ........................27 Ochrona przez zastosowanie bardzo niskiego napięcia ...................28 Bardzo niskie napięcie funkcjonalne FELV .......................................30 Dodatkowe połączenia wyrównawcze ochronne ..............................31 Warunki stosowania urządzeń elektrycznych zapewniających ochronę przed porażeniem ......................................32 Urządzenia ochronne różnicowoprądowe Podział urządzeń różnicowoprądowych ............................................39 Oznaczenia .............................................................................................40 Instalacje elektryczne w warunkach zwiększonego zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym Tereny budowy i rozbiórki ...................................................................46 Urządzenia przetwarzania danych ......................................................55 Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzącymi ...........57 Gospodarstwa rolnicze i ogrodnicze ..................................................58 www.elektryczneinstalacje.eu UON 03.indd 3 3 14-02-19 16:44 Spis treści Baseny pływackie i inne .......................................................................60 Pomieszczenia wyposażone w wannę lub prysznic ..........................65 Instalowanie odbiorników energii elektrycznej ................................68 Instalowanie rozdzielnic, urządzeń sterujących i osprzętu ..............69 Systemy elektrycznego ogrzewania podłogowego ............................70 Oprzewodowanie ...................................................................................70 Wpływy zewnętrzne ..............................................................................71 4 UON 03.indd 4 Wiedza i Praktyka 14-02-19 16:44 Od redaktora Od redaktora Zawód elektryka jest jednym z najważniejszych zawodów pozwala- jących zapewnić zarówno zwykłym odbiorcom, jak i zakładom prze- mysłowym dostęp do energii elektrycznej. Jednak eksploatacja insta- lacji i urządzeń elektrycznych zawsze wiąże się z ryzykiem porażenia prądem. Zadaniem projektantów instalacji oraz jej wykonawców jest zapewnienie ochrony przeciwporażeniowej osób i ludzi. Można do tego wykorzystać różne środki ochrony przeciwporażeniowej, ale ich wybór powinien być podyktowany warunkami, w jakich instalacja będzie eksploatowana. Mam przyjemność przekazać w Państwa ręce publikację przygo- towaną przez specjalistę w ochronie przeciwporażeniowej. Zostały w niej omówione powszechnie stosowane środki ochrony przeciw- porażeniowej, jak też inne, przeznaczone do stosowania przy eksplo- atacji instalacji przez wykwalifikowany personel. Broszura zawiera również wiadomości niezbędne przy projektowaniu, modernizacji i wykonawstwie instalacji eksploatowanych w warunkach, które zwięk- szają zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym. Zapraszam do lektury! Jarosław Wilk redaktor prowadzący www.elektryczneinstalacje.eu UON 03.indd 5 5 14-02-19 16:44 11 września weszła w życie nowa ustawa 11 września 2013 r. weszła w życie nowa ustawa PRAWO ENERGETYCZNE Zapoznaj się z konsekwencjami zmian – skorzystaj z przystępnego komentarza ekspertów Ernst Young, którzy we współpracy z Ofi cyną Prawa Polskiego przygotowali praktyczne wydanie nowej ustawy. ZAMÓW JUŻ DZIŚ: tel. 22 518 29 29 Książka „Prawo energetyczne 2013. Komentarz do nowelizacji” zawiera ujednoliconą ustawę Prawo energetyczne wraz z komenta- rzem opisującym najnowsze zmiany przepisów. Eksperci Ernst Young Law wyjaśniają m.in.: • kto może przyznawać i otrzymywać dodatek energetyczny, • jakie przesłanki mogą być podstawą do wstrzymania dostaw energii elektrycznej lub paliwa gazowego, jak zmieniły się zasady przyłączania mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej. • UON 03.indd 6 14-02-19 16:44
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Przepisy i normy elektryczne - ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: