Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00132 003385 24077956 na godz. na dobę w sumie
Przeprowadzanie dowodów w sprawach cywilnych i handlowych w państwach UE. Komentarz - ebook/pdf
Przeprowadzanie dowodów w sprawach cywilnych i handlowych w państwach UE. Komentarz - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 260
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 83-7387-899-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> komentarze prawnicze
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1206/2001 r. o współpracy między sądami Państw Członkowskich w zakresie przeprowadzania dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych weszło w życie wobec Polski 1.5.2004 r.

Komentarz niniejszy jest pierwszym w literaturze polskiej szczegółowym omówieniem postanowień Rozporządzenia jest usprawnienie i przyspieszenie procedury przeprowadzania dowodów.

Książka zawiera ponadto zestawienia obejmujące informacje złożone przez poszczególne państwa, dotyczące stosowania Rozporządzenia (np. listy sądów właściwych do przeprowadzania dowodów oraz listę języków, w jakich należy sporządzać wnioski).

Opracowanie zostało wzbogacone o tekst Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 805/2004 z 21.4.2004 r. o ustanowieniu Europejskiego Trybunału Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych, które będzie stosowane od 21.10.2005 r.


Adresaci:
osoby zajmujące się szczegółowo sprawami z zakresu prawa cywilnego i handlowego, osoby zagraniczne, przedsiębiorcy, praktycy, sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, studenci.


Stan prawny: Lipiec 2005 r.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Przeprowadzanie dowodów w sprawach cywilnych i handlowych w pañstwach UE Polecamy nasze publikacje z tego zakresu: Jan Ciszewski DORÊCZANIE DOKUMENTÓW S¥DOWYCH I POZA- S¥DOWYCH W SPRAWACH CYWILNYCH I HANDLO- WYCH W PAÑSTWACH UE. KOMENTARZ Krótkie Komentarze Becka Jan Ciszewski EUROPEJSKIE PRAWO MA£¯EÑSKIE I DOTYCZ¥CE ODPOWIEDZIALNOŒCI RODZICIELSKIEJ. KOMEN- TARZ Krótkie Komentarze Becka Jan Ciszewski KONWENCJA Z LUGANO. KOMENTARZ, wyd. 2. Krótkie Komentarze Becka PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ z wprowadzeniem, wyd. 3. Twoje Prawo pod red. Kazimierza Lankosza TRAKTAT O UNII EUROPEJSKIEJ. KOMENTARZ Komentarze Becka Brygida KuŸniak, Agata Capik TRAKTAT NICEJSKI. KOMENTARZ Krótkie Komentarze Becka Aleksander Cieœliñski WSPÓLNOTOWE PRAWO GOSPODARCZE Studia Prawnicze www.sklep.beck.pl Przeprowadzanie dowodów w sprawach cywilnych i handlowych w pañstwach UE Komentarz Jan Ciszewski Przeprowadzanie dowodów w sprawach cywilnych i handlowych w pañstwach UE Stan prawny: lipiec 2005 r. Redakcja: Magdalena Blachowicz © Wydawnictwo C.H. Beck 2005 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Gen. Zaj¹czka 9, 01–518 Warszawa Sk³ad i ³amanie: Wydawnictwo C.H. Beck Druk i oprawa: WDG Drukarnia w Gdyni Sp. z o.o., Gdynia ISBN 83-7387-899-8 Spis treœci Od autora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spis treœci Spis treœci Wykaz skrótów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykaz aktów miêdzynarodowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. Tekst Rozporz¹dzenia Rozporz¹dzenie Rady (WE) Nr 1206/2001 w sprawie wspó³pracy miêdzy s¹dami Pañstw Cz³onkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych . . . . . . . . . . . . B. Komentarz Komentarz do Rozporz¹dzenia Rady (WE) Nr 1206/2001 w sprawie wspó³pracy miêdzy s¹dami Pañstw Cz³onkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dzia³ I. Postanowienia ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1. Zakres zastosowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 2. Bezpoœrednie przesy³anie miêdzy s¹dami . . . . . . . . . . Art. 3. Jednostka centralna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dzia³ II. Przekazanie i wykonanie wniosku. . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 1. Przekazanie wniosku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 4. Forma i treœæ wniosku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 5. Jêzyki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 6. Przekazywanie wniosków i pozosta³ych zawiadomieñ . . Rozdzia³ 2. Przyjêcie wniosku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 7. Przyjêcie wniosku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 8. Niekompletny wniosek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 9. Uzupe³nienie wniosku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 3. Przeprowadzanie dowodu przez s¹d wezwany . . . . . . Art. 10. Postanowienia ogólne o wykonywaniu wniosku . . . . . Art. 11. Wykonanie w obecnoœci i przy udziale stron . . . . . . . . . Art. 12. Wykonanie w obecnoœci i przy udziale przedstawicieli s¹du wzywaj¹cego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 13. Œrodki przymusu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII IX XI 1 17 19 30 30 59 69 81 81 81 92 96 101 101 106 111 112 112 126 133 140 V Spis treœci Art. 14. Odmowa wykonania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 15. Zawiadomienie o opóŸnieniach . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 16. Postêpowanie po wykonaniu wniosku . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 4. Bezpoœrednie prowadzenie dowodu przez s¹d wzy- waj¹cy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 5. Koszty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dzia³ III. Postanowienia koñcowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 19. Postanowienia wykonawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 20. Komitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 21. Stosunek do istniej¹cych lub przysz³ych umów lub porozumieñ miêdzy Pañstwami Cz³onkowskimi . . . . . . Art. 22. Udzielanie informacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 23. Ponowna kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 24. Wejœcie w ¿ycie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Za³¹cznik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Rozporz¹dzenie Rozporz¹dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 805/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. o ustanowieniu Europejskiego Tytu³u Egzekucyjnego dla roszczeñ bezspornych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 159 161 161 161 179 179 183 183 184 184 190 191 191 193 209 241 VI Od autora Przedmowa Przedmowa W dniu 1.5.2004 r. wesz³o w ¿ycie wobec Polski i innych pañstw przystê- puj¹cych do Unii Europejskiej – Rozporz¹dzenie Rady (WE) Nr 1206/2001 z 28.5.2001 r. o wspó³pracy miêdzy s¹dami Pañstw Cz³onkowskich w za- kresie przeprowadzania dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych. Do 1.5.2004 r. Rozporz¹dzenie to obowi¹zywa³o wobec czternastu pañstw Unii Europejskiej. Z uwagi na to, ¿e ka¿dego roku s¹dy polskie sporz¹dzaj¹ oko³o 1400 wniosków o przeprowadzenie dowodów w pañstwach cz³onkowskich i wy- konuj¹ blisko 700 wniosków s¹dów tych pañstw o przeprowadzenie dowo- dów, uzasadnione wydaje siê udostêpnienie tekstu Rozporz¹dzenia wraz z komentarzem. W koñcowej czêœci ksi¹¿ki zamieszczony zosta³ tekst Rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 805/2004 z 21.4.2004 r. o ustanowie- niu Europejskiego Tytu³u Egzekucyjnego dla roszczeñ bezspornych (Dz.Urz. L 143 z 30.4.2004 r., s. 0015–0039), które bêdzie stosowane pocz¹wszy od 21.10.2005 r. Warszawa, lipiec 2005 r. Jan Ciszewski VII Wykaz skrótów Wykaz skrótów Wykaz skrótów 1. ród³a prawa KSCU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 13.6.1967 r. o kosztach s¹dowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 88 ze zm.) OchrInfU. . . . . . . . . . . ustawa z 22.1.1999 r. o ochronie informacji nie- jawnych (Dz.U. Nr 11, poz. 95 ze zm.) PostCywMR . . . . . . . . rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoœci z 28.1.2002 r. w sprawie szczegó³owych czynno- œci s¹dów w sprawach z zakresu miêdzynarodo- wego postêpowania cywilnego oraz karnego w stosunkach miêdzynarodowych (Dz.U. Nr 17, poz. 164 ze zm.) PrUSP . . . . . . . . . . . . . ustawa z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju s¹dów po- wszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) Rozporz¹dzenie Bruksela I . . . . . . . . . . Rozporz¹dzenie Nr 44/2001 z 22.12.2000 r. o ju- rysdykcji oraz uznawaniu i wykonywaniu orze- czeñ w sprawach cywilnych lub handlowych Rozporz¹dzenie Bruksela II . . . . . . . . . Rozporz¹dzenie Nr 1347/2000 z 29.5.2000 o ju- rysdykcji oraz uznawaniu i wykonywaniu orze- czeñ w sprawach ma³¿eñskich oraz w sprawach dotycz¹cych odpowiedzialnoœci rodzicielskiej za wspólne dzieci obojga ma³¿onków Rozporz¹dzenie Bruksela IIa. . . . . . . . . Rozporz¹dzenie Nr 2201/2003 z 27.11.2003 r. o jurysdykcji oraz uznawaniu i wykonywaniu orzeczeñ w sprawach ma³¿eñskich oraz w spra- wach dotycz¹cych odpowiedzialnoœci rodziciel- skiej, uchylaj¹ce Rozporz¹dzenie Nr 1347/2000 TWE . . . . . . . . . . . . . . Traktat z 25.3.1957 r. ustanawiaj¹cy Wspólnotê Europejsk¹ (t.j. Dz.Urz. UE C z 2002 r. Nr 325, poz. 33) IX Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw 2. Inne skróty Dz.U. Dz.Urz. UE . . . . . . . . . Dziennik Urzêdowy Unii Europejskiej ETS . . . . . . . . . . . . . . . Europejski Trybuna³ Sprawiedliwoœci n. . . . . . . . . . . . . . . . . nastêpny (a, e) SN . . . . . . . . . . . . . . . . S¹d Najwy¿szy t.j. . . . . . . . . . . . . . . . . tekst jednolity wyr. Zb. Orz. . . . . . . . . . . . Zbiór Orzecznictwa . . . . . . . . . . . . . . wyrok X Wykaz aktów miêdzynarodowych Wykaz aktów miêdzynarodowych Wykaz aktów miêdzynarodowych 1. Umowy dwustronne: Konwencja miêdzy Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej a Jego Kró- lewsk¹ Moœci¹ odnoœnie do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Bry- tanji i Pó³nocnej Irlandji z 26.8.1931 r. w przedmiocie postêpowania w sprawach cywilnych i handlowych, podpisana w Warszawie (Dz.U. z 1932 r. Nr 55, poz. 533 ze zm. i 534) Uk³ad miêdzy Rz¹dem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rz¹dem Re- publiki Francuskiej z 5.4.1967 r. o u³atwieniu stosowania Konwencji o procedurze cywilnej, podpisanej w Hadze 1 marca 1954 roku, sporz¹dzony w Warszawie (Dz.U. z 1969 r. Nr 5, poz. 33 i 34) Uk³ad miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz¹dem Republiki Fe- deralnej Niemiec z 14.12.1992 r. o dalszym u³atwieniu obrotu praw- nego na podstawie Konwencji Haskiej z dnia 1 marca 1954 roku do- tycz¹cej procedury cywilnej, sporz¹dzony w Warszawie (Dz.U. z 1994 r. Nr 30, poz. 110 i 111) Umowa miêdzy Polsk¹ Rzecz¹pospolit¹ Ludow¹ a Republik¹ Austrii z 11.12.1963 r. o wzajemnych stosunkach w sprawach z zakresu pra- wa cywilnego oraz o dokumentach, podpisana w Wiedniu (Dz.U. z 1974 r. Nr 6, poz. 33 ze zm. i 34) Umowa miêdzy Polsk¹ Rzecz¹pospolit¹ Ludow¹ a Czechos³owack¹ Repu- blik¹ Socjalistyczn¹ z 21.12.1987 r. o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i kar- nych, podpisana w Warszawie (Dz.U. z 1989 r. Nr 39, poz. 210 ze zm. i 211) Umowa miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Republik¹ Estoñsk¹ z 27.11.1998 r. o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w spra- wach cywilnych, pracowniczych i karnych, sporz¹dzona w Tallinie (Dz.U. z 2000 r. Nr 5, poz. 49 i 50) Umowa miêdzy Polsk¹ Rzecz¹pospolit¹ Ludow¹ a Republik¹ Finlandii z 27.5.1980 r. o ochronie prawnej i pomocy prawnej w sprawach cy- wilnych, rodzinnych i karnych, podpisana w Helsinkach (Dz.U. z 1981 r. Nr 27, poz. 140 ze zm. i 141) Umowa miêdzy Polsk¹ Rzecz¹pospolit¹ Ludow¹ a Republik¹ Greck¹ z 24.10.1979 r. o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i karnych, podpisana w Atenach (Dz.U. z 1982 r. Nr 4, poz. 24 i 25) Umowa miêdzy Polsk¹ Rzecz¹pospolit¹ Ludow¹ a Federacyjn¹ Ludow¹ Republik¹ Jugos³awii z 6.2.1960 r. o obrocie prawnym w sprawach XI Wykaz aktów miêdzynarodowych cywilnych i karnych, podpisana w Warszawie (Dz.U. z 1963 r. Nr 27, poz. 162 ze zm. i 163) Umowa miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Republik¹ Litewsk¹ z 26.1.1993 r. o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych, sporz¹dzona w Warszawie (Dz.U. z 1994 r. Nr 35, poz. 130 ze zm. i 131) Umowa miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Republik¹ £otewsk¹ z 23.2.1994 r. o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych, sporz¹dzona w Ry- dze (Dz.U. z 1995 r. Nr 110, poz. 534 ze zm. i 535) Umowa miêdzy Polsk¹ Rzecz¹pospolit¹ Ludow¹ a Wêgiersk¹ Republik¹ Ludow¹ z 6.3.1959 r. o obrocie prawnym w sprawach cywilnych, ro- dzinnych i karnych, podpisana w Budapeszcie (Dz.U. z 1960 r. Nr 8, poz. 54 ze zm. i 55) Umowa miêdzy Polsk¹ Rzecz¹pospolit¹ Ludow¹ a Republik¹ W³osk¹ z 28.4.1989 r. o pomocy s¹dowej oraz uznawaniu i wykonywaniu wyroków w sprawach cywilnych, podpisana w Warszawie (Dz.U. z 1992 r. Nr 23, poz. 97 ze zm. i 98) 2. Dwustronne konwencje konsularne: Austria. . . . . . . . . . . . . Konwencja konsularna, podpisana w Wiedniu 2.10.1974 r. (Dz.U z 1975 r. Nr 24, poz. 131 i 132) Belgia . . . . . . . . . . . . . Konwencja konsularna, podpisana w Warszawie 11.2.1972 r. (Dz.U. z 1974 r. Nr 3, poz. 18 i 19) Cypr . . . . . . . . . . . . . . Konwencja konsularna, podpisana w Nikozji 3.7.1980 r. (Dz.U. z 1984 r. Nr 48, poz. 249 i 250) Czechy . . . . . . . . . . . . Konwencja konsularna, podpisana w Warszawie 9.6.1972 r. (Dz.U. z 1973 r. Nr 19, poz. 108 i 109) Estonia . . . . . . . . . . . . Konwencja konsularna, sporz¹dzona w Tallinie 2.7.1992 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 125, poz. 798 i 799) Finlandia . . . . . . . . . . . Konwencja konsularna, podpisana w Helsinkach 2.6.1971 r. (Dz.U. z 1973 r. Nr 2, poz. 11 i 12) Francja . . . . . . . . . . . . Konwencja konsularna, podpisana w Pary¿u 20.2.1976 r. (Dz.U. z 1977 r. Nr 19, poz. 76 i 77) Grecja . . . . . . . . . . . . . Konwencja konsularna, podpisana w Warszawie 30.8.1977 r. (Dz.U. z 1979 r. Nr 12, poz. 82 i 83) Litwa . . . . . . . . . . . . . . Konwencja konsularna, sporz¹dzona w Wilnie 13.1.1992 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 30, poz. 108 i 109) XII Wykaz aktów miêdzynarodowych £otwa . . . . . . . . . . . . . Konwencja konsularna, podpisana w Warszawie 17.12.1992 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 112, poz. 494 i 495) S³owacja . . . . . . . . . . . Konwencja konsularna, podpisana w Warszawie 9.6.1972 r. (Dz.U. z 1973 r. Nr 19, poz. 108 i 109) S³owenia . . . . . . . . . . . Konwencja konsularna, podpisana w Warszawie 2.12.1982 r. (Dz.U. z 1984 r. Nr 11, poz. 48 i 49) Wêgry . . . . . . . . . . . . . Konwencja konsularna, podpisana w Warszawie 5.6.1973 r. (Dz.U. z 1974 r. Nr 5, poz. 28 i 29) Wielka Brytania i Pó³nocna Irlandia. . . Konwencja konsularna, podpisana w Londynie 23.2.1967 r. (Dz.U. z 1971 r. Nr 20, poz. 192 ze zm. i 193); Protokó³ zmieniaj¹cy Konwencjê kon- sularn¹, podpisany w Londynie 16.12.1975 r. (Dz.U. z 1978 r. Nr 21, poz. 91 i 92) W³ochy . . . . . . . . . . . . Konwencja konsularna, podpisana w Rzymie 9.11.1973 r. (Dz.U. z 1977 r. Nr 9, poz. 35 i 36) 3. Konwencje haskie: Konwencja z 17.7.1905 r. dotycz¹ca procedury cywilnej, podpisana w Ha- dze (Dz.U. z 1926 r. Nr 126, poz. 734 i 735 ze zm.) Konwencja z 1.3.1954 r., dotycz¹ca procedury cywilnej, podpisana w Ha- dze (Dz.U. z 1963 r. Nr 17, poz. 90 ze zm. – za³. i 91) Konwencja z 15.11.1965 r. o dorêczaniu za granic¹ dokumentów s¹do- wych i pozas¹dowych w sprawach cywilnych lub handlowych, sporz¹dzona w Hadze (Dz.U. z 2000 r. Nr 87, poz. 968 i 969) Konwencja z 18.3.1970 r. o przeprowadzaniu dowodów za granic¹ w sprawach cywilnych lub handlowych (Dz.U. z 2000 r. Nr 50, poz. 582 i 583 ze sprost.) 4. Inne konwencje: Konwencja Wiedeñska z 18.4.1961 r. o stosunkach dyplomatycznych sporz¹dzona w Wiedniu (Dz.U. z 1965 r. Nr 37, poz. 232 – za³.) Konwencja Wiedeñska z 24.4.1963 r. o stosunkach konsularnych, sporz¹dzona w Wiedniu (Dz.U. z 1982 r. Nr 13, poz. 98 – za³. i 99) Konwencja Europejska z 7.6.1968 r. o informacji o prawie obcym, sporz¹dzona w Londynie (Dz.U. z 1994 r. Nr 64, poz. 272 ze zm.) Konwencja z 27.9.1968 o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeñ s¹dowych w sprawach cywilnych i handlowych, sporz¹dzona w Brukseli (t.j. Dz.Urz. WE z 1998 r. C 27, s. 1) XIII Wykaz aktów miêdzynarodowych Konwencja Nr 17 z 15.9.1977 r. w sprawie zwolnienia od legalizacji nie- których aktów i dokumentów, sporz¹dzona w Atenach (Dz.U. z 2003 r. Nr 148, poz. 1446 i 1447) Konwencja z 16.9.1988 r. o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeñ s¹do- wych w sprawach cywilnych i handlowych, sporz¹dzona w Lugano (Dz.U. z 2000 r. Nr 10, poz. 132 i 133) 5. Rozporz¹dzenia: Rozporz¹dzenie Nr 1346/2000 z 29.5.2000 r. o postêpowaniu w sprawach niewyp³acalnoœci (Dz.Urz. WE L 160/2000, s. 1) Rozporz¹dzenie Nr 1347/2000 z 29.5.2000 r. o jurysdykcji oraz uznawa- niu i wykonywaniu orzeczeñ w sprawach ma³¿eñskich oraz w spra- wach dotycz¹cych odpowiedzialnoœci rodzicielskiej za wspólne dzie- ci obojga ma³¿onków (Dz.Urz. WE L 160/2000, s. 19) Rozporz¹dzenie Nr 1348/2000 z 29.5.2000 r. o dorêczaniu dokumentów s¹dowych i pozas¹dowych w sprawach cywilnych lub handlowych w pañstwach cz³onkowskich (Dz.Urz. WE L 160/2000, s. 37) Rozporz¹dzenie Nr 44/2001 z 22.12.2000 r. o jurysdykcji oraz uznawaniu i wykonywaniu orzeczeñ w sprawach cywilnych lub handlowych (Dz.Urz. WE L 12/2001, s. 1) Rozporz¹dzenie Nr 1206/2001 z 28.5.2001 r. o wspó³pracy miêdzy s¹dami pañstw cz³onkowskich w zakresie przeprowadzania dowodów w spra- wach cywilnych lub handlowych (Dz.Urz. WE L 174/2001, s. 1) Rozporz¹dzenie Nr 2201/2003 z 27.11.2003 r. o jurysdykcji oraz uznawa- niu i wykonywaniu orzeczeñ w sprawach ma³¿eñskich oraz w spra- wach dotycz¹cych odpowiedzialnoœci rodzicielskiej, uchylaj¹ce Roz- porz¹dzenie Nr 1347/2000 (Dz.Urz. UE L 338/2003, s. 1) XIV A. Tekst rozporz¹dzenia Rozporz¹dzenie Rady (WE) Nr 1206/2001 w sprawie wspó³pracy miêdzy s¹dami Pañstw Cz³onkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych1 z dnia 28 maja 2001 r. (Dz.Urz. UE L Nr 174, poz. 1) Spis treœci 1–3 Rozdzia³ I. PRZEPISY OGÓLNE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4–18 Rozdzia³ II. PRZEKAZANIE I WYKONANIE WNIOSKU . . . 4–6 Sekcja 1. Przekazanie wniosku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sekcja 2. Przyjêcie wniosku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7–9 Sekcja 3. Przeprowadzenie dowodu przez s¹d wezwany . . . . 10–16 Sekcja 4. Bezpoœrednie przeprowadzanie dowodu przez s¹d wzywaj¹cy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sekcja 5. Koszty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 18 Rozdzia³ III. PRZEPISY KOÑCOWE . . . . . . . . . . . . . . . . . 19–24 RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzglêdniaj¹c Traktat ustanawiaj¹cy Wspólnotê Europejsk¹, w szczegól- noœci jego art. 61 lit. c) i art. 67 ust. 1, uwzglêdniaj¹c inicjatywê rz¹du Republiki Federalnej Niemiec2, uwzglêdniaj¹c opiniê Parlamentu Europejskiego3, uwzglêdniaj¹c opiniê Komitetu Ekonomiczno-Spo³ecznego4, a tak¿e maj¹c na uwadze, co nastêpuje: 1. Unia Europejska za cel wyznaczy³a sobie utrzymanie i rozwój Unii Eu- ropejskiej jako przestrzeni wolnoœci, bezpieczeñstwa i sprawiedliwoœci, w której zapewniony jest swobodny przep³yw osób. W celu stopniowe- go ustanawiania takiego obszaru, Wspólnota ma przyj¹æ, miêdzy inny- mi, niezbêdne dla w³aœciwego funkcjonowania rynku wewnêtrznego œrodki dotycz¹ce wspó³pracy s¹dowej w sprawach cywilnych. 1 Rozporz¹dzenie w poni¿szym brzmieniu zosta³o og³oszone w Dz.Urz. (wydanie polskie): wydanie specjalne 2004 r., rozdzia³ 19, t. 4, s. 121. 2 Dz.U. C 314 z 3.11.2000 r., s. 2. 3 Opinia wydana 14.3.2001 r. (dotychczas nieopubl. w Dz.Urz.). 4 Opinia wydana 28.2.2001 r. (dotychczas nieopubl. w Dz.Urz.). 3 A. Tekst rozporz¹dzenia 2. W celu w³aœciwego funkcjonowania rynku wewnêtrznego nale¿y usprawniæ wspó³pracê miêdzy s¹dami przy przeprowadzaniu dowo- dów, w szczególnoœci wspó³praca ta powinna ulec w tym zakresie uproszczeniu i przyspieszeniu. 3. Na spotkaniu w Tampere dnia 15 i 16 paŸdziernika 1999 r., Rada Euro- pejska przypomnia³a, ¿e nale¿y przygotowaæ nowe uregulowania pro- ceduralne w sprawach transgranicznych, w szczególnoœci w kwestii przeprowadzania dowodów. 4. Obszar tych zagadnieñ mieœci siê w zakresie art. 65 Traktatu. 5. Cel proponowanych dzia³añ, a mianowicie usprawnienie wspó³pracy miêdzy s¹dami przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywil- nych lub handlowych, nie mo¿e byæ osi¹gniêty w wystarczaj¹cym stopniu przez Pañstwa Cz³onkowskie, ale mo¿e byæ lepiej zrealizowa- ny na poziomie Wspólnoty. Wspólnota mo¿e przyj¹æ œrodki zgodnie z zasad¹ pomocniczoœci, jak okreœlono w art. 5 Traktatu. Zgodnie z za- sad¹ proporcjonalnoœci okreœlon¹ w niniejszym artykule, roz- porz¹dzenie nie wykracza poza dzia³ania niezbêdne do osi¹gniêcia tych celów. 6. Do chwili obecnej nie ma uregulowañ wi¹¿¹cych wszystkie Pañstwa Cz³onkowskie w sprawie przeprowadzania dowodów. Konwencja ha- ska z dnia 18 marca 1970 r., o przeprowadzaniu dowodów za granic¹ w sprawach cywilnych lub handlowych ma zastosowanie tylko do 11 Pañstw Cz³onkowskich Unii Europejskiej. 7. Czêsto spraw¹ zasadnicz¹ dla decyzji w sprawie cywilnej lub handlowej tocz¹cej siê przed s¹dem w Pañstwie Cz³onkowskim jest przeprowadze- nie dowodów w innym Pañstwie Cz³onkowskim, dlatego dzia³anie Wspólnoty nie mo¿e ograniczaæ siê do przekazywania dokumentów s¹dowych i pozas¹dowych w sprawach cywilnych lub handlowych, któ- re mieszcz¹ siê w zakresie rozporz¹dzenia Rady (WE) nr 1348/2000 z dnia 29 maja 2000 r., w sprawie dorêczania w Pañstwach Cz³onkow- skich s¹dowych i pozas¹dowych dokumentów w sprawach cywilnych i handlowych5. Zachodzi, zatem potrzeba dalszego usprawniania wspó³pracy miêdzy s¹dami Pañstw Cz³onkowskich przy przeprowadza- niu dowodów. 8. Skutecznoœæ procedur s¹dowych w sprawach cywilnych lub handlo- wych wymaga, aby przekazywanie i realizacja wniosków o przeprowa- dzenie dowodów odbywa³y siê miêdzy s¹dami Pañstw Cz³onkowskich bezpoœrednio i za pomoc¹ mo¿liwie najszybszych œrodków. 9. Szybkoœæ przekazywania wniosków o przeprowadzenie dowodów wy- maga korzystania ze wszelkich stosownych œrodków, pod warunkiem 5 Dz.U. L 160 z 30.6.2000 r., s. 37. 4 A. Tekst rozporz¹dzenia ¿e zachowane s¹ pewne warunki dotycz¹ce czytelnoœci i wiarygodnoœci otrzymanego dokumentu. Aby zapewniæ najwiêksz¹ przejrzystoœæ i pewnoœæ prawn¹, wniosek o przeprowadzanie dowodów musi zostaæ przekazany na formularzu wype³nionym w jêzyku Pañstwa Cz³onkow- skiego s¹du wezwanego lub w innym jêzyku akceptowanym przez to Pañstwo. Z tych samych powodów, na tyle na ile to mo¿liwe, w dalszych kontaktach miêdzy danymi s¹dami powinny równie¿ byæ u¿ywane for- mularze. 10. Wniosek o przeprowadzenia dowodów powinien zostaæ wykonany szybko. Je¿eli nie jest mo¿liwe, aby wniosek ten zosta³ wykonany w ci¹gu 90 dni od daty jego otrzymania przez s¹d wezwany, s¹d ten po- winien zawiadomiæ o tym s¹d wzywaj¹cy podaj¹c przyczyny uniemo- ¿liwiaj¹ce szybkie wykonanie wniosku. 11. Aby zapewniæ skutecznoœæ niniejszego rozporz¹dzenia, mo¿liwoœæ od- mowy wykonania wniosku o przeprowadzenie dowodów powinna byæ ograniczona do œciœle ograniczonych sytuacji. 12. S¹d wezwany powinien wykonaæ wniosek zgodnie z prawem jego Pañ- stwa Cz³onkowskiego. 13. Strony i ich pe³nomocnicy, jeœli zostali ustanowieni, powinny mieæ mo- ¿liwoœæ obecnoœci przy przeprowadzaniu dowodów, je¿eli takie roz- wi¹zanie dopuszcza prawo Pañstwa Cz³onkowskiego s¹du wzy- waj¹cego, aby móc obserwowaæ postêpowanie s¹dowe w sposób po- dobny jak przy przeprowadzaniu dowodów w Pañstwie Cz³onkowskim s¹du wzywaj¹cego. Powinni oni równie¿ mieæ prawo do uczestnictwa w celu odgrywania bardziej aktywnej roli w procesie przeprowadzania dowodów. Jednak¿e warunki, na jakich strony te mog³yby uczestniczyæ w tym procesie powinny zostaæ ustalone przez s¹d wezwany zgodnie z prawem jego Pañstwa Cz³onkowskiego. 14. Przedstawiciele s¹du wzywaj¹cego powinni mieæ mo¿liwoœæ obecnoœci przy przeprowadzaniu dowodów, o ile jest to zgodne z prawem Pañstwa Cz³onkowskiego s¹du wzywaj¹cego, aby mieæ lepsze mo¿liwoœci oce- ny tych dowodów. Powinni oni mieæ tak¿e prawo ¿¹dania uczestnictwa przy przeprowadzaniu dowodów na warunkach ustalonych przez s¹d wezwany, zgodnie z prawem obowi¹zuj¹cym w jego Pañstwie Cz³on- kowskim, aby mogli pe³niæ bardziej aktywn¹ rolê w procesie przepro- wadzaniu dowodów. 15. Aby u³atwiæ proces przeprowadzania dowodów, s¹d w danym Pañstwie Cz³onkowskim, zgodnie z prawem tego pañstwa, powinien mieæ mo¿li- woœæ przeprowadzania dowodów bezpoœrednio w innym Pañstwie Cz³onkowskim na warunkach okreœlonych przez jednostki centralne lub w³aœciwe w³adze wezwanego Pañstwa Cz³onkowskiego, o ile to Pañ- stwo wyrazi zgodê. 5
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Przeprowadzanie dowodów w sprawach cywilnych i handlowych w państwach UE. Komentarz
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: